<<

Додатки

Додаток А

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул, Грушевського, 5

JVo р- 4З ” Qtf 2015 р.

ДОВІДКА

про впровадження у правотворчу діяльність результатів дисертаційного дослідження здобувана наукового ступеня кандидата юридичних наук Національної академії прокуратури України

Басараба Руслана Ігоровича

на тему:

«Організаційно-правові засади діяльності Генерального прокурора

України»

Довідка засвідчує те, що результати дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю «12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура» Басараба Руслана Ігоровича розглянуті Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та будуть використані при підготовці пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства України.

Акт впровадження результатів наукових розробок дисертаційного дослідження здобувана наукового ступеня кандидата юридичних наук Національної академії прокуратури України Басараба Руслана Ігоровича «Організаційно-правові засади діяльності Генерального прокурора України» у наукову роботу

Комісія у складі: директора Науково-дослідного інституту кандидата юридичних наук, доцента Лісової Н.В., начальника відділу вивчення проблем кадрового забезпечення органів прокуратури Науково-дослідного інституту Плотнікової В.П., провідного наукового співробітника відділу наукового забезпечення організації роботи та управління в органах прокуратури Науково-дослідного інституту, кандидата юридичних наук, старшого наукового співробітника Долгого О.О., склала цей акт про те, що результати дисертаційного дослідження Басараба Руслана Ігоровича «Організаційно-правові засади діяльності Генерального прокурора України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10.

— судоустрій; прокуратура та адвокатура, використовуються у науковій роботі Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України під час проведення самостійних наукових досліджень, а також при підготовці монографій, науково-практичних посібників, наукових статей та тез доповідей на науково-практичних конференціях.

Зокрема, застосовуються результати дисертаційного дослідження Басараба Р.І. викладені у наступних роботах:

1. Басараб Р. І. Нормативно-правове регулювання діяльності Генерального прокурора України: проблеми теорії та практики / Р.І. Басараб // Науковий часопис Національної академії прокуратури України №Г14. - 2014.-С. 6-12.

2. Басараб Р. І. Історично-правовий аналіз виникнення посади Генерального прокурора України і Р. І. Басараб // Публічне право. - № 2 (14). - 2014. -С. 142-148.

3. Басараб Р. І. Гарантії діяльності Генерального прокурора України / Р.

І. Басараб // Актуальні проблеми держави та права. - № 1. - 2014. - С. 327 -

333.

4. Басараб Р. І. Правовий статус керівника системи органів прокуратури в зарубіжних країнах: позитивний досвід \для запозичення в національну

систему / Р. І. Басараб // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - № 2. - т. 3. - 2014. - С. 163-166.

5. Басараб Р. І, Правовий статус керівника системи прокуратури у країнах Європейського Союзу! Р. І. Басараб // Митна справа. - № 3 (93), ч. 2. -2014.-С. 251-255.

6. Basarab R. I. The role, position and powers of the General Prosecutor of Ukraine in a unified system of prosecutor organs of Ukraine / R. I. Basarab H International Scientific Journal EURO-AMERICAN SCIENTIFIC COOPERATION: research articles / Responsible editors: Tonkyh S., Pryhodko N., Mintz A. - Hamilton, Canada: «Accent Graphics Communications», 2014, - Volume 3. -pp. 18-23.

7. Басараб P. И. Методы деятельности Генерального прокурора Украины / Р. И. Басараб // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. - № 2- 2014. -C. 267-269.

8. Басараб P.I. Сутність правового статусу Генерального прокурора України / Р. І. Басараб H Наукові здобутки молодих науковців- правоохоронців [Текст]: тези доп. підсумкової наук.-теорет. конф. (Україна, м. Київ, 28 березня 2014 року). - K.: ННІПФПМГБВВ НАВС, 2014. - С. 209-211.

9. Басараб Р.І. Форми діяльності Генерального прокурора України / Р. І. Басараб H Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Верховенство права та правова держава», м. Ужгород. - 16-17 травня 2014 р. - С.228-230.

10. Басараб Р.І. Принципи діяльності Генерального прокурора України / Р. І. Басараб // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний вимір держави і права», 30-31 травня, м. Львів. - 2014. - С.17-19.

Ректору Національної академії прокуратури України доктору юридичних наук, професору Литваку О.М.

ДОВІДКА

і

про впровадження результатів наукових розробок дисертаційного дослідження здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Національної академії прокуратури України Басараба Руслана Ігоровича

на тему: «Організаційно-правові засади діяльності Генерального

прокурора України»

Сучасні тенденції розвитку і трансформації інституту Генерального прокурора України, як і централізованої системи органів прокуратури, повинні бути спрямовані на утвердження законності в організації та діяльності органів державного управління, розвитку державності і правової системи, удосконалення діяльності прокуратури.

У світлі здійснення реформи прокуратури та адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу, вивчення та аналіз питань щодо принципів та гарантій діяльності Генерального прокурора України займає особливе місце як на рівні законодавства, так і на рівні доктрини. Генеральний прокурор, з однієї сторони, забезпечує всебічне дотримання принципу верховенства права в діяльності централізованої системи органів прокуратури, з іншої сторони, повинен сам неухильно дотримуватись принципу верховенства права у своїй діяльності.

Відтак, актуальною є тема дисертаційного дослідження Р.Басараба; «Організаційно-правові засади діяльності Генерального прокурора України».

Впродовж підготовки зазначеної наукової роботи її результати постійно брались до уваги працівниками Генеральної прокуратури України. Зокрема, окремі результати дослідження щодо діяльності Генерального прокурора України використовувались під час організації проведення семінарів, які стосувалися тематики організаційно-правових засад діяльності прокуратури України.

України

Зубрицькии

Старший помічник Генерального прокурора України Апарату Генерального прокурора

Акт впровадження результатів наукових розробок дисертаційного дослідження здобувана наукового ступеня кандидата юридичних наук Національної академії прокуратури України Басараба Руслана Ігоровича

«Організаційно-правові засади діяльності Генерального прокурора

України»

у навчальний процес

Комісія у складі: директора Інституту підготовки кадрів, кандидата юридичних наук Попова Г.В., виконувача обов’язків завідувача кафедри організації роботи та управління в органах прокуратури Національної академії прокуратури України, кандидата юридичних наук Назарук О.І., професора кафедри організації роботи та управління в органах прокуратури, кандидата юридичних наук, професора Шумського П.В., склала цей акт про те, що результати дисертаційного дослідження Басараба Руслана Ігоровича «Організаційно-правові засади діяльності Генерального прокурора України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10. - судоустрій; прокуратура та адвокатура, використовуються у навчальному процесі при підготовці та проведенні лекційних, семінарських та практичних з навчальних дисциплін: «Основи прокурорської діяльності», «Організація роботи та управління в органах прокуратури», «Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів», що підтверджують наступні публікації:

І .Басараб Р.

І. Нормативно-правове регулювання діяльності Генерального прокурора України: проблеми теорії та практики / Р.І. Басараб // Науковий часопис Національної академії прокуратури України №Г14. - 2014.-С. 6-12.

2. Басараб Р. І. Історично-правовий аналіз виникнення посади Генерального прокурора України / Р. І. Басараб // Публічне право. - № 2 (14). - 2014.-С. 142-148.

3. Басараб Р. 1. Гарантії діяльності Генерального прокурора України / Р. І. Басараб // Актуальні проблеми держави та права. - № 1. - 2014. - С. 327-333.

4. Басараб Р. І. Правовий статус керівника системи органів прокуратури в зарубіжних країнах: позитивний досвід для запозичення в національну

систему / Р. І. Басараб // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - № 2. - т. 3. - 2014. - С. 163-166.

5. Басараб Р. І. Правовий статус керівника системи прокуратури у країнах Європейського Союзу / Р. І. Басараб // Митна справа. - № 3 (93), ч. 2. - 2014. - С. 251-255.

6. Basarab R. I. The role, position and powers of the General Prosecutor of Ukraine in a unified system of prosecutor organs of Ukraine / R. I. Basarab // International Scientific Journal EURO-AMERICAN SCIENTIFIC COOPERATION: research articles / Responsible editors: Tonkyh S., Pryhodko N., Mintz A. - Hamilton, Canada: «Accent Graphics Communications», 2014. - Volume 3. - pp. 18-23.

7. Басараб P. И. Методы деятельности Генерального прокурора Украины / Р. И. Басараб // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. - № 2 - 2014. - C. 267-269.

Директор Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України кандидат юридичних наук

Виконувач обов'язків завідувача кафедри організації роботи та управління в органах прокуратури Національної академії прокуратури України кандидат юридичних наук

Анкета для прокурорів

Шановні прокурори!

Вам пропонується анонімна анкета, тому просимо Вас відповісти на всі запитання максимально правдиво, виходячи з

Вашого особистого досвіду.

Ціль даної наукової роботи - вивчення проблем визначення організаційно-правових засад діяльності Генерального прокурора України

Наперед дякуємо Вам за участь та допомогу.

1. Ваш стаж роботи в органах прокуратури?

а) до 3 років;

б) від 3 до 5 років;

в) від 6 до 9 років;

г) від 10 і більше;

2. Як Ви оцінюєте ефективність діяльності Генерального прокурора України?

а) відмінно;

б) добре;

в) задовільно;

г) погано;

3. Чи існує, на Вашу думку, відмінність в визначенні правового статусу Генерального прокурора України за законом України «Про прокуратуру» 1991 року та за Законом України «Про прокуратуру» 2014 року?

а) так ;

б) ні;

4. Чи доцільно, на Вашу думку, чітке розмежування адміністративних та функціональних повноважень Генерального прокурора України?

а) так;

б) ні;

5. Що, на Вашу думку, найбільш ускладнює забезпечення ефективності діяльності Генерального прокурора України?

а) тиск інших органів державної влади та посадових осіб на діяльність Генерального прокурора України;

б) неналежне фінансування діяльності Генерального прокурора України;

в) відсутність методично-аналітичного забезпечення діяльності Генерального прокурора України;

г) відсутність належної правової регламентації управлінської діяльності Генерального прокурора України;

6. Що може сприяти підвищенню ефективності діяльності Генерального прокурора України?

а) запровадження належної системи критеріїв до осіб, які претендують на зайняття посади Генерального прокурора України;

б) вироблення процедурної системи призначення на посаду Генерального прокурора України, зокрема, шляхом обрання кількох претендентів на вказану посаду;

в) належне нормативно-правове регламентування управлінської діяльності Генерального прокурора України;

7. Що характеризує управлінські функції Генерального прокурора України?

а) імперативність;

б) диспозитивність;

в) адміністративна спрямованість;

г) колегіальність;

8. Що слід віднести до управлінських функцій Генерального прокурора України?

а) функція організації роботи;

б) функція керівництва;

в) функція прогнозування;

г) установча функція;

д) функція представництва;

9. Які, форми діяльності Генерального прокурора України є найбільш ефективними ?

а) організаційно-управлінська;

б) нормативно-управлінська;

в) процесуального керівництва;

в) важко відповісти.

10. Чи вважаєте Ви, що Генеральний прокурор України виконує представницьку роль щодо взаємовідносин органів прокуратури України з міжнародними установами, організаціями та інституціями?

а) так;

б) ні;

в) важко відповісти.

строк повноважень Генерального

11. Яким є оптимальний прокурора України?

а) 5 років;

б) 7 років;

в) 10 років;

в) важко відповісти.

12. Чи досконалою є процедура призначення Генерального прокурора України?

а) так;

б) ні;

в) важко відповісти.

13. Чи вбачаєте ви за доцільне подання кількох кандидатур до Верховної ради України для обрання з їх числа та подальшого призначення Генерального прокурора України?

а) так;

б) ні;

в) важко відповісти.

14. Чи необхідно закріпити на рівні закону право законодавчої ініціативи Генерального прокурора України?

а) так;

б) ні;

в) важко відповісти.

15. Чи дієвими є на сьогодні гарантії незалежності Генерального прокурора України?

а) так;

б) ні;

в) важко відповісти.

16. Що максимально сприятиме незалежності Генерального прокурора України на сучасному етапі?

а) особливий порядок призначення та звільнення Генерального прокурора України;

б) особливий порядок припинення повноважень Генерального прокурора України;

в) належне соціальне та матеріально-побутове забезпечення Генерального прокурора України;

г) належне законодавче регламентування діяльності Генерального прокурора України;

д) особливий порядок здійснення повноважень;

е) належний захист особистої безпеки Генерального прокурора України та членів його сім’ї, майна;

<< |
Источник: БАСАРАБ РУСЛАН ІГОРОВИЧ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме Додатки:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -