<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. 12 принципів доброго врядування на місцевому рівні

/ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://glavnoe.dp.ua/blogs/12-

princip%D1 %96v-dobrogo-vrjaduvannja-na-m%D 1%96scevomu-

r%D1 %96vn%D1 %96.

2. Административное право России : учебн. Часть 1 : Государственное управление и административное право / под ред. А.П. Коренева. - М. : Московская академия МВД России; Щит, 2002. - 306 с.

3. Административное право Российской Федерации : учебн. / Б. Н. Габричидзе, А. Г. Чернявский, С. М. Кузнецов. - М. : Дело и Сервис, 2001.

- 624 с.

4. Административное право Украины : учебн. /под общей ред. С.В. Кивалова.- X. : «Одиссей», 2004.- 880 с.

5. Административное право Украины. - 2-е изд., перераб. и доп. : учебн. для студентов высш. учеб., заведений юрид. спец./ Ю. П. Битяк, В. В. Богуцкий, В. Н. Гаращук и др. ; под ред. проф. Ю.П. Битяка. - Х. : Право, 2003.

- 576 с.

6. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття) : монографія / за заг. редакцією В.В. Галунька. - Херсон : Херсонська міська друкарня, 2010. -376 с.

7. Адміністративне право України: основні поняття : навч. посіб. / за заг. ред. доктора юридичних наук, професора І. П. Голосніченка. - К. : ГАН, 2005. - 232 с.

8. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. : у двох томах. Том 1. Загальна частина / ред. Колегія : В. Б. Авер’янов (голова). - К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. - 584 с.

9. Адміністративне право. Загальна частина : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, С. В. Ващенко, М. М. Долгополова, А. П.Купін. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 216 с. / [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http ://pidruchniki.com/14631004/pravo/ponyattya_administrativnogo_prava.

10. Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве / С. С. Алексеев. - М. :Юрид. лит, 1966. - 187 с.

11. Андресюк Б. П. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: проблеми і перспективи / Б. П. Андресюк ; Ін-т нац. відносин і політології НАН України. - К. : Стилос, 1997. - 222 с.

12. Архієреєв С. І. Взаємозв’язок розвитку регіональної інноваційної

системи, інтерактивних інноваційних комплексів, та інноваційної

інфраструктури. Приклад регіону Емілія / С. І. Архієреєв, І. О. Дерід // Вісн. СумДУ. - 2009. - № 1. - Режим доступу :

http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2009/Econom_1_09/09asipre.pdf.

13. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций. - М. : Юрид. лит., 1997. - 400 с.

14. Барановська А. Поняття місцевого самоврядування та служба в

органах місцевого самоврядування / А. Барановська // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2012/ponyattya-mistsevoho-

samovryaduvannya-ta-sluzhba-v-orhanah-mistsevoho-samovryaduvannya-3/.

15. Бахрах Д. Н. Административное право : учебн. для вузов. - М. : Издательство ВЕК, 1999. - 368 с.

16. Бибик С. П.Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / С. П. Бибик, Г. М.Сюта // за ред. С. Я. Єрмоленко ; Худож. - оформлювач Б. П. Бублик. - Х. : Фоліо, 2006. - 623 с.

17. Божко В. М. Особливості здійснення адміністративно - територіальної реформи в Латвійській Республіці / В. М. Божко // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади (матеріали конференції). - 2015. - № Х. - 220 с.

18. Большой толковый словарь русского языка / ред. С. А. Кузнецов. - СПб. : Норинт, 2000. - 1536 с.

19. Борденюк В. І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії : монографія / В. І. Борденюк. - К. : Парламент. вид-во, 2007. - 576 с.

20. Бородін І. Л. Функції публічного управління / І. Л. Бородін / Юридичний вісник. - 2014. - № 3 (32). - С. 24-29.

21. Братусь С. Н. Юридические лица в советском гражданском праве (понятие, виды, государственные юридические лица): Юридическое Издательство Министерства Юстиции СССР / С.

Н. Братусь. - М.,1947. - 561 с.

22. Васільєва О. І. Актуальні питання вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування / О. І. Васільєва // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/2061/29/.

23. Ведєрніков Ю.А. Теорія держави і права : навч. посіб. - К. : Знання,

2008. - 333 с. - (Вища освіта XXI століття) / Ю. А. Ведєрніков, А. В. Папірна // [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http ://pidruchniki. com/15941024/pravo/ponyattya_struktura_formi_derzhavi.

24. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. - 1728 с.

25. Виханский О.С. Стратегическое управление : учебн. - М. : Гарадарики, 2000. - 187 с.

26. Волинка К. Г. Теорія держави і права: навч. посіб. - К. : МАУП, 2003. - 240 с. - Бібліогр. : с. 229-232.

27. Гаруст Ю. В. Поняття адміністративно -правового механізму

забезпечення прав громадян у податковій сфер / Ю. В. Гаруст // [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/41775/1/Garouste_Ponyattya_adm %D1%96n%D1%96strativno_legal_rights_mehan%D1%96zmu_zabezpechennya_gr omadyan_have_podatkov%D1 %96y_sfer%D1%96.pdf.

28. Гев’юк А. Роль інновацій в системі державного управління / А. Гев’юк // Буковинський вісникдержавної служби та місцевого

самоврядування / [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://buk-

visnyk.cv.ua/naukova-dumka/116/.

29. Гилин Е. А. Сущность и структура административно-правового механизма внедрения инновационных технологий управления в деятельность органов местного самоуправления. Право и Политика. 2016. № 3. С. 98-102.

30. Гілін Є. О. Адміністративно-правовий механізм впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування. Актуальні питання реформування правової системи України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Дніпро, 1-2 липня 2016 р.). Дніпро: ГО «Правовий світ», 2016.

С. 49-51.

31. Гілін Є. О. До питання засобів правового регулювання впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 1. С. 45-49.

32. Гілін Є. О. До проблеми визначення поняття «місцеве самоврядування». Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Харків, 34 березня 2017 р.). Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2017. С. 61-63

33. Гілін Є. О. Значення інноваційної діяльності для вдосконалення функціонування органів місцевого самоврядування.Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. № 2. С. 94-104.

34. Гілін Є. О. Нормативно-правові засади впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 1. С. 12-16.

35. Гілін Є. О. Правовий статус державного агентство з питань електронного урядування України у механізмі забезпечення впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування. Особливості розвитку публічного та приватного права в

Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Харків, 15-16 липня 2016 р. ). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2016. С. 2628.

36. Гілін Є. О. Роль державного агентства з питань електронного урядування України у механізмі забезпечення впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 5 (255). С. 96-99.

37. Гілін Є. О. Становлення місцевого самоврядування та управлінської діяльності його органів в Україні. Право як ефективний суспільний регулятор: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Львів, 17-18 лютого 2017 р.). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2017. С. 66-68.

38.

Гілін Є. О. Сутність та роль інноваційної діяльності як засобу вдосконалення функціонування органів місцевого самоврядування. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2016. № 2. С. 7882.

39. Гілін Є. О. Характеристика окремих засобів правового регулювання

впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування. Розвиток правової системи України в умовах сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.

(м. Харків, 6-7 травня 2016 р.). Харків: Східно-українська наукова юридична організація, 2016. С. 84-85.

40. Гончарук С. Т. Адміністративне право України: навч. посіб. - К., 2000. - С. 3.

41. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144.

42. Грицяк І. Зародження, становлення і розвиток місцевого самоврядування в Україні / І. Грицяк // Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні. - 2013. - № 2. - С. 58-64. - Режим доступу : http ://nbuv. gov.ua/UJRN/ mcrru_2013_2_2 5.

43. Дегтярьова І. О. Інструменти інноваційного розвитку регіону зарубіжний та вітчизняний досвід застосування / І. О. Дегтярьова // Державне управління теорія та практика. - 2010. - № 1. - С.1-8.

44. Декларація відкритого уряду від 2011 р. // [Електронний ресурс]. - Режим

доступу :http ://ogp. gov.ua/content/%D0%B4%D0 %B 5%D0%BA%D0%BB%D0% B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.

45. Демиденко В. О. Утвердження і забезпечення конституційних прав та свобод людини і громадянина в діяльності міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 (конституційне право) / Володимир Олексійович ; Київськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 16 с.

46. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підруч.

для студ. вищ. навч. закладів / за ред. С. Г. Серьогіної. - X. : Пра-во, 2005. - 256 с. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://radnuk.info/pidrychnuku/bydivnusttvo/482-bydivnutstvo/8896-s-3 .html.

47. Державне управління : навч. посіб. / А. Ф. Мельник,

О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко ; за ред. А. Ф. Мельник. - К. : Знання-Прес, 2003. - 343 с. (Вища освіта XXI століття).

48. Дюрягин И. Я. Право и управление / И. Я. Дюрягин. - М. : Юрид. лит, 1981. - 168 с.

49. Еволюція місцевого та регіонального самоврядування в умовах

розвитку європейської демократії / Г. В. Бойко, Н. В. Камінська // Архіви України. - 2014. - № 4-5. - С. 73-83. - Режим доступу :

http ://nbuv. gov.ua/UJRN/ay_2014_4-5_8.

50. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. - К. : НАДУ, 2010. - 820 с.

51. Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03.05.1996

// [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062.

52. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985

// [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036.

53. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

54. Загальна теорія держави і права:навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков та інші ; за ред. В. В. Копейчикова. - Стер. вид. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 320 с.

55. Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів / М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін. ; за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. - Х. : Право, 2002. - 432 с.

56. Збірник «Досвід впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні в Україні та інших європейських країнах» / В. С. Куйбіда, В. В. Толкованов. - К. : ТОВ «Поліграфічний Центр «Крамар», 2010. - 258 с.

57. Іванюшенко В. В. Форми і методи діяльності органів місцевого самоврядування в сфері забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля / В. В. Іванюшенко // Університетські наукові записки. - 2010. - № 4. - С. 365-370. - Режим доступу : http ://nbuv. gov.ua/UJRN/Unzap_2010_4_61.

58. Івченко А. О. Тлумачний словник української мови. - Х. : «Фоліо», 2002. - 543 с.

59. Ієрусалімова І. О. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 (теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право) /Ієрусалімова Ірина Олександрівна ; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2006. - 20 с.

60. ІІІ Універсал Української Центральної ради від 7(20).11.1917. / офіційний веб-портал ВРУ // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// gska2.rada. gov.ua/site/const/universal-3.html.

61. Камінська Н. В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і

порівняльно-правовий аналіз : навч. посіб. - К. : КНТ, 2010. - 232

с. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://pidruchniki.com/1584072021785/pravo/mistseve_samovryaduvannya.

62. Кириченко В. М. Теорія держави і права: модульний курс : навч. посіб. / В. М.Кириченко, О. М.Куракін. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 264 с.

63. Коваленко А. А. Теорія і практика місцевого самоврядування в Україні : монографія / А. А. Коваленко. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. - 464 с.

64. Козлов Ю. М. Административное право : учебн. - М. : Юристъ, 1999.-320с.

65. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підруч. /

В. К. Колпаков, О. В.Кузьменко. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 544 с.

66. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі

прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля від 25.06.1998 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_015.

67. Коновалова М. В. Організаційні інновації в системі державного управління / М. В. Коновалова // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 11. - С. 103-106.

68. Конституционный статус личности в СССР / редкол. : Н. В. Витрук, В. А. Масленников, Б. Н. Топорнин. - М. : Юрид. лит., 1980. - 256 c.

69. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80.

70. Конституція (Основний Закон) Української Радянської

Соціалістичної Республіки // [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http:// gska2.rada. gov.ua/site/const/istoriya/ 1978.html.

71. Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

72. Конт-Спонвиль, Андре. Философский словарь / пер. с фр. Е. В. Головиной. - М. : Этерна, 2012. - 752 с.

73. Коренев А. П. Административное право России : учебн. В 3-х частях. - M. : МЮИ МВД Рос-сии; Изд-во «Щит-М», 1999. Часть I. - 280 с.

74. Корж-Ікаєва Т. Г., Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Т. Г. Корж- Ікаєва. - К., 2008. - 20 с.

75. Корнієнко М. І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційно-правові питання : навч. посіб. / М. І. Корнієнко. - К. : Алерта, 2005. - 144 с.

76. Королев Ю. Б. Зміст поняття «мета» в управлінні й основні вимоги

до правильно сформульованих цілей. Класифікація цілей організації // [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://lubbook.org/book_461_glava_8_15.Zm%D1%96stponjattja_%E2%80%9Cmet a%EF%BF%BD%EF%BF%BD.html.

77. Корсун С. І. Механізм адміністративно-правового регулювання запобігання фінансуванню тероризму / С. І. Корсун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». - 2013. - № 6-2, т.1 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.pap.in.ua/3- 1_2013/7/Korsun%20 S.I.pdf.

78. Костенко І. Радянська модель самоврядування як чинник впливу на сучасні самоврядні практики на пострадянському просторі / І. Костенко

// [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e- book/putp/2012-4/doc/4/01.pdf.

79. Котельникова Е. А. Административное право: учебн. /

Е. А. Котельникова, И. А. Семенцова, М. Б. Смоленский. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 352 с.

80. Котюк В. О. Теорія права: курс лекцій : навч. посіб. для юрид. фак. вузів. - К. : Вентурі, 1996. - 208 с.

81. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. - Вид. 3-тє, виправл. та доповн. - К. : Атіка, 2004. - 512 с. // [Електронний ресурс]. -

Режим доступу : http://radnuk.info/pidrychnuku/konst/513-kravchenko/11488-4

-.html.

82. Кравченко В. В. Муніципальне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко, М. В. Пітцик. - К. : Атіка, 2003. - 672 с.

83. Краткий философский словарь / А. П. Алексеев, Г. Г. Васильев [и др.] ; под ред. А. П. Алексеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - M. : TK Велби; Изд-во Проспект, 2008.- 496 с.

84. Круш П. В. Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень : підруч. / П. В. Круш, О. О. Кожемяченко. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 320 с. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://pidruchniki.com/12500711/ekonomika/mistseve_samovryaduvannya_ukrayins kih_zemlyah_skladi_rosiyskoyi_imperiyi.

85. Курс адміністративного права України : підруч. / В. К. Колпаков,

О. В. Кузьменко та ін. / за ред. В. В. Коваленка. - К : Юрінком Інтер, 2012. - 808 с. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://pidruchniki.ws/1226042548182/pravo/administrativno- pravovi_normi_vidnosini.

86. Лазор О. Д. Організація та функціонування представницьких органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах / О. Д. Лазор, Х. М. Кохалин, І. П. Шелепницька, М. П. Коваль, А. О. Лазор, І. Г. Лазар // НАДУ. - 2009. - 44с.

87. Лазур Я. В. Поняття, сутність та елементи адміністративно - правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у державному управлінні / Я. В. Лазур // Форум права. - 2009. - № 3. - С. 392-398.

88. Лелеченко А. П. Зарубіжний досвід організації функціонування місцевого самоврядування: імплементація в Україні / А. П. Лелеченко // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2011. - № 3. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_3_8.

89. Ліховіцький Я. О. Сутність та значення координації дій

правоохоронних органів // Науковий журнал «Форум права». - 2011. - № 1 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-

journals/FP/2011-1/11]jodpopdf.

90. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посіб. (за кредитно-модульною системою). - К. : Атіка, 2007. - 412 с.

91. Малиновський В. Я. // Державне управління : навч. посіб. - Вид. 2- ге, доп. та перероб. - К. : Атіка, 2003. - 576 с.

92. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління. - К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. - 254 с.

93. Мартиненко П. Ф. Децентралізація у здійсненні державної влади як конституційний принцип в Україні / П. Ф. Мартиненко // Укр.-європ. журн. міжнар. та порівняльн. права : спец. вип. - 2001. - Т. 1. - Вип. 2. - С. 23-38.

94. Матузов Н. И. Теория государства и права : курс лекций / Н. И. Матузов, А. В. Малько / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - М. : Юристъ, 1997. -672 с.

95. Матузов Н. И. Теория государства и права : учебн. пособ. / Н. И. Матузов, А. В. Малько. - М. : Юристъ, 2004. - 512 с.

96. Мелехин А. В. Теория государства и права : учебн. - М. : Маркет ДС корпорейшн, 2007. - 633 с.

97. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від

16.12.1966 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

98. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації : наук. доп. / [редкол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін.] ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. - К. : НАДУ, 2014. - 128 с.

99. Молодцов О. Публічно-управлінські інновації у системі місцевого

самоврядування. - Режим доступу :

http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_10.pdf.

100. Муніципальне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко,

О. Ф. Фрицький, М. І. Корнієнко та ін. ; за ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького, шеф-ред. В. С. Ковальський. - К. : Юрінком Інтер, 2006 . - 592 с.

101. Нерсесянц В. С. Проблемы общей теории права и государства : учебн. для вузов. - М. : Норма, 2002. - 832 с.

102. Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. - М. : Изд. В. М. Скакун, 1998. - 896 с.

103. Общая теория права : учебн. для юрид. вузов / Ю. А. Дмитриев, И. Ф. Казьмин, В. В. Лазарев и др. ; под общ. ред. А. С. Пиголкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1996. - 384 с.

104. Общая теория права и государства : учебн. / под ред. В. В. Лазарева. - 3-е изд., пе-рераб. и доп. - М. : Юристъ, 2001. - 520 с.

105. Овсянко Д. М. Административное право : учебн. пособ. // Изд. 3-е перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2002. - 468 с.

106. Павлов Д. М. Адміністративне право: загальна частина : конспект лекцій. - К. : МАУП, 2007. - 136 с.

107. Писаренко В. П. Упровадження електронного документування в органах державної влади та місцевого самоврядування / В. П. Писаренко // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2012. - № 2. - С. 1-11.

108. План роботи Рогатинської районної ради на 2017 рік // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://rohatynrada.if.ua/diyalnist/plan- roboty-rajonnoj i-rady/.

109. Політичний енциклопедичний словник : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / упорядники: В. П. Горбатенко, А. Г. Саприкін / за ред. Ю. С. Шемчушенка, В. Д. Бабкіна. - К. : Генеза, 1997. - 400 с.

110. Політологія : підруч. / за ред. М. М. Вегеша.-3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 384 с. - (Вища освіта XXI століття) // [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://pidruchniki.com/12041023/politologiya/etapi_stanovlennya_mistsevogo_samo vryaduvannya_ukrayini.

111. Поняття та система місцевого управління / І. П. Сторожук // Університетські наукові записки. - 2011. - № 4. - С. 245-249. - Режим доступу : http ://nbuv. gov.ua/UJRN/Unzap_2011_4_3 7.

112. Популярна юридична енциклопедія / кол. авт. : В. К. Гіжевський, В. В. Гловченко, В. С. Ковальський (кер) та ін.- К. : Юрінком Інтер, 2002. - 528 с.

113. Правознавство : підруч. для студ. вищих навч. закладів / ред. : В. В. Копєйчиков, А. М. Колодій. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 752 с.

114. Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи

«Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016-2018 роках Розпорядження КМУ від 30.11.2016 № 909-р // [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http ://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/909-2016-%D1%80.

115. Про затвердження Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України Постанова КМУвід 1 жовтня 2014 р. № 492 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.dknii.gov.ua/polojennya.

116. Про затвердження Положення про Державне агентство з питань

науки, інновацій та інформатизації України Указ Президента України від 08.04.2011 № 437/2011 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/437/2011.

117. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної

реформи в Україні Указ Президента Українивід 22.07.1998 № 810

// [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/810/98.

118. Про інвестиційну діяльність : Закон України : від 18.09.1991 № 1560-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 47, ст. 646.

119. Про ініціативу «Партнерство Відкритий уряд» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://ogp.gov.ua/content/%D0%BF%D1%80%D0%BE- %D1%96%D0%BD%D1 %96%D1%86%D 1%96%D0%B0%D 1 %82%D0%B8%D0 %B2%D1%83.

120. Про інноваційну діяльність : Закон України : від 04.07.2002 № 40-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 36, ст. 266.

121. Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України Постанова ВРУвід 13.07.1999 № 916-XIV // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 37, ст.336.

122. Про міжнародні договори України : Закон України : від 29.06.2004 № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 50, ст.540.

123. Про місцеве самоврядування : Закон України : від 21.05.1997 № 280/97-ВР Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст. 170 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170.

124. Про основні засади місцевого самоврядування та місцевого господарства в СРСР Закон СРСР від 07.12.1990 № 533-XII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/533-12.

125. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки Закон України від 09.01.2007 № 537-V // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 12, ст. 102.

126. Про службу в органах місцевого самоврядування : Проект Закону

України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54569.

127. Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України : від 08.09.2005 № 2850-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 51, ст. 548.

128. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні Розпорядження КМУвід

01.04.2014 № 333-р // [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http ://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/33 3 -2014-%D1%80.

129. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження КМУвід 13.12.2010 № 2250-р // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80.

130. Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації Розпорядження КМУвід

18.03.2015 № 227-р // [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http ://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/227-2015-%D1%80.

131. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні Розпорядження КМУвід 15.05.2013 № 386 -р // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80.

132. Про формування місцевих органів влади і самоврядування : Закон України : від 03.02.1994 № 3917-XII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http ://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3917-12.

133. Проблемы общей теории права и государства : учебн. для вузов / под общ. ред. академика РАН, д.ю.и., проф. В. С. Нерсесянца. - М. : Норма, 2004. - С.832.

134. Проблемы теории государства и права : учебн. / под ред. С.С. Алексеева. - М. : Юрид. лит., 1987. - 448 с.

135. Проект Закону про нормативно-правові акти від 01.12.2010

// [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=39123.

136. Проект Конституції Української Народної Республіки

// [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.hai-

nyzhnyk.in.ua/doc2/1917%20(12)%2010.pr.konst.unr.php.

137. Публічне врядування на місцевому рівні: європейський досвід / А. Г. Єгіозар’ян // Теорія та практика державного управління. - 2015. - Вип. 1. - С. 238-242. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2015_1_39.

138. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права і держави : навч. посіб. / П. М. Рабінович. - Вид. 3-тє, зі зм. і доп. - К. : ІСДО, 1995. - 156 с.

139. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. -Вид. 6-е. - X. : Консум, 2002. - 160 с.

140. Реутов В. П. Социально-управленческая природа применения права / В. П.Реутов, А. А. Ушаков. // Применение советского права: сборник ученых трудов. - Свердловск : Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1974. - Вып. 30. - С. 5-14.

141. Розвиток місцевого самоврядування в Україні: теоретикоправовий аспект : наук. розробка / авт. кол. : О. Д. Лазор, Д. Д. Заяць, А. О. Лазор ; за наук. ред. О. Я. Лазора. - К. : НАДУ, 2009. - 52 с.

142. Саак А. Е. Менеджмент в соціально -культурному сервісі і туризмі: навч. посіб. / А. Е. Саак, Ю. А.Пшеничних. - СПб. : Пітер, 2007. - 512 с. : ил. - (Серія «Навчальний посібник») // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http ://rua.pp.ua/soderjanie-vidyi-planirovaniya-40676.html.

143. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підруч. - 2-ге видання. - К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. - 520 с.

144. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підруч. / пер. з рос. - Х. : Консум, 2001. - 656 с.

145. Скрипченко Н. Удосконалення діяльності органів місцевого

самоврядування з урахуванням моніторингу стійкого розвитку адміністративних районів / Н. Скрипченко, А. Босов / Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наукових праць. 2009. - Вип. 3 (3) / [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-03(3)/09snmrar.pdf.

146. Словник іншомовних слів / Уклад. : С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. - К. : Наук, думка, 2000. - 680 с.

147. Словник Української мови в 11 т. (1970-1980 рр.) / ред. кол. І. К. Білодід, А. А. Бурячок та ін. - К. : «Наукова думка», 1973. - Т.4 : «І-М». - С. 840.

148. Смолин Г. В. // Господарське право України. Особлива частина :

навч. посіб. - Л., 2010 р. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://radnuk.info/pidrychnuku/gospodar-pravo/467-smolun/8037-s-4 .html.

149. Социологический словарь / редактор-координатор - академик РАН Г. В. Осипов. - М. : Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА- ИНФРА-М), 2000. - 488 с.

150. Соціологія : навч. посіб. / В. В Вербець, О. А Субот, Т. А. Христюк. - К. : КОНДОР,2009. - 550 с. // [Електронний ресурс]. - режим доступу : http://pidruchniki.com/16330826/sotsiologiya/sotsialni_statusi_roli_sotsialniy_strukt uri_suspilstva.

151. Соціологія : навч. посіб. / Г. В.Дворецька. - К. : КНЕУ, 2001 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://buklib.net/books/24091/.

152. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. - К. : Атіка, 2008. - 624 с.

153. Стратегія інновацій та доброго врядування на місцевому рівні Стратегія інновацій та доброго врядування на місцевому рівні та її принципи // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.fest.dytiatko.org.ua/o- festivale/programma/9-festival/369-стратегія-інновацій-та-доброго-врядування- на-місцевому-рівні. html.

154. Темнов Е. И. Теория государства и права : учебн. пособие для вузов / Е. И. Темнов. -М. : Издательство «Экзамен», 2003. - 320 с.

155. Теоретические проблемы правового регулирования / А. И. Бобылев // Право и политика. - 2002. - № 8. - С. 10-16.

156. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - М. : Юристъ, 1997. -672с.

157. Теория государства и права : учебн. / под ред. В. К. Бабаева. - М. Юристъ, 2003. - 592 с.

158. Теория государства и права : учебн. для вузов / под ред. проф. В. М. Корельского и проф. В. Д. Перевалова. - 2-е изд., изм. и доп. - М. : Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2002. - 616 с.

159. Теория государства и права / Ж. Б. Доржиев. - Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ, 2005. - 345 с.

160. Теория государства и права. Курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. - М. : Юристъ, 1997. - 672 с.

161. Теорія держави і права : навч. посіб. / В. М. Субботін, О. В. Філонов, Л. М. Князькова, І. Я. Тодоров. - К. : Знання, 2005. - 327 с. - (Вища освіта XXI століття).

162. Теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін. ; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право, 2014. - 368 с. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://pidruchniki.com/70672/pravo/normotvorchist.

163. Теорія держави і права. Академічний курс : підруч. / за ред.

О. В. Зайчука,Н. М. Оніщенко. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 688

с. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://www.ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part3/1303.htm.

164. Тихий К. І. Погляди на публічне управління для сучасної України / К. І. Тихий // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://intkonf.org/tihiy-k- i-poglyadi-na-publichne-upravlinnya-dlya-suchasnoyi-ukrayini/.

165. Турута О. В. Юридичний механізм забезпечення реальності прав і свобод громадян / О. В. Турута. - Х. : ХНУВС, 2010. - №2. - С.519-524.

166. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. - 7 изд., перераб. и доп.- М. : Республика, 2001. - С. 719.

167. Философский словарь/ под ред. М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина. - М. : «Политическая литература», 1962. - 544 с.

168. Философский энциклопедический словарь / гл. редакция : Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. - М. : Сов. энциклопедия, 1983.-840с.

169. Черданцев А. Ф. Теория государства и права : учебн. для вузов. - М. : Юрайт, 2000. - 432 с.

170. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підруч. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2004. - 699 с.

171. Шляхи вдосконалення діяльності представницьких органів місцевого самоврядування в Україні / Н. В. Заяць // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2011. - № 3. - С. 34-39. - Режим доступу : http ://nbuv. gov.ua/UJRN/Npnau_2011_3_9.

172. Шляхи і напрямки удосконалення механізмів місцевого самоврядування в умовах кризи / Ю. О. Ярмак // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2010. - Вип. 40. - С. 186-196. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2010_40_20.

173. Шульга М. А. Інновації в державному управлінні як умова розбудови сервісної держави / М. А. Шульга, М. В. Коновалова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. - 2014. - Вип. 1. - С. 97-100. - Режим доступу : http ://nbuv. gov.ua/UJRN/vknud_2014_1_30.

174. Щодо механізму адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини / Р. Зуєв // Юридична Україна. - 2011. - № 8. - С. 46-51.

175. Эльдкин П. С. Цель и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве. - Л. : Издательство Ленинградского университета, 1976. - С. 3-6.

176. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К. : «Українська енциклопедія», 2001. - Т. 3: К.-М. - 792 с.

177. Юридична енциклопедія : в 6 т. /редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - К. : «Українська енциклопедія», 1998 // [Електронний

ресурс]. - режим доступу :

http://cyclop.com.Ua/content/view/1190/58/1/20/#40199.

178. Юридичні терміни. Тлумачний словник/ В. Г. Гончаренко, П. П. Андрушко, Т. П. Базова та ін. ; за ред. В. Г. Гончаренка. - 2-ге вид., стереотипне.- К. : Либідь, 2004. - 320 с.

179. Ярмиттт О. Н., Серьогін В. О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: підруч. / О. Н. Ярмиш, В. О.Серьогін. - Х. : Вид-во Національного ун-ту внутр. справ, 2002 // [Електронний ресурс]. - Режим

доступу : http://radnuk.info/pidrychnuku/bydivnusttvo/440-serogin/6315-s5

.html.

180. Anton M. Innovation management implementation: real cases in Castilya

y Leon, Spain / M. Anton, A. Sandovar. - Режим доступу :

http://www.in3.dem.ist.utl.pt/downloads/cur2000/posters/pos059.pdf.

181. Hilin E. O. Development management of local authorities and introduction of innovative technologies into it after Ukraine the status of an independent state. Visegrad journal on human rights. 2017. № 1/1. P. 27-31.

182. Monterisi A. Regional innovation strategies: the Apulian experience and

the role of ARTI / A. Monterisi. - Brussels, 7 October, 2009. - 18 p. - Режим доступу :

http://www.arti.puglia.it/fileadmin/user_files/download/OD_Puglia_7oct09_ilo.pdf.

<< |
Источник: ГІЛІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -