<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авер’янов В., Андрейко О., Полюхович В., Хорощак Н. Академічні дослідження проблем державного управління та адміністративного права: результати та перспективи // Юридический журнал.

– 2004. – № 5. – С. 52-56.

2. Авер’янов В.Б. Методологічні засади реформування українського адміністративного права // Правова держава: Зб. наук. пр. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – Вип. 12. – С. 292-300.

3. Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в двух томах. – М.: Юридическая литература, 1982. – Т. 2. – 468 с.

4. Алексеев С.С. Теория права. – М.: БЕК, 1995. – 320 с.

5. Аналіз діючої в Україні спрощеної системи оподаткування та запропонованих в проекті Податкового кодексу України спеціальних режимів оподаткування, обліку, звітності суб’єктів малого підприємництва. Коаліція громадських об’єднань підприємців // Юридическая практика. – 2001. – № 31. – С. 5.

6. Ангелов А.С. Финансовое право на НР България. – София: Наука и искусство, 1967. – 435 с.

7. Артемов Ю. Некоторые особенности бюджетной и налоговой систем Швейцарии // Финансы. – 1995. – № 11. – С.47-52.

8. Безугла В.В. Правові основи побудови податкової системи України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський університет імені Тараса Шевченка. – К., 1995. – 28 с.

9. Бекерская Д.А. Налоговое право и налоговое законодательство в Украине: Учебное пособие / Под общ. ред. С.В. Кивалова. – О.: Юридическая литература, 2000. – 224 с.

10. Бельский К.С. Финансовое право: наука, история, библиография. – М.: Юрист, 1995. – 208 с.

11. Білоус Г. Проект податкового кодексу вимагає доопрацювання // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 240. – С. 9.

12. Білюшов В., Білюшова Л., Погрібняк М. Кому не подобається спрощена система оподаткування? // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 169. – С. 9.

13. Боголепов Д.П. Краткий курс финансовой науки: Учебник для вузов.

– 2-е изд., испр. и доп. – Х.: Пролетарий, 1929. – 318 с.

14. Брызгалин А.В. Структура (элементы) налога: новое содержание в условиях Налогового кодекса // Налоговый вестник. – 2000. – № 4. – С. 19-23.

15. Брызгалин А.В., Кудреватых С.А. К вопросу о формировании налогового права как подотрасли права // Государство и право. – 2000. – № 6. – С. 61-67.

16. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37-38. – Ст. 189.

17. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ Перун, 2004. – 1440 с.

18. Вельбицкая И.И., Орел А.Л., Боряк Ю.А. Единый налог для юридических и физических лиц. Фиксированный налог: Практическое пособие. – К.: Бухгалтерия. Налоги. Бизнес, 2003. – 288 с.

19. Весельський М.М. Правові основи справляння податків в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка.– К., 2001. – 24 с.

20. Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 397 с.

21. Володина Ю. Банка уже нет – налоги остались // Юридическая практика. – 2003. – № 2. – С. 12.

22. Воронова Л.К. Відповідність практики оподаткування податковому законодавству // Правові аспекти практики вирішення спорів і перегляд у касаційному порядку судових рішень щодо сплати податків та обов’язкових платежів суб’єктами господарювання. Матеріали науково-практичної конференції (м. Ірпінь, грудень, 2003 р.) – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – С. 31-33.

23. Воронова Л.К. Кодифікація податкових норм як вища форма систематизації фінансового законодавства (питання теорії та практики) // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (1 – 2 грудня 2000 року) – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – Ч. 2. – С.116-119.

24. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: Учебное пособие.

– Х.: Легас, 2003. – 360 с.

25. Воротіна Н.В. Деякі проблеми реформування податкового законодавства України // Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування: Збірник наукових праць за матеріалами Другої національної науково-теоретичної конференції (25-27 травня 2000 р.). – Суми: ВВП «Мрія – 1» ЛТД: Ініціатива, 2000. – С. 281-283.

26. Воротіна Н.В. Теоретичні питання податкового законодавства України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 1996. – 24 с.

27. Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб. – Чернівці: Рута, 2002. – 392 с.

28. Гаврилюк Р.О. Правова природа податку // Науковий вісник Чернівецького державного університету. Правознавство. Вип. 100. – 2000. – С. 68-72.

29. Гаврилюк Р.О. Юридична природа податкових пільг // Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування: Збірник наукових праць за матеріалами Другої національної науково-теоретичної конференції (25-27 травня 2000 р.). – Суми: ВВП «Мрія – 1» ЛТД: Ініціатива, 2000. – С. 83-85.

30. Герасименко Н.В. Некоторые правовые проблемы местного налогообложения // Журнал российского права. – 2000. – № 5/6. – С.138-144.

31. Глухов В.В. Дольдэ И.В. Налоги: теория и практика: Учебное пособие. – СПб.: Специальная литература, 1996. – 285 с.

32. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

33. Гурвич М.А. Советское финансовое право. – М.: Госюриздат, 1954. – 355 с.

34. Гуреев В.И. Российское налоговое право. – М.: Экономика, 1997. – 383 с.

35. Дацюк Л. Бути чи не бути спрощеному податку // Хрещатик. – 2004. – 14 вересня. – С. 11.

36. Декрет ВЦИК “О едином натуральном налоге” от 17 марта 1922 г. // Сборник Указов РСФСР. – 1922. – № 25. – Ст. 284.

37. Декрет ВЦИК “О едином сельскохозяйственном налоге” от 10 мая 1923 г. // Сборник Указов РСФСР. – 1923. – № 42. – Ст.

451.

38. Декрет Кабінету Міністрів України “Про податок на промисел” від 17.03.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 19. – Ст. 208.

39. Декрет СНК “Об осуществлении периодических трудгужевых повинностей на началах трудгужевого налога” от 22 ноября 1921 г. // Сборник Указов РСФСР. – 1921. – № 78. – Ст. 658.

40. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю.С. Шемшученка: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 656 с.

41. Єдиний сільськогосподарський податок 1930/31 рр. на Київщині. – К.: видання Київського окрфінвідділу, 1930. – 112 с.

42. Єлисеєв А., Підлужний М. Використання в податковому плануванні спрощених систем оподаткування // Баланс. – 2002. – № 22 . – С.77-78.

43. Журавлева О.О. Законодательное определение объекта налога (объекта налогообложения) // Финансовое право. – 2001. – № 2. – С. 21-26.

44. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 318с.

45. Закон України “Основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 21. – Ст. 252.

46. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12 2000 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

47. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. // Відомості Верховної Ради України.– 1999. – № 40. – Ст. 365.

48. Закон України “Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” від 13.02.1998 р. // Відомості Верховної Ради України.– 1998. – № 30-31. – Ст. 195.

49. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань відкриття та функціонування банківських рахунків” від 05.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38 – Ст. 319.

50. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності в аграрному секторі економіки” від 19.06.2003 р.

// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 46. – Ст. 365.

51. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 05.07.2001 р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 136.

52. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет на 2004 рік” від 17.06.2004 р. // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 121.

53. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України” від 25.03.2005 р. // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 58-59.

54. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про застосування електроних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 01.06.2000 р. із змінами // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 38. – Ст. 315.

55. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 18.11.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 10. – Ст. 35.

56. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет на 2003 рік” та деяких інших законодавчих актів України” від 22.05.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 23. – Ст. 1034.

57. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 20.02.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 24. – Ст. 154.

58. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування” від 18.02.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 16. – Ст. 119.

59. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про плату за землю” від 19.09.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 45. – Ст. 238.

60. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями і тютюновими виробами” від 05.03.1998 р.

// Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 26. – Ст. 168.

61. Закон України “Про Державний бюджет України на 2001 рік” від 07.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №2-3. – Ст. 10.

62. Закон України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” від 25.11.2003р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 228.

63. Закон України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” від 23.12. 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 249.

64. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №51-52. – Ст. 447.

65. Закон України “Про джерела фінансування дорожнього господарства України” від 16.12.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 14. – Ст. 60.

66. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – №150.

67. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46-47 – Ст. 403.

68. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 22. – Ст. 171.

69. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 14. – Ст.71.

70. Закон України “Про запровадження в порядку експерименту єдиного (фіксованого) податку з сільськогосподарських товаровиробників” від 15.01.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 25. – Ст. 47.

71. Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 37. – Ст. 237.

72. Закон України “Про Митний тариф України” від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 24. – Ст. 125.

73. Закон України “Про місцеве самоврядування” від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

74. Закон України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” від 21.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №7. – Ст. 35.

75. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – Ст. 28.

76. Закон України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23.03.1996 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 20. – Ст. 82.

77. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 р. із змінами і доповненнями // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 127.

78. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 21. – Ст. 156.

79. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – Ст. 44.

80. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 11.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 11. – Ст. 47.

81. Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 39. – Ст. 510.

82. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили врату працездатності” від 22.02.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 17. – Ст. 80.

83. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17.12.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст. 39.

84. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

85. Иванов Б.Н. Правовое регулирование сельскохозяйственного налога в СССР: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1963. – 22 с.

86. Иловайский С.И. Краткий учебник финансового права. – Одесса: Тип. Шт. Войскъ Одесского военного Округа, 1893. – 296 с.

87. Исаев А.А. Начала политической экономии. – СПб.: Тип. Стасюлевича, 1896. – 728 с.

88. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. – М., 1984. – 144 с.

89. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування. Монографія. – Х.: ХДЕУ – Торнадо, 2003. – 517 с.

90. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 20.04.2001 р. № 01-8/480 // Бухгалтер. – 2001. – № 17. – С. 9.

91. Іщенко Г. “За” і “проти” єдиного соціального внеску // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 206. – С. 7.

92. Кадькаленко С.Т. До питання про систему оподаткування і поняття податку // Правове регулювання державних доходів та видатків (Доповіді та виступи на Міжнародній науково-практичній конференції). – Харків: Академія правових наук України, 1998. – С. 144-151.

93. Карасева М.В. Бюджетное и налоговое право России (политический аспект). – М.: Юристъ, 2003. – 173 с.

94. Карасева М.В. Финансовое право. Общая часть: Учебник. – М.: Юристь, 2000. – 256 с.

95. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. – М: НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИФРА-М), 2001. – 304 с.

96. Квасовський О. Функціональна субстанція податків у перехідний період // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії державної податкової служби України. – Ірпінь, 2001. – №1. – С. 87-93.

97. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

98. Кожемяко И. Не ликвидировать, а усовершенствовать // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 189. – С. 8.

99. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України.– 1996. – № 30. – Ст. 141.

100. Косарчук В. У зоні уваги – спрощена система оподаткування // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 124. – С. 7.

101. Кочетков А.И. Налогообложение предпринимательской деятельности: Учебно-практическое пособие. – 2-е изд. – М.: ДИС, 1995. – 240 с.

102. Крисоватий А.І. Податкові системи зарубіжних країн. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 257 с.

103. Курашвили Б.П. Очерк теории государственного управления. – М., 1987. – 235с.

104. Кучерявенко М.П. Зміст і класифікація принципів у податковому праві // Право України. – 2002. – №2. – С.38-42.

105. Кучерявенко М.П. Податковий обов’язок: зміст, структура, засоби забезпечення // Вісник Академії правових наук України. – Харків: Академія правових наук України, 2001. – № 3 – С.122-127.

106. Кучерявенко М.П. Теоретичні проблеми правового регулювання податків та зборів в Україні. – Дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07. – Х., 1997. – 370 с.

107. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: В 6 т. Т. ІІ: Введение в теорию налогового права. – Х.: Легас, 2004. – 600 с.

108. Кучерявенко Н.П. Налоговое право. – Х.: Консум, 1998. – 447 с.

109. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Х.: Легас, 2001. – 584 с.

110. Кучерявенко Н.П. Научно-практический комментарий к Закону Украины “О системе налогообложения” (По состоянию на 01.10.1998 г.). – Х.: Консум, 1998. – 125 с.

111. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. – Х.: Легас, 2001. – 304 с.

112. Кучерявенко Н.П. Правовая природа налога // Финансовое право. – 2001. – № 2. – С. 6-11.

113. Кушнарьова Т.Є., Кучерявенко М.П. Система податкових органів України. – Х.: Торсінг, 2000. – 240 с.

114. Лебедев В.А. О поземельном налоге. – СПб., 1868. – 154 с.

115. Лебедев В.А. Финансовое право. – 2-е изд. – СПб.: Тип. А.М. Вольфа, 1889. – 314 с.

116. Лист Державної податкової адміністрації України “Про окремі питання оподаткування” від 29.10.2001 р. № 6920/6/23-3216 // Баланс. – 2001. – № 42. – С. 23.

117. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва “Про визначення виручки для цілей єдиного податку” від 18.09.2000 р. № 5-513/3395 // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. – 2001. – № 38. – С. 47-49.

118. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва “Щодо переходу на спрощену систему оподаткування” від 02.03.2001 р. № 1-221/3395 // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. – 2001. – № 38. – С. 52-53.

119. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва “Стосовно податку на дивіденди” від 22.03.2001 р. № 1-221/1993 // Бухгалтер. – 2001. – № 12. – С. 5.

120. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва “Щодо застосування окремих норм Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” в редакції від 28.06.1999 р.” від 24.10.2001 р. № 1-221/6346 // Бухгалтерія. – 2001. – № 48/1. – С. 10-18.

121. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва від 21.11.2001 р. № 2-532/6886 // Податки та бухгалтерський облік. – 2002. – № 11. – C. 4-5.

122. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва “Про видачу Свідоцтва про сплату єдиного податку суб’єктом малого підприємництва” від 14.12.2001 р. № 5-532/7407 // Бухгалтерская газета . – 2002. – № 4. – C. 11.

123. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва “Щодо визначення бази оподаткування при сплаті єдиного податку” від 21.01.2002 р. №2-532/313 // Бухгалтерская газета. – 2002. – №9. – C. 9-10.

124. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва від 15.02.2002 р. № 2-532/889 // Бухгалтерія. – 2002. – № 11/2. – С. 10-11.

125. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва від 19.03.2002 р. № 5-532/1541 // Бухгалтерія. – 2002. – № 21/2. – С. 12.

126. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва “Стосовно спрощеного порядку оподаткування” від 26.04.2001 р. № 5-532/2788 // Бухгалтерія. – 2001. – № 30/2. – C. 9.

127. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.09.2001 р. № 5-531/5485 // Бізнес – Бухгалтерія: право-подаки-консультації. – 2001. – № 49/2. – С. 7.

128. Лист Державної податковї адміністрації України “Про застосування методичних рекомендацій з адміністрування єдиного податку” від 15.05.2001 р. № 6153/7/15-1317 // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. – 2001. – № 38. – С. 64-67.

129. Лист Державної податковї адміністрації України від 01.02.2001 р. № 1262/7/15-1317 // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. – 2001. – № 38. – С. 38.

130. Лист Державної податкової адміністрації України “Окремі питання застосування спрощеної системи оподаткування” від 08.02.2001 р. № 1568/7/15-1317 // Налоговый-банковский-таможенный Консультант. – 2001. – №7. – С. 12.

131. Лист Державної податкової адміністрації України “Про введення в дію Указу Президента України від 28.06.1999 № 746/99 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 23.09.1999 р. № 14310/7/15-1317 // Налоговый – банковский – таможенный Консультант. – 1999. – № 40. – С. 7.

132. Лист Державної податкової адміністрації України “Про віднесення до лікеро-горілчаних слабоалкогольних напоїв” від 23.08.2001 р. № 11516/7/17-0217 // Податки і бухгалтерський облік. – 2001. – № 78. – С. 17.

133. Лист Державної податкової адміністрації України “Про застосування окремих норм Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 12.05.2000 р. № 6502/7/15-1317 // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. – 2001. – № 38. – С. 69-71.

134. Лист Державної податкової адміністрації України “Про окремі питання оподаткування” від 25.12.2003 р. № 6647/В/17-0515 // Бухгалтерія. – 2004. – № 18-19. – С. 14.

135. Лист Державної податкової адміністрації України “Про податок на додану вартість” від 17.05.2000 р. № 6701/7/16-1220-26 // Податки та бухгалтерський облік. – 2000. – № 30. – C. 9.

136. Лист Державної податкової адміністрації України “Про терміни подачі розрахунку та сплати єдиного податку суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами” від 27.03.2001 р. № 4016/7/15-1317 // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 13. – С. 16-17.

137. Лист Державної податкової адміністрації України “Стосовно листів, які втратили силу” від 22.11.2000 р. №15532/7/15-1317 // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. – 2001. – №38. – С. 68.

138. Лист Державної податкової адміністрації України “Стосовно окремих питань з обкладання ПДВ” від 12.07.2000 р. №9572/7/16-1220-26 // Бизнес. – 2000. – №37. – С. 12.

139. Лист Державної податкової адміністрації України “Стосовно спрощення системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 11.09.2000 р. № 5078/6/15-1316 // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. – 2001. – № 38. – С. 53.

140. Лист Державної податкової адміністрації України “Щодо видачі свідоцтв і патентів суб’єктам підприємницької діяльності” від 19.09.2001р. № 12622/7/17-0217 // Бухгалтерія. – 2002. – № 9/1. – С. 19-20.

141. Лист Державної податкової адміністрації України “Щодо видачі Свідоцтва на право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва” від 11.02.2002 р. № 895/6/24-1219 // Бухгалтерская газета. – 2002. – С. 9.

142. Лист Державної податкової адміністрації України “Щодо застосування спрощеної системи оподаткування фізичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності, які є виробниками ювелірних виробів” від 29.01.2002 р. № 357/С/17-0515 // Бухгалтерія. – 2002. – № 10/2. – С. 17.

143. Лист Державної податкової адміністрації України “Щодо плати за землю при переході суб’єкта підприємницької діяльності на спрощену систему оподаткування” від 27.10.2000 р. № 14312/7/18-0617 // Бухгалтерія. – 2001. – № 6. – С. 70-71

144. Лист Державної податкової адміністрації України “Щодо повернення фізичним особам сум за торговий патент, що сплачені авансом” від 11.11.1999 р. № 16835/7/17-0517 // Налоговый – банковский – таможенный Консультант. – 1999. – № 49. – С. 9-10.

145. Лист Державної податкової адміністрації України від 05.07.1999 р. №9784/7/17-0217 // Налоговый – банковский – таможенный Консультант. – 1999. – № 32. – С. 11.

146. Лист Державної податкової адміністрації України від 07.12.2000 р. № 16278/7/16-1220-12 // Бухгалтерія. Збірник бланків звітності. – 2001. – № 6. – С.7.

147. Лист Державної податкової адміністрації України від 17.04.2000 р. № 1988/6/15-1316 // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. – 2001. – № 38. – С. 45.

148. Лист Державної податкової адміністрації України від 23.11.2001 р. № 7513/6/15-1316 // Бухгалтерія. – 2001. – 52/1. – С. 23.

149. Лист Державної податкової адміністрації України від 27.11.2000 р. № 6535/5/16-1316 // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. – 2001. – № 38. – С. 67.

150. Лист Державної податкової адміністрації України від 29.11.2001 р. № 7647/6/15-1316 // Баланс. – 2001. – № 45. – С. 62.

151. Лист Державної податкової адміністрації України від 30.12.1999 р. № 19786/7/15-1317 // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. – 2001. – № 38. – С. 57-58.

152. Лист Державної податкової адміністрації України від 31.03.2000 р. № 4570/7/17-0517 // Податки і бухгалтерський облік. – 2000. – № 19. – С. 7.

153. Лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 25.04.2000 р. №06-10/279 // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. – 2001. – №38. – С. 54-55.

154. Лист Пенсійного фонду України “Про сплату внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування” від 12.01.2004 р. № 211/04 // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 14. – С.7-8.

155. Лист Пенсійного фонду України “Про спрощену систему оподаткування” від 16.01.2004 р. № 373/14 // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 54. – С. 9.

156. Лист Пенсійного фонду України “Щодо сплати внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування” від 30.01.2004 р. № 835/04 // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 46. – С. 7.

157. Львов Д. Курс финансового права. – Казань: Тип. Императорского Университета, 1887. – 520 с.

158. Марьяхин Г.Л. Очерки истории налогов с населения в СССР. – М.: Финансы, 1964. – 252 с.

159. Мещерякова Е.И. Налоговое право и налоговые правонарушения. Учебное пособие. – Воронеж: ВИ МВД России, 2000. – 160 с.

160. Мещерякова О. В. Налоговые системы развитых стран мира. (Справочник). – М.: Правовая культура, 1995. – 242 с.

161. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 344 с.

162. Мурзов В. Оподаткування єдиним податком доходів приватних підприємців. // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. – 2001. – № 38. – С. 115-127.

163. Наказ Державної податковї адміністрації України “Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі” від 29.10.1999 р. № 599 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44. – Ст.836.

164. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про внесення змін до форми Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особ та Порядку її ведення” від 12.10.1999 р. № 554 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 42. – Ст.1035.

165. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про внесення змін до форми та Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою” від 12.10.1999 р. № 555 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 42. – Ст.1031.

166. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про затвердження Змін та доповнень до форми Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі” від 28.12.2001 р. № 521 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 4. – Ст. 153.

167. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про затвердження Порядку складання розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою” від 28.02.2003 р. № 98 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 12. – Ст. 558.

168. Наказ Міністерства статистики України “Про затвердження Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві” від 07.07.1995 р. № 171 // Урядовий кур’єр. – 1995. – № 197.

169. Налоги и налоговое право. Учебное пособие / Под ред. А.В. Брызгалина. – М.: Аналитика-ПРЕСС, 1997. – 518 с.

170. Налоги и налогообложение / Под ред. И.Г. Русаковой, В.А. Кашина. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 495 с.

171. Налоги. Словарь – справочник / Под ред. Д.Г. Черника. – М.: ИНФРА, 2000. – 240 с.

172. Налоги: Учебное пособие / В.В. Буряковский, В.Я. Карамзин, С.В. Каламбет, О.А. Водолазская; Под общ. ред. В.В. Буряковского. – Днепропетровск: Пороги, 1998. – 611 с.

173. Налоги: Учебное пособие / Под ред. Д.Г. Черника. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 687 с.

174. Налоговое право / Под ред. С.В.Александрова, Н.П.Кучерявенко, Н.В.Сидоровой. – Х.: Консум, 1998. – 815 с.

175. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В.Г. Князева, Д.Г. Черника. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 191 с.

176. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая (Официальный текст з изменениями и дополнениями на 01.02.2001 г.) Постатейный научно-практический комментарий. – М.: Библиотечка «Российские газеты», 2001. – 280 с.

177. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. Официальный текст. – М.: Изд. Группа НОРМА-М, 1999. – 142 с.

178. Нитти Ф. Основные начала финансовой науки. – М., 1904. – 623 с.

179. Общая теория права и государства: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юрист, 1994. – 366 с.

180. Озеров И.Х. Основы финансовой науки. Вып.1. Учение об обыкновенных доходах. – М.: Тип. И.Д. Сытина, 1908. – 544 с.

181. Орешкин И.А. Субъекты налогового контроля и их взаимодействие // Финансовое право. – 2001. – № 1. – С. 39-44

182. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

183. Основы налогового права. Учебно-методическое пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Инвест Фонд, 1995. – 496 с.

184. Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – 244 с.

185. Пацурківський П.С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – 276 с.

186. Пацурківський П.С. Чи можуть належати цивільні правовідносини до фінансово-правової юрисдикції // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Правознавство. Вип. 200. – 2003. – С. 13-18.

187. Пепеляев С.Г. Законы о налогах: элементы структуры. – М.: СВЕА, 1995. – 94 с.

188. Перепелица М.А. Правовое регулирование статуса плательщиков налогов и сборов в Украине. Монография / Под ред. проф. Н.П. Кучерявенко. – Х.: Легас, 2003. – 116 с.

189. Петрова Г.В. Налоговое право. – М.: Инфра-М-Норма, 1997. – 266 с.

190. Петрова Г.В. Общая теория налогового права. – М.: ИД ФБК – ПРЕСС, 2004. – 224 с.

191. Пискотин М.И. Налоги с сельского населения. Правовые вопросы. – М.: Изд. Академии наук СССР, 1957. – 200 с.

192. Письмо Государственного комитета Украині по вопросам регуляторной политики и предпринимательства от 10.12.2001 г. № 1-222/7290 // Бухгалтер. – 2002. – № 4. – С. 13.

193. Письмо Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства “О рассмотрении письма относительно применения Указа Президента Украины “Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства” от 27.02.2002 г. № 2-221/1166 // Бухгалтер. – 2002. – № 10-11 (ч.1). – С. 8.

194. Податкова система України: Підручник / В.М. Федосов, В.В. Опарін, Г.О. Пятаченко та ін.; За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994. – 464 с.

195. Податкове роз’яснення положень підпункту 16.5.1 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” у випадку несплати платежа до бюджету (державного цільового фонду) з вини банку у випадку ліквідації такого банку. Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 17.01.2002 р. № 29 // Бухгалтерія. – 2002. – № 4/2. – С. 15-16.

196. Податкове роз’яснення щодо застосування положень пункту 1.8 статті 1, пункту 9.12 статті 9 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”. Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 29.12.2003 р. № 633 // Бухгалтерская неделя. – 2003. – № 50. – С. 16-21.

197. Подзе С. Продаж товарів через платника єдиного податку. // Бухгалтерія. – 2002. – №10. – С. 13-14.

198. Пожидаева М.А. Правовая природа единого налога // Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства. Вып. 2. – Черновцы: Рута, 2003. – С. 251-259.

199. Пожидаєва М. Напрямки удосконалення законодавства України про фіксований податок // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених». Спецвипуск № 1. – Хмельницький, 2002. – С. 193-194.

200. Пожидаєва М. Перспективи розвитку законодавства України про єдиний податок // Юридична Україна. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – № 12. – С. 32-36.

201. Пожидаєва М.А. Актуальні питання співвідношення єдиного податку та податку на додану вартість // Молодь у юридичній науці: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Треті осінні юридичні читання”. – Хмельницький: ХУУП, 2004. – С. 352-354.

202. Пожидаєва М.А. Актуальні питання справляння фіксованого сільськогосподарського податку // Становлення і розвиток правової системи України: Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – С. 86-89.

203. Пожидаєва М.А. До питання про правове регулювання сплати страхових внесків платниками єдиного податку // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 57-60.

204. Пожидаєва М.А. Значення єдиного податку для захисту прав суб’єктів малого підприємництва в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції 5-6 лютого 2004 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – С. 206-208.

205. Пожидаєва М.А. Особливості правовідносин, які складаються при справлянні єдиного податку // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 19. – Одеса: Юридична література, 2003. –– С. 329-334.

206. Пожидаєва М.А. Правовий аналіз єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва за проектом Податкового кодексу України // Юридичні читання молодих вчених: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2004 р. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – С. 111-113.

207. Пожидаєва М.А. Правовий аналіз сутності фіксованого податку // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 9. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – С. 278-281.

208. Пожидаєва М.А. Правові проблеми визначення об’єкта та бази оподаткування для платників єдиного податку // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 24. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 396-403.

209. Пожидаєва М.А. Спрощений метод справляння обов’язкових платежів у зарубіжних країнах та в Україні (порівняльний аналіз) // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29 травня 2002 р.) – К.: УАДУ, 2002. – Том 1. – С. 189-190.

210. Пожидаєва М.А. Щодо проблем правового регулювання порядку перерахування фіксованого податку до державної казни // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 2. – С. 60-63.

211. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення книги обліку доходів і вират” від 26.09.2001 р. № 1269 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 40. – Ст. 1804.

212. Постанова Кабінету Міністрів України “Про роз’яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727” від 16.03.2000 р. № 507 із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України. – 2000. – № 12. – Ст. 461.

213. Пришва Н.Ю. Деякі питання правової характеристики податку // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. Вип. 147. – 2002. – С. 89-92.

214. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів: Монографія. – К.: ЕксОб, 2003. – 280 с.

215. Пришва Н.Ю. Фінансово-правове регулювання відносин зі справляння обов’язкових платежів: актуальні питання // Право України. – 2004. – № 5. – С. 49-52.

216. Проект Закону України “Про розвиток спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та врегулювання спірних питань у сфері діяльності суб’єктів малого підприємництва” від 05.09.2002 р. № 2138 // www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproс34.

217. Проект Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 14.05.2002 № 0964 // http://www.rada.kiev.ua/zakon/PR1/4skl/1/0900/0964.htm.

218. Проект Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 24.09.2003 р. № 4186 // www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproс34.

219. Проект Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 20.07.2004 р. № 4186-1 // www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproс34.

220. Проект Закону України «Про єдиний соціальний внесок та адміністрування збору та та обліку єдиного соціального внеску» від 2 липня 2004 р. № 5750 // www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproс34.

221. Проект Податкового кодексу України // www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/ webproс34.

222. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 192 с.

223. Рішення Господарського суду м. Києва “Про визнання недійсними податкові повідомлення державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва” від 1 вересня 2003 р. № 28/360 // Юридическая практика. – 2003. – № 46. – С. 28.

224. Рішення Київської міської ради “Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2005 рік” від 28.12.2004 р. // Хрещатик. – 2005. – Випуск № 6.

225. Рішення Харківської міської ради “Про внесення змін до Рішення Харківської міської ради від 28 грудня 1998 р. “Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб, суб’єктів малого підприємництва” від 24.02.2000 р. // Экспресс анализ законодательных и нормативных актов. – 2000. – № 17.

226. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права. – М.: Юридическая литература, 1961. – 193 с.

227. Ровинский Е.А. Советское финансовое право. – М.: Юридическая литература, 1978. – 344 с.

228. Родіонова І.В. Поняття методу фінансово-правового регулювання // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. Вип. 55. – 1999. –– С. 75-78.

229. Руденко В. Єдиний податок і оподаткування дивідендів // Бухгалтерія. – 2001. – № 45/2. – С. 32-34.

230. Свєчнікова О.Г. Правові засади оподаткування фізичних осіб – підприємців: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2001. – 18 с.

231. Селигман Э., Стурм Р. Этюды по теории обложения. – СПб.: Тип. Правда, 1908. – 595 с.

232. Селіванов А. Адміністрування податків: нові проблеми в адміністративному та фінансовому праві України // Право України. – 2002. – № 2. – С. 34-38.

233. Словник української мови / За ред. А.А.Бурячок, Г.М. Гнатюк. – К.: Наукова думка, 1971. – Т. ІІ. – 780 с.

234. Словник української мови / За ред. А.А.Бурячок, Г.М. Гнатюк. – К.: Наукова думка, 1979. – Т.Х. – 812 с.

235. Службова записка Головного управління з питань підприємництва Київської міської державної адміністрації від 12.03.2003 р. № 032-1-2-04/39 // Вісник законодавства України. – 2003. – № 9.

236. Соколов А.А. Теория налогов. – М.: Фин. изд.-во НКФ СССР, 1928.– 257 с.

237. Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становлення. – К.: НДФІ, 2001. – 372 с.

238. Соколовська А.М. Становлення податкових систем: історичний аспект // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії ДПС України. – Ірпінь, 2001. – № 1. – С. 94-100.

239. Спрощена система оподаткування та врегулювання процедур податкового адміністрування в проекті Податкового кодексу України // Матеріали конференції (м. Київ, 12 вересня 2001 р.). – К., 2001. – 97 с.

240. Судебные решения // Юридическая практика. – 2004. – № 26. – С. 28-29.

241. Тихомиров Ю.А. Публичное право. – М.: БЕК, 1995. – 496 с.

242. Тихомиров Ю.А. Публично-правовое регулирование: динамика сфер и методов // Журнал российского права. – 2001. – № 5. – С. 3-12.

243. Тургенев Н.И. Опыт теории налогов. – СПб.: Тип. Греча, 1818. – 368 с.

244. Указ Президента України “Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727 “Про спрощену систему оподаткувания, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 28.06.1999 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 128.

245. Указ Президента України “Про деякі зміни в оподаткуванні” від 07.08.1998 р. // Урядовий кур’єр. – 1998. – № 159-160.

246. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 03.07.1998 р. // Урядовий кур’єр. – 1998. – № 128.

247. Указ ЦИК и СНК СССР “О положении о едином сельскохозяйственном налоге на 1927-1928 г.г.” от 2 апреля 1927 г. // Сборник Законов СССР. – 1927. – № 17. – Ст. 188.

248. Указ ЦИК и СНК СССР “О положении о едином сельскохозяйственном налоге” от 21 апреля 1928 г. // Сборник Законов СССР. – 1928. – № 24. – Ст. 211.

249. Указ ЦИК и СНК СССР “О положении о едином сельскохозяйственном налоге и облегчении средняцкого хозяйства” от 8 февраля 1929 г. // Сборник Законов СССР. – 1929. – № 10. – Ст. 95.

250. Указ ЦИК и СНК СССР “О положении о едином сельскохозяйственном налоге” от 31 мая 1935 г. // Сборник Законов СССР. – 1935. – №30. – Ст. 232.

251. Указ ЦИК СССР “О положении о едином сельскохозяйственном налоге на 1926-1927 г.г.” от 25 апреля 1926 г. // Сборник Законов СССР. – 1926. – № 30. – Ст. 191.

252. Федеральный закон Российской Федерации “О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах” от 24.07.2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 30. – Ст. 3021.

253. Федеральный закон Российской Федерации “Об упрощенной системе налогообложения, учете и отчетности для субъектов малого предпринимательства” от 29.12.1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 15.

254. Федосов В.М. Современный капитализм и налоги. – К., 1987. – 271 с.

255. Финансовое право / Под ред. Е.А. Ровинского. – М.: Юридическая литература, 1971. – 392 с.

256. Финансовое право. Учебник / Воронова Л.К.; Давыдова Л.А.; Карасева М.В. и др.; Под ред. проф. Н.И. Химичевой. – М.: БЕК, 1995. – 564 с.

257. Финансовое право. Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачевой, Г.П. Толстопятенко. – М.: ТК Велби, 2003. – 536 с.

258. Финансовое право: Учебник / Под ред. Н.И. Химичевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристь, 2002. – 733 с.

259. Финансовое право: Учебник для вузов / Н.М. Артемов, О.Н. Горбунова, И.Г. Денисова и др.; Под ред. О.Н. Горбуновой. – М.: Юристь, 1996. – 400 с.

260. Финансы и налоги: очерки теории и политики. – М.: Статут (в серии «Золотые страницы финансового права России»), 2004. – Т. 4. – 618 с.

261. Фінансове право (За законодавством України): Навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів / За ред. Л.К. Воронової і Д.А. Бекерської. – К.: Вентурі, 1995. – 272 с.

262. Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.

263. Фінансове право: Підручник / Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін. – Х.: Консум, 1998. – 496 с.

264. Фінансовий словник / За ред. А.Г. Загороднього, Г.Л. Вознюка, Т.С. Смовженка. – Львів: Львівська політехніка, 1997. – 680 с.

265. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юридическая литература, 1974. – 351 с.

266. Химичева Н.И. Налоговое право. Учебник для вузов. – М.: БЕК, 1997. – 325 с.

267. Хохуляк В.В. Правове регулювання земельного податку в Україні: Дис…канд. юрид. наук: 12.00.07. – Чернівці, 2003. – 230 с.

268. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст.356.

269. Цыпкин С.Д. Доходы государственного бюджета СССР. Правовые вопросы. – М.: Юридическая литература, 1973. – 226 с.

270. Цыпкин С.Д. Правовое регулирование налоговых отношений в СССР. – М.: Госюриздат, 1955. – 76 с.

271. Щербанюк О.В. Громадянин як суб’єкт податкових правовідносин. – Чернівці: Рута, 2000. – 280 с.

272. Юткина Т.Ф. Налоговедение: от реформы к реформе. – М.: ИНФРА, 1999. – 292 с.

273. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах. – СПб., 1899. – 508 с.

<< |
Источник: ПОЖИДАЄВА Марія Анатоліївна. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2005. 2005

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -