<<
>>

Висновки до першого розділу

Проведений аналіз теоретико-правових основ спрощення та гармонізації національних митних процедур у сфері міжнародної торгівлі дає змогу зробити такі висновки:

1. У ході дослідження визначень їх змісту було встановлено співвідношення: митного контролю; митного оформлення; стягнення (сплати) митних платежів як елементів митної процедури, здійснення яких залежить від статусу товару, що переміщується через кордон, умов його оподаткування, призначення та мети переміщення товару (тобто певного митного режиму).

Аналіз змісту цих категорій дав підстави стверджувати, що, маючи різну правову природу (оскільки кожен із елементів має свої власні ознаки), вони є ідентичними за змістом, що зумовлено метою їх застосування - законним переміщенням товару через кордон.

2. Митний контроль має такі ознаки:

- здійснюється у пунктах пропуску на державному кордоні у спеціально визначених місцях (зонах митного контролю);

- реалізовується посадовими особами митних органів;

- проводиться під час переміщення товарів та інших предметів (залежно від їх виду та мети переміщення) через митний кордон;

- проводиться у передбачених митним законодавством формах (перевірка документів, усне опитування, огляд митних об’єктів та ін.);

- спрямований на дотримання суб’єктами зовнішньоторговельної діяльності встановлених законів і правил, що регулюють порядок ввезення, вивезення або транзиту товарів;

- об’єктами митного контролю є: валютні цінності, супроводжуваний та несупроводжуваний багаж, транспортні засоби, вантажі або вантажні відправлення, товари, що містять об’єкти інтелектуальної власності, міжнародні поштові відправлення та ін.;

- здійснюється з метою попередження контрабанди та порушення митних правил під час переміщення товарів через митний кордон.

3. Митне оформлення має такі ознаки:

- здійснюється посадовими особами митних органів ;

- проводиться у місцях розташування митних органів протягом їх робочого

часу;

- спрямоване на документальне закріплення інформації та відомостей (результатів), отриманих у процесі митного контролю щодо пропуску в державу чи за її межі товарів та інших об’єктів, залежно від їх виду та мети переміщення через митний кордон суб’єктами зовнішньоторговельної діяльності;

- складовою частиною митного оформлення є митне декларування, яке здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товар;

- здійснюється щодо товарів та інших предметів (залежно від їх виду та мети переміщення через митний кордон), до них можуть належати: транспортні засоби, супроводжуваний та несупроводжуваний багаж громадян, вантажні та поштові відправлення, об’єкти інтелектуальної власності, валютні цінності тощо;

- митне оформлення здійснюється митними органами за певними етапами (послідовні заходи).

4. Стягнення (сплата) передбачених законом податків і зборів (митних платежів) має такі ознаки:

- нарахування та сплату митних платежів здійснюють декларанти (фізичні та юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності);

- контроль за своєчасністю та повнотою сплати митних платежів здійснюють національні митні органи;

- об’єктом оподаткування митними платежами є товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон;

- митні платежі виконують фіскальну, регулювальну та протекціоністську функції;

- механізм нарахування та сплати митних платежів складається з кількох елементів (визначення митної вартості товару, країни походження, товарної групи товару, застосування пільг, нарахування та сплата митних платежів);

- під час стягнення митних платежів ураховуються тарифні пільги (якщо вони в державі існують).

5. Узагальнюючи, можна визначити поняття митних процедур: це система взаємозв’язаних елементів, які складаються з: митного контролю, що проводиться у спеціально визначених місцях (зонах митного контролю) виключно посадовими особами митних органів у певних формах (перевірка документів, усне опитування, огляд митних об’єктів та ін.) необхідних для забезпечення дотримання національного митного законодавства та міжнародних договорів; митне оформлення, що полягає у документальному закріпленні відомостей, отриманих під час здійснення митного контролю товарів що переміщуються через митний кордон; стягнення передбачених національним законодавством держави податків та зборів (митних платежів) з переміщення цих товарів через її митний кордон.

6. Основними причинами, що ускладнюють проведення митних процедур є відмінності митного законодавства різних країнах. Подоланню правових відмінностей у національних законодавствах, виробленню загальних напрямів їх розвитку, встановленню універсальних норм міжнародного митного права які б спрощували порядок проведеня митних процедур, сприяють такі форми зближення національних правових систем, як гармонізація та уніфікація.

Вважаємо, що уніфікація є такою формою зближення правових систем, яка передбачає створення ідентично-однакових правових норм, а гармонізація - встановлення спільних правових принципів та норм.

7. Ч. 1 ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН закріплює перелік джерел міжнародного права:

а) міжнародні конвенції;

б) міжнародні звичаї;

в) загальні принципи права;

г) судові рішення та доктрини найбільш кваліфікованих фахівців з публічного права різних націй.

До трьох основних джерел міжнародного митного права, що регулюють спрощення та гармонізацію митних процедур у сфері міжнародної торгівлі, можна віднести такі:

- міжнародні договори: конвенції, угоди (наприклад, Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур 1973 р. [27], Договір про заснування Європейської спільноти 1957 р. [57] тощо);

- міжнародні звичаї (найвідомішим прикладом уніфікації міжнародних звичаїв, що також стосується спрощення національних митних процедур у зовнішньоторговельній діяльності, є ІНКОТЕРМС 2010 р. [11]);

- загальні правові принципи, визнані цивілізованими націями (містяться, наприклад, у Генеральній угоді з тарифів і торгівлі 1947 р. [13] та Заключному акті ЮНКТАД 1964 р.).

Однак установлено, що, крім джерел, визначених у ст. 38 Статуту МС ООН, до системоутворювальних (основних) джерел міжнародно-правового регулювання спрощення та уніфікації міжнародного митного законодавства у сфері міжнародних торгівльних відносин належать також акти міжнародних організацій (наприклад: Резолюція Ради ВМО «Про Рамкові стандарти безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі Всесвітньої митної організації» 2005 р. [103]).

8. Принципи міжнародного митного права - це найбільш важливі й загальні правила поведінки учасників міжнародних правовідносин, що мають вплив на створення міжнародно-правових норм і є найбільш конкретними правилами поведінки держав у сфері міжнародних митних відносин. Кожен принцип сприяє становленню більш конкретних правил поведінки, тобто їх юридичній деталізації.

Принципи міжнародного митного права можна поділити на загальні, що характерні для міжнародного митного права в цілому, та спеціальні, що регулюють окремі інститути міжнародного митного права, а також стандарти. До загальних принципів належать такі:

- принцип співробітництва держав та інших суб'єктів у галузі митної справи та вдосконалення його організаційного механізму;

- принцип удосконалення організаційного механізму міжнародного митного співробітництва в рамках організацій, конференцій універсального, континентального, регіонального та субрегіонального масштабів як засобу зміцнення миру, підвищення рівня добробуту народів та їх економічного суверенітету;

- прагнення до вищого рівня уніфікації митних систем;

- удосконалення митного законодавства та митних технологій;

- посилення боротьби з контрабандою, незаконним обігом наркотичних засобів i психотропних речовин, іншими митними правопорушеннями.

До спеціальних принципів міжнародного митного права належать принципи:

- недопущення дискримінації, пов’язаної з приналежністю держав до різних соціально-економічних систем;

- загальний режим найбільшого сприяння;

- взаємне поетапне зниження митних зборів та встановлення максимально допустимого рівня для країн-членів СОТ;

- максимальне скорочення митних формальностей;

- свобода транзиту на територіях країн-членів СОТ;

- вартість імпортного товару для митних цілей повинна базуватися на дійсній вартості товару.

Серед принципів міжнародного митного права є вузькоспеціалізовані принципи, закріплені в міжнародних договорах, рішеннях міжнародних організацій та ін. Наприклад, принципами здійснення митного контролю є: загальнообов’язковості митного контролю; оптимізації митного контролю; декларування об’єктів митного контролю; пред’явлення об’єктів для митного контролю; свободи вибору митного режиму; вибірковості; достовірності; достатності-мінімальності; доступності; обмеженої тривалості митного контролю; непорушності прав та свобод людини.

9. Особливе місце в системі принципів міжнародного митного права займає міжнародний стандарт. Міжнародний митний стандарт - група договірних принципів, які починають діяти між державами, коли ті взяли на себе зобов'язання їх дотримуватися. Це дає підстави вважати, що серед принципів міжнародного митного права більшість становлять саме стандарти спрощення та гармонізації митних процедур у сфері міжнародної торгівлі, серед них:

- упровадження міжнародних стандартів у сфері митної справи;

- застосування сучасних методів роботи, таких як системи аналізу ризиків і методів контролю, що базуються на аудиті, а також максимальне практичне використання інформаційних технологій;

- передбачуване, послідовне та прозоре застосування митних правил та процедур;

- реалізація програм, спрямованих на постійне вдосконалення та підвищення ефективності митних правил та процедур;

- удосконалення митного законодавства та митних технологій.

10. Міжнародно-правове регулювання спрощення та гармонізації митних процедур у сфері міжнародної торгівлі залежить від його суб’єктного складу. Будучи основним суб’єктом міжнародних митних відносин, держави в умовах глобалізації не можуть ефективно здійснювати їх правове регулювання без участі міжнародних інституцій. Насамперед мова йде про універсальний рівень регулювання - ООН та організації її системи - ГА ООН, ЕКОСОР, ЄЕК ООН, про СОТ та ВМО, окремі аспекти міжнародної митної правотворчості розглядаються в ході діяльності їх органів та систем. Міжнародно-правове регулювання спрощення та гармонізації митних процедур здійснюється також і в межах регіональних міжнародних організацій та економічних інтеграційних об’єднань (наприклад, ЄС, НАФТА, АСЕАН, СНД).

11. Міжнародно-правове регулювання спрощення та гармонізації митних процедур є функціональним механізмом міжнародного митного права, що становить систему міжнародно-правових норм та принципів, які перебувають у стадії формування, спрямовані на регулювання міжнародних митних відносин зі специфічним об’єктом регулювання, що виникає у зв’язку зі спрощенням та гармонізацією митних процедур у сфері міжнародної торгівлі.

<< | >>
Источник: ДЕНИСЕНКО Сергій Іванович. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СПРОЩЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ МИТНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015. 2015

Еще по теме Висновки до першого розділу:

 1. Розділ 20 і ПРОВЕДЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ
 2. Висновки до третього розділу
 3. Процесуальне керівництво прокурором проведенням негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
 4. Розділ 10 Судовий контроль за законністю й обґрунтованістю прийняття рішень органами розслідування щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 5. Розділ І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 6. Висновки до розділу 3
 7. 3.2. Кримінологічні заходи протидії злочинам, що вчиняються особами в складі натовпу
 8. ВИСНОВКИ
 9. Оцінні поняття, які використовують у кримінальному провадженні на підставі угод
 10. Сторона захисту під час судового розгляду у першій інстанції
 11. Місце і роль перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції, у механізмі цивільного судочинства
 12. 3.1. Процесуальні особливості перегляду судових рішень суду першої інстанції. Межі розгляду справи
 13. Правові наслідки перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -