<<
>>

Поняття підстав виникнення, зміни та припинення правовідносин з приводу земельного податку

Наявність у платників земельного податку правосуб’єктності та регла­ментування їх статусу відповідною правовою нормою ще не породжує самих земельних податкових відносин. Для існування їх як реалії необхідна конкретна причина, підстава.

Підставою існування правовідносин визнається юридичний факт або сукупність юридичних фактів (фактичний склад). До такої позиції схиляються як в теорії права [176; 4; 57; 61; 60; 69; 130][474]), так і в фінансово-правовій теорії [97; 172; 168; 133][475]). Подібні судження можна знайти і в дослідженнях інших галузей права [244; 3; 248][476]).

Як відомо, податкове правовідношення виникає не за волевиявленням сторін. Для цього необхідною є його законодавча регламентація. Але, як справедливо зазначає Л.К. Воронова, для виникнення фінансового право­відношення видання закону або підзаконного акту недостатньо, оскільки він встановлює лише типові ознаки фінансових правовідносин. Для того щоб гро­мадянин був суб’єктом податкових правовідносин, необхідний певний юри­дичний факт” [172][477]).

В теорії фінансового права існують розбіжності щодо розуміння та тлумачення юридичних фактів. Зокрема, Ю.А. Ровінський під юридичними фактами, які породжують фінансові правовідносини, розумів нормативні та індивідуальні фінансові і фінансово-планові акти [110][478]). Л.К. Воронова називає ними життєві обставини, з якими правова норма пов’язує виникнення, зміну або припинення правовідносин. На її думку, у фінансових право­відносинах, як і у всіх видах правовідносин, юридичні факти поділяються на дії та події [169][479]). Близькою є позиція О.М. Горбунової, яка під юридичними фактами, що викликають появу, зміну та припинення фінансових правовідносин, розуміє передбачені нормами фінансового права дії або події, що зумовлюють виникнення, зміну чи припинення у окремих фізичних або юридичних осіб фінансових прав та обов’язків [168][480]).

О.І. Ху­дяков визначає наявність передбачених законодавством юридичних фактів, до яких відносяться діяння та події, умовою виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин [133][481]). Як вважає В.І. Гурєєв, юридичними фактами можуть бути: події, що впливають на суспільні відносини і регулюються правом; стани, тобто такі обставини, що існують на протязі тривалого періоду часу; правомірні та неправомірні дії, що відзначаються вольовим характером і певними юридичними наслідками, які настають в результаті їх здійснення [37][482]). На думку П.С. Пацурківського, найбільш адекватним є розуміння юридичного факту, як правової моделі реального діяння чи події. Тому юридичний факт він визначає як відповідну реальному явищу систему його спеціальних ознак (склад), виділених на основі норми права, що є юридичною підставою настання правових наслідків [97][483]).

Юридичні факти забезпечують перехід від загальної моделі правил поведінки, закріплених у фінансово-правовій нормі, до конкретної, втіленої у податкових правовідносинах. Водночас юридичним фактам – підставам існу­вання правовідносин з приводу земельного податку властиві особливості. Вони насамперед пов’язані з владною правовою природою правовідносин його сплати. Ми погоджуємось з думкою О.В. Старовєрової, що у податковому пра­ві, де панує імперативний метод правового регулювання, необхідне чітке зако­нодавче регулювання не лише основних елементів податково-правового меха­нізму, а й встановлення повного переліку юридичних фактів, на основі яких виникають, змінюються і припиняються податково-правові відносини [378][484]).

Сучасне податкове законодавство потребує серйозної роботи щодо закріплення юридичних фактів та їх складів у фінансово-правових нормах. По-перше, існує проблема їх соціальної зумовленості у фінансовому законодавстві. Як справедливо відзначає М.В. Карасьова, юридичний факт, або фактичний склад, обов’язково повинен бути „своєчасним” – відображати існуючі на даний момент суспільні відносини [314][485]).

Крім того, він повинен включати в себе елементи, які фіксують всі можливі варіанти розвитку фактичної ситуації. Якщо цього немає, державним органам, які застосовують фінансово-правові норми залишається можливість власного їх тлумачення. Тому ознаки юридичних фактів повинні бути чітко виражені у податковому законі. Підзаконні нормативно-правові акти можуть лише конкретизувати визначені в законі ознаки юридичних фактів, а не фіксувати при цьому нові, оскільки така практика може призвести до необґрунтованого розширення фактичного складу, його правової та соціальної недоцільності.

Отже, юридичними фактами, у зв’язку з якими виникають, змінюються і припиняються правовідносини з приводу сплати земельного податку, є сукупність життєвих обставин (подій та дій), чітко визначених податковим законодавством, що спричиняють настання правових наслідків.

4.4.

<< | >>
Источник: Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович. Правове регулювання земельного податку в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Чернівці –2003. 2003

Еще по теме Поняття підстав виникнення, зміни та припинення правовідносин з приводу земельного податку:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -