>>

АНОТАЦІЯ

Наумова О. С. Кримінально-правова протидія злочинам проти волі особи (за статтями розділу ІІІ Особливої частини КК України). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» (081 – Право).

– Київський університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2017.

Дисертацію присвячено дослідженню особливостей кримінально-правової протидії злочинам проти волі особи за статтями розділу ІІІ Особливої частини КК України. Розкрито загальнотеоретичні засади протидії таким злочинам кримінально-правовими засобами, надано кримінально-правову характеристику злочинам проти волі особи, а також досліджено проблемні питання регламентації кримінальної відповідальності за злочини проти волі особи.

За результатами вивчення загальнотеоретичних засад протидії злочинам проти волі особи з’ясовано, що у розділі ІІІ Особливої частини КК України об’єктом кримінально-правової охорони є особиста свобода та недоторканність особи (воля у розумінні статей розділу ІІІ Особливої частини КК України), яку слід визначати як порядок забезпечення її реалізації в нормативному регулюванні. При цьому таке природне право може підлягати обмеженню лише у визначених в законодавстві випадках. За критерієм безпосереднього об’єкту ці злочини поділяються на такі види: 1) злочини, що полягають у незаконному позбавленні/обмеженні особистої свободи та недоторканності особи (волі) (ст.ст. 146-148, 151 КК України); 2) злочини, що полягають у позбавленні особистої свободи та недоторканності особи або її обмеження, поєднані з експлуатацією людини (ст. 149 КК України) чи вчинені шляхом експлуатації (ст.ст. 150, 150-1 КК України). Визначено загальне поняття «позбавлення або обмеження особистої свободи» як поєднання об’єктивної та суб’єктивної складових, що полягають у незаконному триманні особи в обмеженому просторі за відсутності достовірної згоди особи на таке тримання.

Досліджено системні зв’язки статей розділу ІІІ Особливої частини КК України та інших розділів цього Кодексу, які мають забезпечити цілісність та повноту протидії посяганням на особисту свободу особи кримінально-правовими засобами. З’ясовано, що система кримінально-правової протидії злочинам проти особистої свободи та недоторканності є складовою частиною системи гарантій забезпечення конституційного права на свободу та особисту недоторканність. У КК України система протидії злочинам проти особистої свободи та недоторканності забезпечується кримінально-правовими нормами, передбаченими у розділах XI, XIV, XIV-1 Загальної частини КК України та розділах ІІІ, V, XVIII, XХ Особливої частини КК України. Звернуто увагу на відсутність спеціальних кримінально-правових засобів у статтях розділу ІІІ Особливої частини КК України для проведення кримінально-правової оцінки вчинення злочинів проти особистої свободи особи на тимчасово окупованій території.

Аналіз вимог міжнародних договорів показав, що для повноти протидії таким злочинам у статтях розділу ІІІ Особливої частини КК України необхідно забезпечити: 1) криміналізацію тих суспільно небезпечних діянь, які визначені у міжнародних договорах, зокрема встановлення відповідальності за насильницьке зникнення особи; 2) встановлення відповідальності за участь у транснаціональній організації, яка займається торгівлею людьми; 3) можливість притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які є користувачами послуг потерпілого (жертви торгівлі людьми) під час її експлуатації; 4) урахування під час кримінально-правової кваліфікації за статтями 146, 149, 151 КК України правових позицій ЄСПЛ за статтями 4 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та Протоколу № 4 до цієї Конвенції.

Визначено, що безпосереднім об’єктом аналізованих злочинів є порядок суспільних відносин, що забезпечує гарантії особистої свободи та недоторканності особи щодо свободи вільного стану людини, вільного пересування та вибору місця свого перебування та свободи особи здійснювати дії за своєю волею.

Доведено, що за характером суспільно небезпечних посягань у статтях розділу ІІІ Особливої частини КК України шкода завдається окремій складовій свободи людини в частині особистої свободи та недоторканності, що є складовими родового об’єкта таких злочинів. Надано кримінально-правову характеристику об’єктивним та суб’єктивним ознакам злочинів проти особистої свободи та недоторканності, їх кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак.

Для забезпечення повноти кримінально-правової протидії злочинам, передбачених у розділі ІІІ Особливої частини КК України, запропоновано в окремій статті КК встановити кримінальну відповідальність за викрадення людини з метою переміщення та утримання за межами держави або ж на території України, що тимчасово непідконтрольна органам державної влади (тимчасово окупованій території), а також встановити у ч. 3 ст. 149 КК України відповідальність за участь у транснаціональній організації, що займається торгівлею людьми.

Визначено шляхи імплементації відповідальності за насильницьке зникнення особи у розділ ІІІ Особливої частини КК України. Проаналізовано підстави звільнення від кримінальної відповідальності потерпілого у злочинах проти особистої свободи та недоторканності за вчинення ним під примусом суспільно небезпечних діянь, застосованим протягом незаконного утримання.

За результатами дослідження запропоновано зміна розділу ІІІ Особливої частини КК України, внесення змін та доповнень до диспозицій статей 146, 149, 151, а також доповнення вказаного розділу статтями 146-1 та 146-2.

Ключові слова: право на свободу, воля людини, система, кримінально-правова протидія, позбавлення волі, викрадення, торгівля людьми, потерпілий, насильницьке зникнення.

| >>
Источник: НАУМОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ВОЛІ ОСОБИ (ЗА СТАТТЯМИ РОЗДІЛУ ІІІ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ). ДИСЕРТАЦІЯ подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії). Київ –2017. 2017

Еще по теме АНОТАЦІЯ:

 1. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІКУ БАНКАХ»
 2. Програмна анотація
 3. ТЕМА 3. ВИТРАТИ, ДОХІД І ПРИБУТОК КОРПОРАЦІЇ Програмна анотація
 4. ТЕМА 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОРПОРАЦІЙ Програмна анотація
 5. Програмна анотація 5.1. Визначення вартості капіталу та активів з урахуван­ням фактора часу. 5.2. Методичний підхід до формування капіталу. 5.3. Середньозважена і гранична вартість капіталу. 5.4. Методи визначення вартості (ціни) компанії. 5.5. Методи розрахунку оптимальної вартості капіталу.
 6. ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ Програмна анотація 6.1. Політика формування власного капіталу. 6.2. Оцінка окремих елементів власного капіталу. 6.3. Емісійна та дивідендна політика.
 7. Програмна анотація
 8. Програмна анотація
 9. Програмна анотація
 10. Анотація
 11. АНОТАЦІЯ
 12. АНОТАЦІЯ
 13. АНОТАЦІЯ
 14. АНОТАЦІЯ
 15. АНОТАЦІЯ
 16. АНОТАЦІЯ
 17. АНОТАЦІЯ
 18. АНОТАЦІЯ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -