<<

Список використаних джерел та літератури

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України Законом України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. // Відомості Верховної Ради України. – 23.07.1996. – 1996 р.

– № 30. – Стаття 141.

2. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001 р. – № 21– стор. 1. – стаття 920. – код акту 18825/2001.

3. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – стор. 7. – стаття 461. – код акту 24654/2003.

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV // Відомості Верховної Ради. – 2005. – №35– 36, №37. – Ст. 446.

5. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI // Голос України. – 2010. – № 229–230. – 4 грудня. – С.4– 59.

6. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №50. – стор. 1778. – стаття 572.

7. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року № 509-ХІІ (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 6. – Ст. 37.

8. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 року №1251-ХІІ (втратив чинність) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 39. – Ст. 510.

9. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 31. – стаття 440.

10. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 року № 2939-ХІІ (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.

11. Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів: Закон України від 22 грудня 1994 року № 320-94-ВР (втратив чинність) // Відомості Верховної Ради України. – 1995.

– № 2. – Ст. 10.

12. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР (в редакції Закону №283/97-ВР від 22 травня 1997 року) (втратив чинність) // Відомості ВРУ. – 1997. – №27. – Ст. 181.

13. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996р. № 442/96-ВР // Голос України. – 1996. – 22 жовтня.

14. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №47. – Ст. 256.

15. Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування»: Закон України від 18 лютого 1997 р. № 77/97-ВР (втратив чинність) // Урядовий кур’єр. – 1997. – 20 березня.

16. Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня 1997р. № 168/97-ВР (втратив чинність) // Відомості Верховної Ради. – 1997. – №21. – Ст. 156.

17. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. – Ст. 170.

18. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 року № 2181-ІІІ (втратив чинність) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – Ст. 44.

19. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22 травня 2003р. № 889-ІV(втратив чинність) // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №37. – Ст. 308.

20. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23 грудня 2010 року № 2862-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 3. – стор. 62. – Ст. 168. – код акту 54472/2011.

21. Про Державний бюджет України на 2011 рік: Закон України вiд 23.12.2010 № 2857-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011 р. – № 7. – стор. 194. – Ст. 52.

22. Про заходи щодо забезпечення наповнення до бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни: Указ Президента України від 28 лютого 1997 р. № 187/97 // Урядовий кур’єр. – 1997. – 6 березня.

23. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 3 липня 1998р.

№ 727/98 // Офіційний вісник . – 1998 р. – № 27. – стор. 1. – код акту 5610/1998.

24. Про списання з суб’єктів підприємницької діяльності сум штрафних та фінансових санкцій: Указ Президента України від 23 червня 1999 р. № 714/99 (не набрав чинності) // Офіційний вісник України. – 1999 р. – № 25. – стор. 47. – код акту 8351/1999.

25. Положення про державну податкову адміністрацію України: затверджене Указом Президента України від 13 липня 2000 року № 886/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 29. – Ст. 1200. – код акту 16293/2000.

26. Про тимчасову комісію з питань забезпечення своєчасності сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 березня 1997 р. № 266 (втратив чинність) // Урядовий кур’єр. – 1997. – 3 квітня.

27. Порядок надання податкових роз’яснень: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р. № 494 (втратив чинність) // Офіційний вісник . – 2001. – № 20. – стор. 284. – стаття 874. – код акту 18773/2001.

28. Про повноваження Державної податкової адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2002 р. № 765 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 23. – стор. 91. – стаття 1122. – код акту 22575/2002.

29. Порядок нарахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004р. № 127 (втратив чинність) // Офіційний вісник України. – 2004. – № 5. – стор. 47. – стаття 244. – код акту 27661/2004.

30. Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань координації та контролю за реалізацією проекту «Модернізація державної податкової служби України – 1», який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2004 р. № 631 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 19. – стор. 113. – стаття 1341. – код акту 33166/2005.

31. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р.

№1234 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 1. – стор. 67. – стаття 19. – код акту 33166/2005.

32. Про надання податкових та інших роз’яснень: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 86 (втратив чинність) // Офіційний вісник України . – 2010. – № 8. – стор. 114. – Cт. 387.

33. Про затвердження порядків придбання у 2010 році облігацій внутрішньої державної позики і розміщення у 2010 році тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитних рахунках: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 1024 // Офіційний вісник . – 2010. – № 86. – Ст. 29. – код акту 53415/2010.

34. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

35. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 56-93 (втратив чинність) // Відомості ВРУ – 1993. – № 30. –Стаття 336.

36. Національний план дій з поліпшення адміністрування податків: затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1217-р // Урядовий кур’єр вiд 16.10.2009 – № 191.

37. Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків державними податковими адміністраціями: затверджене Наказом Державної податкової адміністрації України від 11 грудня 1996 р. № 29 (в редакції від 31.01.2011р.) (втратив чинність) // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0723-96

38. Порядок застосування податкового компромісу органами державної податкової служби в межах адміністративної апеляційної процедури: затверджений Наказом Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2001р. № 182 (втратив чинність) // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – стор. 99. – стаття 1007. – код акту 18980/2001.

39. Порядок розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань платників податків: затверджений Наказом Державної податкової адміністрації України в редакції від 18.09.2001 р.

№ 378 (втратив чинність) // Офіційний вісник України. – 2001. – № 44. – стор. 335. – стаття 1997. – код акту 20314/2001.

40. Порядок проведення органами державної податкової служби прощення (списання) і розстрочення (відстрочення) податкової заборгованості платників податків при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство: затверджений Наказом Державної податкової адміністрації України від 22 січня 2002р. № 600 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 49. – том 1. – стор. 187. – стаття 2144. – код акту 17330/2000.

41. Інструкція про порядок нарахування платником податку податкового кредиту щодо податку з доходів фізичних осіб: затверджена Наказом Державної податкової адміністрації України від 22 вересня 2003 року № 442 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 40. – Ст. 2145 – код акту 26507/2003.

42. Порядок проведення органами державної податкової служби реструктуризації (відстрочки) сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку у випадку виникнення форс-мажорних обставин: затверджений Наказом Державної податкової адміністрації України в редакції від 28.09.2004 № 562 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 41. – стор. 207. – стаття 2749. – код акту 30378/2004.

43. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищо­го арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачен­ня положень ст. 2 Арбітражного процесуального кодексу України від 8 квітня 1999 року (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суду) від 8 квітня 1999р. № 3-рп/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 15. – стор. 35. – код акту 7308/1999. – код акту 7308/1999.

44. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 9.07.2002 №15-рп/2002 // Офіційний вісник України.

– 2002. – №28. – Ст. 1333 – код акту 22800/2002.

45. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненням жителів міста Жовті Води) // Офіційний вісник України. – 2003. – №28. – Ст. 100

46. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 01.11.96 року // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0009700-96

47. Постанова колегії суддів судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 14.03.2006 // Вісник Верховного Суду України. – 2006. - №7 (71). – С. 25

48. Проект Податкового кодексу України // Режим доступу: www.sta.com.ua; http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=38590

49. Авер’янов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції / В. Авер’янов // Право України. – 2006. – № 5. – С.11– 17.

50. Александрова Н.В. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Н.В. Александрова. – К.: Старий світ, 2006. – 576с.

51. Алехин А.П. Административное право Российской Федерации / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов. – М.: Юристь, 1996. – 249с. 52. Алексеев С. С. Общая теория права. В двух томах. / С. С. Алексеев. – Т. 1. – М.: Юрид. лит., 1981. – 359с.

53. Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник / С.С. Алексеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 576 с.

54. Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 3. / С.С. Алексеев. – Свердловск, 1965. – 212 с.

55. Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация / С.С. Алексеев // Советское государство и право. – 1987. – № 6. – С.12– 19. 56. Алексеев С. С. Проблемы теории права. Курс лекций. В двух томах. / С. С. Алексеев. – Т. 1. – Свердловск, 1972. – 396 с. 57. Алексеев С. С. Структура советского права / С. С. Алексеев. – М.: Юридическая литература, 1975. – 264 с.

58. Алексеев С.С. Теория права / С.С. Алексеев. – М.: БЕК, 1995. – 320с.

59. Алексеев С.С. Теория права / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит-ра, 1994. – 220 с.

60. Андрущенко В. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті. Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів / В. Андрущенко. – Львів: Каменяр, 2000. – 303 с.

61. Бабін І.І. Юридична конструкція податку. Монографія. / І.І. Бабін. – Чернівці: Рута, 2008. – 272 с.

62. Баренбойм П.Д. Первая Конституция мира. Библейские корни независимости суда. Учебное пособие. / П.Д. Баренбойм. – М.: Белые альвы, 1997. – 141 с.

63. Белых В.С. Налоговое право России / В.С. Белых, Д.В. Винницкий. – М.: Норма, 2004. – 320 с.

64. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Ж.-Л. Бержель; под общ. ред. В.И.Даниленко; [пер. с фр.]. – М.: Издательский Дом NOTA BENE, 2000. – 576 с.

65. Бесчеревных В.В. Компетенция Союза ССР в области бюджета / В.В. Бесчеревных. – М.: Юридическая литература, 1976. – 174 с.

66. Большая Советская Энциклопедия. 1-е изд. / Под общ. ред. О.Ю. Шмидта. Т. 33. – М.: Госинститут «Советская Энциклопедия», 1938. – 910 с.

67. Борисов И.И. Субъектно-объектные отношения в материалистической философии / И.И. Борисов. – Воронеж, 1987. – 174 с.

68. Бороздин Ю.В. Стоимостные отношения в социалистической экономике / Ю.В. Бороздин. – Москва, 1988. – 184 с.

69. Буковский А.И. Налоги в иностранных государствах / А.И. Буковский, П.П. Гензель, И.М. Кулишер. – Москва, 1926. – 264 с.

70. Василевська Г.В. Податкова політика у регулюванні економічного зростання / Г.В. Василевська // Фінанси України. – № 2. – 2003. – С. 39– 43.

71. Винницкий Д.В. Налог как политико-правовая категория / Д.В. Винницкий // Правовая политика и правовая жизнь. – 2001. - №4. – С. 119-129.

72. Винницкий Д.В. Основные проблемы теории российского налогового права: автореф. дис. на соискание научной степени докт. юрид. наук : специальность 12.00.14 «административное право ; финансовое право ; информационное право» / Д.В. Винницкий. – Екатеринбург, 2003. – 55с.

73. Винницкий Д.В. Юридическая конструкция элементов налогообложения в российском налоговом праве / Д.В. Винницкий // Государство и право. – 2004. – № 9. – С.55 – 63.

74. Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики / Д.В. Винницкий. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – 397с.

75. Винницкий Д. В. Субъекты налогового права (Теория налогового права) / Д. В. Винницкий.– М.: НОРМА, 2000. – 185 с.

76. Вишновецький В.М. Система фінансового права України в умовах переходу до ринкової економіки: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. : спеціальність 12.00.07 «теорія управління; адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / В. М. Вишновецький. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича, 2001. – 212 с.

77. Вишновецький В. М. Система фінансового права України в умовах переходу до ринкової економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. : спеціальність 12.00.07 «теорія управління; адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / В. М. Вишновецький. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича, 2001. – 16 с.

78. Витрук Н. В. Правовой статус личности в СССР / Н. В. Витрук. – М.: Юридическая литература, 1985. – 176 с. 79. Вознесенский Э. А. Дискуссионные вопросы теории социалистических финансов / Э. А. Вознесенский. – Л.: Издат-во Ленингр. ун-та, 1969. – 158с.

80. Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России / Л.Д. Воеводин. – М.: Юристь, 1999. – 304 с.

81. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник / Л.К. Воронова. – К.: Прецедент; Моя книга, 2007. – 448 с.

82. Воронова Л.К. Фінансове право: Підручник / Л.К. Воронова. – Х.: Фірма «Консум», 1998. – 484с. 83. Воронова Л. К. Финансовое право: Учебное пособие [для студентов юридических вузов и факультетов] / Л. К. Воронова, Н. П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2003. – 360 c. 84. Гаврилюк Р. О. Джерела фінансового права України: Навчально-методичний посібник / Р. О. Гаврилюк. – Чернівці: Рута, 2003. – 88 с.

85. Гаврилюк Р.О. Діалектика змісту та форми податкового права як відображення його системної сутності / Р.О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2005. – Випуск 282. Правознавство. – С. 96 – 102 86. Гаврилюк Р. О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб / Р. О. Гаврилюк. – Чернівці: Рута, 2002. – 392 с.

87. Гаджиев Г.А. Предприниматель – налогоплательщик – государство. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: Учебное пособие / Г.А. Гаджиев, С.Г. Пепеляев. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1998. – 592с.

88. Гаджиев К.С. Политическая наука: Учебное пособие / К.С. Гаджиев. – 2-е изд. – М., 1996. – 400с.

89. Гак Г. М. Общественные и личные интересы и их сочетание при социализме / Г. М. Гак // Вопросы философии. – 1955. – № 4. – С. 19– 21.

90. Гегель Г. Философия права / Г. Гегель. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.

91. Гензель П.П. Очерки по истории финансов. Вып. 1. / П.П. Гензель. – М., 1913. – 645с.

92. Гиндев П. Философия и социальное познание / П. Гиндев. – М., 1977. – 336 с.

93. Глезерман Г.Е. Интерес как социологическая категория / Г.Е. Глезерман // Вопросы философии. – 1966. – № 10. – С. 18 – 21.

94. Глезерман Г. Е. Экономические отношения и интересы людей при социализме / Г. Е. Глезерман // Коммунист. – 1964. – № 12. – С. 19 – 20.

95. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій / В.Ф. Годованець. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.

96. Гольбах Поль Анри. Избранные произведения: В 2 т. / Поль Анри Гольбах. – Т. 2. – М.: Соцэкгиз, 1963. – 556с.

97. Горбунова О.Н. Совершенствование финансово-правовых институтов в современных условиях перестройки управления народным хазяйством: Учебное пособие / О.Н. Горбунова. – М.: Всесоюзный заочный юридический институт, 1988. – 80 с.

98. Государственное право Германии. Сокращенный перевод немецкого семитомного издания. Т. 2 / Отв. ред.: Б.Н. Топорнин – М.: Изд-во ИГиП РАН, 1994. – 320 c.

99. Государство, общество, личность: правовые проблемы совместимости / Под общ. ред. Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник. – М.: Юристь, 2005. – 303 с.

100. Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права / Ю.И. Гревцов. – Л., 1987. – 127 с.

101. Греца Я.В. Гарантії реалізації прав суб’єктів податкових правовідносин: поняття та види / Я.В. Греца // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2004. – Випуск 253. Правознавство. – С. 112 – 117.

102. Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве / Р.Е. Гукасян. – Са­ратов: Приволж. книж. изд-во, 1978. – 456 с.

103. Гурвич А.М. Бюджетное право по законодательству РСФСР / А.М. Гурвич. – М.: Изд-во Известия гос. контроля, 1918. – 37 с.

104. Гурвич А.М. Советское финансовое право / А.М. Гурвич. – М.: Госюриздат, 1952. – 356 с.

105. Гуреев В.И. Российское налоговое право / В.И. Гуреев. – М.: Экономика, 1997. – 384 с. 106. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Современное написание. В 4 т. / В. И. Даль – Т.4. – М.: Издательство: АСТ, 2003. – 1152 с.

107. Дедов Д.И. Соразмерность ограничения свободы предпринимательства / Д.И. Дедов. – М.: Юристь, 2002. – 187с.

108. Демин А.В. Налоговое право России: Учебное пособие / А.В. Демин. – М., Изд-во «Юрлит-информ», 2006. – 424 с.

109. Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження: Монографія. / Ж.О. Дзейко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 360 с.

110. Джон Локк. Цілі політичного суспільства та врядування. Лібералізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – Х. – 1126с.

111. Добронравова О. Податковий компроміс – це коли податківець встановлює його умови, а підприємець погоджується / О. Добронравова // Галицькі контракти. – 2001. – № 26 – червень.

112. Дудоров О. Конфлікт інтересів – податкові роз’яснення та їх кримінально-правове значення / О. Дудоров // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 1. – С. 84 – 99.

113. Экимов А.И. Интересы и право в социалистическом обществе / А.И. Экимов– Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. – 134 с.

114. Энциклопедический словарь. Том XV. / Ф.А. Брокгаузь, И.А. Ефронь. – СПБ., 1895. – 960с.

115. Эрделевский А.М. Комментарий к части первой Налогового кодекса Российской Федерации (постатейный) / А.М. Эрделевский. – М.: Юристь, 1999. – 283с.

116. Жеребних А.М. Тенденції в регулюванні податкових пільг на Україні / А.М. Жеребних // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. конф. (1-2 грудня 2000 року). Ч. 1. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – С. 138 – 141.

117. Жук Л.В. Конституція України як джерело її податкового права / Л.В. Жук // Финансово-правовая доктрина постсоциалисти­чес­кого государства. Международная научная конференция. Научные доклады и сообщения. Выпуск 2. – Черновцы: Рута, 2003. – С. 212 – 217.

118. Зав’ялов В. Проблемні питання діяльності органів державної податкової служби України / В. Зав’ялов // Вісник Податкової служби України. – 2002.–№24. – С.6 –Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/srv5/archive/

119. Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права: Монография. / С. В. Запольский. – М.: РАП, Эксмо, 2008. – 153 с.

120. Запольский С.В. О субъективном финансовом праве / С. В. Запольский // В кн.: Актуальные вопросы финансового права Республики Беларусь, России, Украины / Отв. ред. Д.В. Винницкий. – СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета СПб. ГУ, 2006. – 376 с.

121. Здравомыслов А. Г. Проблема интереса в социологической теории / А.Г. Здравомыслов. – Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1964. – 74с.

122. Зельдина Е. Обеспечение частных и публичных интересов специальным режимом хозяйствования / Е. Зельдина // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 2. – С. 37 – 41.

123. Злобин Н.Н. Налог как правовая категория / Н.Н. Злобин // Финансово-правовая доктрина постсоциалисти­чес­кого государства. Международная научная конференция. Научные доклады и сообщения. Выпуск 1. – Черновцы: Рута, 2003. – С. 209 – 225.

124. Зуйков И.С. Философские аспекты истории налогообложения / И.С. Зуйков, Л.В. Зуйкова // Налоговый Вестник. – № 11. – 1997. – С. 57 – 62. 125. Ильин М.В. Слова й смыслы: интерес / М.В. Ильин // Електронний ресурс. – Режим доступу: www.politstudies.ru/fultext/1995/2/9.htm

126. Ильюшихин И.Н. Понятие и признаки налогового правоотношения / И.Н. Ильюшихин // Известия Высших учебных заведений. Правоведение, 2000. – № 2. – С. 137-140

127. История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов. Часть 1. / Под ред. Н.А. Крашенниковой и О.А. Жидкова. – М.: НОРМА, 1996. – 480с.

128. Исаев А.А. Очерк теории и политики налогов / А.А. Исаев. – М.: ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2004. – 270 с.

129. Иванова В.Н. Правовая характеристика системно-структурного анализа налоговой системы / В.Н. Иванова. – Ульяновск: Издательство Тухтаров В.Н., 2006. – 211 с.

130. Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР / Р.И. Иванова. – М., 1986. – 176 с.

131. Иеринг Р. Избранные труды. В 2 т. / Р. Иеринг. – Т.ІІ. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. – 547 с.

132. Карасева М.В. Финансовое правоотношение / М.В. Карасева. – Воронеж: Изд-во Воронежского гос.ун-та, 1997. – 304 с.

133. Карасева М.В. Финансовое правоотношение / М.В. Карасева. – Москва, 2001. – 283с.

134. Карасева М.В. О предмете финансового права на современном этапе / М.В. Карасева // Государство и право. – 1997. – № 11. – С. 28 – 46.

135. Карасева М.В. Финансовое право: Общая часть: Учебник / М.В. Карасева. – М.: Юристь, 1999. – 256с.

136. Кауфман Р. Государственные и местные расходы главнейших европейских стран по их назначениям / Кауфман Р. [пер. с 3-го нем. изд. А. Гурьева.]. – СПб., 1895. – 164с.

137. Квасниця О. В. Податкове стимулювання розвитку малого бізнесу / О.В. Квасниця // Фінанси України. – № 2. – 2003. – С. 65 – 69.

138. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права: Підручник / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2003. – 583 с.

139. Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права / Д.А. Керимов. – 2-е изд. – М., 2000. – 560 с.

140. Кобыльник Д.А Правовое регулирование льгот при налогообложении: дис. … кандидата юрид. наук : специальность 12.00.07 «теория управления ; административное право и процесс ; финансовое право ; информационное право» / Д.А. Кобыльник. – Х., 2002. – 206с.

141. Ковалюк О.М. Роль податкової політики у фінансовому оздоровленні національної економіки / О.М. Ковалюк // Фінанси України. – 2002. – № 5. – С. 118 – 128.

142. Ковальський В. С. Діалектика приватного й публічного інтересів у системі правоохоронної діяльності / В. С. Ковальський // Методологія приватного права: Збірник наукових праць / Редкол.: О. Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 296 – 300.

143. Ковальчук А.Т. Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку / А.Т. Ковальчук. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 488 с.

144. Козбаненко В. А. Правовое обеспечение статуса государственных и муниципальных служащих: общее и особенное / В. А. Козбаненко // Государство и право. – 2003. – № 1. – С. 13-24.

145. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики / А.Н. Козырин. – М.: Манускрипт, 1993. – 226с.

146. Козырин А.Н. Правовое регулирование налогообложения в зарубежных странах / А.Н. Козырин // Финансы. – 1994 г. – № 5. – С. 25 – 32.

147. Козырин А.Н. Налоговые процедуры: Учебное пособие / под ред. А.Н. Козырина. – М.: Норма, 2008. – 256с.

148. Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні: Навчальний посібник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2003 – 336с.

149. Комарова Т.Л. Место и роль налоговой службы в механизме российского государства (теоретико-правовое исследование) : автореф. дис. на соискание научной степени канд. юрид. наук : 12.00.01. «теория права и государства ; история права и государства ; история политических и правовых учений» / Т.Л. Комарова. – М., 2000. – 18с.

150. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный) / Под ред. А.Н. Козырина. – М.: Academia, 2007 – 432с.

151. Конституція України. Коментар основних положень Конституції України щодо захисту прав та свобод людини і громадянина / Упоряд. М.І. Хавронюк. – К.: Літера ЛТД, 2007. – Ст.21.

152. Конституции государств Европы: В 3-х т. / Под ред. Л.А. Окунькова. – Т. 2. – М.: НОРМА, 2001. – 840с.

153. Конституции государств Европы: В 3-х т. / Под ред. Л.А. Окунькова. – Т. 3. – М.: НОРМА, 2001. – 792с.

154. Конституция Европейского Союза: Договор, устанавливающий Конституцию для Европы (с коминтарием) / Под ред. С.Ю. Кашкина, А.Ю. Четверикова. – М.: ИНФРА-М, 2005. – Ст. 155

155. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник / За ред. В.О. Ріяка. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ, «Юрінком Інтер», 2006. – 544 с.

156. Конституційне право України: Підручник для вузів / За ред. В.Ф. Погорілка. – 2-вид., допрац. – К.: Наукова думка, 2000. – 724 с.

157. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 544 с.

158. Конфліктологія: Підручник / За ред. професорів Л.М. Герасіної та М.І. Панова. – Харків: Право, 2002. – 256с.

159. Концепция национальной безопасности Российской Федерации утверждена Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в ред. от 10 января 2000 г.) // СЗ РФ. 2000. – № 2. – Ст. 170.

160. Корж В.В. Социогенез категории «начало» («архэ») и ее функция в становлении общественного сознания: дис. на соиска­ние научной степени канд. филос. наук : специальность 09.00.01 / В.В. Корж. – Ростов-на-Дону, 1988. – 198с.

161. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права / Н.М.Коркунов. – Изд. 8-е. – СПб., 1908. – 354 с. 162. Косаняк В. Оперативна самостійність суб’єктів фінансово-правових відносин як одна із ознак методу фінансово-правового регулювання / В. Косаняк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Випуск 38. – С. 254 – 265. – Режим доступу: http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=20&d=370

163. Косарева Л.М. Предмет науки: Социально-философский аспект проблемы / Л.М. Косарева. – М.: Наука, 1977. – 158 с.

164. Крохина Ю.А. Юридический конфликт в финансовой сфере: причины, сущность и процедуры преодоления / Ю.А. Крохина // Журнал российского права. – Юр. издат. Норма. – 2003. – № 9. – С. 68 – 69.

165. Крупчан О. Д. Методологічні підходи до проблеми взаємозв’язку приватного та публіч­ного права / О. Д. Крупчан; редкол.: О. Д. Крупчан (голова) та ін. // Методологія приватного права: Збірник наукових праць. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 10 – 19.

166. Кряжков А.В. Публичный интерес: понятие, виды и защита / А.В.Кряжков // Государство и право – 1999. – № 10. – С. 94 – 99.

167. Курашвили Б.П. Очерк теории государственного управления / Б.П. Курашвили. – М., 1987. – 294с.

168. Курбатов А. Обеспечение баланса частных и публичных интересов – основная задача права на современном этапе / А. Курбатов // Хозяйство и право. – 2001. – № 6 – С. 94 – 97.

169. Курбатов А.Я. Сочетание публичных и частных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности / А. Я. Курбатов. – М.: АО «ЦентрЮрИнфор». – 2006. – 212с.

170. Курбатов А.Я. Частное и публичное право: критерии деления и значение / А.Я. Курбатов // Вестн. ун-та Российской академии образования. – 2002. – № 2 – С.25 – 35.

171. Кустова М.В. Баланс имущественных интересов частных лиц и публичного субъекта в свете новой бюджетно-правовой концепции / М.В. Кустова // Бюджетное право: вопросы теории и практики. – СПб.: «Питер», 2002. – С. 6 – 22.

172. Кустова М.В. Налоговое право России: Учебник / М.В. Кустова, О.А. Ногина, Н.А. Шевелева. – М., 2001. – 490 с.

173. Кучеров И.И. Налоговое право зарубежных стран: Курс лекций / И. И. Кучеров. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. – 374с.

174. Кучеров И.И. Налоговое право России: Учебник / И. И. Кучеров. – X., 2001. – 360с.

175. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6 томах. / Н.П. Кучерявенко. - Т. 1. Генезис налогового регулирования (В 2-х частях). Часть 1. – Харьков: Легас, 2002. – 665с.

176. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6 томах. / Н.П. Кучерявенко. - Т. 1. Генезис налогового регулирования (В 2-х частях). Часть 2. – Харьков: «Легас», 2002. – 791 с.

177. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6 томах. / Н.П. Кучерявенко. – Т.II: Введение в теорию налогового права. – Х.: Легас; Право, 2004. – 600с.

178. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6 томах. / Н.П. Кучерявенко. - Т. III: Учение о налоге. – Х.: Легас; Право, 2005. – 600с.

179. Кучерявенко Н.П. Налоговое право / Н.П. Кучерявенко. – Х., Консул, 1998 – 448с.

180. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник / Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2001. – 584с.

181. Кучерявенко Н.П. Роль дефиниции «налог» в содержании института налогового права / Н.П. Кучерявенко // Финансовое право. – 2002. – №3. – С. 7 – 10.

182. Кучерявенко Н.П. Налоговые процедуры: правовая природа и классификация: Монография. / Н.П. Кучерявенко. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

183. Кучерявенко Н.П. Система налоговых органов Украины / Н.П. Кучерявенко, Т.Е. Кушнарева. – Харьков, 2000. – 240с.

184. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления / Б.М. Лазарев. – М., Юрид. лит., 1972. – 278с.

185. Лившиц Р.З. Государство и право в современном обществе: необходимость новых подходов / Р.З. Лившиц // Советское государство и право. – 1990. – № 10. – С. 16 – 21.

186. Лившиц Р.З. Теория права / Р.З. Лившиц. – М., 1994. – 224с.

187. Лібералізм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – 1126с.

188. Лозо В.Н. Государство и право древней, средневековой и современной Индии: Учебное пособие / В.Н. Лозо. – Харьков, 1998. – С. 10.

189. Мадіссон В.В. Деякі питання соціології приватного права: Монографія / В.В. Мадіссон. – К.: НДІ приватного права і підприємництва, 2003. – С. 16 – 21.

190. Макаренко Т.Н. Установление и введение налогов и сборов на территории Российской Федерации / Т.Н. Макаренко // Финансовое право. – 2003. – №4. – С. 44– 48.

191. Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления: Монография / С.И. Максимов. – Х.: Право, 2002. – 327 с.

192. Малькевич В.В. Об одной правовой конструкции / В.В. Малькевич // Вопросы философии. – М., 1965. – № 6. – С.139 – 141.

193. Мальцев Г. В. Соотношение субъективных прав, обязанностей и интересов советских граждан / Г. В. Мальцев // Советское государство и право. – 1965. – № 10. – С. 19 – 26.

194. Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы / Г. В. Мальцев. – М.: Прометей, 1999. – 419с.

195. Мамут Л.С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания (домарксистский период) / Л.С. Мамут. – М.: Наука, 1989. – 253с.

196. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: Учебник: В 2-х т. / М.Н. Марченко. – Т.2. Право. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. –656 с.

197. Международная научно-практическая конференция по проблемам финансового права // Государство и право. – 1998. – № 10. – С. 12 –19.

198. Мельник П. Вплив податків на перерозподіл народногосподарських ресурсів у ринковій економіці (теоретичний аспект) / П. Мельник // Науковий вісник Академії державної податкової служби України: Зб. наук. праць. – 2000. – № 4. – С. 64–72.

199. Мосейчук В. Податковий компроміс – індульгенція платнику податків / В. Мосейчук // Дебет Кредит. – № 24. – 2001. – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/documents/ukr

200. Музика О.А. Фінансове право: Навчальний посібник / О.А. Музика. – К.: Вид-во Паливода А. В., 2004. – 220 с.

201. Нагребельний В.П. Фінансове право України. Загальна частина: Навчальний посібник / В.П. Нагребельний, В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос; За заг. ред. В.П. Нагребельного. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 320 с.

202. Налоги и налоговое право: Учебное пособие / Под ред. А. В. Брызгалина. – М.: Аналитика-Пресс. – 1997. – 600с.

203. Налоговое право: Учебник / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Юристь, 2003. – 591с.

204. Налоговое право России: Учебник для вузов / Отв. ред. Ю.А.Крохина. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: НОРМА, 2007. – 752 с.

205. Налоговый кодекс Российской Федерации: Часть первая: Офиц. текст. – М.: Изд. гр. НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 556с.

206. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104с.

207. Налоговый кодекс Российской Федерации (в 2-х частях). Официальный текст. – М.: «ТД ЭЛИТ-2000», 2003. – 384 с.

208. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. – М.: Изд-во НОРМА, 2001. – 647 с.

209. Нечай А.А. Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: спеціальність 12.00.07 «теорія управління; адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право»/ А.А. Нечай; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2005. 40 с. 210. Нечай А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків: Монографія / А. А. Нечай. – Чернівці: Рута, 2004. – 264 с.

211. Нитти Ф. Основные начала финансовой науки / Ф. Нитти; Под ред. А.Свирщевского [пер. с итал. И.Шрейдера]. – М., 1904. – 614с.

212. Новікова М. До питання створення правокомпромісної теорії гармонізації суспільних відносин / М. Новікова // Право України. – 2006. – № 1. – С.29 – 31.

213. Новікова М. Юридичний компроміс як додатковий метод правового регулювання / М. Новікова // Право України. – 2006. – № 9. – С. 34 – 38. 214. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. / Отв. ред. проф. М. Н. Марченко. – Т.2. Теория права. – М.: Зерцало, 1998. – 656 с.

215. Общая теория государства и права / Ответственный редактор М.Н. Марченко. – Т.3. – М., 2001. – 656с.

216. Общая теория права. Курс лекций / Под ред. В.К. Бабаева. – Нижний Новгород, 1993. – 462 с.

217. Осакве К. Типология современного российского права на фоне правовой карты мира / К. Осакве // Государство и право. – 2001. – №34. – С.12 – 22.

218. Основин В.С. Советские государственно-правовые отношения / В.С. Основин. – М., 1965. – 168 с.

219. Основы финансовой системы СССР / Под ред. Г.Я.Сокольникова. – М., 1930. – 404 с.

220. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Сов. Энциклопедия / С.И.Ожегов. – 1973. – 846с.

221. Озеров И.Х. Основы финансовой науки. Вып.1. Учение об обыкновенных доходах / И.Х. Озеров. – 4-е изд. – М., 1911. – 520с.

222. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 53000 слов / С.И.Ожегов. Под общ. ред. Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: «Оникс 21 век», «Мир и образование», 2003. – 895 с.

223. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова – 4-е изд., дополненное. – М.: Российская академия наук. Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова. Азбуковник, 1999. – 944 с. 224. Орлюк О. П. Фінансове право: Навч. посібник. / О. П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

225. Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства / О. П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 104с.

226. Основы налогового права: Учебно-методическое пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Инвест Фонд, 1995. – 496 с.

227. Паєнтко Т. Шляхи оптимізації пільг у системі оподаткування доходів з урахуванням міжнародного досвіду / Т. Паєнтко // Вісник Національної академії державного управління. – 2004. – № 4. – С. 236– 242.

228. Парсонс Т. К общей теории действия. Теоретические основания социальных наук / Т. Парсонс; под общ. ред. В.Ф. Чесноковой, С.А. Белановского [пер. с англ.]. – М., 2002. – 880 с.

229. Пасынков В.В. Организация финансового управления СССР / В.В. Пасынков. – М., 1924. – 87с.

230. Патюлин В. А. Интересы государства и граждан при социализме / В. А. Патюлин // Советское государство и право. – 1972. – № 5. – С. 21 – 22.

231. Паунд Р. Современная правовая теория / Р. Паунд // Антология мировой правовой мысли: В 5 т. – М.: Мысль, 1999. – Т. 3. – С. 675

232. Пацурківський П.С. Начала фінансового права: постановка проблеми / П.С. Пацурківський // Право України. – 2006. - № 6. – С.25 – 29.

233. Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології / П.С. Пацурківський. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – 244 с.

234. Пацурківський П.С. Системоутворюючий критеріальний ряд у фінансовому праві: необхідність зміни парадигмальних підходів / П.С. Пацурківський // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2005. – Випуск 282. Правознавство. – С. 5–14.

235. Пацуркивский П.С. Системообразующий критериальный ряд в финансовом праве: необходимость смены парадигмальных подходов / П.С. Пацурківський // В кн.: Ежегодник международной ассоциации финансового права. 2005 год. – М., 2006. – С.226 – 229.

236. Пацурківський П.С. Проблеми загальної теорії фінансового права в умовах переходу до ринкової економіки: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07. / П.С. Пацурківський; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 41 с.

237. Пацурківський П.С. Проблеми теорії фінансового права / П.С. Пацурківський. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – 276 с.

238. Пацурківський П.С. Суще та належне у фінансовому праві: основні типи доктринальних вирішень / П.С. Пацурківський // Проблеми філософії права. Міжнародний часопис. Том І. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С.91 – 102.

239. Пепеляев С.Г. К вопросу о налоговом законодательстве и налоговых правоотношениях / С.Г. Пепеляев // Налоговый вестник – М., 1997. – № 5. – С. 19 – 21.

240. Перепелица М.А. Правовое регулирование статуса плательщиков налогов и сборов в Украине. Монография / Перепелица М.А.; под ред. проф. Н.П. Кучерявенко. - Харьков: Легас, 2003. – 116с.

241. Перепелюк В.Г. Субъективные публичные права в сфере финансовой деятельности государства как предмет защиты в административном суде / В.Г. Перепелюк // Сборник научн. докл. и сообщ. за материалами международной научной конференции 22-24 сентября 2003 года «Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства». Выпуск 2. – Черновцы: «Рута», 2003. – С. 39 – 51.

242. Петров С.М. Категория интереса в теории советского государственного управления / С.М. Петров, Г.А. Туманов // Советское государство и право. – 1990. – № 8. – С. 13– 20.

243. Петрова Г.В. Современные проблемы развития теории и практики правового регулирования – налогообложения в финансовой деятельности государства / Г.В. Петрова // Журнал российского права. – 2002. – №8. – С. 22 – 26.

244. Петрова Г.В. Налоговые отношения: теория и практика правового регулирования: автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М., 2003. – 58 с.

245. Петрова Г.В. Общая теория налогового права / Г.В. Петрова. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. – 224 с.

246. Петти В. Трактат о налогах и сборах. Verbum sapienti – слово мудрым. Разное о деньгах / В. Пети. – М., 1997. – 66с.

247. Підопригора О.А. Цивільне право України. Правові основи підприємництва / О.А. Підопригора, В.О. Сумін, О.О. Підопригора. – К., 1994. – 107с.

248. Податкове право: Навч. посібник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік та ін..; За ред. проф. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400с.

249. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза, 1997. – 400с.

250. Польссон Р. Введение в шведское налоговое право: Пер. со швед. / Р. Польссон; под ред. д.ю.н. Д.В. Винницкого. – Москва; Екатеринбург: Полиграфист, 2006. – 167с.

251. Пономарьов Д.Є. Генезис и структура юридических конструкций: подходы к пониманию / Д.Є. Пономарьов // Академический юридический журнал. – 2005. – № 2. – С.4 – 8.

252. Пономарьов Д.Є. Юридические конструкции: становление понятия в отечественном правоведение / Д.Є. Пономарьов // Российский юридический журнал. – 2004. – № 4. – С.46 – 53.

253. Права человека: основные международные документы. – М., 1990. – 729с.

254. Правовые акты. Учебно-практическое и справочное пособие / Ю.А. Тихомиров, И. В. Котелевская. – М., 1999. – 381с.

255. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів: автореферат. дис…. докт. юрид. наук: 12.00.07 / Н.Ю. Пришва; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2004. – 39 с.

256. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів. Монографія / Н.Ю. Пришва. – Київ: «ЕксОб», 2003. – 280 с.

257. Проблемы совершенствования советской финансовой системы в современный период: Сборник научных трудов / Отв. ред. Е.А. Ровинский. – М., 1981. – 110 с.

258. Проблемы теории государства и права. Учеб. пособ. — М., 1999. – 321с.

259. Пушкарева В.М. История мировой и русской финансовой науки и политики / В.М. Пушкарева. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 272 с.

260. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов / В.М. Пушкарева. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 192 с.

261. Рабинович П.М. Социалистическое право как ценность / П.М. Рабинович. – Львов: Изд-во при Львовс. гос. ун-те Издательского обьединения «Вища школа», 1986. – 187с.

262. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник / П.М. Рабінович. – Вид. 5-те, зі змінами. – К.: Атіка, 2001. – 328с.

263. Рабінович П.М. Приватне і публічне у природному праві та українському законодав­стві / П.М. Рабінович // Юридична Україна. — 2004. – № 6. – С. 27 – 33.

264. Рабінович П.М. Природне право: діалектика приватного й публічного / П.М. Рабінович // Юридичний вісник України. – 2004. – № 12. – 20–26 берез­ня. – С. 30– 32.

265. Рабінович П. Права людини: діалектика універсалізації найменувань та урізноманітнювання змісту й меж / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. – №3(30). – Харків, 2002. – С.3– 8.

266. Рабінович П. Право приватне і право публічне як загальносоціально-природні явища та їх відображення у законодавстві / П. Рабінович // Українське право. – 2004. – № 1. – С. 8– 20.

267. Рабінович П. Права і свободи людини: загальні принципи викладання у навчальних закладах / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. – №3(26). – Харків, 2001. – С.91– 100.

268. Рабінович П.М. Права людини і громадянина / П.М. Рабінович, М.І Хавронюк. – К: Атіка, 2004. – 464с.

269. Ровинский Е. Предмет советского финансового права / Е. Ровинский // Советское государство и право. – 1940. – № 3. – С.29– 48.

270. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права / Е.А. Ровинский. – М.: Госюриздат, 1960. – 193 с.

271. Ровинский Н.Н. Государственный бюджет СССР / Н.Н. Ровинский. – М.-Л., 1939. – 450 с.

272. Рукавишникова И.В. Метод финансового права: Монография / И.В. Рукавишникова. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 254с.

273. Ручкина Г.Ф. Финансово-правовое регулирование предприни-мательской деятельности / Г.Ф. Ручкина. – М.: Юриспруденция, 2003. – 272 с.

274. Ручкина Г.Ф. Финансово-правовое регулирование предпри-нимательской деятельности в Российской Федерации: автореф. дис. на соискание научной степени докт. юрид. наук. : специальность 12.00.03 «гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Г.Ф. Ручкина. – М., 2004. – 32 с.

275. Сабикенов С. Право и социальные интересы в период социализма / С. Сабикенов. – Алма-Ата: Наука, 1986. – 200с.

276. Сагатовский В.Н. Основы систематизации всеобщих категорий / В.Н. Сагатовский. – Томск, 1973. – 431 с.

277. Саттарова Н.А. Принуждение в финансовом праве / Н.А. Саттарова; под ред. проф. И.И. Кучерова - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. – 392с.

278. Селигман Э. Очерки по теории обложения (финансовые проблемы военного и послевоенного периода) / Э. Селигман. – Пг., 1924. – 127 с.

279. Селіванов А.О. Фундаментальна праця з податкового права / А.О. Селіванов // Право України. – 2008. – №2. – С.128– 130.

280. Селюков А.Д. Правовое обеспечение оптимизации межбюджетных отношений в Российской Федерации: автореф. дис. на соискание научной степени докт. юрид. наук. : специальность 12.00.14. «административное право ; финансовое право ; информационное право» / А.Д. Селюков. – М., 2003. – 57 с.

281. Система советского права и перспективы её развития // Советское государство и право. – 1982. – № 8. – С.55– 105.

282. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник / О.Ф. Скакун. – Харьков: Эспада, 2005. – 840 с.

283. Сиренко В.Ф. Интересы – Власть – Управление / В.Ф. Сиренко. – Киев, 1991. – 170с.

284. Сиренко В.Ф. Проблема интереса в государственном управлении / В.Ф. Сиренко. – Киев, 1980. – 180 с.

285. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / О.Ф. Скакун [пер. с рос.] – Харків: Консул, 2001. – 656 с.

286. Словник іншомовних слів / За редакцією член-кореспондента АН УРСР О.С. Мельничука. – К., 1975. – 776 с.

287. Смирнов А.В. Проблемы и перспективы погашения налоговой задолжности / А.В. Смирнов // Налоговый вестник. – № 10. – 1998. – С.144– 149.

288. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М., 1962. – 684 с.

289. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / А. Сміт. – Київ: port-royal, 2001. – 594 с.

290. Советское финансовое право: Учебник / Отв.ред. Л.К. Воронова, Н.И. Химичева. – М.: Юридическая литература, 1987. – 462 с.

291. Советское финансовое право: Учебник / Отв.ред. В.В.Бесчеревных, С.Д.Цыпкин. – М.: Юридическая литература, 1982. – 423 с.

292. Соколов А.А. Теория налогов / А.А. Соколов. – М.: ООО «ЮрИнфоР – Пресс», 2003. – 506с.

293. Соколова Э.Д. Правовые основы финансовой системы России / Э.Д. Соколова; отв. ред. Е.Ю. Грачева. – 111 с.

294. Соловьев В.А. О правовой природе налога / В.А. Соловьев // Журнал российского права. – 2002. – №3. – С.22 – 29.

295. Сорокина Ю.В. Введение в философию права: Курс лекций / Ю.В. Сорокина. – М.: НОРМА, 2008. – 336 с.

296. Степанян В.В. Выражение интересов общества и личности в социалистическом праве (Механизм: структура, функционирование) / В.В. Степанян. Ереван, 1983. – 157с.

297. Супрунюк М. Необхідний компроміс / М. Супрунюк // Іменем закону. – 1997. – 12 вересня.

298. Сутырин С. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике / С.Сутырин, А. Погорлецкий. – СПб.: Полиус. – 1998. – 557с.

299. Таранов І.М. Оцінка ефективності наданих пільг з оподаткування / І.М.Таранов // Фінанси України. – 2002. – № 12. – С. 55 – 62.

300. Тарасов П.И. Очерк науки финансового права. Введение. Общая часть. Особенная часть / П.И. Тарасов. – Ярославль, 1883. – 700с.

301. Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки / Н.Н. Тарасов. – Екатеринбург, 2001. – 264 с.

302. Тарасов Н.Н. Юридическая наука: «расписание на завтра», или некоторые вопросы «горизонтов развития» юриспруденции ХХІ века. В кн.: Юриспруденция ХХІ века: горизонты развития: Очерки / Н.Н. Тарасов; Под ред. Р.А.Ромашова, Н.С.Нижник. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2006. – С. 58 – 59.

303. Тарасов Н.Н. Юридические конструкции в праве и научном исследовании (методологические проблемы) / Н.Н. Тарасов // Российский юридический журнал. – М., 2000. – № 3. – С.24–38.

304. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., 1997. – 672с.

305. Теория государства и права. Учебник [для юридических вузов и факультетов]. / Под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. – М.: ИНФРА-М – НОРМА, 1999. – 527 с.

306. Титов А.С. Противоречия и перспективы развития налоговых правоотношении / А.С. Титов // Финансовое право. – 2006. – № 1. – С.16 – 20. 307. Тихомиров Ю. А. Публичное право. Учебник / Ю. А. Тихомиров. – М.: Издательство БЕК, 1995. – 496 с.

308. Тихомиров Ю.А. Публично-правовое регулирование: динамика сфер и методов / Ю. А. Тихомиров // Журнал российского права. – М., 2001. – № 5. – С. 4 – 5.

309. Ткаченко Н.М. Податкові системи країн світу та України / Н.М. Ткаченко. – Київ: Алерта, 2004. – 554с.

310. Толчинский Б.А. Политический компромисс: современная проблематика / Б.А. Толчинский // Государство и право. – 1992. – № 12. – С. 85 – 90.

311. Тривус А.А. Налоги как орудие экономической политики / А.А. Тривус. – Баку, 1925. – 187с.

312. Трофімова Л. Гармонізація відносин платників податків і органів податкової служби / Л. Трофімова // Науковий Вісник. – 2001. – № 1. – С. 110 – 118.

313. Тургенев Н.И. Опыт теории налогов. У истоков финансового права / Н.И. Тургенев. – М.: Статут (в серии «Золотые страницы российского финансового права»), 1998. – 432с.

314. Туркота С. Правовий компроміс у кримінальному судочинстві / С. Туркота // Право України. – 2001. – № 12. – С. 69 – 71. 315. У истоков финансового права / М. М. Спиранский, Н. И. Тургенев, М. Ф. Орлов. – М.: Статут, 1998. – 432 с. – (В серии «Золотые страницы финансового права).

316. Українська радянська енциклопедія: Т. 5. – К.: Головна редакція УРЕ, 1961. – 566с.

317. Усатий Г. Деякі деталі необхідного компромісу / Г. Усатий // Іменем закону. – 1998. – № 4. – 23 січня.

318. Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики / А.А. Ушаков. – Пермь, 1967. – 206 с.

319. Философская энциклопедия / Глав. ред. Ф. В. Константинов. – М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1967. – Т. 4. – С. 116 – 117.

320. Философский энциклопедический словарь / Ред.кол. С. С. Аверинцев й др. – Изд. 2-е. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – 815 с.

321. Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. М.В. Карасева. – М.: Юристь, 2002. – 576с.

322. Финансовое право. Лекции доцента С.-Петербургского университета В.А.Лебедева. – СПб., 1882. –493с.

323. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И.Химичева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – 600с.

324. Финансовое право Российской федерации: Учебник / Отв. ред. М.В.Карасева. – М., Юристъ. 2000. – 256 с.

325. Финансовое право: Учебник / О.Н.Горбунова, Е.Ю.Грачева, и др.; Отв.ред. Е.Ю.Грачева, Г.П.Тостопятенко. – М.: Проспект, 2004. – 536 с.

326. Финансовое право. – М.: Юрид. л-ра, 1978. – 392 с.

327. Финансовое право. Учебник для высших юрид. инс-в / сост. и ред. Н.Н.Ровинский. – М., 1946. – 360 с.

328. Финансовое право: Учебник / К.С. Бельский и др.; Под ред. С.В. Запольского. – М.: Российская академия правосудия; Эксмо, 2006. – 635 с.

329. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2003. – 749 с.

330. Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н.Горбуновой. – М., 1996. – 400 с.

331. Финансы / В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И. Гончаренко и др.; под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 282 с.

332. Финансы сельского хозяйства. – М., 1974. – 280 с.

333. Финансы и налоги: очерки теории и политики. – М.: «Статут», 2004. – 376с. (в серии «Золотые страницы финансового права России»)

334. Фінансове право України: Підручник / За ред. М.П.Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.

335. Філософський словник / За ред. В.І.Шинкарука. – 2-е вид. (перероб. і доп.). – К.: Головна редакція української радянської енциклопедії, 1986. – 798 с.

336. Новейший философский словарь: 3-е изд., исправлен. – Минск: Книжный Дом. – 2003. – 1280с.

337. Франк Ф.К. Об определении понятия и сущности общих принципов налогового права / Ф.К. Франк // Журнал российского права. – 2003. – №4. – С. 107 – 112.

338. Хабриева Т.Я. Теория современной конституции / Т.Я. Хабриева, В.Е.Чиркин. – М.: Изд-во НОРМА, 2005. – 320 с. 339. Халфина Р. О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права / Р. О. Халфина // Вопросы советского административного и финансового права. – М., 1952. – С. 182 – 214.

340. Халфина Р.О. Методологический аспект теории правоотношения / Р. О. Халфина // Советское государство и право. – 1971. – №10. – С.20 – 27. 341. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении / Р. О. Халфина. – М.: Юридическая литература, 1974. – 351 с.

342. Халфина Р.О. Право как средство социального управления / Р. О. Халфина. – М.: Наука, 1988. – 256с.

343. Химичева Н.И. Налоговое право: Учебник для вузов / Н.И. Химичева. – М.: Изд-во БЕК, 1997. – 336с. 344. Химичева Н. И. Субъекты советского бюджетного права / / Н. И. Химичева ; под. ред. В. М. Манохина. – Саратов: И-д-во Саратовского университета, 1979. – 222 с.

345. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть / А. И. Худяков. – Алматы: ТОО «Баспа», 2001. – 272 с.

346. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть: Учебник. – Алмата: ТОО Издательство «НОРМА-К», 2003. – 512 с.

347. Худяков А.И. Основы налогообложения. Учебное пособие / А.И. Худяков, М.Н. Бродский, Г.М. Бродский. – Издательство «Европейский Дом», Санкт-Петербург, 2002. – 432с.

348. Цінник О. М. Публічні та приватні інтереси в господар­ських товариствах: проблеми правового забезпечення: Монографія / О. М. Цінник. – К.: Атіка, 2003. – 352 с.

349. Цыпкин С.Д. Доходы государственного бюджета СССР / С. Д. Цыпкин. – М., 1973. – 222 с. 350. Цыпкин С. Д. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании финансовой деятельности советского государства / С. Д. Цыпкин. – М.: МГУ, 1983. – 80 с.

351. Чашников А.В. Участие государства в договорных отношениях / А.В.Чашников. – СПб.: НПО Мир и семья. – 2001. – 80с.

352. Чевичелов В.В. К вопросу о понятии «юридическая конструкция» / В.В. Чевичелов // Государственная власть и местное самоуправление. – 2005. – № 11. – С.27 – 31.

353. Чевичелов В.В. Классификация юридических конструкций / В.В. Чевичелов . – Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. – 21 с.

354. Чевичелов В.В. Юридическая конструкция: понятие, виды, функции / В.В. Чевичелов. – Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. – 55 с.

355. Чевычелов В.А. Юридическая конструкция (проблемы теории и практики): автореф. дис. на соискание научной степени канд. юрид. наук. : специальность 12.00.01./ В.В. Чевичелов. – Нижний Новгород, 2005. – 24 с.

356. Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике / А.Ф. Черданцев. – Екатеринбург, 1993. – 189 с.

357. Черданцев А.Ф. Юридические конструкции, их роль в науке и практике / А.Ф. Черданцев // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – Ленинград, 1972. – №3. – С.12–19.

358. Черепахин Б.Б. Первоначальные способы приобретения права собственности по действующему праву / Б.Б. Черепахин // Ученые записки Саратовского университета. – 1924. – Вып. 2. – Т.2. – 110 с.

359. Черепахин Б.Б. Экономические интересы при социализме и их правообразующее значение / Б.Б. Черепахин // Советское государство и право. – 1981. – № 2. – С. 29 – 34.

360. Чечет Д.М. Субъективное право и формы ее защиты / Д.М.Чечет. – Л., 1968. – 72 с.

361. Честнов И.Л. Проблемы и перспективы юридической науки ХХI века / В кн..: Юриспруденция ХХІ века: горизонты развития: Очерки / И.Л. Честнов; Под ред. Р.А. Ромашова, Н.С.Нижник. – СПб: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2006. – 657 с.

362. Чуркин А.В. Объект налогообложения: правовые характеристики: Учеб. Пособие / А.В. Чуркин. – М.: Юристъ, 2003. – 120 с.

363. Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение интересов личности / Н.А. Шайкенов. – Свердловск, 1990. – 200 с.

364. Шепенко Р.А. Налоговое право Китая: источники и субъекты / Р.А. Шепенко. – М.: «Статут», 2004. – 414 с.

365. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: Лекции профессора Московского университета Г.Ф. Шершеневича, читанные в Московском Коммерческом Институте в 1909/10 г. / Г.Ф. Шершеневич. – М., 1911. – 613 с.

366. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учебное пособие: В 2 т. / Г.Ф. Шершеневич . – Т. 2. – Вып. 2,3,4. – 521 с.

367. Щербанюк О.В. Громадянин як суб’єкт податкових правовідносин / О.В. Щербанюк. – Чернівці: Рута, 2000. – 280 с.

368. Юридическая конфликтология / Под ред. В. Н. Кудрявцева. – М., 1995. – 206с.

369. Юридична енциклопедія. – Видавництво «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана. – Київ. – 2001 рік. – 768 с.

370. Юридична енциклопедія: в 6-ти т. / Редкол. Ю.С.Шемшученко (Глава редкол) та ін. – К., 2001. – Т. 3: К-М., 2001. – 792с.

371. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора. Основы теории государственных финансов / Л.И. Якобсон. – М., 1996. – 319с.

372. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений: дис. на соискание научной степени канд. юрид. наук / В.Ф. Яковлев. – Свердловск, 1972. – 212с. 373. Янжул И. И. Основные начала финансовой науки. Учение о государственных доходах / И. И. Янжул. – Т. 3. – М.: “Статут” - 2002. – 555 с. – (В серии «Золотые страницы российского финансового права России).

374. Black’s Law Dictionary with pronunciations: definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern. Centennial Edition (1891-1991). – West Publishing Co., 1991. – 1136 p.

375. Bouvier M. Finances publiques / M. Bouvier, M.-C. Esclasson, J-P. Lassal. – 5 ed. – P., 2000. – 652 p.

376. Habermas G. Law as medium and law as institution / G. Habermas // Dilemmas of law in the welfare state / Ed. by Feubren G. – Berlin:, NY.: De Gruyter, 1986. – P.203 – 220.

377. Spencer Brown G. Laws of form / Brown G. Spencer. – 2 ed. – New York, 1972. – 458 p.

378. Unger R.M. Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory/ R.M. Unger. – New York, 1976. – 482 p.

379. Trotabas L. Droit fiscal / L. Trotabas, J.-M. Cotteret. – 8-e ed. – P., 1997. – P.7 – 8.

380. Wagner Ad. Finanzwissenshaft. Fheil 11. Auflage 2 / Ad. Wagner. – Berlin, 1912. – 207S.

<< |
Источник: Вдовічен Віталій Анатолійович. ПОДАТКОВО-ПРАВОВИЙ КОМПРОМІС інтересів платника податків і держави. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2011. 2011

Еще по теме Список використаних джерел та літератури:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -