<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аверков С. Кому потрібні прибудинкові території багатоквартирних будинків? [Електронний ресурс] / С. Аверков. — Режим доступу : http: //www.pravoonline.org.ua.

2. Адміністративне право України.

Академічний курс : підруч. : у 2 т. Т. 1 : Загальна частина / ред. кол. : В. Б. Аверянов (голова). — К. : Юрид. думка, 2004. — 584 с.

3. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. Т. 1 : Загальна частина / [ред. кол. : В. Б. Авер’янов (голова) та ін.]. — К. : Юрид. думка, 2007. — 592 с.

4. Аксененок Г. А. Земельные правоотношения в СССР / Г. А. Аксененок. — М. : Госюриздат, 1958. — 424 с.

5. Аксененок Г. А. Право государственной собственности на землю в СССР / Г. А. Аксененок. — М. : Госюриздат, 1950. — 307 с.

6. Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве / С. С. Алексеев. — М. : Юрид. лит., 1989. — 286 с.

7. Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України: актуальні проблеми практичної теорії / В. І. Андрейцев. — К. : Знання, 2005. — 445 с.

8. Анисимов А. П. Теоретические основы правового режима земель поселений в Российской Федерации : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.06 / Анисимов Алексей Павлович. — Саратов, 2004. — 409 с.

9. Базикіна Я. О. Окремі питання розпорядження земельними ділянками комунальної форми власності (у світлі останніх законодавчих новел) / Я. О. Базикіна // Форум права. — 2013. — № 1. — С. 37-40.

10. Балезин В. П. Правовой режим земель населенных пунктов / В. П. Балезин. — М. : Юрид. лит., 1980. — 96 с.

11. Балезин В. П. Правовой режим земель сельских населенных пунктов / В. П. Балезин. — М. : Изд-во МГУ, 1972. — 224 с.

12. Балезин В. П. Правовой режим земель городской застройки / В. П. Балезин. — М. : Гос. изд-во юрид. литературы, 1963. — 194 с.

13. Басай О. В. Правовий режим рослинного світу України : дис. ... канд. юрид.

наук : 12.00.06 / Басай Олександр Вікторович. — Х., 2009. — 214 с.

14. Благоустрій територій : ДБН Б.2.2-5:2011 [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства регіонального розвиту, будівництва та житлово- комунального господарства України від 28 жовт. 2011 р. № 259. — Режим доступу : search.ligazakon.ua.

15. Бобкова А. Г. Правовое обеспечение рекреационной деятельности : дис. доктора юрид. наук : 12.00.06 ; 12.00.04 / Бобкова Антонина Григорьевна. — Донецк, 2001. — 466 с.

16. Боголюбов С. А. Земельное право : учеб. для вузов / Боголюбов С. А., Никишин В. В., Устюкова В. В. — М. : Норма, 2003. — 462 с.

17. Большая энциклопедия : в 62 т. / [гл. ред. С. А. Кондратов]. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 53. — М., 2006. — 592 с.

18. Бондар Л. О. Правовий режим земель рекреаційного призначення / Л. О. Бондар // Земельне право України : підруч. / за ред. Погрібного О. О., Каракаша І. І. — К. : Істина, 2003. — С. 276-294.

19. Бондар О. Г. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / О. Г. Бондар. — К., 2005. — 22 с.

20. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів : ДБН Б.2.2-4-97 [Електронний ресурс] : затв. наказом Держкомістобудування України від 27 черв. 1996 р. № 117. — Режим доступу : search.ligazakon.ua.

21. Будинки та споруди навчальних закладів. ДБН В.2.2-3-97 [Електронний ресурс] : затв. наказом Держкоммістобудування України від 27 черв. 1996 р. № 117. — Режим доступу : http://document.ua.

22. В градостроительный кадастр Киева внесена информация о зеленых зонах [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://economics.unian.net.

23. Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность /

А. В. Венедиктов. — М. : Изд-во АН СССР, 1948. — 839 с.

24. Вирок Голосіївського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2008 р. у справі № 1-721/2008 // Архів Г олосіївського районного суду м.

Києва за 2008 рік.

25. Вирок Роменського міськрайонного суду Сумської області від 22 грудня 2008 р. у справі № 1-248/08 // Архів Роменського міськрайонного суду Сумської області за 2008 рік.

26. Воронин А. Г. Основы управления муниципальным хозяйством : учеб. пособие / А. Г. Воронин, В. А. Лапин, А. Н. Широков ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. — М. : Дело, 1998. — 127 с.

27. Воскобійник М. В. Правове забезпечення формування комінальної власності на землю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / М. В. Воскобійник. — Х., 2007. — 18 с.

28. Выдрин И. В. Муниципальное право России : учеб. для вузов / И. В. Выдрин, А. Н. Кокотов. — М. : Норма-Инфра-М, 1999. — 368 с.

29. Г альчинська Н. Ю. Правовий режим земель промислових зон в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Гальчинська Наталія Юріївна. — Одеса, 2010. — 188 с.

30. Гафурова О. В. Соціальний розвиток села в Україні: теорія та практика правового регулювання : [моногр.] / О. В. Гафурова / за заг. ред. В. М. Єрмоленка. — К. : Ірідіум, 2014. — 480 с.

31. Герасименко М. С. Законодавство України про правовий режим земель міст: проблеми та шляхи вдосконалення / М. С. Г ерасименко // Держава і право : зб. наук. пр. — К. : ІДП НАН України, 2001. — С. 365-368. — (Серія : Юридичні і політичні науки ; вип. 13).

32. Гетьман А. П. Правове регулювання управління у галузі використання та охорони земель / А. П. Гетьман // Земельне право : підруч. / [М. В. Шульга (кер.

авт. кол.), Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.] ; за ред. М. В. Шульги. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — С. 197-239.

33. Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України : ДСанПіН 2.2.2.028-99 [Електронний ресурс] : затв. Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 лип. 1999 р. № 28. — Режим доступу : search.ligazakon.ua

34. Годованець В.

Ф. Конституційне право України : Конспект лекцій. — 2-ге вид., стереотип. — К. : МАУП, 2001. — 216 с.

35. Годованюк А. Й. Правовий режим земель природно-заповідного фонду : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Годованюк Андрій Йосипович. — Одеса, 2008. — 212 с.

36. Господарський кодекс України : затв. Законом України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18, № 19-20, № 21-22. — Ст. 144.

37. Градостроительная хартия Содружества Независимых Государств от 4 июня 1999 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : www.rada.gov.ua.

38. Грамота на права и выгоды городам Российской империи от 21 апреля 1785 г. // Российское законодательство Х-ХХ вв. : в 9 т. Т. 5 : Законодательство периода расцвета абсолютизма / отв. ред. Е. И. Индова. — М. : Юрид. лит., 1987. — С. 68-129.

39. Гуревський В. К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення : [моногр.] / В. К. Гуревський. — Одеса, Астропринт, 2000. — 136 с.

40. Дегтярев И. В. Земельное право и земельный кадастр / И. В. Дегтярев, Л. И. Осипов. — М. : Юрид. лит., 1986. — 240 с.

41. Декрет ІІ Всероссийского съезда Советов о земле от 26 октября 1917 г. // Декреты Советской власти. Т. 1. — М. : Гос. изд-во полит. литературы, 1957. — С. 17-20.

42. Демків Р. Я. Конституційне право України : курс лекцій / Р. Я. Демків. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. — 332 с.

43. Денега В. П. Становлення інституту зелених насаджень / В. П. Денега // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2009. — Вип. 21. — С. 133-139.

44. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу : ДСанПін 5.5.2.008-01 [Електронний ресурс] : затв. Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. № 63. — Режим доступу : search.ligazakon.ua.

45. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт : постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р.

№ 466 // Офіційний вісник України. — 2011. — № 34. — Ст. 60.

46. Джавадов Хікмет Аловсат Огли. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства (на прикладі України, Азербайджану та Росії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / Джавадов Хікмет Аловсат Огли. — К., 2008. — 19 с.

47. Доступ громадськості до генеральних планів міських населених пунктів України : моніторинговий звіт / Східноукраїнський центр громадських ініціатив /

В. В. Щербаченко, О. В. Матвійчук, Ю. В. Ращупкіна, В. О. Сабінін, Б. В. Бондаренко ; заг. ред. В. В. Щербаченко. — Луганськ : Янтар, 2011. — 236 с.

48. Евтихеев И. И. Земельное право / Евтихеев И. И. — М. : Госиздат, 1923.

— 193 с.

49. Евтихиев И. И. Регулирование земельных отношений в городах / И. И. Евтихиев. — Горки : Заря, 1929. — 84 с.

50. Ерофеев Б. В. Правовой режим земель городов / Б. В. Ерофеев. — М. : Юрид. лит., 1976. — 200 с.

51. Ерофеев Б. В. Земельное право России : учеб. / Б. В. Ерофеев ; отв. ред. Н. И. Краснов. — 9-е изд., перераб. — М. : Юрайт-Издат, 2004. — 656 с.

52. Євграфов О. Є. Теоретичні аспекти державного регулювання земельних ресурсів в Україні / О. Є. Євграфов // Теорія та практика державного управління.

— 2008. — Вип. 4 (23). — С. 75-83.

53. Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України : ДБН 363-92 / Мінінвестбуд України. — К. : УкрНДІ Процивільсільбуд Міністерства інвестицій і будівництва України, 1992. — 26 с.

54. За 10 років було оформлено лише 994 прибудинкових території (дослідження) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://oporaua.org.

55. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / за ред. В. В. Копейчикова. — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 320 с.

56. Залевский А. Столице необходим флористический кадастр зеленых зон /

A. Залевский. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : domik.ua.

57. Зауваження Головного юридичного управління від 17 червня 2014 р.

до проекту Закону України «Про вищу освіту» (реєстр. № 1187-2) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

58. Земельне право : академ. курс [Семчик В. І., Андрейцев В. І., Бистров Г. Ю. та ін.] ; за ред. В. І. Семчика, П. Ф. Кулинича. — К. : Ін Юре, 2001. — 424 с.

59. Земельне право : підруч. / [М. В. Шульга, Н. О. Багай, В. І. Гордєєв та ін.] ; за ред. М. В. Шульги. — Х. : Право, 2013. — 520 с.

60. Земельне право України : підруч. / [Г. І. Балюк, Т. О. Коваленко,

B. В. Носік та ін.] ; за ред. В. В. Носіка. — К. : Вид.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2008. — 511 с.

61. Земельний кодекс України : затв. Законом України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 3-4. — Ст. 27.

62. Земельний кодекс України : наук.-практ. коментар / за заг. ред. В. І. Семчика. — К. : Ін Юре, 2004. — 748 с.

63. Земельний кодекс Української РСР : Закон УРСР від 18 груд. 1990 р. № 561-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 10. — Ст. 98.

64. Земельний кодекс УРСР від 25 груд. 1970 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1971. — № 1. — Ст. 18.

65. Земельное право : учеб. / [А. В. Бабанов и др.] ; под ред. Г. Е. Быстрова, Р. К. Гусева. — М. : ТК Велби : Проспект, 2006. — 712 с.

66. Земельный кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс] : от 20 июня 2003 г. № 441-ІІ. — Режим доступа : http://www.оnline.zakon.kz.

67. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. — Режим доступа : http://www.rg.ru.

68. Земли. Термины и определения. ГОСТ 26640-85 [Электронный ресурс] : утв. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 октября 1985 г. № 3453. — Режим доступа : www.rada.gov.ua.

69. Зубко Г. У 2015 році органи влади на місцях повинні в повному обсязі забезпечити доступ до генпланів населених пунктів [Електронний ресурс] / Г. Зубко. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua.

70. Иконицкая И. О. Земельное право Российской Федерации : учеб. / Иконицкая И. О. — М. : Юристъ, 2002. — 327 с.

71. Инструкция по классификации и учету городских зеленых насаждений, утверждена приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 декабря 1998 г. № 400 [Электронный ресурс]

— Режим доступа : http://www.pravo.by.

72. Исаков В. Б. Механизм правового регулирования - правовые режимы / В. Б. Исаков // Проблемы теории государства и права. — М. : Юрид. лит., 1987.

— 447 с.

73. Іванова Є. О. Правовий режим земель житлової та громадської забудови у містах / Є. О. Іванова // Вісник Одеського університету внутрішніх справ. — 2004. — № 1. — С. 130-133.

74. Іванова Є. О. Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови у містах України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Іванова Євгенія Олегівна. — Х., 2007. — 209 с.

75. Іванова Є. О. Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови у містах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / Є. О. Іванова. — Х., 2007. — 18 с.

76. Ігнатенко І. В. Правове забезпечення зонування земель в межах населених пунктів : [моногр.] / І. В. Ігнатенко. — Х. : Фінарт, 2014. — 274 с.

77. Кадастр населених пунктів : підруч. / Ступень М. Г., Гулько Р. Й., Микула О. Я., Шпік Н. Р. — 2-ге вид., стереотип. — Львів : Новий Світ-2000, 2007. — 392 с.

78. Каракаш И. И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине : науч.-практ. пособие / И. И. Каракаш. — К. : Истина, 2004. — 216 с.

79. Ковтун О. М. Форми планування використання та охорони земель за законодавством України / О. М. Ковтун // Вісник Академії адвокатури України. — 2010. — № 2 (18). — С. 26-31.

80. Кодекс законів про працю України : затв. Законом УРСР від 10 груд. 1971 р. № 322-УШ // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1971. — Ст. 375. — (Дод. до № 50).

81. Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.pravo.by.

82. Кодекс України про адміністративні правопорушення : від 7 грудня 1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1984. — Ст. 1122. — (Дод. № 51).

83. Козырь М. И. Государственное управление земельным фондом в СССР / М. И. Козырь // Советское государство и право. — 1968. — № 8. — С. 49-58.

84. Комарницький В. М. Право спеціального природокористування : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.06 / Комарницький Віталій Мар’янович. — К., 2012. — 483 с.

85. Конституція України : від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

86. Конституція УРСР [Електронний ресурс] : від 30 січня 1937 р. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

87. Конституція УРСР від 10 березня 1919 р. // Известия ВЦИК и Харьковского губревкома. — 1920. — № 91-92.

88. Конституція УРСР від 15 травня 1929 р. // Вісті ВУЦВК. — 1929. — № 143. — 23 черв.

89. Концепція комплексного озеленення м. Тернополя [Електронний ресурс] : затв. рішенням Тернопільської міської ради від 31 жовтня 2013 р. № 6/38/11. — Режим доступу : www.rada.te.ua.

90. Коссе Д. Д. Значення та сутність правового режиму в правовій системі України / Д. Д. Коссе // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 2.

— С. 25-29.

91. Костяшкін І. О. Право загального землекористування громадян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / І. О. Костяшкін. — К., 2005. — 19 с.

92. Костяшкін І. О. Право загального землекористування громадян : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Костяшкін Іван Олександрович. — К., 2005. — 185 с.

93. Кравченко С. Н. Имущественная ответственность за нарушение природоохранительного законодательства / С. Н. Кравченко. — Львов : Изд-во при Львов. гос. ун-те издат. объед. «Вища шк.», 1979. —184 с.

94. Красіліч Н. Д. Кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення / Н. Д. Красіліч // Екологічне право України. Академічний курс : підруч. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К. : Юрид. думка, 2005. — С. 347-351.

95. Красіліч Н. Д. Поняття та підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення / Н. Д. Красіліч // Екологічне право України. Академічний курс : підруч. для вищ. навч. закл. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка.

— К. : Юрид. думка, 2005. — С. 334-340.

96. Краснов Н. И. Понятие и особенности правового режима государственного земельного фонда и отдельных категорий земель / Н. И. Краснов // Общая теория советского земельного права. — М. : Наука, 1983.

— С. 345-353.

97. Краснова М. В. Проблеми компенсації шкоди за екологічним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / М. В. Краснова. — К., 2010. — 36 с.

98. Крассов О. И. Земельное право : учеб. / Крассов О. И. — М. : Юристъ, 2000. — 412 с.

99. Кривоченко Л. М. Поняття злочину / Л. М. Кривоченко // Кримінальне право України : Загальна частина : підруч. / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. М. Кривоченко та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К. : Юрінком Інтер, 2007. — С. 75-89.

100. Кримінальний кодекс України : від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25. — Ст. 131.

101. Крупа Л. К вопросу о юридическом содержании понятия специальный правовой режим / Л. Крупа // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 2. — С. 10-13.

102. Кулинич П. Ф. Розмежування земель державної і комунальної власності: свято закону та будні практики / П. Ф. Кулинич // Земельне право України. — 2012. — № 11. — С. 22-30.

103. Кулинич П. Ф. Право постійного землекористування: для кого воно постійне / П. Ф. Кулинич // Юридичний журнал. — 2005. — № 5. — С. 48-53.

104. Лебедєва Т. М. Облік земель: правовий аспект / Лебедєва Т. М. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2012. — № 2. — С. 229-236.

105. Лесной кодекс РСФСР от 7 июля 1923 г. // Собрание Узаконений. — 1924. — № 58. — С. 564.

106. Лесной устав. Ч. 1 / [сост. Н. Залеман]. — СПб. : Типогр. Альтшулера, 1910. — 592 с.

107. Липецкер М. С. Землепользование в городах, рабочих, дачных и курортных поселках / М. С. Липецкер, Б.В. Ерофеев. — М. : Госюриздат, 1959. — 286 с.

108. Лисина Н. Л. Правовой режим земель поселений : учеб.-практ. пособие / Н. Л. Лисина. — М. : Дело, 2004. — 296 с.

109. Лісова Т. В. Публічно-правові засади управління у галузі земельних відносин / Т. В. Лісова // Земельне право : підруч. / [М. В. Шульга, Н. О. Багай,

B. І. Гордєєв та ін.] ; за ред. М. В. Шульги. — Х. : Право, 2013. — С. 259-291.

110. Лісовий кодекс України : затв. Законом України від 21 січ. 1994 р. № 3852- ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 17. — Ст. 99.

111. Лісовий кодекс Української РСР [Електронний ресурс] : затв. Законом

УРСР від 13 грудня 1979 р. № 5432-ІХ. — Режим доступу :

http://search.ligazakon.ua.

112. Луняченко А. В. Землі сільськогосподарського призначення: правовий режим використання громадянами на праві власності / А. В. Луняченко. — Одеса : Латстра, 2002. — 180 с.

113. Максименко М. І. Правове забезпечення оптимізації структури

землекористування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Максименко Максим Ігорович. — К., 2013. — 239 с.

114. Малишева Н. Р. Державне управління земельним фондом України / Н. Р. Малишева // Земельне право : академ. курс [Семчик В. І., Андрейцев В. І., Бистров Г. Ю. та ін. ] ; за ред. В. І. Семчика, П. Ф. Кулинича. — К. : Ін Юре, 2001. — С. 197-239.

115. Малько А. В. Правовые режимы в российском законодательстве / А. В. Малько, О. С. Родионов // Журнал российского права. — 2001. — № 9. —

C. 19-26.

116. Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве // Теория государства и права / Малько А. В. ; под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. — М. : Юристъ, 1997. — С. 634-646.

117. Мартин А. Розмежування земель державної та комунальної власності: нова концепція / А. Мартин, С. Гущик, Л. Гунько // Землевпорядний вісник. — 2011. — № 11. — С. 5-12.

118. Матузов Н. И. Правовые режимы: вопросы теории и практики / Н. И. Матузов, А. В. Малько // Правоведение. — 1996. — № 1. — С. 16-29.

119. Методичні рекомендації щодо визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 груд. 2011 р. № 389. — Режим доступу : www.rada.com.ua.

120. Мілімко Л. В. Окремі аспекти використання земель загального користування населених пунктів [Електронний ресурс] / Л. В. Мілімко // Право та управління. — 2011. — № 1. — Режим доступу : www.nbuv.gov.ua.

121. Мілімко Л. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Л. В. Мілімко. — Ірпінь, 2009. — 20 с.

122. Мірошниченко А. М. Земельне право України : підруч. /
Мірошниченко А. М. — К. : Алерта : Центр учбов. літ., 2011. — 678 с.
123. Мірошниченко А. М. Земельне Мірошниченко А. М. — К. : Алерта, 2013. — право 512 с. України : підруч. /
124. Мірошниченко А. М. Земельне Мірошниченко А. М. — К. : Алерта, 2012. — право 392 с. України : підруч. /

125. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. — К. : Алерта : ЦУЛ, 2011. — 720 с.

126. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень : ДБН 360-92 [Електронний ресурс] : затв. Наказом Держкоммістобудування від 17 квітня 1992 р. № 44. — Режим доступу : search.ligazakon.ua.

127. Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Р. О. Мовчан. — К. : 2009. — 20 с.

128. Москаль Д. «Технічні правки», або як дозволяють нищити ліси і парки... [Електронний ресурс] / Д. Москаль. — Режим доступу : http://blogs.lb.ua.

129. Нарышева Н. Г. Развитие законодательства о городских лесах / Н. Г. Нарышева // Экологическое право. — 2012. — № 1. — С. 7-13.

130. Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг). ДСТУ- Н Б Б. 1.1-12:2011 [Електронний ресурс] : затв. Наказом Мінрегіонбуду України від 15 грудня 2011 р. № 345. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

131. Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території. ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 [Електронний ресурс] : затв. Наказом Мінрегіонбуду України від 14 січня 2009 р. № 3. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

132. Настіна О. І. Право державної власності на землю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / О. І. Настіна. — К., 2011. — 23 с.

133. Насушна О. В. Земельне правопорушення як підстава притягнення до адміністративної відповідальності / О. В. Насушна // Держава і право : зб. наук. пр. — 2009. — Вип. 46. — С. 267-272. — (Серія : Юридичні і політичні науки).

134. Нестеренко Г. Б. Інституційне забезпечення використання земель комунальної власності територіальних громад Львівської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / Г. Б. Нестеренко. — К., 2007. — 23 с.

135. Новаковський Л. Я. Удосконалення земельних відносин у містах / Л. Я. Новаковський, В. О. Леонець. — К. : Урожай, 2006. — 144 с.

136. Носік В. В. Право власності на землю українського народу : [моногр.] /

B. В. Носік. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 544 с.

137. Носік В. В. Правовий режим земель сіл, селищ, міст / В. В. Носік // Земельне право України : підруч. / [Г. І. Балюк, Т. О. Коваленко, В. В. Носік та ін.] ; за ред. В. В. Носіка. — К. : Вид.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2008. —

C. 401-412.

138. О введении в действие Основ законодательства Союза СССР и союзных республик о земле [Электронный ресурс] : постановление Верховного Совета СССР от 28 февр. 1990 г. № 1252-1. — Режим доступа : www.rada.gov.ua.

139. О введении в действие Устава Гражданского Строительства : постановление Совета Народных Комиссаров УССР от 23 февр. 1928 г. — Зодчество. — 1929. — № 1-2. — С. 3.

140. О Государственной программе охраны и рационального использования земель [Электронный ресурс] : постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 17 нояб. 1994 г. №183. — Режим доступа : http://www.pravo.by.

141. О запрещении сделок с недвижимостью : Декрет Совета Народных Комисаров РСФСР от 14 дек. 1917 г. // СУ РСФСР. — 1917. — № 10. — Ст. 154.

142. О защите зеленых насаждений : закон города Москвы от 5 мая 1999 г. № 17 // Ведомости Московской городской думы. — 1999. — № 7.

143. О зеленых насаждениях городских и сельских населенных пунктов [Электронный ресурс] : Закон Республики Молдова от 23 сент. 1999 г. № 591- XIV. — Режим доступа : www.loc.gov.

144. О лесах : декрет ВЦИК Советов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов от 27 мая 1918 г. // СУ. — 1918. — № 42. — Ст. 522.

145. О национализации всех бывших казенных, монастырских, городских и помещичьих земель : Декрет Совета Народных Комиссаров от 3 апр. 1920 г. // СУ УССР. — 1920. — № 6. — Ст. 105.

146. О сделании всем городам, их строению и улицам специальных планов по каждой губернии особо : указ от 25 июня 1763 г. // Полное собрание законов Российской империи. — Спб., 1830. — Т. 16, № 11883. — С. 319.

147. О составлении и утверждении проектов планировки и социалистической реконструкции городов и других населённых мест Союза ССР : постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1933 г. // СЗ СССР. — 1933. — № 41. — Ст. 243.

148. Об охране городских, пригородных, парковых, курортных, водоохранных, берегозащитных и почвозащитных лесов : постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 окт. 1936 г. // СУ РСФСР. — 1936. — № 22. — Ст. 144.

149. Об охране зеленой площади (садов, парков, пригородных лесов и зеленых насаждений) : постановление Народных комиссариатов Внутренних Дел и Здравоохранения // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1920 г. — М. : Управление делами Совнаркома, 1943. — С. 225-226.

150. Об охране памятников природы, садов и парков : декрет Совета Народних Комиссаров от 16 сент. 1921 г. // СУ РСФСР. — 1921. — № 65. — Ст. 492.

151. Об утверждении Методики оценки вреда, причиненного окружающей среде повреждением и (или) уничтожением зеленых насаждений на территории города Москвы [Электронный ресурс] : постановление Правительства Москвы от 14 нояб. 2006 г. № 897-ПП. — Режим доступа : www.mos.ru.

152. Об утверждении Общих начал землепользования и землеустройства : постановление ЦИК СССР от 15 дек. 1928 г. // СЗ СССР. — 1928. — № 69. — Ст. 641-642.

153. Оверковська Т. Особливості цивільно-правової відповідальності у сфері охорони земель від забруднення та псування / Т. Оверковська // Юридична Україна. — 2010. — № 2. — С. 68-71.

154. Ожегов С. И. Словарь русского языка : ок. 57 000 слов / Ожегов С. И. — М. : Рус. яз., 1985. — 797 с.

155. Ожегов С. С. Великая перестройка «времен очаковских и покоренья Крыма» / С. С. Ожегов // Юный художник. — 2000. — №12. — С.19-23.

156. Озеленение. Правила производства и приемки работ : СНиП Ш-К.2-67 : [утв. Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 2 июня 1967 г.]. — М. : Изд-во лит. по строительству, 1967. — 12 с.

157. Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, приняты Верховным Советом СССР 13 декабря 1968 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. — 1968. — № 51. — Ст. 485.

158. Основы лесного законодательства Союза ССР и союзных республик от 17 июня 1977 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. — 1977. — № 25. — Ст. 388.

159. Осокин Н. И. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения // Земельное право России : учеб. / Н. И. Осокин ; под ред. В. В. Петрова. — М. : Стоглавъ, 1995. — 300 с.

160. Охрана окружающей среды в городах (организационно-правовые вопросы) / [Ю. С. Шемшученко, В. А. Чуйков, Б. Г. Розовский, Н. И. Малышко,

H. Р. Малышева] ; отв. ред. Ю. С. Шемшученко. — К. : Наук. думка, 1981. — 303 с.

161. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов. ГОСТ 17.5.3.01-78 [Электронный ресурс] : утв. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 марта 1978 г. № 701. — Режим доступа : www.rada.gov. ua.

162. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов. Общие требования ГОСТ 17.6.3.01-78 [Электронный ресурс] : утв. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 июля 1978 г. № 1851. — Режим доступа : www.rada.gov.ua.

163. Палій Н. І. Правове регулювання використання та охорони земель рекреаційного призначення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Палій Наталія Іванівна. — Одеса, 2010. — 220 с.

164. Палій Н. І. Відповідальність за порушення законодавчих вимог щодо використання та охорони земель рекреаційного призначення / Н. І. Палій // Актуальні проблеми держави та права. — Одеса, 2009. — Вип. 46. — С. 314-318.

165. Памятники русского права. Вып. 2 : Памятники права феодальнораздробленной Руси, XII-XV вв. / под ред. С. В. Юшкова. — М. : Госюриздат, 1953. — 442 с.

166. Пащенко О. М. Правове регулювання адміністративно-територіального поділу території України і планування використання та охорони земель / О. М. Пащенко // Земельне право України. Підручник / за ред. О. О. Погрібного,

I. І. Каракаша. — К. : Істина, 2003. — С. 370-375.

167. Пащенко О. М. Розвиток і кодифікація земельного законодавства України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Пащенко Олександр Миколайович.

— К., 2001. — 186 с.

168. Петлюк Ю. С. Правовий режим земель оздоровчого призначення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Петлюк Юрій Степанович. — К., 2009. — 195 с.

169. Петров В. В. Экологическое право России : учеб. для вузов / В. В. Петров. — М. : БЕК, 1995. — 557 с.

170. План зонування території міста Суми [Електронний ресурс] : затв. рішенням Сумської міської ради від 6 берез. 2013 р. № 2180-МР. — Режим доступу : http://www.meria.sumy.ua.

171. План зонування території міста Черкаси [Електронний ресурс] : затв. рішенням Черкаської міської ради від 4 груд. 2014 р. № 2-513. — Режим доступу : http: //www.rada.cherkasy.ua.

172. Планировка и застройка населенных мест. Нормы проектирования : СНиП ІІ-К.2-62 : [утв. Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 7 мая 1966 г.]. — М. : Изд-во лит. по строительству, 1967.

— 65 с.

173. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР : РСН 341-86 [Электронный ресурс] : утв. Приказом Госстроя УССР от 19 сент. 1986 г. № 178.

— Режим доступа : search.ligazakon.ua.

174. Планування і забудова сільських поселень ДБН Б.2.4-1-94 [Електронний ресурс] : затв. Наказом Мінбудархітектури України від 5 січ. 1994 р. № 6. — Режим доступу : http://uazakon.com.

175. Погрібний С. О. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства / С. О. Погрібний // Земельне право України : підруч. / за ред. О. О. Погрібного, І. І. Каракаша. — К. : Істина, 2003. — С. 414-439.

176. Податковий кодекс України : від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 13-14, № 15-16, № 17. — Ст. 112.

177. Полянская Г. Н. Охрана лесов и зеленых насаждений / Г. Н. Полянская // Охрана природы Российской Федерации в советском законодательстве : сб. ст. — М., 1959. — С. 84-120.

178. Полянская Г. Н. Охрана права государственной собственности на леса / Полянская Г. Н. — М. : Госюриздат, 1956. — 252 с.

179. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 20 червня 2012 р. № 5011-62/2496-2012 // Архів Київського апеляційного господарського суду. — 2012.

180. Постанова Святошинського районного суду м. Києва від 25 жовт. 2011 р. у справі № 1-777/2011 // Архів Святошинського районного суду м. Києва. — 2011 рік.

181. Правдюк В. М. До питання співвідношення понять містобудівного зонування та цільового призначення земель / Правдюк В. М. // Вісник Вищої ради юстиції. — № 2 (14). — 2013. — С. 173-180.

182. Правдюк В. М. Поділ земель України за цільовим призначенням за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Правдюк Віталій Михайлович. — К., 2012. — 221 с.

183. Правила и нормы планировки и застройки городов : СН 41-58 : [утв. Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 1 декабря 1958 г.]. — М. : Гос. изд-во лит. по сторительству, архитектуре и сторительным материалам, 1959. — 180 с.

184. Прилипко С. М. Трудове право України : підруч. / Прилипко С. М. — 4-те вид., перероб. і доп. / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. — Х. : ФІНН, 2011. — 800 с.

185. Про адміністративно-територіальний устрій [Електронний ресурс] : проект Закону України. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

186. Про адміністративно-територіальний устрій України [Електронний ресурс] : проект Закону України. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

187. Про благоустрій населених пунктів : Закон України від 6 вересня 2005 р. № 2807-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 49. — Ст. 517.

188. Про введення в дію Земельного кодексу : Постанова Президії ВУЦВК від 29 листопада 1922 р. // ЗУ УСРР. — 1922. — № 51. — Ст. 750.

189. Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2002 р. № 1100 : постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовт. 2004 р. № 1100 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 41, 29 жовт. — Ст. 22.

190. Про вищу освіту : Закон України від 1 лип. 2014 р. № 1556-VII // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 37-38. — Ст. 2004.

191. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності : Закон України від 14 жовтня 1994 р. № 208/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — Ст. 46.

192. Про внесення змін до деяких законів України щодо благоустрою населених пунктів : Закон України від 17 травня 2012 р. № 4710-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 8. — Ст. 75.

193. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення правового регулювання правовідносин, пов’язаних із постійним користуванням земельними ділянками) [Електронний ресурс] : Проект Закону України. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

194. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності : Закон України від

6 верес. 2012 р. № 5245-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 36. — Ст. 472.

195. Про внесення змін до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України : постанова Кабінету Міністрів України від 26 листоп. 2014 р. № 690 // Урядовий кур’єр. — 2014. — № 229, 9 груд.

196. Про Генеральну схему планування території України : Закон України від

7 лют. 2002 р. № 3059-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 30. — Ст. 204.

197. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України від 23 берез. 2000 р. № 1602-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 25. — Ст. 195.

198. Про Державний земельний кадастр : Закон України від 7 лип. 2011 р. № 3613-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 8. — Ст. 61.

199. Про державні цільові програми : Закон України від 18 берез. 2004 р. № 1621-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 25. — Ст. 352.

200. Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру : постанова Кабінету Міністрів України від 14 січ. 2015 р. № 15 // Урядовий кур’єр. — 2015. — № 14, 27 січ.

201. Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень : указ президента України від 4 листоп. 2008 р. № 995 // Офіційний вісник України. — 2008. — № 45. — Ст. 1279.

202. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січ. 2011 р. № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 32. — Ст. 314.

203. Про Загальнодержавну програму використання та охорони земель [Електронний ресурс] : проект закону від 5 лип. 2004 р. № 5755. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

204. Про Загальнодержавну програму використання та охорони земель [Електронний ресурс] : проект закону від 23 жовт. 2008 р. № 3310. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

205. Про затвердження Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів [Електронний ресурс] : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 черв. 1996 р. № 173. — Режим доступу : search.ligazakon.ua.

206. Про затвердження відновної вартості зелених насаджень : наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12 трав. 2009 р. № 127 // Офіційний вісник України. — 2009. — № 48. — Ст. 71.

207. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 1 серп. 2013 р. № 678 // Офіційний вісник України. — 2013. — № 65. — Ст. 146.

208. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів» [Електронний ресурс] : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20 лют. 2013 р. № 144. — Режим доступу : search.ligazakon.ua.

209. Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17 берез. 2011 р. № 145 // Офіційний вісник України. — 2011. — № 27. — Ст. 1140.

210. Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів [Електронний ресурс] : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. № 173. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

211. Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів [Електронний ресурс] : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 черв. 1996 р. № 172. — Режим доступу : search.ligazakon.ua.

212. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст : Закон України від 4 берез. 2004 р. № 1580-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 24. — Ст. 332.

213. Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України : наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 груд. 2001 р. № 226 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 10, 22 берез. — Ст. 223.

214. Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України : наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 16 лют. 2005 р. № 67 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 11. — Ст. 68.

215. Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель : наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 лип. 2010 р. № 548 // Офіційний вісник України. — 2010. — № 85, 15 листоп. — Ст. 110.

216. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням та засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства : наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27 жовт. 1997 р. № 171 // Офіційний вісник України. — 1998. — № 18. — Ст. 664.

217. Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу : постанова Кабінету Міністрів України від 25 лип. 2007 р. № 963 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 55. — Ст. 2221.

218. Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення місцевих програм розвитку та збереження зелених насаджень [Електронний ресурс] : наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 23 груд. 2010 р. № 466. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

219. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо обліку зелених насаджень у населених пунктах України [Електронний ресурс] : наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22 листоп. 2006 р. № 386. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

220. Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 листоп. 2009 р. № 1320-р // Урядовий кур’єр. — 2009. — № 214, 18 листоп.

221. Про затвердження плану заходів із збереження та розвитку Національного дендрологічного парку «Софіївка» Національної академії наук : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2009 р. № 1317-р // Урядовий кур’єр. — 2009. — № 214, 18 листоп.

222. Про затвердження Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів : наказ Державного комітету України по земельним ресурсах від 26 серп. 1997 р. № 85 // Офіційний вісник України. — 1997. — № 45. — Ст. 104.

223. Про затвердження Положення про землі міст і селищ міського типу Української РСР [Електронний ресурс] : постанова Ради Міністрів Української РСР від 20 берез. 1984 р. № 136. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

224. Про затвердження Положення про систему моніторингу зелених насаджень у містах і селищах міського типу України : наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 4 серп. 2008 р. № 240 // Офіційний вісник України. — 2008. — № 80. — Ст. 2711.

225. Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру : постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовт. 2012 р. № 1051 // Офіційний вісник України. — 2012. — № 89, 30 листоп. — Ст. 183.

226. Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів : постанова Кабінету Міністрів України від 20 черв. 2007 р. № 848 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 46, 2 лип. — Ст. 74.

227. Про затвердження Порядку ведення державного обліку і кадастру рослинного світу : постанова Кабінету Міністрів України від 22 лют. 2006 р. № 195 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 8, 7 берез. — Ст. 122.

228. Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах : постанова Кабінету Міністрів України від 1 серп. 2006 р. № 1045 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 31. — Ст. 104.

229. Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва [Електронний ресурс] : рішення Київської міської ради від 27 жовт. 2011 р. № 384/6600. — Режим доступу : http://kmr.ligazakon.ua.

230. Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на збереження та розвиток садово-паркового комплексу «Феофанія» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 трав. 2005 р. № 357 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 20, 3 черв. — Ст. 1073.

231. Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок : постанова Кабінету Міністрів України від 16 трав. 2007 р. № 733 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 37, 1 черв. — Ст. 1483.

232. Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель : постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 513 // Офіційний вісник України. — 2012. — № 44, 18 черв. — Ст. 1701.

233. Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серп. 2004 р. № 1094 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 34. — Ст. 2261.

234. Про затвердження Порядку складення плану земель господарського устрою території населеного пункту : постанова Кабінету Міністрів України від

22 лют. 2008 р. № 79 // Офіційний вісник України. — 2008. — № 15, 7 берез. — Ст. 386.

235. Про затвердження Порядку створення і ведення державного кадастру природних територій курортів : постанова Кабінету Міністрів України від

23 травня 2001 р. № 562 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 21, 8 черв. — Ст. 221.

236. Про затвердження Порядку укладання договорів про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою міста [Електронний ресурс] : рішення Черкаської міської ради від 9 лип. 2010 р. № 5-821. — Режим доступу : www.rada.cherkasy.ua.

237. Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій : наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 трав. 2005 р. № 76 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 35. — Ст. 2158.

238. Про затвердження Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України [Електронний ресурс] : наказ Держжитлокомунгоспу від 29 лип. 1994 р. № 70. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

239. Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України : наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово - комунального господарства України від 10 квіт. 2006 р. № 105 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 31, 16 серп. — Ст. 2276.

240. Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста [Електронний ресурс] : рішення Київської міської ради від 19 лип. 2005 р. № 806/3381. — Режим доступу : kmr.ligazakon.ua

241. Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу : постанова Кабінету Міністрів України від 23 лип. 2008 р. № 665 // Офіційний вісник України. — 2008. — № 56. — Ст. 1868.

242. Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд : постанова Кабінету Міністрів України від 24 лип. 2013 р. № 541 // Офіційний вісник України. — 2013. — № 63. — Ст. 2286.

243. Про затвердження Тимчасового порядку розмежування земель права державної і комунальної власності : постанова Кабінету Міністрів України від 1 серп. 2002 р. № 1100 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 31, 16 серп. — Ст. 232.

244. Про затвердження Типового договору оренди землі : постанова Кабінету Міністрів України від 3 берез. 2004 р. № 220 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 9, 19 берез. — Ст. 30.

245. Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою : наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 листоп. 2013 р. № 537 // Офіційний вісник України. — 2013. — № 98. — Ст. 127.

246. Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем) [Електронний ресурс] : наказ Державного комітету статистики України від 5 листоп. 1998 р. № 377. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

247. Про затвердження форми звітності № 1 (річна) «Звіт про зелене господарство» та Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 (річна) «Звіт про зелене господарство» [Електронний ресурс] : наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 24 груд. 2008 р. № 401. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

248. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лют. 2014 р. № 794-VII // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 13. — Ст. 222.

249. Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду : Закон України від 22 груд. 2006 р. № 525-V // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 10. — Ст. 88.

250. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів : постанова Верховної Ради України від 24 груд. 1999 р. № 1359-XIV // Офіційний вісник України. — 2000. — № 1. — Ст. 29.

251. Про курорти : Закон України від 5 жовт. 2000 р. № 2026-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 50. — Ст. 435.

252. Про ліси УСРР : Закон від 3 листоп. 1923 р. // Зб. ЗАТ. УСРР. - 1923. — № 46. — Арт. 575.

253. Про містобудівний кадастр : постанова Кабінету Міністрів України від 25 трав. 2011 р. № 559 // Офіційний вісник України. — 2011. — № 41. — Ст. 55.

254. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

255. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квіт. 1999 р. № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20-21. — Ст. 190.

256. Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва : Закон України від 2 груд. 2010 р. № 2739-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 18. — Ст. 121.

257. Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку : Закон України від 29 листоп. 2001 р. № 2866-Ш // Відомості Верховної Ради України.

— 2002. — № 10. — Ст. 78.

258. Про оренду землі : Закон України від 6 жовт. 1998 р. № 5515-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 46-47. — Ст. 280.

259. Про основи містобудування : Закон України від 16 листоп. 1992 р. № 2780-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 52. — Ст. 683.

260. Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування : Закон України від 23 лют. 2012 р. № 4441-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 49. — Ст. 553.

261. Про охорону зелених насаджень в містах та інших населених пунктах [Електронний ресурс] : проект Закону України. — Режим доступу : www.rada.gov. ua.

262. Про охорону земель : Закон України від 19 черв. 2003 р. № 962-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 39. — Ст. 349.

263. Про охорону культурної спадщини : Закон України від 8 черв. 2000 р. № 1805-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 39. — Ст. 333.

264. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 черв. 1991 р. № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 41. — Ст. 546.

265. Про планування і забудову територій : Закон України від 20 квіт. 2000 р. № 1699-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 31. — Ст. 250.

266. Про Положення по Державну екологічну інспекцію України : указ Президента України від 13 квіт. 2011 р. № 454/2011 // Урядовий кур’єр. — 2011.

— № 83, 11 трав.

267. Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України : указ Президента України від 13 квіт. 2011 р. № 452/2011 // Урядовий кур’єр. — 2011. — № 83, 11 трав.

268. Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16 черв. 1992 р. № 2456-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 34. — Ст. 502.

269. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17 лют. 2011 р. № 3038-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 34. — Ст. 343.

270. Про розмежування земель державної та комунальної власності : Закон України від 5 лют. 2004 р. № 1457-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 35. — Ст. 411.

271. Про рослинний світ : Закон України від 9 квіт. 1999 р. № 591-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 22-23. — Ст. 198.

272. Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим

насадженням та іншим об’єктам озеленення загального використання в межах населених пунктів [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 26 черв. 1996 р. № 676. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

273. Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим

насадженням у межах міст та інших населених пунктів : постанова Кабінету Міністрів України від 8 квіт. 1999 р. № 559 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 14. — Ст. 110.

274. Про Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності у місті Києві [Електронний ресурс] : рішення Київської міської ради від 28 лют. 2013 р. № 63/9120. — Режим доступу : http://kmr.gov.ua.

275. Програма використання та охорони земель Бахмацького району на 20112020 роки [Електронний ресурс] : затв. рішенням Бахмацької районної ради Чернігівської області 28 груд. 2011 р. — Режим доступу : www.bhrr.gov.ua.

276. Програма використання та охорони земель Корюківського району Чернігівської області на 2011-2020 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.koradm.cg.gov.ua.

277. Програма використання та охорони земель міста Києва на 20112015 роки [Електронний ресурс] : затв. рішенням Київської міської ради від 19 лип. 2005 р. № 806/3381. — Режим доступу : www.kievcity.gov.ua.

278. Програма використання та охорони земель міста Києва на 20112015 роки [Електронний ресурс] : затв. рішенням Київської міської ради від 17 лют. 2011 р. № 32/5419. — Режим доступу: https://kievcity.gov.ua

279. Програма використання та охорони земель Семенівського району Чернігівської області на 2012-2020 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.semadm.cg.gov.ua.

280. Програма використання та охорони земель Сумської області на 20072015 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.sumyzemres.gov.ua

281. Програма використання та охорони земель у Київській області на період 2012-2016 рр. [Електронний ресурс] : затв. рішенням Київської обласної ради від 21 квіт. 2011 р. № 117-VI. — Режим доступу : www.kor.gov.ua.

282. Програма використання та охорони земель Чернігівської області на 2011 -2020 роки [Електронний ресурс] : затв. рішенням Чернігівської обласної ради від 25 берез. 2011 р. — Режим доступу : www.chernihiv-oblrada.gov.ua.

283. Програма збереження зелених насаджень населених пунктів Володарсько-Волинського району Житомирської області на 2012-2015 роки [Електронний ресурс] : затв. рішенням дев’ятої сесії Володарсько-Волинської районної ради Житомирської області шостого скликання від 16 груд. 2011 р. № 141. — Режим доступу : volvol-rayrada.zt.gov.ua.

284. Програма раціонального використання та охорони земель в Харківській

області на 2011-2015 роки [Електронний ресурс] : затв. рішенням Харківської обласної ради від 21 квіт. 2011 р. № 117-VI. — Режим доступу :

www.oblrada.kharkov.ua/ru.

285. Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Артемівської міської ради на 2013-2015 роки [Електронний ресурс] : затв. рішенням Артемівської міської ради від 27 берез. 2013 р. № 6/37-658. — Режим доступу : artemrada.gov.ua.

286. Програма розвитку та збереження зелених насаджень Рівненської області на 2013-2017 роки [Електронний ресурс] : затв. розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації від 27 листоп. 2012 р. № 676. — Режим доступу : www.rv.gov.ua.

287. Програма розвитку та збереження зелених насаджень у Полтавській області на 2013-2017 роки [Електронний ресурс] : затв. рішенням XIV сесії Полтавської обласної ради VI скликання від 21 груд. 2012 р. — Режим доступу : http: //oblrada. pl. ua.

288. Програма розвитку та збереження зелених насаджень у Прилуцькому районі Чернігівської області на 2011-2015 роки [Електронний ресурс] : затв. рішенням X сесії Прилуцької районної ради Чернігівської області VI скликання від 21 груд. 2011 р. — Режим доступу : pryluky-rayon.osp-ua.

289. Програма розвитку та збереження зелених насаджень у с. Тарасівка та с. Нове на 2011-2015 роки [Електронний ресурс] : затв. рішенням № 3 VII сесії VI скликання 1 засідання Тарасівської сільської ради. — Режим доступу : tarasivka.org.ua.

290. Програма розвитку, збереження і поновлення зелених насаджень у м. Одесі на 2009-2013 роки [Електронний ресурс] : затв. рішенням Одеської міської ради від 9 жовт. 2008 р. № 3428-V. — Режим доступу : omr.gov.ua.

291. Програму розвитку зеленої зони Києва зірвано [Електронний ресурс]. — Режим доступу : kazmarket.info.

292. Радченко В. А. Эффективное управление земельными ресурсами через систему государственного земельного кадастра / В. А. Радченко // Эффективное управление земельными ресурсами через систему государственного земельного кадастра : материалы науч.-практ. семинара. — Абакан, 2000. — С. 4-11.

293. Регіональна політика розвитку рекреаційного природокористування: механізми формування та реалізації : [моногр.] / З. В. Герасимчук, Н. В. Коленда, Л. М. Черчик. — Луцьк : Надстир’я, 2007. — 172 с.

294. Ріпенко А. І. Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови для благоустрою : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ріпенко Артем Ігорович. — Одеса, 2010. — 230 с.

295. Ріпенко А. І. Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови для благоустрою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / А. І. Ріпенко. — К., 2010. — 20 с.

296. Родионов О. С. Механизм установления правовых режимов российским законодательством : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук. : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых учений» / О. С. Родионов. — Саратов, 2001. — 27 с.

297. Савчук А. В. Зелені насадження як компонент рекреаційного комплексу міста Кривого Рогу / А. В. Савчук // Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історична географія, викладання географії : матеріали кафедральних наук.-дослід. тем. ; вип. 3. — Кривий Ріг : КДПУ, 2008. — С. 85-87.

298. Сакаль О. В. Функції системи управління земельними ресурсами / О. В. Сакаль // Економіка природокористування і охорони довкілля. — 2012. —

С. 181-188.

299. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров : утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача СССР от 29 июня 1990 г. № 517990 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : search.ligazakon.ua.

300. Світличний О. П. Управлінські функції держави у сфері земельних ресурсів / О. П. Світличний // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. ; вип. 117. — Х., 2011. — С. 61-68.

301. Семчик В. І. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення // Земельне право : академ. курс / Семчик В. І. ; за ред. В. І. Семчика, П. Ф. Кулинича. — К. : Ін Юре, 2001. — С. 260-292.

302. Сенюк Б. Київ: як помер міф про зелену столицю Європи [Електронний ресурс] / Б. Сенюк. — Режим доступу : h.ua.

303. Сидор В. Д. Методологічні засади та історичні передумови формування сучасного земельного законодавства і права України : [моногр.] / В. Д. Сидор. — Чернівці : Технодрук, 2013. — 208 с.

304. Симонова К. В. Правовое обеспечение кадастрового учета земельных участков : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право» / К. В. Симонова. — М., 2010. — 19 с.

305. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів : ДБН Б.1-3-97 : затверджені наказом Держбуду України від 25 вересня 1997 року № 164. — К. : Держбуд України, 1997. — 39 с.

306. Ситнік Т. Радянський період розвиту законодавства про землі, зайняті зеленими насадженнями в населених пунктах / Т. Ситнік // Науковий вісник публічного і приватного права. - 2016. - № 6. - С. 77-82.

307. Ситнік Т.М. Управління землями населених пунктів, зайнятих зеленими насадженнями / Т.М. Ситнік // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції - 2016. - № 6. - С. 55-58.

308. Ситнік Т. М. Деякі правові аспекти обліку земель населених пунктів, зайнятих зеленими насадженнями / Т. М. Ситнік // Часопис Київського університету права. — 2015. — № 3. — С. 276-279.

309. Ситнік Т. М. До питання визначення поняття «зелені насадження в населених пунктах» / Т. М. Ситнік // Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями дослідження : міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 15-16 трав. 2015 р. : тези доп. / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. — Запоріжжя : ЗНУ, 2015. — С. 78-81.

310. Ситнік Т. М. Законодавство про землі, зайняті зеленими насадженнями в населених пунктах: період виникнення / Т. М. Ситнік // Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права : міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 19-20 черв. 2015 р. — Львів : Західноукр. організація «Центр правничих ініціатив», 2015. — С. 129-131.

311. Ситнік Т. М. Поняття правового режиму земель, зайнятих зеленими насадженнями в населених пунктах / Т. М. Ситнік // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. — 2015. — Вип. 213, ч. 1. — С. 108-117. — (Серія : Право).

312. Ситнік Т. М. Щодо визначення складу земель, зайнятих зеленими насадженнями в населених пунктах / Т. М. Ситнік // Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства : міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 20-21 лют. 2015 р. — Харків : ГО «Асоціація аспірантів- юристів», 2015. — С. 97-100.

313. Сіряченко І. І. Правове регулювання цільового використання земель в межах населених пунктів України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Сіряченко Ірина Ігорівна. — Одеса, 2013. — 177 с.

314. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підруч. / Скакун О. Ф. — Х. : Консум, 2001. — 656 с.

315. Склад та зміст генерального плану населеного пункту. ДБН Б.1.1- 15:2012 [Електронний ресурс] : затв. Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13 лип. 2012 р. № 358. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

316. Склад та зміст містобудівного кадастру : ДБН Б. 1.1-16:2013 [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лют. 2013 р. № 73. — Режим доступу : http://www.dipromisto.gov.ua.

317. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів. ДБН Б.1-3-97 [Електронний ресурс] : затв. наказом Держбуду України від 25 верес. 1997 р. № 164. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

318. Скляр М. М. Правовий режим земель рекреаційного призначення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Скляр Марина Миколаївна. — К., 2012. — 175 с.

319. Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР Інститут мовознавства ; за ред. І. К. Білодіда. — К. : Наук. думка, 1970-1980. — Т. 10. — С. 469.

320. Советский энциклопедический словарь. — М. : Сов. энцикл., 1986. — 1600 с.

321. Соколова А. К. Флористичне право України: проблеми формування та розвитку : [моногр.] / А. К. Соколова. — Х. : Право, 2009. — 288 с.

322. Соколова А. К. Теоретичні засади становлення та розвитку флористичного права України : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.0.06 / Соколова Алла Костянтинівна. — Х., 2013. — 370 с.

323. Соколова І. О. Правовий режим: поняття, особливості, різновиди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / І. О. Соколова. — Х., 2011. — 23 с.

324. Спаський А. С. Категорія «правовий режим»: ознаки та поняття / А. С. Спаський // Право України. — 2008. — № 7. — С. 13-16.

325. Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів : ДБН В.2.3-5- 2001 [Електронний ресурс] : затв. наказом Держбуду України від 11 квіт. 2001 р. № 89. — Режим доступу : search.ligazakon.ua.

326. Строкань В. Управління земельними відносинами в системі місцевого самоврядування: методологічний аспект [Електронний ресурс] / В. Строкань. — Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua.

327. Сулейманова О. Л. Проблемы становления понятия «населенный пункт» в Российском законодательстве / О. Л. Сулейманова // Аграрное и земельное право. — 2008. — № 3. — С. 32-35.

328. Сытник Т. Правовые вопросы планирования использования земель населенных пунктов для размещения зеленых насаждений / Т. Сытник // Jumalul juridic National: Teorie si practica. — 2015. — № 3 (13). — С. 61-66.

329. Теоретичні засади зонування земель в Україні : [моногр.] / [О. С. Дорош, Н. В. Ісаченко, А. Г. Мартин, С. О. Осипчук, Г. К. Лоїк]. — К. : Медінформ, 2011.

— 182 с.

330. Технические условия на производство и приемку работ по озеленению : СН 36-58 : официальное издание / Государственный комитет Совета министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР). — М. : Гос. изд-во литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959. — 16 с.

331. Титова Н. І. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України : наук.-навч. посіб. / Титова Н. І. — Львів : ПАІС, 2005. — С. 65-75.

332. Толкаченко О. В. Деякі аспекти правового статусу зелених насаджень у містах / О. В. Толкаченко // Вісник Одеського національного університету ; т. 14, вип. 1. — Одеса, 2009. — С. 96-103. — (Серія : Правознавство).

333. Толкаченко О. В. Правова охорона зелених насаджень в населених пунктах України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Толкаченко Олена Володимирівна. — Одеса, 2013. — 225 с.

334. Томаш Л. В. Правовий режим: поняття та ознаки / Л. В. Томаш // Науковий вісник чернівецького університету. — 2005. — Вип. 282. — С. 20-26.

— (Серія : Правознавство).

335. Третяк А. М. Управління земельними ресурсами / А. М. Третяк, О. С. Дорош. — Вінниця : Нова Книга, 2006. — 360 с.

336. Триває робота щодо забезпечення доступу громадян до містобудівної документації [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http: //www.minregion. gov.ua.

337. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : от 9 июля 1999 г. № 275-З. — Режим доступа : http://www.pravo.by.

338. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. — Режим доступа : www.duma.gov.ru.

339. Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів : ДСанПіН 5.5.5.23-99 [Електронний ресурс] : затв. Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 26 квітня 1999 р. № 23. — Режим доступу : search.ligazakon.ua.

340. Цвіркун Н. Ю. Кримінальна відповідальність за безгосподарське використання земель : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Н. Ю. Цвіркун. — 2012.

— 19 с.

341. Цивільний кодекс України : від 16 січ. 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356.

342. Циплухіна В. С. Еволюція державного управління земельними ресурсами / В. С. Циплухіна // Теорія і практика державного управління. — 2014.

— Вип. 4. — С. 85-90.

343. Чопко Х. І. Такси як один із способів обчислення заподіяної довкіллю шкоди / Х. І. Чопко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. — 2013. — № 6-3, т. 2. — С. 65-67. — (Серія : Юриспруденція).

344. Чубуков Г. В. Земельное право России : курс обзорных лекций / Г. В. Чубуков. — М. : МАЭП, 1999. — 128 с.

345. Шамсумова Э. Ф. Правовые режимы: теоретический аспект : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; История правовых учений» / Э. Ф. Шамсумова. — Екатеринбург, 2001. — 24 с.

346. Шевердіна І. М. Правове регулювання використання рослинного світу в населених пунктах (поняття та правові форми) / І. М. Шевердіна // Збірник наукових праць Харківського національного університету імені Г. С. Сковороди ; вип. 17. — Х., 2011. — С. 137-144. — (Серія : Право).

347. Шевердіна І. М. Поняття та склад рослинного світу в населених пунктах за законодавством України [Електронний ресурс] / І. М. Шевердіна // Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». — Х., 2011. — Вип. 1. — Режим доступу : http: //nauka.nulau. org.ua.

348. Шевердіна І. М. Правовий режим об’єктів рослинного світу в населених пунктах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / І. М. Шевердіна. — Х., 2015. — 20 с.

349. Шемшученко Ю. С. Розмежування земель державної і комунальної власності: потрібен новий закон / Ю. С. Шемшученко, П. Ф. Кулинич // Наука та інновації. — 2010. — Т. 6, № 2. — С. 87-93.

350. Шеремет А. П. Земельне право України : підруч. / А. П. Шеремет. — Чернівці : Наші книги, 2008. — 632 с.

351. Шингель Н. А. Правовой режим земель в Республике Беларусь : курс лекций. — Минск : ГИУСТ БГУ, 2005. — 136 с.

352. Шкабаро В. М. Конституційно-правовий статус міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право» / В. М. Шкабаро. — Х., 2008. — 20 с.

353. Шляхи підвищення ефективності управління земельними ресурсами міст України / під ред. М. С. Федорченка, О. В. Янова. — К. : ІРЦ «Реформування земельних відносин в Україні», 2005. — 336 с.

354. Шульга М. В. Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.06 / Шульга Михайло Васильович. — Х., 1998. — 369 с.

355. Шульга М. В. Особливості юридичної відповідальності у земельному праві / М. В. Шульга // Правова доктрина - основа формування правової системи держави : Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п’ятитом. моногр. «Правова доктрина України», Харків, 2021 листоп. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук України. — Х., 2013. — С. 468-470.

356. Шульга М. В. Правові проблеми формування комунальної власності на землю / М. В. Шульга // Державне будівництво та місцеве самоврядування. — 2003. — Вип. 6. — С. 80-92.

357. Шульга М. В. Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право» / М. В. Шульга. — Х., 1998. — 37 с.

358. Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / М. В. Шульга. — Х. : Консум, 1998. — 224 с.

359. Шульга М. В. Відповідальність за порушення земельного законодавства / М. В. Шульга // Земельне право : підруч. / [М. В. Шульга, Н. О. Багай, В. І. Гордєєв та ін.] ; за ред. М. В. Шульги. — Х. : Право, 2013. — С. 326-342.

360. Шульга М. В. Правовий режим земель населених пунктів / М. В. Шульга // Земельне право : академ. курс [Семчик В. І., Андрейцев В. І., Бистров Г. Ю. та ін. ] ; за ред. В. І. Семчика, П. Ф. Кулинича. — К. : Вид. дім «Ін Юре», 2001. — С. 293-325.

361. Шульга М. В. Правовий режим земель у межах населених пунктів / М. В. Шульга // Земельне право : підруч. / [М. В. Шульга, Н. О. Багай, В. І. Гордєєв та ін.], за ред. М. В. Шульги. — Х. : Право, 2013. — С. 380-410.

362. Щуплецова Ю. И. Правовая охрана зеленых насаждений в городах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Юлия Игоревна Щуплецова. — М., 2000. — 165 с.

363. Щуплецова Ю. И. Правовая охрана зеленых насаждений в городах : автореф. дис. на соискание учен степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право» / Ю. И. Щуплецова. — М., 2000. — 28 с.

364. Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 4 : Н-П. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова ред. кол.) [та ін.]. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2002. — 720 с.

365. Ярмолюк О. Ф. Інвентаризація земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах / О. Ф. Ярмолюк // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. — 2011. — № 2(2). — С. 18-24.

<< |
Источник: СИТНІК Тіна Миколаївна. правовий режим земель, зайнятих зеленими НАСАДЖЕННЯМИ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ-2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -