<<
>>

ВСТУП

Актуальність теми. Принципи фіскальної достатності та економічності оподаткування на законодавчому рівні визнані одними з базових регуляторів суспільних відносин у сфері встановлення та стягнення податків і зборів.

Необхідність у теоретичному дослідженні кожного з цих принципів зумовлена потребою у виробленні та узагальненні доктринальних підходів щодо розуміння їх сутності, пошуку оптимального балансу. Формування податкового законодавства на перетині економічних, політичних, соціальних та інших сфер суспільних знань та відносин, зумовило привнесення до нього певних критеріїв раціональності податково-правового регулювання, якими є такі норми - принципи як рівність, економічність, фіскальна достатність тощо. Необхідність у їх дослідженні детермінується й тим, що вони фактично виступають своєрідними критеріями балансу між приватними та публічно - правовими інтересами не тільки у податковій, а й у бюджетній сферах, якщо мова йде про реалізацію принципу фіскальної достатності.

Крім того, в науці податкового права принципи фіскальної достатності та економічності досліджені недостатньо. Так, у період радянської доби дослідження інституту принципів податкового права не заохочувалося державою, а окремі наукові напрацювання цих питань не позбавлені ознак упередженості. Наведені вище принципи податково- правового регулювання не стали предметом серйозних наукових пошуків і за часів незалежної України. Дійсно, аналіз спеціальної юридичної літератури показав, що в Україні немає фундаментальних напрацювань, присвячених проблемам дослідження правової природи принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування як невід’ємних складових податково-правового регулювання. Такий стан справ не тільки актуалізує дослідження цього питання, а й спонукає до предметної дискусії.

Найбільш важливий вплив на формування в автора положень та висновків під час написання дисертаційної роботи мали праці таких науковців: М.

М. Агаркова, В. Л. Андрущенка, Д. О. Белінського,

А. В. Бризгаліна, Л. К. Воронової, Н. В. Воротіної, Г. А. Гаджиєва, П. Т. Г епи, О. М. Г орбунової, А. Даболса, М. І. Дамірчиєва,

М. В. Карасьової, І. І. Кучерова, М. П. Кучерявенка, О. В. Кухаря, Д. Ларо, Г. В. Петрової, С. Г. Пепеляєва, Н. Ю. Пришви, Л. А. Савченко, І. Л. Самсіна, О. О. Семчик, О. І. Худякова, Н. К. Шаптали.

Крім того, проведення дослідження принципів оподаткування зумовило необхідність у використанні робіт учених у галузі теорії держави і права та інших галузевих наук: С. С. Алексєєва, Ю. П. Битяка, С. М. Братуся, С. П. Погребняка, а також праць філософів і соціологів: Й. Гьофнера, Дж. Ролза, О. Хеффе та ін.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана на кафедрі фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на тему «Організаційно-правові аспекти правоохоронної діяльності у сфері оподаткування» (номер державної реєстрації 0105U000657).

Тема дисертації «Співвідношення принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування» затверджена на засіданні вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 7 від 15.03.2013 р.). Редакція теми розглянута

координаційним бюро Національної академії правових наук України і має позитивний відгук щодо актуальності, коректності формулювання і доцільності дослідження у вигляді дисертації за спеціальністю 12.00.07.

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Розроблення рекомендацій щодо вдосконалення правового змісту принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування.

Відповідно до зазначеної мети в роботі поставлені такі завдання:

- визначити правову природу принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування;

- виокремити критерії для розмежування принципів

оподаткування та принципів податкового законодавства;

- охарактеризувати вплив принципу економічності

оподаткування на процес адміністрування податків та зборів;

- провести аналіз процесу адміністрування окремих податків та зборів з урахуванням їх економічного обґрунтування;

- охарактеризувати вплив принципу фіскальної достатності оподаткування на бюджетний процес;

- розкрити особливості співвідношення принципів економічності та фіскальної достатності оподаткування;

- встановити мету, специфіку та правові засади застосування міжінституціональних принципів бюджетної системи України;

- проаналізувати зарубіжний досвід функціонування

контролюючих органів в аспекті їх впливу на реалізацію принципу фіскальної достатності оподаткування та економічності оподаткування.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері правового регулювання та реалізації принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування.

Предметом дослідження є співвідношення принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування.

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження становить сукупність загальних та спеціальних методів наукового пізнання, використання яких дозволило досягти поставленої мети й забезпечити наукову достовірність та чіткість отриманих теоретичних результатів. Усі методи застосовані у взаємозв’язку, що в кінцевому підсумку сприяло всебічності, повноті й об’єктивності наукових висновків.

При написанні дисертаційної роботи основним був діалектичний метод, який забезпечив об’єктивне та всебічне пізнання правової дійсності, визначення суті досліджуваних явищ в єдності їх матеріального змісту та юридичної форми. Структурний та функціональний аналізи, завдяки врахуванню таких якостей системи, як інтегративність, компонентність, співвідношення цілого і частини, структури і функцій, сприяли поглибленому вивченню таких категорій, як: «принципи оподаткування», «принципи податкового законодавства», «оподаткування», «адміністрування податків та зборів» (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3).

Дослідження чинного вітчизняного та зарубіжного податкового законодавства проведено із застосуванням порівняльно -правового методу, що дало змогу узагальнити наукові концепції провідних учених щодо теоретичних та практичних проблем функціонування принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування не тільки в Україні, а й за її межами (підрозділи 1.3, 2.1, 2.3). За допомогою порівняльно -правового методу у дослідженні проаналізовано співвідношення категорій «принципи оподаткування» та «принципи податкового законодавства» (підрозділи 1.1,

1.2, 1.3).

Історико-правовий метод забезпечив можливість проаналізувати розвиток правового регулювання основних засад податкового законодавства України у динаміці існування принципів оподаткування, дослідити обґрунтованість та логіку процесу зміни норм податкового законодавства (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 2.3).

Спеціально-юридичний метод сприяв детальному аналізу сучасного стану реалізації принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування (підрозділи 1.2,

1.3, 2.1, 2.2).

При дослідженні проблематики співвідношення принципів

фіскальної достатності та економічності оподаткування також застосовано новітній науковий метод інсайту, що дозволило сформулювати положення новизни в даній роботі та авторські підходи до розуміння окремих термінів та їх співвідношення (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3).

Емпірична база. Емпіричну базу дослідження складають

статистичні дані акумульовані Державною службою статистики України, відомості Державної фіскальної служби України щодо виконання обов’язків зі сплати, обліку податків і зборів та звітності платників різних категорій, судова практика вирішення податкових спорів, а також акти, видані іншими органами державної влади, які стосуються питань оподаткування.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із перших у вітчизняній науці фінансового права комплексним, узагальненим дослідженням принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування.

У результаті проведеної роботи наукова новизна знайшла своє відображення у таких положеннях:

уперше:

- визначено, що принцип економічності оподаткування повинен розглядатися не лише як принцип спрямований на забезпечення встановлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування, а й як принцип, спрямований на забезпечення економічних інтересів зобов’язаної сторони податкових правовідносин (платника податків), з урахуванням цього принцип економічності оподаткування повинен забезпечувати існування такого податкового законодавства, відповідно до якого забезпечувалися б інтереси платника податків щодо обрання та використання ним законних, правових механізмів мінімізації власного податкового навантаження;

- обґрунтовано взаємозв’язок принципу фіскальної достатності оподаткування з принципами побудови бюджетної системи України, які передбачені нормами Бюджетного кодексу України, при цьому такий взаємозв’язок прослідковується між принципом фіскальної достатності оподаткування та принципом збалансованості, який існує у бюджетноправовому регулюванні;

- доведено необхідність у запровадженні інституту

обов’язкового звітування контролюючих органів сфери оподаткування щодо обсягу зібраних коштів від конкретних податків та/або зборів, а також обсягу витрат на їх адміністрування, з метою належного забезпечення функціонування принципу економічності оподаткування та громадського контролю за його реалізацією;

- встановлено, що принцип економічності оподаткування є первинним по відношенню до принципу фіскальної достатності, адже спочатку потрібно сконструювати економічно обґрунтований механізм стягнення податків, бо в протилежному випадку не буде знаходити свою реалізацію фіскальна функція податку, при цьому адміністрування загальнообов’язкових платежів не є самоціллю податково-правового регулювання; податки та збори встановлюються для того щоб забезпечити економічний базис існування держави, а не для покриття витрат на їх адміністрування;

удосконалено:

- положення щодо порядку правореалізації принципів податкового права, відповідно до яких синтезовано систему їх реалізації, коли принципам оподаткування властивий наступний порядок правореалізації: 1) при встановленні загальнообов’язкових фіскальних платежів; 2) в процесі виконання нормативно встановлених приписів, що стосуються податків та зборів; 3) у рамках податкових процедур із вирішення податкових спорів;

- обґрунтування доцільності упорядкування податкового

законодавства шляхом деталізації конституційних принципів

оподаткування, при цьому одним із аспектів такої деталізації пропонується розглядати діяльність Конституційного Суду України, яка спрямована на чітке визначення податкових правовідносин саме на підставі конституційних та загальнодемократичних принципів податкового права;

- класифікацію принципів бюджетного процесу, як явища пов’язаного з принципом фіскальної достатності оподаткування, шляхом виділення загальних принципів, передбачених ст.

7 Бюджетного кодексу України, політичних принципів та організаційних принципів бюджетного процесу;

набули подальшого розвитку:

- положення щодо принципу фіскальної достатності оподаткування, як категорії спрямованої на впорядкування не лише податкових відносин, а й бюджетних відносин, а також його впливу на принцип повноти відображення доходів і видатків бюджету, за рахунок чого при формуванні бюджету в ньому відображаються всі доходи і видатки, в обов’язковому порядку і в повному обсязі, у суворій відповідності до приписів як бюджетного, так і податкового законодавства України;

- твердження щодо основоположності принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування не лише в адмініструванні податків та зборів, а й у функціональній побудові контролюючих органів сфери оподаткування.

Практичне значення одержаних результатів. Дослідження має як теоретичний, так і прикладний характер. Одержані висновки та пропозиції можуть бути використані:

- у науково-дослідній сфері - для подальшого опрацювання проблем реалізації принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування в Україні;

- у правотворчості - при підготовці пропозицій щодо внесення змін до чинного податкового законодавства України з метою вдосконалення бюджетної та податкової політики держави, при встановленні та адмініструванні податків та зборів (акт впровадження Харківської обласної державної адміністрації від 14 січня 2016 року);

- у практичній діяльності - при проведенні науково-практичних семінарів з проблем застосування норм податкового права з представниками органів законодавчої та виконавчої влади, суб’єктами податкових правовідносин;

- у навчальному процесі - при викладанні у вищих навчальних

закладах дисциплін «Фінансове право» і «Податкове право», підготовці навчальних посібників та підручників із зазначених дисциплін (акт впровадження Київського міжнародного університету

№ 1 від 05.04.2016 р.).

Апробація результатів дослідження. Результати дисертації обговорювалися на засіданні кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Основні наукові положення й висновки дисертаційної роботи, а також практичні рекомендації щодо вдосконалення податкового законодавства України викладено у доповідях на наукових і науково-практичних конференціях та інших наукових заходах, зокрема, на: міжнародній науково -практичній конференції «Удосконалення місцевого самоврядування в аспекті конституційної реформи» (м. Полтава, 27 червня 2013 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.); всеукраїнській науково-практичній конференції «Юридична осінь 2013 року» (м. Харків, 14 листопада 2013 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Юридична наука та освіта в умовах глобалізації: стан та перспективи розвитку» (м. Донецьк, 24-25 жовтня 2013 р.); всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених «Юридична осінь 2014 року» (м. Харків, 14 листопада 2014 р.).

Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображено в десяти публікаціях, з яких п’ять статей (у тому числі одна - опублікована в зарубіжному виданні), надрукованих у наукових фахових виданнях, та тези п’яти доповідей на наукових та науково-практичних конференціях.

Структура дисертації. Відповідно до мети, завдань і предмета дослідження дисертація складається зі вступу, двох розділів, що містять шість підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальна кількість сторінок дисертаційного дослідження - 203. Кількість використаних джерел - 205.

<< | >>
Источник: ВІНЦОВА ДАР’Я СЕРГІЇВНА. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ ФІСКАЛЬНОЇ ДОСТАТНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2015. 2015

Еще по теме ВСТУП:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -