>>

АНОТАЦІЯ

Панчук В. А. Адміністративно-правовий статус помічника судді в Україні. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

- Науково-дослідний інститут публічного права, Київ, 2018.

У дисертації розкрито теоретико-правові засади адміністративно- правового статусу помічника судді. Визначено адміністративно-правовий статус помічника судді - сукупність його адміністративних обов’язків і прав як службовця патронатної служби, що забезпечує виконання суддею відповідних повноважень і сприяє здійсненню правосуддя, із визначенням особливостей спеціальної дисциплінарної відповідальності помічника судді та адміністративно-правових чинників захисту їх від порушень з боку судді.

До елементів адміністративно-правового статусу помічника судді віднесено: порядок і підстави набуття адміністративної правосуб’єктності помічника судді, функції та завдання помічника судді, адміністративні права та обов’язки, адміністративно-правові підстави взаємодії помічника судді з правоохоронними органами та адміністративно-правову відповідальність у сфері професійної діяльності помічника судді.

Розкрито юридичну природу помічника судді як службовця патронатної служби. З’ясовано місце помічника судді як суб’єкта адміністративного права, який під час виконання адміністративних повноважень упродовж певного часу стає потенційним кандидатом на зайняття посади судді, тобто в подальшому поповнює кадровий запас судової влади, адже є особою з професійними навичками у сфері судочинства.

Визначено роль помічника судді, що полягає в сукупності морально- етичних, професійних та адміністративно-правових чинників компетенції помічника судді, які визначають особливості його моделі поведінки як суб’єкта адміністративного права, що сприяє здійсненню правосуддя з метою виконання адміністративних повноважень і надання якісних адміністративних послуг у сфері судочинства.

Виявлено принципи адміністративної діяльності помічника судді, які випливають зі змісту й сутності допоміжної ролі службовця патронатної служби в системі судової гілки влади та поєднані із засадами діяльності правової держави з метою виконання основних завдань і функцій судової гілки влади, до яких віднесено: загальні принципи здійснення судочинства (засади, відповідно до яких побудована та функціонує судова система України та які є основою діяльності посадових осіб судової влади); адміністративно - функціональні принципи діяльності помічника судді; морально-етичні принципи діяльності помічника судді.

До адміністративно-функціональних принципів діяльності помічника судді віднесено: принцип взаємодії помічника з суддею, апаратом суду та правоохоронними органами; принцип уникнення конфлікту інтересів; принцип неупередженості; принцип якісного надання адміністративних послуг у сфері судочинства; принцип своєчасного контролю за адміністративним порядком ведення кадрової роботи в судах.

Визначено, що морально-етичні принципи діяльності помічника судді випливають з європейських стандартів здійснення судочинства та полягають у дотриманні помічником судді відповідних засад, основу яких складає повага до гідності людини з поєднанням професійних засад щодо координації та взаємодії помічника судді з апаратом суду, суддями та правоохоронними органами, дотримання принципів доброчесності, професійності та толерантності.

Сформовано зміст адміністративно-правового статусу помічника судді. Визначено функції помічника судді як основні напрямки, які виражають зміст діяльності помічника судді та розкриваються через сукупність організаційно-правових заходів, спрямованих на досягнення мети діяльності помічника судді, із яких провідною визначено забезпечення здійснення суддею функцій судочинства як високоінтелектуальної адміністративної діяльності.

Розкрито, що провідною функцією помічника судді є забезпечення його всім необхідним для здійснення судочинства як високо інтелектуальної адміністративної діяльності помічника судді, що сприяє значному підвищенню ефективності діяльності судової гілки влади загалом і розвантаженню суддів від великого обсягу технічної роботи зокрема.

Функції помічника судді поділено на такі групи: дослідження й аналітично-статистична (аналітика законодавства та судової практики, узагальнення практики судді та статистики діяльності судді), контрольно - наглядова (підготовка слухань, строки одержання матеріалів, необхідних для розгляду справ, якість протоколів судового засідання, виконання судових рішень, відстеження повідомлень у засобах масової інформації), організаційно-правова (складання проектів судових рішень, постанов, ухвал суду, листів, запитів тощо), функція керівництва секретарем судового засідання (координація його роботи, надання необхідної підтримки й консультацій).

Розкрито завдання помічника судді як адміністративні заходи, які поєднуються з повноваженнями особи патронатної служби в судочинстві та відображають його роль у судовій системі. Визначено, що основним завданням помічника судді є сприяння правосуддю через організаційно - правове забезпечення учасників судочинства, яке передбачається внутрішніми нормами та адміністративним законодавством з метою захисту публічного інтересу суспільства у сфері судоустрою. До додаткових завдань помічника судді віднесено підготовчі дії щодо документованого забезпечення суду й аналітичні та статистичні напрямки стосовно організації роботи суду.

З’ясовано особливості адміністративних обов’язків помічника судді як виду й міри його належної (або необхідної) поведінки, які об’єктивно прописані в адміністративному законодавстві, виходячи з його провідної ролі в судочинстві як представника юридичної еліти суспільства, на утримання якого витрачаються значні державні кошти, якого слід розвантажити від технічної юридичної роботи, та прописуються з метою підвищення ефективності роботи судді, задоволення прав і законних інтересів судової гілки влади та суспільного інтересу загалом.

Зазначено, що адміністративні обов’язки поділяються на наглядові (дотримання строків у сфері судочинства, підтримка інформаційно - технічного обладнання), контрольні, фінансово-звітні, організаційно-правові та аналітичні, що реалізуються через надання адміністративних послуг судді та здійснення юридично-технічних операцій.

Уточнено, що на кожного помічника судді може бути накладено адміністративні обов’язки додаткового помічника, які передбачають здійснення передбачених законом повноважень як працівника патронатної служби під керівництвом іншого судді в разі виникнення певних організаційно-правових обставин.

Розкрито юридичну природу та здійснено класифікацію

адміністративних прав помічника судді як його можливостей, що визначаються і гарантуються нормами адміністративного права, виражають дозволену поведінку стосовно виконання покладених на нього обов’язків.

До основних особливостей адміністративних прав помічника судді віднесено такі чинники: вони є невід’ємною складовою його

адміністративно-правового статусу, гарантуються та забезпечуються примусом норм адміністративного права; передбачають можливість учинення певних активних адміністративних дій; виникають у процесі надання специфічних адміністративних послуг судді та учасникам юридичного процесу; прописуються для організаційно-правового забезпечення судочинства, прав і законних інтересів судді.

Адміністративні права помічника судді поділено на: основоположні права (користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України та іншими актами законодавства, повагу до своєї особистості, честі та гідності); соціально-правові права (на соціальний та правовий захист, оплату праці, матеріально-технічне забезпечення, пенсійне забезпечення тощо); фінансово-правові (запитувати інформацію щодо організації планово- фінансової діяльності суду, бухгалтерського обліку); організаційно -правові та інформаційні (організовувати роботу судді, користуватися інформаційними базами даних); професійні права (професійне навчання, участь у нарадах, засіданнях робочих груп тощо).

Проведено компаративістичну характеристику зарубіжного досвіду визначення статусу помічника судді, у результаті чого виявлено різноманітні особливості адміністративно-правового статусу помічника судді як незалежного суб’єкта судової юрисдикції, державного службовця, клерка суду, як суб’єкта виконавчої гілки влади та асистента судді, статус і формальні вимоги до яких закріплено в спеціалізованому законі відповідної країни у сфері судоустрою.

Визначено досвід США, де судові службовці здійснюють допомогу судді під час вирішення прецедентних справ, проводять їх опис та аналіз, особливостями їх статусу є те, що вони не є державними службовцями, проте мають широкий спектр правових гарантій та соціальних пільг, які складають цілісну систему їх адміністративно-правового забезпечення, що впливає на високий престиж професії та широке конкурентне середовище в цій галузі.

Виявлено, що у Федеративній Республіці Німеччина та Австрії існує посада правозастосовника (Rechtspfleger), який є незалежним як орган правосуддя та діє на підвідомчій основі відповідно до закону в різних підвидах юрисдикцій, зокрема в судовій, представляє суди у правовідносинах і виконує організаційно-управлінські повноваження.

Розкрито, що у Франції функції помічника судді виконує клерк суду, який є державним службовцем і належить до виконавчої гілки влади (підпорядкований Міністерству юстиції), виконує організаційно-судові повноваження, пов’язані з управлінням судом, наданням допомоги та адміністративних послуг, веденням інформативно-комунікативної роботи.

Виявлено, що в Індії роботу помічника судді виконують юридичні клерки, що є випускниками юридичних факультетів, мають повну цивільну дієздатність і призначаються на посаду за рекомендацією університетів, проходячи при цьому співбесіду в конкурсній комісії, при призначенні відповідно здійснюють організаційно-правові повноваження з допомоги судді впродовж певного строку (на один рік).

Удосконалено законодавство щодо адміністративно -правового статусу помічника судді шляхом покращення захисту адміністративних прав, законних інтересів помічника судді як працівника патронатної служби, ліквідації інституту дисциплінарної відповідальності помічника судді, формальної законодавчої закріпленості прав суддів мати помічників на умовах патронатної служби, матеріального заохочення помічника судді та права самостійно здійснювати добір помічників.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що їх може бути використано у науково-дослідній сфері - для подальшого теоретичного розроблення питань адміністративно-правового статусу помічника; у правозастосовній діяльності - щодо вдосконалення адміністративно- правового статусу помічника судді; у навчальному процесі - під час розроблення та викладання навчальних дисциплін «Проблеми теорії адміністративного права», «Проблеми адміністративно-правового забезпечення у сфері реформування місцевих судів в Україні», у підготовці відповідних підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій; у правовиховній сфері - для підвищення правової культури та правосвідомості широкого загалу громадян - суддів, помічників суддів, інших осіб апарату суду.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративні обов’язки, адміністративні права, адміністративно-правовий статус, завдання, патронатна служба, помічник судді, принципи адміністративної діяльності, суддя, функції.

| >>
Источник: ПАНЧУК ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОМІЧНИКА СУДДІ В УКРАЇНІ. ДИСЕРТАЦІЯ подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018. 2018

Еще по теме АНОТАЦІЯ:

 1. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІКУ БАНКАХ»
 2. Програмна анотація
 3. ТЕМА 3. ВИТРАТИ, ДОХІД І ПРИБУТОК КОРПОРАЦІЇ Програмна анотація
 4. ТЕМА 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОРПОРАЦІЙ Програмна анотація
 5. Програмна анотація 5.1. Визначення вартості капіталу та активів з урахуван­ням фактора часу. 5.2. Методичний підхід до формування капіталу. 5.3. Середньозважена і гранична вартість капіталу. 5.4. Методи визначення вартості (ціни) компанії. 5.5. Методи розрахунку оптимальної вартості капіталу.
 6. ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ Програмна анотація 6.1. Політика формування власного капіталу. 6.2. Оцінка окремих елементів власного капіталу. 6.3. Емісійна та дивідендна політика.
 7. Програмна анотація
 8. Програмна анотація
 9. Програмна анотація
 10. Анотація
 11. АНОТАЦІЯ
 12. АНОТАЦІЯ
 13. АНОТАЦІЯ
 14. АНОТАЦІЯ
 15. АНОТАЦІЯ
 16. АНОТАЦІЯ
 17. АНОТАЦІЯ
 18. АНОТАЦІЯ
 19. АНОТАЦІЯ
 20. АНОТАЦІЯ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -