<<

ДОДАТКИ

Додаток А

УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ

проведеного анкетування за темою дисертації: «Інформаційно-правове забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні»

Загальна кількість опитаних - 349.

1. Вкажіть що, на Вашу думку, є інформаційним забезпеченням

• • • • *j о

діяльності недержавних громадських організацій ?

1.1 Це механізм одержання, використання, поширення, збереження та захисту інформації недержавною громадською організацією в процесі її діяльності та в межах її компетенції 139 39,8%
1.2 Це право на вільний доступ і поширення інформації в межах компетенції недержавної громадської організації 159 45,5%
1.3 Це доступ недержавних громадських організацій до службової, конфіденційної та таємної інформації 51 14,6%
1.4 Інше 0 0%

2. Чи знайоме Вам поняття «третій сектор»?

2.1 Так, це сукупність недержавних об’єднань громадян, які прагнуть допомогти собі та іншим, не ставлячи за мету одержання прибутку 88 25,2%
2.2 Так, це група країн із низьким рівнем економічного розвитку 78 22,5%
2.3 Ніколи не чув/ла і не розумію цього поняття 183 52,4%

3. Чи є Ви на даний момент, або були в минулому членом певної недержавної

• • • «««А

громадської організації ?

3.1 Так, я є членом недержавної громадської організації 46 13,1%
3.2 Так, я був/ла членом недержавної громадської організації 47 13,4%
3.3 Ні, я не належу до жодної недержавної громадської організації, але бажаю вступити до неї 82 23,4%
3.4 Ні, я не належу до жодної недержавної громадської організації і ніколи не задумувався/лась про членство в ній 174 49,8%

4.

Чому, на Вашу думку, люди вступають в недержавні громадські

організації?

4.1 Тому що це відповідає переконанням, інтересам людини, дає можливість спілкування з однодумцями 172 49,2%
4.2 Тому що це дає можливість мати певні матеріальні і фінансові вигоди 46 13,1%
4.3 Тому що це дозволяє людині підвищити свою професійну кваліфікацію 40 11,4%
4.4 Тому що це корисний спосіб організації дозвілля 41 11,7%
4.5 Не розумію з якою метою люди вступають до недержавних громадських організацій 50 14,3%

5. Чому, на Вашу думку, люди не хочуть вступати до недержавних

громадських організацій?

5.1 Тому що це забирає багато часу 118 33,8%
5.2 Тому що участь в недержавній громадській 100 28,6%
організації не приносить ніякої користі
5.3 Тому що про них немає інформації 131 37,5%
5.4 Інше 0 0%

6. Які з вказаних обставин Ви віднесли б до недоліків діяльності

недержавних громадських організацій?

6.1 Відсутність фінансової підтримки з боку органів державної влади та місцевого самоврядування 106 30,3%
6.2 Відсутність інформації щодо їх діяльності 81 23,2%
6.3 Недосконале законодавче середовище в межах якого вони діють 59 16,9%
6.4 Низький рівень громадської активності 103 29,5%
6.5 Інше 0 0%

7.

Які з вказаних громадських організацій Вам знайомі?
7.1 ВГО «Союз юристів України» 77 22%
7.2 ГО «Самопоміч» 116 33,2%
7.3 НСОУ «Пласт» 153 43,8%
7.4 AISEC у Львові 52 14,8%
7.5 БЮТ (Батьківщина) 176 50,4%
7.6 Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка 177 50,7%
7.7 ВО «Свобода» 190 54,4%

8. Вкажіть з яких джерел Ви дізналися про зазначені вище громадські

організації?

8.1 Заходи та акції проведені організаціями 88 25,2%
8.2 Телебачення 191 54,7%
8.3 Інтернет мережа 139 39,8%
8.4 ЗМІ (газети, журнали) 148 42,4%
8.5 Радіо 88 25,2%
8.6 Друзі та знайомі 90 25,7%

9. Чи звертались Ви особисто, або хтось з Ваших знайомих за допомогою чи консультацією до недержавних громадських організацій, або брали участь у заходах, які проводились ними?

9.1 Так 176 50,4%
9.2 Ні 173 49,6%

10.

Якщо так, то з якою метою?
10.1 Отримання консультації юриста, психолога, соціального працівника 34 9,7%
10.2 Одержання матеріальної допомоги, фінансової підтримки 27 7,7%
10.3 Захисту порушених прав 53 15,1%
10.4 Участь у заходах організованих недержавними громадськими організаціями 62 17,7%

11. Як Ви вважаєте, які недержавні громадські організації є, на сьогоднішній день, найбільш потрібними для українського суспільства?

11.1 Організації, створені для вирішення соціальних 169 48,4%
проблем певних груп населення (дітей-сиріт,
інвалідів, пенсіонерів, багатодітних сімей і т.д.)
11.2 Дитячі та молодіжні громадські організації, які займаються вихованням молоді 135 38,6%
11.3 Г ромадські організації захисту прав та інтересів громадян 123 35,2%
11.4 Організації, діяльність яких спрямована на захист навколишнього природнього середовища 91 26%
11.5 Організації сприяння розвитку підприємництва та професійні об’єднання 41 11,7%
11.6 Спортивні громадські організації 84 24%
11.7 Науково-освітні громадські організації 59 16,9%
11.8 Інше 0 0%

12.

Чи відоме Вам поняття «лобізм»?
12.1 Так, це механізм впливу неурядових організацій на процес прийняття рішень органами державної та місцевої влади 127 36,3%
12.2 Так, це підкуп посадових осіб приватними особами 69 19,7%
12.3 Ніколи не чув/ла і не розумію цього поняття 153 43,8%

13. Чи потрібно, на Вашу думку, легалізувати лобізм в Україні?

13.1 Так 58 16,6%
13.2 Ні 138 39,5%

14. Що, на Вашу думку, може покращити діяльність недержавних громадських організацій?

14.1 Забезпечення їх фінансової підтримки за 131 37,5%
рахунок коштів державного та місцевого
бюджетів
14.2 Поширення інформації про їхню діяльність через ЗМІ 124 35,5%
14.3 Удосконалення законодавства у сфері діяльності недержавних громадських організацій 97 27,7%
14.4 Стимулювання громадської активності 137 39,2%
14.5 Залучення громадських організацій до формування та реалізації державної політики 51 14,6%
14.6 Використання недержавними громадськими організаціями «грантів» 31 8,8%
14.7 Інше 0 0%

15. Як Ви вважаєте, створення якого спільного інформаційного ресурсу

є необхідним для недержавних громадських організацій?

15.1 Веб-ресурсу 153 43,8%
15.2 Телепередачі 139 39,8%
15.3 Газети 87 24,9%
15.4 Журналу 55 15,7%
15.5 Радіопередачі 54 15,4%

16.

Чи доцільно, на Вашу думку, передбачати відповідальність за порушення законодавства про інформацію недержавними громадськими організаціями?
16.1 Так 273 78,3%
16.2 Ні 76 21,7%
16.3 Інше 0 0%

КІЛЬКІСТЬ ЛЕГАЛІЗОВАНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД З 2007 ДО 2014 Р.Р.

Вид громадської організації Роки
2007[1] 2008[2] 2009[3] 2010[4] 2011[5] 2012[6] 2013[7] 2014[8]
1.Громадські рухи 10 10 10 18 24 25 315 182
2. Об’єднання національних та дружніх зв’язків 164 171 172 177 183 183 2290 1727
3. Молодіжні об’єднання (в т. ч. студентські, дитячі та жіночі організації) 186 202 208 217 224 232 5450 4765
4. Об’єднання ветеранів та інвалідів (в т. ч. ветеранів та інвалідів війни) 80 83 90 93 103 106 4183 3557
5. Об’єднання

професійної

спрямованості

526 558 584 645 703 707 6726 6311
6. Об’єднання (товариства) охорони природи (екологічні) 62 65 72 77 81 84 1968 1869
7. Об’єднання (товариства) охорони пам’яток історії та культури 4 4 4 8 8 8 589 488
8. Оздоровчі та фізкультурно- спортивні об’єднання 330 351 376 409 430 433 11900 1072
9. Об’єднання по захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС 37 37 37 37 37 37 548 477
10. Науково- технічні

товариства, творчі об’єднання

154 155 156 158 162 162 826 741
11. Освітні,

культурно-виховні

об’єднання

208 211 221 227 235 236 4049 3861
12. Інші

громадські

організації

857 964 1111 1208 1276 1448 25320 23904
Всього: 2618 2811 3041 3274 3466 3661 64164 48954

МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРА В ЄВРОПІ 1

Назва Характеристика Рівні
п/п моделі моделі Незалеж

ності

Інституціо-

налізації

1. Корпоратистсь-

ка

(континенталь

на)

Г ромадські організації беруть активну участь у наданні соціальних послуг і можуть бути їх основними постачальниками. Водночас держава бере на себе фінансування надання послуг. Підтримка громадського сектора значною мірою залежить від держави менш

незалежна

Більш

інституціона-

лізована

2. Ліберальна

(англосаксонсь

ка)

Г ромадські організації беруть активну участь у наданні соціальних послуг, однак вони менше залежать від держави. Мають міцні зв’язки з громадами, а їхні власні активи дають їм змогу відстоювати власні інтереси більш

незалежна

більш

інституціона-

лізована

3. Соціал- Основним більш менш
демократична постачальником послуг є незалежна інституціона-
(скандинавська) держава, а громадські організації виконують представницькі функції, не беручи участі у наданні соціальних послуг. Всі соціальні послуги фінансуються та постачаються державою. Водночас громадські організації беруть участь у формуванні політики як на місце-вому, так і центральному рівнях лізована
4. Модель, яка Низький рівень менш менш
застосовується в державного фінансування, незалежна інституціона-
країнах, що ігнорування громад-ських лізована
розвиваються організацій або їх
(Середземномор залежність, переважа-ння
’я і Центральної традицій, родинних
та Східної зв’язків або політичних
Європи) інтересів у фінансуванні й
участі громадських
організацій у наданні
соціальних послуг.

Національні та міжнародні механізми фінансування громадянського суспільства. Міжнародні заходи зміцнення довіри між державою та громадянським суспільством. - К.: Фенікс, 2011. - С. 125-128.

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 1

п/п

Країна Правова база, яка гарантує доступ до інформації Джерело доступу до правової інформації
1 2 3 4
1 Австрія - Фундаментальний закон про обов’язок надання інформації;

- Закон про обов’язок надавати інформацію

- веб-портал «Help» (http://help.gv.at);

- федеральна он-лайн система законодавчої інформації http: //www.ris.bka.gv.at

2 Болгарія - Закон про доступ до публічної інформації;

- «Програма доступу до інформації» (АІР)

- прямі он-лайн трансляції засідань муніципальної ради Софії;

- Інтернет-сайти органів виконавчої влади

3 Великобританія - Закон про свободу інформації;

- Кодекс практики виконання

державними органами своїх функцій

- он-лайн-платформа: центр надання інформації, он-лайн послуги, опитування громадської думки з питань, винесених на широке обговорення (www.direct.gov.uk)
4 Естонія - Конституція;

- Закон про публічну інформацію

- веб-сторінка Податково- митного департаменту Естонії (www.emta.ee);
- система «X-Road» («Перехрестя»);

- веб-портал «Сьогодні я приймаю рішення»

5 Нідерланди - Закон про урядову інформацію - програма «e-Citizen»;

- урядові веб-сайти з дотриманням набору Web- стандартів

6 Словенія - Постанова уряду про надання публічної інформації - урядові каталоги публічної інформації, розміщені на урядових веб-сайтах

Національні та міжнародні механізми фінансування громадянського суспільства. Міжнародні заходи зміцнення довіри між державою та громадянським суспільством. - К.: Фенікс, 2011. - С. 266-273.

<< |
Источник: ЦЬВОК МАР’ЯНА СТЕПАНІВНА. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів - 2016. 2016

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -