<<
>>

ВИСНОВКИ

При досліджені проблем, що розглядались у дисертаційній роботі, відповідно до поставленої мети і завдань визначено особливості встановлення та адміністрування податків та зборів з урахуванням принципу фіскальної достатності оподаткування та принципу економічності оподаткування.

Проаналізовано співвідношення розглядуваних принципів один з одним, а також з іншими принципами оподаткування, принципами бюджетної системи України, принципами бюджетного процесу. У роботі розкрито специфіку, роль, правові засади регулювання та обґрунтовано можливі напрями удосконалення реалізації принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування з огляду на досвід зарубіжних країн. У ході дослідження зроблено наступні висновки:

1. Принцип фіскальної достатності передбачає встановлення податків та зборів з урахуванням досягнення збалансованості витрат бюджету з обсягом надходжень до нього. У свою чергу, принцип фіскальної достатності є міжінституційним принципом завдяки якому формуються підстави узгодження збирання та витрачання фінансових ресурсів. Безумовно, пошук балансу витрат бюджету та його надходжень не може відбуватися тільки в площині податкового права. Питання принципу фіскальної достатності оподаткування знаходяться на межі бюджетного та податкового законодавства. Принцип фіскальної достатності закладає економічні підвалини побудови бюджетів різних рівнів, спрямовуючи їх на оптимальний баланс між витратами та обсягом бюджетних надходжень.

2. Принцип економічності оподаткування передбачає встановлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування. Таке законодавче визначення, на нашу думку, не зовсім відповідає сучасним тенденціям розвитку правової доктрини, з огляду на наступне. Принцип економічності оподаткування помилково вважається лише принципом щодо забезпечення позитивного балансу між витратами на адміністрування конкретного податку та коштами, зібраними за результатами такого адміністрування.

Такий підхід відповідає тільки одній функції податків - забезпечення держави належною сумою фінансових ресурсів для функціонування власних інститутів. Водночас, податки виконують й інші функції, наприклад, регулятивну. За такої ситуації податки спрямовані на стимулювання платників податків до певних дій або, навпаки, на утримання від вчинення певних дій. При такому науковому підході, не обов’язково щоб податки були самоокупними.

3. Принципи податкового законодавства стосуються упорядкування законотворчих процедур. Дефініція «принципи податкового законодавства» включає поняття «принципи законодавства про податки і збори». Останні ж, у свою чергу, об’єктивують принципи законодавства, закріплені в статтях Податкового кодексу. Принципи податкового законодавства - це форма вираження принципів оподаткування. Якщо принципи оподаткування є внутрішньою сутністю явища, то принципи податкового законодавства - зовнішньою.

4. Категорія «принципи оподаткування» є ширшою і об’ємнішою, ніж категорія «принципи податкового права». Це пояснюється тим, що принципи оподаткування є первинними, такими, що властиві початковому етапу історичного розвитку, безпосередньо пов’язані з економічним рівнем розвитку держави. Ці принципи формуються в процесі генезису економіки і фінансової науки, а потім знаходять своє відображення у принципах податкового права. Принципи оподаткування відбивають більше економічну, ніж правову сторону справляння податків. Можна стверджувати, що вони передують принципам податкового права. Крім того, далеко не усі принципи оподаткування знаходять своє вираження в праві.

5. Адміністрування податків та зборів нерозривно пов’язано з багатьма принципами оподаткування. У першу чергу такими принципами є відомі вітчизняній правовій доктрині принцип економічності оподаткування та принцип справедливості. Розглядаючи економічність оподаткування як один із принципів побудови та функціонування податкової системи України, потрібно відзначити його вплив на розгалужений перелік суб’єктів.

До таких суб’єктів можна віднести і вищий законодавчий орган у державі, який повинен забезпечувати належну реалізацію цього принципу при внесенні змін до податкового законодавства. У свою чергу, принципу економічності оподаткування повинна підпорядковуватися і діяльність контролюючих органів. Така діяльність, на нашу думку, має організовуватися на засадах прозорості та можливості контролю з боку громадянського суспільства.

6. В Україні, на підставі принципу економічності оподаткування існує певне правове обмеження щодо встановлення економічно необгрунтованих податків та зборів. Як показує практика сучасного адміністрування податків та зборів, в деяких випадках принцип економічності не враховується органами державної влади при встановленні тих чи інших податків та зборів. Яскравим прикладом тому може бути адміністрування в минулому такого місцевого збору, як збір з власників собак.

7. Принцип фіскальної достатності оподаткування неможливо розглядати у відриві від принципу самостійності здійснення бюджетного процесу. Така самостійність повинна розглядатися на всіх рівнях бюджетного процесу. Це означає, що кожне адміністративно-територіальне утворення в Україні наділено правом формування власного бюджету. Така самостійність прослідковується не тільки в наявності певної суми коштів належної конкретному суб’єкту, а й у самостійності здійснення бюджетного процесу відносно власного бюджету. Конкретизовано цей принцип у п. 3 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, де зазначається, що Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними.

8. Звертаючись до змісту нормативних приписів формуючих положення щодо принципів бюджетної системи України, можна говорити, про існування певної групи принципів які впливають не тільки на побудову бюджетної системи, а й на її функціонування, окремо зачіпаючи питання, пов’язанні з оподаткуванням.

9. У деяких випадках, відомий для вітчизняного податкового законодавства принцип економічності оподаткування, в закордонних податкових системах розкривається через інші визначення та правові конструкції.

В США, наприклад, тривалий час відома доктрина економічної сутності та ділової мети оподаткування, коли категорія «економічність» розглядається не тільки щодо належного адміністрування податків та зборів контролюючими органами сфери оподаткування, а й щодо отримання певної податкової вигоди зобов’язаною стороною податкових відносин - платником податків.

10. Принцип фіскальної достатності оподаткування в Німеччині розділений на два самостійні принципи: принцип достатності фінансових ресурсів та принцип відповідності видаткових повноважень обсягу покладених задач. У свою чергу, поряд з наведеними принципами діє і принцип забезпечення фіскальної автономії, самостійності та незалежності. Питання щодо співвідношення дохідних та видаткових повноважень є однією з центральних проблем побудови будь-якого бюджету. В Німеччині, наприклад, такі питання розкладаються юридичною наукою в межах концепції «фінансового вирівнювання».

<< | >>
Источник: ВІНЦОВА ДАР’Я СЕРГІЇВНА. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ ФІСКАЛЬНОЇ ДОСТАТНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2015. 2015

Еще по теме ВИСНОВКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -