<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абасов Г.Г. Гарантії прав місцевого самоврядування в Україні: актуальні проблеми теорії і практики: Монографія. Відп. ред. Ю.С. Шемчушенко. К.: Видавництво «Юридична думка», 2011.

248 с.

2. Абасов Г.Г. Класифікація конституційно-правових гарантій прав місцевого самоврядування в Україні: теоретичні засади. Форум права. 2012. № 4. С. 17-22.

3. Адміністративне право : підручник. Ю.П. Битяк (кер. авт.кол.), В.М. Гаращук, В.В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. Х.: Право, 2010. 624 с.

4. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т.. НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К.: Вид-во «Юридична думка», 2007. Т.1: Загальна частина. 592 с.

5. Адміністративне право України. Підручник для юрид. вузів і фак. За ред. Ю.П. Битяка. Харків: Право, 2000. 520 с.

6. Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у

сфері паливно-енергетичного комплексу України: монографія.

В.В. Піцикевич. Львів: Ліга-Прес, 2015. 204 с.

7. Адміністративно-правове регулювання публічного

адміністрування в Україні: навчальний посібник для студентів юридичних факультетів. О.Г. Бондар, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, П.С. Лютіков, Ю.В. Пирожкова, А.А. Шарая. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 204 с.

8. Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. Редкол.: С.М. Серьогін (голов.ред.) та ін. Д.: Дніпропетр. регіон. ін-т НАДУ при Президентові України, 2003. Вип. 2 (12). 244 с.

9. Алексеев С.С., Архипов С.И. Теория государства и права. 3-е издание. М.: Норма, 1998. 456 с.

10. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно - правові засади. К.: Наук. думка, 2004. 300 с.

11. Алфьоров С.М., Ващенко С.В., Долгополова М.М., Купін А.П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 216 с.

12. Андріїв В.М. Юридичні гарантії захисту трудових прав працівників.

Форум права. 2011. № 4. С. 15-20.

13. Артеменко О.В. Система суб’єктів адміністрування у сфері охорони навколишнього природного середовища. Університетські наукові записки: часопис. Хмельницький : Хмельниц. ун-т управ. та права, 2014. № 3 (51). С. 114-119.

14. Бальцій Ю. Судовий захист у системі конституційно-правових гарантій місцевого самоврядування України. Сучасний вимір держави і права: Збірник наукових праць. За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2008. 504 с.

15. Барвіцький В.Ю. Захист прав і законних інтересів територіальних громад судами загальної юрисдикції та в досудовому. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. 2011. Вип. 2. С. 55-70.

16. Батанов О.В. Муніціпальне право України: підручник. О.В. Батанов; відп. ред. М.О. Байрамутов. Вид. 2-ге, стер. Харків: Одіссей, 2012. 528 с.

17. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право): Навч. посібник. К.: Атіка, 2000. 304 с.

18. Богацкая С.Г. Правове регулирование рекламной деятельности: учеб. пособие. М.: Университетская книга, 2007. 368 с.

19. Большой толковый словарь русского языка. Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: «Норинт», 2000. 1536 с.

20. Бородін І.Л. Права та свободи громадян, їх класифікацій, гарантії реалізації. І.Л Бородін. Право України. 2001. № 12. С. 32-34.

21. Бурцев В.О. О проблемах реформирования государственного финансового контроля. Аудитор. 2000. № 3. С. 25-31.

22. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ, Ірпінь. Перун. 2005. 1728 с.

23. Ваксман Р.В. Рекламна діяльність: проблеми господарсько - правового забезпечення: монографія. Х: Юрайт, 2014. 208 с.

24. Ваксман Р.В. Вдосконалення господарсько-правового забезпечення рекламної діяльності: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2014.

25. Васильєва М.В. Обмеження реклами окремих товарів за законодавством України і Республіки Польща.

URI http://conference.nau.edu.ua.

26. В Черкассах рекламный щит упал на людей. 2015. URI http://korrespondent.net/ukraine/events/3599258-v-cherkassakh-reklamnyi-schyt- upal-na-luidei.

27. Ветров В. Эффективные реформы в рекламной отрасли - это объединение экспертных мнений и курс на саморегулирование (07.10.12) URI: http://www.mk.mk.ua/rubric/politic/2012/10/07/08399/.

28. Галіахметов І.А., Кожушко С.І. Основні засади та принципи відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування: муніципально-правовий аспект. Вісник Вищої ради юстиції. № 6. 2011. С. 135-147.

29. Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державному управлінні: Навч. посібник. Харків: Нац. юрид. акад. України, 1999. 55 с.

30. Гаращук В.М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Х., 2003. 412 с.

31. Гоголь Б.М. Юридичні гарантії здійснення права на інформацію. Університетські наукові записки. 2008. № 3. С. 94-97.

32. Головченко В.В. Юридична термінологія: довідник.

В.В. Головченко, В.С. Ковальський. Київ: Юрінком Інтер, 1998. 219 с.

33. Господарський кодекс України від 16.01.2003. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.

34. Господарсько-правове регулювання розміщення зовнішньої реклами на об'єктах комунальної власності: монографія. О.Г. Курчин, В.А. Устименко; НАН України; Ін-т економіко-правових досліджень. К.: Юрінком Інтер, 2013. 240 с.

35. Грицай І.О. Суб’єкти державного адміністрування відносин у сфері міграції населення. Право і суспільство. 2014. № 2. С. 121-126.

36. Грицюта Н.М. Рекламна комунікація Японії як об’єкт інформаційних правовідносин: етичний контекст. Інформаційне суспільство. Вип. 12. 2012. С. 19-25.

37. Гумін О.М. Адміністративно-правове забезпечення: поняття та структура. О.М. Гумін, Є.В. Пряхін. Наше право. 2014. № 4. С. 46-50.

38. Гураль П.Ф. Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження. Львів: ЛьвДУВС, «Край», 2008. 468 с.

39.

Демський Е. Актуальні питання законодавчого врегулювання процедур у сфері публічного адміністрування. Едуард Демський, Юлія Костюк. Вісник Вищого Адміністративного суду України. 2011. № 2. С. 72

78.

40. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. За ред.. С.Г. Серьогіної. Х.: Право, 2005. 256 с.

41. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики. За заг. ред. В.Б. Авер’янова. К.: Факт, 2003. 384 с.

42. Директива № 79/112/ЕЭС Совета ЕЭС о сближении законов государств-членов ЕЭС относительно маркировки, представления и рекламы пищевых продуктов, предназначенных для продажи конечному потребителю от 18.12.1978. URI: http://zakon5.rada.gov.ua.

43. Директива 2002/46/ЕС Европейского Парламента и Совета по гармонизации правовых норм государств-членов в отношении биологических добавок к пище от 10.06.2002. URI: http://zakon5.rada.gov.ua.

44. Директива 2003/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії від 26.06.2003. URI: http://zakon5.rada.gov.ua.

45. Директива № 2008/48/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС о договорах потребительского кредитования и отмене Директивы Совета ЕС 87/102/ЕЭС от 23.04.2008. URI: http://zakon5.rada.gov.uа.

46. Директива № 2010/45/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС о стандартах качества и безопасности человеческих органов, предназначенных для трансплантации от 07.07.2010. URI: http://zakon5.rada.gov.ua.

47. Директива Ради 84/450/ЄЕС «Щодо наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів стосовно реклами, яка вводить в оману» від 10.09.1984. URI: http://zakon5.rada.gov.ua.

48. Директива Совета Европейского Союза 89/552/ЕЕС о координации определенных положений, установленных законодательно, регулятивно либо административно странами-участниками (Европейской Конвенции о трансграничном телевещании) в области осуществления телевизионного вещания от 03.10.1989.

URI: http://zakon5.rada.gov.ua.

49. Доненко В.В. Актуалізація публічного адміністрування безпеки дорожнього руху. Право і суспільство. 2012. № 1. С. 167-171.

50. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985: Ратифікована законом України від 15.07.1997 № 452/97-ВР. Офіц. вісник України. 2013. №39. С. 181.

51. Задорожня Г.В. Конституційне право України: підручник. Г.В. Задорожня, Ю.А. Задорожний, І.М. Сопілко. К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. 448 с.

52. Збирак Т.В. Адміністративно-правове забезпечення права на свободу слова в Україні та досвід Європейського Союзу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Державний науково-дослідний інститут МВС України. Київ, 2014.

53. Звіт про періодичне відстеження результативності рішення 16 сесії Харківської міської ради від 22.06.2012 р. № 782/12 «Про внесення змін до рішення 45 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.06.2010 р. №182/10 «Про затвердження Порядку визначення розміру плати за користування місцями, які перебувають у комунальній власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальних конструкцій» від 01.06.2017. № 61. Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради. - 2017.

54. Земельний кодекс України від 25.10.2001. № 2368-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3. Ст. 27.

55. Ігонін Р.В. Поняття адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції. Адвокат. 2011. № 1. С. 36-40.

56. Ієрусалімова І.О., Тимчик Г.С. Механізм адміністративно- правового забезпечення прав і свобод осіб, яких визнано біженцями в Україні. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 60. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. 588 с.

57. Калиновська Т.О. Поняття нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їх юридична природа та ознаки. Часопис Київського університету права. № 4. 2009. С. 168-174.

58. Карташев И.В.

В Японии узаконили спам. URI: http://net.compulenta.ru.

59. Кікіньова К.О. Публічне адміністрування: визначення понять та сутність. Державне управління та місцеве самоврядування: тези ІХ Міжнар. наук. конгресу, 26-27 берез. 2009 р. Нац. акад. держ. управ. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держав. управ. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009.

60. Кісілюк Е.М., Донченко О.І. Особливості кримінально-правової охорони та відповідальності представників органів місцевого самоврядування в контексті змін антикорупційного законодавства України. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2 (28). 2012. С. 120-128.

61. Ківалов С.В., Біла-Тіунова Л.Р. Адміністративне право України: навчальний посібник. 6-е вид., стереотипне. Одеса: Фенікс, 2012. 400 с.

62. Кирій С.Л. Аудит адміністративної діяльності в контексті публічного адміністрування. Державне управління та місцеве самоврядування: тези ІХ Міжнар. наук. конгресу, 26 -27 берез. 2009 р. Нац. акад. держ. управ. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держав. управ. Х.: Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2009. С. 37-38.

63. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36. Ст. 446.

64. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. додаток до № 51. Ст. 1122.

65. Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні. Навчальний посібник. А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. К.: Юрінком Інтер, 2003. 332 с.

66. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. - К. Юрінком Інтер, 2011. 576 с.

67. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. К.: Юрінком Інтер, 2003. 544 с.

68. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. К.: Юрінком Інтер, 1999.736 с.

69. Комзюк В.Т. Правові гарантії діяльності митних органів України. Право і безпека. Харківський національний університет внутрішніх справ. - 2015. №2 (57).

70. Константінов С.Ф. Адміністративно-правовий статус іноземців в Україні та механізм його забезпечення: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Нац. акад. внутр. справ України. К., 2002. 18с.

71. Конституція України від 28.06.1996. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. ст. 141.

72. Конституційне право України: підруч. для студентів юрид. спец. вищ. закл. освіти. В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, О.В. Городецький та ін. За ред. В.Ф. Погорілка. Київ: Наук. думка, 1999. 734 с.

73. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131.

74. Кузнєцова З.В. Управління у сфері рекламної діяльності: організаційно-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. О., 2003. 246 с.

75. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: Монографія. К.: МАУП, 2004. 432 с.

76. Курчин О.Г. Договори на розміщення рекламної конструкції та зовнішньої реклами. Вісник господарського судочинства. № 1. 2011. С. 143151.

77. Курчин О. Історія виникнення та розвитку зовнішньої реклами. Правничий часопис Донецького університету. 2010. № 2. С.150 - 155.

78. Курчин О. Органи місцевого самоврядування та захист їх прав у відносинах, пов'язаних із розміщенням реклами. Право Україні. 2011. № 3. С. 284-290.

79. Куц М. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів). Вісник податкової служби України. 2011. № 17/18. С. 16-20.

80. Лазур Я.В. Поняття, сутність та елементи адміністративно - правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у державному управлінні. Форум права. 2009. № 3. С. 392-398.

81. Леськів О.А. Зарубіжний досвід і вітчизняні реалії саморегулювання рекламних ринків. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 9-1. Частина 2. 2014. С. 40-43.

82. Линник П.О. Удосконалення адміністративно-правового забезпечення праці дільничних інспекторів міліції: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Дніпропетровськ, 2012.

83. Лученко Д.В. Місце контролю в системі адміністративно- правових форм діяльності. Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. Відп. ред. В.Я. Тацій. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. Вип. 82.

84. Любченко П.М. Адміністративний нагляд та контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування. Прокуратура. Людина. Держава. Загальнодержавне фахове юридичне видання. № 11 (41). 2004. С. 58

85. Лялюк О.Ю. Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні: Монографія. Х.: Право, 2008. 288 с.

86. Мамочка В.В. Адміністративно-правові гарантії місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2010. 19с.

87. Мамчур Л.В. Правове регулювання реклами (цивілістичний аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Львів - 2006. 203 с.

88. Мартиновський В.В. Дозвільна система - одна з форм реалізації виконавчої влади. Науковий вісник Херсонського державного університету, 2015. № 3, том 2. С. 113-117.

89. Маштак К.С. Адміністративно-правове забезпечення права на доступ до публічної інформації: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Київ, 2013. 20с.

90. Маштак К.С. Поняття адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної інформації. Право і суспільство. 2011. № 6. С. 132-137.

91. Мех Ю.В. До питання про класифікацію контролю в державному управлінні. Проблеми законності. 2006. № 77. С. 60-64.

92. Міжнародний кодекс рекламної практики Міжнародної торгівельної палати: Міжнародний документ від 02.12.1986. URI: http ://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/988_010.

93. Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: Монографія. За редакцією Ю.М. Тодики і В.А. Шумілкіна. Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. 392 с.

94. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації: наук. доп. Редкол.: Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко,

B. В. Толкованов та ін.; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю.В. Ковбасюка. К.: НАДУ, 2014. 128 с.

95. Місцеве самоврядування та децентралізація. Практичний посібник. Ткачук А.; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні - DESPRO». К. : ТОВ «Софія». 2012. 120 с.

96. Микитенко Л.А. Адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності в Україні: дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.07. Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2008. 22 с.

97. Микитенко Л.А. Організаційно-правові питання державного регулювання рекламної діяльності. Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. 2003. № 19. С. 268-272.

98. Микитенко Л.А. Вдосконалення державного контролю рекламної діяльності. Вісник господарського судочинства. № 2. 2006. С. 205-212.

99. Мовчан Д.В. Наглядово-контрольні заходи як складовий елемент системи юридичних гарантій забезпечення законності при здійсненні реєстраційного провадження. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Вип. 20, частина 1, том 3. Ужгород. 2012.

C. 172-175.

100. Муніціпальне право України: навч. посіб. П.М. Любченко. Харків: Видавництво «ФІНН», 2012. 496 с.

101. Наумова К.І. Нормативно-правові акти місцевого

самоврядування: поняття і види. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Право». Вип. 26. 2014. С. 63-66.

102. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові засади: дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». О.В. Негодченко. Х., 2004. 460 с.

103. Нікулін В.А. Сучасні проблеми надання органами місцевого самоврядування адміністративних послуг, пов’язаних із розміщенням зовнішньої реклами / Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Випуск 2. Частина 2. С. 145-149.

104. Нікулін В.А. Європейський і світовий досвід адміністративно - правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон, 2015. № 6, том 2. С. 101-105.

105. Нікулін В.А. Повноваження органів місцевого самоврядування з питань реклами. Юрист України: наук.-практ. журн. Редкол.: С.П. Погребняк, Ю.В. Баулін, Ю.П. Битяк та ін. Х.: Право, 2016. № 1-2 (34-35). С. 18-25.

106. Нікулін В.А. Щодо деяких питань удосконалення законодавства України про зовнішню рекламу (адміністративно-правовий аспект). Право і суспільство. Науковий журнал. Дніпро, 2016. № 5, ч. 2. С. 123-128.

107. Никулин В. Некоторые вопросы адаптации действующего законодательства Украины к законодательству Европейского Союза о рекламе. Legea si viata. Publicatie stiintifico-practica. Fondator Ministerul Justitiei al Republicii Moldova. Nr. 3/3 (291). Chisinau. 2016. Р. 37-41.

108. Нікулін В. Організація контролю органів місцевого самоврядування за діяльністю суб’єктів рекламних правовідносин. Visegrad journal on human rights. Vydavatel': Paneuropska vysoka skola, Uzhorodska narodna univerzita, Obcianske zdruzenie ’’LEXPRO OMNES”. 2/2, 2016. Р. 113118.

109. Нікулін В.А. Щодо деяких питань притягнення органами місцевого самоврядування до адміністративної відповідальності. Роль і місце адміністративної юстиції в умовах проведення конституційної реформи: матеріали науково-практичного круглого столу 23 жовтня 2015 р. За ред. М.І. Смоковича, А.О. Моненка, В.В. Городовенка, О.В. Прудивуса, В.Я. Настюка та ін. Запоріжжя: КПУ, 2015. С. 142-145.

110. Нікулін В.А. До питання організаційно-правового регулювання контролю органів місцевого самоврядування. Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно-приватні аспекти (16 квітня 2015 року, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: видавництво «Плеяда», 2015. С. 58-61.

111. Нікулін В.А. Додержання конституційного права на власність під час видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Принципи сучасного конституціаналізму та Основний Закон Держави. ІХ Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (4-5 листопада 2016 року). За заг. ред. проф. А.П, Гетьмана. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків.: ТОВ «Видавництво «Права людини», 2016. С. 157-158.

112. Нікулін В.А. До питання організаційно-правового регулювання контролю органів місцевого самоврядування. Розвиток цивільної безпеки України в контексті євроінтеграції (25 листопада 2015 року, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародного науково- практичного круглого столу. Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. Харків: видавництво «Плеяда», 2015. С. 63-65.

113. Новікова Т.В. Адміністративно-правове забезпечення судового захисту місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2011.

114. Обритько Б.А Реклама і рекламні діяльність: Курс лекцій. К.: МАУП, 2002. 240 с.

115. Олефіренко Н. Адміністративно-правовий статус

адміністративного суду в Україні. Слово Національної школи суддів України. № 3 (4). 2013. С. 152-155.

116. Олійник А.Ю. Теорія держави і права: навч. посіб. А.Ю. Олійник, С.Д. Гусарєв, О.Л. Слюсаренко. К.: Юрінком Інтер, 2001. 176 с.

117. Ославський М.І. Виконавча влада в Україні: організаційно- правові засади: навч. посіб. К.: Знання, 2009. 216 с.

118. Остапович В.П. Загальні аспекти відповідальності суб’єктів господарювання у сфері охоронної діяльності. Форум права. 2013. № 3. С.448-452.

119. Павленко С.В. Сучасна концепція місцевого самоврядування та її відображення в законодавстві України. Державне будівництво. - 2008. - № 2. URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_2_41.

120. Панько Н.Г. Юридичні гарантії законності в адміністративній діяльності персоналу міліції громадської безпеки. Державо і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 29. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. 720 с.

121. Погорілко В.Ф. Муніципальне право України. Навчальний посібник. за ред. Баймуратова М.О. К: Правова єдність, 2009. 720 c.

122. Попова В. Шляхи удосконалення адміністрування податків. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2007. № 1. С. 68-76.

123. Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.06.2016 № 826/2002/16. URI: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/v2002805- 16/paran2#n2.

124. Потапенко М.С. Організаційно-правові засади здійснення

контролю за рекламною діяльністю в Україні: дис. ...канд.. юрид. наук: 12.00.07. Національний ун-т держ. податкової служби України. Ірпінь, 2008. 198 с.

125. Правила інформаційного забезпечення системи управління безпекою польотів повітряних суден цивільної авіації України: затв. наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 19.03.2009 № 295. URL http:// search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE16309.html.

126. Про адміністративні послуги : Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 32. Ст. 409.

127. Про благоустрій населених пунктів : Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV. URI: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2807-15.

128. Про деякі питання практики застосування спорів, пов’язаних із

застосуванням законодавства про рекламу : оглядовий лист Вищого господарського суду України від 22.11.2006 № 01-8/2622. URI:

http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/395/.

129. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності : Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 48. Ст. 483.

130. Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу : постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 693. URI: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/693-2004-H.

131. Про затвердження Порядку виявлення, демонтажу, обліку, зберігання спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розміщених на території міста Харкова з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій населених пунктів, подальшого розпорядження ними: рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.06.2011 № 444. URI: www.city.kharkov.ua.

132. Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві :

рішення Київської міської ради від 22.09.2011 № 37/6253. URI:

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf.

133. Про затвердження Правил благоустрою території міста Харкова : рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011

№ 504/11. URI: https://doc.citynet.kharkov.ua/ru/profile/document/view/id/

632106.

134. Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на

порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів : постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 870. URI: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/870- 2013-п.

135. Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої

реклами : постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067. URI: http ://zakon4.rada.gov.ua.

136. Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої

реклами поза межами населених пунктів : постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 № 1135. URI: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1135- 2012-п.

137. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991

№ 1023-ХІІ. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 30. Ст. 379.

138. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

139. Про міжнародні договори України : Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 50. ст. 540.

140. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР. URI: http ://zakon4.rada.gov.ua.

141. Про рекламу : Закон Республики Беларусь от 10.05.2007 № 225-З. URI: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10700225&p2={NRPA}.

142. Про рекламу : закон Республики Таджикистан от 01.08.2003 № 34 URI: http: // advertology.ru.

143. Про рекламу : закон Литовской Республики от 18.07.2000 № VII- 1871. URI: http: // advertology.ru.

144. Про рекламу : закон Республики Молдова от 27.06.1997 № 1227. URI: Режим доступа: http://lex.justice.md.

145. Про рекламу : закон Киргизской Республики от 24.12.1998 № 155. URI: http: // advertology.ru.

146. Про рекламу: закон Армении от 25.05.1996. URI: http: // advertology.ru.

147. Про рекламу : закон Республики Казахстан от 19.12.2003 № 508- ІІ. URI: http: // advertology.ru.

148. Про рекламу : закон Азербайджанской Республики от 03.10.1997 № 371-1ГД. URI: http: // advertology.ru.

149. Про рекламу: закон Грузии от 18.02.1998 № 1228-ІІс. URI: http ://www.unesco. org/culture/natlaws/media/pdf/ georgia/ ge_advertising1998_rus orof.pdf.

150. Про рекламу: закон Эстонской Республики от 01.06.1997. URI: http://www.advertology.ru/.

151. Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»: Закон України від 11.07.2003 № 1121 -IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 8. Ст. 62.

152. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580- VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379.

153. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27.02.2014 № 794-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 13. Ст. 222.

154. Про заходи щодо запобігання недобросовісній рекламі та її припинення : Указ Президента України від 05.12.1994 № 723/94. URI: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/723/94.

155. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності : Закон України від 19.05.2011 № 3392-VL Відомості Верховної Ради України. 2011. № 47. Ст. 532.

156. Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами : постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.1998 № 1511. URI: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1511 -98-%D0%BF.

157. Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами : постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2009. № 968. URI: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/968-2009-%D0%BF.

158. Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами : постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 495. URI: http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/495-2012-%D0%BF.

159. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів

України щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1173. URI: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1173-2015-

%D0%BF.

160. Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 12.01.2012 № 28. URI: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0049- 12.

161. Про Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру» : наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.04.2006 № 39. Офіційний вісник України. 2006. № 20. Ст. 1523.

162. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами : наказ Міністерства охорони здоров’я від 31.10.2011 № 723. Офіційний вісник України. 2011. № 99. Ст. 3650.

163. Про затвердження опису зовнішнього сигнального покажчика аптечного закладу та його структурного підрозділу : наказ Міністерства охорони здоров’я від 01.12.2004 № 590. Офіційний вісник України. 2004. № 50. Ст. 3292.

164. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики : наказ Міністерства охорони здоров’я від 02.02.2011 № 49. Офіційний вісник України. 2011. № 13. Ст. 551.

165. Про затвердження Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності: наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2011 № 888/5. Офіційний вісник України. 2011. № 25. Ст. 1030.

166. Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у

м.Львові : рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 21.05.2010 № 569. URI: http://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/

doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/8DEB31C95B658391C22577380022A279?Open Document.

167. Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі : рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 № 434. Газета «Одесский вестник» Одеської міської ради. 2008. № 110.

168. Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові : рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 02.10.2013 № 609. URI: https://doc.citynet.kharkov.ua/ru/profile/document/view/ id/649259.

169. Про місцеві вибори : Закон України від 14.07.2015 № 595-УШ. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 37-38. Ст. 366.

170. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : Закон України від 11.09.2003 № 1160-ІУ. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 9. Ст. 79.

171. Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26.11.1993 № 3659-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 50. Ст. 472.

172. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

скорочення кількості документів дозвільного характеру : Закон України від 09.04.2014 № 1193-УП. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 23.

Ст. 873.

173. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 05.04.2007 № 877-V. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 29. Ст. 389.

174. Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності : Закон України від 23.02.2012 № 4448-УІ. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 49. Ст. 558.

175. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» : постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833. Офіційний вісник України. 2006. № 25. Ст. 1818.

176. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011, № 2939-УІ. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314.

177. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07.06.2001 № 2493-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 33. Ст. 175.

178. Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг : постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588. Офіційний вісник України. 2013. № 66. Ст. 2396.

179. Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань : Закон України від 26.11.2015 № 835-УШ. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 2. Ст. 17.

180. Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку : Закон України від 14.05.2015 № 417-VHL Відомості Верховної Ради України. 2015. № 29. Ст. 262.

181. Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку : Закон України від 29.11.2001 № 2866-Ш. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 10. Ст. 78.

182. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. Львів: Край, 2007. 192 с.

183. Романчук К.В., Лисюк А.В. Правове регулювання рекламної діяльності: зарубіжний досвід та національні перспективи. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. № 3 (21). Ч. 2. 2011. С. 311-319.

184. Ромат Є. Державне регулювання рекламної діяльності: Досвід Великої Британії. Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. 2002. № 4. С. 190-196.

185. Ромат Є. Державне регулювання рекламної діяльності: досвід Естонії. Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. 2003. № 4. С. 55-62.

186. Ромат Є. З досвіду державного регулювання рекламної діяльності у Сполучених Штатах Америки. Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. 2002. № 2. С. 241-252.

187. Ромат Є. Особливості державного регулювання реклами у країнах Європейського Союзу. Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. Редкол.: С.М. Серьогін (голов. ред.) та ін. Д.: Дніпропетр. регіон. ін-т НАДУ при Президентові України, 2003. Вип. 2 (12). С. 98-110.

188. Ромат Є. Взаємозв’язки факторів соціально-економічного розвитку суспільства та реклами: історико-діалектичний аспект. Вісник

Української Академії державного управління при Президентові України. 2003. № 1. С. 189-196.

189. Савенко С.О. Відповідальність за рекламну діяльність:

зарубіжний досвід для України. URI: http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/dutp/2011_1/txts/Savenko.pdf.

190. Сандул Я.М. Особливості відповідальності виконавчих органів місцевих ради. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014, № 12, том 1. С. 170-173.

191. Семенюк І.С. Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування в контексті адміністративно-правової реформи. Держава і регіони. Сер.: Право. 2013. № 1. С. 184-188.

192. Сидорук І.С. Проблеми функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності на регіональному рівні і шляхи їх вирішення. Актуальні проблеми економіки. № 10 (148). 2013. С. 68-73.

193. Словник української мови: в 11 томах. Том 2, 1971. Стор. 240.

194. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. К.: Атіка, 2008. 624 с.

195. Стрельников А.В. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про рекламу: дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.07. Одеська нац. юрид. акад. Одеса - 2004. 18 с.

196. Стрельников А.В. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері регулювання рекламної діяльності. Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Одеса: Юридична література, 2002. Вип. 16. 744 с.

197. Стрельников А.В. Основні положення Міжнародного кодексу рекламної практики. Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права. Одеса: Юридична література, 2002. Вип. 15. С. 190-194.

198. Стрельников А. В. Державне регулювання рекламної діяльності. Актуальні проблеми держави і права. Вип. 19. Одеса: Юридична література, 2003. С. 301-304.

199. Титов А.С. Теоретико-правовые основы налогового администрирования в Российской Федерации: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.14. М., 2007.

200. Терентьєва О.К. Адміністративна відповідальність у сфері адміністрування плати за землю в Україні. Право і суспільство. 2012. № 3. С. 154-159.

201. Ткач Г. Поняття владного повноваження. Вісник Львівського університету. Серія юрид., 2009. Вип. 49. С. 101-105.

202. Угода про співробітництво держав - учасниць СНД у сфері

регулювання рекламної діяльності : затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 № 1654. URI:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/997_748.

203. Удосконалення дозвільної системи діяльності малих і середніх підприємств. URI : old.niss. gov.ua.

204. Фінансове право : навч. посіб. за ред. М. П. Кучерявенка. Х. : Право, 2010. 288 с.

205. Фролков М.В. Адміністративно-правове забезпечення захисту прав споживачів у сучасних умовах: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Міжрегіон. акад. упр. персоналом. Київ, 2014. 19 с.

206. Хитра І.Я. Адміністративно-правове забезпечення діяльності банків в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України. К., 2011. 18 с.

207. Хріпливець Д.Є. Удосконалення системи відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Теорія та практика державного управління. 2010. Вип. 4. С. 179-184.

208. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів освіти. М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко,

Л.Л. Богачова, О.В. Петришин, С.М. Олейников; М.В. Цвік (ред.). Х.: Право, 2002. 432 с.

209. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.

210. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-

ІУ. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41. Ст. 492.

211. Циверенко Г.П. Адміністративно-правове забезпечення

здійснення народного волевиявлення в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2011. 20 с.

212. Циверенко Г.П. Адміністративно-правове забезпечення

здійснення народного волевиявлення. Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». № 2 (5). 2010.

213. Черячукин Ю.В. Правовое регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации и зарубежных государствах (опыт сравнительного исследования): дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград. 1998. 180 с.

214. Чинчин М.М. До питання щодо визначення поняття податкового адміністрування. Право і суспільство. 2012. № 2. С. 131-134.

215. Чуйко З.Д. Конституційно-правовий механізм забезпечення національної безпеки України. Бюллетень Міністерства юстиції України. № 8. 2006. С. 81-89.

216. Шведун В.О. Досвід країн Європейського Союзу щодо державного управління рекламною діяльністю. Актуальні проблеми економіки. № 6 (168). 2015. С. 84-90.

217. Шматова Ю.О. Механізм адміністративно-правового

забезпечення прав людини в умовах надзвичайних ситуацій: автореф. дис. . канд. юрид. наук: 12.00.07. МОНМС України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана.» Київ, 2012. 18с.

218. Шлома Г.О. Завдання та зміст механізму адміністративно- правового забезпечення службової таємниці в органах внутрішніх справ

України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2006. № 4 (30). 340 с.

219. Щодо питання розміщення інформаційної вивіски : лист

Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.09.2007 № 6635. URI:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DP2269.html.

220. Outdoor Advertising Control. A History and Overview of the Federal

Outdoor Advertising Control Program. URI:

http://www.fhwa.dot.gov/real_estate/oac/oacprog.cfm.

<< | >>
Источник: НІКУЛІН ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018. 2018

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. Список використаних джерел та літератури
 15. Список використаних джерел та літератури
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -