<<

Додотки

ОЗНАКИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

І

і

і

Об’єкти

митного

контролю:

Суб’єкт - виключно посадові особи митних органів

валютні цінності

супроводжуваний та несупровод^ваний багаж фізичних осіб

Мета -

попередження контрабанди та порушення митних правил під час переміщення об’єктів, в залежності від їх виду та мети переміщення через митний кордон

Місце проведення - у пунктах пропуску на державному кордоні у спеціально визначених місцях - зонах митного контролю

Митний контроль здійснюється під час:

транспортні засоби

вантажі або вантажні
відправлення

об’єкти інтелектуальної власності та товари, що їх містять

Ґ міжнародні поштові
відправлення
V J

фізичні особи, пов’язані з переміщенням об’єктів, в залежності від їх виду та мети переміщення через митний кордон

Форми митного контролю : перевірка документів та інформації, необхідних для митного контролю; митний огляд; усне опитування громадян та посадових осіб підприємств, які переміщуються через митний кордон; перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон, а також своєчасності, достовірності, повноти

нарахування митних платежів; огляд території та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів та інших місць; використання інших ф°рм.

тимчасового ввезення товарів на митну територію держави - з моменту ввезення і до вивезення за межі митної території

ввезення на митну територію держави товарів з метою їх вільного використання з моменту ввезення і до пропуску через митний кордон

ч______________________________ J

транзиту через територію держави

вивезення товарів за межи митної території держави з метою вільного використання - з моменту ввезення товарів у зону митного контролю і подання необхідних для митного контролю документів на дані товари і до вивезення їх за межі митної території

тимчасового вивезення товарів за межі митної території держави - з моменту пред’явлення митниці товарів та інших предметів і необхідних для митного контролю документів на такі товари та інші предмети і до пропуску через митний кордон держави під час зворотного ввезення

ОЗНАКИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

Суб’єкт - виключно посадові особи (інші державні органи, фізичні особи підприємці, юридичні особи приймають участь у митному оформленні)

Об’єктами митного оформлення бувають в залежності від їх виду та мети переміщення через митний кордон (транспортні засоби,

супроводжуваний

та

несупроводжуван ий вантаж громадян, вантажні та поштові відправлення, об’єкти интеллект.

власності, цінності)

T

1

Мета - є документальне закріплення інформації та відомостей, отриманих у процесі митного контролю щодо пропуску у державу чи за її межи товарів як переміщуються через митний кордон

суб’єктами ЗЕД

Складовою частиною митного оформлення є митне

декларування

яке

здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (усною, письмовою, шляхом вчинення дій) точних

відомостей про товар та інші предмети, що переміщуються через митний кордон.

Митне оформлення здійснюється національними митними органами за певними етапами

Місце проведення - у місцях розташування підрозділів національних митних органів протягом їх робочого часу

Перший етап -

здійснюються попередні операції, перевірка віз та інших документів підрозділами митних органів. Разом з митною декларацією подається її електронна копія

Третий етап - перевірка митним органом позначених декларантом у митній декларації відомостей на відповідність митним правилам та поданим комерційним документам. Після такої перевірки на всіх аркушах митної декларації проставляється штамп «Під митним контролем». В журанлі обліку митних декларацій здійснюється її реєстрація. Після цього митна декларація вважається прийнятою для оформлення.

Другий етап - перевірка митної декларації, оголошеної митної вартості і нарахування митних платежів.

Четвертий етап -

проводиться, в разі необхідності, здійснюється огляд товару і повне оформлення ВМД.

ОЗНАКИ СТЯГНЕННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ

Нарахування та^ сплату митних платежів здійснюють декларанти (фізичні та юридичні особи, фізичні особи

підприємці), тобто особи які здійснюють декларування товарів та інших

предметів які переміщуються через митний кордон, або від імені якої здійснюється декларування.

Контроль за своєчасністю та повнотою сплати митних платежів здійснюють національні митні органи

Об’єктом оподаткування митними платежами є товари та інші предмети які переміщуються через митний кордон. Мито на товари нараховується на базі їх митної вартості

При

стягненні

митних

платежів

враховують

тарифні

пільги

V______ J

Механізм нарахування та сплати митних платежів складається з декількох елементів

Визначення митної вартості товару

Визначення країни походження товару

Фіскальна - митні платежі є джерелом поповнення бюджету країни

Регулююча - формує обсяг та структуру експорту, імпорту та споживання

Протекціонизька - захищає внутрішній ринок від іноземної конкуренції

Визначення товарної групи товару

Застосування пільг

Нарахування та сплата митних платежів.

Здійснюється в національній валюті під час здійснення митного оформлення

ДОДАТОК Д

СХЕМА СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР (у відповідності до міжнародних нормативно-правових актів)

Для забезпечення митних операцій митна служба застосовує інформаційні технології, якщо вони економічно вигідні та ефективні (стандартне правило 7.1 розділу 7 Загального додатку оновленої Кіотської конвенції).

1. Спільне проведення 1. Здійснення митного оформлення у 1. Нарахування митних платежів
митними служба держав будь-якому уповноваженому митному здійснюється у можливо короткій
митного контролю органі (стандартне правило 3.20 термін після подачі декларації
(стандартне правило 3.5 розділу 3 Загального додатку будь-якого виду
розділу 3 Загального додатку оновленої Кіотської конвенції). (стандартне правило 4.2 розділу 4
оновленої Кіотської Загального додатку оновленої
конвенції). 2. Митне оформлення може Кіотської конвенції).
здійснюватись із поданням декларантом
2.
Митний контроль
митному органу попередньої або 2. Ставки мит і податків
обмежується мінімумом, неповної декларації на товари публікуються в офіційних виданнях
необхідним для забезпечення (стандартне правило 3.13 розділу 3 (стандартне правило 4.4розділу 4
дотримання митного Загального додатку оновленої Загального додатку оновленої
законодавства Кіотської конвенції). Кіотської конвенції).
(стандартне правило 6.2 розділу 6 Загального додатку 3. Перелік даних, які вносяться до 3. Митна оцінка товару повинна
оновленої Кіотської декларації на товари повинен відповідати вимогам ст. VII ГАТТ-
конвенції). обмежуватись лише даними 94 і Угоді про застосування
необхідними для нарахування митних Статті VIIГАТТ-94.
3. При проведені митного платежів, формування статистики та
контролю використання застосування митного законодавства 4.
Кількість та різноманітність
системи управління ризиками (стандартне правило 3.12 розділу 3 митних платежів має зменшуватися
(стандартне правило 6.3 Загального додатку оновленої відповідно до вимог
розділу 6 Загального додатку Кіотської конвенції). ст. VIII ГАТТ-94.
оновленої Кіотської
конвенції). 4. Разом з митною декларацією 5. Товар, який тимчасово
митна служба має вимагати лише ті переміщується через державний
4. Застосування при митному документи необхідні для проведення кордон, звільняється від сплати
контролю методу митного контролю митних платежів, за умови
аудиту(стандартне правило (стандартне правило 3.16 використання книжок A.T.A. та
6.6розділу 6 Загального розділу 3 Загального додатку C.P.D.
(ст. 2 Конвенції про
додатку оновленої Кіотської оновленої Кіотської конвенції). тимчасове ввезення 1990р.
конвенції). 5. Електронне декларування товарів при (Стамбульська конвенція)).
5. Під час митного контролю переміщенні їх через митний кордон 6. При нарахуванні митних платежів
максимальне використання (стандартне правило 3.16розділу 3 використовується єдина митно-
інформаційних технології та Загального додатку оновленої статистична номенклатура
засобів електронних Кіотської конвенції). (ст. 1 Міжнародної конвенції про
комунікацій Гармонізовану систему опису та
(стандартне правило 6.9 6. Письмова декларація на товар кодування товарів 1983р.).
розділу 6 Загального додатку має відповідати типовій формі
оновленої Кіотської ООН (стандартне правило 3.11 7. Визначення країни походження
конвенції). розділу 3 Загального додатку товару, при нарахуванні митних
оновленої Кіотської конвенції) і платежів повинно відповідати вимогам ст. LX ГАТТ-94 та Угоді
про правила визначення
походження 1994 р.

ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Принцип митного контролю Джерело закріплення принципу Сутність принципу
загальнообов’язковість митного контролю Стандартне правило 6.1 розділу 6 Загального додатку оновленої Кіотської конвенції Всі товари, та інші предмети, що переміщуються через митний кордон, незалежно від того, чи обкладаються митом та податками, підлягають митному контролю
Оптимізація митного контролю Стандартне правило 6.2 розділу 6 Загального додатку оновленої Кіотської конвенції Митний контроль передбачає проведення митними органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання національного законодавства держави
Декларування об’єктів митного контролю Стандартні правила 3.6 - 3.21 розділу 3 Загального додатку оновленої Кіотської конвенції Підставою початку реалізації процедури митного контролю та оформлення є декларування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон. Основне правило декларування полягає в тому, що поданню до митних органів підлягають усі документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю
Пред’явлення об’єктів, в залежності від їх виду та мети переміщення через митний кордон для митного контролю Стандартні правила 3.33 - 3.38 розділу 3 Загального додатку оновленої Кіотської конвенції Перевізник або інша уповноважена особа зобов’язані пред’явити до митного органу товар та інші предмети, що переміщуються через митний кордон у мінімально можливий строк після їх прибуття у місце доставки.
Свободи вибору митного режиму Митний кодекс України від 13.03.2012, ст. 71 Особа, яка переміщує через митний кордон товари та інші предмети має право самостійно обрати митний режим. Реалізація цього принципу є передумовою визначення обсягу, видів митних процедур стосовно товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон.
Вибірковість, достовірність, достатність та мінімальність. Стандартне правило 3.31 розділу 3 Загального додатку оновленої Кіотської конвенції Під час проведення митного контролю митні органи самостійно визначають форми та обсяг митного контролю, достатнього для забезпечення додержання національного законодавства. Рішення про доцільність застосування таких форм митного контролю, як митний огляд та переогляд об’єктів, в залежності від їх виду та мети переміщення через митний кордон, приймається, як правило, у ході перевірки документів або їх зовнішнього огляду. Щодо вибірковості і достатності форм митного контролю, слід зазначити, що при проведенні митного контролю митні органи використовують ті його форми, що є достатніми для забезпечення дотримання чинного законодавства країни. Митний контроль обмежується достатньо мінімальним переліком митних процедур, необхідних для

забезпечення додержання законодавства з питань митної справи
Доступність Стандартні правила 3.13.3 розділу 3 Загального додатку оновленої Кіотської конвенції Митний контроль товарів та транспортних засобів перевізників здійснюється цілодобово відповідно до типових технологічних схем пропуску через державний кордон
Обмежена тривалість митного контролю Митний кодекс України 2012р., ст. 247 Тривалість перебування товарів та інших предметів під митним контролем, як і кінцевий термін такого перебування безпосередньо залежить від обраного митного режиму.
Непорушності прав та свобод людини Митний кодекс України 2012р., ст. 24 п. 4 У ході митного контролю не повинні порушуватися основні права й свободи людини, у випадку порушення, передбачена процедура їх відновлення тощо.

СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО СПРОЩЕННЯ І ГАРМОНІЗАЦІЮ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ВІД 18.05.1973p.

(у зміненій редакції від 26.06.1999р.)

Міжнародна конвенція про спрощення і гарм

(у зміненій редакц International convention on the simplification and ha

(as am і

тонізацію митних процедур від 18.05. 1973р. ії від 26.06.1999р.)

rmonization of coustoms procedures on 18 May 1973 ended)

и

Спеціальний додаток А

(Specific Annexes А) Надходження товарів на митну територію Розділ 1. Митні формальності, які передують представленню декларації на товар Розділ 2. Тимчасове зберігання товарів

Глава II

(Chapter 2) Сфера застосування та структура конвенції

Розділ 6. (Chapter 6) Митний контроль

І

Розділ 7. (Chapter 7) Застосування інформаційних технологій

Розділ 9. (Chapter 9) Інформація, рішення та розпорядження митної служби

І

Розділ 10. (Chapter 10) Оскарження з митних питань

Спеціальні додатки (Specific Annexes)

Спеціальний додаток B

(Specific Annexes В) Імпортування Розділ 1. Випуск для вільного обігу Розділ 2. Реімпорт в тому ж самому стані Розділ 3. Звільнення від ввізних мит та податків

Розділ 3. (Chapter 3) Митне оформлення та інші митні формальності

Спеціальний додаток С

(Specific Annexes С) Експортування Розділ 1. Остаточний вивіз

Спеціальний додаток D

(Specific Annexes D) Митні склади та вільні зони

Розділ 1. Митні склади

Розділ 4. (Chapter 4) Мита та податки

Глава III

(Chapter 3) Адміністрування конвенції

Глава IV

(Chapter 3) Договорна сторона

Глава V

(Chapter 4) Прикінцеві положення

r Розділ 5. (Chapter 5) A
V Г арантії У

Розділ 8. (Chapter 8) Відносини між митною службою та третіми сторонами

Спеціальний додаток Е

(Specific Annexes E) Транзит

Розділ 1. Митний транзит Розділ 2. Перевантаження Розділ 3. Каботажне транспортування товарів

Спеціальний додаток G

(Specific Annexes G) Переробка

Розділ 1. Тимчасовий ввіз

Спеціальний додаток J

(Specific Annexes J) Розділ 1. Пасажири Розділ 2. Поштові відправлення Розділ 3. Транспортні засоби комерційного призначення Розділ 4. Припаси Розділ 5. Вантажі з допомогою

Спеціальний додаток F

(Specific Annexes F) Розділ 1. Переробка на митній території Розділи 2. Переробка поза митною територією Розділ 3. Повернення Розділ 4. Переробка товарів для вільного обігу

Спеціальний додаток H

(Specific Annexes Н) Розділ 1.Митні правопорушення

Спеціальний додаток K

(Specific Annexes K) Розділ 1. Правила визначення походження товарів

Розділ 2. Документи, які підтверджують походження товарів

МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ, РОЗРОБЛЕНІ ВСЕСВІТНЬОЮ МИТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ [[2]]

Назва міжнародного документу Дата і місто підписання Дата

набуття

чинності

Участь

України

1. Конвенція про створення Ради Митного Співробітництва 15.12.1950р. м. Брюсель 04.11.1952р. Україна приєдналась 19.06.1992р.
2 Конвенція про номенклатуру для класифікації товарів у митних тарифах 15.12.1950р. м. Брюсель 11.09.1959р.
3 Митна конвенція про карнети ECS для комерційних зразків 01.03.1956р. м. Брюсель 03.10.1957р.
4 Митна конвенція про тимчасове ввезення пакувального матеріалу і тари 06.10.1960р. м. Брюсель 15.03.1962р.
5 Митна конвенція про тимчасове ввезення професійного обладнання 08.06.1961р. м. Брюсель 01.07.1962р.
6 Митна конвенція про полегшення умов ввезення товарів для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, зустрічах чи подібних заходах 08.06.1961р. м. Брюсель 13.07.1962р.
7 Митна конвенція про карнет А.Т.А. для тимчасового ввезення товарів (Конвенція АТА) 06.12.1961р. м. Брюсель 30.07.1963р.
8 Митна конвенція щодо матеріалів життєзабезпечення мореплавців 01.12.1964р. м. Брюсель 11.12.1965р.
9 Митна конвенція про тимчасове ввезення наукового устаткування 11.06.1968р. м. Брюсель 05.09.1969р.
10 Митна конвенція про тимчасове ввезення педагогічного устаткування 08.06.1970р. м. Брюсель 10.09.1971р.
11 Митна конвенція про міжнародний транзит товарів 07.07.1971р.

м.Вена

Не набула чинності
12 Митна конвенція про контейнери 02.12.1972р.

м.Женева

06.12.1975р. Набрало чинності для України 01.03.1977р.
13 Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур (Конвенція Кіото) 18.05.1973р.

м.Киото

25.09.1980р. Остання редакція. набула чинності 03.02.2006р. Україна приєдналась 05.10.2006р. до зміненої редакції 15.02.2011р.
14 Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства (Конвенція Найробі) 09.06.1977р.

м.Найробі

21.05.1980р. Україна приєдналась 23.05.2000р.
15 Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему та кодування товаірв 14.06.1983р. м. Брюсель 01.01.1988р. Україна приєдналась 17.05.2002р.
16 Конвенція про тимчасове ввезення 26.06.1990р. м Стамбул 27.11.1993р. Україна приєдналась 24.03.2004р.
17 Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у митних справах 27.06.2003р. м. Брюсель Не набула чинності

МІЖНАРОДНІ УГОДИ СОТ ТА СТАТТІ ГАТТ ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР

Назва міжнародної угоди Дата

міжнародн

оїугоди

Стаття ГАТТ Участь

України

1 Угода про застосування статті VII ГАТТ (митна вартість) 15.04.1994

р.

ст. V ГАТТ (свобода транзиту) Україна приєдналась до СОТ

19.05.2008р.

2 Угода про

передвідвантажувальну

інспекцію

15.04.1994 ст. VII ГАТТ (оцінка товару для митних цілей)
3 Угода про технічні бар’єри у торгівлі 15.04.1994 ст. VIII

(збори та формальності, пов’язані з імпортом та експортом)

4 Угода про правила визначення походження 15.04.1994 ст. IX ГАТТ (позначки про походження)
5 Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів 15.04.1994 ст. Х (публікація і застосування торговельних законів і нормативних актів)
6 Угода про процедури ліцензування імпорту 15.04.1994 ст. XXIV (територіальне застосування - Прикордонна торгівля - Митні союзи та зони вільної торгівлі

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ВИМОГАМ I ЗМІСТУ ОНОВЛЕНОЇ КІОТСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ

Оновлена Кіотська конвенція Митний кодекс України 2012 р. Міра

відповідності

1. Розділ 1 «Загальні положення» Загального додатку Кіотської конвенції Глава 3 «Інформування, консультування та попередні рішення з питань державної митної справи» Митного кодексу України 2012 р. Відповідають щодо підтримки офіційних відносин консультативног о характеру з учасниками зовнішньої торгівлі
2. Розділ 2 «Визначення понять» Загального додатку Кіотської Конвенції ст. 4 «Визначення основних термінів і понять» Митного кодексу України 2012 р. Відповідають

повністю

3. Розділ 3 «Митне оформлення й інші митні формальності» Загального додатку Кіотської конвенції Розділ VIII «Митне оформлення» Митного кодексу України 2012 р. Відповідають

повністю

4. Розділ 4 «Мита і податки» Загального додатку Кіотської конвенції Розділ IX «Митні платежі» Митного кодексу України

2012 р.

Відповідають

повністю

5. Розділ 5 «Гарантії» Загального додатку Кіотської конвенції Розділ X «Гарантії забезпечення виконання зобов’язань перед митними органами» Митного кодексу України 2012 р. Відповідають

повністю

6. Розділ 6 «Митний контроль» Загального додатку

Кіотської конвенції

Розділ XI «Митний контроль» Митного кодексу України 2012 р. Відповідають

повністю

7. Розділ 7 «Застосування інформаційних технологій» Загального додатку Кіотської конвенції Глава 5 «Інформаційні технології та інформаційні ресурси у державній митній справі» Митний кодекс України 2012 р. Відповідають

повністю

8. Розділ 8 «Відносини між митною службою і третіми особами» Загального додатку

Кіотської конвенції

Глава 59 «Митна брокерська діяльність» Митний кодекс України 2012 р. Відповідають

повністю

9. Розділ 9 «Інформація, рішення і розпорядження митної служби» Загального додатку

Кіотської Конвенції

Глава 3 «Інформування, консультування та попередні рішення з питань державної митної справи» Митного кодексу України 2012 р. Відповідають

повністю

10. Розділ 10 «Оскарження з митних питань» Загального додатку Кіотської конвенції Глава 4 «Оскарження рішень дій або бездіяльності митних органів, організацій, їх посадових осіб та інших працівників і відповідальність за них» Митного кодексу України 2012 р. Відповідають

повністю

11. Спеціальний додаток «А» «Прибуття товарів на митну територію» Кіотської конвенції Розділ VI «Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів», Глава 17 «Транзит» Митного кодексу України 2012 р. Відповідають

повністю

12. Спеціальний додаток «В» «Імпорт»

Кіотської конвенції

Глава 13 «Імпорт» та Глава 14 «Реімпорт» Митного кодексу України 2012р. Відповідають

повністю

13. Спеціальний додаток «С» «Експорт» Кіотської конвенції Глава 15 «Експорт» Митного кодексу України 2012 р. Відповідають

повністю

14. Спеціальний додаток «D» «Митні склади та вільні зони» Кіотської конвенції Глава 20 «Митний склад» Митного кодексу України 2012 р. Відповідають

повністю

15. Спеціальний додаток «Е» «Транзит» Кіотської конвенції Глава 17 «Транзит» Митного кодексу України 2012 р. Відповідають

повністю

16. Спеціальний додаток «F» «Переробка» Кіотської конвенції Глава 16 «Реекспорт»,

Глава 23 «Переробка товарів для внутрішнього споживання», Глава 24 «Переробка за межами митної території», Митного кодексу України 2012 р.

Відповідають

повністю

17. Спеціальний додаток «G» «Переробка» Кіотської конвенції Глава 18 «Тимчасове ввезення», Митного кодексу України 2012 р. Відповідають

повністю

18. Спеціальний додаток «H» «Правопорушення» Кіотської конвенції Розділ VIII «Правопорушення митних правил за відповідальність за них» Митного кодексу України

2012 р.

Відповідають

повністю

19. Спеціальний додаток «J» «Спеціальні митні процедури» Кіотської конвенції Розділ XII « Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами», Розділ VI «Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України.

Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту» Митного кодексу України 2012 р.

Відповідають

повністю

20. Спеціальний додаток «К» «Правила визначення походження товарів» Кіотської конвенції Розділ II «Країна походження товару» Митного кодексу України 2012 р. Відповідають

повністю

<< |
Источник: ДЕНИСЕНКО Сергій Іванович. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СПРОЩЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ МИТНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015. 2015

Еще по теме Додотки:

  1. Додотки
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -