<<
>>

Висновки до другого розділу

Юрисдикційні форми захисту трудових прав та інтересів можна класифікувати на дві основні групи: національні та міжнародні. До національних слід віднести судовий та адміністративний захист.

Міжнародні форми захисту включають адміністративні (контрольний механізм МОП) і судові (юрисдикція Європейського Суду з прав людини).

Судовий захист трудових прав та інтересів працівників здійснюється національними судами – Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Особлива роль у захисті трудових прав та інтересів працівників належить Конституційному Суду України, приводом звернення до якого є конституційне подання чи конституційне звернення. В окремих державах світу (Австрія, Іспанія, Росія, Німеччина, Швейцарія, Португалія) громадянам надається право звернутися до Конституційного Суду з конституційного скаргою. До повноважень Конституційного Суду України розгляд таких скарг не віднесено, що обмежує право громадян на захист їх прав і свобод, а, відповідно, зменшує й ефективність захисту національними правовими засобами. Розширення юрисдикції Конституційного Суду України у цьому напрямку сприятиме посиленню захисту прав і свобод громадян, у тому числі трудових права та інтересів працівників.

Найбільш ефективною юрисдикційною формою захисту трудових прав та інтересів працівників є діяльність судів загальної юрисдикції. До підвідомчості зазначених судів віднесено вирішення індивідуальних трудових спорів у передбачених законом випадках. Видається доцільним віднести до підвідомчості національних судів загальної юрисдикції вирішення колективних трудових спорів про виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень та про виконання вимог законодавства про працю (спорів про право).

Пропонується у перспективі за наявністю економічних можливостей створення спеціалізованих трудових судів в Україні. Вони мають переваги, що забезпечують ефективний розгляд справ.

Це: швидкість розгляду (скорочення строків розгляду порівняно з іншими категоріями цивільних справ); звільнення працівників від судових витрат (чи істотне скорочення їх розмірів); можливість участі в процесі самого працівника та профспілки, членом якої він є; участь у процесі представників профспілки та організацій роботодавців забезпечують об’єктивний розгляд справи.

Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю можна розглядати як діяльність компетентних органів, спрямовану на захист трудових прав та інтересів працівників і роботодавців, під час здійснення якої зазначені органи попереджають та виявляють порушення законодавства про працю, у передбачених законом випадках притягують винних осіб до відповідальності. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у двох основних формах: 1) сфері встановлення умов праці; 2) сфері застосування встановлених умов праці. Способи захисту трудових прав та інтересів, які застосовуються органами державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, в основному є такими, що припиняють порушення трудових прав та інтересів працівників (наприклад, йдеться про право посадової особи Держнаглядпраці давати роботодавцям приписи щодо усунення порушень законодавства про працю, які підлягають обов’язковому виконанню, з письмовим повідомленням про вжиті заходи у місячний або в інший, зазначений у приписі строк; право прокурора давати приписи про усунення явних порушень закону та ін.).

До державних форм захисту трудових прав та інтересів працівників належить захист зазначених прав Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Діяльність Уповноваженого доповнює існуючі засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, не відміняє їх і не тягне перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист і поновлення порушених прав і свобод.

Повноваження Уповноваженого з прав людини в Україні при порушенні трудових прав громадян реалізуються у наступних напрямках:

- безпосередній розгляд звернень про порушення прав людини;

- особистий прийом громадян;

- направлення до відповідних органів актів реагування у випадку виявлення порушень трудових прав і свобод працівників для вжиття цими органами необхідних заходів;

- проведення моніторінгів за додержанням та захистом прав і свобод людини і громадянина, за результатами яких готуються та подаються Верховній Раді України щорічні доповіді про стан додержання та захист прав і свобод людини і громадянина в Україні, а у разі необхідності й спеціальні доповіді;

- сприяння імплементації у національне законодавство міжнародно–правових актів, ратифікованих Україною.

Акти реагування Уповноваженого на порушення положень Конституції України, законів України, міжнародних договорів України щодо прав і свобод людини і громадянина безпосередньо не поновлюють порушені трудові права, вони не носять імперативного характеру. Це дозволяє деяким авторам розцінювати Уповноваженого як безправну фігуру, малокорисну у справі захисту прав громадян, зокрема, трудових прав та інтересів працівників. Однак, з цим не можна погодитись. В усіх державах рекомендації омбудсмена високо оцінюються, тому що вони ґрунтуються на глибокому вивченні практики застосування чинного законодавства, переконливості його доказів. Ефективними виявляються зусилля омбудсмена у ситуаціях, коли використання інших способів захисту трудових прав та інтересів працівників на практиці не дає очікуваних результатів, зокрема, у припиненні дій, спрямованих на дискримінацію окремих працівників, образливих, агресивних дій проти окремих працівників на робочих місцях або у зв’язку з їх роботою тощо.

<< | >>
Источник: ЛАГУТІНА ІРИНА ВІКТОРІВНА. ФОРМИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ .Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса –2007. 2007

Еще по теме Висновки до другого розділу:

 1. Розділ 20 і ПРОВЕДЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ
 2. Зовнішня політика Директорії та друга українсько-більшовицька війна
 3. §4. Основні напрями службової діяльності
 4. Висновки до третього розділу
 5. Розділ 10 Судовий контроль за законністю й обґрунтованістю прийняття рішень органами розслідування щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 6. Висновки до розділу 3
 7. ВСТУП
 8. 3.1 Детермінація вчинення злочинів особами в складі натовпу в сучасній Україні
 9. 3.2. Кримінологічні заходи протидії злочинам, що вчиняються особами в складі натовпу
 10. ВИСНОВКИ
 11. Оцінні поняття, які використовують у кримінальному провадженні на підставі угод
 12. Учасники кримінального провадження з боку захисту
 13. Сторона захисту під час судового розгляду у першій інстанції
 14. 1.4. Соціальні наслідки злочинності у сфері інтелектуальної власності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -