<<
>>

ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Зі здобуттям Україною незалежності почався тривалий і складний процес переходу від планової до ринкової економіки, формування нового законодавства, побудови повноцінної правової держави, в якій права і свободи людини і громадянина забезпечуються на належному рівні.

З плином часу, розвитком суспільних відносин та економіки постає необхідність реформування й удосконалення законодавства, забезпечення його відповідності сучасним реаліям життя.

Додержання прав і свобод людини, недоторканість приватної власності, верховенство права та розвинута економіка є найбільш вираженими ознаками сучасних європейських держав. Прагнення України до членства у Європейському Союзі зумовлює необхідність приведення власного законодавства до європейського.

В умовах проведення адміністративної реформи, децентралізації влади та передачі повноважень органам місцевого самоврядування, до повноважень останніх належить вирішення нагальних проблем, що полягають у забезпеченні життєдіяльності населеного пункту, розвитку інфраструктури, збереженні історичних і культурних пам’яток, розвитку туристичного потенціалу, в тому числі у підтриманні комфортного рівня життя та естетичного вигляду адміністративно-територіальної одиниці. Зусилля місцевої влади направлені на забезпеченні благоустрою території населеного пункту, приведення його до європейського рівня, впровадження сучасних рекламних засобів, які є важливими елементами благоустрою, забезпечують розвиток бізнесу, а також є джерелом наповнення місцевих бюджетів.

До повноважень органів місцевого самоврядування зокрема належить регулювання відносин, що виникають у зв’язку з розміщенням реклами у населених пунктах, однак, наразі існують колізії та прогалини у правовому регулюванні, що перешкоджають зазначеним органам ефективно виконувати покладені на них завдання та функції. У зв’язку із цим виникає потреба у дослідженні адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами та визначення шляхів удосконалення законодавства України про рекламу з урахуванням зарубіжного досвіду, надбань сучасної науки і практики.

Зв’язок теми дисертації із сучасними дослідженнями. Дослідження схожої проблематики було проведено Л. Микитенко, яка займалася проблемами адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в Україні, а організаційно-правовим аспектам управління у сфері рекламної діяльності приділила увагу З. Кузнєцова. Найбільш ґрунтовними дослідженнями питань державного регулювання рекламної діяльності займався Є. Ромат, який проаналізував історію виникнення та розвитку реклами, її правового регулювання з боку органів влади, а також здійснив аналіз законодавства зарубіжних країн з порушеного питання. На відміну від зазначених вчених предметом нашого дослідження є адміністративно - правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами, що є більш вузькою та недостатньо дослідженою проблематикою.

Окремими проблемами регулювання у сфері реклами займалися як представники цивільного, господарського права, так і науковці- адміністративісти. Вітчизняними авторами, що приділили увагу вивченню проблеми регулювання рекламних правовідносин, є В. Авер’янов, О. Андрійко, Д. Бахрах, О. Бандурка, Ю. Битяк, Р. Ваксман, М. Васильєва, В. Галунько, Ю. Гаруст, Є. Гетьман, О. Джафарова, О. Дрозд, Т. Коломоєць, В. Колпаков, А. Комзюк, З. Кузнєцова, О. Курчин, О. Леськів, А. Лисюк, Л. Мамчур, Л. Микитенко, Б. Обритько, В. Оксінь, М. Потапенко, К. Романчук, Є. Ромат, С. Савенко, Н. Саніахметова, С. Серьогіна,

А. Стрельніков, В. Устименко, А. Черемнов, В. Шведун та ін. Серед зарубіжних авторів, які займалися питаннями реклами, заслуговують на увагу праці таких вчених як: Уілльям Ф. Аренс, Кортленд Л. Бове, С. Богацька, К. Ротцолл, Ч. Сендинж, В. Трофименко, В. Фрайбургер, Ю. Черячукін та ін.

Проте зазначені вчені досліджували проблеми адміністративно-правового забезпечення органів місцевого самоврядування з питань реклами побічно, оскільки предметом аналізу були питання державного регулювання рекламної діяльності, порівняння законодавства України та зарубіжних країн у цій сфері, а також проблеми здійснення контролю за розміщенням окремих видів реклами.

Необхідність усунення прогалин і колізій у правовому регулюванні рекламних правовідносин, в яких одним із суб’єктів є органи місцевого самоврядування, створення суб’єктам господарювання сприятливих умов для здійснення господарської діяльності, а також сприяння більш ефективному наповненню місцевих бюджетів зумовлює необхідність дослідження адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами в Україні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. Дисертацію виконано відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385, та планів науково-дослідницької роботи Науково-дослідного інституту публічного права «Правове забезпечення прав, свобод та законних інтересів суб’єктів публічно-правових відносин» (номер державної реєстрації 0115U005495), «Правове забезпечення розвитку підприємництва та органів місцевого самоврядування» (номер державної реєстрації 0115U006255).

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу теоретико-практичних засад адміністративно- правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами, нормативних основ і практичної реалізації органами місцевого самоврядування своїх повноважень розробити положення щодо вдосконалення чинного законодавства України про рекламу.

Відповідно до поставленої мети в дослідженні заплановано вирішити такі завдання:

- з’ясувати повноваження органів місцевого самоврядування з питань реклами;

- сформувати поняття та розкрити сутність адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування;

- виявити та узагальнити ефективний європейський та світовий досвід адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами;

- проаналізувати нормативно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами;

- розкрити адміністративно-правові гарантії адміністративно- правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування;

- визначити особливості організації контролю органів місцевого самоврядування за діяльністю суб’єктів рекламних правовідносин;

- розкрити чинники адміністрування органів місцевого самоврядування з питань реклами;

- визначити напрями удосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами.

Об’єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають у сфері адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами.

Предмет дослідження - адміністративно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами.

Методи дослідження. Наведені у дисертаційному дослідженні результати було викладено за допомогою загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Основні положення наукової новизни сформульовано за допомогою діалектичного методу (підрозділи 1.3, 2.2, 2.3, 3.2). Історико-правовий метод допоміг дослідити історичний аспект санкціонування обов’язкових правил поведінки у сфері реклами в різні періоди розвитку суспільства, а також еволюцію рекламних правовідносин та їх нормативне закріплення (підрозділ 1.2). Методи аналізу і синтезу застосовано, зокрема, для детального аналізу складових адміністративно- правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами та побудови на їх основі нових юридичних конструкцій (розділ 2). За допомогою системного підходу було розкрито сутність адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами, адміністративної відповідальності, а також досліджено зарубіжний досвід у цій сфері (підрозділи 1.1, 1.3, 3.2). Через методи індукції та дедукції здійснено узагальнення від одиничного до загального (підрозділи 3.1, 3.2) та від загального до одиничного (підрозділи

1.1, 1.2, 2.1, 2.2) щодо внесення змін до чинних нормативно -правових актів, які регулюють правовідносини у сфері розміщення зовнішньої реклами. Метод класифікації застосовано при упорядкуванні елементів адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами (підрозділ 1.2), а їх нормативно-правове регулювання розкрито через формально-догматичний метод (підрозділи 1.1,

2.1, 2.2, 2.3, 3.1). Порівняльно-правовий метод використано з метою залучення досвіду країн Європейського Союзу щодо адміністративного - правового забезпечення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в сфері реклами (підрозділ 1.3).

Розробка проектів нормативно-правових актів, якими запропоновано внесення змін до законодавства України про рекламу, стала можливою завдяки методам правового прогнозування та правотворчості (підрозділи 3.1, 3.2, додаток Б до дисертації).

Нормативною основою дослідження є Конституція України, директиви Європейського Союзу, закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, акти органів місцевого самоврядування.

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що дисертація є комплексним монографічним дослідженням у вітчизняній правовій літературі, присвяченим аналізу адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами в Україні. У результаті здійсненого аналізу сформовано низку висновків, рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України про рекламу, зокрема:

уперше:

- запропоновано під адмініструванням органів місцевого самоврядування з питань реклами розуміти урегульовану нормами права діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, що полягає у створенні ефективної системи виконавчих органів, комунальних підприємств, управлінні комунальним майном, здійсненні контролю за додержанням законодавства з метою створення умов для забезпечення безпеки фізичних осіб при розміщенні реклами, наповнення місцевих бюджетів та впровадження сучасних елементів благоустрою;

- досліджено правову природу договору про надання в користування місця, яке перебуває у комунальній власності, для розташування рекламного засобу;

- запропоновано зміни до чинних нормативно-правових актів в частині удосконалення процедур надання адміністративних послуг щодо внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, його переоформлення, продовження строку дії, анулювання, а також запропоновано шляхи усунення прогалин у правовому регулюванні шляхом уточнення переліку документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, закріплення підстав для її надання та відмови у наданні;

- запропоновано закріпити право накладення органами місцевого самоврядування адміністративних стягнень, порядок і підстави для притягнення до відповідальності на законодавчому рівні.

Перелік адміністративних стягнень, що можуть застосовуватися до правопорушників у сфері реклами, пропонується розподілити за суб’єктами: до юрисдикції органів місцевого самоврядування пропонується віднести накладення стягнень у вигляді штрафу, анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та примусового демонтажу рекламного засобу, до юрисдикції судів - вилучення незаконно одержаної виручки, конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення (за позовом органів державної влади або органів місцевого самоврядування);

- визначено спеціальні підстави для анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами: відсутність маркування спеціальної конструкції; встановлення спеціальної конструкції, що не відповідає дозволу на розміщення зовнішньої реклами; недодержання вимог щодо технічного та/або естетичного стану спеціальної конструкції (у разі невиконання письмової вимоги уповноваженої особи органу, який здійснює контроль); невикористання місця розташування спеціальної конструкції безперервно протягом шести місяців;

удосконалено:

- наукові положення щодо спрощення процедури видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами шляхом уточнення необхідного переліку документів для отримання дозволу, строку його видачі, доповнення переліку підстав для відмови у видачі документа дозвільного характеру, а також строку дії дозволу;

- наукове обґрунтування щодо необхідності скасування заборони проведення тендерів (конкурсів), що дозволить органам місцевого самоврядування проводити конкурси на встановлення спеціальної конструкції зовнішньої реклами із залученням найбільшої суми коштів до місцевого бюджету, а також встановити вимоги до зовнішнього вигляду конструкцій;

- визначення поняття «адміністративно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами» під яким пропонується розуміти сукупність адміністративно-правових норм, за допомогою яких органи місцевого самоврядування регулюють та впорядковують рекламні правовідносини, а також надання за допомогою цих норм відповідних гарантій цим органам для реалізації покладених на них завдань і функцій;

дістали подальшого розвитку:

- наукові положення щодо сутності адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами, яка полягає у створенні належних умов для ефективної реалізації органами та посадовими особами місцевого самоврядування своїх повноважень, спрямованих на забезпечення законності у рекламних правовідносинах, забезпечення благоустрою населених пунктів, наповнення місцевих бюджетів;

- пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про рекламу» і похідних підзаконних нормативно-правових актів у частині розробки та затвердження органами місцевого самоврядування плану (схеми) розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, погодженого з усіма зацікавленими органами, без залучення суб’єктів господарювання;

- наукові положення щодо необхідності залучення досвіду розвинутих країн з урахуванням національних, економічних та інших особливостей, встановивши більш жорсткі санкції за порушення законодавства про рекламу, надавши органам місцевого самоврядування право визначення обсягу, кількості та порядку розміщення зовнішньої реклами, створивши ефективну систему взаємодії органів влади із саморегульованими організаціями;

- пропозиції щодо врегулювання правовідносин, які регулюють порядок розміщення реклами на транспорті, шляхом заміни поняття «реклама на транспорті» поняттям «реклама на транспортних засобах» та розуміти останню як рекламу, що розміщується на зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів.

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем самостійно. Усі сформульовані положення та висновки є результатом особистих досліджень дисертанта. Ідеї, положення чи гіпотези інших авторів мають відповідні посилання і використані лише для підкріплення позицій здобувача або відповідної наукової полеміки.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що в межах дисертаційного дослідження згруповано пропозиції науково - теоретичного та практичного спрямування, які можуть бути впроваджені та вже впроваджені у:

- науково-дослідній сфері - для подальшого теоретичного розроблення питань адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами (акт впровадження Науково-дослідного інституту публічного права);

- правотворчості - щодо вдосконалення чинного законодавства України про рекламу в частині забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та посилення відповідальності за порушення законодавства про рекламу (додаток Б до дисертації);

- правозастосовній діяльності - щодо покращення адміністративно- правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування (акт впровадження Департаменту контролю Харківської міської ради);

- навчальному процесі - під час розроблення та викладання навчальних дисциплін «Адміністративне право» та «Актуальні проблеми теорії адміністративного права», при підготовці відповідних підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій (акт впровадження Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»).

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження обговорювалися під час роботи чотирьох науково -практичних конференцій і круглих столів: «Розвиток цивільної безпеки України в контексті євроінтеграції» (м. Харків, 2015 р.), «Роль і місце адміністративної юстиції в умовах проведення конституційної реформи» (м. Запоріжжя, 2015 р.), «Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно-приватні аспекти» (м. Харків, 2015 р.), «Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон Держави. ІХ Тодиківські читання» (м. Харків, 2016 р.).

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 223 сторінки. Робота містить список використаних джерел із 220 найменувань на 24 сторінках.

<< | >>
Источник: НІКУЛІН ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018. 2018

Еще по теме ВСТУП:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -