>>

АНОТАЦІЯ

Гілін Є. О. Адміністративно-правові основи впровадження

інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Київський міжнародний університет, Науково-дослідний інститут публічного права, Київ, 2017.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання - визначення сутності та особливостей адміністративно- правових основ впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування.

Розкрито ґенезу розвитку управління діяльністю органів місцевого самоврядування та з’ясовано стан запровадження інноваційних технологій. З’ясовано, що становлення місцевого самоврядування та управлінської діяльності його органів в Україні мають довготривалу історію, яка характеризується як важливими позитивними здобутками на цьому шляху, так і затяжними періодами застою у розвитку даного інституту.

Охарактеризовано сучасні форми управління діяльністю органів місцевого самоврядування. До правових форм віднесено: нормотворчу діяльність (через нормотворчу форму органи місцевого самоврядування встановлюють правила поведінки у сферах, що віднесені законодавством до їх компетенції); правозастосовну діяльність, полягає у тому, що своїми рішеннями індивідуального характеру вони пристосовують загальні норми права до конкретних випадків); установчу діяльність; контрольну діяльність. До організаційних форм діяльності органів місцевого самоврядування віднесено: а) організаційно-функціональні (відображають те, яким чином організовується та відбувається робота органів місцевого самоврядування, в якому вигляді та порядку вони працюють); б) організаційно-технічні.

та Визначено місце серед форм управління діяльністю органів місцевого самоврядування інноваційних технологій.

Окреслено стан нормативно-правового регулювання інноваційних

технологій управління в діяльності органів місцевого самоврядування, у зв’язку з чим наголошено, що діючі нині нормативно-правові акти, констатуючи гостру необхідність підвищення рівня якості, ефективності та результативності управлінських послуг, зокрема тих, що надаються органами місцевого самоврядування, безпосередньо не зобов’язують суб’єктів публічного управління, що надають такі послуги, активно впроваджувати у свою діяльність інноваційні технології, як необхідну умову її вдосконалення.

З’ясовано поняття та структуру адміністративно-правового механізму впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування. Визначено, що адміністративно-правовий механізм впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування являє собою складну систему пов’язаних між собою політико-правових та організаційно-управлінських засобів і заходів, за допомогою яких в роботу вказаних органів впроваджуються відповідні новітні способи, прийоми та засоби здійснення публічного управління та забезпечується їх належна практична реалізація.

Охарактеризовано механізм правового регулювання впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування. Встановлено, що структуру адміністративно-правового механізму впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування у загальному вигляді формують три основні ланки: нормативно-правова, організаційно-інституційна та управлінська (або функціональна).

Визначено поняття засобів правового регулювання впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування. Доведено, що основними засобами правового регулювання впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування є: а) правові принципи; б) норми права; в) нормативно-правовий акт; г) правовідносини.

Запропоновано шляхи вдосконалення правового регулювання впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування. З метою послідовного та результативного впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування запропоновано на нормативно -правовому рівні вирішити ряд важливих завдань: по-перше, слід сформулювати концепцію впровадження інноваційних технологій в діяльність органів публічного управління, зокрема в механізм самоврядного управління. У такій концепції має бути: обґрунтований зв’язок якості та ефективності публічного управління із рівнем розвиненості інноваційної сфери в країні; визначена мета та завдання впровадження інноваційних технологій у механізм самоврядного управління; встановлено коло принципів, на яких даний процес має відбуватися; визначення основних, пріоритетних напрямків, за якими має відбуватися впровадження інноваційних технологій управління; визначення підвалин оцінювання результативності впровадження зазначених технологій в діяльність органів місцевого самоврядування; по-друге, врегулювати питання участі держави та органів місцевого самоврядування у матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні функціонування даного механізму; по-третє, врегулювати

можливості використання органами і посадовими особами місцевого самоврядування консалтингу; по-четверте, внести відповідні зміни до закону про місцеве самоврядування, згідно з якими науковість та інноваційність мають стати одними із основних принципів діяльності органів місцевого самоврядування.

Узагальнено зарубіжний досвід впровадження інноваційних технологій управління вдіяльність органів місцевого самоврядування. На підставі аналізу досвіду зарубіжних країн (Італії, Франції, Великобританії, Латвії, Іспанії США, Канаді) щодо впровадження інноваційних технологій у діяльність органів місцевого самоврядування обґрунтовано, що деякі аспекти цієї діяльності мають бути використані в контексті реформування місцевого самоврядування України. Окреслено можливості використання в Українізарубіжного досвіду впровадження інноваційних технологій управління вдіяльність органів місцевого самоврядування.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, інноваційні технології, інноваційна діяльність, управління, адміністративно-правове регулювання, форми, методи, механізм правового регулювання, адміністративно -правовий механізм.

| >>
Источник: ГІЛІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме АНОТАЦІЯ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -