<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Клян Ф. Г. Міжнародно-правове регулювання переміщення товарів через митний кордон : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / Ф. Г. Клян. - К., 2011. - 197 с.

2. Перепьолкін С. М. Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва європейських держав : монографія / С. М. Перепьолкін. - Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2008. - 180 с.

3. Перепьолкін С. М. Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва європейських держав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / С. М. Перепьолкін. - Х., 2009. - 20 с.

4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. - 1440 с.

5. Габричидзе Б. Н. Таможенная служба в Российской Федерации / Б. Н. Габричидзе, В. Е. Зобов. - М. : Юрид. лит., 1993. - 208 с.

6. Митне регулювання : навчальний посібник / В. М. Голомовзий, Л. А. Панкова, О. Ю. Григор’єв та ін. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. - 240 с.

7. Дудчак В. І. Митна справа : навчальний посібник / В. І. Дудчак, О. В. Мартинюк. - К. : КНЕУ, 2002. - 310 с.

8. Борисов К. Г. Международное таможенное право : учебное пособие / К. Г. Борисов. -2-е изд., доп. - М. : Изд-во РУНД, 2001. - 616 с.

9. Основы торговой политики и правила ВТО / А. В. Данильцев, Е. В. Данилова, А. В. Захарова и др. - М. : Международные отношения, 2005. - 448 с.

10. Дюмулен И. И. Всемирная торговая организация от А до Я : терминологический справочник / И. И. Дюмулен. - М. : ВАВТ, 2006. - 215 с.

11. Правила Інкотермс 2010 від 01.01.2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : ueex.com.ua/files/Incoterms_2010.doc.

12. Чубарєв В. Л. Міжнародне економічне право : підручник / В. Л. Чубарєв.

- К. : Юрінком Інтер, 2009. - 368 с.

13. Генеральна угода з тарифів та торгівлі від 30.10.1947 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України.

- Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/995_264.

14. Митна справа : словник-довідник / кер. авт. кол. Ю. П. Соловков. - Дніпропетровськ : АМСУ, 1999. - 322 с.

15. Европейское право : учебник для ВУЗов / под общ. ред. д-ра юрид. наук., проф. Л. М. Энтина. - М. : Издательство «НОРМА» (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2000. - 720 с.

16. Халипов С. В. Таможенное право (Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности) / С. В. Халипов. - М. : ИКД «Зерцало-М», 2001. - 272 с.

17. Основи митної справи в Україні : навчальний посібник / за ред. П. В. Пашка. - К. : Знання, 2004. - 732 с.

18. Основи митної справи в Україні : підручник / за ред. П. В. Пашка. - К. : Знання, 2008. - 651 с.

19. Трофімов С. А. Організаційно-правові засади здійснення митних процедур на морському транспорті : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / С. А. Трофімова. - Х., 2008. - 181 с.

20. Жорін Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем) : навчальний посібник / Ф. Л. Жорін. - К. : КНЕУ, 2001.

- 248 c.

21. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О. П. Гребельник. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 696 с.

22. Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти : монографія / І. Г. Бережнюк. - Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. - 543 с.

23. Козырин А. Н. Таможенное право России. Общая часть / А. Н. Козырин. - М. : Спарк, 1995. - 291 с.

24. Клян Ф. Г. Міжнародно-правове регулювання переміщення товарів через митний кордон : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / Ф. Г. Клян. - К., 2011. - 17 с.

25. Гребельник О. П. Основи митної справи : навчальний посібник / О. П. Гребельник. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 600 с.

26. Митне оформлення автотранспортних засобів / за ред. П. В. Пашка. - К.

: Знання, 2004. - 237 с.

27. Міжнародна конвенція про спрощення i гармонізацію митних процедур

(Кіотська конвенція) від 18.05.1973 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/995 643.

28. Ганжин О. М. Таможенное оформление морских грузов / О. М. Ганжин, В. Г. Деркач, П. В. Пашко ; под ред. Н. Н. Каленського, П. В. Пашко. - К. : Вид-во «Знання» КОО, 2003. - 195 с.

29. Основы таможенного дела : учебное пособие / под общ. ред.

B. Г. Драганова. - М. : Экономика, 1998. - 688 с.

30. Давыдов Ю. Г. Таможенное право в вопросах и ответах : учебное пособие / Ю. Г. Давыдов. - М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2003. - 168 с.

31. Кивалов С. В. Таможенная политика и таможенное право в Украине /

C. В. Кивалов. - О. : Юридична література, 2006. - 357 с.

32. Таможенное право : учебник / Б. Н. Габричидзе, В. Е. Зобов, А. Ф. Лисов, В. А. Максимцев. - М. : БЕК, 1995. - 466 с.

33. Желудков А. В. Таможенное право : конспект лекций / А. В. Желудков. - М. : Приор-издат, 2003. - 128 с.

34. Платонов Д. И. Таможенное право России : конспект лекций в схемах / Д. И. Платонов. - М. : Изд-во «Приор», 2000. - 160 с.

35. Коментар до Митного кодексу України / за ред. П. В. Пашка, М. М. Каленського. - К. : Юстініан, 2004. - 736 с.

36. Цаліна Д. С. Поняття і принципи митного оформлення / Д. С. Цаліна // Проблеми законності : Респ. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2004. - Вип. 69. - С. 110-114.

37. Настюк В. Я. Митне право : навчальний посібник / В. Я. Настюк, М. Г. Шульга. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2001. - 114 с.

38. Волосович С. В. Мито та митні платежі / С. В. Волосович. - К. : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. - 84 с.

39. Гребельник О. П. Митно-тарифна політика за умов трансформації економічної системи : монографія / О. П. Гребельник. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 488 с.

40. Буваева Н. Э. Правовая характеристика и классификация таможенных формальностей / Н.

Э. Буваева // Сборник трудов молодых ученых, аспирантов и участников студенческого научного кружка кафедры административного и таможенного права / под общ. ред. ст. преподавателя, канд. юрид. наук Е. С. Недосековой. - М. : Издательство Российской таможенной академии, 2012. - Выпуск 2. - С. 58-66.

41. Іващук І. Напрями та перспективи конвергенції митних відносин у глобальному просторі / І. Іващук // Галицький економічний вісник. - 2010. - № 4 (29). - С. 24-30.

42. Гостаможслужба Украины - об упрощении таможенных процедур. [Электронный ресурс] / Транспортный портал Транспорт ММ. - Режим доступа : http://www.transportmm.ru/novosti-tamozhni/484gosstasmozhs-sluzhsba-uksrasiny-ob- uproshhenii-tamozhennyx-proczedur.html.

43. Российскую таможню признали вредной для инвестиционного климата [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.rb.ru/article/rossiyskuyu- tamojnyu-priznali-vrednoy-dlya-investitsionnogo-klimata-video/6510617.html.

44. Серик Сабеков. Таможня Узбекистана внедрила метод тотального контроля грузов на границе с Казахстаном [Электронный ресурс] / Сабеков Серик. - Режим доступа : http://meta.kz/novosti/kazakhstan/778438-tamozhnya- uzbekistana-vnedrila-metod-totalnogo-kontrolya-gruzov-na-granice-skazah-

stanom.html.

45. Смирнов І. Г. Розвиток логістики у країнах НАФТА / І. Г. Смирнов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 3. - С. 32-54.

46. Таможенные реформы в развивающихся странах. Опыт Африки [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://wingi.ru/con-tent_articles_view/id- 5114/.

47. Альошинський Є. С. Напрямки удосконалення роботи прикордонних передавальних залізничних станцій на кордонах з країнами СНД / Є. С. Альошинський, Н. В. Колесникова // Вісник ХПІ. - 2009. - № 15. - С. 29-34.

48. Non-tariff obstacles to trade. : ICC report prepared by the joint Committee on Non-Tariff Obstacles to Trade meeting on 28.04.1969. - Paris, 1969. - 88 р.

49. Голубєва В. О. Зовнішньоторговельний документообіг та нетарифний протекціонізм у світовій практиці / В.

О. Голубєва // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2006. - № 1. - С. 53-57.

50. Тунгускова-Кузьмина С. Н. Международно-правовые проблемы разработки и применения конвенций Всемирной таможенной организации : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Международное право; европейское право» / Тунгускова-Кузьмина Снежана Николаевна. - М. : РГБ, 2005. - 184 с.

51. Каленський М. М. Оновлена митна служба України: Крок за кроком до Європейських стандартів / М. М. Каленський // Митниця. - 2004. - № 2. - С. 2-4.

52. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади : монографія / Ю. П. Битяк. - Харків : Право, 2005. - 304 с.

53. Гончарук О. А. Адміністративно-правові засади реформування сучасних митних органів України [Електронний ресурс] / О. А. Г ончарук // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». - 2010. - Том 23 (62), № 2. - С. 124-130. - Режим доступу : http: //sn-j urid.crimea.ua/arhiv/2010/uch_23_2law/017_goncharuk.pdf

54. Перепьолкін С. М. Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва європейських держав : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / Перепьолкін Сергій Михайлович. - Х., 2009. - 206 с.

55. Luc De Wulf. Customs Modernization Handbook / De Wulf Luc, Sokol Jose B. - N.-Y. : World Bank Publications, 2005. - 352 p.

56. Турченко О. Г. Правове регулювання державних закупівель товарів, робіт та послуг Європейського Союзу (зближення законодавства України з правом ЄС) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / О. Г. Турченко. - К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2008. - 20 с.

57. Договір про створення Європейського економічного співтовариства_ від 25.03.1957 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/994_017.

58. Рекомендация № 4 Центра ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), март 2001 [Электронный ресурс].

- Режим доступа : http://www.cntd.ru/458204337.html.

59. Райков А. Ю. Міжнародно-правові аспекти спрощення та гармонізації митних процедур (на прикладі міжнародних митних конвенцій про карнети

A. Т.А.) : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Міжнародне право; європейське право» / Райкова Анжеліка Юріївна. - М., 2009. - 179 с.

60. Бекетов О. Поняття гармонізації як наукової категорії / О. Бекетов // Український часопис міжнародного права. - 2002. - № 3. - С. 91-94.

61. Луць Л. Правова інтеграція: загальнотеоретична характеристика / Л. Луць

// Вісник Львівського університету. Серія: Юридична. - 2004. -

Вип. 39. - С. 79-86.

62. Нагребельний В. П. Гармонізація законодавства [Електронний ресурс] /

B. П. Нагребельний. - Режим доступу :

http://zakony.com.ua/juridical.html?catid=37171.

63. Дудар С. К. Гармонізація законодавства: проблеми визначення поняття /

C. К. Дудар // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2002. - Вип. 17. - С. 11-16.

64. Kropholler J. Internationales Einheitsrecht. Allgemeine Lehren (Droit uniforme international. Theorie generale) / J. Kropholler. - Tubingen : J. C. B. Mohr, 1975. - XVI. - 386 p.

65. Хачатрян В. С. Міжнародні договори України про правову допомогу як форма уніфікації колізійного регулювання : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Хачатрян Вікторія Сергіївна. - Х., 2005. - 171 с.

66. Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право : Навчальний посібник. / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. - К. : Юрінком Інтер, 2000.

- 416 с.

67. Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения / Ю. А. Тихомиров.

- М. : Изд-во «НОРМА», 1996. - 417 с.

68. Буткевич В. Г. Соотношение внутригосударственного и международного права / В. Г. Буткевич. - К. : Вища школа, 1981. - 311 с.

69. Порфирьева Е. К. Унификация правового регулирования условий внешнеэкономических контрактов в международном частном праве : дис. . канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право» / Порфирьева Елена Константиновна. - Х., 2000. - 178 с.

70. Кашкин С. Ю. Стратегия и механизмы гармонизации законодательства России и Европейского Союза как ключевые компоненты их эффективного взаиморазвития в XXI в. / С. Ю. Кашкин // Тенденции российско-европейских отношений. - 2005. - № 6. - С. 41-76.

71. Буваева Н. Э. Деятельность всемирной таможенной организации по сближению национальных правовых систем в области таможенного дела : дис. . канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Международное право; европейское право» / Буваева Наталья Эрнестовна. - М., 2007. - 194 с.

72. Історія митної справи України / К. М. Колесников, О. В. Морозов, Г. М. Виноградов та ін. ; за ред. П. В. Пашка, В. В. Ченцова. - К. : Знання, 2006. - 606 с.

73. Міжнародне митне право : навчально-методичний посібник / укладачі : О. Д. Чепель, О. Т. Волощук, В. І. Чебан. - 2-ге вид., переробл. та допов. - Чернівці, 2013. - 204 с.

74. Наку А. А. Таможенное право ЕС : навчальний посібник / А. А. Наку, Б. І. Кучер. - К. : ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 2003. - 189 с.

75. Кучер Б. И. Международный экономический правопорядок / Б. И. Кучер.

- К. : Вища школа, 1988. - 380 с.

76. Сидор В. Д. Міжнародне економічне право : навчальний посібник / В. Д. Сидор. - К. : Дакор, 2010. - 248 с.

77. Міжнародне економічне право : підручник / В. Ф. Опришко, А. Коста, К. Квінтано та ін. ; за наук. ред. В. Опришко. - К. : КНЕУ, 2006. - 496 с.

78. Сандровский К. К. Международное таможенное право : учебник / К. К. Сандровський. - 2-е изд., стер. - К. : О-во «Знання», КОО, 2001. - 461 с.

79. Мицик В. В. Поняття, місце і роль сучасного митного права та його складових: міжнародного, національного і позитивн ого митного права країни / В. В. Мицик // Український часопис міжнародного права. - 1994. - № 1. - С. 7677.

80. Ківалов С. В. Митна політика України : підручник / C. В. Ківалов, Б. А. Кормич. - Одеса : Юридична література, 2001. - 254 с.

81. Статут Організації Об’єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду від 26.06.1945 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon2.ra-da.gov.ua/laws/show/995_010/page2.

82. Бирюков П. Н. Международное право : учебное пособие / П. Н. Бирюков.

- М. : Юристъ, 1998. - 416 с.

83. Додін Є. В. Правові основи митної справи в Україні / Є. В. Додін // Митна справа. - 2004. - № 5. - С. 6-18.

84. Финансовый энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.slovopedia.com/8/210/927208.html.

85. Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом : пер. з англ. - Харків : Консорцум, 2000. - 592 с.

86. Віденська конвенція Організації Об'єднаних Націй про право

міжнародних договорів від 23.05.1969 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_118.

87. Анцелевич Г. О. Міжнародне право : підручник / Г. О. Анцелевич, О. О. Покрещук. - К. : Алерта; 2005. - 424 с.

88. Офіційний сайт Всесвітньої митної організації (ВМО; World Customs

Organization, WCO) [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //www.wcoomd. org/.

89. Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про

співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 24.06.1993

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/643_050.

90. Митна конвенція про карнет A.T.A. для тимчасового ввезення товарів

(Конвенція A.T.A.) від 06.12.1961 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http: //zakon 1 .rada. gov.ua/laws/show/995_428.

91. Угода між Україною і Словацькою Республікою про співробітництво і

взаємодопомогу в галузі митної справи від 15.06.1995 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/card/703_661.

92. Угода між Урядом України і Урядом Туркменістану про проведення

узгодженої митної політики від 10.10.1992 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/card/795_034.

93. Протокол між Державною митною службою України та Федеральною митною службою (Російська Федерація) про взаємне визнання окремих результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, а також накладеного митного забезпечення при здійсненні митних операцій при перетині українсько-російського державного кордону від 27.10.2010 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/643_396.

94. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП від 14.11.1975 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_012.

95. Договор ЕврАзЭс о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза от 06.10.2007 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.evrazes.com/docs/view/75.

96. Протокол між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про

забезпечення першочергового пропуску через українсько-білоруський державний кордон автотранспортних засобів, які перевозять плодоовочеву продукцію і тару для її транспортування від 12.05.1997 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/112_010.

97. Протокол між Державною митною службою України і Службою митної і фінансової охорони Угорської Республіки про порядок взаємодії з питань обміну даними митної статистики зовнішньої торгівлі від 08.12.2003. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/348_046.

98. Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права ООН від 10.12.1982 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_057.

99. Віденська конвенція Організації Об'єднаних Націй про дипломатичні зносини від 18.04.1961 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_048.

100. Угода про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій від 12.04.1996 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_513.

101. Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства від 09.06.1977 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_926.

102. Конвенція про територіальне море та прилеглу зону ООН від 29.04.1958 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_178.

103. Рамкові стандарти безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі Всесвітньої митної організації від 01.06.2005 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/card/976_003.

104. Митна справа : словник-довідник : А-Я : навч. посіб. / кер. авт. кол. Ю. П. Соловков ; Акад. мит. служби України. - Х. : Кн. рекл. агентство «РА», 2000. - 320 с.

105. Modeb de donnees de l’OMD (Organisation mondiale des douanes), 2009

[Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://www.wcoomd. org/en/topics/facilitation/resources/~/media/F85D 1 CF 62A9C4AD 8A9D36C8BC26E62CE.ashx.

106. Model d’accord bilateral (Organisation mondiale des douanes), 2002.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-

tool s/~/media/6E65A671912B4E2F 84EA533AFCE7505C.ashx.

107. Les Directives douanieres relatives a la gestion de la chaine logistique integree (GCLI) (Organisation mondiale des douanes), 2004 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/ instrument-and- ools/tools/~/media/E9C357FA4E79472D949681CAABD492-A4.ashx.

108. Les Directives aux fins de !’elaboration d’une legislation nationale prevoyant la collecte et la transmission des donnes douanieres (Organisation mondiale des douanes), 2007 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/custo

ms_security/normes_wco_fr.pdf.

109. Основи митного законодавства держав-учасниць СНД від 10.02.1995 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_509.

110. Модельний митний кодекс для держав-учасниць СНД від 25.11.2008 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/card/997_k52.

111. Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронні підписи від 05.07.2001 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/995_937.

112. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12.

113. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI [Електронний

ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/4495-17.

114. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний

ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/2755-17.

115. Про деякі питання практики вирішення справ, пов'язаних із застосуванням митного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим адміністративним судом України) : оглядовий лист Вищого адміністративного суду України від 23.04.2008 № 720/100/13-08 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon 1 .rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=v 13-0760-08.

116. Граве А. В. Таможенное право : учебный курс (учебно-методический комплекс) / А. В. Граве. - М. : МИЭМП, 2010. - 95 с.

117. Международное публичное право : учебник / Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев [и др.] ; отв. ред. К. А. Бекяшев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 1008 с.

118. Зайков Д. Е. Таможенное право : учебный минимум / Д. Е. Зайков. - М. : Юриспруденция, 2008. - 24 с.

119. Шумилов В. М. Всемирная торговая организация: право и система : учебное пособие / В. М. Шумилов. - М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2006. -

208 с.

120. Мальський О. М. Міжнародне торговельне право : навчальний посібник / О. М. Мальський, А. М. Ягольник. - К. : Знання, 2005. - 595 с.

121. Заключний акт і звіт ЮНКТАД від 15.06.1964 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт ЮНКТАД. - Режим доступу : http: //unctad.org/en/Docs/econf46d 141vol1 _en.pdf.

122. Осика С. Г. Генеральна угода з тарифів та торгівлі як основа універсального міжнародно-правового регулювання світової торгівлі / C. Г. Осика, В. Т. Пятницький, А. С. Осика // Серія: Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів. - К. : УАЗТ, 1999. - 204 с.

123. Скурко Е. В. ВТО: введение в правовую систему / Е. В. Скурко ; [под ред. В. М. Шумилова]. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 96 с.

124. Харчук О. О. Принципи міжнародного економічного права в умовах глобалізації світових господарських відносин : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / Харчук Олександр Олександрович. - К., 2010. -

209 с.

125. Schwarzenberger G. The Principles and Standards of International Economic Law / G. Schwarzenberger // RCADI. - Vol. 117-(1966-I). - The Hague, 1981. - P. 1-98.

126. Шумилов В. М. Международное экономическое право : учебник / В. М. Шумилов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 512 с.

127. Шумилов В. М. Международное экономическое право в эпоху глобализации : монография / В. М. Шумилов. - М. : Международные отношения, 2003. - 272 с.

128. Шумилов В. М. Международное публичное экономическое право : учебное пособие / В. М. Шумилов. - М. : НИМП, 2001. - 288 с.

129. Вельяминов Г. М. Международное экономическое право и процесс (Академический курс) : учебник / Г. М. Вельяминов. - М. : Волтерс Клувер, 2004. - 496 с.

130. Богуславский М. М. Международное экономическое право / М. М. Богуславский. - М. : Междунар. отношения, 1986. - 304 с.

131. Шатров В. В. Международное экономическое право : учебное пособие / В. В. Шатров. - М. : Изд-во УДН, 1990. - 116 с.

132. Система управления рисками в деятельности таможни [Электронный ресурс] / Сайт: Таможенный портал «Алеут-брокер». - Режим доступа : http://aleut-broker.su/novosty/sistema-upravlenija-riskami-v-dejatelnosti-tamozhni.

133. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця» України» від 17.09.2008 № 1236-р [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/card/1236-2008-%D 1 %80.

134. Митні інформаційні технології : навчальний посібник / О. Ф. Волик, О. В. Кащеєва, І. В. Дорда та ін. ; за ред. П. В. Пашка; передмова А. В. Толстоухова. - К. : Знання, 2011. - 391 с.

135. Переверзєва Г. Г. Удосконалення митно-тарифного регулювання в Україні шляхом впровадження системи «Електронна митниця» / Г. Г. Переверзєва // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. - 2012. - Вип. 4 (75). - С. 79-82.

136. Лазуренко В. О. Спрощення митних процедур - перспективи для держави та бізнесу [Електронний ресурс] / В. О. Лазуренко. - Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2331/1/Lasu-renko.pdf.

137. Хартія економічних прав та обов’язків держав від 12.12.1974 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/995_077//.

138. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини : навчальний посібник / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. - К. : Знання, 2008. - 406 c.

139. Митне право України : навчальний посібник / за заг. ред. В. В. Ченцова. - К. : Істина, 2007. - 283 с.

140. Економіка зарубіжних країн : навчальний посібник. - 4-те вид., переробл. та допов. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 292 с.

141. Михайлицька М. Податки України: Які? За що? Скільки? / М. Михайлицька. - Х. : Фактор, 2014. - 96 с.

142. Міжнародні організації : навчальний посібник / за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, З. Кутайні. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 440 с.

143. Пронюк Н. В. Сучасне міжнародне право : навчальний посібник / Н. В. Пронюк. - К. : КНТ, 2008. - 344 с.

144. Міжнародне право : навчальний посібник / за заг. ред. М. В. Буроменського. - К. : ЮрІнком Інтер, 2006. - 335 с.

145. Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй (ООН; United Nations, UN) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.un.org/ru/.

146. Осика С. Г. Світова організація торгівлі : підручник / C. Г. Осика, В. Т. Пятницький. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : К. І. С., 2001. - 491 с.

147. Бородулина Л. П. Международные экономические организации : учебное пособие / Л. П. Бородулина, И. А. Кудряшова, В. А. Юрга. - М. : Экономистъ, 2005. - 298 с.

148. Мережко О. О. Правове регулювання світової торгівлі в системі ГАТТ/СОТ / О. О. Мережко, М. І. Неліп. - К. : Наукова думка, 1999. - 103 с.

149. Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів : тексти офіційних документів. - К. : Вид-во «Вимір», Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ, 1998. - 520 с.

150. Mikuriya, Kunio (2007), Supply Chain Security: The Customs Community's Response, World Customs Journal, Vol. 1, No. 2

151. Крилова Н. В. Міжнародна торгівля : навчальний посібник /

Н. В. Крилова. - К. : Знання, 2008. - 365 с.

152. Список стран-членов ВТО [Электронный ресурс] / Сайт Комитета

РСПП по торговой политике и ВТО. - Режим доступа :

http://www.rgwto.com/wto.asp?id=5223.

153. Постанова Верховної Ради України «Про приєднання України до Конвенції про створення Ради митного співробітництва 1950 року» від 19.06.1992 № 2479-XII [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2479-12.

154. Єгоров О. Б. Митна економіка (Україна - СОТ - ЄС) : посібник / О. Б. Єгоров. - Одеса : ПЛАСКЕ ЗАТ, 2005. - 226 с.

155. Конвенція про тимчасове ввезення від 26.06.1990 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/995_472.

156. Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та

кодування товарів від 14.06.1983 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/995_079.

157. Международные экономические отношения : учебник для ВУЗов / Е. Ф. Жуков, Т. И. Капаева, Л. Т. Литвиненко и др. ; под ред. проф. Є. Ф. Жукова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 485 с.

158. Киреев А. П. Международная економика : учебное пособие для ВУЗов : в 2 ч. Ч. 1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства / А. П. Киреев. - М. : Международные отношения, 1997. - 416 с.

159. Ломакин В. К. Мировая экономика : учебник / В. К. Ломакин. - 3-е изд. , стереотип. - М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2007. - 672 с.

160. The NAFTA Secretariat [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Північноамериканської асоціації вільної торгівлі (НАФТА). - Режим доступу : https://www.nafta-sec-alena.org/Default.aspx?tabid=85&language=en-US.

161. North American Free Trade Agreement, 01.01.1994 [Електроний ресурс] / Офіційний сайт НАФТА. - Режим доступу : https://www.nafta-sec- alena.org/Default.aspx?tabid=97 &language=en-US.

162. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку

справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами» від 22.05.2012 № 581 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0916-12.

163. The Global Enabling Trade Report, 2008 [Електронний ресурс]. - Режим

доступу : http://www.internationaltransportforum.org/Procee-

dings/Border2009/09Drzeniek.pdf.

164. Association of Southeast Asian Nations [Електронний ресурс] / Офіційний сайт АСЕАН. - Режим доступу : http://www.aseansec.org/asean-anthem/.

165. Declaration of ASEAN Concord of 24.02.1976 [Електронний ресурс]. -

Режим доступу : http://www.icnl.org/research/library/files/Transna-

tional/1976Declaration.pdf.

166. Declaration of ASEAN Concord II, 2003 [Електронний ресурс] /

Офіційний сайт АСЕАН. - Режим доступу : http://www.icnl.org/re-

search/library/files/Transnational/2003Declaration.pdf.

167. Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии от 24.02.1976 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://russia.best- pravo .ru/fed 1991 /data03/tex 15713.htm.

168. Статут АСЕАН від 20.11.2007 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт АСЕАН. - Режим доступу : http://www.aseansec.org/ASEAN-Charter.pdf.

169. Офіційний сайт Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН; Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.aseansec.org/.

170. Регламент (ЕС) №450/2008 Европейского парламента и Совета от 23.04.2008 г., устанавливающий Таможенный кодекс ЕС (модернизированный Таможенный кодекс) [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://eur- lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CE-LEX:32008R0450.

171. Овчинников С. Н. Международно-правовое регулирование таможенных отношений в АСЕАН / С. Н. Овчинников // Евразийский юридический журнал. - 2012. - № 5. - С. 36-39.

172. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 № 2210-III [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.

173. Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window 09.12.2005 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/agreement-to- establish-and-implement-the-asean-single-window-kuala-lumpur-9-december-2005-2.

174. Офіційний сайт Виконавчого комітету СНД [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://cis.minsk.by/page.php?id=664.

175. Угода про створення Співдружності Незалежних Держав від

08.12.1991 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_077.

176. Европейское международное право : учебник / отв. ред.: Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчкова, П. В. Саваськов. - М. : Междунар. отношения, 2005. - 408 с.

177. Статут СНД від 22.01.1993 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт

Верховної Ради України. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/card/997_033.

178. Официальный сайт Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и

Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа :

http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx.

179. Угода про формування Єдиного економічного простору від 19.09.2003 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon2 .rada.gov.ua/laws/show/997_990.

180. Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про ратифікацію

Митної конвенції, що стосується контейнерів» від 26.07.1976 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://search.liga-

zakon. ua/l_do c2 .nsf/link1 /UP761126.html.

181. Угода про принципи митної політики від 13.03.1992 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/997_108.

182. Угода про спрощення та уніфікацію процедур митного оформлення на митних кордонах від 08.07.1994 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_701.

183. Таможенный кодекс государств-участников СНГ (модельный) от

05.07.2001 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_k52.

184. Угода про порядок митного контролю товарів, що переміщуються між державами-учасницями Угоди про створення зони вільної торгівлі від 08.10.1999 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/997_267.

185. Соглашение о единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств от 03.11.1995 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/997_15 8.

186. Офіційний сайт Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС; Eurasian Economic Community, EurAsEC) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.evrazes.com/.

187. Договір про заснування Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЄС) від 10.10.2000 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://www.evrazes.com/docs/viewZ3.

188. Решение XIV заседания Совета руководителей таможенных служб при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС «Протокол о единых подходах в применении информационных технологий при таможенном контроле за перемещением товаров и транспортных средств через границы государств-членов Евразийского экономического сообщества» от 19.12.2001 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://base.spin-form.ru/show_doc.fwx?rgn=3873.

189. Приложение № 5 к постановлению Бюро МПА «Концепция Основ таможенного законодательства ЕврАзЭС» от 16.06.2003 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.ipaeurasec.org/docs-down/base_custom.pdf.

190. Дюмулен И. И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное регулирование / И. И. Дюмулен. - М. : ВАВТ, 2004. - 529 с.

191. Ківалов С. В. Всесвітня митна організація: історія та сучасність / С. В. Ківалов // Митна справа. - 2009. - № 6. - С. 3-9.

192. Митна конвенція, що стосується контейнерів від 02.12.1972 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada.gov. ua/laws/show/995_c3 4.

193. Комюніке, приурочене до відкриття саміту Великої двадцятки,

присвяченого проблемам світової фінансової кризи від червня 2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.wcoomd.org/site-

core/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/E7CF1749DF754A479447AEA7 C1D31547.ashx.

194. Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції

про спрощення і гармонізацію митних процедур у зміненій редакції згідно з Додатком I до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур» від 05.10.2006 № 227-V

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/227-16.

195. Сандровский К. К. Таможенное право Украины : учебное пособие / К. К. Сандровский. - К. : Вентури, 2000. - 208 с.

196. Протокол про внесення змін до Міжнародної конвенції про

спрощення i гармонізацію митних процедур від 26.06.1999 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/976_005.

197. Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве

(ЕЭП) от 26.02.1999 [Электронный ресурс]. - Режим доступа :

http: //pravo .levonevsky.org/bazaby/mdogov/megd2719 .htm.

198. Додаток I до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції

про спрощення і гармонізацію митних процедур від 26.06.1999 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/976_006.

199. Додаток II до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції

про спрощення і гармонізацію митних процедур від 26.06.1999 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/976_007.

200. Додаток III до Протоколу про внесення змін до Міжнародної

конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур від 26.06.1999 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/976_008.

201. Рекомендация ЭЕК ООН № 25 «Использование стандарта

Организации Объединенных Наций для электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН)» от 01.09.1996 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_990.

202. Закон України «Про приєднання України до Конвенції про тимчасове

ввезення» від 24.03.2004 № 1661-IV [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1661-15.

203. Райкова А. Ю. Международно-правовые аспекты упрощения и гармонизации таможенных процедур: на примере международных таможенных

конвенций по карнетам А.Т.А. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Международное право; европейское право» / А. Ю. Райкова. - М., 2009. - 25 с.

204. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про надання Торгово- промисловій палаті України повноважень виступати гарантуючою організацією, що видає в Україні книжки (карнети) А.Т.А.» від 31.12.2004 № 988-р [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/988-2004-%D1%80.

205. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі книжок (карнетів) А.Т.А.» від 29.11.2006 № 1654 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/1654-2006-%D0%BF.

206. Шорников А. В. Участие Российской Федерации в международном таможенном регулировании: международно-правовые аспекты : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Международное право; европейское право» / Шорников Алексей Владимирович. - M., 1999. - 194 с.

207. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник для ВУЗов / Л. Е. Стровский, С. К. Казанцев, Е. А. Паршина и др. ; под ред. проф. Л. Е. Старовского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 1999. - 823 с.

208. Указ Президента України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів» від 17.05.2002 № 466/2002 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/466/2002.

209. Ценжарик М. К. Электронные документы в таможенном контроле: российский и международный опыт / М. К. Ценжарик, Е. Г. Ефимова // Проблемы современной экономики. - СПб., 2006. - № 1/2. - С. 33-37.

210. Resolution du Conseil de Cooperation Douaniere relative au Cardre de Normes visant a securiser et a faciliter le commerce mondial // Cadre de normes SAFE de l’OMD. - Bruxelles : Organisation mondiale des douanes, 2007. - P. 65-66.

211. Губенко В. І. Стратегія співробітництва України: СОТ, ЄС, МС, ЦАР / В. І. Губенко // Наукове забезпечення процесів реформування соціально- економічних відносин в умовах глобалізації : матеріали VII науково-практичної конференції, 24-26 квітня 2013 р. - Сімферополь : Кримський інститут бізнесу, 2013. - С. 74-76.

212. Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ в документах / Серія: Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів. - К. : УАЗТ, 2000. - 598 с.

213. Митне право України : навч. посіб. / Ю. М. Дьомін, С. Ю. Дьоміна, Н. М. Железняк та ін. ; за заг. ред. О. Х. Юлдашева. - К. : Центр навчальної літератури, 2009. - 232 с.

214. Угода про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі : [угода Світової організації торгівлі від 15.04.1994] [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_011.

215. Інституційні та процедурні механізми системи ГАТТ/СОТ у регулюванні світової торгівлі : монографія / Серія: Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів / C. Г. Осика, О. В. Оніщук, А. С. Осика та ін. - К. : УАЗТ, 2000. - 288 с.

216. Каленський М. М. Митна вартість імпортних товарів : монографія / М. М. Каленський, А. Д. Войцещук, І. Г. Бережнюк. - К., 2005. - 224 с.

217. Терещенко С. Основи митного законодавства в Україні: Теорія та практика : навчальний посібник / C. Терещенко, В. Науменко. - К. : АТ «Август», 1999. - 296 с.

218. Офіційний сайт Світової організації торгівлі (СОТ; World Trade Organization, WTO) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.wto. org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr02_e.htm.

219. Угода про передвідвантажувальну інспекцію 15.04.1994 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/9 81_012.

220. Зенкин И. В. Право Всемирной торговой организации : учебное пособие по праву ВТО / И. В. Зенкин. - М. : Международные отношения, 2003. - 248 с.

221. Угода про правила визначення походження від 20.09.1986 [Електронний ресурс] // Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. - К. : Вид-во «Вимір», Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ, 1998. - С. 224236. - Режим доступу : http://www.wto.ru/docu-ments.asp?f=sogl&t=13.

222. Угода про технічні бар'єри у торгівлі від 15.04.1994 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/9 81_008.

223. Регулювання ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів системи ГАТТ/СОТ : монографія / Серія: Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів / C. Г. Осика, В. Т. Пятницький, О. В. Оніщук та ін. - К. : УАЗТ, 2000. - 336 с.

224. Декларация министров ВТО от 14.11.2001 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://trade.ecoaccord.org/dokha/dokha_declaration.htm.

225. Доха. Программа развития ВТО, 2006 [Электронный ресурс]. - Режим

доступа : http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/MDODic-

T erm.FindHelp?p_file=22&p_page=5627.

226. Рекомендация ЕЭК ООН № 1 «Формуляр-образец ООН для внешнеторговых документов», март 1981 [Электронный ресурс].- Режим доступа : http: //zakonrus .ru/asmap/r_oon 1. htm.

227. Информационное приложение к Рекомендации № 1 «Применение

формуляра-образца ООН. Руководящие принципы и примеры» от 26.03.2001 [Электронный ресурс]. - Режим доступу : http://www.lawm-

ssia.ru/bigtexts/law_2923/index.htm.

228. Офіційний сайт Економічної та Соціальної Ради (ЕКОСОР; ECOSOC, Economic and Social Council) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.un.org/ru/eco soc/.

229. Trade Data Elements Directory (TDED) [Електронний ресурс]. UNTDED, 2005. ISO 7372:2005. - New York and Geneva : United Nations, 2005. - 124 p. - Режим доступу : http://www.unece.org/trade/untdid/UNTDED2005.pdf

230. Рекомендация ЕЭК ООН № 13 «Упрощение идентифицированных правовых проблем в процедурах импортной таможенной очистки», март 1979 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://ua-info.biz/legal/basebi/ua- hmwspt.htm.

231. Рекомендация ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН № 18 «Меры по упрощению процедур международной торговли», октябрь 2001 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.cntd.ru/458204339.html.

232. Рекомендация ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН № 33 «Создание механизма «единого окна», июнь 2005 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http: //www.unece. org/fileadmin/DAM/cefact/recommenda- tions/rec33/rec33_trd352r.pdf.

233. Формування системи митного аудиту в Україні : монографія / [О. М. Вакульчик та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Вакульчик ; Держ. НДТ митної справи, Акад. митної служби України. - Хмельницький : 1111 Мельник А. А., 2014. - 207 с.

234. Рекомендация ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН № 34 «Упрощение и

стандартизация данных для международной торговли», декабрь 2010. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.unece.org/file-

admin/DAM/cefact/recommendations/rec3 4/ECE_TRADE_C_CEFACT_2010_13R_r1. pdf.

235. Рекомендация ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН № 35 «Выработка правовой

основы системы «единого окна» в международной торговле», октябрь 2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа :

http: //tfig. itcilo. org/RUS/contents/recommendation-3 5 .htm.

236. Апостолов М. «Единое окно»: ключевой инструмент упрощения процедур торговли и надлежащего управления [Электронный ресурс] / М. Апостолов. - Режим доступа : http://transport-journal.com/komentarii- obzori/edynoe-okno-klyuchevoj-ynstrument-uproschenyya-protsedur-torhovly-y-

nadlezhascheho-upravlenyya.

237. Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД; United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD). [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://unctad.org/.

238. The ASYCUDA Programme (Автоматизована система обробки митних даних АСОМД ЮНКТАД, ASYCUD UNCTAD - Automated System for Customs Data) 1981 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.asycuda.org/programme.asp.

239. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему Державної митної служби України» від 04.11.2010 № 1341 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://minrd.gov.ua/data/normativ/000/000/62603/2.doc.

240. Бершадська Т. В. Економічна та соціальна географія світу / Т. В. Бершадська. - Т. : Підручники та посібники, 2003. - 296 с.

241. Віденська конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.1980 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/995_003.

242. НАФТА - Североамериканская зона свободной торговли

[Электронный ресурс] / Сайт: Мировая экономика, финансы и инвестиции. - Режим доступа : http://www.globfin.ru/info/nafta.htm.

243. Agreement оп The Global System оf Trade Preferences Among Developing Countries оf 12.04.1988 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://unctad.org/en/Docs/ditcmisc57_en.pdf.

244. Таможенное регулирование в США [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://diplomadviser.info/2010/08/24/artikle-31/.

245. Елин В. А. Таможенные модели для Таможенного союза

[Электронный ресурс] / В. А. Елин. - Режим доступа : http://www.kazedu.kz/referat/200899.

246. Угода про загальний ефективний преференційний тариф (ЗЕПТ) від

28.01.1992 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/agreement-on-the- common-effective-preferential-tariff-cept-scheme-for-the-asean-free-trade-area-afta.

247. Международно-правовое регулирование таможенных отношений в АСЕАН [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http: //www.eurasialegal. info/index.php?option=com_content&view=article&id=1300:2 012-06-14-07-52-07&catid=116:2011 -09- 19-12-34-31&Itemid=1.

248. Кодекс митного управління АСЕАН від 18.03.1983 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.asean.org/communities/asean-economic- community/item/asean-customs-code-of-conduct-1995.

249. ASEAN Agreement on Customs оf 01.03.1997 [Електронний ресурс]. -

Режим доступу : http://www.asean.org/communities/asean-economic-

community/item/asean-agreement-on-customs.

250. ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN), 2012 [Електронний

ресурс]. - Режим доступу :

http://www.tariffcommission.gov.ph/Agriculture%20Public%20Hearing%20Ch.%201- 24%20Dec.%206,%202011%20Final.pdf.

251. Рамкова угода щодо спрощення транзиту товарів від 16.12.1998 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.asean.org/commu-nities/asean- economic-community/item/asean-framework-agreement-on-the-facilitation-of-goods-in- transit-2.

252. Об’єднання АСЕАН+3 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.asean.org/news/item/asean-plus-three-cooperation.

253. Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nations And The People’s Republic Of China оf 04.11.2002 (Рамкова угода про багатостороннє економічне співробітництво між АСЕАН i КНР від 04.11.2002 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/archive/ASEAN-China.pdf.

254. Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity of 07.10.2003 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.asean.org/news/item/plan-of-action-to-implement-the- joint-declaration-on-asean-china-strategic-partnership-for-peace-and-prosperity.

255. ASEAN Political-Security Community: ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC): ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime Plus China (AMMTC+China): Plan of Action for The Memorandum of Understanding between The Association of Southe, 06.2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.asean.org/component/zoo/item/asean-political-security-community-asean- ministerial-meeting-on-transnational-crime-ammtc-asean-ministerial-meeting-on- transnational-crime-plus-china-ammtcchina-plan-of-action-for-the-memorandum-of- understanding-between-the-association-of-southeast-asian

?highlight=YToxMTp7aTowO3M6MTA6Im1lbW9yYW5kdW0iO2k6MTtzOjI6Im9mI jtpOjI7czozOiJvZiciO2k6MztzOjEzOiJ1bmRlcnN0YW5kaW5nIjtpOjQ7czo 1 OiJjaGlu Y SI7aT o 1 O3M6NzoiY2hpbmEncyI7 aT o2O3M6Nj oiY2hpbmEnIjtpOj c7aT oyMDExO 2k6ODtzOjEzOiJtZW 1 vcmFuZHVtIG9mIjtpOj k7 czoyNzoibWVtb3 JhbmRT b SBvZiB1 bmRlcnN0YW5kaW5nIjtpOjEwO3M6MTY6Im9mIHVuZGVyc3RhbmRpbmciO30.

256. Договір про створення Економічного союзу від 24.09.1993 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/997_035.

257. Угода про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15.04.1994 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_222.

258. Угода про створення зони вільної торгівлі від 15.09.1994 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/card/997_051.

259. Протокол про організацію обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митні кордони держав- учасниць СНД від 21.11.2008 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_j35.

260. Угода про порядок транзиту через території держав-учасниць СНД від 04.06.1999 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_202.

261. Закон України «Про електронні документи та електронний

документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/8 51-15.

262. Структура ЄврАзЕС [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.evrazes.com/about/structure.

263. Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации от 27.11.2009 [Электронный ресурс]. - Режим доступу : http://www.tsouz.ru/Docs/Pa- ges/mgs4proekt.aspx.

264. Таможенный кодекс Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (дополнение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза) от 27.11.2009 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.tsouz.ru/Docs/Ko-deks3/razdel1/Pages/tkgl1.aspx.

265. Таможенный кодекс Таможенного союза / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М. : АБАК, 2014. - 256 с.

266. Офіційний сайт Міжпарламентської Асамблеї Євразійського

економічного співтовариства (ЄврАзЕс; EurAsEC, Eurasian Economic Community) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ipaeurasec.org/.

267. Решение Совета Евразийской экономической комиссии «Единый

таможенный тариф Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» от 16.07.2012 № 54 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.eurasiancommi-

ssion.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx.

268. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единый таможенный тариф Таможенного

союза в отношении отдельных видов моторных железнодорожных вагонов» от 05.02.2014 № 14 [Электронный ресурс]. - Режим доступа :

http://www.eurasiancommi-ssion.org/ru/Lists/EECDocs/635272796486662594.pdf.

269. Указ Президента України «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 24.12.2012 № 726/2012 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/726/2012.

270. Лист Державної митної служби України «Щодо міжнародних договорів з питань співробітництва у митній сфері» від 27.10.2009 № 22/1-1010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://document.ua/shodo-mizhnarodnih- dogovoriv-z-pitan-spivrobitnictva-u-mitni-doc4024.html.

271. Рекомендація РМС про взаємну адміністративну допомогу від 05.12.1953 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and- tools/~/media/609154432CFA47B79B2D4FCFFF815979.ashx.

272. Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика : монографія / [І. Г. Бережнюк та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. І. Г. Бережнюка ; Держ. НДІ митної справи. - Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2014. - 287 с.

273. Угода про взаємну адміністративну допомогу в митних справах між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Бельгія від 01.07.2002 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon2 .rada.gov. ua/laws/show/056_014.

274. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ісламської Республіки Іран про взаємну допомогу в митних справах» від 29.04.2002 № 588 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/364_011.

275. Порядок денний асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію від 20.11.2009 [Електронний ресурс] /

Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/card/994_990.

276. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською комісією щодо місії Європейської комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова від 07.10.2005 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_235.

277. Місія ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні [Електронний

ресурс]. - Режим доступу :

http://www.eubam.org/files/PressPack_UKR_EUBAM.pdf.

278. Офіційний сайт Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.eubam.org/ru/press/news/1682.

279. Протокол між Державною митною службою України і Федеральною митною службою (ФМС Росії) щодо організації обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України і Російської Федерації від 11.11.2008 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/643_349.

280. Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Державною митною службою України і Департаментом прикордонних військ Республіки Молдова, Митним Департаментом Республіки Молдова про організацію спільного контролю в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Росошани - Бричень» від 12.01.2004 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/498_128.

281. Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : навчальний посібник / М. І. Дідківський. - К. : Знання, 2006. - 462 с.

282. Лист Міністерства доходів і зборів України «Щодо судових спорів стосовно визначення (коригування) митної вартості товарів» від 07.05.2014р.

№10441/7/99-99-10-03-01-17 [Електронний ресурс] . - Режим доступу :

http://document.ua/shodo-sudovih-sporiv-stosovno-viznachennja-koriguvannja-mitn-

doc189382.html

283. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур» від 15.02.2011 № 3018-VI [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon2 .rada.gov. ua/laws/show/3 018-17.

284. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур» від 02.11.2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=38929&pf35401=17678.

285. Закон України «Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП» від 15.07.1994 № 117/94-ВР [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/117/94-%D0%B2%D1%80.

286. Указ Президента України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах» від

04.07.2002 № 616/2002 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616/2002.

287. Співробітництво України зі Світовою організацією торгівлі

[Електронний ресурс] / Сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України : http://www.me.gov.ua/ - Режим доступу :

http: //www.ukrexport.gov.ua/ukr/wto/ukr/9 81. html.

288. Указ Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» від 11.06.1998 № 615/98 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/615/98.

289. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 14.06.1994 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon2 .rada.gov. ua/laws/show/998_012.

290. Энциклопедический словарь экономики и права [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_eco-nomic_law/.

291. Пахомов С. І. Митний контроль як засіб забезпечення митної справи в Україні: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. І. Пахомов; Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О., 1997. - 17 с.

292. Рабінович П. М. Права людини і громадянина : навчальний посібник / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. - К. : Атіка, 2004. - 464 с.

293. Філатов В. В. Імплементація міжнародних норм до митного законодавства України : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Філатов Віктор Вікторович. - Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2012. - 200 с.

294. Давиденко Л. М. Забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні митних процедур (організаційно-правові аспекти) : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Давиденко Леонід Миколайович. - Д. : Академія митної служби України, 2007. - 209 с.

295. Указ Президента України «Про серйозні недоліки в роботі Державної митної служби України» від 24.10.2003 № 1208 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1208/2003.

296. Наказ Державної митної служби України «Про проведення експерименту з використання електронної форми декларування» від 15.09.2004 № 671 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1451-04.

297. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до

постанов Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574 та від 1 березня 2002 р. № 243» від 02.03.2010 № 212 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/212-2010-%D0%BF.

298. Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 № 852-IV [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/852-15.

299. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження Концепції створення, упровадження і розвитку системи електронного декларування товарів» від 18.10.2006 № 907 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MK061325.html.

300. Офіційний сайт Державної митної служби України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.customs.gov.ua/.

301. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://minrd.gov.ua/media-tsentr/novini/104908.html.

302. На Запоріжжі в електронному вигляді оформлено 99,6 % митних декларацій. Стаття від 14.10.2014 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. - Режим доступу : http://sfs.gov.ua/media- tsentr/regionalni-novini/168512.html.

303. Більше п’яти сотень попередніх митних декларацій оформлено Івано - Франківською митницею. Стаття від 10.09.2014 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. - Режим доступу : http://sfs.gov.ua/media-tsentr/regionalni-novini/164025.html.

304. На Дніпропетровщині 95 % митних декларантів обирають сучасні ІТ- технології [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної митної служби України. - Режим доступу : http://www.crimea-sta.gov.ua/media-tsentr/regionalni- novini/133157. html.

305. Клієнти Вінницької митниці економлять 3,5 години на оформленні митної декларації [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної митної служби України. - Режим доступу : http://www.crimea-sta.gov.ua/media- tsentr/regionalni-novini/132551.html.

306. Східною митницею кількість митних оглядів при митному оформленні товарів зменшено до 1,5 % [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної митної служби України. - Режим доступу : http://www.crimea- sta.gov.ua/media-tsentr/regionalni-novini/132294.html.

307. Обличчям до людей : Концепція реформування діяльності митної

служби України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної митної служби України. - Режим доступу : http://www.customs.gov.ua/dmsu/cont-

rol/uk/publish/article?art_id=2213039&cat_id=2213024.

308. Угода між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво у митних справах від 24.03.1997 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/031_069.

309. Митний кодекс спрощує життя підприємцям і громадянам [Електронний ресурс] / Сайт Західної інформаційної корпорації. - Режим доступу : http: //zik. ua/ua/news/2012/06/01/351605.

310. Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 № 2673-XII [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2673-12.

311. Закон України «Про транзит вантажів» від 20.10.1999 № 1172-XIV [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/! 172-14.

312. З початку року Південною митницею Міндоходів оформлено майже 42 000 електронних митних декларацій [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. - Режим доступу : http://minrd.gov.ua/media-tsentr/regionalni-novini/152391 .html.

313. Київець О. В. У пошуках міжнародного права: переосмислюючи джерела : монографія / О. В. Київець. - Кам'янець-Подільський : 1111 «Видавництво «Оіюм», 2011. - 480 с.

314. Київець О. В. Джерела міжнародного права : автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / О. В. Київець. - К., 2012. - 36 с.

315. Білорус І. О. Правосуб’єктність міжнародних неурядових організацій в умовах глобалізації міжнародного економічного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / І. О. Білорус. - Х., 2005. - 21 с.

316. Київець О. В. Міжнародне торгове право : навчальний посібник / О. В. Київець, В. О. Голубєва. - К. : КНЕУ, 2010. - 450 с.

317. Международное торговое право : учебное пособие / [А. Ю. Бушев, К. К. Лебедев, В. Ф. Попондопуло, О. Ю. Скворцов] ; под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. - М. : Омега-Л, 2005. - 472 с.

318. Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове

дослідження : науково-практичний посібник / В. Мароха, Н. Олійник, О. Омельченко та ін. ; за науковою редакцією А. В. Мазура. - К. : ТОВ «Ніка- Прінт», 2005. - 832 с.

319. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія / Д. Г. Лукяненко, А. М. Поручник, А. М. Колот та ін. - К. : КНЕУ, 2011. - 703 с.

320. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии,

регулирование : монография / Д. Лукьяненко, В. Колесов, А. Колот и др. - К. : КНЭУ, 2013. - 466 с.

321. Соглашение Белоруси, Казахстана, Российской Федерации,

Украины о формировании Единого экономического пространства від 19.09.2003 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://archive.kremlin.ru/text/docs/2003/09/52478.shtml.

322. Соглашение ЕврАзЭс о применении специальных защитных,

антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25.01.2008 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.ipaeurasec.org/docsdown/sogl_antidemping.pdf.

323. Соглашение ЕврАзЭс о проведении согласованной политики в

области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25.01.2008 [Электронный ресурс]. - Режим доступа :

http://www.ipaeurasec.org/docsdown/sogl_fitosanitar.pdf.

324. Соглашение ЕврАзЭс об едином таможенно-тарифном регулировании

от 25.01.2008 [Электронный ресурс]. - Режим доступа :

http: //www.ipaeurasec.org/docsdown/edin_tam_tarif.pdf.

325. Соглашение ЕврАзЭс об единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран от 25.01.2008 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http: //www.ipaeurasec.org/docs-down/edin_mer_netarif. pdf.

326. Соглашение ЕврАзЭс об определении таможенной стоимости товаров,

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 25.01.2008 [Электронный ресурс]. - Режим доступа :

http://www.ipaeurasec.org/docsdown/sogl_tam_stoimost.pdf.

327. Перепьолкін С. М. Міжнародне митне співробітництво: Рамкові стандарти Всесвітньої митної організації / С. М. Перепьолкін // Митна справа. - 2007. - № 1. - С. 6-11.

328. Митна енциклопедія : у 2 т. / редкол.: І. Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. - Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2013. - Т. 2. - 536 с.

329. Технічні засоби митного контролю : підручник / І. І. Кельман, Є. К. Вільковський, І. В. Ємченко та ін. - Львів : Тріада плюс, 2007. - 392 с.

330. Техническое примечание ЮНКТАД № 5 «Пост-таможенный аудит» от 05.10.2005 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://unctad.org/en/Docs/TN05_PostClearanceAudit.pdf.

331. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от 24.10.1970 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/995_569.

332. Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_055.

333. Кузьмин Э. Л. Международное экономическое право : учеб. пособие / Э. Л. Кузьмин ; отв. ред. К. А. Бекяшев. - М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2007. - 200 с.

334. Офіційний сайт Європейського Союзу (ЕС; European Union, EU) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://europa.eu/index_en.htm.

335. EU member countries [Електронний ресурс] / Офіційний сайт

Європейського Союзу. - Режим доступу : http://europa.eu/about-

eu/countries/member-countries/index_en.htm.

336. Регламент Ради (ЄЕС) N 2913/92, що засновує Митний кодекс співтовариства від 12.10.1992 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_742.

337. Регламент комиссии (ЕЭС) № 2454/93 от 02.07.1993 г.,

устанавливающий положения по реализации Регламента Совета (ЕЭС) № 2913/92, устанавливающего Таможенный кодекс [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Європейського Союзу. - Режим доступу : http://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1405659727228&uri=CELEX:31993R2454.

338. Офіційний сайт Північноамериканської асоціації вільної торгівлі (НАФТА; North American Free Trade Association NAFTA) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.naftanow.org/default_en.asp.

339. Декларація РМС про сумлінність митних службовців, 1993 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal- instruments/declarations .aspx.

340. Дем'янчук С. Г. Аналітико-статистичні моделі для прогнозування та підвищення ефективності функціонування систем митного контролю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / С. Г. Дем'янчук ; Нац. транспорт. ун-т. - К., 2005. - 19 с.

341. Декларация тысячелетия ООН от 08.09.2000 № 55/2. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://zakon2.ra-da.gov.ua/laws/show/995_621.

342. Basic Facts about the United Nations. - N.-Y. : United Nations Department of Public Information, 2011. - 310 р.

343. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка : навчальний посібник / Ю. Г. Козак. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 672 с.

344. Technical Note UNCTAD № 15 «Pre-arrival Customs processing» («Попередня митна обробка») від 2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://unctad.org/en/Docs/TN15_PreArrivalClearance.pdf.

345. Коламбус - декларація міністрів з ефективності торгівлі від 17.10.1994

[Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //sunsite. icm.edu.pl/untpdc/tei/columbus. html.

346. Офіційний сайт Міжнародного торгового центру ЮНКТАД/СОТ (МТЦ ЮНКТАД/СОТ; International Trade Centre UNCTAD/WTO, ITC UNCTAD/WTO) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.intracen.org/uploadedF iles/CPD%202012%20Russian%20for%20web.pdf.

347. Шреплер Х.-А. Международные экономические организации : справочник / Х-А. Шреплер ; пер. с англ. С. А. Тюпаева, И. Н. Фомичева. - М. : Международные отношения, 1999. - 456 с.

348. Integrated Framework (If) For Trade-Related Technical Assistance For Least Developed Countries, 2005 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт ЮНКТАД. - Режим доступу : http://unctad.org/en/Docs/ldc20052_en.pdf.

349. Офіційний сайт Комісії ООН з права міжнародної торгівлі

(ЮНСІТРАЛ; United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL) [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //www.uncitral .org/uncitral/index.html.

350. Конвенція про створення Ради митного співробітництва від 15.12.1950

[Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/995_184.

351. WCO Goals [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/goals.aspx.

352. Офіційний сайт Міжнародної торгової палати (МТП; International Chamber of Commerce, ICC) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.iccwbo. org/.

353. Карро Д. Международное экономическое право : учебник / Д. Карро, П. Жюйар ; пер. с франц. В. П. Серебренникова, В. М. Шумилова. - М. : Междунар. отношения, 2001. - 608 с.

354. Митна конвенція про тимчасове ввезення професійного обладнання від 08.06.1961, Брюссель [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/conven-tions.aspx.

355. Митна конвенція про порядок тимчасового ввезення товарів для демонстрації на виставках, ярмарках, конференціях, подібних заходах від 08.06.1961, Брюссель [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/conventions.aspx.

356. Угода ЮНЕСКО про ввезення матеріалів освітнього, наукового та

культурного характеру, 1950 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_311.

357. Corruption at the Customs: combating corruption at the customs administration / Boris Begovi^ ^t al.]. - Belgrade : Center for Liberal-Democratic Studies (Belgrade, Goragraf), 2002. - 166 р.

358. Columbus Programme World Customs Organization. Січень 2006 р.

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт ВМО. - Режим доступу :

http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activities-and-.

359. Customs Environment World Customs Organization. 20.09.2012

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт ВМО. - Режим доступу :

http: //www.wcoomd. org/home_about_us_strategic_plan.htm.

360. Митна служба України в системі державного управління : підручник / С. С. Серьогін, В. В. Ченцов, П. В. Пашко та ін. - Дніпропетровськ : АМСУ, 2008.

361 с.

361. Strategic Plan 2013/2014 to 2015/2016 World Customs Organization [Електронний ресурс] / Офіційний сайт ВМО. - Режим доступу : http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/~/media/WCO/Pu- blic/Global/PDF/About%20us/Administrative%20Documents/Strategic%20Plan%20par t%20I%20Members%20and%20Public.ashx.

362. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок встановлення та застосування правила адвалерної частки та виконання виробничих i технологічних операцій» від 20.12.2006 № 1765 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/1765-2006-%D0%BF.

363. Применение принципов и положений Соглашения по техническим барьерам в торговле ВТО при разработке и применении технических регламентов и стандартов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://expert.gost.ru/MAP.php?ro=TR/HTML/TR_WT_0001 .html.

364. Технічна примітка ЮНКТАД № 3 «Використання автоматизованих митних систем» від 31.12.2007 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //unctad.org/en/Docs/TN03_CustomsAutomation-Systems .pdf.

365. Кондрашова В. А. Управление рисками при осуществлении таможенных операций с товарами, ввозимыми на территорию Таможенного союза : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 08.00.05 / В. А. Кондрашова. - М., 2013. - 23 с.

366. Технічна примітка ЮНКТАД № 12 «Управління ризиками у митних процедурах» від 31.10.2008 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://unctad.org/en/Pages/Publications/Trade-Facilitation-Technical-Note.aspx.

367. Компендиум рекомендаций СЕФАКТ ООН по упрощению процедур торговли от 26.03.2001 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://docs.pravo.ru/document/view/28412688/28891661/

368. Торгово-аналітична та інформаційна система (ТРЕЙНС) ЮНКТАД, 2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://r4d.dfid.gov.uk/pdf/outputs/misc_ecodev/60898-LTS_TRAINS_Users_

Manual.pdf.

369. Strategic Plan 2012/2015 of ITC [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.intracen.org/layouts/searchresults.aspx?searchtext=Strategic plan 2012-2015.

370. What is the Common Customs Tariff? [Електронний ресурс] / Офіційний сайт ЄС. - Режим доступу : http://ec.europa.eu/taxation_customs/cu- stoms/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm.

371. Own resources mechanism. Article, 04.09.2007 [Електронний ресурс] /

Офіційний сайт ЄС. - Режим доступу :

http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34011_en.htm.

372. Регламент Ради ЄС «Про встановлення у Співтоваристві системи

звільнень від мита» від 16.11.2009 № 1186/2009 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт ЄС. - Режим доступу : // http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1403152148210&uri=CELEX:32009R1186.

373. Regulation EU of the European Parliament and of the Council «Laying

down the Union Customs Code» of 09.10.2013 № 952/2013 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт ЄС. - Режим доступу : http://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1403326896039&uri=CELEX:32013R0952.

374. Неліпович О. Особливості визначення категорії «Митна процедура» у новій редакції Митного кодексу Європейського Союзу [Електронний ресурс] / О. Неліпович // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 29-30 квітня 2014 р. - Тернопіль : Крок, 2014. - С. 225-227. - Режим доступу : http: //conftiapv.at. ua/_ld/0/29_Zbir-nyk_tez_ico. pdf.

375. Єдиний адміністративний документ (ЄАД, англ. Single Administrative Document - SAD) (SAD reform Data reduction Data coding A brief summary) [Електронний ресурс] / Офіційний сайт ЄС. - Режим доступу : http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/sad/index_en. htm.

376. Interchange of data between administrations - customs and indirect taxation. Project : EDI project (EDIP). Open procedure (96/C176/15) [Електронний ресурс] / Офіційний сайт ЄС. - Режим доступу : http://eur- lex. europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C1996/176/15&qid=140315463 5601&from=EN.

377. Романова М. В. В Европейском Союзе в новый Таможенный кодекс внесут изменения еще до его вступления в силу [Электронный ресурс] / М. В. Романова / Сайт: Информационно-правовой портал «Закония». - Режим доступа : http://www.zakonia.ru/analytics/31/52742.

378. Гердеген Матіас. Європейське право : пер. з нім. - К. : К.І.С., 2008. -

528 с.

379. Угода про преференційну торгівлю АСЕАН від 24.02.1977 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/1977%20- Agreement%20on%20ASEAN%20Preferential%20Trading%20Arrangements-pdf.pdf.

380. Framework Agreement оп Enhancing ASEAN Economic Cooperation of

28.01.1992 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.asean.org/news/item/framework-agreement-on-enhancing-asean-economic- cooperation-singapore-28-january-1992.

381. ASEAN Vision 2020 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.asean. org/news/item/asean-vision-2020.

382. Керівництво з митної оцінки АСЕАН, липень 2003 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.asean.org/communities/asean-economic- community/category/customs.

383. Протокол про запровадження та застосування «єдиного вікна» АСЕАН, грудень 2006 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.asean. org/archive/23084. pdf.

384. Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area, Cha-am, Thailand of 27.02.2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.asean.org/images/2013/economic/afta/AANZFTA/Ag- reement%20Establishing%20the%20AANZFTA.pdf.

385. Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on

Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India, Bangkok of 13.08.2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.asean.org/images/2013/economic/afta/

ASEAN%20India%20TIG%20-%20CTC%20scan%20(complete).pdf.

386. Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea Kuala Lumpur of 13.12.2005 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.asean.org/news/item/framework-agreement- on-comprehensive-economic-cooperation-among-the-governments-of-the-member- countries-of-the-association-of-southeast-asian-nations-and-the-republic-of-korea- kuala-lumpur- 13-december-2005.

387. Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan, 2008 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.asean.org/ima-ges/archive/agreements/ AJCEP/Agreement.pdf.

388. Протокол до Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав від 21.12.1991 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_522.

389. Договір про зону вільної торгівлі від 18.10.2011 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/997_n25.

390. Рішення про Положення про Раду керівників митних служб держав- учасниць Співдружності Незалежних Держав (нова редакція) від 30.05.2002 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/997_856.

391. Угода про створення Платіжного союзу держав-учасниць

Співдружності Незалежних Держав від 21.10.1994 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/997_387.

392. Протокол між Державною митною службою України та Митною

службою Республіки Молдова про організацію обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, переміщувані через державний кордон України та Республіки Молдова від 21.11.2006 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/498_110?n-

reg=498_110&find= 1 &text=%D 1 %CE%CF%B2&x=0&y=0.

393. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами- членами, з іншої сторони, від 27.06.2014 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=56219.

394. Гавердовский А. С. Имплементация норм международного права / А. С. Гавердовский. - К. : Вища шк., 1980. - 320 c.

395. Броунли Я. Международное право / Я. Броунли ; под ред. Г. И. Тункина. - М. : Прогресс, 1977. - Кн. 2. - 507 с.

396. Евдокимов А. И. Международные экономические отношения : учебник / А. И. Евдокимов. - М. : Проспект, 2003. - 548 с.

397. Международные экономические отношения : учебник / ред. Н. Н. Ливенцев. - М. : МГИМО : РОССПЭН, 2001. - 512 с.

398. Таможенный контроль: на пути к международным стандартам: монография / А. В. Полищук, П. В. Пашко, Е. Б. Самсонов и др. - Одесса : ЗАО «ПЛАСКЕ», 2009. - 476 с.

399. Тимченко Л. Д. Международное право : учебник / Л. Д. Тимченко. - Харьков : Консум; Ун-т внутр. дел, 1999. - 528 с.

400. Баймуратов М. О. Міжнародне публічне право / М. О. Баймуратов. - Х. : ТОВ «Одіссей», 2008. - 704 с.

401. Нешатаева Т. Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании / Т. Н. Нешатаева. - 2-е изд. - М. : Дело, 1999. - 272 с.

402. Закон України «Про Митний тариф України» від 19.09.2013 № 584- VII [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/584-18.

403. Офіційний сайт МЕРКОСУР (англ. Southern Common Market) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.mercosur.int/t_gene- ric.j sp?contentid=3 862&site=1 &channel=secretaria&seccion=2.

404. Типовий закон про електронну торгівлю Комісії Організації

Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі від 16.12.1996 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_321.

405. Закон України «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі» від 10.04.2008 р. № 250-VI [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/250-17.

406. Право Європейського Союзу : підручник / за ред. В. І. Муравйова. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 704 с.

407. Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності

діяльності митної служби України» від 24.10.2003 № 1209/2003 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1209/2003.

408. Соглашение о Таможенном союзе от 20.01.1995 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pa- ges/Dogovor_20011995.aspx.

409. Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження порядку справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом установленим для них» від 16.12.2013 № 804 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/z0011-14.

410. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 р. № 55-XII [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-12.

411. Закон Української РСР «Про економічну самостійність Української

РСР» від 03.08.1990 р. № 55-XII [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/142-12.

412. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/254R/96 -вр.

413. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами від

25.03.2003 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/987_012.

414. International customs standards and Customs Blueprints, 27/28 May 2008

[Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/create_speech.jsp?speechID=6790&key=42d 5503554aa4cbc084779f88c4b1e82.

415. Ballasa Bela. The Theory of Economic Integration. Homewood, III / Bela Ballasa. - Irvin, 1961. - P. 1.

416. Hudec, Robert E. The GATT Legal System and World Trade Diplomacy / Hudec, Robert E. - 2nd ed. - Butterworth Legal Publishers, 1990.

417. John H. Jackson. Restructuring the GATT System / John H. Jackson. - Chatham House Papers, 1990.

418. Lasok, Dominik. The Trade and Customs Law of the European Union / Lasok, Dominik. - 3rd ed. - Kluwer, 1998.

419. Frank W. Swacker. World Trade Without Barriers / Frank W. Swacker, Kenneth R. Redden and Larry B. Wenger // The World Trade Organization (WTO) and Dispute Resolution. - Michie Publishing, 1995.

420. Wilson, John S. Assessing the benefits of trade facilitation : a global perspective / Wilson, John S., Mann, Catherine L. and Otsuki, Tsunehiro // The World Economy. - 2005. - Vol. 28, Issue 6. June. - Р. 841-871.

421. Babu, R. Rajesh. Remedies under the WTO legal system / Babu, R. Rajesh. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2012.

422. Inama S. Customs and Trade Laws of the European Community / S. Inama, E. Vermulst. - Kluwer, 1999.

423. Hakim P. The Future of North American Integration: Beyond NAFTA [Електронний ресурс] / P. Hakim, R. E. Litan. - Washington : Brookings Institution Press, 2002. - 129 p. - Режим доступу : www.brookings.edu.

424. Hufbauer G. C. NAFTA and the Environment Seven Years Later. [Електронний ресурс] / G. C. Hufbauer, J. Schott. - Washington : Institute for International Economics, 2000. - 96 p. - Режим доступу : www.iie.com.

425. Suriyamongkol M. L. The Politics of Economic Cooperation in A.S.E.A.N. / M. L. Suriyamongkol. - Kuala Lumpur, 1988.

426. Lee Kian Lim. Convergence and Catching Up in ASEAN: a Comparative Analysis / Lee Kian Lim and Michael McAleer // Applied Economics. - 2004. - Vol. 36. - P. 137-153.

427. Menon, Jayant. The Evolving ASEAN Free Trade Area: Widening and Deepening / Menon, Jayant // Asian Development Review. - 2000. - Vol. 18, № 1.

428. Asakura H. World history of the customs and tariffs. — Published in Brussels by the Customs Co-operation Council, 2003. — 306 p.

429. Croome John. Reshaping the World Trading System: A History of the Uruguay Round / John Croome. - DIANE Publishing, 1995 - 400 р.

430. Baldwin, Robert E. Nontariff Distortions of International Trade. Wash., D.C.: The Brookings Institution, 1970

431. International Law by Malcolm N. Shaw, Cambridge University Press (Nov 24, 2008)

432. Principles of Public International Law by The Late Ian Brownlie Q.C. (Oct 1, 2008)

433. Brownlie's Principles of Public International Law by James Crawford (Nov 25, 2012)

434. The international law of the sea by Yoshifumi Tanaka, Cambridge University Press (Apr 5, 2012)

435. Michael J. Trebilcock & Robert Howse, The Regulation of International Trade (Routledge, 2nd ed., 1999)

436. Robert E. Hudec, Enforcing International Trade Law: The Evolution of the Modern GATT Legal System (Butterworth Legal Publishers, 1993).

437. Денисенко С. І. Теоретичні і практичні аспекти розвитку правового регулювання митних процедур на міжнародному і національному рівнях / С. І. Денисенко // Зовнішня торгівля: право та економіка. Науковий журнал. - 2009. - №5(46). - С. 135-140.

438. Денисенко С. І. Деякі актуальні проблеми реалізації міжнародних стандартів спрощення та гармонізації митних процедур у діяльності митних органів України / С.І. Денисенко // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - №4. - С. 159-163.

439. Денисенко С. І. Деякі аспекти співвідношення положень Кіотської конвенції та митного законодавства України / С. І. Денисенко // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - №12. - С. 194-197.

440. Денисенко С. І. Шляхи впровадження положень Кіотської конвенції щодо реалізації електронного декларування у діяльності митних органів України / С. І. Денисенко // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - №4. - С. 153-156.

441. Денисенко С. І. Міжнародно-правові аспекти діяльності спільних вільних економічних зон на шляху розвитку міжнародної економічної інтеграції / С. І. Денисенко // Вісник Академії адвокатури України. - 2012. - №1 (23). - С. 203-209.

442. Денисенко С. І. Реализация основных положений обновленной Киотской конвенции в деятельности национальных таможенных органов / С. І. Денисенко // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». - 2013. - №9/2 (261). - С. 127-130.

443. Денисенко С. І. Правовые аспекты соответствия Таможенного кодекса Украины международным стандартам в сфере упрощения и гармонизации таможенных процедур / С.І. Денисенко // Журнал правовых и экономических исследований. - 2014. - №1. - С. 45-51.

<< | >>
Источник: ДЕНИСЕНКО Сергій Іванович. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СПРОЩЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ МИТНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015. 2015

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -