<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Національні та міжнародні механізми фінансування громадянського суспільства. Міжнародні заходи зміцнення довіри між державою та громадянським суспільством. - К.: Фенікс, 2011.

- 336 с.

2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. - Харків: Право, 2011. - 584 с.

3. Сучасна правова енциклопедія / О. В. Зайчук, О. Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко [та ін.] ; за заг. ред. О.В. Зайчука ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 384 с.

4. Великий енциклопедичний юридичний словник / За заг. ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. - 1020 с.

5. Слюсаренко В. Є. Формування інститутів громадянського суспільства: регіональні аспекти / Вікторія Євгенівна Слюсаренко; ДВНЗ «Ужгородський національний університет». - Ужгород, 2013. - 160 с.

6. Новохацький В. Д. Неурядові організації як фактор розбудови громадянського суспільства в Україні: автореф. дис. ... канд. політ. наук:

23.0. 02 / Володимир Дмитрович Новохацький; Дніпропетровський національний університет. - Дніпропетровськ, 2005. - 16 с.

7. Третій сектор в Україні: проблеми становлення / М. Ф. Шевченко (кер. авт. кол.), В. А. Головенько, Ю. М. Галустян та ін. - К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2001. - 173 с.

8. Пономарьов С. М. Механізм реалізації конституційного права на об’єднання в громадські організації в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 02 / Сергій Миколайович Пономарьов; Міністерство внутрішніх справ, Національна академія внутрішніх справ. - К., 2014. - 20 с.

9. Усаченко Л. М. Теоретико-методологічні засади розвитку взаємовідносин органів державної влади з неурядовими організаціями: Монографія.

- Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2008. - 343 с.

10. Кобилянська Л., Гуляєва М. Організаційно-правові основи діяльності неурядових організацій: навч.-метод. посібник // Л. Кобилянська, М. Гуляєва. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. - 168 с.

11. Юлдашев О. О. Адміністративно-правове забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Олексій Олексійович Юлдашев; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К., 2013. - 19 с.

12. Становський К. Третій сектор в демократичному суспільстві. - Львів : Товариство Лева, 1999. - 20 с.

13. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К. : КНЕУ, 2001. - 540 с.

14. Сеник В. В., Керницький І. С. Інформаційне забезпечення юридичної діяльності: Курс лекцій. - Львів : ЛьвДУВС, 2008. - 108 с.

15. Мерзляк А. В., Боклаг В. А. Інформаційне забезпечення державного управління земельними ресурсами України: монографія / А. В. Мерзляк, В. А. Боклаг. - Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2010. - 152 с.

16. Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій: Указ Президента України від 20 жовтня 2005 р. № 1497/2005. - Урядовий кур’єр. - 2005. - № 207.

17. Матвійчук А. В. Громадські організації як чинник становлення громадянського суспільства : автореф. дис. . канд. політ. наук / Андрій Васильович Матвійчук; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. - К., 2008. - 20 с.

18. Грицай І. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій: автореф. дис. . канд. юрид. наук:

12.0. 07 / Ірина Олегівна Грицай; Класичний приватний університет. - Київ, 2012. - 20 с.

19. Ващук О. М. Конституційно-правовий статус громадських організацій України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Оксана Миколаївна Ващук; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2004. - 17 с.

20. Крип’якевич І. П. Історія України / Відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. - Львів : Світ, 1990. - 520 с.

21. Матвієнко К. Громадянське суспільство в Україні має добре вкорінені традиції / Костянтин Матвієнко // Громадянське суспільство. - 2008. - № 3 (5). - С. 2-3.

22. Менджул М. В. Громадські організації як суб’єкти цивільного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Марія Василівна Менджул; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2011. - 20 с.

23. Федьков О. М. Політичні партії і селянство в 1905-1907 роки (діяльність партійних та непартійних організацій в селах Правобережної України): Монографія. - Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. - 248 с.

24. Малик Я. Й., Вол Б. Д., Красівський О. Я., Трофимович В. В., Чуприна В. М. Історія суспільних рухів і політичних партій України (XIX-XX ст.): Навч.посібник. - Львів : Видавничий центр Львів. Ун-ту, 1998. - 328 с.

25. Білинський А. Громадські організації в СРСР. - Мюнхен-Чикаго, 1969. -

160 с.

26. Савчук Б. П. Українські громадські організації в суспільному житті Галичини (остання третина ХІХ ст - кінець 30-х років ХХ ст.) : автореф. дис. ... докт. іст. наук / Борис Петрович Савчук; Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 1999. - 32 с.

27. Головко М. Л. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939-1945 рр.: Монографія. - К.: Олан, 2004. - 704 с.

28. Основи демократії: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук та ін.; За заг. ред. А. Колодій; М-во освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Укр.-канад. Проект «Розбудова демократії», Ін-т вищої освіти. - Вид. 2-ге, стереотипне. - К. :

Вид-во «Ай Бі», 2004. - 668 с.

29. Шайкан В. Повсякдення українців у роки німецької окупації. 19411944. - Київ, 2010. - 80 с.

30. Общественные организации в политической системе. Аспекты взаимодействия с партией, государственными органами, трудовыми коллективами / Отв.

ред. Ц.А. Ямпольская. - М. : Изд-во «Наука», 1984 - 272 с.

31. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: Закон від 20.04.1978 р. № 888-IX // // Відом. Верх. Ради УРСР. - 1978. - № 18. - Ст. 268.

32. Кравчук В. М. Громадські організації і держава: взаємовідносини в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти): Монографія. - Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2011. - 260 с.

33. Горбачова О. С. Громадські організації в Україні другої половини 80-х - початку 90-х рр. ХХ ст. : процес становлення та розвитку : автореф. дис. ... канд. іст. наук / Ольга Сергіївна Горбачова; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. - К., 2008. - 16 с.

34. Левчук К. І. Створення та діяльність громадських організацій в умовах трансформацій українського суспільства (1985-1996 рр.): автореф. дис. ... доктора. істор. наук: 07.00.01 / Костянтин Іванович Левчук; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2010. - 30 с.

35. Семененко А. І. Діяльність політичних партій та громадських організацій України по утвердженню її державного суверенітету (1985-1991 рр.): автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Андрій Іванович Семененко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2010. - 14 с.

36. О печати и других средствах массовой информации: Закон Союза

Советских Социалистических Республик от 12 июня 1990 г. № 1552-1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_16715.htm.

37. Бобровнік Ю. В. Суспільно-політична діяльність громадських організацій молоді в Україні (1985-1996 рр.): автореф. дис. ... канд. юрид. наук:

07.0. 01 / Юрій Вікторович Бобровнік; Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». - Переяслав-Хмельницький, 2010. - 21 с.

38. Об общественных объединениях: Закон СССР от 9 октября 1990 г.

№ 1708-I [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://docs.procspb.ru/content/base/137.

39. Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.1992 р. № 2460-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 504. Втратив чинність.

40. Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 року № 4572-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 1. - Ст. 1.

41. Вінніков О. Урізана свобода, або Наслідки прийняття Закону «Про громадські об’єднання» / Юридичний вісник України. - № 22. - 2-8 червня 2012 року.

42. Про непідприємницькі організації: проект Закону України від 14 березня

2000 р. № 5168 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=7973&pf35401=13152.

43. Про непідприємницькі організації: проект Закону України від 14 травня

2002 р. № 0961 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=0961&skl=5

44. Про непідприємницькі організації: проект Закону України від 25 травня

2006 р. № 0909 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1066.876.0.

45. Про громадські організації: проект Закону України від 21 червня 1998 р.

№ 1174 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/3 010-14/page2.

46. Про громадські організації: проект Закону України від 22 лютого 1999 р.

№ 1174-1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //lawua.info/bdata3/ukr3 58/index.htm.

47. Про громадські організації: проект Закону України від 20 квітня 1999 р.

№ 1174-2 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2675-14/page.

48. Про громадські організації: проект Закону України від 23 квітня 1999 р.

№ 1174-3 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2675-14/page.

49. Про громадські організації: проект Закону України від 21 лютого 2001 р.

№ 1174-4 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2675-14/page.

50. Про громадські організації: проект Закону України від 14 листопада 2001 р.

№ 1174-5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/3 010-14/page2.

51. Про громадські організації: проект Закону України від 14 листопада 2008 р. № 3371 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/81b1cba59140111fc2256bf7004f9cd3/3b26d10 016aedbd3c2257535004885c6?OpenDocument.

52. Конституція України : офіц. текст : Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина : навчальний посібник / авт.-уклад. М. І. Хавронюк. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : А.С.К., 2003. - 384 с. - (Нормативні документи та коментарі).

53. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відом. Верх. Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

54. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40. - Ст. 356.

55. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. [текст] Станом на 1 травня 2012 р. / За заг. ред. В.В. Богатиря - К. : «Центр учбової літератури», 2012. - 1024 с.

56. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650.

57. Хариш М. С. Про адміністративну відповідальність за порушення інформаційного законодавства України недержавними громадськими організаціями / М. С. Хариш // Актуальні проблеми держави і права права [зб.

наук. пр. / відп. за випуск В.М. Дрьомін]. - Одеса : «Юридична література», 2014. - Вип. 73. - С. 101-112.

58. Про політичні партії в Україні: Закон України від 05 квітня 2001 р. № 2365-Ш // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 23. - Ст. 118.

59. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 45. - Ст. 397.

60. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. № 987-ХІІ // Відомрсті Верховної Ради України. - 1991. - № 25. - Ст. 283.

61. Создание некоммерческих организаций в Кыргызской Республике / Авт.-сост. Н. Идрисов. - Б. : 2011. - 87 с.

62. Громадські об’єднання в Україні [Текст] / За ред. В.М. Бесчастного. - К. : Знання, 2007. - 415 с.

63. Неурядові організації (НУО) / Green Energy Portal-Ukraine [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://green-energy-ua.com/cms/uk/content/non- govemmental-organizations-ngos.

64. Шведа Ю. Р. Політичні партії: Енциклопедичний словник. - Львів : Астролябія, 2005. - 488 с.

65. Хто є організаціями громадянського суспільства в Україні / Український незалежний центр політичних досліджень // Громадянське суспільство. - 2009. - № 2 (9). - С. 16-19.

66. Партії та вибори: енциклопедичний словник / Ю. Р. Шведа. - Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. - 750 с.

67. Галабурда Ю. Молодіжний недержавний сектор у контексті становлення громадянського суспільства в Україні [Текст] / Ю. Галабурда // Соціальна політика і соціальна робота. Український науковий і громадсько-політичний часопис. - К. - 2001. - № 2 (18). - С. 19-33.

68. Хариш М. С. Недержавні громадські організації як складова частина суб’єктів адміністративного права України / М. С. Хариш // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права [зб. наук. пр. / гол. ред.

Л.А. Янковська]. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - Вип. 11. - С. 29-31.

69. Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства: Роз’яснення Міністерства юстиції України від 03 лютого 2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0018323-11.

70. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). - К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. - 584 с.

71. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк,

B. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 544 с.

72. Административное право Украины: Учебник / Под общей ред.

C. В. Кивалова. -X. : «Одиссей», 2004. - 880 с.

73. Куньч З. Й. Універсальний словник української мови. - Тернопіль: Навчальна книга. - Богдан, 2007. - 848 с.

74. Алтуніна О. М. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування / О. М. Алтуніна // Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 89-92.

75. Московець В. І. Адміністративно-правовий статус недержавних

правоохоронних формувань / В. І. Московець // Європейські перспективи. - 2014. - № 6. - С. 62-66.

76. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. - Харків : Консум, 2001. - 656 с.

77. Теорія держави і права : навч. посіб. / [С. К. Бостан, С. Д. Гусарєв, Н. М. Пархоменко та ін.]. - К. : ВЦ «Академія», 2013. - 348 с.

78. Панчишин А. В. Поняття, ознаки та структура категорії «правовий статус» / А. В. Панчишин // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 2. - С. 95-98.

79. Курило С. Л. Адміністративно-правовий статус органів внутрішніх справ як суб’єкта взаємодії з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та громадського порядку / С. Л. Курило // Форум права. - 2012. - № 1. - С. 523-526. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.

80. Мещерякова О. В. Щодо визначення елементів адміністративно- правового статусу учасників операцій ООН з підтриманням миру / О. В. Мещерякова // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 609-612. - Режим доступу: file:///C:/Users/user/Downloads/FP_index.htm_2011_2_98.pdf.

81. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 544 с.

82. Адміністративне право : навчальний посібник / О. І. Остапенко, З. Р. Кісіль, М. В. Ковалів, Р.-В. В. Кісіль. - 2-ге вид. - К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. - 536 с.

83. Личенко І. О. Захист законних інтересів громадян України у сфері власності: адміністративно-правове дослідження: монографія / І.О. Личенко. - Львів : ЛьвДУВС, 2014. - 416 с.

84. Додіна Є. Є Адміністративно-правовий статус громадських організацій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Євгенія Євгеніївна Додіна; Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2002. - 21 с.

85. Загальна теорія держави і права : (основні поняття, категорії, прав. конструкції та наук. концепції) : навч. посіб. / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 400 с.

86. Бахрах Д. Н. Административное право: Учебник для вузов. - М. : Издательство ВЕК, 1999 - 368 с.

87. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://usr.minjust.gov.ua/.

88. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 9. - Ст. 79.

89. Офіційний портал Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sfs.gov.ua/.

90. Постанова Хмельницького окружного адміністративного суду від

05.05.2014 у справі № 822/1478/14 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - Режим

доступуИОр: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/3 8582705.

91. Кін Джон. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення / Пер. з англ. Олександр Гриценко; Літ. ред. О. Гриценко. - К. : К.І.С., 2000. - 192 с.

92. Менджул М. В. Цивільно-правовий статус громадських організацій [Текст] : монографія / Марія Василівна Менджул. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2010. - 200 с.

93. Соціологічна енциклопедія / Укладач В. Г. Городяненко. - К. : Академвидав, 2008. - 456 с.

94. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Кер. вид. проекту П.М. Мовчан, В.В. Німчук, В.Й. Клічак. - К. : Видавництво «Дніпро», 2009. - 1332 с.

95. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. - 1736 с.

96. Юридична енциклопедія: в 6 Т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - К. «Укр. енцикл.», 2001. - Том 3. К-М. - К. : Видавництво «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана, 2001. - 789 с.

97. Новий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. : Радченко І. О., Орлова О. М. - К. : ПП Голяка В. М., 2010. - 768 с.

98. Теорія організації [Текст]: навч. посібник / В. В. Приходько, В. І. Прокопенко, В. В. Малий та ін. За ред. І. В. Шереметьєвої. - Д. : Національний гірничий університет, 2011. - 258 с.

99. Соціологія: Підручник / Н. П. Осипова, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін.; За ред. Н. П. Осипової. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 336 с.

100. Менеджмент громадських організацій : вибрані питання теорії та практики : навч. посіб / Балацький О. Ф., Теліженко О. М., Мішенін Є. В. та ін. ; за заг. ред. О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка, О. А. Лук’янихіної. - Суми : Університетська книга, 2011. - 366 с.

101. Lester M. Salamon, Director Helmut K. Anheier. The International

Classification of Nonprofit Organizations: ICNPO-Revision 1, 1996 [Електронний ресурс]. - Режим доступу до джерела: adm-

cf.com/j hu/pdfs/CNP_Working_Papers/CNP_WP19 .pdf.

102. Хуснутдінов О. Я. Громадський рух як рушійна сила формування громадянського суспільства // Третій сектор в Україні. Теоретично-правові та практичні аспекти розвитку. - К. : Федерація профспілок України, 2000. - 47 с.

103. Суббот А. Участь громадськості у запобіганні та протидії корупції /

A. Суббот // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2014. - № 4. - С. 56-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2014_4_11.

104. Лисенков С. Л. Загальна теорія держави і права : навчальний посібник / С. Л. Лисенков. - К. : Юрисконсульт : КНТ, 2006. - 355 с.

105. Теорія держави і права (опорні конспекти): Навч.посіб. для студ. вищ. навч. зак./ Авт. - упоряд. Кравчук М. В. - К. : Атіка, 2003. - 289 c.

106. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк,

B. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 544 с.

107. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія організації» / Укладач: к.с-г.н. Шлійко А. В. - Тернопіль, ТНЕУ, 2012. - 152 с.

108. Менджул М. В. Види громадських організацій в Україні / М. В. Менджул // Часопис Київського університету права. - 2009. - № 1. - С. 184188.

109. Хариш М. С. Про систему недержавних громадських організацій в Україні та інших країнах / М.С. Хариш // Актуальні питання удосконалення системи законодавства в умовах сьогодення: матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції (Хмельницький, 14 грудня 2012 р.). - Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2012. - С. 128-132.

110. Словник української мови. Том третій. З. Видавництво «Наукова думка». - Київ, 1972. - 744 с.

111. Короткий тлумачний словник української мови: Близько 7 000 слів / За ред. Д. Г. Гринчишина. - К.: Вид. центр «Просвіта», 2004. - 608 с.

112. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. О. Єрошенко. - Донецьк : ТОВ «Глорія Трейд», 2012. - 864 с.

113. Кузьменко О. В. Феномен адміністративно-правового заохочення : монографія / О. В. Кузьменко, О. Г. Стрельченко. - Львів : Атлас, 2010. - 204 с.

114. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05 липня 2012 р. № 5073-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 25. - Ст. 252.

115. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 01 грудня 1998 р. № 281-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 1. - Ст. 2.

116. Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон України від 22 червня 2012 р. № 5026-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 22. - Ст. 216.

117. Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань: постанова Кабінету Міністрів України від від 19 грудня 2012 р. № 1212 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 1. - Ст. 21.

118. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України від 26 лютого 2016 р. № 68/2016 // Офіційний вісник Президента України. - 2016. - № 7. - Ст. 162.

119. Словник української мови. Том другий. Г-Ж. - Київ : Видавництво «Наукова думка», 1971. - 550 с.

120. Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. чл.- корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. - 18-е изд., стереотип. - М. : Рус. яз., 1986. - 797 с.

121. Загнітко А. П. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни: у 4 т. Т. 1 / А. П. Загнітко. - Донецьк : ДонНУ, 2012. - 402 с.

122. Українська Радянська Енциклопедія / Том 3. Гердан - Електрографія. Вид. друге. - К. : Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1979. - 551 с.

123. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доп.) /

Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К.; Ірпніь: ВТФ «Перун», 2005. - 1728 с.

124. Горемикіна Ю. В. Проблеми розвитку та реформування соціальних послуг в Україні // Механізм регулювання економіки. - 2010. - № 3. - С. 161-168.

125. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. - 5- те вид., перероб. і допов. / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - Т. І. - 832 с.

126. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: /

О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина [та ін.]; / за заг. ред.

Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. - 3-тє вид.,переробл. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 776 с.

127. Лациба М. В. Як розуміти новий закон «Про громадські об’єднання» / М. В. Лациба, А. О. Шимчук. - К. : Укр. незалежн. центр політ. дослідж., 2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ucipr.kiev.ua.

128. Громадські організації та органи державного управління: питання взаємовідносин / За заг. ред. Нижник Н. Р. та Олуйко В. М. - Хмельницький : Вид-во ХУУП. - 236 с.

129. Словник української мови. Том десятий. Т-Ф. Видавництво «Наукова думка». - Київ, 1979. - 658 с.

130. Сліпушко О. М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. - К. : Видавництво «Криниця», 1999. - 507 с.

131. Адміністративна діяльність: Навчальний посібник // За заг. ред. д.ю.н., доцента О. І. Остапенка. - Львів : ЛІВС, 2002 - 252 с.

132. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-X від 07 грудня 1984 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до закону: http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/80731-10.

133. Яцків Т. Застосування законодавства про громадські організації в Україні: результати аналізу судової практики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lawngo.net/index.php?itemid=1712.

134. Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 30 березня 2012 р. у справі № 2а-2893/12/2670 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23674153.

135. Постанова Волинського окружного адміністративного суду від 19 квітня 2012 р. у справі № 2а/0370/961/12 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23688390.

136. Постанова Маньківського районного суду Черкаської області від 6 червня 2012 р. у справі № 2312/698/2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/25089424.

137. Постанова Миколаївського районного суду Львівської області від 25 січня 2012 року у справі № 2-а-578/11 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/21192409.

138. Постанова Львівського окружного адміністративного суду від 19 квітня

2012 р. у справі № 2а-894/12/1370 за позовом громадської організації «Громадський осуд» до Головного управління юстиції у Львівській області про визнання протиправним та скасування наказу та зобов’язання вчинити дії [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/24011393.

139. Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 24 листопада 2011 р. у справі №2а-6794/09/1170 Кіровоградської обласної громадської організації «Громадська варта» до Міністерства юстиції України про визнання дій протиправними, визнання протиправним та скасування наказу № 1077/5 від 17 червня 2009 р., зобов’язання вчинити певні дії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/22343793.

140. Постанова Вищого адміністративного суду України від 18 вересня 2012 р. у справі № 2а-4473/08 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/26383815.

141. Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 09 вересня 2012 р. у справі № 9103/184/2012 за позовом Всеукраїнської громадської організації «Національний комітет по боротьбі з корупцією» до Центральної виборчої комісії про визнання протиправним та скасування рішення у наданні дозволу мати офіційних спостерігачів під час виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/25899826.

142. Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 24 жовтня 2012 р. у справі № 2а-11559/12/2670 за позовом Міжнародної громадської організації «Міжнародна Ліга захисту прав громадян України» до Міністерства внутрішніх справ України про визнання незаконним та скасування наказу № 684 від 08 серпня 2012 р. «Про дострокове припинення діяльності Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27260892.

143. Постанова Окружного адміністративного суду міста Севастополя у справі № 2а-1744/12/2770 за позовом Ленінської районної державної адміністрації міста Севастополя до Севастопольського міського осередку громадської організації «Фронт змін» громадської організації «Юридичне сприяння» про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26125156.

144. Постанова Генічеського районного суду Херсонської області від

05 січня 2012 р. у справі № 2107/2-а-4126/11, Ухвала Генічеського районного суду Херсонської області від 05 січня 2012 року у справі № 2107/2-а-4127/11 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //reyestr.court.gov.ua/Review/20622605.

145. Хариш М. С. Про правову обізнаність громадян України щодо сфери діяльності інститутів громадянського суспільства / М.С. Хариш // Митна справа. - Львів, 2014. - № 1 (91), ч. 2. - С. 20-25.

146. Для чего создаются общественные объединения. Изд. второе, испр. и дополн. - Кишинев : ВІОТІСА, 2001. - 143 с.

147. Ратцен Д., Мур Д., Дарем М. Правові основи діяльності некомерційних організацій в Центральній та Східній Європі / Дуглас Ратцен, Девід Мур, Майкл Дарем // Громадянське суспільство. - 2009. - № 4 (11). - С. 26-32.

148. Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. - К. : Укр. Правн. Фундація. Вид-во «Право», 1996. - 544 с.

149. Об общественных объединениях: Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.07.2012 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - Издательство «Юридическая литература», 22 мая 1995. - № 21. - Ст. 1930.

150. Об общественных объединениях: Закон Республики Беларусь от 04 октября 1994 г. № 3254-ХІІ (с изменениями и дополнениями по состоянию на

19.11.2013 г.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.pravo .by/main.aspx?guid=3871 &p0=V19403254&p2={NRPA}.

151. Об общественных объединениях: Закон Республики Молдова от 17 мая 1996 г. № 837-ХІІІ (с изменениями и дополнениями по состоянию на

11.07.2012 г.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3285.

152. Об общественных объединениях: Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 г. № 3-І (с изменениями и дополнениями по состоянию на

24.12.2012 г.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005615.

153. Об общественных объединениях в Республике Узбекистан: Закон Республики Узбекистан от 15 февраля 1991 г. № 223-ХІІ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.12.2008 г.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=6230.

154. Основополагающие принципы статуса неправительственных

организаций в Европе Решение Комитета Министров Совета Европы 837-ое заседание - 16 апреля 2003 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://hub.coe.int/.

155. О некоммерческих организациях: Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с

10.01.2014 г.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.consultant.ru.

156. О некоммерческих организациях: Закон Кыргызской Республики от

15 октября 1999 г. № 111 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //minj ust. gov.kg/?page_id= 13050.

157. О негосударственных некоммерческих организациях: Закон Республики Узбекистан от 14 апреля 1999 г. № 763-I // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. - 1999 г. - № 5 - Ст. 115.

158. О некоммерческих объединениях: Закон Эстонской Республики от 06 июня 1996 г. // ПАЭ. - 1996 г. - № 41 - Ст. 811.

159. Об общественных организациях и их объединениях: Закон Латвийской Республики от 15 декабря 1992 г. // Ханин Ж. Общественные организации. Тематическая подборка нормативных документов № 1 за период с 30.08.91 г. по 04.10.2000 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakoni .ves.lv/Ob shOrga.htm.

160. Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі від 05 липня 2002 р. (прийнято учасниками багатосторонньої зустрічі, організованої Радою Європи) // Юридичний вісник України. - № 50. - 1420 грудня 2002 р.

161. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно правового статусу неурядових організацій в Європі № СМ/Rec (2007) 14[1]: прийнято Комітетом Міністрів 10 жовтня 2007 р. на 1006-му засіданні заступників Міністрів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.lawngno.net.

162. Хартія Основних прав Європейського Союзу: Міжнародний документ від 07 грудня 2000 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/994_524.

163. Марченко О. М., Томаневич Л. М. Теорія організації: навчальний посібник / О. М. Марченко, Л. М. Томаневич. - Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. - 360 с.

164. Додух О. Як захистити гідність. Практика розгляду справ про захист честі та ділової репутації // Юридична Газета. - № 5 (451). - 03 лютого. - 2015.

165. Словник української мови. Том четвертий. І-М. - К. : Видавництво «Наукова думка», 1973. - 840 с.

166. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-III (редакція від 11 серпня 2013 р., підстава 406-18) // Відомості Верховної

Ради України. - 2001. - № 12. - Ст. 64.

167. Адміністративне право України: словник термінів / За заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т». - К. : Ін Юре, 2014. - 520 с.

168. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 р. № 1280-IV (редакція від 01 березня 2016 р., підстава 794-19) // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 12. - Ст. 155.

169. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 р. № 3322-XII (редакція від 19 квітня 2014 р., підстава 1170-18). - Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 33. - Ст. 345.

170. Загальна декларація прав людини прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року: Міжнародний документ від 10.12.1948 р. // Офіц. вісн. України. - 2008. - № 93. - Ст. 89.

171. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Зі змінами та доповненнями, внесеними протоколом № 11 від 11 травня 1994 р., протоколом № 14 від 13 травня 2004 р.): Міжнародний документ від 04.11.1950 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 13, / №32. - Ст. 270.

172. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Міжнародний документ від 16 грудня 1966 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/995_043.

173. Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 р. № 2- рп/2012 у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень ч.1, 2 ст. 32, ч. 2, 3 ст. 34 Конституції України // Відом. Верх. Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 60.

174. Ковальчук Т. Т. Сучасний інформаційний ринок (концептуально- пізнавальний контекст) / Т. Т. Ковальчук, І. Ю. Марко, Є. І. Марко. - К. : Знання, 2011. - 255 с.

175. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31 березня 1995 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до джерела:

http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/v0004700-95.

176. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27 лютого 2009 р. // Вісник Верховного Суду України. - 2009. - № 3. - Стор. 7.

177. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2782-XII (редакція від 01 січня 2016 р. підстава 917-19) // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 1. - Ст. 1.

178. Абрамов Л.К., Азарова Т.В. Інформаційний компонент діяльності НДО. - Кіровоград : ІСКМ, 2009 - 80 с.

179. Економіка від А до Я: Понятійно-термінол. слов. / О.В. Куроченко, М.А. Копнов, В.П. Сладкевич та ін. - К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. - 368 с.

180. Бачило И. Л. Информационное право: основы практической информатики. Учебное пособие. - М., 2001. - 352 с.

181. Цимбалюк В. С. Інформаційне право: концептуальні положення до кодифікації інформаційного законодавства: монографія / В. С. Цимбалюк. - К. : «Освіта України», 2011. - 426 с.

182. Про внесення змін до Закону України «Про інформацію»: Закон України від 13 січня 2011 р. № 2938-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 32. - Ст. 313.

183. Цьвок М. С. Про інформаційну діяльність недержавних громадських організацій в Україні / М. С. Цьвок // Митна справа. - Львів, 2015. - № 1 (97), ч. 2. - С. 158-164.

184. Калюжний В.В. Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності. Словник-довідник термінів та визначень: [навчальний термінологічний посібник]. - Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2013. - 264 с.

185. Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно- правових актах України / Упорядники: Богачова О. В., Винокуров К. С., Крусь Ю. І., Менюк О. А., Менюк С. А.; відповідальні редактори - Сіренко В. Ф.,

Станік С. Р. - К. : «Оріяни», 1999. - 502 с.

186. Гаєвець М. В. Термінологічний словник-довідник з цивільного законодавства / Упорядники: Гаєвець М. В., Горіславська І. В., Канарик Ю. С., Науменко В. В., Панькова Л. О., Поліно Н. А., Шевчук О. В.; За заг. ред.: д.ю.н. Світличного О. П. - К. : ЦП «КОМПРИНТ», 2013. - 602 с.

187. Словник законодавчих термінів. - К.: Вид. «Основа», 2000. - 608 с.

188. Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт: В. К. Гіжевський, В. В. Головченко... В. С. Ковальський (кер.) та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 528 с.

189. Коваленко В. В. Громадські організації в Україні: взаємодія між трьома секторами / В. В. Коваленко, О. О. Юлдашев. - К. : МАУП, 2007. - 224 с.

190. Декларація Комітету Міністрів Ради Європи про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації від 12 лютого 2004 р. схвалена на 872-му засіданні Комітету Міністрів Ради Європи [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.telekritika.ua/verhovna-rada/2004-02-16/5187.

191. Як спілкуватися із засобами масової інформації: Посібник для громадських організацій. За ред. Сари Сілвер. Укр. ред. О. Сидоренка. - 2-ге вид. - К. : Центр інновацій та розвитку, 2000. - 90 с.

192. Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем: монографія / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко та ін. ; за ред. О. Г. Данильяна. - Х. : Право, 2014. - 392 с.

193. Інформаційно-комунікаційні технології для мереж громадських організацій. - К., 2003. - 13 с.

194. Загорський В. С. Взаємовідносини місцевих органів влади з громадськістю [Текст] : навч. посіб. / В. С. Загорський, А. Й. Серант, Л. М. Усаченко. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. - 192 с.

195. Журналістика: словник-довідник / авт.-уклад. І. Л. Михайлин. - К. : Академвидав, 2013. - 320 с.

196. Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку: монографія / Г. Ю. Васильєв, В. Д. Воднік, О. В. Волянська та ін.; за

ред. М. П. Требіна. - Х. : Право, 2013. - 536 с.

197. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / За заг. ред. Ф. М. Рудича. - К. : Парламентське вид-во, 2006. - 412 с.

198. Колодій А. Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. - Львів : Видавництво «Червона Калина», 2002. - 276 с.

199. Левенець Ю. А. Держава у просторі громадянського суспільства. - К. : Освітня книга, 2006. - 272 с.

200. Брижко В. М. Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відносин: монографія. - К. : ТОВ «Пан Тот», 2009. - 415 с.

201. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23 вересня 1997 р. № 539/97-ВР (редакція від 10 квітня 2015 р., підстава 27119) // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 49. - Ст. 299.

202. Про додаткові заходи щодо поліпшення інформаційної діяльності: Розпорядження Президента України від 05 жовтня 1998 р. № 514/98-рп // Урядовий кур’єр. - 1998. - 15жовтня.

203. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04 лютого 1998 р. № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 27-28. - Ст. 181.

204. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 09 січня 2007 р. № 537-V // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 12. - Ст. 102.

205. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р // Урядовий кур’єр. - 2013. - 13 червня. - № 105.

206. Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України 2002-2011 роки: Звіт за даними дослідження / Автори-упорядники: Любов Паливода, Софія Г олота - К. : [БФ «Творчий центр ТЦК»], 2013. - 118 с.

207. Студеникин С. С., Власов В. А., Евтихеев И. И. Советское административное право. - М. : Государственное издательство юридической литературы, 1950. - 439 с.

208. Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних: Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 28 січня 1981 р. // Офіційний вісник України. - 2010. - № 58. - Ст. 1994.

209. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція): ООН; Конвенція, Перелік, Міжнародний документ від 25 червня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 2010. - № 33. - Ст. 1191.

210. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства:

Великобританія, Німеччина, Італія [...]; Хартія, Міжнародний документ від 22 липня 2000 р. // Дипломатический вестник. - 2000. - № 8. - С. 51 - 56.

211. Конвенція про кіберзлочинність: Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 23 листопада 2001 р. // Офіційний вісник України. - 2007. - № 65. - Ст. 2535.

212. Рекомендації Ради Європи № R (2002)2 від 21 лютого 2002 р. «Про доступ до офіційних документів»: Рада Європи, Комітет Міністрів Ради Європи; Рекомендації, Міжнародний документ від 21 лютого 2002 р. № R(2002)2 // «Правова інформація». - 2009. - № 4 (24).

213. Марущак А. І. Інформаційне право. Доступ до інформації : Навч. посібник. - К. : КНТ, 2007. - 532 с.

214. Баранов О. А. Правове забезпечення інформаційної сфери: теорія, методологія і практика: монографія / О. А. Баранов. - К. : Едельвейс, 2014. - 434 с.

215. Борисова Л. В. Правові засади захисту інформації: навч. посіб. / Л. В. Борисова, М. Ф. Логвиненко ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2013. - 212 с.

216. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI (редакція від 01 травня 2015 р., підстава 319-19) // Відомості Верховної

Ради України. - 2011. - № 32. - Ст. 314.

217. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України від 23 вересня 1997 р. № 540/97-ВР (редакція від 01 січня 2016 р. підстава 917-19, 928-19) // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 50. - Ст. 302.

218. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 04 лютого 1998 р. № 75/98-ВР (редакція від 11 серпня 2013 р., підстава 40618). - Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 27. - Ст. 182.

219. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 р. № 852-IV (редакція від 28 червня 2015 р., підстава 222-19). - Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 36. - Ст. 276.

220. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 р. № 851-IV (редакція від 30 вересня 2015 р., підстава 675-19). - Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 36. - Ст. 275.

221. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 р. № 3322-XII (редакція від 19 квітня 2014 р., підстава 1170-18). - Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 33. - Ст. 345.

222. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23 вересня 1997 р. № 539/97-ВР (редакція від 10 квітня 2015 р. підстава 27119) // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 49. - Ст. 299.

223. Про страховий фонд документації України: Закон України від 22 березня 2001 р. № 2332-III (редакція від 12 грудня 2012 р., підстава 5461-17). - Відом. Верх. Ради України. - 2001. - № 20. - Ст. 101.

224. Про обов’язковий примірник документів: Закон України від 09 квітня 1999 р. № 595-XIV (редакція від 13 січня 2016 р., підстава 927-19). - Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 22-23. - Ст. 199.

225. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII (редакція від 21 травня 2015 р., підстава 5460-17). - Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 7. - Ст. 36.

226. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 р. № 3759-XII (редакція від 31 грудня 2015 р. підстава 856-19) // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 10. - Ст. 43.

227. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII (редакція від 13 січня 2016 р. підстава 927-19) // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 13. - Ст. 64.

228. Про інформаційні агентства: Закон України від 28 лютого 1995 р. № 74/95-ВР (редакція від 21 травня 2015 р. підстава 317-19) // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 13. - Ст. 83.

229. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22 грудня 2005 р. № 3262-IV (редакція від 28 березня 2015 р., підстава 192-19). - Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 15. - Ст. 128.

230. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV (редакція від 02 грудня 2012 р., підстава 5463-17). - Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 30. - Ст. 260.

231. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. № 3855- XII (редакція від 09 серпня 2015 р., підстава 576-19). - Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 16. - Ст. 93.

232. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05 липня 1994 р. № 80/94-ВР (редакція від 19 квітня 2014 р., підстава 1170-18). - Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 31. - Ст. 286.

233. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-III (редакція від 18 травня 2016 р., підстава 935-19) // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 12. - Ст. 64.

234. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-IV (редакція від 07 серпня 2015 р., підстава 630-19) // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - Ст. 351.

235. Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність: Закон України від 07 вересня 2005 р. № 2824-IV (редакція від 14 жовтня 2010 р., підстава 2532-17). -

Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 5-6. - Ст. 71.

236. Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3475-IV (редакція від 09 грудня 2015 р., підстава 766-19) // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 30. - Ст. 258.

237. Про захист персональних даних: Закон України від 01 червня 2010 р. № 2297-VI (редакція від 30 вересня 2015 р., підстава 675-19) // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 34. - Ст. 481.

238. Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації: постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1352 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 35. - Ст. 31.

239. Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації: постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 644 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 16. - Ст. 669.

240. Про затвердження Порядку формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації: постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2001 р. № 1702 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 51. - Ст. 2301.

241. Про затвердження Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів): постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 1048 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 30. - Ст. 1423.

242. Про адміністрування домену «UA»: розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2003 р. № 447-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу до джерела: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=226618731.

243. Про Доктрину інформаційної безпеки України: проект Указу

Президента України станом на 12 червня 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до джерела :

http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id= 113319&cat_id=61025.

244. Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію: постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 48. - Стор. 31.

245. Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах: постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 373 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 13. - Ст. 878.

246. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 р. № 1861-VI (редакція від 30 січня 2016 р., підстава 948-19). - Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 14-15, № 16-17. - Ст. 133.

247. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10 червня 1997 р. № 503/97 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 24. - Стор. 11.

248. Манжай О. В. Правові засади захисту інформації: навчальний посібник / О.В. Манжай. - Харків : НікаНова, 2014. - 104 с.

249. Настюк В. Я. Адміністративно-правовий захист інформації : проблеми та шляхи вирішення : монографія / В. Я. Настюк, В. В. Бєлєвцева. - К. : Ред. журн. «Право України» ; Х. : Право, 2013. - 128 с.

250. Лосєв І. Інформаційне безсилля // «Тиждень». - 2014. - 20 серпня [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tyzhden.ua/Society/116839.

251. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К. : Укр. енцикл., 1998. - Т. 1 : А-Г. - 672 с.

252. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. - Харків : Право, 2009. - 584 с.

253. Лук’янець Д. М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання: Монографія. - Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. - 367 с.

254. Гусак Н. Любая ли ответственность юрлицу к лицу? / Юридическая практика. - 1999. - № 15 (97). - С. 6.

255. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб) № 7-рп/2001 від 30 травня 2001 р. (Справа № 1- 22/2001) // Офіційний вісник України. - 2001. - № 24. - Ст. 1076.

256. Алексеев С. С. Теория права. - М. Издательство БЕК, 1994. - 224 с.

257. Відповідальність у публічному праві: монографія / [П. Андрушко, І. Безклубий, А. Берлач та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. - К. : Грамота, 2014. - 496 с.

258. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права: Підручник. - К. : Кондор, 2005. - 609 с.

259. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. - Вид. 10-е доповнене. - Львів : Край, 2008. - 224 с.

260. Коваль Л. В. Адміністративне право : курс лекцій для студ. юрид. вуз. та ф-тів / Л. В. Коваль. - К. : Вентурі, 1998. - 208 с.

261. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно- деліктне право): навчальний посібник / В. К. Колпаков. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 256 с.

262. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. доц. А. Т. Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. - Харків : Ун-т внутр. справ, 2000. - 99 с.

263. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навчальний посібник / С. Г. Стеценко. - К. : Атіка, 2007. - 624 с.

264. Грищук В. К., Пасєка О. Ф. Кримінальна відповідальність юридичних

осіб: порівняльно-правове дослідження монографія / В. К. Грищук,

О. Ф. Пасєка. - Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ. - 2013. - 248 с.

265. Відповідальність у праві: монографія / [І. Безклубий, С. Бобровник, І. Гриценко та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. - К. : Грамота, 2014. - 448 с.

266. Примак В. Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: монографія / В. Д. Примак. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 429 с.

267. Резніченко С. В., Церковна О. В. Підстави звільнення від цивільно- правової відповідальності за завдання шкоди: теорія і практика: монографія / С. В. Резніченко, О. В. Церковна. - Одеса : ОДУВС, 2009. - 187 с.

268. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч. : У 2 т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. - Т. 1. Загальна частина. - 696 с.

269. Ясечко С. В. Цивільно-правова відповідальність за порушення права на інформацію: монографія / С. В. Ясечко. - Харків : Ніка Нова, 2013. - 248 с.

270. Дмитренко Ю. П. Трудове право України: підручник /

Ю. П. Дмитренко. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 624 с.

271. Трудове право України: Навчальний посібник. - Вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. П. Д. Пилипенка. - К. : Істина, 2010. - 208 с.

272. Середа В. В. Дисциплінарна відповідальність в адміністративних публічно-правових відносинах :проблеми теорії та практики : монографія / В. В. Середа ; Міністерство внутрішніх справ України, Національна академія внутрішніх справ. - Харків : Ніка Нова, 2013. - 358 с.

273. Лук’янець Д. М. Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми правореалізації : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07 / Дмитро Миколайович Лук’янець; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2007. - 35 с.

274. Адміністративне право України : підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дяченко та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 544 с.

275. Адміністративне право України : навчальний посібник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської. - К. : Істина, 2007. - 216 с.

276. Колесниченко Ю. Ю. Административная ответственность юридических лиц : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Юрий Юрьевич Колесниченко. - Москва, 1999. - 170 с.

277. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : монографія / В. К. Колпаков. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 528 с.

278. Ківалов С. В., Біла Л. Р. Адміністративне право України : навчально- методичний посібник / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Одеса : Юрид. л-ра, 2006. - 488 с.

279. Макаренко А. В. Адміністративне право : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А. В. Макаренко. - К. : КНЕУ, 2008. - 264 с.

280. Благодарний А. Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері / Адміністративне право, 2009. - № 11. - С. 123-126.

281. Цивільне право України: навчальний посібник / [С. П. Рабинович ... [та ін.] ; за редакцією Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера] ; Міністерство внутрішніх справ України, Львівський державний університет внутрішніх справ. - Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. - 467 с.

282. Про звернення громадян: Закон України від 02 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР (редакція від 01 січня 2016 р., підстава 834-19, 835-19) // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - Ст. 256.

283. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. № 1023-XII (редакція від 01 січня 2016 р., підстава 1314-18) // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 30. - Ст. 379.

284. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - Додаток до № 50.

<< | >>
Источник: ЦЬВОК МАР’ЯНА СТЕПАНІВНА. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів - 2016. 2016

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -