<<
>>

Висновки до розділу 3

Аналіз чинного трудового законодавства дозволяє обґрунтувати наступні неюрисдикційні форми захисту трудових прав та інтересів: самозахист працівником своїх трудових прав; захист трудових прав та інтересів представниками працівників і роботодавців (колективна форма захисту); доюрисдикційне врегулювання трудового спору зусиллями його сторін без звернення до спеціально уповноважених органів.

Потрібно підкреслити взаємний, двосторонній характер колективної форми захисту прав працівників і роботодавців, яка здійснюється за допомогою системи колективних угод і колективних договорів, а також профспілками та організаціями роботодавців. У сфері трудових відносин працівникам і роботодавцям надане право на об’єднання з метою захисту їх прав та інтересів.

Особливою неюрисдикційною формою захисту трудових прав працівників є самозахист. У радянській юридичній літературі самозахист розкривався як «своєрідний спосіб захисту прав» і тому законодавство, наприклад, радянське цивільне законодавство (проблема самозахисту найбільш повно розроблена представниками науки цивільного права), обмежувало можливість реалізації права на самозахист виключним переліком. Всі дії, що виходили за межі закріпленого у законі переліку, вважалися самоуправством. Самостійні дії громадян не заохочувались, а у більшості випадків переслідувались – «ініціатива карається». Суб’єктивне право на захист передбачало звернення за захистом до державних органів. Теперішнє законодавство є більш демократичним, значно розширена можливість застосування самозахисту.

Інститут самозахисту у трудовому праві України повинен знайти відображення у новому Трудовому кодексі. В ньому з урахуванням зарубіжного досвіду та положень міжнародних актів, необхідно закріпити норму, яка б передбачала можливість правомірного захисту трудових прав власними діями працівника. Крім того, необхідно легально визначити поняття «самозахист працівником своїх трудових прав», закріпити перелік способів самозахисту, який не можна окреслити як вичерпний, тому що з подальшим розвитком трудового законодавства у ньому знайдуть відображення й інші способи самозахисту, а також критерії правомірності дій щодо їх застосування.

Це надасть можливість розглядати право на самозахист не як декларацію, а як реальне право.

Самозахист у сфері праці буде слугувати інтересам працівника, якщо його не підмінювати «нецивілізованими» способами захисту трудових прав, такими як, наприклад, голодування.

У дисертації самозахист розглядається як неюрисдикційна форма захисту трудових прав та інтересів працівників, яка має свої галузеві особливості. Самозахист працівниками своїх трудових прав відрізняється тим, що: 1) право на самозахист виникає у разі порушення трудових прав та інтересів або виникнення інших перешкод у реалізації прав та інтересів; 2) це однобічні, самостійні особисті дії працівників із захисту їх прав та інтересів без звернення до юрисдикційних або інших державних органів; 3) це правомірні діяння (діяльність або бездіяльність) у випадках, не заборонених законом; 4) спосіб самозахисту не повинен перевищувати встановлені межі самозахисту.

Самозахист працівником своїх трудових прав тягне виникнення у роботодавця обов`язку відреагувати на заяву про порушення його трудового права. Роботодавець повинен усунути перешкоди у реалізації права, які працівник вказав в якості підстави здійснення самозахисту.

Як неюрисдикційна форма захисту самозахист здійснюється працівником певними способами, тобто за допомогою відповідних цій формі захисту дій, не заборонених законом. Керуючись положеннями ч. 5 ст. 55 Конституції України, працівник вправі використовувати будь-які не заборонені законом способи самозахисту.

Відмова від виконання роботи з метою припинити протиправні дії з боку порушника є найбільш поширеним способом самозахисту працівником своїх прав. На відміну від цивільного права, у трудовому праві більш поширеними є способи самозахисту у вигляді самооборони, а не поновлення прав зусиллями самого працівника, що пояснюється несамостійним характером праці, перебуванням працівника у сфері господарської влади.

До неюрисдикційних форм захисту трудових прав та інтересів працівників відноситься захист трудових прав та інтересів працівників професійними спілками. Захисна функція профспілок проявляється на всіх стадіях правового регулювання праці: а) при прийнятті нових нормативно – правових актів; б) при прийнятті рішень роботодавцем щодо застосування окремих норм трудового законодавства; в) при наданні допомоги працівникам при захисті своїх трудових прав та законних інтересів (при вирішенні індивідуальних та колективних трудових спорів).

До проекту Трудового кодексу України необхідно включити окрему главу про повноваженням профспілок, профспілкових організацій та їх органів.

<< | >>
Источник: ЛАГУТІНА ІРИНА ВІКТОРІВНА. ФОРМИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ .Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса –2007. 2007

Еще по теме Висновки до розділу 3:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -