<<

ДОДАТКИ

Додаток А

БЛAНК

сoцioлoгiчнoгo oпитувaння громадян щодо стану правового регулювання процесуальних питань оподаткування на основі процесуальних режимів в Україні

Шaнoвний респoнденте! Вaшiй увaзi нaдaється блaнк сoцioлoгiчнoгo oпитувaння щoдo стану правового регулювання процесуальних питань оподаткування на основі процесуальних режимів в Україні.

Oпитувaння є aнoнiмним, вiдпoвiднo прoсимo Вaс нaдaти прaвдивi вiдпoвiдi. Нa кoжне питaння требa нaдaти вiдпoвiдь, наприклад, «Тaк» aбo «Нi» у грaфi нaвпрoти шляxoм пoстaнoвки пoзнaчки (нaприклaд, «+», aбo «-»). Результaти Вaшoї aктивнoї грoмaдянськoї пoзицiї буде викoристaно для рoзрoблення рекoмендaцiй щoдo вдoскoнaлення. правового регулювання оподаткування на основі податкових режимів в Україні

Дякуємo Вaм зa учaсть!

Визначте рівень правового забезпечення процесуальних питань оподаткування на основі процесуальних режимів в Україні
Задовільний Незадовільний
Чи потрібно на законодавчому рівні закріпити існування податкового процесу?
Так Ні
Чи існує необхідність виділити процессуальні податкові режими в межах

податкового процесу?

Так Ні
Які процесуально-процедурні податкові режими слід включити в склад режиму податкового процесу?
Загальний процесуальний податковий режим Особливий процесуальний податковий режим Спеціальний процесуальний податковий режим

РЕЗУЛЬТAТИ

сoцioлoгiчнoгo oпитувaння громадян щодо стану правового регулювання оподаткування на основі податкових режимів в Україні

Вибiркoвим aнкетувaнням булo oхопленo 387 респoндентiв.

Чaс прoведення aнкетувaння – друге пiврiччя 2015 та друге півріччя 2016 рoку. 15 % респондентів відмовилися відповідати на питання з причин браку часу та роздратованості, викликаної складною ситуацією в державі.

Визначте рівень правового забезпечення процесуальних питань оподаткування на основі процесуальних режимів в Україні
Задовільний 29,7 % (57) Незадовільний 70,3% (272)
Чи потрібно на законодавчому рівні закріпити існування податкового процесу?
Так Ні
82,2% (318) 17,6%(69)
Чи існує необхідність виділити процессуальні податкові режими в межах

податкового процесу?

Так 71,8% (278) Ні 28,2%(109)
Які процесуально-процедурні податкові режими слід включити в склад режиму податкового процесу?
Загальний процесуальний податковий режим Особливий процесуальний податковий режим Спеціальний процесуальний податковий режим
82,2% (318) 70,3% (272) Ні 28,2%(109)

Додаток Б

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень до Податкового кодексу України в частині правового регулювання питань процесуальних податкових режимів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

У сучасних доволі непростих умовах, з боку платників існує значна кількість нарікань на складність сприйняття норм податкового законодавства, ускладнення у сфері їх практичного застосування, для пересічних платників податків, особливо з врахуванням тих складних економічних процесів, які викликала системна криза та враховуючи її суттєвий негативний вплив на діяльність суб’єктів господарювання, переш за все суб’єктів підприємницької діяльності.

Відповідно до вимог статті 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. А конкретизація порядку, розмірів та умов сплати, а також конкретні податкові платежі закріплюються у галузевому кодифіковану акті – Податковому кодексі України.

Практика застосування норм податкового законодавства свідчить, що платники податку доволі часто стикаються зі складністю податкового регулювання питань застосування норм податкового законодавства, особливо в частині самих процедур виконання тих чи інших податкових вимог та відповідно сплати податків, зборів, платежів та подання податкової звітності.

Така складність зумовлена перш за все тим, що платники поставлені перед дилемою про порядок виконання податкових вимог, як загалом, так і по конкретним податковим платежам, кожен з яких має свої особливості, які при цьому можуть бути, у контексті правового регулювання поєднані з загальними нормами податкових процедур, що створює значну складність для їх пошуку та сприйняття не фахівцями у сфері податкових правовідносин. В результаті це може призвести до фінансових втрат платників податку, втрат ним значного обсягу часу на узгодження різноманітного спектру питань пов’язаних із оподаткуванням, що в результаті негативно позначається на загальному стані суб’єктів господарювання та підвищує витрати їх операційної діяльності.

З врахуванням вказаного доцільним вбачається удосконалити механізми правого регулювання податкового процесу, на основі запровадження податкових режимів, які мають забезпечити чітке та однозначне розуміння поведінки платника в ході виконання ним свого податкового обов’язку. В результаті має відбутися спрощення правового регулювання застосування відповідних податкових процедур, що будуть включені до відповідних податкових режимів.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Загальне розуміння норм податкового законодавства усіма суб’єктами податкових правовідносин лежить в основі чіткого та неухильного дотримання податкових нормативних вимог та забезпечує наповнення коштами державного і місцевих бюджетів, а також дозволяє отримувати додаткові фінансові ресурси до бюджетів на основі створення такого податкового режиму, який би сприяв розвитку економіки вцілому та окремих суб’єктів підприємницької діяльності.

Проект має стати складовою законодавства України у сфері податкових правовідносин та законодавчо врегулювати питання процесуальних режимів у податковому законодавстві України.

Зокрема, даним проектом пропонуються внести зміни до Податкового кодексу України, в статтю 11, якими має бути визначено на основі процесуальних режимів поняття та склад процесуальних податкових режимів та розмежувати сфери їх застосування на загальну і особливу, де остання має забезпечити процесуальне регулювання порядку виконання платниками їх податкових обов’язків, стосовно окремих податкових платежів.

3. Правові аспекти

Проект Закону відповідає Конституції України та іншим актам вищої юридичної сили, узгоджується з актами такої самої юридичної сили, не належить до сфери правового регулювання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, пріоритетних сфер адаптації законодавства України до acquis communautaire, не потребує проведення гендерно-правової експертизи.

Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є:

Конституція України;

Податковий кодекс України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових видатків державного бюджету.

5. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

10. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття положень законопроекту надасть змогу поліпшити правове регулювання у сфері процесу виконання податкового обов’язку платниками податків.

Також даний законопроект має сприяти збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів та поліпшить економічний клімат у фері оподаткування в Україні.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень до Податкового кодексу України в частині правового регулювання питань процесуальних податкових режимів»

Чинна редакція

Податкового кодексу України

Запропонована редакція

Податкового кодексу України

Стаття 11. Спеціальні податкові режими

11.1. Спеціальні податкові режими встановлюються та застосовуються у випадках і порядку, визначених виключно цим Кодексом.

11.2. Спеціальний податковий режим - система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб'єктів.

11.3. Спеціальний податковий режим може передбачати особливий порядок визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів.

11.4. Не визнаються спеціальними режимами податкові режими, не визначені такими цим Кодексом.

Стаття 11. Податкові режими у податковому законодавстві України

11.5. Процесуальний податковий режим є системою юридичних засобів і заходів, що функціонує в межах податкового процесу як сукупності податкових процедур і підгалузі податкового права, існує лише в межах податкових процесуальних правовідносин; представляє собою взаємопов’язану сукупність способів і засобів, за допомогою яких здійснюється вплив на податкові процесуальні правовідносини вцілому та окремі процедури, зокрема, і через них на учасників податкових правовідносин для забезпечення чіткості і законності функціонування процесуального аспекту податкової системи; є постійною, об’єктивною та безперервно існуючою системою юридичного впливу на податкові відносини всередині держави.

До складу спеціального податкового режиму належать наступні режими:

- загальний, що представляє собою режим для податкових процедур, що стосуються всіх без виключення податково-процесуальних правовідносин (вміщує загальні положення, процедури податкової реєстрації та податкового обліку, виконання податкового обов’язку, подання податкової звітності, податкового контролю, інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів, відповідальності за порушення податкового законодавства, застосування міжнародних договорів і міжнародна співпраця у сфері погашення) податкового боргу;

- - особливий режим, що представляє собою режим для податкових процедур, що стосуються окремих податкових платежів та спрямовані на їх правове регулювання

Стаття 40.
Сфера застосування цього розділу

40.1. Цей розділ визначає порядок адміністрування податків та зборів, визначених у розділі І цього Кодексу, а також порядок контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі органи.

У разі якщо іншими розділами цього Кодексу або законами з питань митної справи визначається спеціальний порядок адміністрування окремих податків, зборів, платежів, використовуються правила, визначені в іншому розділі або законі з питань митної справи.

Стаття 40. Сфера застосування цього розділу на основі процесуальних режимів.

40.1. Даний розділ визначає порядок адміністрування податків, зборів, платежів визначених у розділі І цього Кодексу на основі процесуальних податкових режимів, а також порядок контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі органи.

У разі якщо іншими розділами цього Кодексу або законами з питань митної справи визначається спеціальний порядок адміністрування окремих податків, зборів, платежів, використовуються правила, визначені в іншому розділі або законі з питань митної справи.

40.2. Адміністрування податків, зборів, платежів на основі процесуальних податкових режимів здійснюється з врахуванням складу таких режимів (загального та особливого режимів).

40.3. Загальний процедурний податковий режим представляє собою такий податковий режим у сфері процесуального податково-правового регулювання, що забезпечує регулювання всіх процесуальних аспектів податкових правовідносин та розповсюджує свою дію на всі податкові платежі.

До структури загального процесуального податкового режиму належать загальні положення, процедури:

- податкової реєстрації та податкового обліку;

- - виконання податкового обов’язку, подання податкової звітності;

- податкового контролю та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів;

- відповідальності за порушення податкового законодавства;

- - застосування міжнародних договорів і міжнародна співпраця у сфері погашення податкового боргу

40.4. Особливий процесуальний податковий режим представляє собою такий податковий режим у сфері процесуального податково-правового регулювання, що забезпечує регулювання процесуальних аспектів податкових правовідносин по відношенню до окремих податкових платежів.

Кожному із податкових платежів надається процедура виконання стосовно нього податкових обов’язків платників податку.

АКТ

впровадження у наукову діяльність Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» дисертаційної роботи Колеснік Любомири Іванівни на тему: «Процесуальні режими у податковому процесі»

Комісія у складі: завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права д.ю.н., професора Фрицького Ю.О., доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, к.ю.н. Сенченко Л.В, доцента кафедри доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, к.ю.н. Сердюка Є.В., склала цей акт про те, що матеріали дисертаційної роботи Колеснік Любомири Іванівни за темою «Процесуальні режими у податковому процесі» були використані в ході проведення кафедральних досліджень за темою «Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин» (номер державної реєстрації 0107U008696) у Інституті права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

д.ю.н., професор

Ю. О. Фрицький

доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права к.ю.н.

Л. В. Сенченко

доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права к.ю.н.

Є. В. Сердюк

АКТ

впровадження у наукову діяльність Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» дисертаційної роботи Колеснік Любомири Іванівни на тему: «Процесуальні режими у податковому процесі»

Ю. О. Фрицький

доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права к.ю.н.

Л. В. Сенченко

доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права к.ю.н.

Є. В. Сердюк

АКТ

завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

д.ю.н., професор

Ю. О. Фрицький

доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права к.ю.н.

Л. В. Сенченко

доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права к.ю.н.

Є. В. Сердюк

АКТ

впровадження у навчальну діяльність Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» дисертаційної роботи Колеснік Любомири Іванівни на тему: «Процесуальні режими у податковому процесі»

завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

д.ю.н., професор

Ю. О. Фрицький

доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права к.ю.н.

Л. В. Сенченко

доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права к.ю.н.

Є. В. Сердюк

АКТ

завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

д.ю.н., професор

Ю. О. Фрицький

доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права к.ю.н.

Л. В. Сенченко

доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права к.ю.н.

Є. В. Сердюк

Комісія у складі: завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права д.ю.н., професора Фрицького Ю.О., доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, к.ю.н. Сенченко Л.В, доцента кафедри доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, к.ю.н. Сердюка Є.В., склала цей акт про те, що матеріали дисертаційної роботи Колеснік Любомири Іванівни за темою «Процесуальні режими у податковому процесі» були використані в ході проведення викладання дисциплін «Податкове право», «Фінансове право» та підготовки навчальних програм з даних дисциплін у Інституті права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

<< |
Источник: Колеснік Любомира Іванівна. Процесуальні режими у податковому процесі. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2017. 2017

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -