<<

ДОДАТКИ

Додаток А

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ в яких висвітлено основні наукові результати дисертації:

1. Нікулін В. А. Європейський і світовий досвід адміністративно - правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами.

Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. № 6. Том 2. С. 101-105.

2. Нікулін В. А. Сучасні проблеми надання органами місцевого самоврядування адміністративних послуг, пов’язаних із розміщенням зовнішньої реклами. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Випуск 2. Частина 2. С. 145-149.

3. Нікулін В. А. Щодо деяких питань удосконалення законодавства України про зовнішню рекламу (адміністративно-правовий аспект). Право і суспільство. 2016. № 5. ч. 2. С. 123-128.

4. Никулин В. А. Некоторые вопросы адаптации действующего законодательства Украины к законодательству Европейского Союза о рекламе. Legea si viata. Nr. 3/3 (291). Chisinau. 2016. Р. 37-41. Republica Moldova.

5. Нікулін В. А. Організація контролю органів місцевого самоврядування за діяльністю суб’єктів рекламних правовідносин. Visegrad journal on human rights. 2/2. 2016. Р. 113-118. Slovenska republika.

6. Нікулін В. А. Повноваження органів місцевого самоврядування з питань реклами. Юрист України. 2016. № 1-2 (34-35). С. 18-25.

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

7. Нікулін В. А. Щодо деяких питань притягнення органами місцевого самоврядування до адміністративної відповідальності. Роль і місце адміністративної юстиції в умовах проведення конституційної реформи: матеріали науково-практичного круглого столу (м. Запоріжжя, 23 жовт. 2015 р.). Запоріжжя: КПУ, 2015. С. 142-145.

8. Нікулін В. А. До питання організаційно-правового регулювання контролю органів місцевого самоврядування. Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно-приватні аспекти.

Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16 квіт. 2015 р.). Харків: видавництво «Плеяда», 2015. С. 58-61.

9. Нікулін В. А. До питання організаційно-правового регулювання контролю органів місцевого самоврядування. Розвиток цивільної безпеки України в контексті євроінтеграції. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародного науково-практичного круглого столу (м. Харків, 25 листоп. 2015 р.). Харків: Вид-во «Плеяда», 2015. С. 63-65.

10. Нікулін В. А. Додержання конституційного права на власність під час видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон Держави. ІХ Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (м. Харків, 4-5 листоп. 2016 р.). Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини», 2016. С. 157-158.

Додаток Б

ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства України про рекламу

Верховна Рада України постановляє:

I. Доповнити главу 12 Розділу ІІ Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1123 із наступними змінами) статтю 1564 такого змісту:

«Стаття 1564. Порушення встановлених законодавством правил розміщення зовнішньої реклами

Розміщення спеціальної конструкції зовнішньої реклами без оформленого дозволу, строк дії якого закінчився, не переоформленого у встановленому порядку дозволу або дозвіл на розміщення якої було анульовано, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на суб’єктів

господарювання у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на суб’єктів

господарювання у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України

«Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства України про рекламу»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Вибір Україною європейського вектору розвитку, децентралізація влади у країні надає органам місцевого самоврядування більше повноважень щодо вирішення питань місцевого значення, в тому числі і забезпечення благоустрою населених пунктів. Законом України «Про благоустрій населених пунктів» встановлено, що до елементів благоустрою, зокрема, відносяться засоби зовнішньої реклами.

Засоби зовнішньої реклами або рекламні засоби, як передбачено Законом України «Про рекламу», є невід’ємним елементом благоустрою кожного населеного пункту, безумовно впливаючи на його зовнішній вигляд. Упорядкування розміщення рекламних засобів, справляння плати за їх розміщення і тим самим наповнення місцевого бюджету є одним із завдань виконавчих органів рад. Самовільне розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами несе потенційну небезпеку життю та здоров’ю фізичних осіб, майну фізичних та юридичних осіб, ускладнює процедуру притягнення до відповідальності за інші порушення законодавства про рекламу та захист прав споживачів.

Зважаючи на відсутність встановленої законодавством України відповідальності за розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами без оформленого дозволу, строк дії якого закінчився, не переоформленого у встановленому порядку дозволу або дозвіл на розміщення якої було анульовано, розповсюджувачами зовнішньої реклами нехтуються вимоги Закону України «Про рекламу» щодо необхідності оформлення документа дозвільного характеру.

Таким чином, сьогодні є нагальна потреба встановити адміністративну відповідальність за порушення встановлених законодавством правил розміщення зовнішньої реклами.

2. Мета й цілі прийняття законодавчого акта

Законопроект спрямований на встановлення диференційованої адміністративної відповідальності за дії, спрямовані на порушення встановлених законодавством правил розміщення зовнішньої реклами. [1] переоформленого у встановленому порядку дозволу або дозвіл на розміщення якої було анульовано.

За рівнем суспільною небезпеки зазначені правопорушення мають бути віднесені до адміністративно караних діянь.

Згідно з частиною першою пропонованої статті встановлюється

відповідальність за самовільне розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами.

Це включає розміщення спеціальної конструкції зовнішньої реклами без оформленого дозволу, строк дії якого закінчився, не переоформленого у встановленому порядку дозволу або дозвіл на розміщення якої було анульовано.

Зазначені дії тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у

розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на

суб’єктів господарювання у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з частиною другою пропонованої статті встановлюється

відповідальність за дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення.

Такі дії тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на суб’єктів господарювання у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Статтю пропонується розмістити в главі 12 «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності» розділу ІІ Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки зазначені правопорушення здійснюються здебільшого суб’єктами господарювання та пов’язані із захистом прав споживачів.

Оскільки за своїм складом пропонований адміністративний проступок є супутнім із порушенням законодавства про захист прав споживачів (стаття 1561), а також встановлює відповідальність за схожі правопорушення, нову статтю доцільно розмістити після статті 1563 «Порушення встановлених законодавством вимог щодо заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів» за номером 156[2].

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного Закону у разі його прийняття не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України. [3]

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України «Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства України про рекламу»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Розділ II. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Глава 12

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, СФЕРІ ПОСЛУГ, В ГАЛУЗІ ФІНАНСІВ І ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами

Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Розділ II. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Глава 12

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, СФЕРІ ПОСЛУГ, В ГАЛУЗІ ФІНАНСІВ І ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 156.

Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами

Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Порушення працівником

підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі пивом (крім

безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля пивом (крім

безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами в

приміщеннях або на територіях,

заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням

відповідного органу місцевого

самоврядування, як таких, де роздрібна торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними,

слабоалкогольними напоями або

тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними,

слабоалкогольними напоями або

тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних,

слабоалкогольних напоїв або

тютюнових виробів особі, яка не

досягла 18 років, або продаж тютюнових виробів в упаковках, що містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар), - тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

Торгівля пивом (крім

безалкогольного), алкогольними,

слабоалкогольними напоями або

тютюновими виробами з рук, -

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян з конфіскацією

Порушення працівником

підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі пивом (крім

безалкогольного), алкогольними,

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля пивом (крім

безалкогольного), алкогольними,

слабоалкогольними напоями або

тютюновими виробами в

приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, як таких, де роздрібна торгівля пивом (крім

безалкогольного), алкогольними,

слабоалкогольними напоями або

тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними,

слабоалкогольними напоями або

тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних,

слабоалкогольних напоїв або

тютюнових виробів особі, яка не

досягла 18 років, або продаж тютюнових виробів в упаковках, що містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар), - тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

Торгівля пивом (крім

безалкогольного), алкогольними,

слабоалкогольними напоями або

тютюновими виробами з рук, -

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян з конфіскацією

предметів торгівлі.

Дії, передбачені частиною першою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.

Стаття 1561. Порушення законодавства про захист прав споживачів

Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, у наданні громадянам- споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян- споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів -

тягнуть за собою накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

Відмова особами, зазначеними у частині першій цієї статті, громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості -

тягне за собою накладення штрафу від одного до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

Надання виробниками або предметів торгівлі.

Дії, передбачені частиною першою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.

Стаття 1561. Порушення законодавства про захист прав споживачів

Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, у наданні громадянам- споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян- споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів -

тягнуть за собою накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

Відмова особами, зазначеними у частині першій цієї статті, громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості -

тягне за собою накладення штрафу від одного до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

Надання виробниками або

особами, зазначеними у частині першій цієї статті, недостовірної інформації про продукцію, в разі якщо ця інформація не зашкодила життю, здоров'ю та майну споживача,

тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

У разі бездіяльності осіб, передбачених частиною третьою цієї статті, щодо приведення

недостовірної інформації про весь товар до відповідності або повторне надання недостовірної інформації про товар протягом року з моменту стягнення -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

Стаття 1562. Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів

Порушення встановленого

порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти

неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

Стаття 1563. Порушення встановлених законодавством

особами, зазначеними у частині першій цієї статті, недостовірної інформації про продукцію, в разі якщо ця інформація не зашкодила життю, здоров'ю та майну споживача,

тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

У разі бездіяльності осіб, передбачених частиною третьою цієї статті, щодо приведення

недостовірної інформації про весь товар до відповідності або повторне надання недостовірної інформації про товар протягом року з моменту стягнення -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

Стаття 1562. Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів

Порушення встановленого

порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти

неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

Стаття 1563. Порушення встановлених законодавством

вимог щодо заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів

Реклама, а так само будь-яка інша діяльність з рекламування тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця та/або

розповсюджувача реклами - від ста до двохсот п’ятдесяти

неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

Реклама будь-яких товарів або послуг (крім реклами тютюнових виробів), що містить зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб рекламодавця та/або

розповсюджувача реклами від ста до двохсот п’ятдесяти

неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

Спонсорування будь-яких

заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб рекламодавця та/або

розповсюджувача реклами від ста до двохсот п’ятдесяти

неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян._______________

вимог щодо заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів

Реклама, а так само будь-яка інша діяльність з рекламування тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця та/або

розповсюджувача реклами - від ста до двохсот п’ятдесяти

неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

Реклама будь-яких товарів або послуг (крім реклами тютюнових виробів), що містить зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб рекламодавця та/або

розповсюджувача реклами від ста до двохсот п’ятдесяти

неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

Спонсорування будь-яких

заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб рекламодавця та/або

розповсюджувача реклами від ста до двохсот п’ятдесяти

неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян._______________

Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами від двохсот до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами від двохсот до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

Стаття 1564. Порушення встановлених законодавством правил розміщення зовнішньої реклами

Розміщення спеціальної

конструкції зовнішньої реклами без оформленого дозволу, строк дії якого закінчився, не переоформленого у встановленому порядку дозволу або дозвіл на розміщення якої було анульовано, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян і на суб’єктів господарювання у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян і на суб’єктів господарювання у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках

Порушення правил торгівлі на ринках -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох

неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян._______________

Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках

Порушення правил торгівлі на ринках -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох

неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян._______________

Додаток Г

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» к.ю.н.

_________________________________________________ І. Орловська

від________________________________________________ р.

АКТ

впровадження результатів дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Нікуліна Віталія Андрійовича на тему: «Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами» у навчальний процес кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку

людини «Україна»

Комісією кафедри було розглянуто результати використання матеріалів дисертаційного дослідження на тему: «Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами» Нікуліна Віталія Андрійовича. Під час обговорення наданих матеріалів комісією було констатовано, що окремі положення дослідження було використано в розробленні лекційних курсів з дисциплін «Адміністративне право» та «Актуальні проблеми теорії адміністративного права», при підготовці відповідних підручників, навчальних посібників.

ВИСНОВОК: результати дисертаційного дослідження на тему:

«Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів місцевого

самоврядування з питань реклами» Нікуліна Віталія Андрійовича вважати впровадженими в навчальний процес кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» з дисциплін «Адміністративне право України» та «Актуальні проблеми адміністративного права»

Члени ^!юсн':

Заступник директора О. Фаст

Доцент кафедри конституційного, адміністративного права та

соціально-гуманітарних дисциплін Є. Сердюк

222

Додаток Ґ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Науково-дослідного інституту публічного права д.ю.н., професор

_________________________________________________ В.В. Галунько

від________________________________________________ р.

АКТ

упpoвадження pезультатiв дисеpтацiйнoгo дoслiдження «Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами» Нікуліна Віталія Андрійовича на здобуття наукoвoгo ступеня кандидата юpидичних наук у науково-дослідну діяльність Науково-дослідного інституту публічного права

Кoмiсiєю Інституту булo poзглянутo pезультати викopистання матеpiалiв дисеpтацiйнoгo дoслiдження на тему «Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами» Нікуліна Віталія Андрійовича. Під час oбгoвopення наданих матеpiалiв щодо використання їх у науково -дослідній діяльності емісією булo ^^татовата, щo oкpемi пoлoження зазначеного вище дoслiдження булo викopистанo в науково-дослідній діяльності Науково-дослідного інституту публічного права, а саме: для подальшої теоретичної розробки питань адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, удосконалення законодавства України про рекламу.

Oтже, pезультати дисеpтацiйнoгo дoслiдження на тему

«Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами» Нікуліна Віталія Андрійовича мають вагому цінність для науково-дослідної діяльності Науково-дослідного інституту публічного права.

ВИСНОВОК: pезультати дисеpтацiйнoгo дoслiдження на тему «Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами» Нікуліна Віталія Андрійовича вважати впpoвадженими в науково-дослідну діяльність Науково-дослідного інституту публічного права.

Члени ^мюи:

Старший науковий співробітник,

к.ю.н. К.М. Куркова

Д.С. Левченко

Науковий співробітник

Додаток Д

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Департаменту контролю Харківської міської ради

_______________________________________________ О.В. Артикуленко

від_________________________________________________________ р.

АКТ

упровадження результатів дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Нікуліна Віталія Андрійовича на тему «Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами» у правозастосовну діяльність Департаменту контролю Харківської міської ради

Комісією було розглянуто результати використання матеріалів дисертаційного дослідження на тему «Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами» Нікуліна Віталія Андрійовича. Під час обговорення наданих матеріалів комісією було констатовано, що окремі положення зазначеного вище дослідження було використано в правозастосовну діяльність Департаменту контролю Харківської міської ради, а саме: для розробки проектів регуляторних актів, упровадження механізмів притягнення до адміністративної відповідальності суб’єктів господарювання, організаційної діяльності структурних підрозділів департаменту.

ВИСНОВОК

Результати дисертаційного дослідження на тему «Адміністративно- правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами» Нікуліна Віталія Андрійовича вважати впровадженими у правозастосовну діяльність Департаменту контролю Харківської міської ради.

Члени комісії:

Заступник директора

Департаменту контролю І.С. Кузнєцов

Заступник директора Департаменту контролю -

начальник контрольної інспекції Д.В. Карпович

<< |
Источник: НІКУЛІН ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018. 2018

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -