<<
>>

3.2.2. Методи та способи сплати земельного податку.

В науці фінансового права є усталеною позиція, що обов’язковим елементом правового механізму податку є метод оподаткування [257; 46; 73][385]). Немає суттєвих розбіжностей і у визначенні даного поняття.

Під методом оподаткування розуміють порядок зміни ставки податку в залежності від зміни податкової бази [76; 94; 140][386]). На основі зміни розміру податкової бази виділяються такі методи оподаткування, як рівне, пропорційне, прогресивне і регресивне оподаткування [157][387]). За рівного оподаткування до всіх платників застосовується рівна сума податку, яка не залежить від розміру предмету оподаткування. За пропорційним методом для платників визначається рівна ставка (а не сума) податку. Прогресивний метод оподаткування – метод за якого ставка податку збільшується із зростанням розміру об’єкту оподаткування. За регресивного методу навпаки – із збільшенням податкової бази ставка податку зменшується [143; 156][388]).

Специфіка методу оподаткування у правовому механізмі земельного податку зумовлена специфікою його предмету – земельної ділянки, що перебу­ває на праві власності у фізичних чи юридичних осіб. Тому законо­давче закріп­лення методу оподаткування земельним податком базується на ос­нові його фіскальної та регулюючої функції. Адже земельний податок – це не просто один із фінансових інструментів держави для наповнення власного бюд­жету. Завдяки встановленню методу оподаткування держава реалізує власну політику щодо ефективності і раціональності використання земельних ресурсів, створює рівні можливості у фізичних та юридичних осіб щодо реалі­зації права земель­ної власності, впливає на формування сектору приватних земле­власників.

Закріплення законодавцем методу оподаткування випливає з розуміння земельного податку як прямого та реального податкового платежу.

Згідно зі ст. ст. 7 – 11 Закону України „Про плату за землю”, ставки земельного податку встановлюються у відсотковому відношенні від грошової оцінки земельної ділянки [442][389]). З аналізу даного Закону та інших нормативно-правових актів про земельний податок випливає, що ставки земельного податку збільшуються пропорційно із збільшенням розміру податкової бази. Таким чином, в сучасному податковому законодавстві закріплено пропорційний метод оподат­кування земельним податком. На наш погляд, такий метод є найбільш опти­мальним. По-перше, шляхом закріплення пропорційного методу оподаткуван­ня держава створює рівні умови для сплати земельного податку всім його платникам. Адже фізичні і юридичні особи, незалежно від виду господарської діяльності, загального розміру земельної ділянки сплачують однаковий відсоток вартості земельної ділянки. По-друге, ставка податку формується не на основі розміру земельної ділянки, а на основі проведеної її грошової оцінки. По-третє, держава, встановлюючи пропорційний метод сплати земельного податку, тим самим вказує на пріоритетність економічних важелів впливу на формування ринку землі в Україні.

Способом оподаткування у науці фінансового права прийнято визначати шляхи реалізації суб’єктом податку власного податкового обов’язку щодо перерахунку нарахованих податкових сум в бюджет [157][390]). В залежності від особливостей реалізації платником податкового обов’язку визначають деклара­ційний, попередній (авансовий) і кадастровий спосіб сплати податку [258; 66; 94][391]). При нарахуванні і сплаті прямих реальних податків (яким є земельний), застосовується кадастровий спосіб оподаткування. В його основі лежить перерахунок суми у відповідності зі шкалою, що заснована на характеристиці кількісних та якісних показників майна, яке підлягає оподаткуванню [45; 76; 140][392]). Найбільш чітко ознаки і особливості кадастрового способу оподаткуван­ня проявляються у правовій регламентації земельного податку, основою нарахування і сплати якого є земельний кадастр.

Як вдало відзначив ще на початку минулого століття І.М. Кулішер: „в системі реального оподаткування поземельний податок – глава і основа, найбільш яскравий виразник системи. Альфа і Омега його – земельний кадастр” [72][393]).

В науковій літературі земельний кадастр визначається, як документ (або сукупність документів), що містить сукупність відомостей про конкретну земельну ділянку (на основі яких її відносять до однієї чи іншої категорії земель існуючого правового режиму), що має обов'язкове значення для всіх організацій і осіб та затверджується органом державної влади [39; 144; 145; 52; 315][394]). Особливо важливим при вивченні земельного податку є той факт, що тільки за допомогою матеріалів кадастру реалізується норма про платність землеволодіння і землекористування. Земельний кадастр має за мету забезпечити встановлення обґрунтованих розмірів земельного податку, тобто встановлення такого механізму оподаткування землі, який би забезпечував господарське ставлення до неї, відповідав засадам справедливості і прозорості [312; 326; 350; 337][395]).

Для реалізації державою політики в сфері оподаткування землі необхідна об’єктивна інформація щодо стану і вартості земельних угідь. Ми не можемо погодитись з В.В. Буряковським, який вважає, що кадастровий спосіб оподаткування значною мірою носить історичний характер і застосовується при слабкому розвитку податкового апарату [143][396]). Правовий механізм земельного податку тісно і нерозривно пов’язаний з веденням земельного кадастру. Для точного відображення стану, кількості і якості предмету оподаткування – землі необхідна злагоджена діяльність цілої системи державних органів щодо постійного поновлення відомостей про використання земельних угідь, їх склад та зміну цільового призначення. Таким чином, систематизована інформація, що міститься в земельному кадастрі, є основою правового механізму нарахування земельного податку в цілому.

<< | >>
Источник: Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович. Правове регулювання земельного податку в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Чернівці –2003. 2003

Еще по теме 3.2.2. Методи та способи сплати земельного податку.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -