<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андрощук Г. О. Юридична освіта в США: проблеми професійної підготовки / Г. О. Андрощук // Проблеми вдосконалення підготовки юристів: професійні та морально-етичні аспекти : зб.

мат. наук.-метод. конф., жовтень 2008. — К. : КНЕУ, 2008. — С. 65—81.

2. Ануфрієв М. І. Вищий заклад освіти МВС України: Науково-практичний посібник / М. І. Ануфрієв, О. М. Бандурка, О. Н. Ярмиш. — Харків : Ун‑т внутр. справ, 1999. — 369 с.

3. Артюхіна М. В. Якість послуг вищої школи: сутність і оцінка / М. В. Артюхіна, Н. В. Кравченко // Економіка та право. — 2010. — № 3. — С. 35—40.

4. Астахов В. В. Правовое регулирование функционирования в Украине высших учебных заведений, основанных на негосударственной форме собственности: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Астахов Виктор Викторович. — Х., 1999. — 178 с.

5. Ахромкін Е. М. Вплив ринку освітніх послуг на формування трудового потенціалу регіону / Е. М. Ахромкін, О. В. Перепелюкова // Економіка та право. — 2012. — № 1. — С. 5—8.

6. Ашенова Т. М. Образовательное право в понимании отечественных юристов / Т. М. Ашенова // Научный вестник Омской академии МВД России. — 2011. — № 1 (40). — С. 53—57.

7. Ашихміна О. В. Договір управління комунальним майном / О. В. Ашихміна // Економіка та право. — 2011. — № 3 (31). — С. 268—172.

8. Бабич-Вепрєва В. О. Урахування демографічних реалій при реалізації реформи у сфері освіти / В. О. Бабич-Вепрєва // Економіка та право. — 2011. — № 3 (31). — С. 55—58.

9. Баєва О. В. Державно-громадське управління якістю вищої освіти: досвід США / О. В. Баєва // Держава та регіони — 2010. — № 2. — С. 5—9. — (Серія "Державне управління").

10. Бандурка О. Про сьогодення вищої освіти в Україні / О. Бандурка // Вища школа. — 2011. — № 9. — С. 7—15.

11. Барабанова С. Законодательство и образование: быть ли в России Кодексу об образовании? / С. Барабанова // Высшее образование в России.

— 2008. — № 2. — С. 79—82.

12. Барабашева Н. С. Правовой статус вузов в СССР / Н. С. Барабашева. — М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1979. — 216 с.

13. Бардашевич Н. О. Господарсько-правове забезпечення діяльності релігійних організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 „Господарське право, господарсько-процесуальне право” / Н. О. Бардашевич. — Донецьк, 2011. — 20 с.

14. Бардашевич Н. А. Хозяйственно-правовое обеспечение деятельности религиозных организаций : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Бардашевич Наталья Александровна. — Донецк, 2011. — 259 с.

15. Баринов Н. А. Права граждан по договору бытового заказа и их защита / Н. А. Баринов. — Саратов, 1973. — 162 с.

16. Беззубко Л. В. Державне управління та державне регулювання в системі вищої освіти України / Л. В. Беззубко, Л. С. Соколова // Держава та регіони. — 2008. — № 3. — С. 9—13. — (Серія "Державне управління").

17. Белегай Р. З. Деякі аспекти релігієзнавчої освіти в Україні / Р. З. Белегай // Університетські наукові записки : Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. — 2009. — № 1. — С. 71—75.

18. Белозеров А. В. Понятие и содержание обязательства по возмездному оказанию образовательных услуг: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Белозеров Антон Валентинович. — М., 2000. — 169 с.

19. Берлач А. Теоретичні аспекти адміністративної відповідальності за порушення порядку провадження господарської діяльності / А. Берлач, Є. Фурманчук // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 7. — С. 3—5.

20. Берлявский Л. Г. Правовая политика в сфере регулирования научной деятельности как предмет изучения / Л. Г. Берлявский // Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета. — 2009. — № 3. — С. 25—32.

21. Бесчастний В. Сучасні вимоги до підвищення ефективності підготовки наукових кадрів в ад’юнктурі / В. Бесчастний // Віче. — 2011. — № 8. — С. 2—3.

22. Бесчастний В. М. Механізми державного управління розвитком вищих навчальних закладів системи МВС України: дис.

... докт. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Бесчастний Віктор Миколайович. — К., 2010. — 498 с.

23. Бесчастний В. М. Мехінізми державного управління розвитком вищих навчальних закладів системи МВС України: теорія, методологія та практика : монографія / В. М. Бесчастний. — Донецьк : Юго-Восток, 2009. — 407 с.

24. Бесчастний В. М. Розвиток механізмів фінансування навчальних закладів в Україні / В. М. Бесчастний // Економіка та держава. — 2009. — № 10. — С. 54—56.

25. Бесчастний В. М. Стандартизація освітніх систем на етапі входження України до Болонського процесу / В. М. Бесчастний // Економіка та держава. — 2009. — № 9. — С. 77—79.

26. Біденко Н. Розвиток загальної середньої освіти в Україні в період незалежності [Електронний ресурс] / Н. Біденко // Наукові записки. — 2009. — Вип. 12. — С. 213—225. — (Серія "Історичні науки"). — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz_i/Ist/2009_12/statty/24.pdf.

27. Білоус О. Прикарпатський осередок новітніх знань / О. Білоус // Віче. — 2010. — № 19 (280). — С. 24.

28. Бобкова А. Г. Правове забезпечення рекреаційної діяльності. — Донецьк : Юго—Восток, 2000. — 308 с.

29. Бобкова А. Г. Щодо правового статусу відокремлених підрозділів господарських організацій / А. Г. Бобкова // Экономико-правовые исследования в ХХІ веке: практика применения Хозяйственного кодекса Украины и направления развития правового регулирования хозяйственных отношений (к 7-й годовщине принятия Хозяйственного кодекса Украины) : матер. четвертой межд. науч.-практ. интернет-конф. (г. Донецк, 23-30 марта 2010 года) / науч. ред. В. К. Мамутов; НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. — Донецк : Ноулидж, 2010. — С. 30—33.

30. Боголіб Т. Характер і особливості ринкових відносин у системі вищої освіти / Т. Боголіб // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 8. — С. 57—61.

31. Боголіб Т. М. Фінансові аспекти розвитку вищої освіти у США / Т. М. Боголіб // Фінанси України. — 2010. — № 2. — С. 70—82.

32.

Бойкова М. Нова правова концепція безкорупційного якісного набору студентів, що гарантує високу мотивацію в шкільному й університетському навчанні / М. Бойкова // Віче. — 2011. — № 8. — С. 3—4.

33. Болдырев В. А. Вопросы правоприменительной практики (De lege lata) / В. А. Болдырев // Ленинградский юридический журнал. — 2011. — № 2 (24). — С. 85—92.

34. Большая Советская Энциклопедия : [в 30 т] / гл. ред. А. М. Прохоров. — изд. 3-е. — М. : Большая советская энциклопедия, 1976— .— Т 25: Струнино — Тихорецк. — 1976. — 600 с.

35. Бондар А. Г. Народна освіта і педагогічна наука в Український РСР (1917-1967) / А. Г. Бондар, О. Г. Дзеревін, О. Г. Кобзар. — К. : Радянська школа, 1967. — 483 с.

36. Бондарь С. Д. Секта меннонитов в России (в связи с историей немецкой колонизации в России) / С. Д. Бондарь. — Петроград : тип. В. Д. Смирнова, 1916. — 207 с.

37. Боняк В. О. Конституційне право людини і громадянина на вищу освіту в Україні в контексті Болонської угоди / В. О. Боняк // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2008. — № 2. — С. 68—72.

38. Бостан Л. М. Оцінка (оцінювання) успішності та якості навчання в системі КМОРСОНП у вищих закладах освіти системи МВС України: проблеми і перспективи / Л. М. Бостан // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2009. — № 2. — С. 231—239.

39. Брагинский М. И. Общее учение о хозяйственных договорах / М. И. Брагинский. — Минск : Наука и техника, 1967. — 260 с.

40. Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права / С. Н. Братусь. — М. : Юрид. лит., 1963. — 196 с.

41. Бугайчук К. Л. Закордонний досвід організації дистанційного навчання: можливості застосування у вищій школі МВС України / К. Л. Бугайчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2009. — Вип. 44. — С. 215—221.

42. Булатов Е. В. Правовой статус учреждения как участника хозяйственных отношений : дис. ... канд.

юрид. наук : 12.00.04 / Булатов Евгений Викторович. — Донецк, 2004. — 210 с.

43. Булатов Е. В. Предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств учреждениями соціально-культурной сферы / Е. В. Булатов // Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения : сб. матер. "Круглого стола" (Донецк, 1 ноября 2001 г.). — Донецк : ИЭПИ НАН Украины, ООО "Юго-Восток, Лтд", 2002. — С. 38—42.

44. Булатов Е. В. Структура хозяйственно-правового статуса высших учебных заведений частной формы собственности / Е. В. Булатов, И. Н. Остривный // Економіка та право. — 2010. — № 1. — С. 61—66.

45. Булеца С. Б. Поняття договору про надання медичних послуг / С. Б. Булеца // Науковий вісник Ужгородського університету. — 2009. — Випуск 12. — С. 220—224. — (Серія "Право").

46. Бюджетний кодекс України : Закон України від 8 липня 2010 року № 2456—VI / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 50—51. — Ст. 572.

47. В Сингапур за высшим образованием [Электронный ресурс] // ЦМК Парта : интернет-сайт. — Режим доступа : http://www.parta.org/ru/news/stati/_v_singapur_za/.

48. Валитов С. С. Становление и развитие антимонопольно-конкурентного законодательства Украины : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.04 / Валитов Салават Сагадатгареевич. — Донецк, 2010. — 429 с.

49. Василюк А. Сучасні освітні системи : навч. посіб. / А. Василюк, Р. Пахоцінський, Н. Яковець. — Ніжин : Ред.-видавн. від НДПУ, 2002. — 139 с.

50. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К. ; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2007. — 1736 с.

51. Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В. Т. Буселя. — К. ; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2003. — 1440 с.

52. Великий В. І. Розвиток інституту ліцензування / В. І. Великий // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. — 2009. — № 4. — С. 172—179.

53. Вербенський М.

Г. Деякі аспекти організаційного забезпечення протидії транснаціональній злочинності / М. Г. Вербенський // Наука і правоохорона. — 2011. — № 4 (14). — С. 5—9.

54. Вербенський М. Г. Якісна підготовка кадрів Федерального бюро розслідувань – запорука успішної протидії організованій і транснаціональній злочинності у США / М. Г. Вербенський // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2008. — № 1. — С. 3—14.

55. Вергелес Д. Є. Проблеми процесу кодифікації законодавства / Д. Є. Вергелес, Н. М. Оніщенко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2012 р. м. Київ) / [уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин]. — К. : НТУУ "КПІ", 2012. — С. 36—38.

56. Вифлеемский А. Б. Совершенствование социально-экономического механизма образовательных учреждений в условиях рыночных преобразований : монография / А. Б. Вифлеемский. — Н. Новгород, 2001. — 207 с.

57. Віхров О. П. Організаційно-господарські зобов’язання з ліцензування господарської діяльності / О. П. Віхров // Часопис Київського університету права. — 2011. — № 1. — С. 158—161.

58. Внукова Н. Інноваційний потенціал вищої школи у глобальних викликах ХХІ століття / Н. Внукова // Вища школа. — 2010. — № 12. — С. 26—36.

59. Войно-Данчишина О. Л. Аттестация в ВУЗе: правовая регламентация / О. Л. Войно-Данчишина // Право і безпека. — 2010. — № 1(33). — С. 132—134.

60. Войно-Данчишина О. Л. Правове регулювання вищої юридичної освіти і науки в Росії в ХІХ ст. (на матеріалах Українських губерній) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Войно-Данчишина Ольга Леонідівна. — Харків, 2006. — 231 с.

61. Волкова Н. С. К вопросу о статусе частных образовательных организаций за рубежом / Н. С. Волкова, Ф. М. Цомартова // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. — 2010. — № 3. — С. 74—78.

62. Волошина О. В. Особливості запровадження інноваційних технологій у відомчих навчальних закладах / О. В. Волошина, Г. С. Безверхня // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2009. — № 2. — С. 276—283.

63. Волчанская Л. М. Динамика договора возмездного оказания образовательных услуг / Л. М. Волчанская // Юридическое образование и наука. — 2002. — № 2. — С. 21—24.

64. Высшее образование [Электронный ресурс] // po.singapu.ru : интернет-сайт. — Режим доступа : http://po.singapu.ru/high_education/.

65. Высшее образование в Узбекистане [Электронный ресурс] // Национальный офис Темпус в Узбекистане : веб-сайт. — Режим доступа : country_fiche_uzbekistan_ru_dec_2010.doc.

66. Гадяцький трактат [Електронний ресурс] / [перек. з польської В. Шевчук] // Хронологія мовних подій в Україні : веб-сайт. — Режим доступу: http://movahistory.org.ua/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82).

67. Галай А. Шляхи впровадження курсу юридичної клінічної освіти у навчальний процес вищих навчальних закладів України / А. Галай // Право України. — 2009. — № 1. — С. 16—21.

68. Галай В. Юридичні клініки як суб’єкти захисту прав пацієнтів в Україні / В. Галай // Право України. — 2009. — № 9. — С. 101—105.

69. Галай Ю. Г. Коррупция и кумовство при получении ученых степеней в университетах Российской империи / Ю. Г. Галай // Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2010. — № 2 (13). — С. 19—24.

70. Головатий М. Болонський процес і проблеми модернізації національної освіти в Україні [Електронний ресурс] / М. Головатий // Персонал плюс. — 2007, 14-20 листопада. — № 44 (247). — Режим доступу: http://www.personal-plus.net/247/2684.html.

71. Головій Л. До питання визначення поняття "освітня послуга" / Л. Головій // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 7. — С. 43—46.

72. Горбунов М. А. Юридические лица в римском праве / М. А. Горбунов // Вестник Московского университета МВД России. — 2009. — № 5. — С. 91—96.

73. Господарське право України : навч. посіб. / за заг. ред. Н. О. Саніахметової. — Х. : Одісей, 2005. — 608 с.

74. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 436—IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18—22. — Ст. 144.

75. Господарськимй кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред. Коссака В. М. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672 с.

76. Грабовська Г. М. Правове забезпечення освітньої сфери в період Західноукраїнської Народної Республіки / Г. М. Грабовська // Часопис Київського університету права. — 2009. — № 4. — С. 65—69.

77. Гражданское право : учебник для вузов : Часть первая / под общ. ред. проф. Т. И. Илларионовой, доц. Б. М. Гонгало, доц. В. А. Плетнева. — М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1998. — 464 с.

78. Гривенная Е. Н. Теоретико-методологические аспекты определения качества высшего профессионального образования / Е. Н. Гривенная // Вестник Московского университета МВД России. — 2011. — № 1. — С. 21—27.

79. Гриняк А. Особливості розмежування договорів підряду та договорів із надання послуг / А. Гриняк // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 4. — С. 18—20.

80. Гришина А. Южная Корея – «страна контрастов» [Электронный ресурс] / А. Гришина // КомпасГид. — Режим доступа : http://kompasgid.ru/?p=218.

81. Грищенко К. Г. Правове регулювання видатків на вищу освіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / К. Г. Грищенко. — К., 1999. — 19 с.

82. Гук Н. Вища освіта крізь призму ринку праці / Н. Гук // Віче. — 2012. — № 6. — С. 8—10.

83. Гунчак В. Університет – кузня елітарних кадрів / В. Гунчак // Вища школа. — 2011. — № 7—8. — С. 7—18.

84. Гурак Л. В. Особливості регулювання та управління господарською діяльністю державних вищих навчальних закладів / Л. В. Гурак // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. — 2011. — № 6. — С. 154—162. — (Серія "Економічна теорія та право").

85. Гусарєв С. Д. Тези до історичного портрету правової системи України (період з Х до ХХ ст.) / С. Д. Гусарєв // Право і суспільство. — 2009. — № 1. — С. 22—26.

86. Даньшин Н. Болонский тупик Украины [Электронный ресурс] / Н. Даньшин // Вечерний Донецк : сайт. — Режим доступа: http:/vecherka.donetsk.ua/index.php?id=4647&show=news&newsid=29787.

87. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР об учреждении Государственной комиссии по просвещению от 9 (22) ноября 1917 года // СУ РСФСР. — 1917. — № 3. — Ст. 32.

88. Демидова Л. А. О системном подходе к качеству профессионального образования / Л. А. Демидова // Правовая политика и правовая жизнь. — 2006. — № 4. — С. 147—151.

89. Демченко С. Чи потрібен Україні Господарський кодекс? / С. Демченко // Голос України. — 2008. — № 179. — 20 вер. — С. 7.

90. Деревянко Б. Визначення критеріїв класифікації навчальних закладів / Б. Деревянко // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 2. — С. 23—26.

91. Деревянко Б. Комерційний статус суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері освіти / Б. Деревянко // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 8. — С. 114—118.

92. Деревянко Б. В. Господарсько-правове регулювання надання послуг у сфері освіти : монографія / Б. В. Деревянко ; МВС України, Донецький юридичний інститут. — Донецьк : Видавничий дім "Кальміус", 2012. — 528 с.

93. Деревянко Б. В. Атестація науково-педагогічних працівників як засіб легітимації та непрямий засіб регулюючого впливу держави на діяльність навчальних закладів / Б. В. Деревянко // Економіка та право. — 2011. — № 3 (31). — С. 68—72.

94. Деревянко Б. В. Виготовлення інноваційного продукту як надання додаткових послуг у сфері освіти / Б. В. Деревянко // Університетські наукові записки. — 2011. — № 2 (38). — С. 177—182.

95. Деревянко Б. В. Возможности совершенствования законодательства Украины об образовании на примере опыта США / Б. В. Деревянко // Экономика, социология и право. — 2013. — № 1. — С. 85—90.

96. Деревянко Б. В. Вопросы разграничения компетенции между органами управления учебного заведения / Б. В. Деревянко // Общество и право. — 2012. — № 5. — С. 309—315.

97. Деревянко Б. В. Выполнение научно-исследовательских работ высшими учебными заведениями как фактор достижения частных и публичных интересов / Б. В. Деревянко // Наука и ее роль в современном мире : матер. Междунар. науч.-практ. конф. : Т. 1. — Караганды : Болашак-Баспа, 2011. — С. 154—157.

98. Деревянко Б. В. Господарсько-правові аспекти регіонального розвитку освітньої сфери / Б. В. Деревянко // Регіональний розвиток – основа розбудови української держави : мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (секція 2 «Правові, соціальні та інформаційні аспекти регіонального розвитку»), м. Донецьк, 9-10 квітня 2013 р. / Донецький державний університет управління. — Донецьк: ДонДУУ, 2013. — С. 54—56.

99. Деревянко Б. В. Забезпечення прав власників майна приватних ВНЗ при їх реорганізації [Електронний ресурс] / Б. В. Деревянко // Форум права. — 2010. — № 4. — С. 286—291. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10dbvpir.pdf.

100. Деревянко Б. В. Інноваційна діяльність ВНЗ в Україні / Б.В. Деревянко // Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності : навч. посібник / Б. В. Деревянко ; МВС України, Донецький юридичний інститут. — Донецьк : Видавничий дім "Кальміус", 2012. — С. 49—56.

101. Деревянко Б. В. Інноваційна складова діяльності навчальних закладів / Б. В. Деревянко // Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 червня 2011 р., м. Одеса) / уклад. Р. Є. Еннан, Г. О. Ульянова ; Національний університет "Одеська юридична академія". — Одеса, 2011. — С. 18—20.

102. Деревянко Б. В. Історичний розвиток правового регулювання надання послуг у сфері освіти на українських землях у ХVІІІ столітті [Електронний ресурс] / Б. В. Деревянко // Форум права. — 2011. — № 3. — С. 201—205. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11dbvzuc.pdf.

103. Деревянко Б. В. Історичний розвиток правового регулювання надання послуг у сфері освіти на українських землях (період Середньовіччя) / Б. В. Деревянко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2011. — № 4 (47). — С. 35—40.

104. Деревянко Б. В. Історичний розвиток правового регулювання надання послуг у сфері освіти на українських землях з початку ХІХ століття до радянських часів / Б. В. Деревянко // Університетські наукові записки. — 2011. — № 4 (40). — С. 5—14.

105. Деревянко Б. В. Історичний розвиток правового регулювання надання послуг у сфері освіти на українських землях (від 1920-х років до початку ХХІ століття) / Б. В. Деревянко // Вісник Донецького національного університету. — 2011. — Вип. 2. — С. 232—239. — (Серія В "Економіка і право").

106. Деревянко Б. В. Історичний розвиток правового регулювання надання послуг у сфері освіти на українських землях (у радянські та пострадянські часи) / Б. В. Деревянко // Право і суспільство. — 2011. — № 6. — С. 26—34.

107. Деревянко Б. В. Ліцензування як засіб регулюючого впливу держави на діяльність навчальних закладів [Електронний ресурс] / Б. В. Деревянко // Форум права. — 2011. — № 4. — С. 167—178. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11dbvdnz.pdf.

108. Деревянко Б. В. Механизмы финансово-правового регулирования сферы образования США. О возможности использования данного опыта в Украине / Б. В. Деревянко // Закон и право. — 2013. — № 2. — С. 112—115.

109. Деревянко Б. В. Надання освітніх послуг як вид господарської діяльності / Б. В. Деревянко // Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин в Україні : зб. наук. праць за результатами Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 14-15 травня 2010 року). — Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. — С. 279—282.

110. Деревянко Б. В. Надання освітніх послуг: правовий статус суб’єктів : монографія / Б. В. Деревянко ; МВС України, Донецький юридичний інститут. — Донецьк : Видавничий дім "Кальміус", 2011. — 335 с.

111. Деревянко Б. В. Напрями удосконалення фінансової основи господарювання навчальних закладів / Б. В. Деревянко // Економіка та право. — 2012. — № 1 (32). — С. 106—112.

112. Деревянко Б. В. Науково-дослідні роботи як додаткові послуги навчальних закладів / Б. В. Деревянко // Юридичний вісник Причорномор’я. — 2011. — № 2 (2). — С. 120—130.

113. Деревянко Б. В. Наявність сучасної майнової бази як засіб конкурентного захисту вітчизняних навчальних закладів / Б.В. Деревянко // Экономико-правовые исследования в XXI веке: правовые средства защиты национальной экономики : матер. девятой межд. науч.-практ. интернет-конф. (г. Донецк, 9-16 марта 2012 года) / науч. ред. В. К. Мамутов; НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. — Донецк: Ноулидж, 2012. — C. 65—68.

114. Деревянко Б. В. Необхідність співпраці держави і приватного капіталу в освітній галузі / Б. В. Деревянко // Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу : матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 90-річчю СНУ ім. В. Даля (м. Луганськ, 3-10 лютого 2010 р.) / за загальн. редакц. О. В. Шаповалової. — Луганськ : Вид-во СНУ, 2010. — С. 170—172.

115. Деревянко Б. В. Освітнє законодавство держав - учасниць СНД: можливість запозичення Україною / Б. В. Деревянко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2012. — № 4 (51). — С. 70—79.

116. Деревянко Б. В. О кодификации образовательного законодательства Украины / Б. В. Деревянко // Вестник Воронежского института МВД России. — 2013. — № 1. — С. 114—119.

117. Деревянко Б. В. Питання забезпечення економічного суверенітету вітчизняних суб’єктів господарювання у сфері надання освітніх послуг / Б. В. Деревянко // Экономико-правовые исследования в ХХІ веке: правовое обеспечение экономического суверенитета Украины в условиях углубления международной интеграции : матер. шестой межд. науч.-практ. интернет-конф. (г. Донецк, 21-30 сентября 2010 года) / науч. ред. В. К. Мамутов; НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований. — Донецк : Ноулидж (донецкое отделение), 2010. — С. 83—86.

118. Деревянко Б. В. Питання забезпечення прав виконавця за договором про надання освітніх послуг / Б. В. Деревянко // Господарсько-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. "Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України" (м. Донецьк, 26 листопада 2010 р.) : у 2 ч. Ч. 1. — Донецьк : Цифрова типографія, 2010. — С. 10—13.

119. Деревянко Б. В. Питання захисту прав громадян та інтересів України у зв’язку з приходом на ринок освітніх послуг іноземних організацій / Б. В. Деревянко // Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького : зб. наук. праць / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. та ін.]. — К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2012. — С. 175—178.

120. Деревянко Б. В. Питання накладення арешту на майно навчального закладу / Б. В. Деревянко // Господарсько-правове забезпечення розвитку сучасної економіки України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції "Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку сучасної економіки України" (м. Донецьк,14 листопада 2008 року) : у 3 ч. Ч. 2. — Донецьк : Цифрова типографія, 2008. — С. 76—77.

121. Деревянко Б. В. Питання правового регулювання діяльності закладів релігійної освіти у європейських державах / Б. В. Деревянко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 11 (листопад). — С. 24—30.

122. Деревянко Б. В. Питання фінансового забезпечення навчальних закладів в Україні / Б. В. Деревянко // Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих вчених : мат. всеукр. наук.-практ. конф. (в авторській редакції), (Донецьк, 24 лютого 2012) : матеріали у 2 ч. — Донецьк : ЧП "ИД "Кальміус", 2012. — Ч. 1. — С. 9—11.

123. Деревянко Б. В. Порядок створення навчальних закладів та його правова природа / Б. В. Деревянко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2012. — № 1 (48). — С. 167—171.

124. Деревянко Б. В. Послуги у сфері освіти: правове регулювання: монографія / Б. В. Деревянко ; МВС України, Донецький юридичний інститут. — Донецьк : Видавничий дім "Кальміус", 2013. — 387 с.

125. Деревянко Б. В. Правове забезпечення підготовки фахівців, необхідних для господарської сфери Донецького регіону / Б. В. Деревянко // Правове забезпечення соціально-економічного розвитку регіону : мат. регіон. наук.-практ. конф. з нагоди 30-річчя економіко-правового факультету ДонНУ (12 квітня 2013 р.) / За ред. д.ю.н., проф. А.Г. Бобкової. — Донецьк: ДонНУ, 2013. — С. 64—66.

126. Деревянко Б. В. Правове регулювання надання послуг з підвищення кваліфікації та надання освіти дистанційно / Б. В. Деревянко // Юридична Україна. — 2012. — № 8. — С. 83—89.

127. Деревянко Б. В. Правове регулювання створення та діяльності промислово-фінансових груп : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Деревянко Богдан Володимирович. — Донецьк, 2004. — 227 с.

128. Деревянко Б. В. Правове стимулювання економії природних ресурсів та основних засобів навчальними закладами Україні / Б. В. Деревянко // Розвиток підприємництва в Україні: економіко-правове забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. (13-14 грудня 2007 р., м. Львів) / відп. ред. д.е.н., проф. О. Є. Кузьмін. — Львів : НВФ "Українські технології", 2007. — С. 77—80.

129. Деревянко Б. В. Правовий статус суб’єктів господарського права, які не є навчальними закладами та надають послуги у сфері освіти / Б. В. Деревянко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2011. — № 4. — С. 138—145.

130. Деревянко Б. В. Правові питання атестації науково-педагогічних працівників / Б. В. Деревянко // Господарсько-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. "Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України" : Ч. 1 (м. Донецьк, 25 листопада 2011 р.) / ред. кол. М. Л. Шелухін, Б. В. Деревянко, В. В. Родіна. — Донецьк : Видавничий дім "Кальміус", 2011. — С. 20—23.

131. Деревянко Б. В. Правові питання підвищення ефективності використання майнової основи господарювання навчальних закладів / Б. В. Деревянко // Вісник господарського судочинства. — 2012. — № 4. — С. 56—65.

132. Деревянко Б. В. Пропозиції змін Господарського та Податкового кодексів України / Б. В. Деревянко // Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин : збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 17–18 травня 2013 р.). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. — С. 395—397.

133. Деревянко Б. В. Регулювання надання послуг у сфері освіти господарсько-правовим інструментарієм / Б. В. Деревянко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2012 р. м. Київ) / уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. — К. : НТУУ "КПІ", 2012. — С. 277—279.

134. Деревянко Б. В. Статус суб’єктів господарського права, які надають та отримують послуги у сфері освіти / Б. В. Деревянко // Наука і правоохорона. — 2011. — № 4. — С. 223—227.

135. Деревянко Б. В. Суб’єкти господарського права та суб’єкти господарювання у сфері надання освітніх послуг / Б. В. Деревянко // Экономико-правовые исследования в ХХІ веке: практика применения Хозяйственного кодекса Украины и направления развития правового регулирования хозяйственных отношений (к 7-й годовщине принятия Хозяйственного кодекса Украины) : матер. четвертой межд. науч.-практ. интернет-конф. (г. Донецк, 23-30 марта 2010 года) / науч. ред. В. К. Мамутов; НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. — Донецк : Ноулидж, 2010. — С. 66—70.

136. Деревянко Б. В. Теоретичні засади підприємницької господарської діяльності вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Б. В. Деревянко // Форум права. — 2013. — № 1. — С. 249—255. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13dbvvnz.pdf.

137. Деревянко Б. В. Щодо напрямів розвитку господарсько-правового забезпечення сучасної економіки / Б. В. Деревянко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2006. — № 4. — С. 221—229.

138. Деревянко Б. В. Щодо вдосконалення системи навчальних закладів Донецького регіону на основі зарубіжного досвіду / Б. В. Деревянко // Город, регион, государство : экономико-правовые проблемы хозяйствования : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. / [НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований ; редкол.: Богачев С. В. (отв. ред. и др.)]. — Донецк : Ноулидж (донецкое отделение), 2011. — С. 66—68.

139. Деревянко Б. В. Щодо визначення видів послуг у сфері освіти / Б. В. Деревянко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 7 (липень). — С. 47—53.

140. Деревянко Б. В. Щодо визначення критеріїв ефективності виконання науково-дослідних робіт як додаткових послуг навчальних закладів / Б. В. Деревянко // Економіко-правовий часопис. — 2011. — № 2. — С. 182—191.

141. Деревянко Б. В. Щодо визначення напрямів розвитку законодавства про об’єднання підприємств в Україні / Б. В. Деревянко // Гармонизация законодательства Украины и международная интеграция: внешнеэкономический аспект : сб. науч. тр. / Ин-т экономико-правовых исследований НАН Украины ; редкол.: Мамутов В. К. (отв. ред.) [и др.]. — Донецк : Юго-Восток, Лтд, 2006. — С. 95—105.

142. Деревянко Б. В. Щодо визначення напрямів розвитку сфери надання освітніх послуг / Б. В. Деревянко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2010. — № 3 (42). — С. 182—186.

143. Деревянко Б. В. Щодо визначення обсягів господарської компетенції навчальних закладів / Б. В. Деревянко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2012. — № 2 (49). — С. 181—188.

144. Деревянко Б. В. Щодо визначення понять "надання освітніх послуг" та "надання послуг у сфері освіти" / Б. В. Деревянко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2011. — № 4 (57). — С. 92—109.

145. Деревянко Б. В. Щодо визначення шляхів оптимізації системи навчальних закладів на рівні окремих регіонів України / Б. В. Деревянко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2011. — № 6. — С. 258—266.

146. Деревянко Б. В. Щодо економії фінансових та майнових ресурсів навчальними закладами / Б. В. Деревянко // Нове міжнародне та національне законодавство – нові завдання юридичної науки : Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 16-17 лютого 2012 року) : у 3 т. Т. 2. — К. : Центр правових наукових досліджень, 2012. — С. 16—18.

147. Деревянко Б. В. Щодо захисту права власності при реорганізації невеликих ВНЗ / Б. В. Деревянко // Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності : зб. наук. праць / за ред. В. В. Галунька. — Херсон-Тернопіль : ХЮІ ХНУВС, ПАТ "Херсонська міська друкарня", 2011. — С. 11—13.

148. Деревянко Б. В. Щодо компетенції навчальних закладів у відносинах зі споживачами освітніх послуг / Б. В. Деревянко // Новітні наукові дослідження держави і права. — 2012 : збірн. наук. праць / за ред. П. М. Шапірка, О. В. Козаченка. — Миколаїв : Іліон, 2012. — С. 37—42.

149. Деревянко Б. В. Щодо мінімізації суб’єктивізму при наданні платних послуг приватним особам вищими навчальними закладами системи МВС / Б. В. Деревянко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2012. — № 3 (50). — С. 204—212.

150. Деревянко Б. В. Щодо обрання організаційно-правової форми суб’єктами господарювання, які надають послуги у сфері освіти / Б. В. Деревянко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. — 2011. — Вип. 16. — С. 138—141.

151. Деревянко Б. В. Обсяг повноважень навчальних закладів при припиненні відносин зі споживачами / Б. В. Деревянко // Університетські наукові записки. — 2012. — № 3 (43). — С. 220—226.

152. Деревянко Б. В. Щодо оптимального співвідношення публічної і приватної власності у сфері освіти / Б. В. Деревянко // Роль публичной собственности в обеспечении социально-экономического развития Украины : матер. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 18 сентября 2012 г.) / НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований ; редкол. : Мамутов В. К. (науч. ред.) [и др.]. — Донецк : Юго-Восток, 2012. — С. 114—117.

153. Деревянко Б. В. Щодо оптимальної організаційно-правової форми утворення великих навчальних комплексів / Б. В. Деревянко // Сучасні проблеми правової системи України: збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практич. конф. (28 жовтня 2010 р., м. Київ) / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. та ін.]. — Випуск 2. — К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2010. — С. 256—257.

154. Деревянко Б. В. Щодо перспектив регулювання підприємницької діяльності цивільним та господарським законодавством // Законодательное обеспечение экономической политики государства и юридическое образование : матер. междунар. науч.-практ. конф. (Донецк — Святогорск, 16-17 апр. 2009 г.) / МОН Украины, Донецкий национальный университет; ред. кол.: А. Г. Бобкова и [др.]. — Донецк : Юго-Восток, 2009. — С. 77—80.

155. Деревянко Б. В. Щодо підвищення ефективності використання майна навчальних закладів / Б. В. Деревянко // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих науковців : матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. — Тернопіль : Юридична лінія, 2012. — С. 125—127.

156. Деревянко Б. В. Щодо правової природи освітніх послуг / Б. В. Деревянко // Наука і правоохорона. — 2011. — № 3. — С. 176—182.

157. Деревянко Б. В. Щодо регулювання діяльності об’єднань підприємств цивільним і господарським законодавством / Б. В. Деревянко // Реалізація чинних Цивільного та Господарського законодавства України: проблеми та перспективи : зб. наук. праць (за матер. наук.-практ. конф., м. Київ, 24 листоп. 2005 р.) / редкол.: О. Д. Крупчан (голова) та [ін.]. — К. : НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. — С. 233—236.

158. Деревянко Б. В. Щодо розмежування компетенції між органами управління вищого навчального закладу / Б. В. Деревянко // Правове життя сучасної України. : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.) : Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. ун-т "Одеська юридична академія". — Одеса : Фенікс, 2012. — С. 233—234.

159. Деревянко Б. В. Щодо ролі холдингів у виконанні інноваційних завдань держави / Б. В. Деревянко // Проблеми господарського права і методика його викладання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк, 12-13 травня 2006 року). — Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2006. — С. 40—43.

160. Дєєва Л. Г. Засоби досягнення цілей діяльності вищої школи / Л. Г. Дєєва // Економіка та право. — 2009. — № 2. — С. 132—137.

161. Джабраілов Р.А. Господарська правосуб’єктність міста : теорія і практика : монографія / Р.А. Джабраілов ; НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. — Донецьк : Вид-во «Ноулідж», 2010. — 455 с.

162. Джонстоун Д. Б. Система высшего образования в США: структура, руководство, финансирование / Д. Б. Джонстоун // Университетское управление: практика и анализ. — 2003. — № 5—6 (28). — С. 92—102.

163. Джумагельдієва Г. Щодо окремих питань правового регулювання вартості залізничних перевезень вантажів / Г. Джумагельдієва // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 5. — С. 14—15.

164. Дзвінчук Д. І. Ринок праці та вища освіта в суспільстві знань / Д. І. Дзвінчук // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. — Івано-Франківськ, 2008. — № 4. — С. 24—29. — (Додаток 1 "Безперервна освіта в Україні: реалії та перспективи").

165. Дзоз В. Освітня справа як складник гуманітарної політики держави / В. Дзоз // Вища освіта України. — 2004. — № 4. — С. 37—40.

166. Долечек В. С. Надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 „Механізми державного управління” / В. С. Долечек. — К., 2005. — 20 с.

167. Долженков О. Ф. Ступенева вища освіта в Україні: окремі соціально-правові аспекти / О. Ф. Долженков, В. О. Меркулова // Південноукраїнський правничий часопис. — 2008. — № 3. — С. 265—268.

168. Домашенко А. Результат услуг: что это такое? / А. Домашенко // Бухгалтерия. — 2004. — № 12 (Март). — С. 65—66.

169. Домбровська С. М. До питання про деякі теоретичні положення реформування державного управління системою вищої освіти України / С. М. Домбровська // Держава та регіони. — 2011. — № 1. — С. 31—34. — (Серія "Державне управління").

170. Домбровська С. М. Теоретичні аспекти формування механізмів державного управління у реформуванні вищої освіти України [Електронний ресурс] / С. М. Домбровська // Державне будівництво. — 2010. — № 2. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2010-2/doc/2/01.pdf.

171. Дорохова Г. А. Законодательство о народном образовании. Теоретические проблемы совершенствования / Г. А. Дорохова. — М. : Наука, 1985. — 160 с.

172. Дорохова Г. А. Управление народным образованием в СССР / Г. А. Дорохова. — М. : Юрид. лит., 1965. — 178 с.

173. Дронишинец Н. П. Проблемы управления системой высшего образования в Японии (продолжение) / Н. П. Дронишинец // Университетское управление. — 2002. — № 2 (21). — С. 81—87.

174. Дубровін С. Інноватика в сучасній освіті: обирай найкращу / С. Дубровін // Віче. — 2011. — № 21. — С. 35.

175. Дубровін С. Сільська бібліотека: останні барикади? / С. Дубровін // Віче. — 2011. — № 15—16. — С. 60—61.

176. Дубровка О. В. Особливості державного регулювання ринку послуг вищої освіти / О. В. Дубровка // Педагогіка і психологія. — 2004. — № 4. — С. 63—72.

177. Дяків О. Нормативно-правове забезпечення державної політики регулювання взаємозв’язку освіти та ринку праці / О. Дяків // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. — 2010. — № 1. — С. 103—112.

178. Енакиев Федор Егорович [Текст] [Электронный ресурс] // Нестерцов В. Д. Деловая элита Донбасса XIX — начало XX вв. : монография / В. Д. Нестерцов, С. М. Нестерцова, Е. В. Щербинина. — Донецк : Юго-Восток, Лтд, 2007. — Режим доступа : http://infodon.org.ua/pedia/205.

179. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.

180. Енциклопедія українознавства. Загальна частина : у 3 т. Т. 3/ [Репринтне відтворення 1949 р.]. — К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 1995. — 1280 с.

181. Ерыгина Г. П. Совершенствование регламентации фінансово-хозяйственной деятельности НИИ как фактор предупреджения правонарушений / Г. П. Ерыгина // Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения : сб. матер. "Круглого стола" (Донецк, 1 ноября 2001 г.). — Донецк : ИЭПИ НАН Украины, Юго-Восток, Лтд, 2002. — С. 100—102.

182. Железняк О. О трех реформах образования в Японии [Электронный ресурс] / О. Железняк // Вести образования : электронная газета. — 2011, 25 июля. — № 1 (181). — Режим доступа : http://eurekanext.livejournal.com/1945.html.

183. Жилинский С. Э. Правовая основа предпринимательской деятельности (предпринимательское право) : курс лекций / С. Э. Жилинский. — М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1998. — 662 c.

184. Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. — К. : Видавничий дім Ін Юре, 2003. — 415 с.

185. Загородній С. Окремі аспекти визначення та співвідношення освітніх послуг і послуг з професійної підготовки особи / С. Загородній // Підприємництво, господарство і право. — 2010. — № 6. — С. 3—7.

186. Загородній С. А. Договір про професійну підготовку у вищому навчальному закладі: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Загородній Сергій Андрійович. — Х., 2007. — 188 с.

187. Загородній С. А. Одностороннє розірвання договору про професійну підготовку особи у вищому навчальному закладі на вимогу виконавця / С. А. Загородній // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2009. — Вип. 44. — С. 221—229.

188. Задерейчук І. П. Правове регулювання розвитку освіти в німців півдня України наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. / І. П. Задерейчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. — 2010. — № 2. — С. 42—51. — (Серія "Юридична").

189. Задорожний Ю. А. Зародження та формування юридичної освіти в країнах Західної Європи / Ю. А. Задорожний // Проблеми вдосконалення підготовки юристів: професійні та морально-етичні аспекти : зб. мат. наук.-метод. конф., жовтень 2008. — К. : КНЕУ, 2008. — С. 127—131.

190. Заросило В. О. Адміністративно-управлінські аспекти розширення участі та збільшення чисельності працівників органів внутрішніх справ України у міжнародних миротворчих операціях / В. О. Заросило // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2009. — № 1. — С. 81—90.

191. Защита прав потребителей (практическое пособие о применении действующего законодательства Украины). Т. 1 / [В. В. Дашевский, В. Я. Ластовина, В. П. Палиюк, А. А. Терлецкий] ; под общ. ред. В. П. Палиюка. — Николаев : МП "Возможности Киммерии", 1996. — 272 с.

192. Зельдіна О. Кодифікація законодавства як засіб забезпечення його стабільності / О. Зельдіна // Право України. — 2009. — № 5. — С. 67—72.

193. Земельний кодекс України : Закон України від 25 жовтня 2001 року № 2768—III / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 3-4. — Ст. 27.

194. Зигало О. А. Особливості децентралізованої системи управління сферою освіти: досвід Франції [Електронний ресурс] / О. А. Зигало // Актуальні проблеми державного управління. — 2010. — № 2 (38). — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu/2010_2/doc/4/02.pdf.

195. Зинурова Э. Г. Основные тенденции реформирования системы образования в Японии (конец XX - начало XXI в.): дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Зинурова Эльвира Галимжановна. — Казань, 2004. — 179 с.

196. Зубарев В. И. Системы высшего образования стран Запада : справочник в 2-х ч. / В. И. Зубарев, А. Е. Голубев, В. Ф. Станис. — М. : Изд-во УДН, 1991. — 145 с.

197. Иванов А. В. Тенденции в высшем образовании и их влияние на организацию учебного процесса в Академии экономической безопасности МВД России / А. В. Иванов // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. — 2009. — № 9. — С. 100—106.

198. Иванов А. Е. Высшая школа России в конце ХIХ – начале ХХ века / А. Е. Иванов. — М. : Наука, 1991. — 392 с.

199. Иванова Т. Б. Основные принципы профессиональной подготовки специалистов в условиях регионального представительства крупного вуза / Т. Б. Иванова // Вестник Московского университета МВД России. — 2009. — № 5. — С. 12—13.

200. Из прошлого немецких колоний Украины : Ч. 1 / [А. И. Красюк, Г. Ф. Кязымова, И. П. Серов, Э.Г. Плесская]. — Одесса : Б.и., 1994. — 53 с.

201. Ильина О. В. Современная реформа образования в России: правовой аспект / О. В. Ильина // Вестник СГАП. — 2010. — № 5 (75). — С. 25—29.

202. Интервью В. Ф. Яковлева // Закон. — 2009. — май. — С. 8.

203. Иоффе О. С. Обязательственное право / О. С. Иоффе. — М. : Юрид. лит., 1975. — 872 с.

204. Кабалкин А. Ю. Сфера обслуживания: гражданско-правовое регулирование / А. Ю. Кабалкин. — М. : Наука, 1972. — 200 с.

205. Кабалкин А. Ю. Услуги в гражданском праве Российской Федерации / А. Ю. Кабалкин // Сборник научных трудов, посвященных памяти В. А. Рясенцева. — М. : Юристъ, 1995. — С. 34—43.

206. Калачова І. В. Статистика послуг : концептуальні основи реформування / І. В. Калачова // Статистика України. — 2001. — № 4. — С. 24—28.

207. Калмыков Ю. Х. К понятию обязательства по оказанию услуг в гражданском праве / Ю. К. Калмыков // Избранное. Труды. Статьи. Выступления / сост. О. М. Козырь, О. Ю. Шилохвост ; Исслед. Центр частого права. — М. : Статут, 1998. — С. 29—34.

208. Каменская В. Ю. Библиотечное дело в системе юридического образования / В. Ю. Каменская, А. Б. Лисюткин // Вестник Саратовской государственной академии права. — 2009. — № 3. — С. 220—223.

209. Карпуленко М. Аналіз сучасного стану кредитування та надання допомоги студентам вищих навчальних закладів Польщі / М. Карпуленко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президенті України. — 2010. — Вип. 1. — С. 266—272.

210. Карчевский К. А. Платные образовательные услуги высших заведений образования МВД Украины: гражданско-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Карчевский Константин Анатольевич. — Х., 2001. — 193 с.

211. Карчевський К. А. Ліцензування господарської діяльності: правова природа, джерела правового регулювання, поняття та ознаки / К. А. Карчевський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2009. — Вип. 44. — С. 180—188.

212. Кахнич В. Передумови та заснування Львівського університету / В. Кахнич // Вісник Львівського університету. — 2011. — Вип. 52. — С. 64—70. — (Серія "Юридична").

213. Кахнич В. Розвиток правової науки та освіти на юридичному факультеті Львівського університету за часів Австрії та Австро-Угорщини / В. Кахнич // Вісник Львівського університету. — 2010. — Вип. 50. — С. 66—71. — (Серія "Юридична").

214. Каюк Д. Г. Державно-правова модернізація Японії в світлі епохи Мейдзі / Д. Г. Каюк // Право і суспільство. — 2009. — № 2. — С. 17—24.

215. Кванина В. В. Договор на оказание возмездных услуг : учебное пособие / В. В. Кванина. — Челябинск : Изд-во ЮурГУ, 2002. — 98 с.

216. Кванина В. В. Особенности прав и обязанностей сторон по договору на оказание возмездных образовательных услуг / В. В. Кванина // Право и образование. — 2005. — № 2. — С.75—82.

217. Кларк М. Вплив ранжирування у вищій освіті на доступ, вибір і можливості студентів / М. Кларк // Вища школа. — 2009. — № 11. — С. 112—125.

218. Клименко О. О. Дослідження факторів впливу на трудову еміграцію з України / О. О. Клименко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. — 2010. — № 1. — Ч. ІІ. — С. 205—208.

219. Кодекс Республики Беларусь об образовании : Закон Республики Беларусь от 13 января 2011 года № 243—З / Палата представителей Республики Беларусь // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. — 2011. — № 13. — 2/1795.

220. Козарь Т. П. Сучасна парадигма формування освітньої політики держави в Україні / Т. П. Козарь // Економіка та держава. — 2009. — № 7. — С. 110—112.

221. Козловский В. Скаутов накажут за нетерпимость [Електронний ресурс] / В. Козловский // BBC World Service. — Режим доступу : http://www.bbc.co.uk/russian/0913_1.shtml.

222. Козуб Т. В Минобразования подсчитали стоимость "качественного" диплома / Т. Козуб // Комсомольская правда (Украина). — 2010, 1 июня. — С. 1.

223. Колісніченко Н. М. Відкрита модель вищої освіти як базова в період трансформацій / Н. М. Колісніченко // Вісник Української академії державного управління. — 2002. — № 2. — С. 171—172.

224. Коломоєць Н. В. Специфіка вищих навчальних закладів системи МВС України / Н. В. Коломоєць // Наше право. — 2010. — № 3. — С. 44—46.

225. Коломоєць Т. О. Атестація наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в системі функцій державного управління в сфері юридичної науки: аналіз зарубіжного досвіду на прикладі країн пострадянського простору / Т. О. Коломоєць, О. Ю. Меліхова // Вісник Запорізького національного університету. — 2009. — № 2. — С. 55—62.

226. Комаров В. Сучасні аспекти модернізації вищої юридичної освіти / за підсумками круглого столу "Проблеми вищої юридичної освіти в Україні: нові виклики сучасних реалій" (17.11.2008 р., м. Харків) / В. Комаров // Право України. — 2009. — № 1. — С. 9—15.

227. Комиссарова Е. Г. Стратегия развития российского законодательства о высшей школе / Е. Г. Комиссарова // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2011. — № 1(15). — С. 112—118.

228. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1953) : [в 2-х ч.]. — 7-е изд. — М. : Гос. Политиздат, 1953. — Ч. І. : 1898-1925. — 952 с.

229. Конституции государств Европы : в 3 т. Т. 2 / под общ. ред. Л. А. Окунькова. — М. : Норма, 2001. — 840 с.

230. Конституции зарубежных стран : сборник / сост. В. Н. Дубровин. — М. : Юрлитинформ, 2003. — 447 с.

231. Конституция Японии : промульгирована 3 ноября 1946 года, вступила в силу 3 мая 1947 года [Электронный ресурс] // Азиатская библиотека : сайт. — Режим доступа : http://asiapacific.narod.ru/countries/japan/constitusion_of_japan.htm.

232. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96—ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

233. Концепция Федерального закона "Об индустрии электронного обучения (e-Learning)" : проект [Электронный ресурс] // Инновационно-образовательный проект. — Режим доступа : http://mmc1012.unn.ru/News/ExpertSovet.php.

234. Корсак К. Оцінювання якості роботи вищої школи: світові тенденції і національні традиції / К. Корсак, О. Поживілова // Науковий світ. — 2002. — № 12. — С. 9—14.

235. Корф Д. В. Правовое регулирование образования в США / Д. В. Корф, Н. М. Васильева ; под ред. А. Н. Козырина. — М. : Готика, 2005. — 96 с.

236. Корф Д. В. Правовое регулирование финансирования среднего образования в США / Д. В. Корф // Ежегодник российского образовательного законодательства. — 2009. — Т. 4. — № 3-4. — C. 253—269.

237. Корф Д. В. Правовые основы финансирования образования в США : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.14 „Административное право, финансовое право, информационное право” / Д. В. Корф. — М., 2008. — 28 с.

238. Кочерга С. А. Электронные образовательные технологии: перспективы развития / С. А. Кочерга // Журнал российского права. — 2011. — № 8. — С. 33—39.

239. Кравчук В. М. Роль юридичних клінік у формуванні громадянського суспільства в Україні / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — Вип. 52. — С. 431—436.

240. Красавчиков О. Система отдельных видов обязательств / О. Красавчиков // Советская юстиция. — 1960. — № 5. — С. 22—35.

241. Красняков Є. Державна політика в галузі освіти України в контексті реалізації освіти для демократичного громадянства і прав людини / Є. Красняков // Віче. — 2011. — № 13 (298). — С. 23—25.

242. Красняков Є. Міжнародні нормативно-правові акти про освіту та їхній вплив на формування державної політики в галузі освіти України / Є. Красняков // Віче. — 2012. — № 14. — С. 22—26.

243. Красота О. Соціально-правові умови діяльності дитячих виправно-трудових установ для неповнолітніх в Україні в період 1935-1964 рр. / О. Красота // Право і суспільство. — 2008. — № 5. — С. 140—145.

244. Кратт О. А. Градієнти соціально-економічного потенціалу вищої школи: формування та реалізація / О. А. Кратт, М. В. Артюхіна // Економіка та право. — 2008. — № 3. — С. 94—98.

245. Кратт О. А. Ринок послуг вищої освіти: методологічні основи дослідження кон’юнктури: монографія / О. А. Кратт. — Донецьк : Юго-Восток Лтд, 2003. — 360 с.

246. Кротов М. В. Обязательство по оказанию услуг в советском гражданском праве / М. В. Кротов. — Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. — 189 с.

247. Кудин В. А. Роль образовательного учреждения МВД России в научно-методическом обеспечении деятельности органов внутренних дел и других правоохранительных структур государственной власти по противодействию преступности (на примере Санкт-Петербургского университета МВД России) / В. А. Кудин // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2011. — № 4 (52). — С. 4—9.

248. Кулініч О. О. Порівняльний аналіз міжнародного досвіду реалізації права на вищу освіту / О. О. Кулініч // Вісник Запорізького національного університету. — 2010. — № 2. — С. 41—49.

249. Куліш А. М. Окремі аспекти організації праці науково-педагогічних працівників / А. М. Куліш, В. І. Горевий // Університетські наукові записки. — 2011. — № 4 (40). — С. 514—519.

250. Купрійчук В. Гуманітарний розвиток Української держави в добу П. Скоропадського / В. Купрійчук // Вісник Національної академії державного управління. — 2011. — № 4. — С. 18—24.

251. Курило В. І. Принципи управління у сфері юридичної науки в Україні: загально-правова характеристика / В. І. Курило, О.Ю. Меліхова // Вісник Запорізького національного університету. — 2009. — № 1. — С. 87—94.

252. Курко М. Вища освіта в умовах глобалізації / М. Курко // Вісник академії управління МВС. — 2010. — № 3 (15). — С. 115—120.

253. Курко М. Н. Адміністративно-правове регулювання вищої освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / М. Н. Курко. — Харків, 2010. — 36 с.

254. Курко М. Н. Державне управління у галузі вищої освіти України / М. Н. Курко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2010. — № 3. — С. 164—172.

255. Курко М. Н. Механізми державного контролю навчальних закладів в Україні / М. Н. Курко // Наше право. — 2010. — № 2., Ч. 1. — С. 75—80.

256. Курко М. Н. Нормативно-правове забезпечення фінансування вищої освіти в Україні / М. Н. Курко // Право і безпека. — 2010. — № 2 (34). — С. 100—105.

257. Курко М. Н. Окремі організаційні засади становлення і розвитку вищої освіти в Україні / М. Н. Курко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. — 2010. — № 1. — С. 533—538. — (Серія юридична).

258. Курко М. Н. Основні принципи та джерела фінансування вищої освіти / М. Н. Курко // Наше право. — 2010. — № 3. — С. 59—65.

259. Курко М. Н. Особливості утворення навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації в Україні / М. Н. Курко // Право і суспільство. — 2010. — № 5. — С. 110—114.

260. Курко М. Н. Правові засади цільового використання фінансових ресурсів у сфері вищої освіти [Електронний ресурс] / М. Н. Курко // Форум права. — 2010. — № 3. — С. 227—233. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10kmncvo.pdf.

261. Курко М. Н. Проблеми ефективності вищої освіти в Україні / М. Н. Курко // Право і суспільство. — 2010. — № 4. — С. 120—123.

262. Курко М. Н. Розвиток гарантій права на освіту в Україні / М. Н. Курко // Наше право. — 2010. — № 4. Ч. 2. — С. 145—152.

263. Курко М. Н. Роль вищої освіти в умовах становлення правової держави [Електронний ресурс] / М. Н. Курко // Форум права. — 2010. — № 2. — С. 224—230. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10kmncpd.pdf.

264. Курко М. Н. Стан та нормативно-правове врегулювання фінансового забезпечення освіти / М. Н. Курко // Право і безпека. — 2010. — № 1 (33). — С. 140—143.

265. Куров С. В. Гражданско-правовое регулирование образовательных услуг : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право”/ С. В. Куров. — М., 1999. — 23 с.

266. Кутиркін А. Правове виховання дітей дошкільного віку / А. Кутиркін // Право України. — 2009. — № 4. — С. 164—169.

267. Куцурубова-Шевченко О. В. Господарсько-правове забезпечення діяльності державних вищих навчальних закладів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Куцурубова-Шевченко Олена Вікторівна. — Донецьк, 2012. — 215 с.

268. Куцурубова-Шевченко О. В. Господарсько-правові проблеми функціонування державних вищих навчальних закладів / О. В. Куцурубова-Шевченко // Економіка та право. — 2009. — № 1. — С. 80—85.

269. Куцурубова-Шевченко О. В. Правові умови створення та діяльності господарських об’єднань за участі вищих навчальних закладів / О. В. Куцурубова-Шевченко // Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу : матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 90‑річчю СНУ ім. В. Даля (м. Луганськ, 3-10 лютого 2010 р.) / за загальн. редакц. О. В. Шаповалової. — Луганськ : Вид-во СНУ, 2010. — С. 207—210.

270. Кучма Р. Теоретичні аспекти функціонування вищої освіти в трансформаційний період / Р. Кучма // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. — 2003. — № 1. — С. 204—210.

271. Ланьков А. Н. Высшее образование по-корейски [Электронный ресурс] / А. Н. Ланьков // sik.agava.ru : сайт. — Режим доступа : http://sik.agava.ru/sk/023.html.

272. Лаптев В. В. Предмет и система хозяйственного права. — М.: Юрид. лит., 1969. — 175 с.

273. Лелик Л. І. Планування і регулювання освітніх послуг та їх ефективність в умовах трансформації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 „Організація управління, планування і регулювання економікою” / Л. І. Лелик. — Львів, 2004. — 20 с.

274. Лисаускене М. В. Поколение NEXT – прагматичные перфекционисты или романтики потребления / М. В. Лисаускене // СОЦИС. — 2006. — № 4. — С. 111—115.

275. Лисов В. Довузовское профессиональное образование в России: нынешнее состояние и вопросы модернизации / В. Лисов // Российский экономический журнал. — 2008. — № 7-8. — С. 35—55.

276. Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти : Затверджено Наказом МОН України від 24 грудня 2003 року № 847 [Електронний ресурс] / МОН України // Законодавство України : сайт. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0075-04.

277. Логінова Н. І. Аналіз використання системи дистанційного навчання MOODLE в навчальному процесі ОНЮА / Н. І. Логінова // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 47. — С. 342—345.

278. Луганська Т. О. Світовий досвід дистанційного навчання поліцейських та юристів / Т. О. Луганська // Проблеми вдосконалення підготовки юристів: професійні та морально-етичні аспекти : зб. мат. наук.-метод. конф., жовтень 2008. — К. : КНЕУ, 2008. — С. 205—209.

279. Лунев С. Трансформация мировой системы и крупнейшие страны Евразии / С. Лунев, Г. Широков. — М. : Akademia, 2001. — 304 c.

280. Любчук О. К. Складові особистісного ресурсного механізму державного управління неперервною освітою в контексті атрибутивного підходу / О. К. Любчук // Економіка та держава. — 2009. — С. 57—60.

281. Малеина М. Н. Договор о подготовке специалиста с высшим профессиональным образованием / М. Н. Малеина // Государство и право. — 2004. — № 8. — С. 57—66.

282. Маленчук В. Ф. Формирование нравственной устойчивости осужденных в местах лишения свободы в процессе образовательной деятельности / В. Ф. Маленчук, В. И. Колесов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2009. — № 3 (43). — С. 69—72.

283. Мамутов В. Господарський кодекс у системі правового забезпечення економіки в Україні / В. Мамутов // Право України. — 2012. — № 1-2. — С. 203—215.

284. Мамутов В. Некоторые экономико-правовые аспекти борьбы с преступностью / В. Мамутов, Б. Розовський // Вісник Національної академії прокуратури України. — 2009. — № 2. — С. 10—15.

285. Мамутов В. Посилення публічних засад у правовому регулюванні господарської діяльності / В. Мамутов // Право України. — 2009. — № 9. — С. 83—94.

286. Мамутов В. К. Не распылять, а консолидировать / В. К. Мамутов // Закон и бизнес. — 2008. — 12-18 апр. — С. 11.

287. Мамутов В. К. По поводу одной статьи Е. А. Суханова / В. К. Мамутов // Предпринимательское право. — 2011. — № 2. — С. 5—6.

288. Маркарьянц С. Япония: государственная политика в области образования [Электронный ресурс] / С. Маркарьянц // Проблемы теории и практики управления : международный журнал. — Режим доступа : http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/15_2_98.htm.

289. Маркс К. Теории прибавочной стоимости : IV том : Капитала / К. Маркс, Ф. Энгельс. — Соч., 2-е изд. — Т. 26. Ч. 2. — 658 с.

290. Марочко В. Голодомор 1932-1933 рр. / Василь Марочко. — К. : ПП Наталія Брехуненко, 2007. — 64 с.

291. Марченко В. В. Науково-методичні засади формування нових механізмів державного управління у сфері послуг : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Марченко Вікторія Валеріївна. — Донецьк, 2004. — 241 с.

292. Марчук Л. "Patriae decori civibus educandis" – освічені громадяни є окрасою батьківщини / Л. Марчук // Віче. — 2011. — № 5 (190). — С. 29.

293. Мацелик Т. Суб’єкт права як наукова категорія / Т. Мацелик // Підприємництво, господарство і права. — 2010. — № 7. — С. 38—41.

294. Мацелик Т. О. Суб’єкти адміністративного права: поняття та види / Т. О. Мацелик // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). — 2009. — № 3(46). — С. 159—164.

295. Медведєв І. А. Витоки ідеї університету в Україні та її вплив на національний менталітет / І. А. Медведєв // Економіка та держава. — 2010. — № 8. — С. 93—95.

296. Мейер Д. И. Русское гражданское право : в 2 ч. Ч. 2. / Дмитрий Иванович Мейер. — по исп. и доп. 8-му изд. 1902 г. — М. : Статут, 1997. — 455 с.

297. Мельник А. Міжнародна торгівля послугами і створення глобального ринку послуг / А. Мельник // Вісник Тернопільської академії народного господарства. — 2003. — № 8-1. — С. 94—102.

298. Мельник О. Інтелектуальна освіта – вимога часу / О. Мельник // Право України. — 2003. — № 7. — С. 101—104.

299. Мельничук Н. Н. К вопросам об особенностях договора на выполнение научно-исследовательских работ / Н. Н. Мельничук // Вестник Московского государственного областного университета. — 2009. — № 3. — С. 100—105. — (Серия "Юриспруденция").

300. Мельничук О. Захист права на освіту державно-громадськими органами управління освітою / О. Мельничук // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 1. — С. 6—9.

301. Мельничук О. Ф. Поняття та види суб’єктів освітніх правовідносин / О. Ф. Мельничук // Держава і право. — 2011. — Вип. 51. — С. 48—54.

302. Мельничук О. Ф. Правові засоби та способи захисту суб’єктивного права на освіту / О. Ф. Мельничук // Адвокат. — 2011. — № 4 (127). — С. 23—27.

303. Миколаїв Ю. Від повітового – до національного / Ю. Миколаїв // Віче. — 2010. — № 23. — С. 60—61.

304. Миколаїв Ю. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка / Ю. Миколаїв // Віче. — 2011. — № 3 (288). — С. 28—29.

305. Мировая экономика : учеб. пособие для вузов / под ред. проф. И. П. Николаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2000. — 575 с.

306. Миськів Л. І. Адміністративно-правовий статус керівника вищого навчального закладу державної форми власності / Л. І. Миськів // Наше право. — 2011. — № 1, Ч. 2. — С. 92—95.

307. Миськів Л. І. Адміністративно-правовий статус педагогічних та науково-педагогічних працівників ВНЗ в умовах реформування вищої освіти / Л. І. Миськів // Право та управління. — 2011. — № 1. — С. 276—280.

308. Михайлик І. М. Організаційно-правові засади функціонування системи загальної середньої освіти на регіональному рівні [Електронний ресурс] / І. М. Михайлик // Державне будівництво. — 2012. — № 2. —. Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2010-2/doc/4/06.pdf.

309. Мілаш В. С. До питання про об’єкт договору про надання послуг / В. С. Мілаш // Вісник господарського судочинства. — 2008. — № 4. — С. 72—77.

310. Мірзоян А. А. Деякі питання систематизації договорів про надання послуг / А. А. Мірзоян // Університетські наукові записки. — 2007. — № 4 (24). — С. 229—233.

311. Модельный образовательный кодекс для государств - участников СНГ : принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 16 ноября 2006 года № 27-12 / Межпарламентская Ассамблея государств - участников СНГ // Информационный бюллетень МПА государств — участников СНГ. — 2007. — № 39.

312. Молодякова Э. В. Система образования в Японии и ее перманентное реформирование [Электронный ресурс] / Э. В. Молодякова // Ежегодник российского образовательного законодательства. — 2006. — Т. 1. — Режим доступа : http://www.lexed.ru/pravo/theory/ezegod/?09.html.

313. Монаєнко А. Джерела та порядок фінансування видатків вищих навчальних закладів / А. Монаєнко // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 9. — С. 72—75.

314. Монаєнко А. Нормативно-правова база розвитку освіти та науки в Україні / А. Монаєнко // Право України. — 2007. — № 10. — С. 76—78.

315. Монаєнко А. Особливості фінансової діяльності вищих навчальних закладів в Україні / А. Монаєнко // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 7. — С. 31—35.

316. Монаєнко А. Правове регулювання фінансування видатків на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи / А. Монаєнко // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 1. — С. 24—27.

317. Монаєнко А. Розвиток повноважень держави з визначення видатків на освіту та науку / А. Монаєнко // Право України. — 2008. — № 1. — С. 128—131.

318. Монаєнко А. Удосконалення нормативно-правового забезпечення управління освітою в Україні / А. Монаєнко // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 10. — С. 16—19.

319. Монаєнко А. О. Особливості позабюджетної діяльності вищих навчальних закладів / А. О. Монаєнко // Наше право. — 2009. — № 4, Ч. 1. — С. 116—119.

320. Монаєнко А. О. Правове регулювання видатків на освіту та науку : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.07 / Монаєнко Антон Олексійович. — Ірпінь, 2009. — 525 с.

321. Найбільші бібліотеки світу // Віче. — 2011. — № 1 (286). — С. 4.

322. Нанба С. Б. Законодательные основы установления компетенции местных органов власти в Испании / С. Б. Нанба // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. — 2009. — № 2 (17). — С. 108—113.

323. Нариси історії українського шкільництва. 1905-1933 : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. — К. : Заповіт, 1996. — 304 с.

324. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / [О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина та ін.] ; за заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. — 2-ге вид., перероб. і допов.— К. : Юрінком Інтер, 2008. — 720 с.

325. Негодченко О. В. Створення єдиної електронної мережі бібліотечних ресурсів МВС України – вимога часу / О. В. Негодченко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2008. — № 1. — С. 14—25.

326. Нестеренко П. В. Вищі навчальні заклади як суб’єкти майнових правовідносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / П. В. Нестеренко. — Х., 2008. — 20 с.

327. Николаев Б. В. Федеральное законодательство о высшем образовании в США / Б. В. Николаев // Право и образование. — 2010. — № 6. — С. 18—27.

328. Ніколаєнко С. М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства / С. М. Ніколаєнко. — К. : Знання, 2005. — 319 с.

329. Новий словник української мови : в 4 т. Т. 2 / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. — К. : Аконіт, 2001. — 874 с.

330. Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. Т. 3 : Обе-Роб. / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. — К. : Аконіт, 1998. — 927 с.

331. О высшем и послевузовском профессиональном образовании : Федеральный закон Российской Федерации от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ / Государственная дума РФ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1996. — № 35. — Ст. 4135.

332. О высшем образовании : Закон Республики Беларусь от 11 июля 2007 года № 252-З [Электронный ресурс] / Палата представителей Республики Беларусь // TamBy : информационно-справочный ресурс стран СНГ. — Режим доступа : http://www.tammby.narod.ru/belarus-zakon/zakon_252-2007.htm.

333. О высшем образовании : Закон Республики Казахстан от 10 апреля 1993 года в редакции от 27 января 1996 года [Электронный ресурс] / Қазақстан Республикасының Парламенті // Портал Республики Казахстан. — Режим доступа : http://kazakhstan.news-city.info/docs/sistemso/dok_percbz.htm.

334. О Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 1756-р [Электронный ресурс] / Правительство Российской Федерации // Российское образование : Федеральный портал. — Режим доступа : http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html.

335. О лицензировании : Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года № 314—ІІІ ЗРК [Электронный ресурс] / Қазақстан Республикасының Парламенті // zakon.kz : портал. — Режим доступа : http://www.zakon.kz/141150-zakon-respubliki-kazakhstan-ot-11.html.

336. О мерах государственной поддержки субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексне проекты модернизации образования : Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 848 [Электронный ресурс] / Правительство Российской Федерации // Законы России : сайт. — Режим доступа : http://www.lawrussia.ru/texts/legal_319/doc319a183x940.htm.

337. О науке и государственной научно-технической политике : Федеральный Закон от 23 августа 1996 года № 127—ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1996. — № 35. — Ст. 4137.

338. О профессионально-техническом образовании : Закон Республики Беларусь от 29 июня 2003 года № 216-З [Электронный ресурс] / Палата представителей Республики Беларусь // TamBy : информационно-справочный ресурс стран СНГ. — Режим доступа : http://www.tammby.narod.ru/belarus-zakon/zakon_216-2003.htm.

339. О частных учебных заведениях, классах и курсах Министерства народного просвещения, не пользующихся правами правительственных учебных заведений : Одобренный государственным советом и государственною думою Закон от 1 июля 1914 года № 2006 // Учитель и школа. — 1914. — № 17/18. — С. 56—71.

340. Об образовании : Закон КНР. — принят 18 марта 1995 года на третьей сессии съезда Всекитайского собрания народных представителей 8 созыва; опубликован по приказу № 45 Председателя КНР 18 марта 1995 года; вступает в силу 1 сентября 1995 года [Электронный ресурс] / Всекитайское собрание народных представителей // Бизнес в Китае : информационно-аналитический портал. — Режим доступа : http://asia-business.ru/law/law3/education/.

341. Об образовании : Закон Республики Беларусь от 29 октября 1991 года № 1202-ХІІ / Палата представителей Республики Беларусь // Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. — 1991. — № 33. — Ст. 598.

342. Об образовании : Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319—ІІІ / Қазақстан Республикасының Парламенті // Казахстанская правда. — 2007, 15 августа. — № 127 (25472).

343. Об образовании : Закон Республики Молдова от 21 июля 1995 года № 547—ХІІІ / Парламент Республики Молдова // Monitorul Oficial. — 1995, 9 сентября. — № 62-63. — Ст. 692.

344. Об образовании : Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266—1 в редакции от 13 января 1996 года / Государственная дума РФ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1996. — № 3. — Ст. 150.

345. Об образовании лиц с особенностями психофизического развития (специальном образовании) : Закон Республики Беларусь от 18 мая 2004 года № 285-З [Электронный ресурс] / Палата представителей Республики Беларусь // Сайт. — Режим доступа : http://www.tammby.narod.ru/belarus-zakon/zakon_285-2004.htm.

346. Об общем среднем образовании : Закон Республики Беларусь от 5 июля 2006 года № 141-З [Электронный ресурс] / Палата представителей Республики Беларусь // TamBy : информационно-справочный ресурс стран СНГ. — Режим доступа : http://www.tammby.narod.ru/belarus-zakon/zakon_141-2006.htm.

347. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131—ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2003. — № 40. — Ст. 3822.

348. Обзор систем высшего образования стран ОЭСР: Система высшего образования в Великобратании // Новости ОЭСР: образование, наука, новая экономика : бюллетень. — М. : Издат. дом ГУ ВШЭ, 2004. — С. 1—9.

349. Образование в Китае [Электронный ресурс] // Русский Китай или Путевые Заметки : сайт. — Режим доступа : http://www.ruscn.ru/teach.php.

350. Образование в КНР [Электронный ресурс] // Жэньминь Жибао : газета он-лайн. — Режим доступа : http://russian.people.com.cn/2332523.html.

351. Образование в Сингапуре [Электронный ресурс] // Global Study : сайт компании. — Режим доступа : http://www.study.kz/1/8/323/obrazovanie-v-singapure.

352. Образование в Японии [Электронный ресурс] // Today&Tomorrow : сайт компании. — Режим доступа : http://tntdesk.com/ru/progrs/edu/japan/.

353. Общая социология : учеб. пособие / под общ. ред. проф. А. Г. Эфендиева. — М. : ИНФРА-М, 2004. — 654 с.

354. Овчинников О. А. К методологии оценки научной деятельности в научных и образовательных учреждениях Российской Федерации / О. А. Овчинников // Вестник Московского университета МВД России. — 2009. — № 6. — С. 30—33.

355. Огаренко В. М. Державне управління системою професійно-технічної освіти / В. М. Огаренко // Право та державне управління. — 2010. — № 1. — С. 111—117.

356. Огаренко Є. Правове регулювання державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів в Україні / Є. Огаренко // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 9. — С. 67—70.

357. Огаренко Є. А. Удосконалення нормативно-правової бази регулювання сфери вищої освіти в Україні / Є. А. Огаренко // Наше право. — 2009. — № 3. — С. 65—71.

358. Огаренко Є.А. Адміністративно-правове регулювання діяльності вищих навчальних закладів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Огаренко Євген Анатолійович. — Запоріжжя, 2010. — 187 с.

359. Огнев’юк В. Криза – момент істини для університетської освіти / В. Огнев’юк // Вища школа. — 2009. — № 11. — С. 5—16.

360. Огнев’юк В. Університетська освіта України в контексті перспектив європейської інтеграції / В. Огнев’юк // Віче. — 2010. — № 20. — С. 16—20.

361. Орешкина А. К. К вопросу формирования педагогической системы проектно-технологического типа / А. К. Орешкина // Вестник Московского университета МВД России. — 2009. — № 6. — С. 38—39.

362. Осетинська Г. А. Проблеми визначення класифікаційних критеріїв відмежування зобов’язань з надання послуг та поділу їх на види / Г. А. Осетинська // Вісник господарського судочинства. — 2004. — № 2. — С. 251—256.

363. Основні напрями бюджетної політики на 2013 рік : постанова Верховної Ради України від 22 травня 2012 року № 4824—VІ / Верховна Рада України // Офіційний вісник України. — 2012. — № 41. — Ст. 1569.

364. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании : Закон СССР от 19 июля 1973 года / Верховный Совет СССР // Ведомости Верховного Совета СССР. — 1973. — № 30. — Ст. 918.

365. Особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в умовах кредитно-модульного навчання : Наказ МОН України від 20 жовтня 2004 року № 812 [Електронний ресурс] / МОН України // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України : офіційний веб-сайт. — Режим доступу : www.mon.gov.ua/laws/MON_812.doc.

366. Острівний І. М. Господарсько-правовий статус вищих навчальних закладів приватної форми власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 „Господарське право; господарсько-процесуальне право”/ І. М. Острівний. — Донецьк, 2012. — 18 с.

367. Острівний І. М. Моделювання організаційно-правових форм вищих навчальних закладів приватної форми власності / І. М. Острівний // Держава і право. — 2011. — Вип. 51. — С. 398—404.

368. Павловський К. Трансформації вищої освіти в ХХІ столітті: польський погляд / К. Павловський. — К. : Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2005. — 230 с.

369. Палінчак М. М. До питання про правовий статус школи та церкви в державі / М. М. Палінчак // Науковий вісник Ужгородського університету. — 2008. — Випуск 9. — С. 199—201. — (Серія "Право").

370. Панкратьева Н. Система статистических показателей сферы услуг как сектора экономики / Н. Панкратьева // Вопросы статистики. — 1998. — № 4. — С. 16—21.

371. Панченко П. Коррупция в образовательных учреждениях: составы преступлений и соотношение с непреступными деяниями / П. Панченко // Уголовное право. — 2005. — № 2. — С. 52—55.

372. Пахомова А. О. Загальна характеристика законодавства у сфері проведення науково-дослідних робіт / А. О. Пахомова // Вісник Академії адвокатури України. — 2011. — № 2(21). — С. 52—58.

373. Пашков В. М. Господарсько-правова політика у сфері охорони здоров’я : проблеми вітальної безпеки / В. М. Пашков. — К. : МОРІОН, 2007. — 152 с.

374. Пашков В. Проблеми визначення учасників господарсько-договірних відносин у галузі охорони здоров’я / В. Пашков // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 5. — С. 34—38.

375. Пашков В. Проблеми державного регулювання правовідносин у галузі офорони здоров’я / В. Пашков // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 4. — С. 14—17.

376. Пашков В. М. Проблеми правового регулювання відносин в сфері охорони здоров’я (господарсько-правовий контекст): монографія / В. М. Пашков. — К.: МОРІОН, 2009. — 448 с.

377. Пелікан Я. Ідея Університету / Я. Пелікан. — [пер. з англ.]. — К. : Дух і літера, 2009. — 394 с.

378. Петькун С. Європейська освіта: від ідеї – до самоствердження та визнання / С. Петькун // Віче. — 2011. — № 21. — С. 32—33.

379. Пєтков В. П. Проблеми та перспективи підготовки юристів-менеджерів у вищих навчальних закладах МВС України / В. П. Пєтков // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2010. — № 4. — С. 24—32.

380. Писенко К. А. Уроки религии в государственной школе – норма светского правового государства (европейский опыт правового регулирования школьного религиозного образования) / К. А. Писенко // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. — 2010. — № 4. — С. 79—90.

381. Письмо десяти академиков [Электронный ресурс] // Википедия – свободная энциклопедия : сайт. — Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.

382. Питер М. Устрій і завдання вищого навчального закладу / М. Питер // Вісник Львівського університету. — 2009. — Вип. 48. — С. 114—118. — (Серія юридична).

383. Плаксий С. Рейтинги вузов: поиск истины или инструмент недобросовестной конкуренции? / С. Плаксий // Alma mater : вестник высшей школы. — 2007. — № 3. — С. 3—14.

384. Плеве И. Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине ХVІІІ в. / И. Р. Плеве. — М. : Готика, 2000. — 444 с.

385. Плющ О. В. Теоретичні підходи до дослідження державних послуг в Україні / О. В. Плющ // Економіка та держава. — 2009. — № 6. — С. 97—99.

386. Поважний О. С. Безперервна освіта управлінських кадрів [Електронний ресурс] / О. С. Поважний, І. В. Костенок // Кримський юридичний вісник. — 2010. — Випуск 3 (10). — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Kyuv/2010_3_2/index.htm.

387. Повесть временных лет / подгот. текста, пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачева ; под ред. В. П. Адриановой-Перетц [Российская Академия наук]. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Наука, 1996. — 668 с.

388. Погребняк Н. М. Роль науково-дослідницьких організацій та науково-педагогічних шкіл у системі вищої педагогічної освіти Великобританії / Н. М. Погребняк // Актуальні проблеми держави і права. — 2010. — Вип. 52. — С. 442—450.

389. Податковий кодекс України : Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755—VI / Верховна рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 13-14, № 15-16, № 17. — Ст. 112.

390. Подоляка А. Правове регулювання захисту комерційної таємниці / А. Подоляка // Вісник Академії управління МВС. — 2010. — № 4. — С. 9—14.

391. Подоляка А. М. Господарсько-правова відповідальність та сучасні засоби її застосування / А. М. Подоляка // Наше право. — 2010. — № 4, Ч. 2. — С. 138—144.

392. Подцерковний О. П. Грошові зобов’язання учасників господарських відносин : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.04 / Подцерковний Олег Петрович. — Одеса, 2006. — 527 с.

393. Поляк О. В. Механізми надання управлінських послуг органами влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 „Механізми державного управління”/ О. В. Поляк. — Львів, 2006. — 20 с.

394. Поляков В. Ю. Некомерційні організації як суб’єкти господарювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Поляков Віталій Юрійович. — Донецьк, 2012. — 234 с.

395. Понкин И. В. Зарубежные законы и документы о формировании и защите общественной нравственности и нравственности несовершеннолетних : приложение к проекту Концепции государственной политики формирования и защиты нравственности детей в Российской Федерации / И. В. Понкин. — М. : Общественный совет Центрального федерального округа, Институт государственно-конфессиональных отношений и права, 2008. — 246 с.

396. Понкин И. В. Преподавание знаний о религии в светской школе: европейский опыт правового регулирования [Электронный ресурс] / И. В. Понкин // Религиозная культура в светской школе / отв. ред. и сост. Л. С. Гармаш, И. В. Понкин. — М. : Ин-т государственно-профессиональных отношений и права, 2007 // Нравственность и образование : сайт. — Режим доступа : http://www.nravstvennost.info/library/news_detail.php?ID=2521.

397. Пономаренко Г. О. Діяльність відомчих вищих навчальних закладів щодо реалізації кадрової політики МВС України / Г. О. Пономаренко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2009. — Вип. 45. — С. 6—13.

398. Пономаренко Г. О. Поняття та особливості освітніх послуг, які надаються державними вищими навчальними закладами / Г. О. Пономаренко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2009. — № 3 (46). — С. 6—14.

399. Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів : затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16 серпня 2004 року № 658 «Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів» [Електронний ресурс] / МОН України // Законодавство України : сайт. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1071-04.

400. Правове регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Бекірова Ельвіна Ескендерівна. — О., 2005. — 202 с.

401. Предпринимательское (хозяйственное) право / Отв. ред. д.ю.н. О.М. Олейник. — М.: Юристъ, 1999. — Т. 1. — 727 с.

402. Приходько В. Послуга як правова категорія договору розшуку / В. Приходько // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 5. — С. 79—82.

403. Про видавничу справу : Закон України від 5 червня 1997 року № 318/97—ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 32. — Ст. 206.

404. Про вищу освіту : Закон України від 17 січня 2002 року № 2984—III / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 20. — Ст. 134.

405. Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" : проект Закону України [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України : офіційний веб-сайт. — Режим доступу : www.mon.gov.ua/main.phpguery=education/higher.

406. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14 вересня 2006 року № 143—V / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 45. — Ст. 434.

407. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців : Закон України від 15 травня 2003 року № 755—ІV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 31—32. — Ст. 263.

408. Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні : Указ Президента України від 20 березня 2008 року № 244/2008 [Електронний ресурс] / Президент України // Законодавство України : сайт. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1013%2F2005.

409. Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики : Указ Президента України від 29 березня 2001 року № 221/2001 [Електронний ресурс] / Президент України // Законодавство України : сайт. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=221%2F2001.

410. Про дошкільну освіту : Закон України від 11 липня 2001 року № 2628-III / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 49. — Ст. 259.

411. Про житлово-комунальні послуги : Закон України від 24 червня 2004 року № 1875-IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 47. — Ст. 514.

412. Про забезпечення подальшого розвитку вищої освіти в Україні : Указ Президента України від 25 вересня 2008 року № 857/2008 [Електронний ресурс] / Президент України // Repetitor : сайт. — Режим доступу : http://www.repetitor.ua/edunews/187.

413. Про загальну середню освіту : Закон України від 13 травня 1999 року № 651-XIV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 28. — Ст. 230.

414. Про залучення роботодавців до підготовки та перепідготовки кадрів, освітніх і наукових процесів : проект закону України [Електронний ресурс] / МОН // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України: офіційний веб-сайт. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/newstmp/06_03/2.

415. Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти : Указ Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002 [Електронний ресурс] / Президент України // Адміністрація Президента України : офіційне інтернет-представництво. — Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/151.html.

416. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності : постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України // Законодавство України : сайт. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=796-2010-%EF.

417. Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах : постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України // Законодавство України : сайт. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=978-2001-%EF.

418. Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад : постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1074 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України // Законодавство України : сайт. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1074-96-%EF.

419. Про затвердження Положення про дослідницький університет : постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року № 163 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України // Законодавство України : сайт. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=163-2010-%EF.

420. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України : Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 410/2011 [Електронний ресурс] / Президент України // Адміністрація Президента України : офіційне інтернет-представництво. — Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/13414.html.

421. Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) : постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року № 65 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України // Законодавство України : сайт — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=65-98-%EF.

422. Про затвердження Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року № 781 / Кабінет Міністрів України // Зібрання постанов Уряду України. — 1996. — № 15. — Ст. 398. — (втратила чинність).

423. Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України // Законодавство України : сайт — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/916-2003-%D0%BF.

424. Про затвердження Програми проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації : Наказ МОН України від 23 січня 2004 року № 49 [Електронний ресурс] / МОН України // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України : офіційний веб-сайт. — Режим доступу : www.mon.gov.ua/laws/MON_49_new.doc.

425. Про затвердження Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців : Наказ МОН України від 23 січня 2004 року № 48 [Електронний ресурс] / МОН України // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України : офіційний веб-сайт. — Режим доступу : www.mon.gov.ua/laws/MON_48_new.doc.

426. Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами : Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2002 року № 183 / Міністерство освіти і науки України // Офіційний вісник України. — 2002. — № 15. — Ст. 831.

427. Про затвердження Типового договору про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 14 травня 2007 року № 150 [Електронний ресурс] / МВС України // Законодавство України : сайт. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0547-07.

428. Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників : Наказ Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930 [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України // Форум випускників Дрогобицького ДПУ ім. І. Франка. — Режим доступу : http://www.ddpu.org.ua/?p=227].

429. Про затвердження Типового положення про юридичну клініку : Наказ МОН України від 20 жовтня 2004 року № 812 [Електронний ресурс] / МОН України // Законодавство України : сайт. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0956-06.

430. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 2001 року № 2210—ІІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 12. — Ст. 64.

431. Про захист прав споживачів : Закон України від 15 грудня 1993 року № 1023-ХІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 30. — Ст. 238.

432. Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти : Указ Президента України від 2 червня 1998 року № 580/98 [Електронний ресурс] / Президент України // Законодавство України : сайт. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=580%2F98.

433. Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів : Указ Президента України від 23 січня 1996 року № 77/96 [Електронний ресурс] / Президент України // Законодавство України : сайт. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=77%2F96.

434. Про здійснення державних закупівель : Закон України від 1 червня 2010 року № 2289—VI / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 33. — Ст. 471.

435. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 року № 959—ХІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 29. — Ст. 377.

436. Про інноваційну діяльність : Закон України від 4 липня 2002 року № 40—IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 36. — Ст. 266.

437. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 7 жовтня 2010 року № 2591—VI / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 9. — Ст. 58.

438. Про концесії : Закон України від 16 липня 1999 року № 997—ХІV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 41. — Ст. 372.

439. Про кредитні спілки : Закон України від 20 грудня 2001 року № 2908—ІІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 15. — Ст. 101.

440. Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг : постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1019 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України // Законодавство України : сайт. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1019-2007-%EF.

441. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 1 червня 2000 року № 1775—III / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 36. — Ст. 299.

442. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 13 грудня 1991 року № 1977—XII / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 12. — Ст. 165.

443. Про наукову і науково-технічну експертизу : Закон України від 10 лютого 1995 року № 51/95—ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 9. — Ст. 56.

444. Про Національну програму правової освіти населення : Указ Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 / Президент України // Офіційний вісник України. — 2001. — № 43. — Ст. 1921.

445. Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя : Указ Президента України від 15 березня 2002 року № 258/2002 / Президент України // Офіційний вісник України. — 2002. — № 12 (05.04.2002). — Ст. 555.

446. Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні : Указ Президента України від 4 липня 2005 року № 1013/2005 / Президент України // Офіційний вісник України. — 2005. — № 27. — С. 30. — Ст. 1542.

447. Про організації роботодавців : Закон України від 24 травня 2001 року № 2436—III / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 32. — Ст. 171.

448. Про освіту : Закон України від 23 травня 1991 року № 1060—XII / Верховна Рада УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 34. — Ст. 451.

449. Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні : Указ Президента України від 12 вересня 1995 року № 832/95 [Електронний ресурс] / Президент України // Законодавство України : сайт. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=832%2F95.

450. Про основні напрями реформування професійно-технічної освіти : Указ Президента України від 12 вересня 1995 року № 832/95 [Електронний ресурс] / Президент України // Законодавство України : сайт. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=322/96.

451. Про позашкільну освіту : Закон України від 22 червня 2000 року № 1841—III / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 46. — Ст. 393.

452. Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 228 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України // Законодавство України : сайт. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=228-94-%EF.

453. Про природні монополії : Закон України від 20 квітня 2000 року № 1682—ІІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 30. — Ст. 238.

454. Про пріоритетні напрями розвитку науки та техніки : Закон України від 11 липня 2001 року № 1977—ХІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 48. — Ст. 253.

455. Про промислово-фінансові групи в Україні : Закон України від 21 листопада 1995 року № 437/95—ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 23. — Ст. 88. — (втратив чинність).

456. Про професійно-технічну освіту : Закон України від 10 лютого 1998 року № 103/98—ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 32. — Ст. 215.

457. Про свободу совісті і релігійні організації : Закон України від 23 квітня 1991 року № 987—XII / Верховна Рада УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 25. — Ст. 283.

458. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16 липня 1999 року № 991—XIV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 40. — Ст. 363.

459. Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні : Постанова Верховної Ради України від 4 червня 2004 року № 1755—ІV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Верховна Рада України : офіційний веб-сайт. — Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=18176.

460. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від 1 грудня 2005 року № 3164-IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 12. — Ст. 101.

461. Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 886-р [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України // НАУ : сайт. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1095.2085.1&nobreak=1.

462. Про теплопостачання : Закон України від 2 червня 2005 року № 2633—IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 28. — Ст. 373.

463. Про товарну біржу : Закон України від 10 грудня 1992 року № 1956-ХІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 10. — Ст. 139.

464. Про торгово-промислові палати в Україні : Закон України від 2 грудня 1997 року № 671/97-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 13. — Ст. 52.

465. Про ціни і ціноутворення : Закон України від 3 грудня 1990 року № 507—ХІІ / Верховна Рада УРСР // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 52. — Ст. 650.

466. Програма інтеграції України до Європейського Союзу: схвалено Указом Президента України від 14 вересня 2000 року № 1072/2000 / Президент України // Офіційний вісник України. — 2000. — № 39. — Ст. 1648.

467. Прокопенко Л. Система управління освітою в Україні на початку ХХ ст. / Л. Прокопенко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / редкол.: С. М. Серьогін (гол. ред.) [та ін.]. — Д. : ДРІДУ НАДУ, 2006. — Вип. 1 (23). — С. 3—13.

468. Проценко Т. Правові форми і методи стимулювання розвитку інноваційних процесів / Т. Проценко, О. Голяшкін // Вісник Академії управління МВС. — 2009. — № 3. — С. 14—22.

469. Проценко Т. О. Організаційно-правові засади діяльності Державного лісового корпусу (Corpo forestale dello stato) поліції Італії / Т. О. Проценко, О. І. Логвиненко // Наука і правоохорона. — 2011. — № 3 (13). — С. 48—51.

470. Раєвнєва О. Розвиток інноваційної діяльності ВНЗ: формування сучасних фахівців на засадах державно-приватного партнерства / О. Раєвнєва // Вища освіта. — 2010. — № 12. — С. 37—49.

471. Ракша Н. С. Щодо комплексного підходу до визначення системи освіти в Україні / Н. С. Ракша // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2011. — № 1. — С. 80—87.

472. Рашкевич Ю. М. Легенди та міфи Болонського процессу [Електронний ресурс] / Ю. М. Рашкевич // Майдан. — 2008. — Режим доступу : http://maidan.org.ua/static/mai/1244130517.html.

473. Рейтинг стран по уровню коррупции [Электронный ресурс] // РБК.Рейтинг : сайт. — Режим доступа : http://rating.rbc.ru/articles/2011/12/04/33496664_tbl.shtml?2011/12/02/33495541.

474. Рєзнікова В. В. Послуга та суміжні правові категорії / В. В. Рєзнікова // Університетські наукові записки. — 2009. — № 2. — С. 105—115.

475. Рєзнікова В. В. Сутність категорії "послуга": аналіз існуючих концепцій / В. В. Рєзнікова // Вісник господарського судочинства. — 2009. — № 1. — С. 58—68.

476. Рєзнікова В. В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.04 „Господарське право; господарсько-процесуальне право”/ В.В. Рєзнікова. — К., 2011. — 28 с.

477. Рєпкіна Ю. Ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності / Ю. Рєпкіна // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 8. — С. 83—86.

478. Розвиток української культури за роки Радянської влади / АН УРСР. Ін-т історії. ; редкол.: П. П. Гудзенко (відп. ред.) [та ін.]. — К. : Наукова думка, 1967. — 368 с.

479. Розквіт народної освіти в західних областях України / [Д. А. Яремчук, Л.С. Баїк, В.К. Савинець та ін.] ; упор. і заг. ред. Б. І. Тимохіна. — К. : Рад. школа, 1979. — 192 с.

480. Рудницький В. Українські реалії та перспективи Болонського процесу / В. Рудницький, Р. Шевчук // Вісник Академії управління МВС. — 2010. — № 2 (14). — С. 169—177.

481. Рум’янцев А. П. Міжнародна торгівля послугами : навч. посіб. / А. П. Рум’янцев, Ю. О. Коваленко. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К. : Центр навч. літ., 2003. — 112 с.

482. Рябошапко Л. Кодифікація про освіту – складова освітніх реформ / Л. Рябошапко // Віче. — 2010. — № 19 (280). — С. 25—28.

483. Савош Г. П. Нормативно-правове регулювання процесу виховання у сучасному ВНЗ / Г. П. Савош // Право і безпека. — 2009. — № 3. — С. 132—136.

484. Савчук В. А. Аналіз динаміки функціонування закладів освіти у Хмельницькій області / В. А. Савчук // Економіка та держава. — 2009. — № 10. — С. 32—34.

485. Саєнко О. О. Аналіз попиту на освітні послуги ВНЗ ІV рівня акредитації / О. О. Саєнко // Вісник Донецького національного університету. — 2011. — Т. 1., Спецвип. — С. 141—146. — (Сер. В "Економіка і право").

486. Салига С. Я. Розвиток методів визначення соціально-економічної ефективності витрат на освітні послуги / С. Я. Салига, В. М. Гельман // Університетські наукові записки. — 2007. — № 3 (23). — С. 213—223.

487. Салимова К. И. Общеобразовательная школа Японии в XXI веке / К. И. Салимова // Педагогика. — 2002. — № 8. — С. 88—96.

488. Саниахметова Н. А. Юридический справочник предпринимателя / Н. А. Саниахметова. — 6 изд-е., перераб. и доп. — Х. : Одиссей, 2004. — 1056 с.

489. Сапаргалиев Г. С. Отношения по воспитанию и обучению – предмет правового регулирования / Г. С. Сапаргалиев // Советское государство и право. — 1977. — № 8. — С. 121—127.

490. Сафонова В. Є. Дієві аспекти підвищення конкурентоспроможності ВНЗ на основі організації його маркетингової діяльності / В. Є. Сафонова // Університетські наукові записки. — 2009. — № 3 (31). — С. 373—378.

491. Сафонова В. Є. Теоретичне обґрунтування економічної ефективності вищої освіти / В. Є. Сафонова // Університетські наукові записки. — 2009. — № 2 (30). — С. 378—381.

492. Серьогін С. М. Шляхи удосконалення атестаційного процесу кадрів вищої школи [Електронний ресурс] / С. М. Серьогін // Кримський юридичний вісник. — Вип. 2 (9), Ч. ІІ. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Kyuv/2010_2_2/06.pdf.

493. Сингапур – преимущества обучения [Электронный ресурс] // Students International : сайт. — Режим доступа : http://www.studinter.ru/sg/.

494. Синицина С. В. Перспективы клинической инновации в юридическом образовании / С. В. Синицина // Правовая политика и правовая жизнь. — 2010. — № 2. — С. 150—154.

495. Сироткина А. А. Договор предоставления медицинских услуг: особенности правового регулирования : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сироткина Анна Александровна. — М., 2004. — 182 с.

496. Система образования в КНР [Электронный ресурс] // Все о Китае : справочно-информационный портал. — Режим доступа : http://wholechina.ru/Blocks/education/education001.html.

497. Система образования в Сингапуре [Электронный ресурс] // Центр международных программ : сайт компании. — Режим доступа : http://www.edu-cip.kz/worldedumenu/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B--%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80.

498. Система образования КНР [Электронный ресурс] // Аспект – обучение за рубежом : сайт. — Режим доступа : http://gostudy.com.ua/chinastrany/930.

499. Система образования Республики Корея [Электронный ресурс] // Аспект – обучение за рубежом : сайт. — Режим доступа : http://gostudy.com.ua/koreastrany/717-coreaso.

500. Система образования Южной Кореи [Электронный ресурс] // Министерство образования и науки Российской Федерации : сайт. — Режим доступа : http://dic.edu.ru/information/national_systems/1593/.

501. Система образования Южной Кореи [Электронный ресурс] // Центр международных программ : сайт. — Режим доступа : http://www.edu-cip.kz/worldedumenu/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B--%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F.

502. Система образования Японии [Электронный ресурс] // Мир Японии : сайт. — Режим доступа : http://worldofjapan.ru/obrazovanie/sistema-obrazovaniya-yaponii.html.

503. Ситник Г. Національні цінності як основа прогресивного розвитку особистості, суспільства і держави / Г. Ситник // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2004. — № 2. — С. 369—374.

504. Сич В. О. Головні цілі діяльності юридичних клінік / В. О. Сич // Університетські наукові записки. — 2011. — № 2 (38). — С. 470—475.

505. Сич В. О. Правила надання правової допомоги в юридичній клініці / В. О. Сич // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2011. — № 4. — С. 43—49.

506. Скальковский А. А. Первое тридцатилетие города Одессы. 1793-1823 / А. А. Скальковский. — Одесса : Городская типография, 1837. — 296 с.

507. Скочиляс-Павлів О. В. Причини виникнення корупційних діянь у сфері освіти [Електронний ресурс] / О. В. Скочиляс-Павлів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. — 2009. — № 2. — (Серія юридична). — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2009_2/09sovuso.pdf.

508. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. — М. : Соцэкгиз, 1962. — 684 с.

509. Смолин О. Н. Южная Корея: образовательный тигр [Электронный ресурс] / О. Н. Смолин // Управление школой. — 2003, 8-15 января. — № 2. — Режим доступа : http://www.smolin.ru/actual/upravlenie/2003-01a.htm.

510. Советское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1. / под ред. О. А. Красавчикова. — 3 изд., испр. и доп. — М. : Высш. школа, 1985. — 544 с.

511. Современная система образования в КНР [Электронный ресурс] // edubelarus.info : сайт. — Режим доступа : http://edubelarus.info/index.php?newsid=880].

512. Сойфер Т. В. К вопросу о сущности некоммерческого юридического лица / Т. В. Сойфер // Актуальные проблемы российского права. — 2011. — № 3. — С. 79—91.

513. Соколенко О. Л. Юридична клініка в правоосвітній діяльності / О. Л. Соколенко // Вісник Академії митної служби України. — 2009. — № 1. — С. 40—43. — (Серія "Право").

514. Сомбаманія Г. М. Концептуальні засади формування науково-дослідницької культури майбутніх магістрів / Г. М. Сомбаманія // Південноукраїнський правничий часопис. — 2008. — № 3. — С. 273—277.

515. Сорина Г. В. Модернизационные процессы в управлении образованием / Г. В. Сорина // Вестник российского философского общества. — 2008. — № 2. — С. 54—55.

516. Сороко В. Надання державних послуг як функція державного управління / В. Сороко, Н. Ходорівська // Вісник державної служби України. — 2007. — № 3. — С. 17—28.

517. Спасибо-Фатєєва І. Необхідність трансформації українських вузів для запровадження інноваційної моделі приватно-державного партнерства / І. Спасибо-Фатєєва // Вісник Академії правових наук. — 2008. — № 2 (53). — С. 97—105.

518. Співак В. М. Освіта як чинник глобалізаційного розвитку / В. М. Співак // Південноукраїнський правничий часопис. — 2009. — № 1. — С. 272—276.

519. Спільна декларація міністрів освіти Європи "Європейський простір у сфері вищої освіти": Болонья, 19 червня 1999 року [Електронний ресурс] / Міністри освіти Європи // Законодавство України : сайт. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_525.

520. Стеценко С. Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні / С. Стеценко, І. Сенюта // Право України. — 2007. — № 6. — С. 96—100.

521. Стрижак А. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментарі) / А. Стрижак. — К. : Ін Юре, 2010. — 631 с.

522. Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772-1939 рр.) / Б. Ступарик. — Івано-Франківськ, 1994. — 144 с.

523. Суб’єктивізм [Електронний ресурс] // Вікіпедія. — Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1'%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC.

524. Суханов Е. А. Осторожно: гражданско-правовые конструкции / Е. А. Суханов // Законодательство. — 2003. — № 9. — С. 60—65.

525. Сырых В. М. Вступительная статья к изданиям серии "Законодательство об образовании" (Т. 2, 3) [Электронный ресурс] / В. М. Сырых // Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. — Режим доступа : http://www.lexed.ru/pravo/notes/?cyryh_01.html.

526. Сырых В. М. Образовательные услуги и образовательные правоотношения: дискуссионные взгляды и действительное содержание / В. М. Сырых // Журнал российского права. — 2010. — № 4. — С. 69—78.

527. Тарнавська С. В. Мережа та структура вищих навчальних закладів УСРР в 1920-1933 роки [Електронний ресурс] / С. В. Тарнавська // nbuv.gov.ua : портал. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_50/Gileya50/I20_doc.pdf

528. Тацій В. Проблеми вищої юридичної освіти в Україні: нові виклики сучасних реалій / В. Тацій // Право України. — 2009. — № 1. — С. 4—8.

529. Тацій В. Флагман юридичної освіти України / В. Тацій // Вісник державної служби України. — 2005. — № 2. — С. 41—43.

530. Телестакова А. А. Окремі питання визначення критеріїв класифікації договорів про надання послуг / А. А. Телестакова // Часопис Київського університету права. — 2011. — № 1. — С. 172—175.

531. Телестакова А. А. Поняття, сутність та ознаки послуги як правової категорії / А. А. Телестакова // Наше право. — 2009. — № 4, Ч. 2. — С. 67—70.

532. Телятник С. В. Підвищення якості надання послуг в міському електротранспорті – завдання реформи житлово-комунального господарства / С. В. Телятник, Т. П. Юр’єва // Научно-технический сборник. — 2007. — № 77. — С. 64—76.

533. Теоретические проблемы совершенствования законодательства о народном образовании : автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 „Конституционное право; муниципальное право” / Г. А. Дорохова. — М., 1982. — 44 с.

534. Теоретические проблемы хозяйственного права / Под ред. В.В. Лаптева. — М.: Наука, 1975. — 413 с.

535. Терещенко Л. К. Услуги: государственные, публичные, социальные / Л. К. Терещенко // Журнал российского права. — 2004. — № 10. — С. 16—17.

536. Тимошенко М. О. Внутрішньогосподарські відносини приватних вищих навчальних закладів України: правовий аспект / М. О. Тимошенко // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 3. — С. 178—182.

537. Тимошенко М. О. Історія становлення та розвитку господарсько-правового регулювання вищої освіти в Україні / М. О. Тимошенко // Часопис Київського університету права. — 2009. — № 4. — С. 234—240.

538. Тимошенко М. О. Особливості господарських правовідносин приватних вищих навчальних закладів України: правовий аспект / М. О. Тимошенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2010. — № 3. — С. 213—220.

539. Тихомиров В. П. e-Learning в развитых и развивающихся странах / В. П. Тихомиров [Электронный ресурс] / В. П. Тихомиров // Slideshare : сайт. — Режим доступа : http://www.slideshare.net/ssusere58270/e-learning-240511.

540. Тітова Т. І. Освіта та правова культура юриста: стан, проблеми, шляхи вирішення [Електронний ресурс] / Т. І. Тітова // Кримський юридичний вісник. — 2009. — Вип. 1 (5). — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Kyuv/2009_1/1-5/34.pdf.

541. Тлумачний словник-мінімум української мови / за ред. О. М. Єфімова. — К. : Довіра, 1999. — 447 с.

542. Токмовцева М. В. Высшее учебное заведение как субъект отношений в сфере предпринимательства : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право ”/ М. В. Токмовцева. — М., 2000. — 26 с.

543. Томсинов В. А. Юриспруденция Древней Руси и правовая культура Византии / В. А. Томсинов // Вестник Московского университета. — 2009. — № 4. — С. 3—26. — (Серия 11 "Право").

544. Турчак О. В. Історико-правові засади становища національних меншин у другій Речі посполитій [Електронний ресурс] / О. В. Турчак // Часопис Національного університету "Острозька академія". — 2011. — № 1 (3). — (Серія "Право"). — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2011_1/11tovdrp.pdf.

545. Тюрменко Г. Культурологія: теорія та історія культур : навч. посіб. / Г. Тюрменко, О. Горбула. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 368 с.

546. Українська Радянська Енциклопедія : [в 17 т. Т. 17.]. — К. : УРЕ, 1965. — 809 с.

547. Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку / В. Ф. Солдатенко (керівник). — К. : Парламентське вид-во, 2007. — 576 с.

548. Устав Императорского Харьковского университета // ПСЗ. Собр. I. — СПб. : Тип. II Отд-ия Его Император. Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXVIII. — С. 589—607.

549. Устименко В. А. О роли публичной собственности в обеспечении соціально-экономического развития государства / В. А. Устименко, Р. А. Джабраилов // Роль публичной собственности в обеспечении социально-экономического развития Украины : матер. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 18 сентября 2012 г.) / НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований ; редкол. : Мамутов В. К. (науч. ред.) [и др.]. — Донецк : Юго-Восток, 2012. — С. 8—24.

550. Уханов О. А. Я не заказывал отчисление из вуза! / О. А. Уханов // Право и образование. — 2002. — № 2. — С. 109—113.

551. Учеба и образование в Сингапуре [Электронный ресурс] // Studynote.ru : сайт. — Режим доступа : http://studynote.ru/studgid/study-abroad/ucheba_i_obrazovanie_v_singapure/.

552. Федоренко В. Г. Фактор вищої освіти в інноваційній економіці Сінгапуру / В. Г. Федоренко, І. М. Грищенко, О. С. Вітковський // Економіка та держава. — 2009. — № 6. — С. 4—7.

553. Федорова Ю. М. Договор возмездного оказания образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Федорова Юлия Михайловна. — Томск, 2010. — 190 с.

554. Филиппов В. М. Модернизация послевузовского профессионального образования в контексте развития нормативно-правового обеспечения [Электронный ресурс] / В. М. Филиппов, Л. А. Букалерова // Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. — Режим доступа : http://www.lexed.ru/pravo/theory/ezegod52/?fil.html.

555. Фігель Ю. О. Формування вмінь реалізації права в юридичній клініці / Ю. О. Фігель // Адвокат. — 2010. — № 10 (121). — С. 46—48.

556. Філоненко С. Не числом, а якістю / С. Філоненко // Віче. — 2011. — № 5 (190). — С. 30.

557. Фініков Т. В. Вища освіта України: ліцензування та акредитація : аналіт. дослідж. / Т. В. Фініков, О. І. Шаров. — К. : Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2006. — 68 с.

558. Хайтянь Г. Преподаватель из Китая рассказал о социальном статусе учителя в своей стране [Электронный ресурс] / Гэн Хайтянь // Imex trade образование : сайт. — Режим доступа : http://education.imextrade.ru/useful/education-news/education-news_5.html.

559. Хелланд А. Юридична освіта в Німеччині / А. Хелланд, М. Вендіш // Право України. — 2009. — № 1. — С. 22—28.

560. Хозяйственное право : курс лекцій : Т. 2. / [Л. В. Андреева , И. В. Ершова, Д. Г. Ефимова, Т. М. Иванова и др.]. — отв. ред. В. С. Мартемьянов. — М. : БЕК, 1994. — 387 с.

561. Хозяйственное право : учебник / [В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, В. В. Хахулин и др.] ; под ред. В. К. Мамутова. — К. : Юринком Интер, 2002. — 912 с.

562. Хозяйственный кодекс Украины : Комментарий / под ред. Н. А. Саниахметовой. — Х. : Одиссей, 2004. — 896 с.

563. Хохленко О. Історико-правові аспекти розвитку університетської автономії в Україні / О. Хохленко // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 5. — С. 136—137.

564. Хохленко О. Нормативно-правове регулювання освіти в Україні / О. Хохленко // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 4. — С. 71—73.

565. Хохленко О. Проблеми кредитування вищої освіти в Україні / О. Хохленко // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 3. — С. 91—92.

566. Цебенко С. Право на релігійну освіту: до характеристики міжнародних стандартів / С. Цебенко // Вісник Львівського університету. — 2009. — Вип. 49. — С. 8—13. — (Серія юридична).

567. Цехер Г. Если мы потребляем услугу, то надо знать / Г. Цехер // Услуги: права потребителя (тарифы, сроки, неустойки). — Екатеринбург, 1999. — С. 16—17.

568. Цивільне право України : підручник : у 2 т. Т. 2 / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, І. В. Жилінкова [та ін.]. ; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. — К. : Вентурі, 2004. — 380 с.

569. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 435—IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356.

570. Цирфа Ю. Освіта, наука, інновації – основа розвитку / Ю. Цирфа // Віче. — 2012. — № 14. — С. 26.

571. Чайковський А. Релігійний екстремізм в Україні : реальність і тенденції / А. Чайковський // Вісник Академії управління МВС. — 2007. — № 4. — С. 95—101.

572. Черказьянова И. В. Немецкая дореволюционная школа Сибири: возникновение и проблемы развития [Электронный ресурс] / И. В. Черказьянова // Санкт-Петербургский филиал института Истории науки и техники : сайт. — Режим доступа : http://museum.omskelecom.ru/deutsche_in_sib/BOOK/school.htm.

573. Черніченко Г. О. Попит на освітні послуги: шляхи наближення до потреб роботодавців / Г. О. Черніченко, Л. В. Шаульська // Університетські наукові записки. — 2007. — № 3 (23). — С. 224—230.

574. Чирва А. А який ендаумент у вас ? / А. Чирва // Урядовий кур’єр. — 2008, 18 грудня. — № 238. — С. 9.

575. Чирич А. Современная роль университета и его реформа / А. Чирич // Університетські наукові записки. — 2007. — № 2 (22). — С. 438—447.

576. Чорна В. Г. Адміністративно-правове регулювання позашкільної освіти в Україні / В. Г. Чорна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. — 2010. — № 2. — С. 236—244. — (Серія юридична).

577. Чорна В. Г. Атестація як адміністративно-правовий засіб регулювання в сфері позашкільної освіти України / В. Г. Чорна // Право та управління. — 2011. — № 2. — С. 397—403.

578. Чорна В. Г. Організаційно-структурні формування в сфері позашкільної освіти України / В. Г. Чорна // Держава і право. — 2010. — Вип. 50. — С. 258—264.

579. Чорний О. Діяльність навчальних закладів морського профілю на півдні України в останній чверті ХVII – на початку ХХ ст.: історіографія проблеми [Електронний ресурс] / О. Чорний // Наукові записки. — 2009. — Вип. 12. — С. 250—262. — (Серія "Історичні науки"). — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz_i/Ist/2009_12/statty/28.pdf.

580. Шаповал Р. В. Конституційне право людини і громадянина на освіту в Україні / Р. В. Шаповал // Право і безпека. — 2011. — № 1 (38). — С. 29—35.

581. Шаповал Р. В. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти управління освітньою діяльністю / Р. В. Шаповал // Наше право. — 2010. — № 4, Ч. 2. — С. 74—78.

582. Шаповал Р. В. Правове регулювання діяльності органів громадського самоврядування в управлінні освітою України / Р. В. Шаповал // Наше право. — 2011. — № 1, Ч. 2. — С. 57—62.

583. Шаповал Р. В. Правове регулювання освіти в Україні [Електронний ресурс] / Р. В. Шаповал // Форум права. — 2011. — № 1. — С. 1110—1115. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11srvovu.pdf.

584. Шаповал Р. В. Реформування освітньої діяльності в Україні / Р. В. Шаповал // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2011. — № 2. — С. 142—149.

585. Шаповал Р. В. Система органів державного управління у галузі освіти України / Р. В. Шаповал // Вісник ХНУВС. — 2011. — № 1 (52). — С. 211—221.

586. Шаповал Р. В. Становлення та розвиток освіти в Україні / Р. В. Шаповал // Наше право. — 2011. — № 1, Ч. 1. — С. 43—48.

587. Шаповал Р. В. Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Р. В. Шаповал; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2009. — 20 с.

588. Шаповалова О. В. Партнерство держави з бізнесом в аспекті економічного стратегування / О. В. Шаповалова // Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу : матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 90-річчю СНУ ім. В. Даля (м. Луганськ, 3-10 лютого 2010 р.) / за загальн. редакц. О. В. Шаповалової. — Луганськ : Вид-во СНУ, 2010. — С. 76—78.

589. Шаталова Л. М. Особливості фінансово-господарської вищих навчальних закладів в Україні / Л. М. Шаталова // Держава і право. — 2010. — Вип. 50. — С. 466—472.

590. Шевчук П. Дистанційне навчання у формуванні професійної компетентності працівників органів державної влади / П. Шевчук, В. Карпук // Вісник державної служби України. — 2005. — № 2. — С. 37—40.

591. Шевчук-Бєла Я. В. Реалізація прав одеської грецької меншини у галузі мови та освіти (наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.) / Я. В. Шевчук-Бєла // Держава і право. — 2009. — Вип. 44. — С. 160—166.

592. Шелухин Н. Л. Болонская система образования при подготовке юристов – за и против / Н. Л. Шелухин // Регіональний розвиток – основа розбудови української держави : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (4-5 квітня 2012 р., м. Донецьк) / ДонДУУ. — Донецьк : Цифровая типография, 2012. — С. 81—93.

593. Шелухин Н. Л. Об организации перспективных научных исследований в Донецком юридическом институте / Н. Л. Шелухин // Науково-дослідна робота Донецького юридичного інституту у 2011 році: події та творчі здобутки : мат. підсумкової наук. конф. (Донецьк, 23 грудня 2011 року) / [уклад.: В. В. Пашутін, Д. В. Куценко, Є. С. Назимко, А. Я. Яковлева ; за заг. ред. В. В. Пашутіна та Г. В. Гребенькова]. — Донецьк : ДЮІ МВС України, 2011. — С. 336—339.

594. Шелухін М. Л. Якість підготовки оперативних співробітників ОВС як визначальний фактор підвищення ефективності протидії господарським правопорушенням / М. Л. Шелухін, О. Ю. Крилов // Право та управління. — 2011. — № 4. — С. 251—257.

595. Шерстобитов А. Е. Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг / А. Е. Шерстобитов // Гражданское право : учебник : Т. 2. Полутом 2 / под ред. Е. А. Суханова. — М. : БЕК, 2002. — 431 с.

596. Шешенин Е. Д. Классификация гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг/ Е. Д. Шешенин // Антология уральской цивилистики. 1925-1989 : сб. статей. — М. : Статут, 2001. — С. 346—352.

597. Шешенин Е. Д. Предмет обязательства по оказанию услуг / Е. Д. Шешенин // Уч. труды Свердловского юрид. ин-та. — 1964. — Вып. 3. — 364 с.

598. Шопіна І. М. Правові та організаційні засади підвищення ефективності професійної діяльності слідчих органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”/ І. М. Шопіна. — Харків : 2004. — 20 с.

599. Шорникова Н. Ю. Повышение квалификации специалистов в кластерной системе непрерывного образования / Н. Ю. Шорникова // Педагогические и психологические науки : Вестник Московского университета МВД России. — 2010. — № 5. — С. 58—61.

600. Шульга Р. Р. Категорія "торгівля послугами": сутність та проблеми застосування у господарському законодавстві України [Електронний ресурс] / Р. Р. Шульга // Форум права. — 2010. — № 4. — С. 976—981. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10sppgzu.pdf.

601. Щербина В. С. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування як учасники відносин у сфері господарювання / В. С. Щербина // Вісник господарського судочинства. — 2008. — № 1. — С. 111—117.

602. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права : монографія / В. С. Щербина. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 264 с.

603. Юлдашев О. Х. Як вивести українську націю на новий цивілізаційний рівень (дійсне реформування у сфері освіти) / О. Х. Юлдашев // Актуальні проблеми держави і права. — 2010. — Вип. 52. — С. 274—280.

604. Якубовський Р. Правові проблеми фінансування навчальних закладів із альтернативних джерел / Р. Якубовський // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 4. — С. 98—101.

605. Якубовський Р. В. Правове регулювання фінансового забезпечення навчальних закладів України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Якубовський Роман Володимирович. — К. : 2011. — 205 с.

606. Якубовський Р. В. Правові засади фінансового забезпечення навчальних закладів: зарубіжний досвід і перспективи його використання в Україні / Р. В. Якубовський // Часопис Київського університету права. — 2011. — № 1. — С. 138—142.

607. Яремчук В. Д. Державно-правове регулювання національної освіти на закарпатській Україні у 1919-1939 рр. / В. Д. Яремчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. — 2009. — № 3. — С. 53—63.

608. Яремчук В. Д. Державно-правові проблеми національної політики у галузі освіти в Україні у 20-30-і рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. Д. Яремчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. — 2009. — № 1. — (Серія юридична). — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2009_1/09yvdrxs.pdf.

609. Яремчук В. Д. Забезпечення прав українців на національну освіту у державах, до складу яких входили етнічні українські землі Галичини, Буковини та Закарпаття (друга пол. ХVIII – поч. ХХ ст.) / В. Д. Яремчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. — 2010. — № 1. — С. 62—72. — (Серія юридична).

610. Яремчук В. Д. Правовий статус освіти українського населення у Румунії 1918-1940 рр. / В. Д. Яремчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. — 2010. — № 2. — С. 3—12.

611. Яремчук В. Д. Правовий статус українських шкіл в Республіці Польща у 1919-1939 рр. / В. Д. Яремчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. — 2009. — № 2. — С. 31—42. — (Серія юридична).

612. Яремчук В. Д. Становлення та розвиток радянської освітньої політики на західноукраїнських землях у 1939-1940 р.р. / В. Д. Яремчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. — 2010. — № 3. — С. 3—12. — (Серія юридична).

613. Ярмиш О. Н. Про наукове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України в сучасних умовах / О. Н. Ярмиш // Наука і правоохорона. — 2008. — № 1. — С. 9—15.

614. Bielecki P. Bony educacyjne: granice urynkowienia edukacji / Piotr Bielecki. — Warszawa : Szkola Gtowna Handlova, 2005. — 211 s.

615. Bok D. C. Higher learning / D.C. Bok. — Cambridg, Massachusets : Harvard University Press, 1986. — 206 h.

616. Code de l’education de la France. Partie legislative. — M.: «Statut», 2003. — 270 p.

617. College Cost Reduction and Access Act, H.R. 2669 // Public Law 110—84. — Sept. 27, 2007; 121 Stat. 784.

618. Conrad C. Teaching-for-Learning (TFL) : A Model for Faculty to Advance Student Learning / C. Conrad, J. Johnson, D.M. Gurta // Innovative Higher Educftion. — 2007. — № 32 (3). — P. 153—165.

619. Coombs P.H. Qu’est-ce que la Planification de L’eduation ? / P.H. Coombs. — Paris : UNESCO. IIPE, 1970. — Р 70.; Іщук Л. І. Суть вищої освіти та її місце у сучасній економічній системі / Л. І. Іщук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. — 2006. — Вип. 16.5. — С. 248—255.

620. Derewianko B. Japonskie doswiadczenie regulacji stosunkow w dziedzinie oswiaty w kontekscie udoskonalenia prawa ukrainskiego / B. Derewianko // Nauka i Studia. (Seria prawo). — 2012. — № 21 (66). — S. 47—54.

621. Derewianko B. Zagadnienia procesu Bolonskiego i universyteckiej autonomii na przykladzie krajow Europy zachodniej i srodkowej / B. Derewianko // Nauka i Studia. (Seria prawo). — 2012. — № 21 (66). — S. 40—46.

622. Grunewald B. Gesellschaftsrecht / B. Grunewald. — Tübingen : Mohr Siebeck, 1999. — 422 s.

623. Hanami M. International Student Exchange Program at Hitotsubashi University: Policy and Perspective / Makiko Hanami // Hitotsubashi Journal of Social Studies. — 1995. — Vol. 27. — № 2. — P. 110—123.

624. Hanley R. (March 3, 1998). "Appeals Court Finds in Favor Of Gay Scout" / Robert Hanley // The New York Times. — Retrieved August 1, 2008.

625. Hara N. Students’ Distress with a web-based Distance Education Cource / N. Hara, R. Kling // CSI Working Paper. — WP 00-01-31. — March 30, 2000. — Available : http://www.slis.indiana.edu/CSI/WP/wp00-01B.html.

626. Harnisch D.L. Supplemental Education in Japan: Juku schooling and its Implication / D.L. Harnisch // Journal of curriculum studies. — 1994. — Vol. 26. — № 3. — P. 323—334.

627. Higher Education Opportunity Act, H.R. 4137 // Public Law. — 110—315. — Aug. 14, 2008; 122 Stat. 3078.

628. Hisayasu Y. Redesigning Schools for the International Era / Yagura Hisayasu // Economic Eye. — 1993. — Spring. — P. 27—32.

629. Jezowsky A. Ekonomika oswiaty / Antoni Jezowsky. — Warszawa : Dom Wydawniczy ABC Oddziai Polskich Wydawnictw Profesjenalnych, 2006. — 317 s.

630. Journal Officiel de la Republique Francaise // LD. — № 99. — du 27. — 2002. — avril.

631. Kariya T. Confused Thinking About Equality and Education / Takehiko Kariya // Japan Echo. — 2000. — № 6. — P. 8—13.

632. Kawanobe S. Lifelong learning in Japan / S. Kawanobe // International review of education. — 1994. — Vol. 40. — № 6. — P. 485—493.

633. Lamie J. M. Teacher education and training in Japan / J. M. Lamie // Journal of in-service education. — 1998. — Vol. 24. — № 3. — P. 515—535.

634. Li Y. The Higher Education Transformation in China and Its Global Implications / Yao Li, John Whalley, Shunming Zhang, Xiliang Zhao // Centre for International Governance Innovation. Policy Brief. — 2008. — № 3 (June). — P. 23—34.

635. MacTaggat T.J. Associates Seeking Excellence Through Independence / T.J. MacTaggat. — San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1998. — 248 p.

636. Rapport de la Commission de reflexion sur l’application du principe de laicite dans la Republique remis au President de la Republique, 11.12.2003. Commission presidee par Bernard Stasi. — Paris: La Documentation française, 2004. — 211 p.

637. Rapport public de Conseil d’Etat, 05.02.2004. Jurisprudence et avis de 2003. Un siècle de laіcite (Reflexions sur la laіcite) // Etudes et documents (Paris). — 2004. — № 55. — P. 241—400.

638. Sharma C. L. Ethnicity, national integration, and education in Japan / C. L. Sharma // Education and society. — 1995. — Vol. 13. — № 1. — P. 47—58.

639. The European higher education Area. Joint Declaration of the European Ministers of Education. Convened in Bologna on the 19th of June 1999 [Electronic resource] // — Access mode : http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna.pdf.

640. U.S. Accreditation and the Future of Quality Assurance. — Washington : CHEA Publications, 2010. — 510 p.

<< | >>
Источник: ДЕРЕВЯНКО Богдан Володимирович. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Д и с е р т а ц і я на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Донецьк –2014. 2014

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -