<<

Список використаних джерел

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996р. //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

2. Кодекс законов о труде.

– Одесса, IХ-я Советская типография, 1919.

3. Кодекс законів про працю зі змінами й доповненнями на 15 жовтня 1927 р. – Юридичне видавництво НКЮ УСРР, Х., 1928.

4. Кодекс законів про працю України. Затверджено Законом УРСР № 322-VII (322а-08) від 10.12.1971 р. //Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – додаток до № 50. – Ст. 375.

5. Трудовой кодекс Азербайджанской Республики //http://www.azhumanrights.org/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0020&n=000044&g

6. Трудовой кодекс Республики Армении //http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2131&lang=rus#6

7. Трудовой кодекс Республики Казахстан //http://karaganda.pmicro.kz/DB/Busn/Govern/Laws/Diverse/Kodex11/

8. Трудовой кодекс Российской Федерации //http://www.consultant.ru/popular/tkrf/

9. Трудовий кодекс України: Проект у редакції від 10.02.2006 р. //http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=27349

10. Цивільний кодекс України. Затверджено Законом України № 435-IV від 16.01.2003 р. //Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.

11. Цивільний процесуальний кодекс України. Затверджено Законом України № 1618-IV від 18.03.2004 р. //Офіційний вісник України. – 2004. – № 16. – Ст. 11.

12. Про виконання та застосування практики Європейського суду з прав людини. Закон України від 23.02.2006р. //Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.

13. Про державну службу. Закон України від 16.12.1993 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

14. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Закон України від 8.09.2005 р. //Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 52. – Ст. 561.

15. Про звернення громадян. Закон України від 2.10.1996 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №47.– Ст. 256.

16. Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати. Закон України від 19.10.2000 //Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 49. – Ст. 422.

17. Про міжнародні договори України: Закон України від 22.12.1993 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 45.

18. Про об`єднання громадян. Закон України від 16.06.1992 //Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.

19. Про охорону праці. Закон України від 14.10.1992 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.

20. Про прокуратуру. Закон України від 5.11.1991 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 14.

21. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Закон України від 15.09.1999 //Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.

22. Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої). Закон України від 14.09.2006 //Офіційний вісник України. – 2006. – № 40. – Ст. 36.

23. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Закон України від 23.12.1997 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20.– Ст. 99.

24. Федеральный Закон Российской Федерации от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» //http://www.afga.ru

25. Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року: Указ Президента України від 24.05.2000 р. //Урядовий кур`єр. – 31 травня 2000 року.

26. Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року: Указ Президента України від 3.08.1999 р. //Урядовий кур`єр. – 19 серпня 1999 року.

27. Деякі питання Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю.

Постанова Кабінету Міністрів України № 50 від 18.01.2003 р. //Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 230.

28. Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Постанова Кабінету Міністрів України № 1640 від 23.11.2006 р. //Офіційний вісник України. – 2006. – № 47. – Ст. 3133.

29. Абрамова О.В. Судебная защита трудовых прав //Трудовое право. – 2005. – №1. – С. 39-51.

30. Абова Т.Е. Охрана хозяйственных прав предприятий. – М.: Юрид. лит., 1975. – 216 с.

31. Азімов Ч. Здійснення самозахисту в цивільному праві //Вісник Академії правових наук України. – 2002. – №25. – С. 135-141.

32. Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе. – М., 1955. – 176 с.

33. Алексеев С.С., Дюрягин И.Я. Функции применения права //Правоведение. – 1972. – № 2. – С. 25-33.

34. Алексеев С.С. Структура советского права. – М., 1975. – 264 с.

35. Алексеев С.С. Общая теория права. – М.: Юрид. лит., 1981. – 360 с.

36. Алхімова Д. Захист трудових прав громадян – один з пріоритетних напрямків роботи органів прокуратури //Вісник прокуратури. – 2002. – № 3. – С. 83-85.

37. Аналіз роботи судів загальної юрисдикції у першому півріччі 2006 р.(за даними судової статистики) //http: //www.scourt.gov.ua

38. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2005 р. (за даними судової статистики)//Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 6. – С. 33-47.

39. Анишина В.И. Проблемы реформирования трудовой юстиции в Российской Федерации как инструмент реформирования трудового права (трудовой суд) //Там само. – С. 187-196.

40. Аракелян М., Узун Н. Забезпечення конституційного права людини на захист прав і свобод судом. //Право України. – 2006. – № 3. – С. 19-21.

41. Арефьев Г.П. Некоторые вопросы понятия охраны субъективных прав //Проблемы защиты субъективных прав. – Ярославль, 1981. – С. 68-75.

42. Арефьев Г.П. Понятие защиты субъективных прав //Процессуальные средства реализации конституционного права на судебную и арбитражную защиту: Межвуз. темат. сб. – Калинин, 1982. – С. 13-21.

43. Баклан О. Поняття та зміст контрольно–наглядової діяльності //Прокуратура – Людина – Держава. – 2004.– № 10. – С. 41-47.

44. Баранов А. Нужны ли нам профсоюзы? //Правда. – 2002. – № 133. – С.2.

45. Бартовщук О. Судовий розгляд у розумні строки: мрія чи реальність? // Право України. – 2006. – № 7. – С. 46-48.

46. Барчук В. Б. Вдосконалення форм і методів діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004.– № 5. – С. 102-111.

47. Басин Ю.Г. Основы гражданского законодательства о защите субъективных прав граждан //Проблемы применения Основ гражданского законодательства и Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик. Саратов, 1971. – С. 32-37.

48. Басин Ю.Г., Диденко А.Г. Защита субъективных гражданских прав //Юридические науки. – Вып. 1. – Алма–Ата, 1971. – С. 3.

49. Бахрах Д.Н. Нужна специализация судей, а не судов //Российская юстиция. – 2003. – № 2. – С. 10, 11.

50. Башимов М. Институт омбудсмена в странах СНГ и Балтии //Государство и право. – 2004. – № 5. – С. 63-73.

51. Бегичев Б.К. Трудовая правосубъектность советских граждан. – М.: Юрид. лит., 1972. – 248 с.

52. Безпека праці: європейські соціальні стандарти //Людина і праця. – 2005. – № 4. – С. 15, 16.

53. Белов В.А. Гражданское право: Общая и Особенная части: Учебник. – М.: АО «Центр ЮрИнфор», 2003. – 960 с.

54. Беляев В.П. Надзор и контроль как формы юридической деятельности //Право и политика. – 2002. – № 5. – С. 24-30.

55. Богатыренко З.С. Международная организация труда в XXI: новые условия и новые перспективы //Трудовое право. – 2006. – № 4. – С. 31-47.

56. Богданова Е.Е. Проблема основания защиты субъективных гражданских прав //Журнал российского права.– 2004. – № 10. – С. 40-45.

57. Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт. – М., 1996. – 408 с.

58. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. – 2 – ге вид., стер. – К.: Вікар, 2004. – 725 с.

59. Брагинский М.И. Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав //Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. – М.: Фонд «Правовая культура», 1995. – 479 с.

60. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М.: «Статут», 2000. – 926 с.

61. Брибосиа Д. Совет Европы и функции омбудсмена //Региональный уполномоченный по правам человека: Опыт, перспективы: Материалы межд. конф., 27-29 окт. 1998 г. – Екатеринбург: Стратегия,1998. – С. 16-21.

62. Бугров Л.Ю. Спорные вопросы реализации российскими судами Трудового кодекса Российской Федерации //Проблемы защиты трудовых прав граждан. Материалы научно-практической конференции. Ред. А.С. Леонов. – М.: Права человека, 2004. – С. 62-67.

63. Бурак В. Поняття та види правових форм захисту трудових прав і законних інтересів працівників //Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу /За ред. канд. юрид. наук, доц. Л.П. Шумної. – Чернігів: КП « Видавництво «Чернігівські обереги », 2006. – С. 20-24.

64. Буткевич В. Г., Маляренко В. Т. Європейський суд з прав людини та українське судочинство: питання взаємодії //Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 4. – С. 2-8.

65. Бутнев В.В. Понятие механизма защиты субъективных гражданских прав. //Механизм защиты субъективных гражданских прав. Ярославль, 1990. – С.5-17;

66. Бущенко П.А. Щодо захисту прав працівників в проекті Трудового кодексу України //Форми соціально – правового захисту працівників у службово – трудових відносинах: Матеріали науково – практичної конференції; м. Суми, 2-4 червня 2005 р. /За ред. Проф. В.С. Венедіктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, 2005. – С. 117-121.

67. Вазгенов А. Управление трудовыми отношениями в условиях обострения социальной напряженности //Проблемы теории и практики управления. – 1999. – №4. – С. 92-93.

68. Васильева В.А. Какими быть функциям профсоюзов? //Трудовое право. – 2005. – № 10 – С. 17-19.

69. Венедіктов В.С. Трудовое право Украины. – Х.: Консум, 2004. – 304 с.

70. Венедіктов В.С. Наука трудового права на шляху соціальних перетворень та захисту прав людини //Форми соціально – правового захисту працівників у службово – трудових відносинах: Матеріали науково – практичної конференції; м. Суми, 2-4 червня 2005 р. /За ред. Проф. В.С. Венедіктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, 2005. – С. 8-12.

71. Верещинський Ю.О. Застосування державами Європейської соціальної хартії та Переглянутої соціальної хартії //Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – Вип. 25. – С. 541-547.

72. Вершинин А.П. Меры защиты субъективных прав по гражданскому законодательству //Проблема совершенствования законодательства о защите субъективных прав. – Ярославль, 1988. – С. 54-59.

73. Вєтухова І.А. До питання захисту трудових прав найманих працівників //Форми соціально – правового захисту працівників у службово – трудових відносинах: Матеріали науково – практичної конференції; м. Суми, 2-4 червня 2005 р. /За ред. Проф. В.С. Венедіктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, 2005. – С. 15-19.

74. Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Н. Карпачової на представленні в Верховній Раді України щорічної доповіді про стан додержання та захисту прав и свобод людини в Україні (18 квітня 2003 року, м. Київ) //Голос України. – 2003. – № 106 ( 3106 ). – С. 10, 11.

75. Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Н. Карпачової на представленні в парламенті щорічної доповіді про стан додержання та захисту прав и свобод людини в Україні (6 липня 2005 року) //Голос України. – 2005. – № 133 (3633). – С. 6-8.

76. Витрянский В.В. Проблемы арбитражно-судебной защиты гражданских прав участников имущественного оборота: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1996. – 48 с.

77. Витрук Н. В. Конституционное правосудие: Судебное конституционное право и процесс. – М.: Закон иправо, ЮНИТИ, 1998. – 165 с.

78. Волкова О. История развития советского трудового законодательства: Учебное пособие. – М., ВЮЗИ, 1986.– 63 с;

79. Воложанин В.П. Несудебные формы разрешения гражданско-правовых споров. – Свердловск, 1974. – 202 с.

80. Воложанин В.П. Основные проблемы защиты гражданских прав в несудебном порядке: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.712. – Свердловск, 1975. – 32 с.

81. Галуза М. Мобінг і Україна //Профспілки України. – 2006. – № 6. – С. 24.

82. Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Т. 1. Часть общая. – Спб., 1911. – 780 с.

83. Гараджаев Д. Контрольно-надзорный механизм в системе защиты прав и свобод человека и гражданина (на материалах Украины, Росси, Азербайджана) //Юридический вестник. – 2004. – № 1. – С. 75-81.

84. Гинцбург Л. Я. Трудовое право /История Советского государства и права (1917 – 1920 гг.), кн. 1. – М.: Наука, 1968. – С. 494-512.

85. Глазырин В.В. Новое в законодательстве о труде. – М.: Знание, 1992.– 64 с.

86. Гликман О. В. Механизм контроля за соблюдением обязательств государств – членов Международной Организации Труда (МОТ) // Юрист-международник. – 2003. – № 4. – С. 47-57.

87. Глущенко П.П. Социально-правовая защита конституционных прав и свобод граждан (теория и практика).– СПб.: Изд-во В. А. Михайлова, 1998. – 374 с.

88. Голованова Е.А. Гарантии рабочих и служащих при увольнении. – М., 1975. – 111 с.

89. Головкова Н. Знание как способ самозащиты //Российская газета. – 1997. – 4 апреля. – С. 10.

90. Гончарова Г. Плюралізм профспілок і трудові відносини: вирішення питань на практиці // Право України. – 1999. – № 10. – С. 30-33.

91. Горшенев В.М. Процессуальная форма и ее назначение в советском праве //Советское государство и право. – 1973. – № 12. – С. 28-35.

92. Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. – М., 1972. – 256 с.

93. Горшенин К.П. Новое в законодательстве о труде. – 2–е изд., стереотип. – М.,1971. – 103 с.

94. Гражданский кодекс РФ, Часть первая: Научно-практический комментарий /Отв. ред. Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин. – М., 1996. – 684 с.

95. Гражданское право: Учебник. Ч. 1. Изд. 3-е, перераб. и доп. /Под. ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: ПРОСПЕКТ, 1998. – 816 с.

96. Гражданское право: Учебник: в 2 тт., Т. 1 /Отв. ред. Е.А. Суханов. – М. 1998. – 816 с.

97. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. – М.: Изд-во МГУ, 1972. – 284 с.

98. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. – М., 1992. – 207 с.

99. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2001. – 411 с.

100. Гукасян Р.Е. Влияние материально-правовых отношений на форму процесса в исковом производстве // Вопросы теории и практики гражданского процесса. – Вип.1. – Саратов, 1976. – 152 с.

101. Данилова В. Державний нагляд у сфері праці //Довідник кадровика. – 2005.– № 11. – С. 6-9.

102. Дедюева М.В. Трудовые права: способы защиты и подсудность споров // Трудовое право. – 2006. – № 6. – С. 3-8.

103. Демидович О. Мобінг не має національності. Емоційне насилля на роботі в Іспанії та країнах Європейського Союзу //Профспілки України. – 2006. – № 6. – С.21-24.

104. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 159 с.

105. Додонов В.Н., Крутский В.Е. Прокуратура в России и за рубежом: Сравнительное исследование. – М., 2001. – 192 с.

106. Дюрягин И.Я. Гражданин и закон. 2-е изд., изм. и доп. – М.: Юридическая литература, 1991. – 367 с.

107. Ем В.С. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей //Гражданское право: В 2 ч. Т. 1. Учебник /Под ред. Е.А. Суханова. – М., 1994.– 384с.

108. Ершов В.В. Актуальные теоретические и практические проблемы защиты трудовых прав работников //Проблемы защиты трудовых прав граждан. Материалы научно-практической конференции. Ред. А.С. Леонов. – М.: Права человека, 2004. – С. 68-76.

109. Жарков Б.Н. Профсоюзные права и их международно-правовая защита /Отв. ред. Б.Г. Столповский; АН СССР, Институт международного рабочего движения. – М.: Наука, 1990. – 120 с.

110. Жернаков В.В. Теоретичні та практичні питання інституту захисту прав людини в сфері праці //Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – Вип. 25. – С. 329-335.

111. Жернаков В.В. Теоретичні засади формування інституту захисту прав людини в сфері праці //Форми соціально – правового захисту працівників у службово – трудових відносинах: Матеріали науково – практичної конференції; м. Суми, 2-4 червня 2005 р. /За ред. Проф. В.С. Венедіктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, 2005. – С. 19-26.

112. Жуков В. Міф соціального партнерства, який може стати реальністю //Профспілки України. – 2005.– № 2.– С. 73-77.

113. Жулай І. Зарплатні заборгованості – належну компенсацію! //Профспілки України. – 2005. – № 4. – С. 48-51.

114. За зростання зарплатних боргів – персональна відповідальність //Людина і праця. – 2006. – № 10. – С. 18, 19.

115. Завидов Б.Д., Гусев О.Б. Защита гражданских прав по законодательству России //Арбитражный и гражданский процесс. – 2000. – №1. – С. 2-15.

116. Зайцева О.Б. Способы защиты трудовых прав работников и совершенствование их законодательного регулирования //Трудовое право. – 2004. – № 4-5. – С. 101-108.

117. Иванов О.В. Защита гражданских прав как правовой институт и как научная проблема //Вопросы государства и права. Труды Иркутского ун-та им. А.А. Жданова. Т. XLV. – Иркутск, 1967. – Вып. 8. – С. 41-56.

118. Иванов С.А. Применение конвенций МОТ в России в переходный период. Некоторые проблемы //Государство и право. – 1975. – № 8-9. – С. 66-73.

119. Иванов С.А. Лившиц Р.З. Личность в советском трудовом праве. – М., 1982. – 206 с.

120. Иванов С.А. Кризис советского трудового права //Советское государство и право. – 1990. – № 7. – С. 39-47;

121. Иванов С.А. Российское трудовое право: история и современность //Государство и право. – 1999. – № 5. – С. 36-45.

122. Игдыров Г.А. Защита трудовых прав рабочих и служащих /Отв. ред. А.Л. Могилевский. – Ашхабад: Ылым, 1987. – 127 с.

123. Илларионова Т.И. Механизм действия гражданско-правовых охранительных мер. – Свердловск, 1980. – 76 с.

124. Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. – Л., изд. ЛГУ, 1958. – 511 с.

125. Иоффе О.С. Советское гражданское право. – М.: Юрид. лит., 1967. – 218 с.

126. Иоффе О.С. Избранные труды. Советское гражданское право: В 4 томах. Т. 2. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс », 2004. – 511 с.

127. История политических и правовых учений: Учебник для вузов /Под общ. ред. В.С. Нерсесянса. – М., 2005.– 352 с.

128. Інформація про хід виконання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2004 – 2005 роки станом на 1 липня 2006 року //http://www.fpsu.org.ua/activity/dialog/general-consent/44cf139f6bb78/

129. Іщук Я.В. Україна у міжнародних рейтингах //Актуальні проблеми політики. – 2002. – № 11. – С. 95-98.

130. Канунников А.Б., Пастухов А.А., Канунников С.А. Правовая культура самозащиты работниками трудовых прав //Трудовое право. – 2007.– № 2. – С.51-54.

131. Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – К., 2002. – 494с.

132. Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. Третя щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини //http://www.ombudsman.kiev.ua/Dop_3/R5_2.htm.

133. Карпачова Н.І. Верховенство право //Профспілки України. – 2005. – №4. – С. 30-33.

134. Карпенко Д., Хуторян Н. Правові проблеми Загальної частини пректу Кодексу України про працю //Право України. – 1998. – № 3. – С. 41-44.

135. Киримова Е.А. Правовой институт: понятие и виды: Учебное пособие. – Саратов, 2000. – 55 с.

136. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов. – М.: Дело, 1999. – 728 с.

137. Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 360 с.

138. Ківалов С.В. Актуальні проблеми судового захисту прав людини в Україні і міжнародні стандарти //Актуальні проблеми політики. – 2002. – №13.– С.3-9.

139. Ківалов С.В. Українська юстиція на шляху до європейських стандартів//Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 6. – С. 12-16.

140. Клейн Н.И. Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав //Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации /Отв. ред. О.Н. Садиков. – М.: ЮРИНКОМЦЕНТР, 1995. – 448 с.

141. Кодификация законодательства о труде социалистических стран /Под ред. С.А. Иванова. – М.: Наука, 1979.– 413 с.

142. Козак З. Проект Трудового кодексу України //Праця і Закон. – 2003. – № 8. – С. 14-21.

143. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.

144. Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей . – М.: Фонд « Правовая культура », 1995. – 479 с.

145. Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации /Отв. ред. О.Н. Садиков. – М.: ЮРИНКОМЦЕНТР, 1995. – 448 с.

146. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации /Ответственный редактор доктор юрид. наук, профессор Ю.П. Орловский. - М.: Юридическая фирма «Контракт», «ИНФРА.М», 2002.– 950 с.

147. Костян И., Пискарев И., Шеломов Б. Защита трудовых прав работников// Человек и труд. – 2003. – № 8. – С.43-52.

148. Костян И.А. О концепции Трудового процессуального кодекса //Проблемы защиты трудовых прав граждан. Материалы научно-практической конференции. Ред. А.С. Леонов. – М.: Права человека, 2004. – С. 31-39.

149. Костян И.А. Самозащита работниками трудовых прав // Человек и труд. – 2005. – № 8. – С. 69, 70.

150. Кораблева М. С. Защита гражданских прав: новые аспекты /Актуальные вопросы гражданского права /Под ред. М.М. Брагинского. Исследовательский центр частного права. Российская школа частного права. – М.: Статут, 1998. – С.76-108.

151. Кораблева М. С. Институт защиты в гражданских кодексах стран СНГ (сравнительный аспект) //Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2002. – № 6. – С. 107-116.

152. Красавчиков О.А. Гражданское правоотношение //Советское гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. 1 /Под ред. О.А. Красавчикова. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1985. – С. 98.

153. Краснокутский В.А. Римское частное право: Учебник /Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.: Новый Юрист, 1997. – 512 с.

154. Лазор В. Позовна форма захисту інтересів працівників у спорах, що випливають з укладення трудового договору //Право України. – 2002. – №8. – С. 54-57.

155. Лазор В.В. Проблемы востребованности комиссии по трудовым спорам при разрешении индивидуальных трудовых разногласий //Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 21. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 252-259.

156. Лазор В.В. Проблеми правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов формування ринкових відносин в Україні: Автореф. дис. д-ра. юрид. наук: 12.00.05. – Київ, 2005. – 40 с.

157. Лебедев А.И. В аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации //Московский журнал международного права. – 2000. – № 1. – С. 128-138.

158. Ледях И.А., Воробьев О.В., Колесова Н.С. Механизмы защиты прав и свобод граждан //Права человека: проблемы и перспективы /Отв. ред. Е. А. Лукашева. – Институт государства и права АН СССР,1990. – 155 с.

159. Ливеровский А.А., Романков Л.П., Худяков А.А., Худяков А.И. О правовом статусе Уполномоченного по правам человека //Ученые записи: Вып.2. – СПб., 1999. – 144 с.

160. Лившиц Р.З. Трудовое законодательство: настоящее и будущее /Отв. ред. В.И. Никитинский; АН СССР.– М.: Наука , 1989. – 192 с.

161. Лившиц Р.З. Трудовое законодательство: поиски концепции //Советское государство и право. – 1990. – № 7. – С. 47-56.

162. Лисюк М. Управління охороною праці на виробництві //Довідник кадровика.– 2006.– № 11. – С. 70-73.

163. Лось В. Додержання трудових прав працівників – запорука соціального спокою в колективі //Довідник кадровика. – 2004.– № 7. – С. 5-11.

164. Лушникова М.В. Лушников А.М. Очерки теории трудового права. – М.: Юридический центр «Пресс», 2006. – 940 с.

165. Маврин С.П., Пашков А.С., Хохлов Е.Б. Курс российского трудового права. СПб, 1996, Т. 1. – 573 с.

166. Маркіна Т.І. Вимога про визнанн права за трудовим законодавством України //Підприємництво, господарство і право. – 2001.– № 8. – С. 43-45.

167. Маркіна Т.І. Щодо способів захисту прав за законодавством України про працю //Право України. – 2002.– № 2. – С. 53-57.

168. Марцеляк О.В. Акти реагування Уповноваженого з прав людини //Право і безпека. – 2002. – № 4. – С. 30-34.

169. Марцеляк О.В. Етапи становлення інституту омбудсмана у світі //Актуальні проблеми державного управління. – Х., 2003. – № 3. – С. 13-21.

170. Маслов В.Ф., А.А. Пушкин. Советское гражданское право: Часть 1. – К.: «Вища школа », 1983. – 477с.

171. Международная научно – практическая конференция «Трудовое право: актуальные проблемы теории и практики» (Третьи Пашковские чтения) //Правоведение. – 2006. – № 4. – С. 33-39.

172. Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. по исправленному и дополненному 8-му изд. 1902. Изд. 2-е, испр. – М.: Статут, 1997. – 455 с.

173. Молодцов М.В. Материальные и процессуальные нормы в трудовом праве //Проблемы защиты трудовых прав граждан. Материалы научно-практической конференции. Ред. А.С. Леонов. – М.: Права человека, 2004. – С. 105-109.

174. Миронов В.И. Некоторые проблемы реализации норм трудового права // Проблемы защиты трудовых прав граждан. Материалы научно-практической конференции. Ред. А.С. Леонов. – М.: Права человека, 2004. – С. 178-186.

175. Миронов В.И. Трудовое право России. Учебник. – М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2005. – 1152 с.

176. Муцинова Н.А. Коллективный договор и соглашение как формы социального партнерства в сфере труда //Правоведение. – 2000. – № 1. – С. 104-112.

177. Мягченко М. Трудові спори: судова практика //Довідник кадровика. – 2005.– № 4. – С. 10-15.

178. Нікіфоров В.Ю. Захисна функція профспілок в Україні //Право і безпека. – 2004. – № 3`4. – С. 152-155.

179. Николаева Л.А. Судебная защита трудовых прав граждан. Алма-Ата, «Наука», 1968. – 193 с.

180. Николаева Л.А. Защита трудовых прав советских граждан. – Алма-Ата, «Наука», 1971. – 276 с.

181. Новак Д.В. Институт самозащиты в гражданском праве России досоветского периода //Журнал российского права. – 2003. – № 2. – С. 143-152.

182. Новікова О. Захист трудових прав у контексті збереження трудового потенціалу // Профспілки України. – 2004. – № 4. – С. 10-12.

183. Нужны ли трудовые суды: pro et contra //Человек и труд. – 2005. – № 2. – С. 43-47.

184. Нуртдинова А. Защита трудовых прав работников // Хозяйство и право. – 2002. – № 11. – С. 3-28.

185. Нуртдинова А.Ф. Концептуальные проблемы формирования специализированной трудовой юстиции //Проблемы защиты трудовых прав граждан. Материалы научно-практической конференции. Ред. А.С. Леонов. – М.: Права человека, 2004. – С. 124-125.

186. Нуртдинова А. Правовое регулирование оплаты труда //Хозяйство и право. – 2006. – № 10. – С. 8-17.

187. Огородник О.О. Реформа трудового законодавства //Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу /За редакцією канд. юрид. наук, доц. Шумної Л.П. – Чернігів: КП «Чернігівські обереги », 2006. – С. 12-17.

188. Ожегов С.И., Шведова К.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1997. – 944 с.

189. Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. – Свердловск, 1973. – 123 с.

190. Осійчук М. Державний контроль за дотриманням трудового законодавства: підсумки перевірок // Довідник кадровика. – 2005. – № 6. – С. 16, 17.

191. Осовий Г. Роль профспілок у розбудові громадянського суспільства //Профспілки України. – 2003. – № 4. – С. 3-6.

192. Паліюк В.П. Міжнародні судові установи і захист прав людини та основних свобод: навчально-практичний посібник. – Миколаїв: Атол, 2006. – 180 с.

193. Пелих Н. Конституційний Суд – гарант конституційного ладу в Україні //Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №3. – С. 37-39.

194. Пискарев И.К. О концепции создания трудовой юстиции //Проблемы защиты трудовых прав граждан. Материалы научно-практической конференции. Ред. А.С. Леонов. – М.: Права человека, 2004. – С. 20-30.

195. Погашення зарплатних боргів – завдання реальне //Людина і праця. – 2006. – № 9. – С. 7.

196. Посилити увагу інспекторів праці //Людина і праця. – 2005. – № 12. – С. 20-22.

197. Права людини – базовий пріоритет //Людина і праця. – 2006. – № 9.– С.13.

198. Права человека. Учебник для вузов. Отвественный редактор – член-корр. РАН, доктор юридических наук Е. А. Лукашева. – М.: Издательство НОРМА, 2000.– 573 с.

199. Праця і зарплата. – 2002. – № 4.

200. Праця і зарплата. – 2006. – № 14 (498) квітень. – С. 2.

201. Притыка Д.Н., Карабань В.Я., Ротань В.Г. Научно-практический комментарий к гражданскому законодательству Украины: В 4-х т. – Т. 1. – Киев; Севастополь, 2000. – 944 с.

202. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник для студ. юрид. вузів. – 3–е вид., перероб. та доп. – Харків: Консум, 2002. – 528 с.

203. Прокопенко О. Зарплата у реальних вимірах //Урядовий кур`єр. – 2006.– 3 листопаду. – № 207. – С. 5.

204. Процевський О. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України //Право України. – 1999. – № 6. – С. 101-105.

205. Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. – М.: Юридическая литература, 1984. – 224 с.

206. Рабінович П.М. Ефективність впливу Конвенції про захист прав і основних свобод людини на держави – членів Ради Європи //Право України. – 2000. – № 11. – С. 34-36.

207. Рабінович П.М., Панкевич І.М. Здійснення прав людини: проблема обмежування ( загальнотеоретичні аспекти ). – Л.: «Астрон», 2001. – 108 с.

208. Римское частное право: Учебник /Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.: Юристъ, 2001. – 400 с.

209. Роднікова Ю.О. Щодо створення трудової юстиції //Форми соціально – правового захисту працівників у службово – трудових відносинах: Матеріали науково – практичної конференції; м. Суми, 2-4 червня 2005 р. /За ред. Проф. В.С. Венедіктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, 2005. – С. 103-105.

210. Розширити повноваження та підвищити забезпечення територіальних державних інспекцій праці //Людина і праця. – 2005. – № 8. – С. 7-9.

211. Российская юридическая энциклопедия /Под ред. А.Я. Сухарева. – М., 1999. – 1100 с.

212. Ротань В. Г. Новий Трудовий кодекс України: напередодні прийняття //Довідник кадровика. – 2005. – № 11. – С. 10-15.

213. Рум`янцева В. Звернення громадян України до Європейського суду з прав людини: огляд стану //Право України. – 2004. – №3. – С. 145, 146.

214. Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Понятие и юридическая природа самозащиты гражданских прав //Государство и право. – 1998. – № 5. – С. 17-24.

215. Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Способы самозащиты гражданских прав и их классификация //Хозяйство и право. – 1999. – № 1. – С. 35-41.

216. Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав: Учебное пособие. – М.: Лекс – Книга, 2002.– 208 с.

217. Сеник І. Державна статистична звітність з праці у 2006 році //Довідник кадровика. – 2006.– № 1. – С. 38, 39.

218. Сенников Н.М., Стремоухов А.В. Профсоюзное право: курс лекций. – С.-Пб.:СПбГУП, 2003. – 216 с.

219. Симонова Н. Колективні договори та угоди – визначальні складові ефективності партнерських відносин //Профспілки України. – 2004. – № 2. – С. 55, 56.

220. Синайский В.И. Русское гражданское право: Вып. 1. Общая часть. Вещное право. Авторское право. Издание 2-е, испр. и доп. – Киев: Типо-Литография «Прогресс», 1917. – 256 с.

221. Синайский В.И. Русское гражданское право. – М.: Статут, 2002. – 638 с.

222. Сирота И.М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины: Научно-практический комментарий и сборник нормативных актов. Издание шестое, переработанное и дополненное с учетом действующего законодательства. – Х.: Одиссей, 2006. – 752 с.

223. Скобелкин В.Н. Обеспечение трудовых прав в СССР. – М.: Юрид. лит., 1987.– 208 с.

224. Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. – М., 1999. – 372 с.

225. Словська І.Є. Механізм захисту прав людини – основоположний принцип сучасного українського конституалізму //Держава і право. – Вип. 11 – 2001. – С. 194-198.

226. Службы охраны труда должны быть на всех предприятиях // Челове и труд. –2001. – № 10. – С. 80-85.

227. Смирнов О.В. Советское трудовое право: Учебное пособие. – М.: Профиздат, 1991. – 364 с.

228. Смолярчук В.И. Законодательство о трудовых спорах. – М. – 1966. – 228 с.

229. Снигирева И.О. Защита трудовых прав работников //Государство и право на рубеже веков (Материалы Всероссийской конференции 2-4 февраля 2000 г.). – М., 2001 – С. 188-194.

230. Совершенствование законодательства о труде: теоретические проблемы //Журнал российского права. – 2004.– № 7. – С. 54-65.

231. Советское гражданское право: Том 1. /Под ред. В.А. Рясенцева. – М.,1975. – 528 с.

232. Советское гражданское право, часть 1 /Отв. Ред. В.Т. Смирнов, Ю.К. Толстой, А.К. Юрченко, 2-изд., испр. и доп. – Л., Изд-во Ленинградского университета, 1982. – 414 с.

233. Советское гражданское право /Под ред. В.Ф. Маслова, А.А. Пушкина. В 2-х частях. Ч. 1. – Харьков, 1983.– 477 с.

234. Советское гражданское право: Учебник: Т. 1 /Под. ред. О.А. Красавчикова. – 3-е изд., исп. и доп. – М.: Высшая школа, 1985. – 544 с.

235. Советское трудовое право. Учебник / Барабаш А.Т., Бару М.И., Гончарова Г.С., Жигалкин П.И., и др.; Под общ. ред.: Процевский А.И. - Киев: Вища шк., 1981. - 360 c.

236. Советское трудовое право: Учебник /В.С. Андреев, С.А. Голощапов, А.И. Шебанов и др.: Под ред. В.С. Андреева, В.Н. Толкуновой. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1987. – 511 с.

237. Справа Європейський суд з прав людини «Аістов проти України» від 10.08.2006 р. (заява № 1743/04) //Урядовий кур`єр України. – 2006. – 22 грудня. – № 242. – С. 12.

238. Стаховська Н. Правовий статус комісії по трудових спорах //Довідник кадровика. – 2004. – № 7. – С. 23-25.

239. Стефанюк В. Правозахісна діяльність судів України // Право України. – 1999.– № 5. – С. 18-23.

240. Стоякин Г.Я. Понятие защиты гражданских прав //Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав: Сб. науч. тр. – Вып. № 27. – Свердловск: Тип. Упр. издательств, полиграфии и книжного дела, 1973. – С. 30-35.

241. Стоякин Г.Я. Меры защиты в советском гражданском праве: Автореф. дис. …

канд. юрид. наук. – Свердловск, 1973. – 22 с.

242. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: Том 1. М., «Наука», 1958. – 703 с.

243. Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления. – М., 1974. – 159 с.

244. Стычинский Б.С., Зуб И.В., Ротань В.Г. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде. Киев-Севастополь: «Иститут юридических исследований», 2001. – 1024 с.

245. Сульженко Ю. Форми і способи захисту суб’єктивних цивільних прав та законних інтересів //Право України. – 2005. – № 12. – С. 24-28.

246. Тарасенко. В.С. Правове забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. – Одеса: Юридична література, 2005. – 18 с.

247. Тарусина Н.Н. Основы совершенствования законодательства о защите субъективных прав и интересов //Проблемы совершенствования законодательства о защите субъективных прав. – Ярославль, 1988. – С. 40-46.

248. Тархов В.А. Советское гражданское право. Ч. 1. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1978. – 230 с.

249. Територіальні об`єднання організацій професійних спілок //http://www.fpsu.org.ua

250. Толкунова В.Н. Трудовое право: Курс лекций. – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2002. – 320 с.

251. Толстой Ю.К. Защита гражданских прав //Гражданское право: Учебник. Ч. 1. Изд. 3-е, перераб. и доп./Под. ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: ТЕИС, 1996. – 784 с.

252. Трансформація профспілкового руху необхідна //Профспілки України. – 2005. – № 3. – С. 3-5.

253. Треушников М.К. Гражданский процесс: Учебник. – М., 1998. – 512 с.

254. Троценко Т. Самозащита как способ защиты гражданских прав //Закон и право. – 2000. – № 5. – С. 13-15.

255. Трудовое право: Учебник /Бриллиантова Н.А., Киселев И.Я., Смирнов О.В. и др. – М., 1999. – 512 с.

256. Трудовое право России: Учеб. Для вузов /Отв. ред Р.З. Лившиц, Ю.П. Орловский. – М., 1998. – 467 с.

257. Трудовое право России: Учебник. /Под ред. С.П. Маврина, Е.Б Хохлова. – М.: Юристъ, 2002. – 560 с.

258. Трудове право України: Академічний курс. Підручник для студ. юрид. спец. вищ.навч. закл. /За ред. П.Д. Пилипенко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 536 с.

259. Хаманева Н.Ю. Уполномоченный по правам человека – защитник прав граждан. – М., 1998. – 80 с.

260. Хаманева Н.Ю. Судебный контроль за реализацией прав граждан в сфере исполнительной власти. – М.: Академический правовой университет при Институте государства и права РАН, 1999. – 111 с.

261. Харьковський Г. Про роботу профспілкових організацій Хмельницької області з регулювання трудових відносин //Профспілки України. – 2004. – № 6. – С. 53-58.

262. Хозяйство, труд, право в условиях перестройки /А.М. Абрамович, А.А. Войтик, А.В. Губич и др.; Под ред. В.И. Семенкова; АН БССР, Ин–т философии и права. – Минск: Наука и техника, 1990. – 240 с.

263. Цвих В. Рифи нового світу. Кризові явища сучасного профспілкового руху: особливості та причини //Профспілки України. – 2005. – № 6.– С. 9-12.

264. Цвих В. Шляхи модернізації профспілок за умов глобалізації та нових викликів //Профспілки України. – 2006. – № 1.– С. 14-19.

265. Цесарський Ф.А. Захисна функція профспілок, форми її реалізації: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. – Харків, 2004. – 20 с.

266. Цесарський Ф.А. Участь профспілок у припиненні трудових відносин як один з важливіших напрямів діяльності в охороні права на працю //Форми соціально – правового захисту працівників у службово – трудових відносинах: Матеріали науково – практичної конференції; м. Суми, 2-4 червня 2005 р. /За ред. Проф. В.С. Венедіктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, 2005. – С.59-62.

267. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2001.– 328 с.

268. Чернадчук Т. Щодо захисту цивільних прав: деякі аспекти //Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 12. – С. 26, 27.

269. Чечина Н.А. Норма права и судебное решение // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса 2002 - 2003. - С.-Пб.: Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та. – 2004. – № 2. – С. 656-721.

270. Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. – Л., изд. ЛГУ, 1968. – 72 с.

271. Чос М. Закон про профспілки зобов`язує… //Профспілки України. – 2005. – №3. – С. 57-59.

272. Чумаченко І. М. Щодо реалізації захисної функції профспілок в соціально-партнерських відносинах //Право і безпека. – 2004. – № 3`4. – С. 169-172.

273. Чумаченко І. М. Сучасні тенденції діяльності профспілок в соціально-партнерських відносинах //Форми соціально – правового захисту працівників у службово – трудових відносинах: Матеріали науково – практичної конференції; м. Суми, 2-4 червня 2005 р. /За ред. Проф. В.С. Венедіктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, 2005. – С. 109, 110.

274. Шакарян М.С. Соотношение судебной формы с иными формами защиты субъективных прав граждан //Актуальные проблемы защиты субъективных прав граждан и организаций. – М., ВЮЗИ, 1985. – С. 7-16.

275. Шамшина І.І. Сутність і значенні захисту права на безпеку праці за сучасних умов //Форми соціально – правового захисту працівників у службово – трудових відносинах: Матеріали науково – практичної конференції; м. Суми, 2-4 червня 2005 р. /За ред. Проф. В.С. Венедіктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, 2005. – С. 62-66.

276. Шевченко А.С. Охранительные правоотношения в механизме защиты субъективных гражданских прав //Механизмы защиты субъективных прав граждан: Сб. науч. тр. – Ярославль: Тип. Ярославск. политех. ин-та, 1990. – С. 27-36.

277. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія. – Х., 2002.– 368 с.

278. Щеглов В.П. Предмет и метод гражданского процессуального права //Советское государство и право. – 1974. – № 11. – С. 34-41.

279. Щербатюк М. Як в Україні забезпечуються соціально-економічні права//Профспілки України. – 2006. – №6. – С. 14, 15.

280. Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: «Укр. Енцикл », 2004. – Т. 6. – 768 с.

281. Явич Л.С. Проблемы правового регулирования советских общественных отношений.– М., Госюриздат, 1961.– 172 с.

282. Якименко М. Реалізація міжнародних трудових стандартів у проекті трудового кодексу України //Юридична практика. – 2007. – № 2. – С. 53-57.

<< |
Источник: ЛАГУТІНА ІРИНА ВІКТОРІВНА. ФОРМИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ .Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса –2007. 2007

Еще по теме Список використаних джерел:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -