<<

Список використаних джерел та літератури

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України Законом України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. // Відомості Верховної Ради України. – 23.07.1996. – 1996 р.

– № 30. – Стаття 141.

2. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001 р. – № 21– стор. 1. – стаття 920. – код акту 18825/2001.

3. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – стор. 7. – стаття 461. – код акту 24654/2003.

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV // Відомості Верховної Ради. – 2005. – №35– 36, №37. – Ст. 446.

5. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI // Голос України. – 2010. – № 229–230. – 4 грудня. – С.4– 59.

6. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №50. – стор. 1778. – стаття 572.

7. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року № 509-ХІІ (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 6. – Ст. 37.

8. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 року №1251-ХІІ (втратив чинність) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 39. – Ст. 510.

9. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 31. – стаття 440.

10. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 року № 2939-ХІІ (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.

11. Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів: Закон України від 22 грудня 1994 року № 320-94-ВР (втратив чинність) // Відомості Верховної Ради України. – 1995.

– № 2. – Ст. 10.

12. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР (в редакції Закону №283/97-ВР від 22 травня 1997 року) (втратив чинність) // Відомості ВРУ. – 1997. – №27. – Ст. 181.

13. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996р. № 442/96-ВР // Голос України. – 1996. – 22 жовтня.

14. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №47. – Ст. 256.

15. Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування»: Закон України від 18 лютого 1997 р. № 77/97-ВР (втратив чинність) // Урядовий кур’єр. – 1997. – 20 березня.

16. Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня 1997р. № 168/97-ВР (втратив чинність) // Відомості Верховної Ради. – 1997. – №21. – Ст. 156.

17. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. – Ст. 170.

18. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 року № 2181-ІІІ (втратив чинність) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – Ст. 44.

19. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22 травня 2003р. № 889-ІV(втратив чинність) // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №37. – Ст. 308.

20. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23 грудня 2010 року № 2862-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 3. – стор. 62. – Ст. 168. – код акту 54472/2011.

21. Про Державний бюджет України на 2011 рік: Закон України вiд 23.12.2010 № 2857-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011 р. – № 7. – стор. 194. – Ст. 52.

22. Про заходи щодо забезпечення наповнення до бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни: Указ Президента України від 28 лютого 1997 р. № 187/97 // Урядовий кур’єр. – 1997. – 6 березня.

23. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 3 липня 1998р.

№ 727/98 // Офіційний вісник . – 1998 р. – № 27. – стор. 1. – код акту 5610/1998.

24. Про списання з суб’єктів підприємницької діяльності сум штрафних та фінансових санкцій: Указ Президента України від 23 червня 1999 р. № 714/99 (не набрав чинності) // Офіційний вісник України. – 1999 р. – № 25. – стор. 47. – код акту 8351/1999.

25. Положення про державну податкову адміністрацію України: затверджене Указом Президента України від 13 липня 2000 року № 886/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 29. – Ст. 1200. – код акту 16293/2000.

26. Про тимчасову комісію з питань забезпечення своєчасності сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 березня 1997 р. № 266 (втратив чинність) // Урядовий кур’єр. – 1997. – 3 квітня.

27. Порядок надання податкових роз’яснень: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р. № 494 (втратив чинність) // Офіційний вісник . – 2001. – № 20. – стор. 284. – стаття 874. – код акту 18773/2001.

28. Про повноваження Державної податкової адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2002 р. № 765 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 23. – стор. 91. – стаття 1122. – код акту 22575/2002.

29. Порядок нарахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004р. № 127 (втратив чинність) // Офіційний вісник України. – 2004. – № 5. – стор. 47. – стаття 244. – код акту 27661/2004.

30. Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань координації та контролю за реалізацією проекту «Модернізація державної податкової служби України – 1», який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2004 р. № 631 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 19. – стор. 113. – стаття 1341. – код акту 33166/2005.

31. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р.

№1234 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 1. – стор. 67. – стаття 19. – код акту 33166/2005.

32. Про надання податкових та інших роз’яснень: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 86 (втратив чинність) // Офіційний вісник України . – 2010. – № 8. – стор. 114. – Cт. 387.

33. Про затвердження порядків придбання у 2010 році облігацій внутрішньої державної позики і розміщення у 2010 році тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитних рахунках: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 1024 // Офіційний вісник . – 2010. – № 86. – Ст. 29. – код акту 53415/2010.

34. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

35. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 56-93 (втратив чинність) // Відомості ВРУ – 1993. – № 30. –Стаття 336.

36. Національний план дій з поліпшення адміністрування податків: затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1217-р // Урядовий кур’єр вiд 16.10.2009 – № 191.

37. Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків державними податковими адміністраціями: затверджене Наказом Державної податкової адміністрації України від 11 грудня 1996 р. № 29 (в редакції від 31.01.2011р.) (втратив чинність) // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0723-96

38. Порядок застосування податкового компромісу органами державної податкової служби в межах адміністративної апеляційної процедури: затверджений Наказом Державної податкової адміністрації України від 26 квітня 2001р. № 182 (втратив чинність) // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – стор. 99. – стаття 1007. – код акту 18980/2001.

39. Порядок розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань платників податків: затверджений Наказом Державної податкової адміністрації України в редакції від 18.09.2001 р.

№ 378 (втратив чинність) // Офіційний вісник України. – 2001. – № 44. – стор. 335. – стаття 1997. – код акту 20314/2001.

40. Порядок проведення органами державної податкової служби прощення (списання) і розстрочення (відстрочення) податкової заборгованості платників податків при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство: затверджений Наказом Державної податкової адміністрації України від 22 січня 2002р. № 600 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 49. – том 1. – стор. 187. – стаття 2144. – код акту 17330/2000.

41. Інструкція про порядок нарахування платником податку податкового кредиту щодо податку з доходів фізичних осіб: затверджена Наказом Державної податкової адміністрації України від 22 вересня 2003 року № 442 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 40. – Ст. 2145 – код акту 26507/2003.

42. Порядок проведення органами державної податкової служби реструктуризації (відстрочки) сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку у випадку виникнення форс-мажорних обставин: затверджений Наказом Державної податкової адміністрації України в редакції від 28.09.2004 № 562 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 41. – стор. 207. – стаття 2749. – код акту 30378/2004.

43. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищо­го арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачен­ня положень ст. 2 Арбітражного процесуального кодексу України від 8 квітня 1999 року (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суду) від 8 квітня 1999р. № 3-рп/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 15. – стор. 35. – код акту 7308/1999. – код акту 7308/1999.

44. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 9.07.2002 №15-рп/2002 // Офіційний вісник України.

– 2002. – №28. – Ст. 1333 – код акту 22800/2002.

45. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненням жителів міста Жовті Води) // Офіційний вісник України. – 2003. – №28. – Ст. 100

46. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 01.11.96 року // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0009700-96

47. Постанова колегії суддів судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 14.03.2006 // Вісник Верховного Суду України. – 2006. - №7 (71). – С. 25

48. Проект Податкового кодексу України // Режим доступу: www.sta.com.ua; http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=38590

49. Авер’янов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції / В. Авер’янов // Право України. – 2006. – № 5. – С.11– 17.

50. Александрова Н.В. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Н.В. Александрова. – К.: Старий світ, 2006. – 576с.

51. Алехин А.П. Административное право Российской Федерации / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов. – М.: Юристь, 1996. – 249с. 52. Алексеев С. С. Общая теория права. В двух томах. / С. С. Алексеев. – Т. 1. – М.: Юрид. лит., 1981. – 359с.

53. Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник / С.С. Алексеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 576 с.

54. Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 3. / С.С. Алексеев. – Свердловск, 1965. – 212 с.

55. Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация / С.С. Алексеев // Советское государство и право. – 1987. – № 6. – С.12– 19. 56. Алексеев С. С. Проблемы теории права. Курс лекций. В двух томах. / С. С. Алексеев. – Т. 1. – Свердловск, 1972. – 396 с. 57. Алексеев С. С. Структура советского права / С. С. Алексеев. – М.: Юридическая литература, 1975. – 264 с.

58. Алексеев С.С. Теория права / С.С. Алексеев. – М.: БЕК, 1995. – 320с.

59. Алексеев С.С. Теория права / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит-ра, 1994. – 220 с.

60. Андрущенко В. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті. Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів / В. Андрущенко. – Львів: Каменяр, 2000. – 303 с.

61. Бабін І.І. Юридична конструкція податку. Монографія. / І.І. Бабін. – Чернівці: Рута, 2008. – 272 с.

62. Баренбойм П.Д. Первая Конституция мира. Библейские корни независимости суда. Учебное пособие. / П.Д. Баренбойм. – М.: Белые альвы, 1997. – 141 с.

63. Белых В.С. Налоговое право России / В.С. Белых, Д.В. Винницкий. – М.: Норма, 2004. – 320 с.

64. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Ж.-Л. Бержель; под общ. ред. В.И.Даниленко; [пер. с фр.]. – М.: Издательский Дом NOTA BENE, 2000. – 576 с.

65. Бесчеревных В.В. Компетенция Союза ССР в области бюджета / В.В. Бесчеревных. – М.: Юридическая литература, 1976. – 174 с.

66. Большая Советская Энциклопедия. 1-е изд. / Под общ. ред. О.Ю. Шмидта. Т. 33. – М.: Госинститут «Советская Энциклопедия», 1938. – 910 с.

67. Борисов И.И. Субъектно-объектные отношения в материалистической философии / И.И. Борисов. – Воронеж, 1987. – 174 с.

68. Бороздин Ю.В. Стоимостные отношения в социалистической экономике / Ю.В. Бороздин. – Москва, 1988. – 184 с.

69. Буковский А.И. Налоги в иностранных государствах / А.И. Буковский, П.П. Гензель, И.М. Кулишер. – Москва, 1926. – 264 с.

70. Василевська Г.В. Податкова політика у регулюванні економічного зростання / Г.В. Василевська // Фінанси України. – № 2. – 2003. – С. 39– 43.

71. Винницкий Д.В. Налог как политико-правовая категория / Д.В. Винницкий // Правовая политика и правовая жизнь. – 2001. - №4. – С. 119-129.

72. Винницкий Д.В. Основные проблемы теории российского налогового права: автореф. дис. на соискание научной степени докт. юрид. наук : специальность 12.00.14 «административное право ; финансовое право ; информационное право» / Д.В. Винницкий. – Екатеринбург, 2003. – 55с.

73. Винницкий Д.В. Юридическая конструкция элементов налогообложения в российском налоговом праве / Д.В. Винницкий // Государство и право. – 2004. – № 9. – С.55 – 63.

74. Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики / Д.В. Винницкий. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – 397с.

75. Винницкий Д. В. Субъекты налогового права (Теория налогового права) / Д. В. Винницкий.– М.: НОРМА, 2000. – 185 с.

76. Вишновецький В.М. Система фінансового права України в умовах переходу до ринкової економіки: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. : спеціальність 12.00.07 «теорія управління; адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / В. М. Вишновецький. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича, 2001. – 212 с.

77. Вишновецький В. М. Система фінансового права України в умовах переходу до ринкової економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. : спеціальність 12.00.07 «теорія управління; адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / В. М. Вишновецький. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича, 2001. – 16 с.

78. Витрук Н. В. Правовой статус личности в СССР / Н. В. Витрук. – М.: Юридическая литература, 1985. – 176 с. 79. Вознесенский Э. А. Дискуссионные вопросы теории социалистических финансов / Э. А. Вознесенский. – Л.: Издат-во Ленингр. ун-та, 1969. – 158с.

80. Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России / Л.Д. Воеводин. – М.: Юристь, 1999. – 304 с.

81. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник / Л.К. Воронова. – К.: Прецедент; Моя книга, 2007. – 448 с.

82. Воронова Л.К. Фінансове право: Підручник / Л.К. Воронова. – Х.: Фірма «Консум», 1998. – 484с. 83. Воронова Л. К. Финансовое право: Учебное пособие [для студентов юридических вузов и факультетов] / Л. К. Воронова, Н. П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2003. – 360 c. 84. Гаврилюк Р. О. Джерела фінансового права України: Навчально-методичний посібник / Р. О. Гаврилюк. – Чернівці: Рута, 2003. – 88 с.

85. Гаврилюк Р.О. Діалектика змісту та форми податкового права як відображення його системної сутності / Р.О. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2005. – Випуск 282. Правознавство. – С. 96 – 102 86. Гаврилюк Р. О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб / Р. О. Гаврилюк. – Чернівці: Рута, 2002. – 392 с.

87. Гаджиев Г.А. Предприниматель – налогоплательщик – государство. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: Учебное пособие / Г.А. Гаджиев, С.Г. Пепеляев. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1998. – 592с.

88. Гаджиев К.С. Политическая наука: Учебное пособие / К.С. Гаджиев. – 2-е изд. – М., 1996. – 400с.

89. Гак Г. М. Общественные и личные интересы и их сочетание при социализме / Г. М. Гак // Вопросы философии. – 1955. – № 4. – С. 19– 21.

90. Гегель Г. Философия права / Г. Гегель. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.

91. Гензель П.П. Очерки по истории финансов. Вып. 1. / П.П. Гензель. – М., 1913. – 645с.

92. Гиндев П. Философия и социальное познание / П. Гиндев. – М., 1977. – 336 с.

93. Глезерман Г.Е. Интерес как социологическая категория / Г.Е. Глезерман // Вопросы философии. – 1966. – № 10. – С. 18 – 21.

94. Глезерман Г. Е. Экономические отношения и интересы людей при социализме / Г. Е. Глезерман // Коммунист. – 1964. – № 12. – С. 19 – 20.

95. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій / В.Ф. Годованець. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.

96. Гольбах Поль Анри. Избранные произведения: В 2 т. / Поль Анри Гольбах. – Т. 2. – М.: Соцэкгиз, 1963. – 556с.

97. Горбунова О.Н. Совершенствование финансово-правовых институтов в современных условиях перестройки управления народным хазяйством: Учебное пособие / О.Н. Горбунова. – М.: Всесоюзный заочный юридический институт, 1988. – 80 с.

98. Государственное право Германии. Сокращенный перевод немецкого семитомного издания. Т. 2 / Отв. ред.: Б.Н. Топорнин – М.: Изд-во ИГиП РАН, 1994. – 320 c.

99. Государство, общество, личность: правовые проблемы совместимости / Под общ. ред. Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник. – М.: Юристь, 2005. – 303 с.

100. Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права / Ю.И. Гревцов. – Л., 1987. – 127 с.

101. Греца Я.В. Гарантії реалізації прав суб’єктів податкових правовідносин: поняття та види / Я.В. Греца // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2004. – Випуск 253. Правознавство. – С. 112 – 117.

102. Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве / Р.Е. Гукасян. – Са­ратов: Приволж. книж. изд-во, 1978. – 456 с.

103. Гурвич А.М. Бюджетное право по законодательству РСФСР / А.М. Гурвич. – М.: Изд-во Известия гос. контроля, 1918. – 37 с.

104. Гурвич А.М. Советское финансовое право / А.М. Гурвич. – М.: Госюриздат, 1952. – 356 с.

105. Гуреев В.И. Российское налоговое право / В.И. Гуреев. – М.: Экономика, 1997. – 384 с. 106. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Современное написание. В 4 т. / В. И. Даль – Т.4. – М.: Издательство: АСТ, 2003. – 1152 с.

107. Дедов Д.И. Соразмерность ограничения свободы предпринимательства / Д.И. Дедов. – М.: Юристь, 2002. – 187с.

108. Демин А.В. Налоговое право России: Учебное пособие / А.В. Демин. – М., Изд-во «Юрлит-информ», 2006. – 424 с.

109. Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження: Монографія. / Ж.О. Дзейко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 360 с.

110. Джон Локк. Цілі політичного суспільства та врядування. Лібералізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – Х. – 1126с.

111. Добронравова О. Податковий компроміс – це коли податківець встановлює його умови, а підприємець погоджується / О. Добронравова // Галицькі контракти. – 2001. – № 26 – червень.

112. Дудоров О. Конфлікт інтересів – податкові роз’яснення та їх кримінально-правове значення / О. Дудоров // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 1. – С. 84 – 99.

113. Экимов А.И. Интересы и право в социалистическом обществе / А.И. Экимов– Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. – 134 с.

114. Энциклопедический словарь. Том XV. / Ф.А. Брокгаузь, И.А. Ефронь. – СПБ., 1895. – 960с.

115. Эрделевский А.М. Комментарий к части первой Налогового кодекса Российской Федерации (постатейный) / А.М. Эрделевский. – М.: Юристь, 1999. – 283с.

116. Жеребних А.М. Тенденції в регулюванні податкових пільг на Україні / А.М. Жеребних // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. конф. (1-2 грудня 2000 року). Ч. 1. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – С. 138 – 141.

117. Жук Л.В. Конституція України як джерело її податкового права / Л.В. Жук // Финансово-правовая доктрина постсоциалисти­чес­кого государства. Международная научная конференция. Научные доклады и сообщения. Выпуск 2. – Черновцы: Рута, 2003. – С. 212 – 217.

118. Зав’ялов В. Проблемні питання діяльності органів державної податкової служби України / В. Зав’ялов // Вісник Податкової служби України. – 2002.–№24. – С.6 –Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/srv5/archive/

119. Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права: Монография. / С. В. Запольский. – М.: РАП, Эксмо, 2008. – 153 с.

120. Запольский С.В. О субъективном финансовом праве / С. В. Запольский // В кн.: Актуальные вопросы финансового права Республики Беларусь, России, Украины / Отв. ред. Д.В. Винницкий. – СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета СПб. ГУ, 2006. – 376 с.

121. Здравомыслов А. Г. Проблема интереса в социологической теории / А.Г. Здравомыслов. – Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1964. – 74с.

122. Зельдина Е. Обеспечение частных и публичных интересов специальным режимом хозяйствования / Е. Зельдина // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 2. – С. 37 – 41.

123. Злобин Н.Н. Налог как правовая категория / Н.Н. Злобин // Финансово-правовая доктрина постсоциалисти­чес­кого государства. Международная научная конференция. Научные доклады и сообщения. Выпуск 1. – Черновцы: Рута, 2003. – С. 209 – 225.

124. Зуйков И.С. Философские аспекты истории налогообложения / И.С. Зуйков, Л.В. Зуйкова // Налоговый Вестник. – № 11. – 1997. – С. 57 – 62. 125. Ильин М.В. Слова й смыслы: интерес / М.В. Ильин // Електронний ресурс. – Режим доступу: www.politstudies.ru/fultext/1995/2/9.htm

126. Ильюшихин И.Н. Понятие и признаки налогового правоотношения / И.Н. Ильюшихин // Известия Высших учебных заведений. Правоведение, 2000. – № 2. – С. 137-140

127. История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов. Часть 1. / Под ред. Н.А. Крашенниковой и О.А. Жидкова. – М.: НОРМА, 1996. – 480с.

128. Исаев А.А. Очерк теории и политики налогов / А.А. Исаев. – М.: ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2004. – 270 с.

129. Иванова В.Н. Правовая характеристика системно-структурного анализа налоговой системы / В.Н. Иванова. – Ульяновск: Издательство Тухтаров В.Н., 2006. – 211 с.

130. Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР / Р.И. Иванова. – М., 1986. – 176 с.

131. Иеринг Р. Избранные труды. В 2 т. / Р. Иеринг. – Т.ІІ. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. – 547 с.

132. Карасева М.В. Финансовое правоотношение / М.В. Карасева. – Воронеж: Изд-во Воронежского гос.ун-та, 1997. – 304 с.

133. Карасева М.В. Финансовое правоотношение / М.В. Карасева. – Москва, 2001. – 283с.

134. Карасева М.В. О предмете финансового права на современном этапе / М.В. Карасева // Государство и право. – 1997. – № 11. – С. 28 – 46.

135. Карасева М.В. Финансовое право: Общая часть: Учебник / М.В. Карасева. – М.: Юристь, 1999. – 256с.

136. Кауфман Р. Государственные и местные расходы главнейших европейских стран по их назначениям / Кауфман Р. [пер. с 3-го нем. изд. А. Гурьева.]. – СПб., 1895. – 164с.

137. Квасниця О. В. Податкове стимулювання розвитку малого бізнесу / О.В. Квасниця // Фінанси України. – № 2. – 2003. – С. 65 – 69.

138. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права: Підручник / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2003. – 583 с.

139. Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права / Д.А. Керимов. – 2-е изд. – М., 2000. – 560 с.

140. Кобыльник Д.А Правовое регулирование льгот при налогообложении: дис. … кандидата юрид. наук : специальность 12.00.07 «теория управления ; административное право и процесс ; финансовое право ; информационное право» / Д.А. Кобыльник. – Х., 2002. – 206с.

141. Ковалюк О.М. Роль податкової політики у фінансовому оздоровленні національної економіки / О.М. Ковалюк // Фінанси України. – 2002. – № 5. – С. 118 – 128.

142. Ковальський В. С. Діалектика приватного й публічного інтересів у системі правоохоронної діяльності / В. С. Ковальський // Методологія приватного права: Збірник наукових праць / Редкол.: О. Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 296 – 300.

143. Ковальчук А.Т. Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку / А.Т. Ковальчук. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 488 с.

144. Козбаненко В. А. Правовое обеспечение статуса государственных и муниципальных служащих: общее и особенное / В. А. Козбаненко // Государство и право. – 2003. – № 1. – С. 13-24.

145. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики / А.Н. Козырин. – М.: Манускрипт, 1993. – 226с.

146. Козырин А.Н. Правовое регулирование налогообложения в зарубежных странах / А.Н. Козырин // Финансы. – 1994 г. – № 5. – С. 25 – 32.

147. Козырин А.Н. Налоговые процедуры: Учебное пособие / под ред. А.Н. Козырина. – М.: Норма, 2008. – 256с.

148. Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні: Навчальний посібник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2003 – 336с.

149. Комарова Т.Л. Место и роль налоговой службы в механизме российского государства (теоретико-правовое исследование) : автореф. дис. на соискание научной степени канд. юрид. наук : 12.00.01. «теория права и государства ; история права и государства ; история политических и правовых учений» / Т.Л. Комарова. – М., 2000. – 18с.

150. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный) / Под ред. А.Н. Козырина. – М.: Academia, 2007 – 432с.

151. Конституція України. Коментар основних положень Конституції України щодо захисту прав та свобод людини і громадянина / Упоряд. М.І. Хавронюк. – К.: Літера ЛТД, 2007. – Ст.21.

152. Конституции государств Европы: В 3-х т. / Под ред. Л.А. Окунькова. – Т. 2. – М.: НОРМА, 2001. – 840с.

153. Конституции государств Европы: В 3-х т. / Под ред. Л.А. Окунькова. – Т. 3. – М.: НОРМА, 2001. – 792с.

154. Конституция Европейского Союза: Договор, устанавливающий Конституцию для Европы (с коминтарием) / Под ред. С.Ю. Кашкина, А.Ю. Четверикова. – М.: ИНФРА-М, 2005. – Ст. 155

155. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник / За ред. В.О. Ріяка. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ, «Юрінком Інтер», 2006. – 544 с.

156. Конституційне право України: Підручник для вузів / За ред. В.Ф. Погорілка. – 2-вид., допрац. – К.: Наукова думка, 2000. – 724 с.

157. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 544 с.

158. Конфліктологія: Підручник / За ред. професорів Л.М. Герасіної та М.І. Панова. – Харків: Право, 2002. – 256с.

159. Концепция национальной безопасности Российской Федерации утверждена Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в ред. от 10 января 2000 г.) // СЗ РФ. 2000. – № 2. – Ст. 170.

160. Корж В.В. Социогенез категории «начало» («архэ») и ее функция в становлении общественного сознания: дис. на соиска­ние научной степени канд. филос. наук : специальность 09.00.01 / В.В. Корж. – Ростов-на-Дону, 1988. – 198с.

161. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права / Н.М.Коркунов. – Изд. 8-е. – СПб., 1908. – 354 с. 162. Косаняк В. Оперативна самостійність суб’єктів фінансово-правових відносин як одна із ознак методу фінансово-правового регулювання / В. Косаняк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Випуск 38. – С. 254 – 265. – Режим доступу: http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=20&d=370

163. Косарева Л.М. Предмет науки: Социально-философский аспект проблемы / Л.М. Косарева. – М.: Наука, 1977. – 158 с.

164. Крохина Ю.А. Юридический конфликт в финансовой сфере: причины, сущность и процедуры преодоления / Ю.А. Крохина // Журнал российского права. – Юр. издат. Норма. – 2003. – № 9. – С. 68 – 69.

165. Крупчан О. Д. Методологічні підходи до проблеми взаємозв’язку приватного та публіч­ного права / О. Д. Крупчан; редкол.: О. Д. Крупчан (голова) та ін. // Методологія приватного права: Збірник наукових праць. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 10 – 19.

166. Кряжков А.В. Публичный интерес: понятие, виды и защита / А.В.Кряжков // Государство и право – 1999. – № 10. – С. 94 – 99.

167. Курашвили Б.П. Очерк теории государственного управления / Б.П. Курашвили. – М., 1987. – 294с.

168. Курбатов А. Обеспечение баланса частных и публичных интересов – основная задача права на современном этапе / А. Курбатов // Хозяйство и право. – 2001. – № 6 – С. 94 – 97.

169. Курбатов А.Я. Сочетание публичных и частных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности / А. Я. Курбатов. – М.: АО «ЦентрЮрИнфор». – 2006. – 212с.

170. Курбатов А.Я. Частное и публичное право: критерии деления и значение / А.Я. Курбатов // Вестн. ун-та Российской академии образования. – 2002. – № 2 – С.25 – 35.

171. Кустова М.В. Баланс имущественных интересов частных лиц и публичного субъекта в свете новой бюджетно-правовой концепции / М.В. Кустова // Бюджетное право: вопросы теории и практики. – СПб.: «Питер», 2002. – С. 6 – 22.

172. Кустова М.В. Налоговое право России: Учебник / М.В. Кустова, О.А. Ногина, Н.А. Шевелева. – М., 2001. – 490 с.

173. Кучеров И.И. Налоговое право зарубежных стран: Курс лекций / И. И. Кучеров. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. – 374с.

174. Кучеров И.И. Налоговое право России: Учебник / И. И. Кучеров. – X., 2001. – 360с.

175. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6 томах. / Н.П. Кучерявенко. - Т. 1. Генезис налогового регулирования (В 2-х частях). Часть 1. – Харьков: Легас, 2002. – 665с.

176. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6 томах. / Н.П. Кучерявенко. - Т. 1. Генезис налогового регулирования (В 2-х частях). Часть 2. – Харьков: «Легас», 2002. – 791 с.

177. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6 томах. / Н.П. Кучерявенко. – Т.II: Введение в теорию налогового права. – Х.: Легас; Право, 2004. – 600с.

178. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6 томах. / Н.П. Кучерявенко. - Т. III: Учение о налоге. – Х.: Легас; Право, 2005. – 600с.

179. Кучерявенко Н.П. Налоговое право / Н.П. Кучерявенко. – Х., Консул, 1998 – 448с.

180. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник / Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2001. – 584с.

181. Кучерявенко Н.П. Роль дефиниции «налог» в содержании института налогового права / Н.П. Кучерявенко // Финансовое право. – 2002. – №3. – С. 7 – 10.

182. Кучерявенко Н.П. Налоговые процедуры: правовая природа и классификация: Монография. / Н.П. Кучерявенко. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

183. Кучерявенко Н.П. Система налоговых органов Украины / Н.П. Кучерявенко, Т.Е. Кушнарева. – Харьков, 2000. – 240с.

184. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления / Б.М. Лазарев. – М., Юрид. лит., 1972. – 278с.

185. Лившиц Р.З. Государство и право в современном обществе: необходимость новых подходов / Р.З. Лившиц // Советское государство и право. – 1990. – № 10. – С. 16 – 21.

186. Лившиц Р.З. Теория права / Р.З. Лившиц. – М., 1994. – 224с.

187. Лібералізм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – 1126с.

188. Лозо В.Н. Государство и право древней, средневековой и современной Индии: Учебное пособие / В.Н. Лозо. – Харьков, 1998. – С. 10.

189. Мадіссон В.В. Деякі питання соціології приватного права: Монографія / В.В. Мадіссон. – К.: НДІ приватного права і підприємництва, 2003. – С. 16 – 21.

190. Макаренко Т.Н. Установление и введение налогов и сборов на территории Российской Федерации / Т.Н. Макаренко // Финансовое право. – 2003. – №4. – С. 44– 48.

191. Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления: Монография / С.И. Максимов. – Х.: Право, 2002. – 327 с.

192. Малькевич В.В. Об одной правовой конструкции / В.В. Малькевич // Вопросы философии. – М., 1965. – № 6. – С.139 – 141.

193. Мальцев Г. В. Соотношение субъективных прав, обязанностей и интересов советских граждан / Г. В. Мальцев // Советское государство и право. – 1965. – № 10. – С. 19 – 26.

194. Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы / Г. В. Мальцев. – М.: Прометей, 1999. – 419с.

195. Мамут Л.С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания (домарксистский период) / Л.С. Мамут. – М.: Наука, 1989. – 253с.

196. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: Учебник: В 2-х т. / М.Н. Марченко. – Т.2. Право. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. –656 с.

197. Международная научно-практическая конференция по проблемам финансового права // Государство и право. – 1998. – № 10. – С. 12 –19.

198. Мельник П. Вплив податків на перерозподіл народногосподарських ресурсів у ринковій економіці (теоретичний аспект) / П. Мельник // Науковий вісник Академії державної податкової служби України: Зб. наук. праць. – 2000. – № 4. – С. 64–72.

199. Мосейчук В. Податковий компроміс – індульгенція платнику податків / В. Мосейчук // Дебет Кредит. – № 24. – 2001. – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/documents/ukr

200. Музика О.А. Фінансове право: Навчальний посібник / О.А. Музика. – К.: Вид-во Паливода А. В., 2004. – 220 с.

201. Нагребельний В.П. Фінансове право України. Загальна частина: Навчальний посібник / В.П. Нагребельний, В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос; За заг. ред. В.П. Нагребельного. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 320 с.

202. Налоги и налоговое право: Учебное пособие / Под ред. А. В. Брызгалина. – М.: Аналитика-Пресс. – 1997. – 600с.

203. Налоговое право: Учебник / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Юристь, 2003. – 591с.

204. Налоговое право России: Учебник для вузов / Отв. ред. Ю.А.Крохина. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: НОРМА, 2007. – 752 с.

205. Налоговый кодекс Российской Федерации: Часть первая: Офиц. текст. – М.: Изд. гр. НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 556с.

206. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104с.

207. Налоговый кодекс Российской Федерации (в 2-х частях). Официальный текст. – М.: «ТД ЭЛИТ-2000», 2003. – 384 с.

208. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. – М.: Изд-во НОРМА, 2001. – 647 с.

209. Нечай А.А. Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: спеціальність 12.00.07 «теорія управління; адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право»/ А.А. Нечай; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2005. 40 с. 210. Нечай А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків: Монографія / А. А. Нечай. – Чернівці: Рута, 2004. – 264 с.

211. Нитти Ф. Основные начала финансовой науки / Ф. Нитти; Под ред. А.Свирщевского [пер. с итал. И.Шрейдера]. – М., 1904. – 614с.

212. Новікова М. До питання створення правокомпромісної теорії гармонізації суспільних відносин / М. Новікова // Право України. – 2006. – № 1. – С.29 – 31.

213. Новікова М. Юридичний компроміс як додатковий метод правового регулювання / М. Новікова // Право України. – 2006. – № 9. – С. 34 – 38. 214. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. / Отв. ред. проф. М. Н. Марченко. – Т.2. Теория права. – М.: Зерцало, 1998. – 656 с.

215. Общая теория государства и права / Ответственный редактор М.Н. Марченко. – Т.3. – М., 2001. – 656с.

216. Общая теория права. Курс лекций / Под ред. В.К. Бабаева. – Нижний Новгород, 1993. – 462 с.

217. Осакве К. Типология современного российского права на фоне правовой карты мира / К. Осакве // Государство и право. – 2001. – №34. – С.12 – 22.

218. Основин В.С. Советские государственно-правовые отношения / В.С. Основин. – М., 1965. – 168 с.

219. Основы финансовой системы СССР / Под ред. Г.Я.Сокольникова. – М., 1930. – 404 с.

220. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Сов. Энциклопедия / С.И.Ожегов. – 1973. – 846с.

221. Озеров И.Х. Основы финансовой науки. Вып.1. Учение об обыкновенных доходах / И.Х. Озеров. – 4-е изд. – М., 1911. – 520с.

222. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 53000 слов / С.И.Ожегов. Под общ. ред. Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: «Оникс 21 век», «Мир и образование», 2003. – 895 с.

223. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова – 4-е изд., дополненное. – М.: Российская академия наук. Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова. Азбуковник, 1999. – 944 с. 224. Орлюк О. П. Фінансове право: Навч. посібник. / О. П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

225. Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства / О. П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 104с.

226. Основы налогового права: Учебно-методическое пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Инвест Фонд, 1995. – 496 с.

227. Паєнтко Т. Шляхи оптимізації пільг у системі оподаткування доходів з урахуванням міжнародного досвіду / Т. Паєнтко // Вісник Національної академії державного управління. – 2004. – № 4. – С. 236– 242.

228. Парсонс Т. К общей теории действия. Теоретические основания социальных наук / Т. Парсонс; под общ. ред. В.Ф. Чесноковой, С.А. Белановского [пер. с англ.]. – М., 2002. – 880 с.

229. Пасынков В.В. Организация финансового управления СССР / В.В. Пасынков. – М., 1924. – 87с.

230. Патюлин В. А. Интересы государства и граждан при социализме / В. А. Патюлин // Советское государство и право. – 1972. – № 5. – С. 21 – 22.

231. Паунд Р. Современная правовая теория / Р. Паунд // Антология мировой правовой мысли: В 5 т. – М.: Мысль, 1999. – Т. 3. – С. 675

232. Пацурківський П.С. Начала фінансового права: постановка проблеми / П.С. Пацурківський // Право України. – 2006. - № 6. – С.25 – 29.

233. Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології / П.С. Пацурківський. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – 244 с.

234. Пацурківський П.С. Системоутворюючий критеріальний ряд у фінансовому праві: необхідність зміни парадигмальних підходів / П.С. Пацурківський // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2005. – Випуск 282. Правознавство. – С. 5–14.

235. Пацуркивский П.С. Системообразующий критериальный ряд в финансовом праве: необходимость смены парадигмальных подходов / П.С. Пацурківський // В кн.: Ежегодник международной ассоциации финансового права. 2005 год. – М., 2006. – С.226 – 229.

236. Пацурківський П.С. Проблеми загальної теорії фінансового права в умовах переходу до ринкової економіки: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07. / П.С. Пацурківський; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 41 с.

237. Пацурківський П.С. Проблеми теорії фінансового права / П.С. Пацурківський. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – 276 с.

238. Пацурківський П.С. Суще та належне у фінансовому праві: основні типи доктринальних вирішень / П.С. Пацурківський // Проблеми філософії права. Міжнародний часопис. Том І. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С.91 – 102.

239. Пепеляев С.Г. К вопросу о налоговом законодательстве и налоговых правоотношениях / С.Г. Пепеляев // Налоговый вестник – М., 1997. – № 5. – С. 19 – 21.

240. Перепелица М.А. Правовое регулирование статуса плательщиков налогов и сборов в Украине. Монография / Перепелица М.А.; под ред. проф. Н.П. Кучерявенко. - Харьков: Легас, 2003. – 116с.

241. Перепелюк В.Г. Субъективные публичные права в сфере финансовой деятельности государства как предмет защиты в административном суде / В.Г. Перепелюк // Сборник научн. докл. и сообщ. за материалами международной научной конференции 22-24 сентября 2003 года «Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства». Выпуск 2. – Черновцы: «Рута», 2003. – С. 39 – 51.

242. Петров С.М. Категория интереса в теории советского государственного управления / С.М. Петров, Г.А. Туманов // Советское государство и право. – 1990. – № 8. – С. 13– 20.

243. Петрова Г.В. Современные проблемы развития теории и практики правового регулирования – налогообложения в финансовой деятельности государства / Г.В. Петрова // Журнал российского права. – 2002. – №8. – С. 22 – 26.

244. Петрова Г.В. Налоговые отношения: теория и практика правового регулирования: автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М., 2003. – 58 с.

245. Петрова Г.В. Общая теория налогового права / Г.В. Петрова. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. – 224 с.

246. Петти В. Трактат о налогах и сборах. Verbum sapienti – слово мудрым. Разное о деньгах / В. Пети. – М., 1997. – 66с.

247. Підопригора О.А. Цивільне право України. Правові основи підприємництва / О.А. Підопригора, В.О. Сумін, О.О. Підопригора. – К., 1994. – 107с.

248. Податкове право: Навч. посібник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік та ін..; За ред. проф. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400с.

249. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза, 1997. – 400с.

250. Польссон Р. Введение в шведское налоговое право: Пер. со швед. / Р. Польссон; под ред. д.ю.н. Д.В. Винницкого. – Москва; Екатеринбург: Полиграфист, 2006. – 167с.

251. Пономарьов Д.Є. Генезис и структура юридических конструкций: подходы к пониманию / Д.Є. Пономарьов // Академический юридический журнал. – 2005. – № 2. – С.4 – 8.

252. Пономарьов Д.Є. Юридические конструкции: становление понятия в отечественном правоведение / Д.Є. Пономарьов // Российский юридический журнал. – 2004. – № 4. – С.46 – 53.

253. Права человека: основные международные документы. – М., 1990. – 729с.

254. Правовые акты. Учебно-практическое и справочное пособие / Ю.А. Тихомиров, И. В. Котелевская. – М., 1999. – 381с.

255. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів: автореферат. дис…. докт. юрид. наук: 12.00.07 / Н.Ю. Пришва; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2004. – 39 с.

256. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів. Монографія / Н.Ю. Пришва. – Київ: «ЕксОб», 2003. – 280 с.

257. Проблемы совершенствования советской финансовой системы в современный период: Сборник научных трудов / Отв. ред. Е.А. Ровинский. – М., 1981. – 110 с.

258. Проблемы теории государства и права. Учеб. пособ. — М., 1999. – 321с.

259. Пушкарева В.М. История мировой и русской финансовой науки и политики / В.М. Пушкарева. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 272 с.

260. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов / В.М. Пушкарева. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 192 с.

261. Рабинович П.М. Социалистическое право как ценность / П.М. Рабинович. – Львов: Изд-во при Львовс. гос. ун-те Издательского обьединения «Вища школа», 1986. – 187с.

262. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник / П.М. Рабінович. – Вид. 5-те, зі змінами. – К.: Атіка, 2001. – 328с.

263. Рабінович П.М. Приватне і публічне у природному праві та українському законодав­стві / П.М. Рабінович // Юридична Україна. — 2004. – № 6. – С. 27 – 33.

264. Рабінович П.М. Природне право: діалектика приватного й публічного / П.М. Рабінович // Юридичний вісник України. – 2004. – № 12. – 20–26 берез­ня. – С. 30– 32.

265. Рабінович П. Права людини: діалектика універсалізації найменувань та урізноманітнювання змісту й меж / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. – №3(30). – Харків, 2002. – С.3– 8.

266. Рабінович П. Право приватне і право публічне як загальносоціально-природні явища та їх відображення у законодавстві / П. Рабінович // Українське право. – 2004. – № 1. – С. 8– 20.

267. Рабінович П. Права і свободи людини: загальні принципи викладання у навчальних закладах / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. – №3(26). – Харків, 2001. – С.91– 100.

268. Рабінович П.М. Права людини і громадянина / П.М. Рабінович, М.І Хавронюк. – К: Атіка, 2004. – 464с.

269. Ровинский Е. Предмет советского финансового права / Е. Ровинский // Советское государство и право. – 1940. – № 3. – С.29– 48.

270. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права / Е.А. Ровинский. – М.: Госюриздат, 1960. – 193 с.

271. Ровинский Н.Н. Государственный бюджет СССР / Н.Н. Ровинский. – М.-Л., 1939. – 450 с.

272. Рукавишникова И.В. Метод финансового права: Монография / И.В. Рукавишникова. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 254с.

273. Ручкина Г.Ф. Финансово-правовое регулирование предприни-мательской деятельности / Г.Ф. Ручкина. – М.: Юриспруденция, 2003. – 272 с.

274. Ручкина Г.Ф. Финансово-правовое регулирование предпри-нимательской деятельности в Российской Федерации: автореф. дис. на соискание научной степени докт. юрид. наук. : специальность 12.00.03 «гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Г.Ф. Ручкина. – М., 2004. – 32 с.

275. Сабикенов С. Право и социальные интересы в период социализма / С. Сабикенов. – Алма-Ата: Наука, 1986. – 200с.

276. Сагатовский В.Н. Основы систематизации всеобщих категорий / В.Н. Сагатовский. – Томск, 1973. – 431 с.

277. Саттарова Н.А. Принуждение в финансовом праве / Н.А. Саттарова; под ред. проф. И.И. Кучерова - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. – 392с.

278. Селигман Э. Очерки по теории обложения (финансовые проблемы военного и послевоенного периода) / Э. Селигман. – Пг., 1924. – 127 с.

279. Селіванов А.О. Фундаментальна праця з податкового права / А.О. Селіванов // Право України. – 2008. – №2. – С.128– 130.

280. Селюков А.Д. Правовое обеспечение оптимизации межбюджетных отношений в Российской Федерации: автореф. дис. на соискание научной степени докт. юрид. наук. : специальность 12.00.14. «административное право ; финансовое право ; информационное право» / А.Д. Селюков. – М., 2003. – 57 с.

281. Система советского права и перспективы её развития // Советское государство и право. – 1982. – № 8. – С.55– 105.

282. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник / О.Ф. Скакун. – Харьков: Эспада, 2005. – 840 с.

283. Сиренко В.Ф. Интересы – Власть – Управление / В.Ф. Сиренко. – Киев, 1991. – 170с.

284. Сиренко В.Ф. Проблема интереса в государственном управлении / В.Ф. Сиренко. – Киев, 1980. – 180 с.

285. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / О.Ф. Скакун [пер. с рос.] – Харків: Консул, 2001. – 656 с.

286. Словник іншомовних слів / За редакцією член-кореспондента АН УРСР О.С. Мельничука. – К., 1975. – 776 с.

287. Смирнов А.В. Проблемы и перспективы погашения налоговой задолжности / А.В. Смирнов // Налоговый вестник. – № 10. – 1998. – С.144– 149.

288. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М., 1962. – 684 с.

289. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / А. Сміт. – Київ: port-royal, 2001. – 594 с.

290. Советское финансовое право: Учебник / Отв.ред. Л.К. Воронова, Н.И. Химичева. – М.: Юридическая литература, 1987. – 462 с.

291. Советское финансовое право: Учебник / Отв.ред. В.В.Бесчеревных, С.Д.Цыпкин. – М.: Юридическая литература, 1982. – 423 с.

292. Соколов А.А. Теория налогов / А.А. Соколов. – М.: ООО «ЮрИнфоР – Пресс», 2003. – 506с.

293. Соколова Э.Д. Правовые основы финансовой системы России / Э.Д. Соколова; отв. ред. Е.Ю. Грачева. – 111 с.

294. Соловьев В.А. О правовой природе налога / В.А. Соловьев // Журнал российского права. – 2002. – №3. – С.22 – 29.

295. Сорокина Ю.В. Введение в философию права: Курс лекций / Ю.В. Сорокина. – М.: НОРМА, 2008. – 336 с.

296. Степанян В.В. Выражение интересов общества и личности в социалистическом праве (Механизм: структура, функционирование) / В.В. Степанян. Ереван, 1983. – 157с.

297. Супрунюк М. Необхідний компроміс / М. Супрунюк // Іменем закону. – 1997. – 12 вересня.

298. Сутырин С. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике / С.Сутырин, А. Погорлецкий. – СПб.: Полиус. – 1998. – 557с.

299. Таранов І.М. Оцінка ефективності наданих пільг з оподаткування / І.М.Таранов // Фінанси України. – 2002. – № 12. – С. 55 – 62.

300. Тарасов П.И. Очерк науки финансового права. Введение. Общая часть. Особенная часть / П.И. Тарасов. – Ярославль, 1883. – 700с.

301. Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки / Н.Н. Тарасов. – Екатеринбург, 2001. – 264 с.

302. Тарасов Н.Н. Юридическая наука: «расписание на завтра», или некоторые вопросы «горизонтов развития» юриспруденции ХХІ века. В кн.: Юриспруденция ХХІ века: горизонты развития: Очерки / Н.Н. Тарасов; Под ред. Р.А.Ромашова, Н.С.Нижник. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2006. – С. 58 – 59.

303. Тарасов Н.Н. Юридические конструкции в праве и научном исследовании (методологические проблемы) / Н.Н. Тарасов // Российский юридический журнал. – М., 2000. – № 3. – С.24–38.

304. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., 1997. – 672с.

305. Теория государства и права. Учебник [для юридических вузов и факультетов]. / Под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. – М.: ИНФРА-М – НОРМА, 1999. – 527 с.

306. Титов А.С. Противоречия и перспективы развития налоговых правоотношении / А.С. Титов // Финансовое право. – 2006. – № 1. – С.16 – 20. 307. Тихомиров Ю. А. Публичное право. Учебник / Ю. А. Тихомиров. – М.: Издательство БЕК, 1995. – 496 с.

308. Тихомиров Ю.А. Публично-правовое регулирование: динамика сфер и методов / Ю. А. Тихомиров // Журнал российского права. – М., 2001. – № 5. – С. 4 – 5.

309. Ткаченко Н.М. Податкові системи країн світу та України / Н.М. Ткаченко. – Київ: Алерта, 2004. – 554с.

310. Толчинский Б.А. Политический компромисс: современная проблематика / Б.А. Толчинский // Государство и право. – 1992. – № 12. – С. 85 – 90.

311. Тривус А.А. Налоги как орудие экономической политики / А.А. Тривус. – Баку, 1925. – 187с.

312. Трофімова Л. Гармонізація відносин платників податків і органів податкової служби / Л. Трофімова // Науковий Вісник. – 2001. – № 1. – С. 110 – 118.

313. Тургенев Н.И. Опыт теории налогов. У истоков финансового права / Н.И. Тургенев. – М.: Статут (в серии «Золотые страницы российского финансового права»), 1998. – 432с.

314. Туркота С. Правовий компроміс у кримінальному судочинстві / С. Туркота // Право України. – 2001. – № 12. – С. 69 – 71. 315. У истоков финансового права / М. М. Спиранский, Н. И. Тургенев, М. Ф. Орлов. – М.: Статут, 1998. – 432 с. – (В серии «Золотые страницы финансового права).

316. Українська радянська енциклопедія: Т. 5. – К.: Головна редакція УРЕ, 1961. – 566с.

317. Усатий Г. Деякі деталі необхідного компромісу / Г. Усатий // Іменем закону. – 1998. – № 4. – 23 січня.

318. Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики / А.А. Ушаков. – Пермь, 1967. – 206 с.

319. Философская энциклопедия / Глав. ред. Ф. В. Константинов. – М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1967. – Т. 4. – С. 116 – 117.

320. Философский энциклопедический словарь / Ред.кол. С. С. Аверинцев й др. – Изд. 2-е. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – 815 с.

321. Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. М.В. Карасева. – М.: Юристь, 2002. – 576с.

322. Финансовое право. Лекции доцента С.-Петербургского университета В.А.Лебедева. – СПб., 1882. –493с.

323. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И.Химичева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – 600с.

324. Финансовое право Российской федерации: Учебник / Отв. ред. М.В.Карасева. – М., Юристъ. 2000. – 256 с.

325. Финансовое право: Учебник / О.Н.Горбунова, Е.Ю.Грачева, и др.; Отв.ред. Е.Ю.Грачева, Г.П.Тостопятенко. – М.: Проспект, 2004. – 536 с.

326. Финансовое право. – М.: Юрид. л-ра, 1978. – 392 с.

327. Финансовое право. Учебник для высших юрид. инс-в / сост. и ред. Н.Н.Ровинский. – М., 1946. – 360 с.

328. Финансовое право: Учебник / К.С. Бельский и др.; Под ред. С.В. Запольского. – М.: Российская академия правосудия; Эксмо, 2006. – 635 с.

329. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2003. – 749 с.

330. Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н.Горбуновой. – М., 1996. – 400 с.

331. Финансы / В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И. Гончаренко и др.; под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 282 с.

332. Финансы сельского хозяйства. – М., 1974. – 280 с.

333. Финансы и налоги: очерки теории и политики. – М.: «Статут», 2004. – 376с. (в серии «Золотые страницы финансового права России»)

334. Фінансове право України: Підручник / За ред. М.П.Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.

335. Філософський словник / За ред. В.І.Шинкарука. – 2-е вид. (перероб. і доп.). – К.: Головна редакція української радянської енциклопедії, 1986. – 798 с.

336. Новейший философский словарь: 3-е изд., исправлен. – Минск: Книжный Дом. – 2003. – 1280с.

337. Франк Ф.К. Об определении понятия и сущности общих принципов налогового права / Ф.К. Франк // Журнал российского права. – 2003. – №4. – С. 107 – 112.

338. Хабриева Т.Я. Теория современной конституции / Т.Я. Хабриева, В.Е.Чиркин. – М.: Изд-во НОРМА, 2005. – 320 с. 339. Халфина Р. О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права / Р. О. Халфина // Вопросы советского административного и финансового права. – М., 1952. – С. 182 – 214.

340. Халфина Р.О. Методологический аспект теории правоотношения / Р. О. Халфина // Советское государство и право. – 1971. – №10. – С.20 – 27. 341. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении / Р. О. Халфина. – М.: Юридическая литература, 1974. – 351 с.

342. Халфина Р.О. Право как средство социального управления / Р. О. Халфина. – М.: Наука, 1988. – 256с.

343. Химичева Н.И. Налоговое право: Учебник для вузов / Н.И. Химичева. – М.: Изд-во БЕК, 1997. – 336с. 344. Химичева Н. И. Субъекты советского бюджетного права / / Н. И. Химичева ; под. ред. В. М. Манохина. – Саратов: И-д-во Саратовского университета, 1979. – 222 с.

345. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть / А. И. Худяков. – Алматы: ТОО «Баспа», 2001. – 272 с.

346. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть: Учебник. – Алмата: ТОО Издательство «НОРМА-К», 2003. – 512 с.

347. Худяков А.И. Основы налогообложения. Учебное пособие / А.И. Худяков, М.Н. Бродский, Г.М. Бродский. – Издательство «Европейский Дом», Санкт-Петербург, 2002. – 432с.

348. Цінник О. М. Публічні та приватні інтереси в господар­ських товариствах: проблеми правового забезпечення: Монографія / О. М. Цінник. – К.: Атіка, 2003. – 352 с.

349. Цыпкин С.Д. Доходы государственного бюджета СССР / С. Д. Цыпкин. – М., 1973. – 222 с. 350. Цыпкин С. Д. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании финансовой деятельности советского государства / С. Д. Цыпкин. – М.: МГУ, 1983. – 80 с.

351. Чашников А.В. Участие государства в договорных отношениях / А.В.Чашников. – СПб.: НПО Мир и семья. – 2001. – 80с.

352. Чевичелов В.В. К вопросу о понятии «юридическая конструкция» / В.В. Чевичелов // Государственная власть и местное самоуправление. – 2005. – № 11. – С.27 – 31.

353. Чевичелов В.В. Классификация юридических конструкций / В.В. Чевичелов . – Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. – 21 с.

354. Чевичелов В.В. Юридическая конструкция: понятие, виды, функции / В.В. Чевичелов. – Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. – 55 с.

355. Чевычелов В.А. Юридическая конструкция (проблемы теории и практики): автореф. дис. на соискание научной степени канд. юрид. наук. : специальность 12.00.01./ В.В. Чевичелов. – Нижний Новгород, 2005. – 24 с.

356. Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике / А.Ф. Черданцев. – Екатеринбург, 1993. – 189 с.

357. Черданцев А.Ф. Юридические конструкции, их роль в науке и практике / А.Ф. Черданцев // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – Ленинград, 1972. – №3. – С.12–19.

358. Черепахин Б.Б. Первоначальные способы приобретения права собственности по действующему праву / Б.Б. Черепахин // Ученые записки Саратовского университета. – 1924. – Вып. 2. – Т.2. – 110 с.

359. Черепахин Б.Б. Экономические интересы при социализме и их правообразующее значение / Б.Б. Черепахин // Советское государство и право. – 1981. – № 2. – С. 29 – 34.

360. Чечет Д.М. Субъективное право и формы ее защиты / Д.М.Чечет. – Л., 1968. – 72 с.

361. Честнов И.Л. Проблемы и перспективы юридической науки ХХI века / В кн..: Юриспруденция ХХІ века: горизонты развития: Очерки / И.Л. Честнов; Под ред. Р.А. Ромашова, Н.С.Нижник. – СПб: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2006. – 657 с.

362. Чуркин А.В. Объект налогообложения: правовые характеристики: Учеб. Пособие / А.В. Чуркин. – М.: Юристъ, 2003. – 120 с.

363. Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение интересов личности / Н.А. Шайкенов. – Свердловск, 1990. – 200 с.

364. Шепенко Р.А. Налоговое право Китая: источники и субъекты / Р.А. Шепенко. – М.: «Статут», 2004. – 414 с.

365. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: Лекции профессора Московского университета Г.Ф. Шершеневича, читанные в Московском Коммерческом Институте в 1909/10 г. / Г.Ф. Шершеневич. – М., 1911. – 613 с.

366. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учебное пособие: В 2 т. / Г.Ф. Шершеневич . – Т. 2. – Вып. 2,3,4. – 521 с.

367. Щербанюк О.В. Громадянин як суб’єкт податкових правовідносин / О.В. Щербанюк. – Чернівці: Рута, 2000. – 280 с.

368. Юридическая конфликтология / Под ред. В. Н. Кудрявцева. – М., 1995. – 206с.

369. Юридична енциклопедія. – Видавництво «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана. – Київ. – 2001 рік. – 768 с.

370. Юридична енциклопедія: в 6-ти т. / Редкол. Ю.С.Шемшученко (Глава редкол) та ін. – К., 2001. – Т. 3: К-М., 2001. – 792с.

371. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора. Основы теории государственных финансов / Л.И. Якобсон. – М., 1996. – 319с.

372. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений: дис. на соискание научной степени канд. юрид. наук / В.Ф. Яковлев. – Свердловск, 1972. – 212с. 373. Янжул И. И. Основные начала финансовой науки. Учение о государственных доходах / И. И. Янжул. – Т. 3. – М.: “Статут” - 2002. – 555 с. – (В серии «Золотые страницы российского финансового права России).

374. Black’s Law Dictionary with pronunciations: definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern. Centennial Edition (1891-1991). – West Publishing Co., 1991. – 1136 p.

375. Bouvier M. Finances publiques / M. Bouvier, M.-C. Esclasson, J-P. Lassal. – 5 ed. – P., 2000. – 652 p.

376. Habermas G. Law as medium and law as institution / G. Habermas // Dilemmas of law in the welfare state / Ed. by Feubren G. – Berlin:, NY.: De Gruyter, 1986. – P.203 – 220.

377. Spencer Brown G. Laws of form / Brown G. Spencer. – 2 ed. – New York, 1972. – 458 p.

378. Unger R.M. Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory/ R.M. Unger. – New York, 1976. – 482 p.

379. Trotabas L. Droit fiscal / L. Trotabas, J.-M. Cotteret. – 8-e ed. – P., 1997. – P.7 – 8.

380. Wagner Ad. Finanzwissenshaft. Fheil 11. Auflage 2 / Ad. Wagner. – Berlin, 1912. – 207S.

<< |
Источник: Вдовічен Віталій Анатолійович. ПОДАТКОВО-ПРАВОВИЙ КОМПРОМІС інтересів платника податків і держави. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2011. 2011

Еще по теме Список використаних джерел та літератури:

 1. Список використаних джерел та літератури
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. Список використаних джерел та літератури
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -