>>

АНОТАЦІЯ

Нікулін В.А. Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

- Науково-дослідний інститут публічного права, Київ, 2018.

У дисертації на основі теорії адміністративного права та законодавства наведено нове розв’язання наукового завдання щодо адміністративно- правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами та запропоновано низку висновків, пропозицій і рекомендацій.

Доведено, що органам місцевого самоврядування чинним законодавством України надано повноваження щодо регулювання правовідносин, пов’язаних із розміщенням зовнішньої реклами у межах населених пунктів. Під повноваженнями органів місцевого самоврядування з питань реклами розуміється право, надане їм законодавством України з метою забезпечення рівного, доступного, законного й своєчасного права фізичних та юридичних осіб на отримання знань про суб’єктів господарювання, товари і послуги, формування позитивного ставлення до бізнесу, забезпечення балансу інтересів громадян, рекламодавців, рекламорозповсюджувачів, органів місцевого самоврядування та держави.

Встановлено, що згідно з чинним Законом України «Про рекламу» до суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюють контроль за додержанням законодавства про рекламу, органів місцевого самоврядування не визначено. Відповідних повноважень, наприклад щодо захисту прав та інтересів громадян, підприємств, установ та організацій, не надано. У зв’язку із цим запропоновано внести зміни до статті 26 зазначеного Закону, доповнивши перелік органів, що здійснюють контроль, органами місцевого самоврядування.

Запропоновано під адміністративно-правовим забезпеченням діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами вважати сукупність адміністративно-правових норм, за допомогою яких органи місцевого самоврядування регулюють та впорядковують рекламні правовідносини, а також надання за допомогою цих норм відповідних гарантій цим органам для реалізації покладених на них завдань і функцій.

Сутність адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами полягає у створенні належних умов для ефективної реалізації органами та посадовими особами місцевого самоврядування своїх повноважень, спрямованих на забезпечення законності в рекламних правовідносинах, забезпечення благоустрою населених пунктів, наповнення місцевих бюджетів тощо.

Дослідження історії становлення і розвитку реклами виявило, що в кожний з історичних періодів часу державний апарат здійснював безпосередній вплив на учасників рекламних відносин, встановлював певні обмеження та правила поведінки.

Досвід адміністративно-правового забезпечення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування країн Європи та світу у сфері реклами показав, що регулювання реклами в країнах із розвинутою економікою пройшло довгий шлях розвитку. У сучасних умовах європейського вектору розвитку України необхідно адаптувати чинне законодавство України про рекламу до законодавства Європейського Союзу, залучити досвід розвинутих країн з урахуванням національних, економічних та інших особливостей, встановивши більш жорсткі санкції за порушення законодавства про рекламу, надавши органам місцевого самоврядування право визначення обсягу, кількості та порядку розміщення зовнішньої реклами, створивши ефективну систему взаємодії органів влади із саморегульованими організаціями. Збалансоване поєднання саморегулювання, державного та громадського контролю дозволить звести до мінімуму кількість правопорушень у сфері реклами.

Доведено, що в Україні в цілому сформована законодавча та нормативно-правова основа регулювання рекламних правовідносин. Органи місцевого самоврядування беруть активну участь у регулюванні зазначених правовідносин через прийняття регуляторних актів, здійснення дозвільної та контрольної діяльності. Однак чинне законодавство потребує значних змін і доповнень, воно не відповідає вимогам сьогодення, не сприяє повною мірою розвитку ринкової економіки.

Визначено, що під нормативно-правовими гарантіями діяльності органів місцевого самоврядування, що регулюють питання розміщення реклами, розуміється сукупність норм права, які гарантовані або санкціоновані державою й органами місцевого самоврядування та спрямовані на регулювання відносин, пов’язаних із розміщенням реклами на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

Запропоновано закріпити право накладення органами місцевого самоврядування адміністративних стягнень, порядок і підстави для притягнення до відповідальності на законодавчому рівні. Перелік адміністративних стягнень, які можуть застосовуватися до правопорушників у сфері реклами, пропонується розподілити за суб’єктами: до юрисдикції органів місцевого самоврядування пропонується віднести накладення стягнень у вигляді штрафу, анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та примусового демонтажу рекламного засобу, до юрисдикції судів - вилучення незаконно одержаної виручки, конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення (за позовом органів державної влади або органів місцевого самоврядування).

Визначено, що контроль органів місцевого самоврядування слід розуміти як урегульовану нормами права сукупність заходів, що здійснюються органами місцевого самоврядування та спрямовані на забезпечення відповідності рекламної діяльності суб’єктів господарювання вимогам законодавства України про рекламу.

Запропоновано з метою надання органам місцевого самоврядування реальних важелів впливу на суб’єктів господарювання закріпити у Законі України «Про рекламу» такі спеціальні підстави для анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами: відсутність маркування спеціальної конструкції; встановлення спеціальної конструкції, що не відповідає дозволу на розміщення зовнішньої реклами; недодержання вимог щодо технічного та/або естетичного стану спеціальної конструкції (у разі невиконання письмової вимоги уповноваженої особи органу, який здійснює контроль); невикористання місця розташування спеціальної конструкції безперервно протягом шести місяців.

Доведено, що з метою недопущення масового поширення розміщення рекламних засобів без дозвільної документації, чим наноситься шкода майну, правам та інтересам членів територіальної громади, а також спонукання суб’єктів господарювання до правомірної поведінки, доцільно статтю 16 Закону України «Про рекламу» доповнити таким абзацом: «Розміщення зовнішньої реклами без дозволу забороняється.

У разі виявлення зовнішньої реклами, яка розміщена без дозволу (строк дії якого закінчився, дозвіл анульовано), вона підлягає демонтажу на підставі відповідного рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а поза межами населених пунктів - на підставі відповідного рішення обласної державної адміністрації в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.».

Запропоновано таке визначення поняття «демонтаж спеціальних конструкцій» - це сукупність організаційних та технічних заходів, спрямованих на відокремлення спеціальної конструкції від місця її розташування з метою переміщення до спеціально відведеного місця для подальшого обліку, зберігання та утилізації.

Доведено, що організація ефективного контролю органів місцевого самоврядування за діяльністю суб’єктів рекламних правовідносин можлива за наявності прозорої дозвільної системи, чітко розподілених і закріплених на законодавчому рівні повноважень між державними органами та органами місцевого самоврядування, дієвого механізму притягнення до юридичної відповідальності, закріплення спеціальних заходів реагування у вигляді анулювання дозволів та демонтажу спеціальних конструкцій.

Зауважено, що важливою складовою адміністрування органів місцевого самоврядування є надання адміністративних послуг. На органи місцевого самоврядування покладено відповідальну місію - відкриття центрів надання адміністративних послуг, організація їх діяльності, забезпечення взаємодії дозвільних органів та адміністраторів, професійна підготовка адміністраторів тощо.

Ураховуючи значний обсяг знань, якими повинен володіти адміністратор, існує потреба системної підготовки адміністраторів шляхом упровадження у вищих навчальних закладах, що готують спеціалістів у сфері державного управління, спеціальності «адміністратор центру надання адміністративних послуг».

Виявлено прогалини у правовому регулюванні надання адміністративних послуг щодо внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, його переоформлення, продовження строку дії, анулювання, а також запропоновано шляхи їх вирішення.

Обґрунтовано передчасність скасування частини 9 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в частині скасування адміністративної послуги щодо видачі дубліката документа дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Доведено, що надання органами місцевого самоврядування адміністративних послуг, реалізація покладених на них завдань і функцій у випадках, встановлених законодавством, зумовлює необхідність укладання адміністративних договорів. Визначено особливості, суб’єктний склад і суттєві умови договору про надання в користування місця, яке перебуває в комунальній власності, для розташування рекламного засобу.

Виявлено проблему розміщення реклами на транспорті та запропоновано її вирішення шляхом викладення абзаца 13 статті 1 Закону України «Про рекламу» у такій редакції: «реклама на транспортних засобах - реклама, що розміщується на зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів;», а у тексті закону слова «реклама на транспорті» в усіх відмінках замінити на слова «реклама на транспортних засобах».

Запропоновано під адмініструванням органів місцевого самоврядування розуміти урегульовану нормами права діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, що полягає у створенні ефективної системи виконавчих органів, комунальних підприємств та закладів, управлінні комунальним майном, здійсненні контролю за додержанням законодавства тощо з метою створення умов для забезпечення інтересів територіальної громади, впровадженні місцевих і загальнодержавних програм та всебічного розвитку адміністративно - територіальної одиниці.

Виявлено порушення прав співвласників багатоквартирних будинків і запропоновано з метою гарантування їх конституційного права на власність здійснювати погодження розміщення зовнішньої реклами із залученням майна співвласників багатоквартирних будинків шляхом проведення загальних зборів таких співвласників та оформленням відповідного протоколу. За рішенням загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку повноваження щодо надання в користування місця для розміщення зовнішньої реклами та укладення договору можуть передаватися голові об’єднання співвласників багатоквартирного будинку шляхом внесення відповідних змін до статуту.

Обґрунтовано, що детальну регламентацію процедури демонтажу спеціальних конструкцій зовнішньої реклами слід відобразити у Типових правилах розміщення зовнішньої реклами шляхом внесення запропонованих змін і доповнень. Заповненню прогалини у правовому регулюванні питання відмежування вивіски (таблички) від спеціальної конструкції зовнішньої реклами сприятимуть запропоновані зміни до пункту 48 Типових правил розміщення зовнішньої реклами.

Запропоновано інші зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, приведення зазначених

нормативно-правових актів у відповідність до законодавства про адміністративні послуги (дозвільну систему у сфері господарської діяльності), усунення прогалин і колізій у правовому регулюванні.

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, органи місцевого самоврядування, реклама, рекламні засоби, зовнішня реклама.

| >>
Источник: НІКУЛІН ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018. 2018

Еще по теме АНОТАЦІЯ:

 1. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІКУ БАНКАХ»
 2. Програмна анотація
 3. ТЕМА 3. ВИТРАТИ, ДОХІД І ПРИБУТОК КОРПОРАЦІЇ Програмна анотація
 4. ТЕМА 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОРПОРАЦІЙ Програмна анотація
 5. Програмна анотація 5.1. Визначення вартості капіталу та активів з урахуван­ням фактора часу. 5.2. Методичний підхід до формування капіталу. 5.3. Середньозважена і гранична вартість капіталу. 5.4. Методи визначення вартості (ціни) компанії. 5.5. Методи розрахунку оптимальної вартості капіталу.
 6. ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ Програмна анотація 6.1. Політика формування власного капіталу. 6.2. Оцінка окремих елементів власного капіталу. 6.3. Емісійна та дивідендна політика.
 7. Програмна анотація
 8. Програмна анотація
 9. Програмна анотація
 10. Анотація
 11. АНОТАЦІЯ
 12. АНОТАЦІЯ
 13. АНОТАЦІЯ
 14. АНОТАЦІЯ
 15. АНОТАЦІЯ
 16. АНОТАЦІЯ
 17. АНОТАЦІЯ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -