<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абакумова Ю. В. До проблеми визначення суб’єктивних ознак співучасті / Ю. В. Абакумов // Держава та регіони. – 2012. – № 2. – С. 143–148.

2. Аветисян С. С. Соучастие в преступлениях со специальным составом / Аветисян С.

С. – М. : Юнити-Дана, 2004. – 464 с.

3. Акрам Трад Аль-Фаиз С. Відповідальність за хабарництво за кримінальним законодавством Йорданії і України (порівняльно-правове дослідження) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Акрам Трад Аль-Фаиз. – Одесса, 2002. – 192 с.

4. Алексеев С. С. Избранное / Алексеев С. С. – М. : Статут, 2003. – 480 с.

5. Алешин Д. Соучастие по уголовному законодательству России и Украины / Д. Алешин // Российская юстиция. – 2002. – № 9. – С. 66–67.

6. Алфьоров С. М. Дискусійні положення щодо суб’єкта злочину за чинним кримінальним законом / С. М. Алфьоров // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1. – С. 139–143.

7. Альошин Д. П. Форми співучасті в новому Кримінальному кодексі України: проблеми реалізації правових норм / Д. П. Альошин // Право і безпека. – 2002. – № 1. – С. 15–19.

8. Альошина О. І. Провокація злочину (кримінально-правове дослідження) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Альошина Ольга Іванівна. – Дніпропетровськ, 2007. – 204 с.

9. Андрушко П. П. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України): кримінально-правова характеристика / П. П. Андрушко, А. А. Стрижевська // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 2. – С. 26–35.

10. Андрушко П.П. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика : Навч. посіб. / П.П. Андрушко, А.А. Стрижевська. – К. : Юрисконсульт, 2006. – 342 с

11. Андрушко П. П. Корупційні правопорушення та корупційні злочини як їх різновид: співвідношення і диференціація відповідальності за їх вчинення / П.

П. Андрушко // Право України. – 2010. – № 9. – С. 90–101.

12. Андрушко П.П. Проблеми застосування та перспективи удосконалення Особливої частини Кримінального кодексу України / П.П. Андрушко // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : тези доповідей та повідомлень учасників Міжнар. симпозіуму (м. Львів, 21–22 вересня 2012 р.). – Львів : ЛДУВС, 2012. – С. 253-261.

13. Андрушко П. П.Реформа українського антикорупційного законодавства в світлі міжнародно-правових зобов’язань України / П.П. Андрушко. – К.: Атіка, 2012. – 332 с.

14. Анохіна Л. С. Проблеми класифікації форм співучасті у злочині [Електронний ресурс] / Л. С. Анохіна // Форум права. – 2008. – № 1. – Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08alscuz.pdf.

15. Антипов В. В. Службова особа як спеціальний суб’єкт злочину: колізія норм Загальної та Особливої частин Кримінального кодексу України / В. В. Антипов // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2011. – № 4 (55). – С. 257–262.

16. Антонова. Е. Ю. Корпоративная (коллективная) уголовная ответственность: Зарубежный опыт и необходимость законодательной регламентации в российской федерации / Е. Ю. Антонова // Российский ежегодник уголовного права. − 2012. − № 6. − С. 79-99.

17. Арутюнов А. Эксцесс исполнителя преступления, совершенного в соучастии / А. Арутюнов // Уголовное право. – 2003. – № 1. – С. 5–7.

18. Арутюнов А. А. Системный подход к общей теории соучастия в преступлении / А. А. Арутюнов // Право и политика. – 2001. – № 10. – С. 63–70.

19. Арутюнов А. А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Российской Федерации : автореф. дис. на соискание учен. степени доктора юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / А. А. Арутюнов. – М., 2006. – 49 с.

20. Аслаханов А.А. Проблемы уголовно-правовой борьбы со взяточничеством / А.А. Аслаханов // Государство и право.

– 1993. – № 4. – С. 81-88.

21. Афанасьев В. Г. Системность и общество / Афанасьев В. Г. – М. : Политиздат, 1980. – 368 с.

22. Афиногенов С. В. Соучастие в преступлении (понятие, виды и формы) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / С. В. Афиногенов. – М., 1991. – 29 с.

23. Бабаков В. Правові аспекти застосування кримінального законодавства за вчинення корупційних злочинів / В. Бабаков, А. Ізєтов // Вісник прокуратури. – 2013. – № 5 (143). – С. 93-100.

24. Бабанли Р. Ш. Суб’єктивні ознаки злочину, який полягає у зловживанні нотаріусом своїми повноваженнями (ст. 365-2 КК України) / Р. Ш. Бабанли, О. М. Оніщук // Часопис Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – 2013. – № 2 (11). – С. 118–128.

25. Багрій-Шахматов Л. В. Корупція як злочинне діяння, види корупційних злочинів / Л. В. Багрій-Шахматов // Актуальні проблеми держави і права. – 2001. – Вип. 11. – С. 445–451.

26. Бажанов М. И. Уголовное право Украины. Общая часть / Бажанов М. И. – Днепропетровск : Пороги, 1992. – 166 с.

27. Бажанов М. І. Кримінальне право України: Загальна частина : [підручник] / М. І. Бажанов ; [за ред. М. І. Бажанова та ін.]. – К. : Юрінком Інтер; Харків : Право, 2002. – 415 с.

28. Балеев С. Соучастие в преступлении: формы и классификации / С. Балеев // Уголовное право. – 2006. – № 5. – С. 8–11.

29. Бантишев О. Ф. Відповідальність за злочини у сфері службової діяльності: Питання кваліфікації злочинів, передбачених Розділом XVII Кримінального кодексу України : [навч. посібник] / О. Ф. Бантишев, В. І. Рибачук. – К. : Концерн «Видавничий Дім “Ін Юре”», 2003. – 116 с.

30. Бараненко Д. В. Спеціальний суб’єкт злочину: кримінально-правовий аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бараненко Дмитро Володимирович. – К., 2009. – 220 с.

31. Баулін Ю. В. Тенденції розвитку сучасного кримінального права / Ю. В. Баулін // Питання боротьби зі злочинністю : зб.

наук. праць. – Харків : Кроссроуд, 2006. – Вип. 12. – С. 25–26.

32. Безбородов Д. О понятии «общий результат» в совместно совершенном преступлении / Д. Безбородов // Уголовное право. – 2006. – № 6. – С. 8–10.

33. Безбородов Д. А. Некоторые категории диалектики в исследовании совместного совершения преступления / Д. А. Безбородов // Государство и право. – 2008. – № 2. – С. 39–44.

34. Берзін П.С. Застосування заходів кримінально-правового впливу щодо юридичних осіб: проблеми генезису нового інституту кримінального права та прогноз наслідків його реалізації / П.С. Берзін, В.О.Гацелюк // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти : тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 вересня 2013 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 27-36.

35. Бессонов А. Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного организованной группой / А. Бессонов // Уголовное право. – 2005. – № 5. – С. 8–11.

36. Біла Ю. В. Кримінальна відповідальність за групові злочини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Біла Юлія Вікторівна. – Дніпропетровськ, 2009. – 238 с.

37. Бондар В. І. Щодо проблеми визначення хабарництва в кримінальному праві України / В. І. Бондар // Митна справа. – 2011. – № 1 (73): – Ч. 2. – С. 421–425.

38. Бриллиантов А. О правовой оценке роли посредника в преступлении / А. Бриллиантов // Уголовное право. – 2006. – № 5. – С. 12–16.

39. Брич Л. П. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення» Л. П. Брич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 1. – С. 214-222.

40. Брич Л.П. Теорія розмежування складів злочинів : монографія / Л.П. Брич. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 712 с.

41. Бурчак Ф. Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы / Федор Глебович Бурчак.

– К. : Вища школа, 1986. – 207 с.

42. Быков В. Конструкция квалифицирующего признака совершение преступления группой / В. Быков // Уголовное право. – 2000. – № 3. – С. 11–14.

43. Венедиктова І. В. Юридична природа публічних послуг // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право. – 2009. – № 841. – С. 88–90.

44. Вирок Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 27 червня 2013 р. по справі № 335/5354/13-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

1-кп/335/170/2013, http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32172403.

45. Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46598).

46. Висновок науково-правової експертизи щодо неправомірності визнання приватного нотаріуса спеціальним суб’єктом злочинів у сфері службової діяльності, проведеної у відповідності із Законом України «Про наукову і науково-технічну експертизу» на запит приватного нотаріуса Ровенського міського нотаріального округу Кострикіна В. І., затверджений Радою науково-правових експертиз при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 31 жовтня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.yurradnik.com.ua/docs/_clerk_norm_baza/visnovok_31.10.05.+_1.doc.

47. Вознюк А. А. Розподіл функцій і ролей за окремими формами співучасті в злочині // А. А. Вознюк // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (3). – С. 94–100.

48. Волженкин Б. В. Допустима ли провокация в целях борьбы с коррупцией / Б. В. Волженкин // Российская юстиция. – 2011. – № 5. – С. 43–46.

49. Волженкин Б. В. Некоторые проблемы соучастия в преступлениях, совершаемых специальными субъектами / Б. В. Волженкин // Уголовное право. – 2000. – № 1. – С. 12–16.

50. Газдайка-Василишин І.

Б. Кримінально-правова характеристика незаконного збагачення / І. Б. Газдайка-Василишин // Митна справа. – 2012. – № 4 (82). – Ч. 2, кн. 1. – С. 82–90.

51. Газдайка-Василишин І. Б. Ознаки суб’єкта злочину у складах некорисливих злочинів проти власності / І. Б. Газдайка-Василишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1. – С. 296–304.

52. Галактионов Е. А. Соучастие и организованная преступная деятельность: теория и практика : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.08 / Галактионов Евгений Александрович. – СПб., 2002. – 453 с.

53. Галиакбаров Р. Р. Групповое преступление. Постоянные и переменные признаки / Галиакбаров Р. Р. – Свердловск : СЮИ, 1973. – 140 с.

54. Головкін О. В. Групова злочинність: специфіка виникнення і розвитку, механізми попередження : [монографія] / Головкін Олександр Васильович. – К. : Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи, 2007. – 204 с.

55. Гонтарь И. Посредственное исполнение: теория и проблемы судебной практики / И. Гонтарь // Уголовное право. – 2004. – № 2. – С. 18–20.

56. Гриниха І. Регламентація відповідальності виконавця та співвиконавця злочину в історії вітчизняного кримінального законодавства / І. Гриниха // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49. – С. 218–228.

57. Гришаев П. И. Соучастие по советскому уголовному праву / П. И. Гришаев, Г. А. Кригер. – М. : Госюриздат, 1959. – 255 с.

58. Грищук В.К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб : порівняльно-правове дослідження : монографія / В.К. Грищук, О.Ф. Пасєка. – Львів : ЛьвДУВС, 2013. – 248 с.

59. Грищук В. К. Кримінальне право України: Загальна частина : [навч. посібник для студ. юрид. ф-тів вищих навч. закладів] / Грищук В. К. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 568 с.

60. Грудзур О. М. Об’єктивна сторона провокації хабара / О. М. Грудзур // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2009. – № 22. – С. 258–266.

61. Грудзур О.М. Кримінально-правова характеристика провокації хабара: Дис… канд. юрид. наук. – К., 2011. – 229 с.

62. Губанова О. В. Шляхи адаптації національного кримінального закону нормам конвенції ООН проти корупції / О. В. Губанова // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2010. – Т. 23 (62). – № 2. – С. 68–75.

63. Гуторова Н. А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины : [учеб. пособие] / Гуторова Н. А. – Харьков : ООО «Рубикон П», 1997. – 102 с.

64. Гюнтер А. Должностные преступления / А. Гюнтер. – Харьков : Юрид. изд-во Наркомюста, 1928. – 84 с.

65. Драгоненко А. О. Співучасть у вчиненні вбивства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Драгоненко Анна Олександрівна. – Харків, 2011. – 198 с.

66. Дубровин И. А. Ответственность за преступления, совершённые группой лиц по предварительному сговору и организованной группой : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дубровин Игорь Анатолиевич. – М., 2003. – 247 с.

67. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика : [монографія] / Дудоров О. О. – К. : Юрид. практика, 2003. – 924 с.

68. Дудоров О. О. Правова еквілібристика, або про відмежування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, від адміністративних корупційних правопорушень / О. О. Дудоров, Г. М. Зеленов // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 1 (І). – С. 92–99.

69. Дудоров О. О. Спірні питання кримінально-правового поняття «Посадова особа» / О. О. Дудоров // Актуальні проблеми розвитку суспільної думки і практики управління : зб. наук. праць. – Запоріжжя : РВП «Видавець», 1997. – Вип. 3.– С. 81–88. – (Запорізький інститут державного та муніципального управління).

70. Єфремов С. О. Причинний зв’язок як об’єктивна ознака співучасті у злочині / С. О. Єфремов // Альманах кримінального права. – 2008. – Вип. 1. – С. 224–248.

71. Жаровська І. М. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності (питання кваліфікації) : [навч. посібник] / Є. І. Моршнєв, І. М. Жаровська. – Львів : ПП Лукащук В. С., 2008. – 109 с.

72. Жаровська Г. П. Співучасть у злочині за кримінальним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Г. П. Жаровська. – К., 2004. – 19 с.

73. Загиней (Тростюк) З. А. Особливості конструювання законодавчих дефініцій кримінально-правових понять як засобу офіційного тлумачення (на прикладі розділу ХVІІ Особливої частини КК України «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг») / З. А. Загиней (Тростюк) // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 300–304.

74. Задорожний А. А. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері службової діяльності / А. А. Задорожний // Право і безпека. – 2012. – № 2 (44). – С. 105–111.

75. Задоя К. П. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / К. П. Задоя. – К., 2009. – 16 с.

76. Задоя К. П. Особливості взаємодії норм-приписів розділу XVII Особливої частини Кримінального кодексу України з нормами-дефініціями [Електронний ресурс] / К. П. Задоя // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 17. – Режим доступу :

http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-4/12zkpznd.pdf.

77. Здравомислов Б. В. Должностные преступления. Понятие и квалификация / Здравомислов Б. В. – М. : Юрид. лит., 1975. – 168 с.

78. Здравомыслов Б. В. Должностные преступления: уголовно-правовые и криминологические аспекты / Здравомыслов Б. В. – Тбилиси : Сабчота Сакартвело, 1988. – 176 с.

79. Зінченко О. В. Деякі аспекти розуміння юридичних конструкцій / О. В. Зінченко // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010. – Вип. 48. – С. 16–21.

80. Зінченко О. В. Юридичні конструкції як відображення властивостей права / О. В. Зінченко // Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького : зб. наук. праць Київського університету права НАН України / [редкол.: Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицький, О. В. Чернецька та ін.]. – К., 2010. – С. 361–363.

81. Иванов Н. Соучастие в правоприменительной практике и доктрине уголовного права / Н. Иванов // Уголовное право. – 2006. – № 6. – С. 29–32.

82. Иванчин А. В. Законодательная техника и ее роль в российском уголовном правотворчестве / Иванчин А. В. – М. : Юрлитинформ, 2011. – 208 с.

83. Илиджиев А. А. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Илиджиев Александр Алексеевич. – Казань, 2004. – 212 с.

84. Ільїна О. В. Особливості тлумачення кваліфікуючої ознаки «вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб» корисливих злочинів проти власності / О. В. Ільїна // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 4. – С. 287–291.

85. Кашкаров О. О. Відмінність одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації від одержання хабара / О. О. Кашкаров // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 387–391.

86. Кваша О. О. Кримінальна відповідальність за одержання хабара, вчинене за попередньою змовою групою осіб / О. О. Кваша // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 2. – С. 215–219.

87. Кваша О. О. Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження : [монографія] / Кваша О. О. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – 216 с.

88. Кваша О. О. Посередництво в хабарництві як особливий вид співучасті у злочині / О. О. Кваша // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – Вип. 53. – С. 461–467.

89. Кваша О. О. Співучасть у злочині: структура та відповідальність : [монографія] / Кваша О. О. – Луганськ : РВВЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. – 560 с. – (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України).

90. Кваша О. О. Філософська категорія причинності у визначенні підстав кримінальної відповідальності / О. О. Кваша // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 3. – С. 241–242.

91. Квициния А.К. Должностные преступления / А.К. Квициния. – М. : Российское право, 1992. – 223 с.

92. Кириченко В. Ф. Виды должностных преступлений по советскому уголовному праву / Кириченко В. Ф. – М. : Изд-во АН СССР, 1959. – 184 с.

93. Кісілюк Е. М. Оціночні поняття у злочинах в сфері службової діяльності / Е. М. Кісілюк, К. С. Лановенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – № 24. – С. 101–107.

94. Кладков А. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии / А. Кладков // Законность. – 1998. – № 8. – С. 26–28.

95. Кленова Т. В. Основы теории кодификации уголовно-правовых норм / Кленова Т. В. – Саратов : Изд-во «Самарский ун-т», 2001. – 259 с.

96. Клименко В. Посередництво як форма співучасті у вчиненні злочину (питання криміналізації / В. Клименко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 10. – С. 129–132.

97. Ковалёв М. И. Соучастие в преступлении : в 2 ч. / Ковалёв М. И. – Свердловск : СЮИ, 1960 –1962. – (Серия «Уголовное право»). –

Ч. 2: Виды соучастников и формы соучастия в преступной деятельности. – 1962. – 275 с.

98. Коваленко В. П. Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Коваленко В. П. – Львів, 2009. – 234 с.

99. Козлов А. П. Соучастие: традиции и реальность / Козлов А. П. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – 362 с.

100. Комиссаров В. Проблемы ответственности соисполнителей за совместные преступные действия и их вредные последствия / В. Комиссаров, И. Дубровин // Уголовное право. – 2003. – № 1. – С. 25–28.

101. Коржанський М. Група осіб як суб’єкт злочину / М. Коржанський // Право України. – 2005. – № 11. – С. 78–81.

102. Костенко О. Поняття об’єкта злочину : дискусію варто продовжити / О. Костенко, А. Ландіна-Виговська // Право України. – 2008. – № 4. – С. 50–55.

103. Костенко О. М. Культура і закон – у протидії злу / Костенко О. М. – К. : Атіка, 2008. – 352 с.

104. Коханюк Т. Здійснення системного тлумачення положень Особливої частини КК України на прикладі Розділу «Злочини у сфері службової діяльності в юридичних особах приватного права та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» / Т. Коханюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. 51. – С. 354–363.

105. Кочеров М. В. Поняття службової особи як суб’єкта незаконного збагачення / М. В. Кучеров // Адвокат. – 2012. – № 9 (144). – С. 37–40.

106. Кочеров М.В. Відповідальність за незаконне збагачення (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / М. В. Кочеров. – К., 2013. – 18 с.

107. Кримінальне право України: Загальна частина / [за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – Київ–Харків : Юрінком Інтер−Право, 2001. – 416 с.

108. Кримінальне право України. Загальна частина / [за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 480 с.

109. Кримінальне право. Загальна частина : підручник / [за ред. А. С. Беніцького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського]. – К. : Істина, 2011. – 1112 с.

110. Кримінальне право (Особлива частина) : підручник : в 2 т. / [за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського]. – Луганськ : Елтон-2, 2012. –

Т. 2. – 2012. – 780 с.

111. Кругликов Л. Л. Дифференциация ответственности в уголовном праве / Л. Л. Кругликов, А. В. Васильевский. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 300 с.

112. Кругликов Л. Л. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, влияние на квалификацию преступлений : [учеб. пособие] / Л. Л. Кругликов, В. Н. Савинов. – Ярославль : Изд-во Яросл. ун-та, 1989. – 382 с.

113. Крупко Д. І. Відповідальність за хабарництво за кримінальним правом Німеччини, Швейцарії та України (порівняльно-правове дослідження) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Крупко Д. І. – Одеса, 2005. – 271 с.

114. Кугушева С. В. Провокация преступления: проблемы уголовно-правовой квалификации / С. В. Кугушева // Уголовное право. – 2005. – № 10. – С. 25–26.

115. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений / Кудрявцев В. Н. – М. : Юрид. лит., 1972. – 352 с.

116. Кудрявцев В. Н. Теоретические основы квалификации преступлений / Кудрявцев В. Н. – М. : Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1963. – 316 с.

117. Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : [підручник] / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко ; [за заг. ред. Є. М. Моісеєва та О. М. Джужи ; наук. ред. І. А. Вертилецька]. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. – 300 с.

118. Курс советского уголовного права (часть общая) : в 2 т. / [отв. ред. Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский]. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1968–1970. –

Т. 1. – 1968. – 647 с.

119. Курс уголовного права. Общая часть : учебник / [под. ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой]. – М. : Зерцало – М, 2002–2003. –

Т. 1: Учение о преступлении. – 2002. – 624 с.

120. Куц В. Поняття корупційних злочинів та їх види / В. Куц, Я. Триньова // Вісник національної академії прокуратури України. – 2012. – № 4. – С. 32–36.

121. Кучерявий Н. П. Ответственность за взяточничество по советскому уголовному праву / Кучерявий Н. П. – М. : Юрид. лит., 1957. – 188 с.

122. Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной ответственности / Лесниевски-Костарева Т. А. – М. : Норма, 2000. – 297 с.

123. Лизогуб Б. В. Організовані злочинні угруповання: класифікація та заходи протидії : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Лизогуб Богдан Вікторович. – Харків, 2004. – 259 с.

124. Литвак О. Протидія організованій злочинності / О. Литвак // Право України. – 2004. – № 4. – С. 103–107.

125. Литвин М. О. Співвиконавство як проста форма співучасті у кримінальному законодавстві України / М. О. Литвин, О. П. Литвин. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України [Текст]. 2012 р. № 1(5) / Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. - К. : Сталь, 2012. – С. 147-150.

126. Магарін М. С. Суб’єкт злочину за новим кримінальним законодавством України / М. С. Магарін, Д. В. Бараненко ; під ред. Є. Л. Стрельцова. – Одеса : Астропринт, 2001. – 104 с.

127. Максимович Р. Досягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність, як загальна ознака спеціального суб’єкта злочину / Р. Максимович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. 50. – С. 287–293.

128. Максимович Р. Л. Поняття службової особи у кримінальному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Максимович Р. Л. – Львів, 2007. – 238 с.

129. Малахов И. П. Основания уголовной ответственности / И. П. Малахов // Советское государство и право. – 1991. – № 6. – С. 76–81.

130. Маляр Г.В. Кримінально-правовий потенціал криміналізації корупційних діянь / Г.В. Маляр // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : тези доповідей та повідомлень учасників Міжнар. симпозіуму (м. Львів, 21–22 вересня 2012 р.). – Львів : ЛДУВС, 2012. – С. 364-367.

131. Марін О. К. Окремі теоретичні основи аналізу системи ознак, що кваліфікують злочин / О. К. Марін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІІ Регіональної наук.-практ. конф. (м. Львів, 09–10 лютого 2006 р.). – Львів : Юрид. ф-тет Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2006. – С. 366–369.

132. Мартенко О. Л. Психологічний аналіз окремих кримінально-правових понять (за чинним КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / Мартенко Олександр Леонідович. – К., 2005. – 231 с.

133. Мельник М. Дача хабара: проблемні питання кваліфікації і звільнення від відповідальності / М. Мельник // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 4. – С. 37–40.

134. Мельников А. М. Кримінальна відповідальність за вчинення злочину групою осіб : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мельников Анатолій Миколайович. – К., 2004. – 184 с.

135. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник / Мильчин А. Э. – [3-е изд., исправ. и доп.]. – М. : ОЛМА-Пресс, 2006. – 266 с.

136. Михайленко Д. Г. Кваліфікація одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище / Д. Г. Михайленко // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць (Кер. авт. кол. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич). — Одеса: Фенікс, 2009. — Вип. 37. — С. 104–113.

137. Михайленко Д. Г. Підстави кримінальної відповідальності за хабарництво (давання та одержання хабара) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михайленко Д. Г. – Одеса, 2009. – 272 с.

138. Моршнєв Є. І. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності (питання кваліфікації) : [навч. посібник] / Є. І. Моршнєв, І. М. Жаровська. – Львів : ПП Лукащук В. С., 2008. – 109 с.

139. Музыка А. А. Причинная связь: уголовно-правовой очерк / А. А. Музыка, С. Р. Багиров. – Хмельницкий : Изд-во Хмельницкого ун-та управления и права, 2009. – 112 с.

140. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посіб. [для студ. юрид. вищ. навч. закл., юристів – практ.] / Вячеслав Олександрович Навроцький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.

141. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [відп. ред. С. С. Яценко]. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – К. : А.С.К., 2002. – 968 с.

142. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка]. – [9-е вид., перероб. та доп.]. – К. : Юрид. думка, 2012. – 1316 с.

143. Науменко Ю. О. Поняття службових та посадових злочинів [Електронний ресурс] / Ю. О. Науменко. – Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vamsu_pravo/2011_2/Naumenko.htm.

144. Никифоров Б.С. Обьект преступления по советскому уголовному праву / Б.С. Никифоров. – М. : Гос. издат. юрид. лит., 1960. – 229 с.

145. Нікіфоров В. Ю. Проблеми кваліфікації співучасників в організованій групі та злочинній організації [Електронний ресурс] / В. Ю. Нікіфоров // Форум права. – 2008. – № 1. – С. 328–333. – Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08alscuz.pdf.

146. Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 жовтня 2001 р., Харків / редкол.: В. В. Сташис (гол. ред.) та ін. – Київ–Харків : Юрінком Інтер, 2002. – 272 с.

147. Новий тлумачний словник української мови : в 3 т. / [уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко]. – [2-е вид., виправ.]. – К. : Вид-во «АКОНІТ», 2008–____. –

Т. 2: К–П. – 2008. – 928 с.

148. Оньша А. О. Щодо питання співучасті при вчиненні привілейованих умисних вбивств / А. О. Оньша // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць / [редкол.: В. І. Борисов та ін.]. – Харків : Кроссроуд, 2009. – Вип. 17. – С. 294–300.

149. Орлов В. С. Субъект преступления по советскому уголовному праву / Орлов В. С. – М. : Госюриздат, 1958. – 260 с.

150. Орымбаев Р. Специальный субьект преступления : [монография] / Р. Орымбаев. – Алма-Ата : Наука, 1977. – 153 с.

151. Павлик Л. В. Співвідношення диференціації кримінальної відповідальності з індивідуалізацією, криміналізацією та педалізацією [Електронний ресурс] / Л. В. Павлик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2. – С. 316–327. – Режим доступу :

http: //archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2011_2/11plvktp.pdf.

152. Павлов В. Г. Субьект преступления / Павлов В. Г. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – 318 с.

153. Панов М. Кваліфікація злочинів при бланкетній диспозиції закону про кримінальну відповідальність / М. Панов, Н. Квасневська // Право України. – 2010. – № 9. – С. 47–55.

154. Панов М. І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства / М. І. Панов. – К. : Ін Юре, 2010. – 812 с.

155. Панько К. А. Рецидив в советском уголовном праве / Панько К. А. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1983. – 447 с.

156. Пасєка О.Ф. Окремі питання кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг у межах реформування кримінального та кримінального процесуального законодавства / О.Ф. Пасєка // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти : тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 вересня 2013 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 121-124.

157. Пилипенко Є. О. Пропозиції стосовно диференціації кримінальної відповідальності за залишення в небезпеці [Електронний ресурс] / Є. О. Пилипенко // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – Число 3 (22). – С. 128–132. – Режим доступу :

ttp://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VAAU/2011_3/text/11peovzn.pdf.

158. Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. Общая часть / Пионтковский А. А. – М. : Юрид. лит., 1961. – 667 с.

159. Плужников А. В. Соучастие в преступлении (проблема соучастия общего и специального субъекта) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Плужников А. В. – M., 2008. – 200 с.

160. Побрызгаева Е. Вопросы квалификации провокации взятки либо коммерческого подкупа / Е. Побрызгаева, С. Бабыч // Уголовное право. – 2006. – № 5. – С. 70–74.

161. Політова А.С. Корупційні злочини : проблеми визначення / А.С. Політова // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти : тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 вересня 2013 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 124 – 130.

162. Попов А. Н. Проблемы соучастия в детоубийстве / А. Н. Попов, В. С. Прохоров // Правоведение. – 2002. – № 1 (240). – С. 125–129.

163. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах /– [2-е вид., змін. і доп.]. – К. : Вид-во «Скіф», 2007. – 256 с.

164. Про судову практику у справах про хабарництво : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 // Юридичний вісник. – 2002. – № 28 (368). – С. 21-24.

165. Протидія корупційній злочинності в Україні : навч. посібник / [Дмитрик Ю. І., Йосифович Д. І., Красницький І. В., Мельник С. І., Пряхін Є. В., Якимова С. В.] ; за заг. ред. І. В. Красницького. – Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2010. – 308 с.

166. Рогожин М. Посадові злочини за законодавством РФ: поняття, види, судова практика / М. Рогожин // Юридичний журнал. – 2004. – № 1(19). – С. 94-100.

167. Савченко Д. О. Основи правових норм, що регулюють відповідальність за співучасть у скоєнні злочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Д. О. Савченко. – К., 1994. – 23 с.

168. Савченко А. Попередня злочинна діяльність і співучасть за кримінальним законодавством України та США (на рівні федерації): порівняльний аналіз / А. Савченко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 11. – С. 149-154.

169. Сахнюк С. В. До питання про виділення форм співучасті у кримінальному праві України / С. В. Сахнюк // Держава та регіони. Серія «Право». – 2012. – Вип. 2. – С. 202–205.

170. Светлов А. Я. Ответственность за должностные преступления / Светлов А. Я. – К. : Наукова думка, 1978. – 278 с.

171. Святенюк Н. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания за преступление, совершенное в соучастии / Н. Святенюк // Уголовное право. – 2008. – № 3. – С. 44–49.

172. Семенов С. А. Специальный субъект преступления в уголовном праве : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / С. А. Семенов. – М., 1999. – 18 с.

173. Сивак М. М. Примітки статей Особливої частини Кримінального кодексу України: теоретико-прикладний аналіз : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / М. М. Сивак. – К., 2013. – 18 с.

174. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : [підручник] / Скакун О. Ф. – Харків : Консул, 2001. – 656 с.

175. Скобликов П. А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в современной России / Скобликов П. А. – М. : Норма, 2007. – 272 с.

176. Словник оціночних понять Кримінального кодексу України / [упоряд. А. П. Огородник]. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСА-РИ, 2007 – 176 с. – (Академія суддів України, Апеляційний суд Чернівецької області).

177. Слуцька Т. Поняття службової особи: кримінально-правовий аналіз / Т. Слуцька // Публічне право. – 2011. – № 3. – С. 168–175.

178. Слуцька Т. І. Поняття службової особи: кримінально-правовий аналіз / Т. І. Слуцька // Публічне право. – 2011. – № 3. – С. 168–175.

179. Смирнова А. В. Кримінально-правова кваліфікація співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / А. В. Смирнова. – К., 2012. – 20 с.

180. Соловьев О. Понятие дифференциации уголовной ответственности / О. Соловьев, А. Самойлов // Уголовное право. – 2006. – № 5. – С. 75–80.

181. Сомова Ю. В. Примечания в уголовном законодательстве (теоретико-прикладной аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12. 00. 08 / Сомова Юлия Валерьевна. – Нижний Новгород, 2009. – 223 с.

182. Сотніченко В. С. Юридична особа як суб'єкт кримінальної відповідальності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / В.С. Сотніченко. – К., 2013. – 20 с.

183. Судью Глуховского района приговорили к пяти годам лишения свободы [Електронный ресурс] / Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ 21.07.2012 р. – Режим доступу :

www.liga.net.

184. Таганцев Н. С. Русское уголовноое право. Лекции. Часть общая : в 2 т. / Н. С. Таганцев ; [сост. и отв. ред. Н. И. Загородников]. – М. : Наука, 1994–____. –

Т. 1. – 1994. – 380 с.

185. Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении / Тельнов П. Ф. – М. : Юрид. лит., 1974. – 96 с.

186. Темченко В. І. Верховенство права у практиці Євросуду та Конституційного суду України / В. І. Темченко // Наукові записки. Юридичні науки. – К. : Б.м., 2007. – Т. 64. – С. 15–20.

187. Терентьев В. И. Ответственность специального субьекта преступления по уголовному праву Украины : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Терентьев Виктор Иванович. – Одесса, 2003. – 196 с.

188. Тихий В. П. Підстава кримінальної відповідальності за новим Кримінальним кодексом України / В. П. Тихий // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 3. – С. 50–51.

189. Тихий В. П. Щодо кримінальної відповідальності за зловживання впливом (стаття 369-2 КК України) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.big-lib.com/book/63_Kriminalnii_kodeks_Ykraini___ 10_rokiv_ochikyvan_Tezi/6842_ShODO_KRIMINALNOI_VIDPOVIDALNOSTI__ZA_ZLOVJIVANNYa_VPLIVOM__st_3692_KK_YKRAINI_.

190. Тихомиров Л. В. Юридическая энциклопедия / Л. В. Тихомиров, М. Ю. Тихомиров ; под ред. М. Ю. Тихомирова. – М. : Юринформцентр, 1999. – 526 с.

191. Томчук І. О. Давання хабара: кримінально-правовий та кримінологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / І. О. Томчук. – К., 2012. – 18 с.

192. Трайнин А. Н. Состав преступления по советскому уголовному праву / Трайнин А. Н. – М. : Юрлитиздат, 1951. – 388 с.

193. Третьяков Д. А. Деякі особливості кваліфікації давання хабара відповідно до Кримінального кодексу України / Д. А. Третьяков // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – Луганськ, 2010. – Спец. вип. № 6 : у 3 ч. – Ч. 1: Кримінальна юстиція в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. – С. 228–230.

194. Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України : [монографія] / Тростюк З. А. – К. : Атіка, 2003. – 144 с.

195. Тростюк З. А. Про деякі логічні дефекти регламентації інституту співучасті у злочині в Кримінальному кодексі України / З. А. Тростюк // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 260–263.

196. Трухин А. Соучастник преступления / А. Трухин // Уголовное право. – 2006. – № 3. – С. 46–50.

197. Туляков В. Кримінальне право сучасності: криза доктрини чи криза юрисдикцій / В. Туляков // Право України. – 2010. – № 9. – С. 40-46.

198. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / [под ред. А. И. Рарога]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Юристъ, 2004. – 480 с.

199. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части : учебник / [под ред. Е.Л. Стрельцова]. – Харьков : ООО «Одиссей», 2002. – 672 с.

200. Уголовный кодекс Российской Федерации / М. : ТЕИС, 1996. – 176 с.

201. Устименко В. В. Специальный субьект преступления / Устименко В. В.. – Харьков : Вища школа: Изд-во при ХГУ, 1989. – 104 с.

202. Ушаков А. В. Групповое преступление и смежные с ним формы преступной деятельности / Ушаков А. В. – Калинин : Калининский гос. ун-т, 1978. – 66 с.

203. Фесенко Є. В. Форми вчинення злочину за співучасті: проблемні питання / Є. В. Фесенко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2009. – № 3. – С. 95–99.

204. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : [підручник для студ. вищ. навч. закладів] / Фріс П. Л. – К. : Атіка, 2004. – 488 с.

205. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації / Хавронюк М. І. – К. : Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.

206. Хавронюк М. Ознаки і поняття організованої групи і злочинної організації (кримінально-правовий аспект) / М. Хавронюк, М. Мельник // Право України. – 2000. – № 4. – С. 59–64.

207. Хавронюк М.І. Почнемо антикорупційні експертизи… з антикорупційного закону // Юридичний вісник України. – 18 – 24 лютого 2012 р. – № 7.

208. Худякова Н. Ю. Суб’єкт злочину службової недбалості / Н. Ю. Худякова // Митна справа. – 2012. – № 2 (80). – Ч. 2, кн. 2. – С. 425–432.

209. Чеботарьова В. Г. Загальні та спеціальні ознаки суб’єктів злочинів, що вчинюються у сфері медичної діяльності / В. Г. Чеботарьова // Право. – 2010. – № 3. – С. 1–6.

210. Черниченко К. О. Деякі проблемні аспекти дослідження правових систем у сучасному порівняльному правознавстві / К. О. Черниченко // Правова система України в світлі Європейського вибору : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Київ, 13 червня 2008 р.). – К. : Юрид. думка, 2008. – С. 479–484.

211. Шапченко С. Д. Деякі питання тлумачення та застосування статті 28 Кримінального кодексу України / С. Д. Шапченко // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 3. – С. 116–124.

212. Шапченко С. Д. Співучасть у злочині: постатейний коментар до розділу VІ Загальної частини Кримінального кодексу України / С. Д. Шапченко // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2003. – № 9. – С. 87–88.

213. Шарапов Р. Д. Физическое насилие в уголовном праве / Шарапов Р. Д. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – 296 с.

214. Шаргородский М. Д. Некоторые вопросы учения о соучастии / М. Д. Шаргородский // Правоведение. – 1960. – № 1. – С. 84–97.

215. Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья / М. Д. Шаргородский // Шаргородский М. Д. Избранные работы по уголовному праву. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – С. 17–224.

216. Шиманський Ф. В. Злочини у сфері службової діяльності (кримінально-правовий аналіз) : [навч. посібник] / Шиманський Ф. В. – Одеса : Юрид. літ., 2006. – 272 с.

217. Шиманський Ф. В. Хабарництво: кримінально-правовий аналіз одержання, давання і провокації хабара / Шиманський Ф. В. – Одеса : Фенікс, 2004. – 180 с.

218. Шнейдер М. А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву / Шнейдер М. А. – М. : ВЮЗИ, 1958. – 98 с.

219. Энциклопедия уголовного права : в 12 т. / [отв. ред. В.Б. Малинин]. – СПб. ГКА: Издание проф. Малинина. − 2005–2009. –

Т. 6. – 2007. – 564 с.

220. Юридична енциклопедія : в 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1998–2004. –

Т. 3: К.–М. – 2001. – 789 с.

221. Яворська В. Г. Забезпечення єдності застосування кримінального законодавства України актами судового тлумачення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / В. Г. Яворська. – Львів, 2012. – 18 с.

222. Якимова С.В. Про предмет підкупу за кримінальним законодавством України / С.В. Якимова // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти : тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 вересня 2013 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 170-173.

223. Яремко Г. З. Бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини Кримінального Кодексу України : дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Яремко Галина Зіновіївна. – Львів, 2010. – 408 с.

224. Ярмыш Н. Н. Совершение преступления по предварительному сговору группой лиц: проблемы квалификации / Н. Н. Ярмыш // Актуальні проблеми кримінального права і кримінології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 24 квітня 2009 р., Донецьк / Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. – Донецьк : Норд Комп’ютер, 2009. – С. 36–38.

225. Ярмыш Н. Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном праве (философско-правовой анализ) : [монография] / Н. Н. Ярмыш ; [под науч. ред. В. В. Сташиса]. – Харьков : Право, 2003. – 512 с.

226. Ясінь І.М. Особливості об’єкта злочину, передбаченого ст. 368? Кримінального кодексу України / І.М. Ясінь // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : тези доповідей та повідомлень учасників Міжнар. симпозіуму (м. Львів, 21–22 вересня 2012 р.). – Львів : ЛДУВС, 2012. – С. 457-461.

227. Яцеленков Б. В. Актуальные проблемы законодательной регламентации соучастия в преступлении / Б. В. Яцеленков, И. П. Семченков // Российская юстиция. – 2005. – № 5. – С. 4–8.

228. Яценко С. С. Інститут кримінальної відповідальності в новому Кримінальному кодексі України та інших нормативно-правових актах: аспект узгодженості / С. С. Яценко // Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 жовтня 2001 р., Харків / редкол.: В. В. Сташис (гол. ред.) та ін. – Київ–Харків : Юрінком Інтер, 2002. – С. 43–46.

<< | >>
Источник: ГОРБАЧОВ Дмитро Миколайович. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНАХ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМ СУБ’ЄКТОМ (НА ПРИКЛАДІ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ–2014. 2014

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -