<<
>>

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ

Виходячи з викладеного в даній частині дослідження можна зро-бити наступні висновки:

1. Факт існування податкових матеріальних та процесуальних пра-вовідносин сумнівів у нас не викликає.

Саме завдяки їх збалансованості й здійснюється ефективне податково-правове регулювання.

2. Незважаючи на всю спорідненість адміністративно та податково-правового регулювання, відмінність між ними дійсно існує та має прин-циповий характер. Головна їх специфіка полягає в предметі та методі регулювання: адміністративні правовідносини – владні, податкові ж пра-вовідносини – за своєю природою владно-майнові, виникають та транс-формуються у сфері оподаткування. Суттєвий відтінок надає також та обставина, що адміністративний процес часто розглядається як юрисдик-цийний, податковий процес, як правило, – неюрисдикційний.

3. Податково-процесуальні правовідносини відрізняються від мате-ріальних податкових правовідносин: а) структурою; б) причинами виник-нення та подальшої трансформації; в) динамізмом; г) суб’єктним складом, колом учасників; д) темпоральним фактором.

4. Податково-процесуальні правовідносини – врегульовані процесу-альними нормами податкового права суспільні відносини (як правило, неюрисдикційного характеру), які складаються в галузі оподаткування

через реалізацію приписів матеріальних та процесуальних податкових правових норм.

5. Виконання податково-процесуальними правовідносинами сервісної функції відносно податкових матеріальних правовідносин не тягне за со- бою їх похідності від останніх.

6. Не завжди зв’язок між податковими процесуальними та мате-ріальними правовими відносинами беззаперечно має настільки безпосеред- ній характер, потребує обов’язкової наочності податкових матеріальних правовідносин (часто вони дистанцюються один від одного). Безумовно, процесуальна та матеріальна складові податково-правового регулювання пов’язані.

Але сам характер їх контакту, рівень його насиченості може суттєво відрізнятися.

7. Процесуальні відносини в податковому праві, з одного боку, є способом забезпечення дотримання відповідних матеріальних правовідно- син, з другого боку, виконують специфічні автономні (процесуальні) зав-дання.

8. Податково-процесуальні правові відносини більш спресовані та стислі у часі, ніж податкові матеріальні правові відносини, матеріальні правовідносини, як правило, пролонговані в часі, процесуальні – часто виступають як одномоментні, для них властива порівняна швидкість здійснення процесуальних дій.

9. Комплексний (владно-грошовий) характер податково-процесуаль- них правовідносин схиляється до владності, а грошова (ресурсна) спря-мованість пропорційно мінімізується. У податково-процесуальних право-відносинах матеріальне наповнення значно зменшене, майновість, певною мірою, відносна та дистанційована.

10. Предметом податково-процесуальних правовідносин слід вважати конкретизовану, індивідуально визначену процесуальну дію. Вона є нор-мативно регламентованою та відносно завершеною.

11. Під об’єктом податково-процесуальних правовідносин слід ро-зуміти суспільні відносини (як правило, неюрисдикційні) із забезпечення реалізації матеріальних та процесуальних правових норм у галузі оподат-кування.

12. Процедурна специфіка податково-процесуальних правовідносин найбільш проступає в їх трьохсторонності. Окрім «владної» та «підпо-рядкованої» сторін, цей різновид податкових правовідносин характе-ризуються наявністю учасників, що: а) займають відносно автономне положення; б) незацікавлені у якому-небудь однозначно-конкретному ви-

рішенні правової ситуації.

13. Виходячи з етимологічного значення, а також враховуючи особ-

ливості податково-правового регулювання, коли створено дисбаланс на користь прав податкових органів, доцільно розглядати повноваження, головним чином, як елемент податкової компетенції. Таким чином, спе-ціальні інституційні повноваження є складовою податкової компетенції.

14. Податкова (податково-процесуальна) компетенції наявна не тільки у органів публічної влади. Матеріальна та процесуальна податкова компетенція є невід’ємною ознакою й інших суб’єктів (учасників) подат-кового процесу (наприклад, податкового агента, податкового представника тощо).

15. Уніфікація повноважень не є рисою характерною для подат- кового (податково-процесуального) правовідношення.

16. Фактичний зміст податково-процесуальних правовідносин – пове-дінка суб’єктів (учасників) податкового процесу, практична діяльність, спрямована на наповнення дохідної частини бюджету, здійснення в першу чергу фіскальної функції податкових платежів.

17. Входження суб’єктів (учасників) у податковий процес не завжди пов’язане виключно з реалізацією матеріальної податково-правової норми. Пріоритет може належати й процесуальному компоненту.

18. У податковому процесі не виключено розташування суб’єктів (учасників) «по діагоналі». У цьому разі вони відрізняються не просто різним правовим статусом, різниця стосується також видів та рівнів співпрацюючих податкових органів (у їх «широкому» розумінні).

19. До особливостей податково-процесуальних юридичних фактів можна віднести наявність особливого нормативно встановленого та де- тально регламентованого порядку не тільки добровільного вступу, але й примусового притягнення до процесу окремих його учасників.

20. У податкових процесуальних правовідносинах юридичними

фактами виступають: відповідні юридично значущі процесуальні дії;

юридичні події; юридичні стани; процесуальні акти (документи).

21. В податковому процесі формується специфічне комплексне утворення, фактичний правовий ансамбль. При цьому фактичний (юри-дичний) склад рідко виступає тільки як сукупність юридичних фактів. Це не просто їх об’єднання, вони пов’язані між собою, взаємозалежні та внутрішньо структуровані.

22. Не виключене існування ситуації, коли підставою виник- нення матеріальних та процесуальних податкових правовідносин висту- патиме один і той же юридичний факт.

Цілком зрозуміло, що в цьому ви- падку абсолютно виключено, що ним виступатиме податково-матеріаль- не правовідношення.

23. Незважаючи на усю взаємопов’язаність матеріальних та про-цесуальних податкових правовідносин, вони співіснують у різних комбі-націях.

24. Слід враховувати, що юридичні акти як різновид правомірних дій у податковому процесі, на відміну від юридичних вчинків, віддзер-калюють спрямованість суб’єктів податково-процесуальних правовідносин на досягнення чітких наслідків або відбивають їх намір рухатися у пев- ному векторно орієнтованому напрямку.

25. Процесуальні дії – основний різновид податково-процесуальних юридичних фактів (визначальний складовий елементу відповідних інсти-туційних фактичних складів). Завдяки юридичним фактам (фактичним складам) забезпечується рухливість податкового процесу взагалі.

26. Податково-процесуальні юридичні факти та відповідні інститу- ційні фактичні склади характеризуються конкретною специфікою: а) функціонування, розвиток та модифікація юридичних фактів, головним чином, відбувається у напрямку правомірних дій; б) пріоритет належить юридичним актам як первісним клітинкам у побудові фактичних складів; в) для податково-процесуальних юридичних фактів характерна підвище- на рухливість (мобільність); г) часто ними служать акти волевиявлення суб’єктів (учасників) податкового процесу; ґ) перевага надається склад- ним юридичним фактам та фактичним складам.

27. До основних видів податково-процесуальних правових відносин

належать: а) майнові і немайнові; б) основні, додаткові та факультативні; в) короткострокові, середньострокові та довгострокові; г) періодичні та одномоментні; д) загальні, прискорені та ускладнені; е) правовідносини за видами суб’єктів; є) двосуб’єктні та багатосуб’єктні; ж) двосторонні та багатосторонні; з) активні та пасивні; и) регулятивні та охоронні; і) абсолютні та відносні; ї) загальні та конкретні; й) управлінські та договірні. Можна також запропонувати класифікацію правовідносин, від-штовхуючись від трикомпонентності податково-процесуальної правової форми (саме через неї передається основна наочна специфіка подат-кового процесу).

<< | >>
Источник: Криницький Ігор Євгенович. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО ПРОЦЕСУ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Ірпінь –2009. 2009

Еще по теме ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -