<<
>>

Список використаних джерел

1 Толкушкин А.В. Энциклопедия российского и международного налогообложения / А. В. Толкушкин. – М., 2003. – С. 441.

2 Кулінічева Т.О. До питання щодо системи фінансового права / Т.

О. Кулінічева // Форум права. - 2008. - № 3. – С. 281-285 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08ktosfp.pdf

3 Лукашев О.А. До питання про виділення підгалузей в системі фінансового права / О.А. Лукашев // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : мА теріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. "Правова доктрина України", Харків, 20–21 листоп. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук України. – Харків, 2013. – С. 243–246.

4 Баїк О.І. Податкове право: фінансово-правовий інститут, наука та навчальна дисципліна / О.І. Баїк // Вісник Національного університету «Львіська політехніка». – Юридичні науки. – 2016. – № 837. – С. 14-22.

5 Податкове право: Навч. посіб. / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, Д. А. Кобильнік та ін.; За ред. проф. М. П. Кучерявенка. — К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.

6 Вакарюк Л.В. Місце податкового права в системі фінансового права України / Л.В. Вакарюк // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 62. – Одеса “Юридична література”, 2011. – С. 204-210.

7 Пришва Н.Ю. Податкове право: навч. посіб / Н. Ю. Пришва. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 368 с.

8 Крохина Ю. А. Финансовое право России : учебник / Ю. А. Крохина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : НОРМА, 2008. – 720 с.

9 Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :НОРМА, 2008. – 768 с.

10 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

11 Колодій А.М.

Принципи права України: монографія / А. М. Колодій ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.

12 Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч.посіб./ Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

13 Теория юридического процесса / Под общей ред. проф. В.М. Горшенева. Харьков: – Издат. объед. “Вища школа”, 1985. – 192 с.

14 Касьяненко Л. М. Фінансово-правовий процес: монография / Любов Михайлівна Касьяненко. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. – 505 с.

15 Коваль Д.О. Податковий процес: Проблеми теорії // Д.О. Коваль// Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2012. № 20 (1) – С. 139-141.

16 Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970 – 1980). URL: http://sum.in.ua/s/velykyj.

17 Рязановский В.А. Единство процесса: Учебное пособие/ В.А. Разановский – М. ОАО «Издательский Дом «Городец, 2005. – 80с.

18 Миколенко О.І. Місце адміністративного процедурного права в системі юридичних знань та системі права України : автореф. Дис. … д-ра юрид. Наук : 12.00.07 / Миколенко Олександр Іванович. – Запоріжжя, 2011. – 40 с.

19 Алексеев С. С. Общая теория права / Алексеев С. С. - М. : Юрид. лит., 1981. - Т. 1. – 360 с.

20 Коваль О.А. Принципи процесуального права та їх втілення в законодавчій регламентації діяльності міліції України: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / О.А. Коваль – К., 2006. – 20 с.

21 Бахрах Д.Н. Административное право России : учеб. для вузов / Д.Н. Бахрах. – М. : Норма – Инфра-М, 2001. – 623 с.

22 Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права / Е.Г. Лукьянова. – М. : Норма, 2003. – 240 с.

23 Горбунова О.Н. Проблемы совершенствования основних фінансово-правовых институтов в условиях перехода России к рынку. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук в виде научного доклада, выполняющего также функции автореферата. – М., 1996. – С.30.

24 Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право : учебник / В.Д.

Сорокин. – СПБ. : Юрид. Центр Пресс, 2004. – 540 с.

25 Теорія держави та права / під ред. В. В. Копєйчикова. – Київ : Юрінком Інтер, 1997. – 320 с.

26 Великий енциклопедичний юридичний словник /За ред. Ю.С. Шемшученка. - К. : Нау кова думка, 2007. - 992 с.

27 Василевська Т.І., Стасенко В.А. Податки Білорусі: Теорія, методика і практика. Мн.: Белпрінт, 1999. – С. 543.

28 Лихова С.Я., Мінязєва Т.Ф. Вплив європейських норм та стандартів на юридичний процес в Україні // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2011. – № 3. – С. 104-108.

29 Кононов П.И. Административный процесс: подходы к определению, понятия и структуры / П.И. Кононов // Государство и право. – 2001. – № 6. – С. 17.

30 Скакун О.Ф. Теорія держави та права. – Х., 2005. – С. 80.

31 Ковальський Д. Земельно-правовий процес: науково-методологічні підходи дослідження.// Юридична Україна. – 2004. - №1. – С.43-47.

32 Галаган И.А. (ред.) Процессуальные нормы и отношения в советском праве Воронеж: Изд-во Воронежского государственного ун-та, 1985. – 208 с.

33 Пудрик Н.С. Податкове провадження: дисертація … кандидата юридичних наук: 12.00.07 / Н.С. Пудрик. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2016. – 209 с.

34 Козлов Ю.М. Административное право. Части общая и особенная / Ю.М. Козлов // под ред. Ю.М. Козлова. – М.: Юридическая литература, 1968. – 575 с.

35 Середа В. В. Співвідношення понять "процес" і "процедура" у вітчизняному адміністративному законодавстві: теоретичний аспект / В.В. Середа // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2012. – Вип. 9. – С. 278-281.

36 Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу / О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2005. – 351 с.

37 Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003.

38 Гетьман А.П. Процессуальные нормы и отношения в экологическом праве.– Харьков,1994.– 134 с.

39 Боднарук Ю.В. Податкові провадження в Україні: теоретико-правові засади: автореф.

дис. … кандидата юридичних наук: 12.00.07 / Ю.В.Боднарук. – Одеса, 2008. – 19 с.

40 Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу: дисертація … доктора юридичних наук: 12.00.07 / І.Є. Криницький. – К: Національний університет ім. Т. Шевченка, 2010. – 433 с.

41 Кучерявенко М.П. Податкові процедури: правова природа і класифікація : монографія / М.П. Кучерявенко. – К. : Алерта ; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 460 с.

42 Кучерявенко М.П. Правова природа процедурного регулювання оподаткування / М.П. Кучерявенко // Юрист України. – 2011. – № 2(15). –С. 26-29.

43 Савченко Л.А. Правові проблеми процесу фінансового контролю: монографія / Л.А. Савченко,О.П. Мельник. – К.: КиМУ, 2009. – 236 с.

44 Сарана С.В. Процесуально-процедурний податковий режим: сутність та ознаки // Фінансове право. – 2014. – № 4 (30). – С.28-31.

45 Касьяненко Л.М. Юридичний процес та правова процедура у фінансовому праві /Л.М. Касьяненко //Право України. – 2014. – № 1 (3). – С. 54-59.

46 Мінаєва О.М. До питання щодо джерел та структури податкового процесу / О.М. Мінаєва // Митна справа. – 2014. – № 2(92). – С. 255-259.

47 Тімашов В. О. Поняття адміністративного процесу, його ознаки, принципи, структура, класифікація/ В.О. Тімашов // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. -№ 11. – С. 137-143.

48 Ногина О.А. / О налоговом и бюджетном процессах. //Правоведение. – 2002. –№5(244). – С.88-92.

49 Административное право: Учебник / Под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попова. М., 2000 – 393с.

50 Банхаева Ф.Х. / Концептуальне положення налогового процесса // Налоговый вестник. - 1999. - N 1. - С.15-21.

51 Налоговое право. Учебник для ВУЗов. / Петрова Г.В. Издат. группа НОРМА-ИНФРА М. 1999. – 271с.

52 Василенко Н.В. Джерела процесуальних норм податкового права/ Н.В. Василенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2015. – Вип. 16 (1). – С. 95-98.

53 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

54 Трояновська Т. М. Процесуально-процедурна форма виконання податкового обов’язку / Т.М. Трояновська // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2012. - № 4. – С. 193-197.

55 Шеренін Ю.Л. Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Шеренін Юрій Леонідович; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – О., 2012. – 20 с.

56 Коваль Д.О. Теоретико-правові проблеми податкового процесу / Д.О. Коваль // Прикарпатський юридичний вісник. – 2012. – Вип. 2. – С. 158-167.

57 Касьяненко Л.М. Види фінансово-правового процесу / Л. М. Касьяненко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. - № 6. – С. 83-90.

58 Павлушина А.А. Теория юридического процесса: проблемы и перспективы развития: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Павлушина Алла Александровна. – Самара, 2005. – 58 с.

59 Строгович М.С. Судебное право: предмет, система, наука // Советское государство и право. 1979. – № 12. – С. 58-65.

60 Атаманчук І.В. Генеза процесуального права у загальнотеоретичному контексті / І.В. Атаманчук // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2012. – № 6. – С. 184-190.

61 Протасов В. Н., Щеглов В. Н. Юридический процесс и процедура / В.Н. Протасов, В.Н.Щеглов // Проблемы соотношения материального и процессуального права. М., 1980.

62 Слинько Д. В. Змістовна характеристика ознак юридичного процесу / Слинько Д. В. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2016. - Вип. 21. - С. 13-17.

63 Кононов П. І. Адміністративний процес: підходи до визначення поняття та структури / П.І. Кононов // Держава і право. – 2001. – № 6. – С. 16-17.

64 Берестовой С.В. Налоговые процедуры в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки: сравнительно-правовой анализ: дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.14 / Берестовой Сергей Викторович.

– М., 2005. – 200 с.

65 Вахитов Р. Р. Процедура разрешения налоговых споров в Нидерландах / Р. Р. Вахитов // Налоговед. – 2005. – № 10. – 162 с.

66 Тімарцев О.Ю. Податковий процес як інститут податкового права / О.Ю. Тімарцев // Фінансове право. – 2011. – № 4 (18). – С. 19-22.

67 Винницкий Д.В. Основные проблемы теории российского налогового права: Дисс. … доктора юрид. наук. – Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2003. – 436 с.

68 Налоговое право России: Учеб. пособие / А.В.Демин; Федер. агентство по образованию; Краснояр. гос. ун-т; Юрид. ин-т. -Красноярск: РУМЦ ЮО, 2006. – 329 с.

69 Кузнеченкова В.А. Налоговый процесс: современная концепция правового регулирования: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2005. – 30 c.

70 Гудимов В. И. Налогово-контрольное производство в России / В.И. Гудимов // Финансовое право. – 2002. – № 1. – С. 29-35.

71 Иванова В.Н. Соотношение правовых категорий «налоговый процесс» и налоговое производство» / В.Н. Иванова // Юрист. – 2001. – № 2. – С. 67-70.

72 Войцева К.Ю. Доктринальні підходи до розуміння категорії «податковий процес» / К.Ю. Войцева // Правова система, громадянське суспільство та держава: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів / 14-15 березня 2013 року. – Ужгород: ЗакДУ, 2013. – 245 с.

73 Венгеров А. Б. Теорія держави і права: підручник для юридичних вузів / А. Б. Венгеров. – М.: Новий Юрист, 1998. – 624 с.

74 Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. Ред.. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: Перун.2004. – 1440 с.

75 Ожегов С. В., Шведова Н.Ю. Тлумачний словник російської мови. М., 1999.

76 Кунцевич Е.А. Структура юридического процесса / Е.А. Кунцевич// Экономика и социум. 2016. – № 3 (22). – Режим доступу: http://www.iupr.ru/domains_data/files/zurnal_22/Kuncevich%20E.A.%20Aktualnye%20voprosy%20politiki%20i%20prava.pdf

77 Сапрыкина И.А. Процессуальные нормы налогового права. Автореферат дисс. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2009. – 23 с.

78 Лайтман В. І. Процедурно-процесуальна форма в діяльності громадських організацій СРСР: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В І. Лайтман. — Харків, 1982. – 25 с.

79 Бахрах Д.Н. Юридический процесс и административное судопроизводство // Журнал российского права. – М.: Норма, 2000. – № 9. – С. 6-17.

80 Каплунов А.И. Административно-процессуальное право / Курс лекций. – М.: ДКО, СПб МВД России.. 2009. - Режим доступу: https://uchebnik.online/administrativnyiy-protsess-rf/stadii-administrativnogo-protsessa-33159.html

81 Бенедик И. В. Понятие и соотношение логических и функциональных стадий в юридическом процессе / И. В. Бенедик // Процессуальные вопросы повышения эффективности правового регулирования социалистических общественных отношений. – Ярославль, 1981. – С. 28–29.

82 Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу : навч. посіб. / О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

83 Миколенко А. И. Административный процесс и административная ответственность в Украине : учебное пособие / Миколенко А. И. – Издание третье, переработанное и дополненное. – Х. : ООО „Одиссей”, 2007. – 360 с.

84 Боднарук Ю.В. Податкові провадження в Україні: теоретико-правові засади : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Ю.В.Боднарук. – О., 2008. – 247 с.

85 Налоги и налоговое право: учебное пособие для студентов вузов / [Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. и др.]; под. ред. А.В. Брызгалина. – М.: Центр «Налоги и финансовое право»: Аналитика-Пресс, 1998. – 608 с.

86 Пришва Н.Ю. Місце процесуальних норм у регулюванні фінансових правовідносин / Н.Ю. Пришва // Вісник Київського національного університету Імені Тараса Шевченка: Юридичні науки 2005. – № 65. – С.10-12.

87 Налоговый контроль и ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах / И. И. Кучеров, О. Ю. Судаков, И. А. Орешкин. – М. : Центр ЮрИнфоР, 2001. – 254 с.

88 Кричун М.О. Провадження як головна структурна складова податкового процесу у діяльності ДПСУ/ М.О. Кричун// Право і суспільство, - 2012. - № 2/2012. – С. 122-127.

89 Пудрик Н.С. Податкові провадження: автореф. дис. … кандидата юридичних наук: 12.00.07 /Н.С. Пудрик. – Запоріжжя, 2016. – 23 с.

90 Кузьменко О.В. Адміністративний процес у парадигмі права автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2006. – 32 с.

91 Галіцина Н. В. Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу. Форум права. – 2010. – № 4. – С. 163-177.

92 Протасов В. Н. Юридическая процедура. Москва Юрид. лит., 1991. – 80 с.

93 Авер’янов В. Б. Методологічні засади реформування українського адміністративного права. Правова держава: щорічник наук. пр. Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2001. – № 12. – С. 292-300.

94 Актуальні питання науки фінансового права: монографія / за ред. М. П. Кучерявенка. – Х. : Право, 2010. – 464 с.

95 Сарана С.В. Стосовно питання складу процесуально-процедурного податкового режиму / С.В. Сарана // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Юриспруденція. – 2014. – № 10-2. – Т. 1. – С. 75–77.

96 Налоговые процедуры учеб. пособие / под ред. А. Н. Козырина. Москва Норма, 2008. – 256 с.

97 Карасева М. В. Финансовое правоотношение: монография. Воронеж, 1997. – 304 с.

98 Налоговое право учебник / под ред. С. Г. Пепеляева. Москва: Юристъ, 2004. – 591 с.

99 Будько З. М. Фінансово-правова відповідальність за вчинення податкових правопорушень : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / М. Будько ; Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2005. – 249 с.

100 Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / кол. авторів ; заг. ред. М.Я Азарова. – 2-ге вид., доп. та перероб. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2011. – Т. 1. – 2011. – 590 с.

101 Сарана С. В. Щодо питання процедур погашення податкового бору / С. В. Сарана // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Юридичні науки». 2016. – Вип. 1. – Т. 3. – С. 69 -72.

102 Чинчин М.М. Межі та стадії податкового адміністрування/ М.М. Чинчин// Фінансове право. – 2013. – № 1 (23). – С. 26-29.

103 Боднарук Ю. Сучасне розуміння категорії «податковий процес» в Україні / Ю. Боднарук // Юридичний вісник. – 2012. – Вип. 2. – С. 50-54.

104 Про затвердження Регламенту Міністерства доходів і зборів України, Наказ Міндоходів України від 12.04.2013 №40 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0605-13

105 Битяк Ю. П. Административное правао Украины : учебник [для студентов высш.учеб, заведений юрид. спец.]. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцкий,В. Н. Гаращук и др. ; под ред. проф. Ю. П.Битяка. – Харьков : Право, 2003. – 576 с.

106 Рушайло В. Б. Административно-правовые режимы : монография / В. Б. Рушайло. – М. : Щит-М, 2000. – 264 с.

107 Теремецький В.І. Спеціальні податкові режими в Україні: адміністративно-правовий аспект / В.І. Теремецький // Право і безпека. – 2011. – № 5. – С. 98-103.

108 Шамсумова Э. Ф. Правовые режимы (теоретический аспект) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Э. Ф. Шамсумова. – Екатеринбург, 2001. – 213 с.

109 Андрієвський К. В. Спеціальні податкові режими /автореферат на здобуття ступеню канд. юр. наук : 12.00.07 /К.В. Андрієвський – Харків, 2009. – 29 c.

110 Административное право Украины : учебник / под общ. ред. С. В. Кивалова. - X. :Одиссей, 2004. – 880 с.

111 Князькова В.Я. Спеціальні податкові режими в сучасній теорії оподаткування / В.Я. Князькова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №11 (138). – С.44-48.

112 Сарана С.В. Податковий режим в процесі формування інформаційного суспільства / С.В. Сарана // “Інформація і право”. – 2014. № 2(11). – С.62-67.

113 Петухова Е. П. Отраслевой правовой режим / Е. П. Петухова // Правовая система и вызовы современности : материалы IX Междунар.науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (3-7 декабря 2012 г.). – Ч. 1. –Уфа : Ред.-изд. центр Башкир. гос. ун-та, 2012. – С. 198-201.

114 Теремецький В.І. Поняття та види податково-правового режиму / В.І. Теремецький // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. - № 4. – С. 295-304.

115 Сарана С.В. Загальний податковий режим: співвідношення з іншими податковими режимами / С.В. Сарана //Фінансове право. – 2016. – №1. – Ч. 2. – С. 106-111.

116 Рыбин А.В. Процессуальный режим: понятие и структура / А.В. Рыбин // Вопросы экономики и права. – 2011. – № 9. – С. 47-50. – Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/text/50361283/.

117 Пашазаде М.А. Некоторые суждения о понятии процессуальной формы в уголовном производстве / М.А. Пашазаде // Право і суспільство. – 2012. – № 3. С 234-238.

118 Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: монографія / Н.М.Оніщенко. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 352 с.

119 Максютин М.В. Теория юрисдикционного процесса / М.В. Максютин; под ред. В.И.Авсеенко. – М.: Московский психолого-социальный ин-т, 2004. – 200 с.

120 Гарда І.В. Поняття режиму в адміністративному матеріальному та процесуальному праві та його значення щодо застосування адміністративних стягнень / І. В.Гарда // Форум права. – 2008. – № 3. – С. 97-103 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08givzas.pdf.

121 Погребняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) монографія. Харків Право, 2008. – 240 с.

122 Лившиц А. Я. Введение в рыночную экономику учеб. Пособие для вузов. Ч. 1–2. Москва: Станкин, 1992. – 420 с.

123 Загальна теорія держави і права підруч. для студ. юрид. вищ.навч. закл. / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2011. – 584 с.

124 Бержель Ж.Л. Общая теория права пер. с фр. / под. общ. ред. В.И. Даниленко. Москва Издат. дом NOTA BENE, 2000. – 576 с.

125 Деменко О. Є. Принципи адміністрування податків / О. Є. Деменко // Європейські перспективи. – 2013. – № 1. – С. 55-61.

126 Сарана С.В. Загальний процесуально-процедурний податковий режим: до питання принципів формування / С.В. Сарана // Вісник Запорізького національного університету. – 2015. – № 1(ІІ) – С. 115-122.

127 Процесуально-процедурні податкові режими [Текст] : монографія / С. В. Сарана, Ліпський В. В. ; за ред. Сарани С. В. ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Полтав. ін-т економіки і права. - Полтава ; Київ : Ун-т "Україна", 2015. – 155 с.

128 Трудовое право Украины в вопросах и ответах : учебник / под ред. Г.С. Гончаровой, В.В. Жернакова, С.Н. Прилипко. – Х. : Одиссей, 2001. – 623 с.

129 Щербіна В. І. Трудове право України: підручник / В.І. Щербіна ; за ред. В. С. Ве- недиктова. – К. : Істина, 2008. – 384 с.

130 Рукавишникова И. В. Метод финансового права: монография /И. В. Рукавишникова. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 288 с.

131 Корнилин А.А. Особенности метода публично-правового регулирования / А.А. Корнилин // Вопросы экономики и права. – № 1. – 2010. – С. 23-27.

132 Сарана С.В. Способи і методи загального процесуально-процедурного режиму / С.В. Сарана // Юридичний вісник. – 2015. – № 1. – С. 110-114.

133 Комаров С.А. Общая теория государства и права / С.А. Комаров. – М.: Манускрипт, 1996. – 312 с.

134 Ткачук О.І. Правовий статус посадових осіб митної служби України: дисертація ... кандидата юридичних наук: 12.00.07 / О.І. Ткачук. – К.: Національний аграрний ун-т., 2008. – 203 с.

135 Нерсесянц В.С. Система юридических гарантий прав и свобод граждан / Нерсесянц В.С. // Социалистическое правовое государство: концепция и пути реализации. – М.: Юрид. лит., 1990. – С. 60-61.

136 Кучерявенко М.П. Налоговый процесс учебное пособие / Н.П. Кучерявенко; НИИ финансового права. – К.: Правова єдність, 2010. – 392 с.

137 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1997. – 672 с.

138 Тищенко Н.М. Административно-процессуальный статус граждан Украины: проблемы теории и пути совершенствования. – Х.: «Право», 1998. – 268 с.

139 Иванов В.В. Материально-правовые и процессуальные гарантии законности привлечения к административной ответственности: Дисертация… кандидата юридических наук: 12.00.09. –Х.: НУВД., 2001. –191 с.

140 Кузьменко О.В. Процесуальні категорії адміністративного права: Монографія. – Л.: ВАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас», 2004. – 232 с.

141 Соловйов В.М. До питання про гарантії забезпечення законності у державному управлінні України // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. –2005. – № 1-2. – С. 263-267.

142 Пабат О.В. Види адміністративно-процесуальних гарантій прав і свобод громадян // Форум права. – 2007. – № 2. – С. 164-168 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-2/07povisg.pdf

143 Сарана С.В. Перспективна структура Податкового кодексу України з огляду на податкові режими// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2015 – № 18 – Т. 1. – С. 63–66.

144 Кучерявенко М.П. Податкове право України [Текст]: Акад. курс: підручник / М.П.Кучерявенко. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 701 с.

145 Калиновська Л.В. Реєстраційні обов’язки платника податків при сплаті податків в Україні та за її межами (у контексті входження до СОТ) / Л.В. Калиновська // Проблеми державно-правового розвитку в умовах європейської інтеграції і глобалізації: матеріали міжнар. наук. семінару. – Х.: Право, 2008. – 204 с.

146 Кричун М.О. Порядок та умови реєстрації юридичних осіб як платників податків / М.О. Кричун // Європейські перспективи. – 2012. - №. 4. – Ч. 1. – С. 49-54.

147 Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник / О.П.Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

148 Мандзюк О.А. Податкова інформація: окремі аспекти реалізації права на доступ / О. А. Мандзюк // Юридичний вісник. Повітряне та космічне право – 2013. – № 4. – С. 51-56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2013_4_12

149 Проінформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

150 Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - №32. – ст. 314.

151 Тімарцев О. Ю. Податкова таємниця: дискусійні аспекти / О. Ю. Тімарцев // Економiчний часопис-XXI. – 2013. – № 7-8(1). – С. 65-68. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2013_7-8(1)__18.

152 Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15 травня 2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31-32. – ст. 263.

153 Про затвердження порядку обліку платників податків: Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2011 року. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11/page5.

154 Мінаєва О.М. Правове регулювання податкового обліку в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / О.М.Мінаєва. – Х., 2007. – 17 с.

155 Устинова І.П. Правовий статус органів фінансового контролю в системі органів державної виконавчої влади України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / І.П.Устинова. – К., 1997. – 25 с.

156 Податкове право України: кредитно-модульний курс : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та ін. ; за ред. Л. К. Воронової, М. П. Кучерявенка]. – К. : Прав. єдність, 2009. – 485 с.

157 Грачева Е.Ю., Соколова Е.Д. Налоговое право: вопросы и ответы: Уч. пособие. – М.: Юриспруденция, 2001. – 176 с.

158 Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Залуцька Н.С., Осідач О.Б. Податковий контроль в Україні: Т.ІІ. Контрольно-перевірочний процес: Монографія. — Львів: Простір-М, 2007. – 400 с.

159 Міщенко Л. В. Суттєві риси податкової відповідальності / Л. В. Міщенко // Право і Безпека. – 2011. – № 4. – С. 203-206.

160 Селезень П.О. Міжнародно-правове співробітництво держав у сфері оподаткування : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11/ П.О. Селезень. – Київ : Б. в., 2010. – 22 с.

161 Сарана С.В. Податково-процесуальний режим у податковому процесі / С.В. Сарана, Л.І. Колеснік // Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти: колективна монографія / За заг. ред. А.С. Нестеренко. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 466-478.

162 Гайдамака О.І. Правовий режим: поняття та види / О.І. Гайдамака // Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2008. – вип. 15. – с. 120 – 127.

163 Сарана С.В. Поняття, сутність та склад спеціального процесуально-процедурного податкового режиму / С.В. Сарана // Вісник Маріупольського державного університету. – Серія: право. – 2015. – Вип. 9-10. – С. 101-116.

164 Сарана С.В. Щодо поняття й ознак загального податкового режиму / С.В. Сарана // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Сер. Юриспруденція. – 2015. – № 17. – Т. 1 – С. 90 – 93.

165 Сарана С. В. Особливий процесуально-процедурний податковий режим: поняття та зміст / С.В. Сарана // Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 164-169.

166 Кучерявенко М. П. Податково-правовий режим: процесуальний аспект / М. П. Кучерявенко // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відно- син в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи її вдосконалення : зб. тез доп. за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 червня 2010 р.) / НБУ, Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України, ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми, 2010. – С. 222-225.

167 Кучерявенко М.П. До питання про систему фінансового права / М.П. Кучерявенко // Право України.– 2003.– № 4.– С. 33–37.

168 Баїк О.І. Податкове право: фінансово-правовий інститут, наука та навчальна дисципліна / О.І. Баїк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 837. – С. 14-22.

169 Грачева Е.Ю., Ивлиева М.Ф., Соколова Э.Д. Налоговое право. – М.: Юристъ, 2005. – 223 с.

170 Брызгалин А.В. Налоги и налоговое право. Учебное пособие. – М.: «Аналитика-Пресс», 1998. – 608 с.

171 Монаєнко А.О. Поняття фінансово-процесуального примусу в сучасній фінансово-правовій науці / А.О. Монаєнко // Право України. – 2010. – № 12. – С. 168-176.

172 Касьяненко Л. М. Категорія "процес" у фінансовому праві / Л.М. Касьяненко // Актуальні проблеми державного управління. – 2010. – № 1. – С. 189-197.

173 Проблемы судебного права / Под ред. В. М. Савицкого. – М., 1983. – С. 3.

174 Сідор М.І. Бюджетний процес як вид юридичного процессу / М.І. Сідор // Актуальнi проблеми держави i права : зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 35. – С. 120-124.

175 Гусаров С., Білоус В. Визначення понять адміністративної процедури та адміністративного процесу в адміністративному праві України / С. Гусаров, В. Білоус // Вісник Академії управління МВС. – 2008. – № 3. – С. 6-18.

176 Коваль Д.С. До питання про визначення категорії «податковий процесс» / Д.С. Коваль // Міжнародна науково-практична інтеренет конференція: Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина, 2012. – Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1295

177 Озерова Т.А. Понятие налогового процесса: современная концепция / Т.А. Озерова // Финансовое право. - 2010. – № 8. – Режим доступу: https://www.lawmix.ru/bux/6375

178 Кузнеченкова В.Е. Налоговый процесс в системе финансово-правовых категорий / В.Е. Кузнечинкова // Российская академия юридических наук. Научные труды. – Выпуск 5. – Том 1. – М.: Юрист, 2005. – С. 643-645.

179 Стеценко С.Г. Адміністративне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 624 с.

180 Адміністративний процес. Мультимедійний навчальний посібник. – Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/books/admin_proces/parts/part1.html

181 Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – [7-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Республика, 2001. – 720 с.

182 Вапнярчук В. Щодо поняття кримінального процесу та його внутрішньої структури / В. Вапнярчук // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 4(75). – С. 216-224.

183 Мурзин А.Е. Исполнение как стадия юридического процесса: диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.01 / А.Е. Мурзин. – Самара, 2008. – 201 с.

184 Коссе Д.Д. Правовий режим та механізм правового регулювання: ознаки та співвідношення / Д.Д. Коссе // Держава і право. Юридичні і політичні науки : збірник наук, праць. – 2009. – Вип. 44. – С. 25-31.

185 Шутова О.С. Щодо деяких аспектів спеціальних податкових режимів / О.С. Шутова // Aktualne problemy nowoczesnych nauk, 2013: mater. IX miedz. naukowi-prakt. konf. (Przemysl, 7-15 czerwca 2013 r.). Przemysl: Nauka i Studia, 2013. - Volume 12. Prawo. – S. 8-10.

186 Бєлєвцева В.В. Податковий режим як складова забезпечення державної безпеки / B.В. Бєлєвцева // Фінансове право. – 2011. – № 1(15). – С. 6-9.

187 Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и применение права. – Саратов, 1983. – С. 68-69.

188 Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу: монографія / І.Є. Криницький. – Х.: Право, 2009. – 320 с.

<< | >>
Источник: Колеснік Любомира Іванівна. Процесуальні режими у податковому процесі. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2017. 2017

Еще по теме Список використаних джерел:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -