<<

Додатки

БЛАНК

соціологічного опитування громадян щодо стану адміністративно- правового забезпечення діяльності місцевих судів в Україні

Шановний респонденте! Вашій увазі надається бланк соціологічного опитування щодо стану адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів в Україні.

Oпитувaння є анонїмним, відповідно просимо Вас надати правдивї відповіді. На кожне питання треба надати відповідь, наприклад, «Так» або «Ні» у графі навпроти шляxoм постановки позначки (наприклад, «+», або «V»). Результати Вашої активної громадянської позиції буде використано для розроблення рекомендацій щодо вдосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів в Україні.

Дякуємо Вам за участь!

Визначте рівень відновлення порушених прав, свобод і законних інтересів

у місцевому суді

(для осіб, які не зверталися із заявами (позовами до суду)

Задовільний, проте не відповідає міжнародним європейським стандартам Задовільний, відповідає міжнародним європейським стандартам Не задовільний, потребує подальшого вдосконалення
Чи допускають судді місцевих суддів факти корупційних діянь?
Так Ні
Визначне рівень відновлення порушених Ваших прав, свобод або законних

інтересів у місцевому суді

(для осіб, які були позивачами (заявниками) в місцевому суді)

Задовільний Не незадовільний
Чи задовольняє Вас якість надання адміністративних послуг у місцевому суді?
Так Ні
Чи належними є санітарно-гігієнічні умови в місцевому суді?
Так Ні

РЕЗУЛЬТАТИ

соціологічного опитування громадян України щодо стану адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів

в Україні

Вибірковим анкетуванням було охоплено 987 респондентів.

Час проведення aнкетувaння - друге пїврїччя 2014 та друге півріччя 2015 року. 16% респондентів відмовилися відповідати на питання з різних, об’єктивних для них причин.
Визначте рівень відновлення порушених прав, свобод і законних

інтересів у місцевому суді

(для осіб, які не зверталися із заявами (позовами до суду)

Задовільний, проте не відповідає міжнародним європейським стандартам Задовільний,

відповідає

міжнародним

європейським

стандартам

Не задовільний, потребує подальшого вдосконалення
27% 3% 67%
Чи допускають судді місцевих суддів факти корупційних діянь?
Так Ні
71% 29%
Визначне рівень відновлення по законних інтересі

(для осіб, які були позивачами

рушених Ваших прав, свобод або в у місцевому суді

(заявниками) в місцевому суді)

Задовільний Не незадовільний
60% 40%
Чи задовольняє Вас якість надання адміністративних послуг

у місцевому суді?

Так Ні
48% 52%
Чи належними є санітарно-гігієнічні умови в місцевому суді?
Так Ні
32% 68%

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про судоустрій та статус суддів»

Проект Закону України «Про судоустрій та статус суддів»

від 2 червня 2016 року №1402-УЛІ

Редакція законодавчого акту з урахуванням запропонованих змін Обґрунтування
Стаття 106.
Підстави дисциплінарної відповідальності судді

2) безпідставне невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Стаття 106. Підстави дисциплінарної відповідальності судді

2) безпідставне невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, установленого законом, зволікання з виготовленням умотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень

2-1) невжиття суддею місцевого суду заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, установленого законом, зволікання з виготовленням умотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею місцевого суду копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень

Засіб унеможливлення суддями місцевого суду затягування розгляду справи.
Стаття 135. Суддівська винагорода

3. Базовий розмір посадового окладу судді становить:

1) 30 мінімальних заробітних плат - судді місцевого суду;

Стаття 135. Суддівська винагорода

3. Базовий розмір посадового окладу судді становить:

1) 50 мінімальних заробітних плат - судді місцевого суду;

Спосіб зниження рівня корумпованості суддів, а також засіб приближення вітчизняного законодавства до європейських стандартів.
Стаття 69. Вимоги до кандидатів на посаду судді

1. На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою.

Стаття 69.
Вимоги до кандидатів на посаду судді

1. На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти п’яти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи на посаді помічника судді, працівника апарату суду, слідчого чи адвоката щонайменше десять років, є компетентним, доброчесним і володіє державною мовою.

Віковий ценз для посади судді - це об’єктивна вимога на необхідність для захисту громадських і державних інтересів, оскільки з настанням 35 років кандидат на посаду судді здатен за своїм рівнем підготовки та психічним навантаженням належним чином виконувати функціональні обов’язки судді. Термін 10 років стажу обрано з метою недопущення професійних помилок у здійсненні правосуддя.
Стаття 56. Права та обов’язки судді

8. Суддя проходить підготовку у Національній школі суддів України не менше ніж раз на три роки.

Стаття 56. Права та обов’язки судді

8. Суддя проходить підготовку в Національній школі суддів України не менше ніж раз на три роки, а також бере участь в постійно діючих семінарах і науково-практичних конференціях.

Суддівське навантаження в більшості випадків не дає суддям самостійно навчатися чи брати участь у постійно діючих семінарах і науково- практичних конференціях, що негативно впливає на рівень їх професійного розвитку.
Стаття 21. Види і склад місцевих судів

4. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, з числа яких призначається голова суду та, у визначених законом випадках, заступник або заступники голови суду.

Стаття 21. Види і склад місцевих судів

4. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, загальна кількість яких становить від 21 до 41

судді, з числа яких призначається голова суду та, у визначених законом випадках, заступник або заступники голови суду.

Створення можливості на мінімальному рівні забезпечити кримінальне судочинство, щоб судді під час прийняття запобіжних заходів на попередньому слідстві та розгляду справ не порушували чинних норм кримінально- процесуального законодавства.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Науково-дослідного інституту публічного права д.ю.н, професор

___________________________________________________ В.

Галунько

16.05.2016

АКТ

упровадження результатів дисертаційного дослідження «Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів» на здобуття наукoвoгo ступеня кандидата юpидичних наук (автор - Бойко В’ячеслав Петрович) у наукову діяльність Науково-дослідного інституту публічного права

Комісією у складї А.О. Даниленко, Д.С. Левченко булo poзглянутo pезультати викopистання матеpiалiв дисеpтацiйнoгo дoслiдження з теми «Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів» (автор - Бойко В’ячеслав Петрович). Під час обговорення наданих матеріалів щодо використання їх у науковій діяльності комісією було констатовано, що окремі положення вказаного вище дослідження використано в науковій діяльності Науково-дослідного інституту публічного права, а саме для подальшої теоретичної розробки питань адміністративно-правових засад правового забезпечення малого бізнесу в Україні.

Отже, результати дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів» (автор - Бойко В’ячеслав Петрович) мають вагому цінність для наукової діяльності Науково-дослідного інституту публічного права.

ВИСНОВОК: результати дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів» (автор - Бойко В’ячеслав Петрович) вважати впровадженими в наукову діяльність Науково-дослідного інституту публічного права.

Члени комісії :

Старший науковий співробітник А.О. Даниленко

Старший науковий співробітник Д.С. Левченко

АКТ упровадження результатів дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Бойка В’ячеслава Петровича з теми «Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів» у навчальний процес Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини

«Україна» від 11 лютого 2016 р.

Комісією у складі науково-педагогічних працівників Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» д.ю.н., професора Фрицького Ю.О., к.ю.н.

Орловської І.М., к.ю.н. Сердюка Є.В. було розглянуто результати використання матеріалів дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів» Бойка В’ячеслава Петровича. Під час обговорення наданих матеріалів комісією було констатовано, що окремі положення дослідження було використано в розробленні лекційних курсів з дисциплін, які викладаються в Інституті, а саме «Адміністративний процес України» та «Адміністративне право України».

Лекційний курс окремих тем навчальних дисциплін увібрав положення дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів» Бойка В’ячеслава Петровича.

Загалом можна зазначити, що результати дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів» Бойка В’ячеслава Петровича мають певну цінність для підготовки студентів за напрямом підготовки «правознавство».

ВИСНОВОК: результати дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів» Бойка В’ячеслава Петровича вважати впровадженими в навчальний процес кафедри адміністративного і фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Члени комісії:

Доктор юридичних наук, професор___________ Ю.О. Фрицький

Кандидат юридичних наук, доцент____________ І.М. Орловська

Кандидат юридичних наук ____________ Є.В. Сердюк

Додаток Д ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Цюрупинського районного суду Херсонської області 8 грудня 2015 р.

АКТ

упровадження результатів дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Бойка В’ячеслава Петровича з теми «Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів» у практичну діяльність Цюрупинського районного суду

Херсонської області

Комісією у складі заступника голови Цюрупинського районного суду

Херсонської області________ , голови апарату суду________ , провідного

спеціаліста апарату суду _______________ було розглянуто результати

використання матеріалів дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів» Бойка В’ячеслава Петровича.

Під час обговорення наданих матеріалів комісією було констатовано, що окремі положення вказаного вище дослідження було використано в розробленні методичних рекомендацій щодо адміністративно-правових засад забезпечення місцевих судів з метою підвищення рівня надання адміністративних послуг судами в Херсонській області.

ВИСНОВОК

Результати дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно- правове забезпечення діяльності місцевих судів» Бойка В’ячеслава Петровича вважати впровадженими у правозастосовну діяльність Цюрупинського районного суду Херсонської області

Члени комісії:

Заступник голови Цюрупинського районного суду

Херсонської області____________

Голова апарату Цюрупинського районного суду

Херсонської області____________

Провідний спеціаліст апарату

Цюрупинського районного суду

Херсонської області____________

<< |
Источник: БОЙКО В’ЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ СУДІВ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016. 2016

Еще по теме Додатки:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -