<<
>>

В С Т У П

Актуальність теми дисертаційного дослідження. В умовах формування в Україні соціально орієнтованої економіки, становлення відповідної їй системи оподаткування проблеми розвитку податкового законодавства набули істот­ного значення.

Особливо значущою на даний період є проблема нормативно-правового регулювання земельного податку. Його законодавче закріплення тісно пов’язане як із збільшенням державних потреб у фінансових ресурсах, реформуванням податкової системи в цілому, так і з демонополізацію дер­жавної форми власності на землю, становленням та постійним зростанням числа приватних земельних власників. Відсутність єдиної, чітко виробленої держав­ної політики оподаткування землі, нестабільність податкового законо­давства, докорінні зміни у відносинах земельної власності – всі ці фактори визначають необхідність створення адекватного вимогам часу, обґрунтованого на науково-теоретичному рівні механізму правового регулювання земельного податку. Це, в свою чергу, стимулює до пошуку нових підходів у дослідженні його правової природи, виявленні сутності, характерних ознак, умов та підстав існування земельно-податкових правовідносин.

В актуальності теми кандидат­ської дисертації переконує також ступінь наукової розробки проблеми дослідження. Слід відзначити, що в науці фінансового права проблема земельного податку не є новою. Як фінансово-правова категорія земельний податок та його правове регулювання досить широко досліджувались у минулому в працях вчених, що спеціалізувались в галузі фінансового права. Особлива увага даній проблемі приділялась російською фінансово-правовою наукою у дореволюційний період. Одним з перших, хто науково обґрунтував необхідність запровадження та законодавчого оформлення земельного податку, був М.М. Сперанський, пропонуючи замінити ним існуючу тоді подушну подать [208][1]). До проблеми земельного податку звертався М.І.

Тур­гєнєв, беззаперечним позитивом дослідження якого є те, що він вивчав правову природу даного податкового платежу на основі порівняль­ного аналізу чинного тоді європейського законодавства [209][2]).

Особливого розвитку дослідження земельного податку набули у останній четверті ХІХ століття. Це було зумовлено насамперед тим, що в період з 1866 по 1897 роки в Російській Імперії на нього припадало основне фіскальне наван­таження. Саме в даний історичний період наукою фінансового права було дане визначення земельного податку, встановлено його суб’єкт та об’єкт, обґрун­товано значення даних земельного кадастру у механізмі сплати подат­кових сум. Зокрема, в сучасних умовах надзвичайно актуальними і такими, що викликають найбільший інтерес залишаються праці В.О. Лєбєдєва [79][3]), М.М. Алєксєєнка [8][4]), І.Т.Тарасова [123][5]), О.О. Ісаєва [59][6]), Д. Львова [82][7]), М.П. Дружиніна [43][8]), Ф. Тернера [381][9]), Г.О. Вацуро [17][10]), С.В. Калашникова [62][11]), С.І. Іловай­ського [56][12]), Т.В. Локотя [81][13]), І.Х. Озєрова [181][14]), І.І. Янжула [141][15]) та інших. Серед переліку вказаних праць слід виділити комплексне дослідження В.О. Лєбєдєва „О поземельном налоге”. Він збагатив фінансово-правову науку узагальненнями, оцінками та висновками щодо правової природи, специфіки справляння земельного податку, визначив основні елементи та принципи його правового регулювання. Бачення автором правової природи земельного подат­ку, його суб’єкта та об’єкта було сформоване на основі аналізу чинної на той момент нормативно-правової бази та виходячи з позицій фінансово-правової доктрини даного періоду.

Тому деякі його твердження з погляду сьогодення природно можуть видатись застарілими. Однак роль і значення методологічних підходів до визначення земельного податку В.О. Лєбєдєвим в сучасній науковій доктрині податкового права важко переоцінити.

Важливі підходи та напрямки дослідження земельного податку намітили такі видатні вчені-фінансисти, як К.С.Веселовський [260][16]), О.Лаппо-Данилевський [78][17]), О.Соколов [119][18]), В.Твердохлебов [124][19]) та інші. Позиції необхідності його вивчення у єдності з аналізом земельно-оціночних процесів та на основі даних земельного кадастру відстоювали В.К.Горб-Ромашкевич [176][20]), О. Константінов [68][21]), М. Порш [104][22]) та інші.

На даному історичному періоді проблема земельного податку, порядку його нарахування та сплати на українських землях, що перебували під Австро-Угорським пануванням, досліджувалась В.Будзиновським у монографії “Ґрунтовий податок” [15][23]). Безсумнівним позитивом даної праці є те, що, по-перше, автор аналізує правову природу земельного податку через характери ти­ку основних його елементів – платника, об’єкту, ставки, строків сплати. По-друге, справляння земельного податку розглядається ним у єдності з проведен­ням земельно-оціночних і кадастрових робіт.

Із скасуванням радянською владою на загальнодержавному рівні земель­ного податку, вивчення та розробка даної проблеми в науці фінансового права радянського періоду фактично припиняється. У вітчизняній науково-методич­ній літературі цього періоду земельний податок розглядався, як місцевий податковий платіж за користування державними землями лише в контексті аналізу нормативно-правової бази його регулювання. Подібний підхід зустріча­ється у роботах Г.Л. Марьяхіна [85][24]), Н.Г.

Соколова [120][25]), А.Е. Сагайдака [113; 114][26]) та інших. Представники радянської фінансово-правової науки торкались також деяких аспектів оподаткування землі при аналізі сільськогосподарського податку, дослідженням якого займались М.Я. Залесський [49][27]), М.І. Піскотін [102][28]), Б.М. Іванов [413][29]) та інші. Деякі аспекти правового механізму сплати земельного податку як прямого податкового платежу були висвітлені П.П. Гензелем [29][30]), С.О Івероновим [54][31]), М.Ф. Суперанським [122][32]). Водночас комплексних дос­ліджень земельного податку, присвячених аналізу його право­вої природи, влас­тивостей, характерних лише йому ознак в той період не було.

З розпадом Радянського Союзу, крахом командно-адміністративної систе­ми та встановленням в Україні земельного податку вивчення проблеми його правового регулювання набуло особливої ваги. Проте, вагомих наукових розро­бок цієї проблеми поки що немає. В навчально-методичній літературі земель­ний податок досліджується у поєднанні з іншими елементами податкової систе­ми [143; 77; 76; 94; 98; 170; 172; 131][33]). Зокрема, М.П. Кучерявенко, досліджу­ючи історію становлення та розвитку податкової системи, окрему увагу приділяє історичному аналізу правового регулювання земельного податку, „як одному з найбільш тра­­диційних і невід’ємних її елементів” [177][34]). Питанням земельного податку як обов’язкового елементу системи податків в Україні, йо­го ознакам і правовій сутності приділяють увагу Д.А.Бекерська [12][35]), Н.Д.Бондаренко [58][36]), Н.Ю. Пришва [228][37]), Б.С. Портянко [242][38]) та інші.

Деякі аспекти даної проблеми обговорювались на науково-практичних конфе­ренціях. Зокрема, питання сутності, ознак та властивостей даного податкового платежу розглядали О.С. Башняк [215][39]), І.М Бондаренко [216; 217][40]).

Проблемам земельного податку присвятив окремий розділ кандидатської дисертації І.Є. Криницький, визначивши специфіку земельного податку в групі майнових податків та охарактеризувавши його обов’язкові елементи, визначені подат­ковим законом [415][41]). Різні аспекти проблеми правового регулювання земель­ного податку, його місця в системі податкових платежів, а також особли­востей виникнення існування і припинення податково-правових відно­син дос­лід­жу­ва­­лись також у кандидатських дисертаціях В.В.Безуглої [407][42]), Н.В.Во­ротіної [410][43]),

О.В.Бакун [406][44]), М.М.Весельського [408][45]), Т.Є. Кушнарьової [416][46]), О.Г.Свєч-нікової [422][47]), М.О. Перепелиці [420][48]), Р.О. Гаврилюк [411][49]).

Дещо раніше дослідження питань оподаткування землі розпочалось в Ро­сії. Зокрема, даній проблемі присвячені роботи І.К. Вискрєбєнцева [265; 267][50]), Р.Г. Габбасова [264; 268][51]). Спеціально ця проблема досліджувалась у моногра­фії О.А. Ялбулганова [140][52]). Особливо ґрунтовно він визначив принци­пи право­вого регулювання, проаналізував еволюцію законодавства про оподат­ку­вання землі. Даним автором зроблена спроба дослідити земельний податок як катего­рію податкового права, визначити характерні особливості його правового справляння.

Всі зазначені вище та багато інших робіт вчених минулого та сучасних розробок науковців з проблем правової та економічної природи земельного податку стали водночас науково-теоретичною основою даного дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана дисертантом тема наукового дослідження належить до пріоритетних в галузі фінансового права. Проблема вдосконалення податкових правовідносин в ціло­му в умовах переходу до ринкової економіки включена до планових тем Інсти­туту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України [394][53]), посідає чільне місце у підготовленій Інститутом законодавства Верховної Ради України Кон­цепції розвитку законодавства України на 1997 – 2005 роки [148][54]). Вона була визначена серед основних напрямків досліджень юридичної науки, затвердже­них загальними зборами Академії правових наук України на період до 2000 ро­ку [150][55]). Дана тема входить у науково-дослідну проблематику ряду кафедр юридичних факуль­тетів та вузів України, в тому числі кафедри конституційно­го, адміністративного і фінансового права Чернівецького національного універ­ситету ім. Ю. Федьковича.

Об’єктом дослідження в дисертаційній роботі є суспільні відносини, що виникають з приводу оподаткування фізичних та юридичних осіб – власників земельних ділянок земельним податком та відрахування відповідних податко­вих сум у централізовані фонди коштів, а також умови та підстави виникнен­ня, зміни та припинення даних правовідносин.

Предметом дисертаційного дослідження стали норми чинного законодавства України в сфері правового регулювання земельного податку, що містяться в Конституції України, Бюджетному кодексі України, Земельному кодексі України, Законах України “Про систему оподаткування”, “Про плату за землю”, “Про державну податкову службу в Україні”, “Про місцеве самовря­дування”, “Про фіксований сільськогосподарський податок”, “Про оренду землі”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи”, ”Про охорону навколишнього природного сере­довища”, „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюд­жетами та державними цільовими фондами”, в багатьох інших законах, в указах Президента України, в постановах Верховної Ради України, в постановах Кабі­нету Міністрів України, наказах, розпоряд­женнях, інструкціях Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету по земельних ресурсах, інших органів, що на законних підставах від імені держави або за її безпосе­реднім дорученням здійснюють її податкову політику. Зазначені документи стали водночас основним нормативно-інфор­мативним джерелом дисер­таційної роботи.

Фактологічна основа дисертації базується на матеріалах юридичної прак­тики, насамперед, узагальненої в науково-практичних, методичних та інфор­маційних виданнях, а також безпосередньої судової практики, норматив­но-право­вих актів районних, міських та обласних державних податко­вих адмі­ністрацій України, фінансових відділів районних, міських та обласних держав­них адміні­страцій України, рішень органів місцевого самоврядування.

Основною метою дисертаційного дослідження є те, щоб на основі врахування досягнень фінансово-правової науки, узагальнення правотворчої та правозастосовчої практики, вітчизняного та зарубіжного досвіду правового регулювання земельного податку з’ясувати еволюцію земельного податку, виз­начити його поняття, правову природу, ос­новні елементи податково-правового механізму, збагатити даними знаннями науку податково­го права з метою вико­ристання її в якості теоретичної основи при підготовці нових та уточненні дію­чих положень чинного податкового законодавства про земельний податок.

Відповідно до поставленої мети дисертаційного дослідження, автором зроблена спроба вирішити наступні завдання: охарактеризувати основні наукові теорії оподаткування землі; дослідити генезис нормативно-правового регулювання земельного податку на українських землях; визначити поняття зе­мельного податку, дослідити його правову природу; визначити місце земельно­го податку в чинній системі податків України; охарактеризувати основні еле­менти його податково-правового механізму; розкрити правову сутність, умови та підстави виникнення, зміни та припинення земельних податкових право­відносин; визначити поняття, момент настання і припинення податкової право­суб’єктності юридичних і фізичних осіб – платників земель­ного податку; виро­бити та запропонувати, правотворчим та правозастосовчим органам практичні рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання земельного податку та механізму справляння податкових сум, уточнити методо­логічні орієнтири та критерії цієї діяльності.

Методологічною основою дослідження є класичні наукові принципи об’єктивності та історизму і дослідницькі методи пізнання, що ґрунтуються на них, а також конкретно-наукові методи. Основним серед сукупності даних методів при написанні дисертації був формально-догматичний метод, за допомогою якого досліджувались правова природа земельного податку, здійс­нювалась зовнішня наукова обробка емпіричного матеріалу. За допомогою даного методу стало можливим розглядати земельно-податкові правовідносини у їх діалектичному взаємозв’язку та взаємодії, як органічне ціле, адекватне об’єкту дослідження. Найбільш повно в дисертації використовувались такі при­йоми формально-догматичного методу, як опис та аналіз правовідносин з при­воду сплати земельного податку, їх ознак, особливостей та принципів правово­го регулювання. Широко використовувався в ході написання дисертації метод порівняльно-правового дослідження. З його допомогою з’ясовувалось законо­мірне і випадкове, загальне і специфічне у змісті податково-правових норм. Позитивну роль відіграли інструментальний, інституційний, генетичний підхо­ди до проблеми дослідження, методи звернення до інших юридичних наук, статистичної обробки емпіричного матеріалу, реального пізнання, особис­того спостереження. Кожен з даних методів, підходів у конкретному випадку вико­ристовувався не окремо, а в поєднанні з іншими. Дисертантом була здійснена спроба системного, інтегративного підходу дослідження право­вого регулюван­ня земельного податку на етапі переходу до ринкових умов, який базується на комплексному застосуванні всіх інших методологічних підходів, що у своїй єдності відображають різноаспектне бачення податкового права.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вона є першим за знач­ний період розвитку фінансово-правової науки спеціальним науковим дослід­женням законодавчих основ та особливостей правового регулювання земельно­го податку, в якому визначається його сутність та правова природа, місце в сис­темі податків України, елементи його податково-правового механіз­му, умо­ви та підстави виникнення, зміни та припинення земельних податкових правовід­носин. Дане дослідження виконане на основі новітніх методологічних пози­цій, узагальнює сучасну теорію і практику сплати земельного податку в Украї­ні.

Відповідно до одержаних в ході дисертаційного дослідження нових наукових результатів, автор виносить на захист наступні найважливіші науково-теоретичні положення, узагальнення, оцінки та висновки: (див. стор. 171-177).

Наукову новизну дисертації складають також і виносяться на захист сформульовані та обґрунтовані автором конкретні пропозиції щодо вдоскона­лення податкового законодавства, а також підзаконного регулювання земельно­го податку: (див. стор. 177-179).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою. Сформульовані в ній положення, узагальнення, оцінки та висновки, рекомендації та пропозиції одержані дисертантом в результаті опра­цювання та аналізу більше 600 наукових та нормативно-правових джерел і юри­дичної практики з питань земельного податку, осмислення власного досвіду.

Теоретичне і практичне значення результатів, одержаних автором, полягає у можливості використання їх для: 1) уточнення податкової політики, стратегії і тактики України в сучасних умовах; 2) вдосконалення правотворчого і правозастосовчого процесу у сфері земельних податкових правовідносин; 3) завершення роботи над Податковим кодексом України, прийняття Закону Укра­їни „Про земельний податок”; 4) коректування змісту, форм і методів діяльності правозастосовчих органів, що безпосередньо чи опосередковано реалізовують державну податкову політику щодо справ­ляння земельного податку; 5) подаль­ших наукових досліджень проблем право­вого регулювання земельного податку в Україні; 6) навчально-методичних ці­лей в процесі підготовки студентів у галузі фінансового права.

Апробація, публікація та реалізація результатів дисертаційного дослідження. Дисертація виконана і обговорена на кафедрі конституційного, адміністративного і фінансового права Чернівецького національного універси­тету імені Юрія Федьковича. Окремі питання дисертації доповідались на наукових конференціях викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 27-29 квітня 1999 р.; 25-27 квітня 2000 р.; 24-26 квітня 2001 р.; 26-28 серпня 2002 р.; неодноразово на засіданнях кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права Чернівецького національного університету; на теоретичному семінарі юридич­ного факультету Чернівецького національного університету. Положення дисер­тації доповідались також на міжнародній науково-практичній конференції „Правове регулювання державних доходів та видатків” 24-26 вересня 1999 р. в м. Полтава; на секції з проблем реформування фінансового і банківського права під час роботи другої національної науково-теоретичної конференції „Українсь­ке адміністративне право: актуальні проблеми реформу­вання” 26-27 травня 2000 р. в м. Суми; на науково-практичній конференції „Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи реформу­вання)” 19-20 грудня 2001 р. в м. Ірпінь; на регіональній міжвузівській науковій конференції молодих вчених та аспірантів „Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечен­ня прав та основних свобод людини і громадяни­на в Україні” 19 квітня 2002 р. в м. Івано-Фран­ківськ; на міжнародному науко­во-теоретичному семінарі „Проблеми нормативно-право­вого забезпечення бюджетно-податкової політики держави” 22 листопада 2002 р. в м. Ірпінь.

За темою дисертації автором опубліковано у виданнях, що визнані ВАК України фаховими для спеціальності „Правознавство”, 8 одноосібних наукових статей, загальним обсягом понад 5 друкованих аркушів.

Структура дисертаційного дослідження. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, п’ятнадцяти підрозділів, висновків, списку викорис­таних джерел та літератури – 622 найменування, загальний обсяг дос­лідження – 179 сторінок.

<< | >>
Источник: Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович. Правове регулювання земельного податку в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Чернівці –2003. 2003

Еще по теме В С Т У П:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -