<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азаров Д. С. Проблеми обгрунтованості та узгодженості кримінально-правових санкцій / Д. С. Азаров // Наука і правоохоронна. – 2008. – № 2. – С. 66–72.

2. Андрушко П. П. Об’єкт кримінально-правової охорони, об’єкт злочину, об’єкт злочинного посягання та об’єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення / П.

П. Андрушко // Адвокат. – 2011. – № 12. – С. 3–10.

3. Андрушко П. П. Джерела кримінального права України: поняття, види / П. П. Андрушко // Право України. – 2011. – № 9. – С. 25–41.

4. Антонян Ю. М. Особо опасный преступник / Ю. М. Антонян. – М. : Проспект. – 2011. – 312 с.

5. Антонян Ю. М. Социальная среда и формирование личности преступника (неблагоприятные влияния на личность в микросреде) / Ю. М. Антонян. – М. : Академия МВД СССР, 1975. – 159 с.

6. Архипцев Н. И. Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за незаконное пересечение и незаконную переправку лиц через государственную границу по уголовному законодательству Украины и России / Н. И. Архипцев, И. Н. Архипцев // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : мат-ли міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 13–14 жовт. 2011 р.). – Х. : Право, 2011. – С. 296–301.

7. Асмандиярова Н. Р. Борьба с незаконной миграцией на региональном уровне: уголовно-правовой и криминологический аспекты: по материалам Республики Башкортостан : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Асмандиярова Наиля Римовна ; Ин-т гос-ва и права Росс.академ. наук. – М., 2008. – 283 с.

8. Бабенко А. М. Регіональна система запобігання злочинності: структурно-функціональний зміст / А. М. Бабенко // Юрид. наук. електр. журнал. – 2014. – № 5. – С. 94–97.

9. Бабін Б. В. Кваліфікація адміністративних правопорушень у сфері правового режиму тимчасово окупованих територій / Б.

В. Бабін // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. – 2015. – Вип. 1. – Том 2. – С. 141–147.

10. Бажанов М. И. Уголовное право Украины: Общая часть / М. И. Бажанов. – Днепропетровск: Пороги, 1992. – 167 с.

11. Балобанова Д. О. Теорія криміналізації : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Балобанова Дар’я Олександрівна ; Одес. нац. юрид. академ. – Одеса, 2007. – 17 с.

12. Бандурка О. О. Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бандурка Олександр Олександрович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2002. – 19 с.

13. Бараненко Д. В. Спеціальний суб’єкт злочину за новим Кримінальним законодавством України / Д. В. Бараненко // Правова держава : збірн. наук.праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – № 5. – С. 81–88.

14. Батиргареєва В. С. Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Батиргареєва Владислава Станіславівна ; Нац. юрид. академ. ім. Ярослава Мудрого. –Харків, 2002. – 271 с.

15. Батиргареєва В. С. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток української кримінології / В. С. Батиргареєва // Вісн. Асоціації кримін. права України. – 2014. – № 1 (2). – С. 209–227.

16. Белова М. А. Международно-правовые нормы о противодействии незаконному обороту документов, в том числе паспортов, в сфере миграции / М. А. Белова // Вест. Финанс. ун-та. – 2011. – № 6. – С. 62–65.

17. Берзін П. С. Про співвідношення понять «наслідки» та «шкода» у кримінальному праві: внутрішньосистемні аспекти / П С. Берзін // Наука і правоохоронна. – 2008. – № 2. – С. 73–80.

18. Бышевский Ю. Ю. Миграция как криминологическая проблема и ее специфика на Северном Кавказе : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бышевский Юрий Юрьевич ; Ставропольск. гос. ун-т. – Ставрополь, 2005. – 20 с.

19. Блажівський Є. М. Міжнародна міграція – одна з найбільших проблем сучасної України / Є. М.

Блажівський // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 6. – С. 3–13.

20. Брич Л. Співвідношення суміжних складів злочинів і складів злочинів, передбачених конкуруючими нормами / Л. Брич // Вісн. Львів. ун-ту. – 2006. – Вип. 42. – С. 263–282.

21. Брич Л. П. Роль складу злочину у розмежуванні в кримінальному праві / Л. П. Брич // Вісн. Академ. адвокатури України. – 2009. – № 1 (14). – С.267–269.

22. Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів : монограф. / Л. П. Брич. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – 712 с.

23. Брич Л. П. Проблеми розмежування складів злочинів за ознаками суб’єктивної сторони у судовій практиці України / Л. П. Брич // Політика в сфері боротьбі зі злочинністю : мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 1–2 бер. 2013 р.). – Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2013. – С. 86 – 91.

24. Броневицька О. М. Відповідність положень чинного Кримінального кодексу України про відповідальність за посягання на особисту свободу особи вимогам міжнародно-правових актів / О. М. Броневицька // Наук. Вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юридична. – 2010. – № 3. – С. 319–327.

25. Броневицька О. М. Відповідність норм кримінального законодавства України чиним міжнародним договорам : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.08 / Броневицька Оксана Михайлівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2011. – 236 с.

26. Бучаков С. А. Личность незаконного мигранта как объект криминологического исследования (на материалах Сибирского федерального окнруга) / С. А. Бучаков // Психопедагогика в правоохранительніх органах. – 2010. – № 4 (43). – С. 59–62.

27. В Австрії в «машині смерті» задихнулись мігранти із Сирії / Інтернет-сайту podrobnosti.ua. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://podrobnosti.ua/2054988-v-avstr-u-mashin-smert-zadihnulis-mgranti-z-sir.html– Заголовок з екрана.

28. В Австрії знову знайшли машину з мігрантами // Інтеренет-сайт «Єдність. Інфо» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ednist.info/news/22165 – Заголовок з екрана.

29. Василенко І. К. Протидія незаконній міграції населення країн Азії в Європу через територію України (організаційно-правовий аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Василенко Ігор Костянтинович ; Держ. ун-т фіскальн. служби. – Ірпінь, 2006. – 20 с.

30. Веприцький Р. С. Поняття та зміст заходів протидії злочинності / Р. С. Веприцький // Європейські перспективи. – 2014. – № 3. – С. 137–139.

31. Вереша Р. В. Проблеми вини в теорії кримінального права : навч. посібн. / Р. В. Вереша. – К. : Атіка, 2005. – 464 с.

32. Вереша Р. В. Умисел і його види (коментар до ст. 24 КК України) / Р. В. Вереша // Вісн. Академ. адвокатури України. – 2010. – № 3 (19). – С. 73–82.

33. Вечерова Є. М. Системно-структурний аналіз кримінального законодавства України: до постановки питання / Є. М. Вечерова // Юрид. наук. електр. журнал. – 2015. – № 2. – С. 168 – 171.

34. Вирок Дубровицького районного суду Рівнен. обл. від 11 серп. 2014 р. Справа №1-кп/560/96/14) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40694902– Заголовок з екрана.

35. Вирок Марківського районного суду Луган. обл. від 31 лип. 2015 р. Провадж. №1-кп/417/68/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48776231/– Заголовок з екрана.

36. Вирок Мостиського районного суду Львів. обл. від 23 лип. 2015 р. Провадж. №1-кп/448/89/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47229260– Заголовок з екрана.

37. Вирок Миколаївського районного суду Львів. обл. від 22 квіт. 2015 р. Провадж. №1-кп/447/94/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43956401– Заголовок з екрана.

38. Вирок Тячівського районного суду Закарп. обл. від 28 черв. 2014 р. Провадж. №1/307/34/14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43956401– Заголовок з екрана.

39. Вирок Білокуракинського районного суду Луган. обл. від 5 серп. 2014 р. Справа №1-кп/409/66/14 [Електронний ресурс].

– Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40244236– Заголовок з екрана.

40. Вирок Городнянського районного суду Чернігів.обл. від 15 лют. 2013 р. Справа №732/156/13-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/29384603– Заголовок з екрана.

41. Вирок Котовського міськрайонного суду Одес. обл. від 12 серп. 2013 р. Провадж. №1-кп/505/187/2013 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32951879– Заголовок з екрана.

42. Вирок Ужгородського міськрайонного суду Закарп. обл. від 29 серп. 2013 р. Справа №308/15000/13-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33236505– Заголовок з екрана.

43. Вирок Ужгородського міськрайонного суду Закарп. обл. від 22 квіт. 2013 р. Провадж. №308/6398/13-к [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30952600– Заголовок з екрана.

44. Вирок Ужгородського міськрайонного суду Закарп. обл. від 4 листоп. 2013 р. Справа №308/19688/13-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35335281– Заголовок з екрана.

45. Вирок Котовського міськрайонного суду Одес. обл. від 12 серп. 2013 р. Справа №505/3695/13-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32951879– Заголовок з екрана.

46. Вирок Новоселицького районного суду Чернів.обл. від 1 серп. 2014 р. Справа №1 кп–115/2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40036023– Заголовок з екрана.

47. Вирок Свалявського районного суду Закарп. обл. від 20 трав. 2008 р. Справа №1-93/2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1843231– Заголовок з екрана.

48. Вирок Старосамбірського районного суду Львів. обл. від 30 січн. 2012 р. Справа №1-154/11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/21264125– Заголовок з екрана.

49. Вирок Красноармійського міськрайонного суду Донец.

обл. від 29 груд. 2015 р. Справа № 1кп/235/819/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/54789754– Заголовок з екрана.

50. Вирок Попаснянського районного суду Луган. обл. від 14 січ. 2016 р. Справа №423/1063/15-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/55035587– Заголовок з екрана.

51. Вирок Дзержинського міського суду Донец. обл. від 25 верес. 2015 р. Справа №1кп/225/389/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/51687905– Заголовок з екрана.

52. Вирок Перечинського районного суду Закарп. обл. від 20 січ. 2012 р. Справа №708/7/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/21007181– Заголовок з екрана.

53. Висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України на пропозиції Президента України до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань міграції» від 3 лют. 2011 р. (реєстр. № 2232) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=32022 – Заголовок з екрана.

54. Високопосадовець ДМС заробляла на легалізації росіян та сирійців з «темним» минулим / Офіційн. Веб-сайт Служби безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=172656&cat_id=39574– Заголовок з екрана.

55. Вишневська О. А. Нелегальна зовнішня трудова міграція як об'єкт державного регулювання / О. А. Вишневська // Статистика України. – 2008. – № 1. – С. 87–92.

56. Відлер О. М. Поняття і сутність державного управління міграційними процесами у сфері протидії нелегальній міграції / О. М. Відлер // Держ. управл.: удосконалення та розвиток. – 2014. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=935 – Заголовок з екрана.

57. Вітко О. Ю. Поняття об’єкта злочину / О. Ю. Вітко // Юридична наука. – 2012. – № 2. – С. 95–100.

58. Волженкин Б. В. Сравнительный анализ положений об уголовном законе по уголовному законодательству государств- участников СНГ / Б. В. Волженкин // Вестн. Моск.ун-та. Сер. 11: Право. – 2003. – № 5. – С. 60–69.

59. Воробей П. А. Теорія і практика кримінально-правового ставлення в вину / П. А. Воробей. – К., 1997. – 182 с.

60. Гамалій О. Л. Адміністративно-правова протидія правопорушенням, які вчиняються іноземцями в Україні / дис. … .канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гамалій Олександр Леонідович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків. – 2012. – 195 с.

61. Гацелюк В. О. Реалізація принципу законності кримінального права України (загальні засади концепції) / В. О. Гацелюк. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. – 280 с.

62. Гнатів І. М. Принцип «non bis in idem» у кримінальному праві України : автореф. дис. … канд.юрид.наук 12.00.08 / Гнатів Ірина Михайлівна ; Львів. держ.ун-т внутр. справ. – Львів, 2013. – 19 с.

63. Голик Ю. О национальной концепции уголовного права / Ю. Голик,Л. Иногамова-Хегай, В. Комиссаров, В. Номоконов // Уголовное право. – 2006. – № 2. – С. 18–20.

64. Голіна В. В. Можливості загального запобігання злочинності як цілі кримінального законодавства (кримінологічний аспект)/ В. В. Голіна//Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань: тези доп. та повідомл. учасників Міжнар.симпозіуму (м. Львів, 23–24 верес. 2011 р.) – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 113–116.

65. Голіна В. Світова злочинність: сучасні тенденції та стратегії протидії / В. Голіна, М. Колодяжний // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2 (81). – С. 92–100.

66. Гончаренко Г. С. Криминальниый характер мишграционных процессов / Г. С. Гончаренко, И. В. Айкало // Международный Научный Институт «Educatio». – 2015. – № 2. – С. 6 –9.

67. Горішний О. О. Співвідношення механізмів протидії злочинності та кримінально-правового впливу / О. О. Горішний // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 189 –193.

68. Гуторова Н. О. Проблеми вдосконалення кваліфікуючих ознак злочинів у сфері господарської діяльності // Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: матер. наук.-практ. конф. / ред. кол.: В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – Х.: «Кроссроуд», 2006. – С. 47–50.

69. Давыденко Л. М. Противодействие преступности: теория, практика, проблемы : монограф. / Л. М. Давыденко, А. А. Бандурка. – Харьков : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2005. – 302 с.

70. Данилевська Ю. О. Порушення порядку вїзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї: питання обґрунтованості криміналізації/ Ю. О. Данилевська// Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 8. – С. 165–168.

71. Данилюк Т. М. Теоретико-прикладні проблеми встановлення моменту закінчення злочину : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Данилюк Тетяна Миколаївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2009. – 201 с.

72. Дей М. О. Сучасні міграційні процеси: світові та українські особливості / М. О. Дей // Наукові читання, присвячені памяті В. М. Корецького : Збірн. наук. праць ; Київ. ун-т права НАН України. – К.: Вид-во Європейського університету, 2011. – С. 119–122.

73. Денисова Т. А. Современный вигляд на проблемы адекватности уголовного наказания / Т. А. Денисова // Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнар. Симпозіуму (м. Львів, 23–24 верес. 2011 р.). – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 146–150.

74. Директива Ради Європейського Союзу 2002/90/ЄС про встановлення визначення для допомоги незаконному в'їзду, транзиту і перебуванню [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_837–Заголовок з екрана.

75. Дідик С. Є. Кримінально-правова охорона правосуддя від незаконних діянь судді як спеціального суб’єкта злочину : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Дідик Сергій Євгенович ; Ін-т держави і права ім В. М. Корецького. – К., 2009. – 207 с.

76. Дорохіна Ю. А. Генеза дослідження змісту об’єктивної сторони складу злочину / Ю. А. Дороніна // Вісник Запорізького національного університету. – 2013. – № 1 (ІІ). – С. 221–227.

77. Дохийская декларация о включении вопросов преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций вцелях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства правана национальном и международном уровнях, а также участию общественности / ТринадцатыйКонгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Доха, 12–19 апреля 2015 г.: Официальное издание. – Нью-Йорк : ООН, 2015. – 18 с.

78. Дудоров О. О. Про місце бланкетної диспозиції норми кримінально-правової заборони у конкретизації змісту складу злочину / О. О. Дудоров // Вісн. Академ. адвокатури України. – 2009. – Число 1 (14). – С. 257–260.

79. Дудоров О. О. Бланкетність і зворотня сила кримінального закону/О. О. Дудоров // Юрид. наук.електр. журнал. – 2015. – № 5. – С. 175–180.

80. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень- грудень 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112173&libid=100820&c=edit&_c=f o – Заголовок з екрану.

81. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень- грудень 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111482&libid=100820. – Заголовок з екрану.

82. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень- грудень 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=110381&libid=100820. – Заголовок з екрану.

83. Єднак В. М. Кримінальна відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови з корисливих мотивів: дис…канд.юрид.наук: 12.00.08 / Єднак В’ячеслав Михайлович ; Ін-т держави і права ім В. М. Корецького. – Київ. – 2015. – 254 с.

84. Житний О. О. Кримінальне право України у міжнародно-правовому вимірі: порівняльний аналіз: автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Житний Олександр Олександрович ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків. – 2013. – 39 с.

85. Житний О. О. Кримінальне право України у контексті вкликів глобалізації: готовність до виконання соціальних завдань та перспективи розвитку / О. О. Житний // Політика в сфері боротьбі зі злочинністю : мат-ли Всеукр.наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 1–2 бер. 2013 р.). – Івано-Франківськ, Прикарп.нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2013. – С. 107–110.

86. Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 груд. 1948 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi– Заголовок з екрана.

87. Загиней З. Кримінально-правова герменевтика : монограф. / З. Загиней. – К. : Видавничий дім «АртЕк», 2015. – 380 с.

88. Загиней З. А. Кримінологічний портрет злочинця, який вчинив злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян / З. А. Загиней // Наук. вісник Нац. академ. прокуратури України. – 2014. – № 1. – с. 51–57.

89. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. – Кн. 3 / А. П. Закалюк. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 317 c.

90. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки / А. П. Закалюк. – К.: Ін Юре, 2007. – 424 с.

91. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посіб. / В. В. Голіна. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. – 120 с.

92. Захарченко Л. М. Причини і сутність явища незаконної (нелегальної) міграції / Л. М. Захарченко // «Митна справа». – 2014. – № 2-1. – С. 262–267.

93. Захуцький А. В. Окремі питання кваліфікації злочину, передбаченого ст. 334 КК України / А. В. Захуцький // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : мат-ли пост.діюч. наук.-практ. семінару (м. Харків, 17 жовт. 2014 р.) / редкол. : С. . Кучерина, В. В. Фєдосєєв та ін. – Х.: Право, 2014. – Вип. 6. – С. 133–138.

94. Иллюк А. А. Криминологические аспекты противодействия преступности незаконных мигрантов в Росийской Федерации с учетом международных мигрционных процессов: опыт и проблемы : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Иллюк Александр Анатольевич; Академ. эконом.безопасности Мин-ва внутр. дел России. – М., 2007. – 31 с.

95. Йосипів А. О. Загальносоціальна, спеціально-кримінологічна та індивідуальна профілактика злочинності: правові аспекти / А. О. Йосипів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radnuk.info/statti/558-kruminolog/15105-2011-01-21-07-20-09.html. – Заголовок з екрана.

96. Ігнатов О. М. Роль та місце засобів кримінально-правового впливу в механізмі протидії злочинності / О. М. Ігнатов // Актуальні проблеми держави і права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v55/93.pdf– Заголовок з екрана.

97. Капітанчук Л. Ю. Особливості розслідування нелегальної міграції : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Капітанчук Людмила Юріївна ; Нац. академ. внутр. справ. – К., 2011. – 250 с.

98. Капітанчук Л. Ю. Роль та місце Державної прикордонної служби України у протидії нелегальній міграції / Л. Ю. Капітанчук // Університет. наук. записки. – 2007. – № 4 (24). – С. 303–309.

99. Капітанчук Л. Ю. Об’єктивізація загрози нелегальної міграції в Україні / Л. Ю. Капітанчук // Наук. вісн. Херсон.держ. ун-ту. Сер. юридичні науки. – 2014. – Вип. 6 – 1. Том 2. – С. 162–166.

100. Карпенко І. М. Особливі ситуації співучасті у злочині за кримінальним правом України : автореф. дис. … канд.юрид.наук:12.00.08 / Карпенко Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2015. – 19 с.

101. Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность / И. И. Карпец. – М.: Росс. право, 1992. – 432 с.

102. Кахбулаева Э. Х. Уголовно-правовые и криминологические аспекты организации незаконной миграции : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / КахбулаеваЭльвира Хасулбеговна ; Ростов.юрид. ин-т МВД России. – 2011. – Ростов-на-Дону. – 222 с.

103. Качурець Ч. І. Теоретичні аспекти впливу міграційних процесів на зовнішню політикута національну безпеку України / Ч. І. Качурець // Вісник Сев. НТУ. Політологія: зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 100. – С. 172 –177.

104. Кваша О. О. Виконавець злочину у структурі співучасті : монограф. / О. О. Кваша, Д. М. Харко. – К., 2015. – 224 с.

105. Кваша О. О. Співучасть у злочині: структура та відповідальність : монограф. / О. О. Кваша. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. – 2013. – 560 с.

106. Климко-Оверченко Ю. Політики Європейського Союзу у Чорноморському регіоні: Зусилля по протидії нелегальній міграції/ Ю. Климко-Оверченко/ Фонд Конрада Аденауера. – Київ. – 2009. – 32 с.

107. Книш С. В. Міжнародно-правові аспекти криміналізації нелегальної міграції/ С. В. Книш// Право і суспільство. – 2012. – № 2. – С. 219–222.

108. Козак О. С. Поняття ефективності кримінального закону / О. С. Козак // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : мат-лиМіжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20–21 травня 2011 р.). – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – С. 234–237.

109. Колб О. Г. Кримінологія і соціальна профілактика злочинів у виправних установах: навч. посіб. / О. Г. Колб. – Луцьк: РВВ «Вежа»; Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2007. – 400 с.

110. Колодяжний М. Г. Запобігання злочинам у сфері державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації / М. Г. Колодязний // Теорія і практика правознавства. – 2014. – Вип. 1 (5). – С. 1–13.

111. Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_004 – Заголовок з екрана.

112. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності: Резолюція№ 55/25 Генеральної Асамблеї ООН від 15 листоп. 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_789/page – Заголовок з екрана.

113. Конвенція ООН Про статус біженців: прийнята 28 лип. 1951 р. Конференцією повноважних представників з питань біженців та апатридів, скликаної відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 груд. 1950 р. № 428 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_011 – Заголовок з екрана.

114. Конвенція Міжнародної організації праці Про зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення від 24 черв. 1975 р. № 143 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_163 – Заголовок з екрана.

115. Константінов С. Ф. Адміністративно-правовий статус іноземців в Україні та механізм його забезпечення : автореф. дис. . канд. юрид. наук : 12.00.07 / Константінов Сергій Федорович ; Нац. академ. внутр. справ України. – К., 2002. – 18 с.

116. Контрабандисти заробили на мігрантах 6 млрд дол. за рік – Європол/ Сайт «Європейська правда» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/01/17/7043493/– Заголовок з екрана.

117. Коржанський М. Й. Об’єкт і предмет злочину : монограф. / М. Й. Коржанський. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. МВС ; Ліра ЛТД, 2005. – 252 с.

118. Корольов В. О. Кримінологічний аналіз злочинної діяльності у сфері нелегальної міграції в Україні / В. О. Корольов // Митна справа. – 2009. – № 5 (65), ч. 2. – С. 184–194.

119. Костенко О. М. Культура і закон – у протидії злу : монограф. / О. М. Костенко. – К. : Атіка, 2008. – 352 с.

120. Костенко О. Злочин і відповідальність за нього у світлі соціального натуралізму (щодо соціально-натуралістичної доктрини кримінального правознавства) / О. Костенко // Право України. – 2010. – № 9. – С. 31– 39.

121. Костенко О. М. Модернізація доктрини сучасної кримінології у парадигмі соціального натуралізму / О. М. Костенко // Вісн. Асоціації кримін. права України. – 2014. – № 1(2). – С. 190–208.

122. Костенко О. М. Концепція «соціопатичної особистості» в кримінології / О. М. Костенко // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : тези доп. наук.-практ.конф. (м. Київ, 26 берез. 2015 р.) / [ред. кол. В. В. Чернєй, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 9–13.

123. Костюк М. Ф. Уголовная политика по правовому регулированию и противодействию организации незаконной миграции / М. Ф. Костюк // Пробелы в росийском законодательстве. Юридический журнал. – 2013. – № 2. – С. 131–135.

124. Кошман Н. А. Вплив багаторівневого системного характеру процесу глобалізації на формування міжнародних міграцій / Н. А. Кошман // Часопис Київ.ун-ту права. – 2012. – № 2. – С. 76–80.

125. Кравченко В. Г. Адміністративно-правове регулювання трудової міграції в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07/ Кравченко Володимир Григорович ; Державн. наук.-дослідн. ін-т МВС України. – К., 2015. – 220 с.

126. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. ; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 1196 с.

127. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар :у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – [5-те вид., допов.]. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – Х., 2013. – 1040 с.

128. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар [вид.8-ме, переробл. та допов.] / відп. ред. Є. Л. Стрельцов. – Х. : Одісей, 2011. – 824 с.

129. Кримінологія: Загальна та Особлива частини : підручник / І. М. Даньшин, В. В. Голіна,М. Ю. Валуйська [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Голіни. — 2-ге вид., перероб. і допов. – Х. : Право, 2009. – 286 с.

130. Криминология / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 566 с.

131. Кресіна І. Нелегальна міграція: проблеми протидії та правового регулювання / І. Кресіна // Політичний менеджмент. – 2009. – № 3. – С. 174–180.

132. Кругликов Л. Л. О конструировании квалифицированних составов преступлений / Л. Л. Кругликов // Правоввеление. – 1989. – № 2. – С. 43–49.

133. Кудрявцев В. Н. Криминология: Учебн.. / В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов – М.: Норма, 2009. – 800 с.

134. Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений : Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Н. Ф. Кузнецова / – М., Изд. Дом «Городец», – 2007. – 336 с.

135. Кузнецова Н. Ф. Цели и механизмы реформы Уголовного кодекса / Н. Ф. Кузнецова // Государство и право. – 1992. – № 6. – С. 79–83.

136. Кузьменко Ю. А. Нелегальная трудовая миграция как обьект криминологического: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Кузьменко Юлия Алексеевна ; Ростов. Юрид. ин-т МВД России. – Ростов-на-Дону, 2006. – 234 с.

137. Кулик О. Г. Аналітичні дослідження злочинності в кримінології: короткий історичний огляд / О. Г. Кулик // Наука і правоохоронна. – 2012. – № 4. – С. 141–147.

138. Курилюк Ю. Б. Кримінально-правовий захист від загроз із тимчасово окупованої території України / Ю. Б. Курилюк // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності : матер. міжнар. наук.практ. конф. , 8-9 жовт. 2015 р. / редкол. В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право. – С. 298 – 302.

139. Кечеруков Р. К. Понятие «незаконная миграция» и «незаконный мигрант» в уголовном праве / Р. К. Кечеруков // Общество и право. – 2011. – № 5 (37). – С. 173–175.

140. Ландіна А. В. Проблема визначення об’єкта злочину в кримінальному праві / А. В. Ландіна // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права: матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 19 –20 квіт. 2012 р.). – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. – 2012. – С. 276–280.

141. Ларионов И. А. Уголовно-правовые и криминологические основы противодействия преступности в сфере незаконной миграции / И. А. Ларионов // Вестн. Томск.гос.ун-та. – 2012. – № 360. – С. 117–119.

142. Левітан А. Л. Європейський досвід державного управління з протидії незаконній міграції / А. Л. Левітан [Електронний ресурс]. – Режим доступу:file:///C:/Users/YURA/Downloads/Nvamu_upravl_2012_2_32.pdf– Заголовок з екрана.

143. Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной ответственности [2-е изд.] / Т. А. Лесниевски-Костарева. – М. : Норма, 2000. – 400 с.

144. Литвак О. М. Державний вплив на злочинність /О. М. Литвак. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 117 с.

145. Литвинов О. М. Поняття і класифікація причин та умов, що сприяють вчиненню злочину / О. М. Литвинов // Форум права. – 2008. – № 2. – С. 323–327.

146. Личность преступника / В. Н. Кудрявцев, Н. Н. Кондрашков, Н. С. Лейкина; под. ред. В. Н. Кудрявцева. – М.: Юридическая литература, 1975. – 270 с.

147. Літвінов Є. В. Кримінологічний портрет особи, яка вчиняє злочин у судовій системі / Є. В. Літвінов // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2013. – № 3 (64). – С. 70–79.

148. Лопашенко Н. А. Уголовная политика / Н. А. Лопашенко. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 608 с.

149. Магеррамов М. А. Нелегальня миграция: понятие, общественная опасность, уголовно-правовое и криминологическое противодействие (по материалам России и Азербайджана): дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Магеррамов Мурад Аламдар оглы ; Моск. гос. юрид. академ. – М., 2008. – 196 с.

150. Максимович Р. Л. Спосіб як ознака об’єктивної сторони складу злочину за чинним Кримінальним кодексом України / Р. Л. Максимович // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. – 2009. – № 4. – С. 236–242.

151. Малиновська О. А. Міграційна політика Європейського союзу: виклики та уроки для України / О. А. Малиновська. – К. : НІСД, 2014. – 48 с.

152. Мала енциклопедія кримінального права / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького; З. А. Тростюк; Київ. ун-т права НАН України. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 284 с.

153. Марисюк К. Б. Питання протидії торгівлі людьми та боротьби з незаконною еміграцією у Дохійській декларації 2015 р. / К. Б. Марисюк // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. – С. 472 – 475 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua – Заголовок з екрану.

154. Марін О. К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм / О. К. Марін. – К. : Атіка, 2003. – 224 с.

155. Марін О. К. Окремі теоретичні основи аналізу системи ознак, що кваліфікують злочин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. ХІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 9–10 лют. 2006 р.). – Львів: Юрид. фак-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2006. – С. 366–369.

156. Матвійчук В. К. Теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища : монограф. / В. К. Матвійчук – К. : Національна академія управління, 2011. – 368 с.

157. Мацкевич И. М. Криминологический портрет преступника (теоретические проблемы составления) / И. М. Мацкевич // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). – 2008. – № 6. – C. 1424–1444.

158. Мацко А. С. Співробітництво державщодо встановлення міжнародної відповідальності за найманство / А. С. Мацко, О. О. Демченко // Часопис Київ. ун-ту права. – 2004. – № 3. – С. 114–119.

159. Метелев С. Е. Криминальная миграция: характеристика и предупреждение : дисс. … канд.юрид. наук : 12.00.08/ Метелев Сергей Ефимович ; Омск. гос. ун-т. – Омск, 1996. – 168 с.

160. Мирошниченко Н. А. Конструкція складу злочину та її значення для кваліфікації / Н. А. Мирошниченко // Актуальні проблеми держави і права. – 2004. – С. 841–844 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apdp.in.ua/v22/158.pdf– Заголовок з екрана.

161. Мисливий В. А. Кримінальне право України: деякі тенденції / В. А. Мисливий // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : збірн. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 трав. 2015 р.). – Х.: ХНУВС, 2015. – С. 46–47.

162. Митрофанов І. І. Кримінальна відповідальність біженців, які вчинили злочини / І. І. Митрофанов, Т. В. Гайкова // Вісн. КДПУ ім. Михайла Остроградського. – 2009. – Вип. 5 (58). – Ч. 1. – С. 148–151.

163. Михайлов О. Є. Кримінологія: навч. посібн. / О. Є. Михайлов, А. В. Горбань, В. В. Міщук. – К.: Знання, 2012. – 565 с.

164. Міграція в Україні факти і цифри, друге видання 2013 р. / Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iom.org.ua/sites/default/files/ ukr_ff_f.pdf – Заголовок з екрана.

165. Міграційний профіль України за 2011 – 2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dmsu.gov.ua/images/files/MP2015.pdf. – Заголовок з екрана. – К., 2016. – 74 с.

166. Міжнародна термінологія у сфері міграції: українсько-англійський тлумачний словник /– К.: БЛАНК-ПРЕС, 2015. – 100 с.

167. Міжнародне право : основні галузі : підручник / за ред. В. Г. Буткевича. – К. : Либідь,2004. – 816 с.

168. Міжнародно-правові проблеми протидії нелегальній міграції та торгівлі жінками / В. І. Олефір, Я. Ю. Кондратьєв, Ю. І. Римаренко та ін. ; за ред. Ю. І. Римаренка, Я. Ю. Кондратьєва, Ю. С. Шемшученка. – К.: Ін-т держави та права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – 532 с.

169. Модельный уголовный кодекс для Государств – Участников Содружества Независимых государств :постановл. Межпарламентской ассамблеи Государств – Участников Содружества Независимых государств от 13 мая 1995 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iacis.ru/html/?id=22&pag=30&nid=1– Заголовок з екрана.

170. Мозоль А. П. Кримінологічні проблеми нелегальної міграції : дис….кандидата юридичних наук : 12.00.08 / Мозоль Анатолій Петрович ; Нац. академ. внутр. справ. – К., – 2002. – 212 с.

171. Мозоль А. П. Кримінологічні проблеми нелегальної міграції : автореф. дис….кандидата юридичних наук : 12.00.08 / Мозоль Анатолій Петрович ; Нац. академ. внутр. справ. – К., – 2002. – 16 с.

172. Музика А. А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичнихзасобів / А. А. Музика. – К.: Логос, 1998. – 324 с.

173. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посібн. / В. О. Навроцький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.

174. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посібн. / В. О. Навроцький [2-ге вид.]. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

175. Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. – К. : Атіка, 1999. – 418 с.

176. Навроцький В. О. Наскрізні кримінально-правові поняття / В. О. Навроцький // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 13–14 жовт. 2011 р.). – Х.: Право, 2011. – С. 73–77.

177. Навчальний посібник у сфері протидії торгівлі людьми для суддів і прокурорів: Ознайомчі матеріали для держав-членів ЄС, асоційованих членів і держав-кандидатів на вступ / Міжнародний центр розвитку міграційної політики. – Відень. – 2006. – 217 с.

178. Назимко Є. С. Значення ознак суспільно небезпечного діяння для застосування інституту обставин, що виключають злочинність діяння / Є. С. Назимко // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 265–269.

179. Наконечна І. М. Поняття кваліфікуючих (особливо кваліфікуючих) ознак складу злочину / І. М. Наконечна // Часопис Київ. ун-ту права. – 2013. – № 4. – С. 313–317.

180. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка [9-те вид., переробл. та допов.] – К. : Юридична думка, 2012. – 1316 с.

181. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка [4-те вид., переробл. та доповн.]. – К.: Юридична думка, 2007. – 1184 с.

182. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С. С. Яценко [4-те вид., переробл. та доповн.]. – К.: А.С.К., 2005. – 848 c.

183. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : У 2 т. – Т. 2 / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка [3-тє вид., переробл. та доповн.]. – К.: Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури, 2009. – 624 с.

184. Наумов А. В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктринное толкование / А. В. Наумов ; под ред. Г. М. Резника. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 1024 с.

185. Наумов А. В. Влияние норм и принципов международного права на сближение уголовногоправа различных систем / А. В. Наумов // Уголовное право в XXI веке: матер. Междунар.науч.конф. МГУ им. М. В. Ломоносова (г. Москва, 31 мая–1 июня 2001 г.). – М., 2002. – С. 18–23.

186. Небижецкая И. Е. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с преступностью мигрантов в России : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Небижецкая Ирина Евгеньевна ; Академ. Управл. МВД России. – М., 2007. – 22 с.

187. Незаконная миграция в СНГ. Проблемы, пути решения: інформаційний матеріал виконавчого комітету СНД. – 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=13734 – Заголовок з екрана.

188. Нелегальна міграція: генезис і механізм протидії / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К. : Наука і освіта, 2002. – 371 c.

189. Нікітін Ю. В. Протидія злочинності в системі забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства: монограф. / Ю. В. Нікітін. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2009. – 373 с.

190. Нікішина М. В. Ставлення до іммігрантів в українському суспільстві: вплив держави на вирішення проблеми / М. В. Нікішина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/5/07.pdf. – Заголовок з екрана.

191. Новий тлумачний словник української мови : в 3 т. / Укл. : В. Яременко, О. Сліпушко[вид. 2-ге, виправл.]. – К. : Вид-во «АКОНІТ», 2008. – Т. 3. – П-Я. – 864 с.

192. Новий тлумачний словник української мови : в 3 т. / Укл. : В. Яременко, О. Сліпушко [вид. 2-ге, виправлене]. – К. : Вид-во «АКОНІТ», 2008. – Т. 1. – А-К – 928 с.

193. Нуфер Г. Ю. Межлународно-правовое регулирование противодействия незаконной миграции / Г. Ю. Нуфер // Юридическая наука. – 2013. – № 4. – С. 150–154.

194. Ображиев К. В. Обеспечение согласованности уголовного законодательства с предписаниями иных отраслей права как направление уголовно-правовой политики / К. В. Ображиев // Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели : матер. VІІ Росс. конгресса уголовн. права (г. Москва, 31 мая – 1 июня 2012 года). – М. : Проспект. – 2012. – С. 192–200.

195. Олефір В. Еволюція та сутність поняття нелегальної міграції / В. Олефір, Д. Цвігун // Право України. – 2005. – №4. – С.81–84.

196. ООН: кількість біженців та переселенців зростає / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/06/150619_un_refugees_ukraine_az – Заголовок з екрана.

197. Орешина Н. И. О мерах по координации деятельности государственных органов некоторых зарубежных стран, направленных на противодействие незаконной миграции / Н. И. Орешина // Труды Академ. Управл. МВД России. – 2010. – № 1. – 26 с.

198. Орлеан А. М. Соціальна обумовленість криміналізації та кримінально-правова характеристика торгівлі людьми: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Орлеан Андрій Михайлович ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – 226 с.

199. Орлеан А. М. Протидія торгівлі людьми, вчиненої з метою експлуатації праці (науково-практичний посібник) / А. М. Орлеан, О. В. Пустова. – Київ, Фенікс. – 2013. – 152 с.

200. Орлов Ю. В. Ефективність правового регулювання у сфері протидії злочинності: політико-кримінологічний аспект / Ю. В. Орлов, Д. М. Миронюк // Вісник Кримінологічної асоціації України № 8 : збірник наукових праць [редкол. Т. А. Денисова, О. М. Джужа, В. П. Ємельянов та ін.]. – Харків : Золота миля, 2014. – С. 75–93.

201. Осецький Й. П. Запобігання злочинам як завдання КК України: погляд кримінолога / Й. П. Осецький // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Харків, 13–14 жовт. 2011 р.). – Х. : Право, 2011. – С. 439–442.

202. Офіційний веб-портал «Судова влада України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/sudova_statystyka– Заголовок з екрана.

203. Оцінка загрози організованої злочинності в Україні за 2015 рік (SOCTA/Україна- 2015) / І. М. Гриненко, Д. М. Прокоф’єва-Янчиленко, Б. В. Сокрут. – К. : ВАІТЕ, 2015. – 60 с.

204. Оцяця А. С. Об’єкт кримінально-правової охорони / А.С. Оцяця // Актуальні проблеми держави і права. – 2007. – С. 203–207.

205. Палій М. В. Деякі питання кримінально-правового статусу спеціальної конфіскації майна / М. В. Палій, Є. С. Назимко // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20–21 травн. 2011 р.). – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – С. 377–383.

206. Панов М. Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність / М. Панов, І. Зінченко // Право України. – 2012. – № 11 – 12. – С. 451–462.

207. Панов М. Кваліфікація злочинів при банкетній диспозиції закону про кримінальну відповідальність/ М. Панов, Н. Квасневська // Право України. – 2010. – № 9. – С. 47–55.

208. Панов М. І. Диференціація кримінальної відповідальності як принцип кримінально-правової політики / М. І. Панов // Політика у сфері боротьби зі злочинністю : Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 1–2 бер. 2013 р.). – Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. – С. 69–74.

209. Пищуліна О. Інституційне забезпечення міграційної політики / О. Пищуліна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/januar2009/7.htm– Заголовок з екрана.

210. Політика у сфері контролю над нелегальною міграцією / Міжнародний центр перспективних досліджень. – Київ. – 2006. – 56 с.

211. Попкова В. В. Нелегальна міграція і торгівля людьми: співвідношення, причини розвитку і проблеми протидії / В. В. Попкова // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. – № 6. – С.18–21.

212. Постанова судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 23 січ. 2014 р.. Справа № 5-48кс-13[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/8A6104433AFF2087C2257C92003A43EC– Заголовок з екрана.

213. Постанова судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 8 жовт. 2015 р. Справа № 5-109кс 15[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%28documents%29/8C6DC85F5CC92B51C2257EEB002DA5D5– Заголовок з екрана.

214. Постанова судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24 груд. 2015 р. Справа № 5-221кс15[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%28documents%29/61D672F17421A23DC2257F470044BDB0– Заголовок з екрана.

215. Постанова Ірпін. міськ.суду Київ. обл. від 20 жовт. 2014 р. Справа №367/4725/14-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cases.legal/lang-uk/act-uk1-41123310.html– Заголовок з екрана.

216. Постанова судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 19 лют. 2015 р. Справа № 5-38кс14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%28documents%29/88F767B1E30C2FD4C2257E37001D2083– Заголовок з екрана.

217. Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 30 трав. 2013 р. Справа № 5-17 кс 13[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%28documents%29/8B01F3FD82441E4CC2257B1E00499636?OpenDocument&Type=2013&– Заголовок з екрана.

218. Прикордонники виявили групу нелегальних мігрантів, які прямували до Угорщини/ Інтернет-сайт «Галінфо» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : :http://galinfo.com.ua/news/prykordonnyky_vyyavyly_grupu_nelegalnyh_migrantiv_yaki_pryamuvaly_do_ugorshchyny_217818.html– Заголовок з екрана.

219. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань міграції: Закон України від 5 квіт. 2011 р. № 3186-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3186-17– Заголовок з екрана.

220. Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей : наказ Першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 12 черв. 2015 р. №415 ог [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8426– Заголовок з екрана.

221. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 26 трав. 2015 р. №287/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/287/2015/paran14#n14 – Заголовок з екрана.

222. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 черв. 2003 р. № 964-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/964-15 – Заголовок з екрана.

223. Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції: Закон України від 2 верес. 2014 р. № 1669-VII [Електронний ресрус]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1669-18– Заголовок з екрана.

224. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 черв. 2010 р. № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-10– Заголовок з екрана.

225. Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України: проект Закону України від 5 жовт. 2015 р. № 3224 [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3224&skl=9 – Заголовок з екрана.

226. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3квітн. 2003 р. № 661-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/661-15– Заголовок з екрана.

227. Про державний кордон України: Закон України від 4 листоп. 1991 р. №1777-XII (в ред. Закону України від 11 серп. 2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1777-12– Заголовок з екрана.

228. Про схвалення Концепції інтегрованого управління кордонами: постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 1149-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1149-2015-%D1%80– Заголовок з екрана.

229. Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні : проект Закону України від 28 серп. 2015 р. №2541 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2541%D0%B0&skl=9– Заголовок з екрана.

230. Про додаткові заходи щодо запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом: Рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 липня 2015 року. – Введено в дію Указом Президента від 18 серп. 2015 р. №478/2015[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0012525-15– Заголовок з екрана.

231. Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серп. 2014 року № 360-2014-п [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/360-2014-%D0%BF. – Заголовок з екрана.

232. Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців: Закон України від 10 січ. 2002 р. № 2942-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2942-14– Заголовок з екрана.

233. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перетинання державного кордону України: Закон України від 18 травн. 2004 р. №1723-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 36. – Ст. 430.

234. Про виключну (морську) економічну зону України: Закон України від 16 травн. 1995 р. № 162/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/162/95-%D0%B2%D1%80– Заголовок з екрана.

235. Про ратифікацію Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю): Закон України від 4 лют. 2004 р. № 1433-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 19. – Ст. 263.

236. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15 квіт. 2014 р. № 1207-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1207-18– Заголовок з екрана.

237. Про Концепцію державної міграційної політики: Указ Президента України від 30 травн. 2011 р. № 622 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/622/2011– Заголовок з екрана.

238. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20 листоп. 2012 р. № 5492-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5492-17/page– Заголовок з екрана.

239. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11 груд. 2003 р. № 1382-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1382-15– Заголовок з екрана.

240. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 8 лип. 2011 р. № 3671-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3671-17– Заголовок з екрана.

241. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січ. 1994 р. № 3857-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3857-12– Заголовок з екрана.

242. Про прикордонний контроль: Закон України від 5 листоп. 2009 р. № 1710-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1710-17– Заголовок з екрана.

243. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 верес. 2011 р. № 3773-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3773-17– Заголовок з екрана.

244. Про імміграцію: Закон України від 7 черв. 2001 р. № 2491-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2491-14– Заголовок з екрана.

245. Про зовнішню трудову міграцію: Закон України від 5 листоп. 2015 р. № 761-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/761-19– Заголовок з екрана.

246. Про затвердження Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 груд. 2013 р. № 884 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/884-2013-%D0%BF/paran8#n8– Заголовок з екрана.

247. Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування: Постанова Верховної Ради України від 17 берез. 2015 р. № 252-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/252-19– Заголовок з екрана.

248. Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями: Постанова Верховної Ради України від 17 берез. 2015 р. № 254-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254-19– Заголовок з екрана.

249. Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 черв. 2015 р. № 367 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-п/paran8#n8– Заголовок з екрана.

250. Про Заяву Верховної Ради України «Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод»: Постанова Верховної Ради України від 21 травн. 2015 р. № 462-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/462-19– Заголовок з екрана.

251. Про затвердження Методики аналізу ризиків з метою протидії нелегальній міграції / Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України від 29 квітня 2015 року № 494/132/467/497/141/281 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0587-15 – Заголовок з екрана.

252. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання правил в'їзду в Україну, включаючи тимчасово окуповану територію, та виїзду з неї: проект Закону України від 3 лип. 2015 р. № 2285а [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2285%E0&skl=9 – Заголовок з екрана.

253. Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листоп. 2015 р. № 1179-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248633719 – Заголовок з екрана.

254. Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листоп. 2015р. №1189-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015-%D1%80 – Заголовок з екрана.

255. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігунаркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: постанова пленуму ВС України від 26 квіт. 2002 р. № 4[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-02 – Заголовок з екрана.

256. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи : постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лют. 2003 р. № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/07062765C3315954C2256CDA00538ED6?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=07062765C3315954C2256CDA00538ED6.html – Заголовок з екрана.

257. Проблеми протидії транснаціональній організованій злочинності : наук.- практ. посіб. / [М. Г. Вербенський, Р. М. Безхлібник, А. І. Берлач та ін.] ; за заг. ред. канд. юрид. наук, доц., Засл. юриста України М. Г. Вербенського ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2010. – 288 с.

258. Проект «Стіна» або «Європейський Вал» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0%C2%BB – Заголовок з екрана.

259. Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності: Резолюція 55/25 Генеральної Асамблеї ООН від 15 листоп. 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_790– Заголовок з екрана.

260. Протокол № 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_059– Заголовок з екрана.

261. Протокол № 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: Міжнародний документ Ради Європи від 22 листоп. 1984 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_804– Заголовок з екрана.

262. Рамкове рішення Ради ЄС про підвищення стандартів кримінальної відповідальності з метою покарання за допомогу незаконному в'їзду, транзиту і перебуванню від 28 листоп. 2002 р. № 2002/946/ПВД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_836– Заголовок з екрана.

263. Рарог А. И. Настольная книга судьи при квалификации преступлений: практ. пособ. / А. И. Рарог. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 224 с.

264. Расюк А. О. Судимість як соціально-правове явище у контексті кримінальної відповідальності: проблемні аспекти / А. О. Расюк // Наука і правоохоронна. – 2012. – № 4. – С. 153–157.

265. Римаренко Ю. І. Міжнародне міграційне право / Ю. І. Римаренко / Підручник. Університетський курс // КНУВС, Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Ін–т законодавства при ВР України. Ун–т сучасних знань. Маріупольський держ. гуманіт. ун–т. – Київ : КНТ, 2007. – 639 с.

266. Рішення Конституційного Суду України від 2 листоп. 2004 р. № 15-рп/2004 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04– Заголовок з екрана.

267. Рішення Конституційного Суду України від 8 квіт.1999 р. № 3-рп/99 у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражногопроцесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-99– Заголовок з екрана.

268. Рішення Конституційного Суду України від 1 груд. 2004 р. № 18-рп/2004 у справі за конституційним поданням50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04– Заголовок з екрана.

269. Рішення Конституційного Суду України від 9 лип. 1998 р. № 12-рп/98 у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну «законодавство») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-98– Заголовок з екрана.

270. Рішення Європейського суду з прав людини від 16 верес. 2004 р. у справі «Бартик проти Росії» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www1.umn.edu/humanrts/russian/euro/Rbartikcase.html– Заголовок з екрана.

271. Рішення Європейського суду з прав людини від 10 січ. 2013 р. у справі «Зароченцев проти України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/34548– Заголовок з екрана.

272. Рішення Європейського суду з прав людини від 7 жовт. 2010 р. у справі «Похальчук проти України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/34548– Заголовок з екрана.

273. Рішення Європейського суду з прав людини від 6 лист. 2008 р. у справі «Ісмаїлов проти Росії» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://advocat-cons.info/engine/print.php?newsid=4870&news_page=1 – Заголовок з екрана.

274. Рішення Європейського суду з прав людини від 24 бер. 2005 р. року у справі «Фрізен проти Росії» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/frizen-protiv-rossii-postanovlenie-evropejskogo-suda– Заголовок з екрана.

275. Рішення про Концепцію співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у протидії незаконній міграції від 16 вер. 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_750– Заголовок з екрана.

276. Реінкарнація Служби: громадсько-правовий тижневик «Іменем закону»/ 7 лют. 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imzak.org.ua/articles/article/id/3562– Заголовок з екрана.

277. Рощина І. Громадська думка як фактор ефективності нормкримінального права у запобіганні злочинності / І. Рощина // Право України. – 2005. – № 2. – С. 52–55.

278. Сабитов Т. Р. Уголовно-правовые принципы: методы познания, сущность и содержание: монограф. / Т. Р. Сабитов. – М.: Изд-во «Юрлитинформ». – 2012. – 192 с.

279. Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження : монографія / А. В. Савченко. – К. : КНТ, 2007. – 596 с.

280. Самойлова О. С. Кримінально-правова характеристика передачі або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Самойлова Олена Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 22 с.

281. Сасина Е. Н. К вопросу об уголовно-правовых аспектах организации незаконной миграции / Е. Н. Сасина // Научные ведомости. Сер.:Философия. Социология. Право. – 2010. – № 20 (91). – Вып. 14. – С. 148–154.

282. СБУ перекрила транснаціональний канал нелегальної міграції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=171698&cat_id=39574– Заголовок з екрана.

283. Севрюк В. Г. Основні заходи протидії нелегальній міграції осіб циганської національності / В. Г. Севрюк // Часоп. Академ. адвокатури України. – 2013. – № 1 (18). – С. 1–5.

284. Серватюк Л. В. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Державної прикордонної служби України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Серватюк Людмила Василівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2009. – 234 с.

285. Сєрова І. Теоретико-концептуальні проблеми міжнародно-правового визначення нелегальної міграції та механізмів протидії даному явищу / Сєрова І. // Юридичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 69–73.

286. Сєрова І. І. Міжнародно-правові механізми протидії нелегальній міграції : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Сєрова Ірина Іванівна ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2004. – 17 с.

287. Скрильник О. О. Класифікація злочинів у міжнародному праві: теоретико-правовий аспект / О. О. Скрильник, А. В. Слатвицька // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 839 – 847.

288. Скриннікова Н. С. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього злочинця (жіночої статі), яка вчиняє злочини в України / Н. С. Скриннікова // Вісн. Запорізьк.нац. ун-ту. Сер. Юридичні науки. – 2010. – № 3. – С. 153–158.

289. Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией (г. Москва, 6 марта 1998 г.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moscow.iom.int/russian/Legislation/CIS_IllegalMigration_ru.pdf– Заголовок з екрана.

290. Созанський Т. І. Про співвідношення сукупності та повторності злочинів/ Т. І. Созанський // Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань: тези доп. та повідомл. учасників Міжнар. симпозіуму (м. Львів, 23–24 верес. 2011 р.) – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 390–395.

291. Соков В. С. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с незаконной миграцией: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Соков Владислав Сергеевич ; Волгогр. Академ. МВД России. – Волгоград, 2015. – 224 с.

292. Соков В. С. О преступности, связанной с незаконной миграцией, как новом виде преступности в криминологии / В. С. Соков // Молодой ученый. –2013. – № 7. – С. 294–296.

293. Соломко Ю. Ю. Окремі проблеми попередження злочинності мігрантів / Ю. Ю. Соломко // Право і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 201–206.

294. Сорока А. З. Спосіб вчинення незаконного переправлення осіб через державний кордон України як елемент криміналістичної характеристики / А. З. Сорока // Університетські наукові записки. – 2014. – № 1 (49). – С. 174–180.

295. Стан реалізації Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dmsu.gov.ua/yevropeiska-intehratsiia/3399-stan-realizatsiji-planu-dij-z-liberalizatsiji-es-vizovogo-rezhimu-dlya-ukrajini – Заголовок з екрана.

296. Сташис В. В. Роль і значення покарання в системі запобігання злочинності/ В. В. Сташис // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Харків, 13–14 жовт. 2011 р.). – Х. : Право, 2011. – С. 40–44.

297. Стрелковська Ю. О. Кримінологічна характеристика та протидія етнічній організованій злочинності/ Ю. О. Стрелковська// Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 47. – С. 148 –154.

298. Стрельцов Є. Л. Незаконне переправлення осіб через державний кордон: конспект лекцій / Є. Л. Стрельцов, А. М. Притула. – Одеса : Вид. Фенікс, 2011. – 25 с.

299. Судово-практичний коментар до Кримінального кодексу України / упоряд. і автор передмови М. І. Хавронюк. – К. : Юрисконсульт, 2006. – 550 с.

300. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая : Лекции : в 2 т. / Н. С. Таганцев. – М. : Наука. – Т. 1. – 1994. – 380 с.

301. Тарарухин С. А. Квалификация пре ступлений в судебной и следственной практике / С. А. Тарарухин. – К. : Юринком, 1995. – 208 с.

302. Тацій М. С. Кримінологічна характеристика особи агресивного злочинця / М. С. Тацій// Форум права. – 2011. – № 1. – С. 1008–1011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11tmcoaz.pdf– Заголовок з екрана.

303. Тацій В. Десять років Кримінального кодексу України: здобутки і проблеми застосування / В. Тацій // Право України. – 2011. – № 9. – С. 5–19.

304. Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України: навч. посібн. / В. Я. Тацій. – Х. : «УкрЮа». – 1994. – 76 с.

305. Тиндик Н. П. Адміністративно-правовий механізм регулювання міграції в Україні : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.07 / Тиндик Надія Петрівна ; Національний ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2009. – 526 с.

306. Тимченко Л. Д. Международное право :учебник / Л. Д. Тимченко. – 3-е изд. стереотип. – Х. : Консум ; Нац. ун-т. внутр. дел. –2004. – 528 с.

307. Тихий В. П. Кримінально-правова охорона прав і свобод людини і громадянина та підстава кримінальної відповідальності / В. П. Тихий // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20–21 травн. 2011 р.). – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – С. 489 – 495.

308. Тихонова О. В. Об’єкт кримінально-правової охорони та об’єкт злочину: співвідношення понять / О. В. Тихонова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2014. – Вип. 2. – С. 244 –251.

309. Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України монограф. / З. А. Тростюк. – К. : Атіка, 2003. – 144 с.

310. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторонивід 27 черв. 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_UkraineEU_Association_Agreement_(body).pdf – Заголовок з екрана.

311. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.icnl.org/research/library/files/Azerbaijan/criminal_code_rus.pdf – Заголовок з екрана.

312. Уголовный кодекс Республики Армения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=ru s– Заголовок з екрана.

313. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://continent-online.com– Заголовок з екрана.

314. Уголовный кодекс Республики Казахстан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://continent-online.com– Заголовок з екрана.

315. Уголовный кодекс Кыргызской Республики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=30222833&page=1– Заголовок з екрана.

316. Уголовный кодекс Республики Молдова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://continent-online.com– Заголовок з екрана.

317. Уголовный кодекс Российской Федерации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://continentonline.com– Заголовок з екрана.

318. Уголовный кодекс Республики Таджикистан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://continent-online.com– Заголовок з екрана.

319. Уголовный кодекс Республики Узбекистан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fmc.uz/legisl.php?id=k_ug– Заголовок з екрана.

320. Уголовный кодекс Республики Грузия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241370&subID11– Заголовок з екрана.

321. Уголовный кодекс Туркменистана [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14380/preview– Заголовок з екрана

322. Уголовный кодекс Литовской Республики. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 470 с.

323. Уголовный кодекс Латвийской Республики / [науч. ред. и вступ. Ст. Л. И. Лукашова и Э. А. Саркисовой.] – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 313 с.

324. Уголовный кодекс Эстонской Республики / [науч. ред и пер. с эстонского В. В. Запевалова]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 262 с.

325. Уголовный кодекс Франции / [науч. ред. Л. В. Головко, Н. Е. Крылова]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. – 650 с.

326. Уголовный кодекс Швейцарии / [науч. ред., предисл. и пер. с немецкого А. В. Серебренниковой]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. – 350 с.

327. Уголовный кодекс Швеции. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 320 с.

328. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия / [науч. ред. и вступ. статья Д. А. Шестакова]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 524 с.

329. Уголовный кодекс Республики Польша / [науч. ред. А. И. Лукашов, Н. Ф. Кузнецова; вступ. статья А. И. Лукашова, Э. А. Саркисовой]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 234 с.

330. Уголовный кодекс Республики Болгария / [науч. ред. А. И. Лукашов]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 20016 – 298 с.

331. Уголовный кодекс Дании / [науч. ред. С. С. Беляева; пер. с датс. и англ. С. С. Беляевой, А. Н. Рычевой]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 230 с.

332. Уголовный кодекс Голландии / [науч. ред. Б. В. Волженкин]. – [2-е изд.]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 510 с.

333. Уголовный кодекс Испании / [под ред. и с предисл. Н. Ф. Кузнецовой и М. Ф. Решетникова]. – М. : ЗЕРЦАЛО. 1998. – 218 с.

334. Уголовный кодекс Турции / предисл. Н Сафарова и X Аджа-ра ; науч ред и перевод с турецкого Н. Сафарова и X. Бабаева — СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – 374 с.

335. Уголовный кодекс Норвегии / [под ред. Ю. В. Голика; пер. с норв. А. В. Жмени]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 376 с.

336. Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Л. Д. Гаухмана, С. В. Максимова [2-е изд.]. – М. : Эксмо, 2005. – 704 с.

337. У Києві СБУ затримала посадовця Державної міграційної служби на хабарі у 100 тис.грн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=173351&cat_id=39574– Заголовок з екрана.

338. У Львові відбулася зустріч глав прикордонних відомств України та сусідніх країн-членів ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248673969– Заголовок з екрана.

339. Устрицька Н. І. Кваліфікація повторності злочинів: монографія /

Н. І. Устрицька. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – 216 с.

340. Ухвала колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 квіт. 2013 р. Справа № 5-1320км13 // Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

341. Ухвала судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 26 черв. 2014 р. Справа № 5-10 кс 14 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%28documents%29/1D6D31B463B138DFC2257D15004D4B44 – Заголовок з екрана.

342. Ухвала слідчого судді Старобільського районного суду Луган.обл. від 24 лип. 2015 р. Справа №1-кс/431/791/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47858001– Заголовок з екрана.

343. Ухвала колегії суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Вінницької обл. від 18 лиcтоп. 2014 р. Справа № 138/2825/13-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scourt.org.ua/doc/ACe6yg– Заголовок з екрана.

344. Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 30 січ. 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/28990393– Заголовок з екрана.

345. Ухвала колегії суддів судової палати укримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 квітня 2013 р. Справа № 5-1320 км 13 // Архів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

346. Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28 січня 2016 р. Провадж. № 1кс /522/1080/16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55273789 – Заголовок з екрана.

347. Федорова М. О. Поняття вини у сучасній юриспруденції / М. О. Федорова // Наука і правоохоронна. – 2013. – № 2. – С. 140–147.

348. Фесенко Є. Цінності як об’єкт злочину / Є. Фесенко // Право України. – 1999. – № 6. – С. 75–78.

349. Фєдосєєв В. В. Проблемні питання застосування ст. 332-1 (Порушення порядку вїзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї) КК України / В. В. Фєдосєєв // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матер.пост. діюч. наук.-практ. семінару (м. Харків, 17 жовт. 2014 р.). – Х.: Право, 2014. – Вип. 6. – С. 162–164.

350. Фєдосєєв В. В. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, як форма об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 332 КК України / В. В. Фєдосєєв // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 970–974 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12fvvcku.pdf– Заголовок з екрана.

351. Філіппов С. О. Протидія організації нелегальної транскордонної міграції на зовнішніх кордонах Європейського Союзу / С. О. Філіппов // Молодий вчений. – 2015. – № 9 (24). – Ч. 1. – С. 172–175.

352. Філіппов С. О. Незаконне переправлення осіб через державний кордон способом, небезпечним для жи ття і здоров’я мігранта, за кримінальним законодавством України та зарубіжних країн / С. О. Філіппов // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності : матеріали міжнар. наук. практ. конф., 8-9 жовт. 2015 р. / редкол. В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право. – С. 352 – 357.

353. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / П. Л. Фріс. – К.: Атака, 2004. – 488 с.

354. Фріс П. Л. Реалізація кримінально-правової політики в діяльності органів внутрішніх справ / П. Л. Фріс // Наука і правоохоронна. – 2008. – № 1. – С. 31–36.

355. Фріс П. Л. Питання кримінального права в контексті кримінально-правової політики / П. Л. Фріс // Право України. – 2010. – № 9. – С. 73–80.

356. Фріс П. Л. Криміналізація і декриміналізація у кримінально-правовій політиці/ П. Л. Фріс // Вісн. Асоціації кримін. права України. – 2014. – № 1 (2). – С. 19–28.

357. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : автореф. дис. … доктора юрид. наук : 12.00.08 / Хавронюк Микола Іванович ; Нац. академ. внутр. справ. – К., 2007. – 38 с.

358. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : монограф. / М. І. Хавронюк. – К. : Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.

359. Хавронюк Н. И. Поводы, причины, условия ы способы криминализации общественно опасных деяний / Н. И. Хавронюк // Уголовное право : стратегия развития в ХХІ веке. – материалы Международной научно-практической конференции 29 – 30 января 2004 года. – Москва. – 2004. – С. 448–453.

360. Хараберюш О. І. Нелегальна міграція: проблеми координації протидії: монографія / О. І. Хараберюш, І. Р. Шинкаренко, І. Ф. Хараберюш; під заг. ред. І. Р. Шинкаренка. – Донецьк : «Ноулідж», 2010. – 335 с.

361. Хилюк С. В. Кримінально-правові аспекти правила non bis idem у практиці Європейського Суду з прав людини / С. В. Хилюк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юридична. – 2012. – Вип. 55. – С. 254–265.

362. Хомра О. У. Нелегальна транзитна міграція як загроза національній безпеці України / О. У. Хомра // Стратегічна панорама. – 2003. – № 1. – С. 107–117.

363. Хім’як Ю. Б. Гармонізація кримінального права України з практикою Європейського суду з прав людини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Хім’як Юрій Богданович ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2011. – 268 с.

364. Хім’як Ю. Б. Спеціальна конфіскація майна та практика Європейського Суду з прав людини / Ю. Б. Хім’як // Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні: зб. матеріалів міжвуз. наук.-практ. конф. у рамках провед.Всеукр. тижня права: до відзначення 90-річчя Нац. академ. внутр. справ (м. Київ, 8 грудня 2010 року). – К.: НАВСУ, 2010. – С. 121–122.

365. Цориева Е. С. Криминологические проблемы, связанные с вынужденой миграцией населения: по материалам Республики Северная Осетия-Алания: дисс. канд. юрид.наук : 12.00.08/ Цориева Елена Святославовна ; Моск. Гос. юрид. академ. – М., 2003. – 177 с.

366. Чибулаева С. А. Сближение правовых систем в части применения мер уголовно-правового характера, не связанных с наказанием (на примере конфискации имущества)/ С. А. Чибулаева// Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20–21 травн. 2011 р.). – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – С. 562–567.

367. Чорней С. В. Поняття суб’єкта злочину / С. В. Чорней // Наук. вісн. Чернівец.ун-ту. – 2012. – Вип. 618. Правознавсто. – С. 125–128.

368. Швидченко І. Г. Кримінально-правова протидія незаконній міграції / І. Г. Швидченко // Митна справа. – 2012. – № 2 (80). – С. 27–31.

369. Шевченко О. А. Запобігання злочинам як один із пріорітетних напрямів протидії злочинності / О. А. Шевченко // Право і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 194–197.

370. Шкилев А. Н. Миграция: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шкилев Алексей Николаевич. – Н. Новгород, 2006. – 237 с.

371. Шостко О. Ю. Міжнародне та регіональне співробітництво у сфері протидії організованій злочинності / О. Ю. Шостко // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 4. – С. 366 – 370.

372. Яремко Г.З. Бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини Кримінального Кодексу України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Яремко Галина Зіновіївна. – Л., 2010. – 408 с.

373. Ярмыш Н. Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном праве (философско-правовой анализ): монография / Н. Н. Ярмыш. – Харьков: Право, 2003. – 512 с.

374. Энциклопедия уголовного права [Текст] / отв. ред. В. Б. Малинин. - СПб. : Издание профессора Малинина, 2005 .Т. 4 : Состав преступления / В. Б. Малинин [и др.]. – [Б. м.] : [б.и.], 2005. – 797 с.

375. Fatal Journeys: Tracking Lives Lost During Migration / International Organization for Migration ; еd.by T. B rian, F. Laczko. – Geneva, 2014. – 212 р.

376. Trafficking in persons and smuggling of migrants: successes and challenges in criminalization, inmutual legal assistance and in effective protection of witnesses and trafficking victims : Workshop 2/ Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Doha, Qatar, 12–19April 2015). – 19 р.

377. Siddique M. International Migration into 21st Century: Select Issues / M. Siddique, R. Appleyard;ed. By M.A. Siddique // International Migration into 21st Century: Issues in honour of Reginal Appleyard. – Cheltenham, Northampton: Edward Elgar, 2001. – P. 1–14.

378. Worldwide displacement hits all-time high as war and persecution increase / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unhcr.org/558193896.html – Заголовок з екрана.

<< | >>
Источник: ОГНЄВ ТАРАС ЄВГЕНІЙОВИЧ. НЕЗАКОННА МІГРАЦІЯ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. КИЇВ –2016. 2016

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -