<<
>>

Стаття 11. Правила ведення податкового обліку

11.1. Для цілей цього Закону використовуються такі податкові

періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.

Податковий період починається з першого календарного дня

податкового періоду і закінчується останнім календарним днем

податкового періоду, крім виробників сільськогосподарської

продукції, визначених статтею 14 цього Закону, для яких річний

податковий період починається з 1 липня поточного звітного

(бюджетного) року.

( Абзац другий пункту 11.1 статті 11 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 1957-IV ( 1957-15 ) від

01.07.2004 )

У разі коли особа береться на облік податковим органом як

платник цього податку всередині податкового періоду, то перший

звітний податковий період розпочинається з дати, на яку припадає

початок такого обліку, та закінчується останнім календарним днем

наступного податкового періоду.

Якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення

першого звітного податкового періоду), останнім податковим

вважається період (що закінчується днем такої ліквідації), на який

припадає дата такої ліквідації.

( Пункт 11.1 статті 11 в редакції Закону N 349-IV ( 349-15 ) від

24.12.2002 )

11.2. Дата збільшення валових витрат

11.2.1. Датою збільшення валових витрат виробництва (обігу)

вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого

відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата списання коштів з банківських рахунків платника

податку на оплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання

за готівку - день їх видачі з каси платника податку;

або дата оприбуткування платником податку товарів, а для

робіт (послуг) - дата фактичного отримання платником податку

результатів робіт (послуг).

11.2.2. У разі коли платник податку придбаває товари (роботи,

послуги) з використанням кредитних, дебетових карток або

комерційних чеків, датою збільшення валових витрат вважається дата

оформлення відповідного рахунку (товарного чека).

11.2.3. Датою збільшення валових витрат платника податку при

здійсненні ним операцій з особами, які є:

а) нерезидентами;

б) резидентами, які сплачують цей податок за ставкою нижчою,

ніж зазначена у статті 10 цього Закону (крім платників податку,

зазначених у пункті 7.2 статті 7 цього Закону), або сплачують цей

податок у складі єдиного чи фіксованого податку чи є звільненими

від сплати цього податку або не є його суб\'єктами згідно із

законодавством, -

є дата оприбуткування платником податку товарів (а при їх

імпорті - також робіт (послуг), супутніх чи допоміжних такому

імпорту товарів), а для робіт (послуг), - дата їх фактичного

отримання від таких осіб, незалежно від наявності їх оплати

(у тому числі часткової або авансової).

Будь-яка особа, визначена абзацом "б" цього підпункту,

зобов\'язана при укладенні договору з платником податку за його

вимогою зазначати у такому договорі про те, що така особа має

статус платника цього податку на загальних умовах, передбачених

цим Законом. Якщо така особа не зазначає у такому договорі про

такий статус або якщо товари (послуги) надаються без укладення

письмових договорів, то з метою визначення дати збільшення валових

витрат покупця вважається, що такі товари (послуги) були надані

особами, звільненими від оподаткування цим податком. Якщо особа,

яка не має статусу платника цього податку на загальних умовах,

передбачених цим Законом, зазначає у договорі, що вона є таким

платником податку, то вважається, що така особа умисно ухиляється

від оподаткування у розмірі отриманого нею авансу (попереднього

платежу). При цьому платник податку - покупець товарів (послуг) не

несе відповідальності за збільшення валових витрат, здійснених за

датою попередньої оплати (авансування) вартості товарів (послуг)

на підставі недостовірної інформації про статус платника податку,

зазначеної у договорі.

( Підпункт 11.2.3 пункту 11.2 статті 11 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97, в редакції Закону

N 349-IV ( 349-15 ) від 24.12.2002 )

11.2.4.

Валові витрати підприємств суднобудівної

промисловості, понесені ними у зв\'язку з виконанням контрактів на

виготовлення (побудову) морських, річкових суден, включають до

складу валових витрат у податковому періоді, на який припадає дата

збільшення валових доходів, передбачена підпунктом 11.3.7

пункту 11.3 статті 11 цього Закону. ( Пункт 11.2 статті 11

доповнено підпунктом 11.2.4 згідно із Законом N 2505-IV

( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

11.3. Дата збільшення валового доходу

11.3.1. Датою збільшення валового доходу вважається дата, яка

припадає на податковий період, протягом якого відбувається

будь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на

банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт,

послуг), що підлягають продажу, у разі продажу товарів (робіт,

послуг) за готівку - дата її оприбуткування в касі платника

податку, а за відсутності такої - дата інкасації готівки у

банківській установі, що обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата

фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку.

( Підпункт 11.3.1 пункту 11.3 статті 11 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97 )

11.3.2. У разі здійснення торгівлі продукцією (валютними

цінностями) або роботами (послугами) з використанням торговельних

автоматів або іншого подібного обладнання, що не передбачає

наявності касового апарата, контрольованого уповноваженою на це

фізичною особою, датою збільшення валового доходу вважається дата

вилучення з таких торговельних апаратів або подібного обладнання

грошової виручки.

Правила інкасації зазначеної виручки встановлюються

Національним банком України.

У разі коли торгівля продукцією (роботами, послугами) через

торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток

або інших замінників гривні, датою збільшення валового доходу

вважається дата продажу таких жетонів, карток або інших

замінників гривні.

( Підпункт 11.3.2 пункту 11.3 статті 11 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97 )

11.3.3. У разі коли торгівля продукцією (роботами, послугами)

здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток,

дорожніх, комерційних, персональних або інших чеків, датою

збільшення валового доходу вважається дата оформлення відповідного

рахунку (товарного чека).

( Пункт 11.3.4 пункту 11.3 статті 11 виключено на підставі

Закону N 349-IV ( 349-15 ) від 24.12.2002 )

11.3.5. Датою збільшення валового доходу в разі продажу

товарів (робіт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів є

дата надходження таких коштів на поточний рахунок платника

податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якому

іншому вигляді, включаючи зменшення заборгованості такого

платника податку за його зобов\'язаннями перед таким бюджетом.

( Підпункт 11.3.5 пункту 11.3 статті 11 із змінами, внесеними

згідно із Законами N 639/97-ВР від 18.11.97, N 2921-III

( 2921-14 ) від 10.01.2002 )

11.3.6. Датою збільшення валових доходів кредитора від

здійснення кредитно-депозитних операцій є дата нарахування

процентів (комісійних) у строки, визначені кредитним (депозитним)

договором.

Датою збільшення валових доходів власника іпотечного

сертифіката участі за операціями з таким іпотечним сертифікатом є

дата нарахування протягом відповідного звітного періоду доходу за

консолідованим іпотечним боргом (зменшеного на суму винагороди за

управління та обслуговування іпотечних активів).

Якщо позичальник (дебітор) затримує сплату процентів чи

комісій, то кредитор урегульовує таку заборгованість згідно із

пунктом 12.1 статті 12 цього Закону.

При цьому метод нарахувань для визначення податкових

зобов\'язань кредитора за таким кредитом (депозитом) не

застосовується до повного погашення дебітором заборгованості або

списання боргу чи його частини на збитки кредитора у порядку,

встановленому цим Законом.

( Підпункт 11.3.6 пункту 11.3 статті 11 в редакції Закону

N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

11.3.7. Суми авансових платежів та попередньої оплати

отримані підприємствами суднобудівної промисловості від замовників

морських, річкових суден включаються до складу валових доходів

таких підприємств за датою підписання акта про передачу морських,

річкових суден замовнику, за умови цільового використання вказаних

коштів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

( Пункт 11.3 статті 11 доповнено підпунктом 11.3.7 згідно із

Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

<< | >>
Источник: Пакет документів по діяльності ОСББ. 2006

Еще по теме Стаття 11. Правила ведення податкового обліку:

 1. Стаття 5. Валові витрати
 2. Стаття 7. Оподаткування операцій особливого виду
 3. Стаття 8. Амортизація
 4. 2.2 Загальна характеристика права на апеляційне оскарження та особливості його реалізації в адміністративному процесі України
 5. 1.2. Стан функціональної структури органів (підрозділів) державної податкової служби у сфері погашення податкового боргу: вітчизняна практика та міжнародний досвід
 6. 2.1. Поняття, види, структура тіньових відносин та способів тіньових проявів у сфері погашення податкового боргу
 7. 2.2. Характеристика системи суб’єктів, уповноважених здійснювати податковий контроль
 8. Поняття, сутність та ознаки культурних цінностей як об’єктів цивільних прав
 9. 2.1. Розсуд в аспекті виконання податкового обов’язку.
 10. Процесуальні норми у податковому праві
 11. 1.3. Визначення податкового процесу, його характеристика і принципи
 12. 2.2.2. Юридичні права та обов’язки платника податків
 13. 3.1. Поняття та види юридичних форм податково-правового компромісу інтересів платника податків і держави
 14. 1.1. Інституційні основи податкового процесу
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -