<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Coelli Т. En introduction to efficiency and productivity analysis / T. Coelli,

S.P. Rao, G.E. Battese. - London : KAP, 2003. - 275 p.

2. Соломатин Ю. Что такое «устойчивое развитие» для Украины? [Электронный ресурс] / Ю.

Соломатин // Электронная библиотека «Наука и техника». - Режим доступа: http://n-t.ru/tp/br/uru.htm. - Дата публикации: 3 июля 2002 года (Дата обращения: 13 июля 2014 года).

3. Саркісов А. Ю. Просторові особливості рівня забезпеченості соціальною інфраструктурою / А.Ю. Саркісов // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства : збірка наук. праць. Вип. 1. - Херсон : ПП Віноградов Г.О., 2005. - C. 77-85.

4. Саркісов А. Ю. Просторові зміни показників соціальної інфраструктури Херсонської області від Адміністративного центру до периферії / А.Ю. Саркісов // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. праць. - Херсон : ПП Вишемирський, 2005. - C. 298-302.

5. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики : навч. посіб. / О.Г. Топчієв. - О. : Астропринт, 2005. - 632 с.

6. Соковець Т. В. Оцінка забезпеченості населення доступним житлом в Україні / Т.В. Соковець // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: Економічні науки. - 2010. - № 1(23). - С. 40-47.

7. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти / За ред. Е.М. Лібанової. - К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. - 248 с.

8. Козловець А. Територіальний аналіз житлового будівництва в аспекті демографічної ситуації регіону/ А. Козловець, В. Редін // Часопис соціально- економічної географії: Міжрегіон. зб. наук. праць. - 2008. - № 5. - С.152-156.

9. Семенишин А. В. Господарсько-правове забезпечення функціонування оборонно-промислового комплексу в Україні : автореф.

дис. на здобуття наук.

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько - процесуальне право» / А.В. Семенишин. - Х., 2014. - 20 с.

10. Бобкова А. Г. Правове забезпечення рекреаційної діяльності : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.04 / Бобкова Антоніна Григоріївна. — К., 2001. - 240 арк.

11. Дутчак В. Ф. Правове регулювання здійснення господарської діяльності на території Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько- процесуальне право» / В.Ф. Дутчак. - К., 2014. - 20 с.

12. European Economy. Convergence Report 2008 - Technical Annex / A Commission Services Working Paper SEC(2004)1268. - European Commission, Brussels, 2008. - P. 3.

13. Офіційний сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

14. Орехова Т. Р. Соотношения права и экономики (общетеоретические аспекты) : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Орехова Татьяна Романовна. - М., 1999. - 164 с.

15. Васильев Н. Реформы Президента Франклина Делано Рузвельта в период «великой депрессии» / Н. Васильев //Экос-информ. - 2009. - № 2. - C. 17-34.

16. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/ed20120517.

17. Ціленко В. А. Будівельна діяльність як об’єкт господарсько-правової політики держави (введення в проблематику) / В.А. Ціленко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія і право. - 2013. - №4. - С. 263-269.

18. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної

політики держави : дис. д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Задихайло Дмитро

Вітольдович. - Х., 2013. - 380 с.

19. Задихайло Д. В. До концепції правового забезпечення механізму економічної політики держави» теорія і практика правознавства / Д.В. Задихайло // Вісник Національного юридичного університету ім.

Ярослава Мудрого. - 2014. -Вип. № 1(5). - С. 1-12.

20. Устименко В. А. Правовий господарський порядок як засіб забезпечення сталого розвитку економіки України / В.А. Устименко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2009. - № 11. - С. 46-48.

21. Устименко В. А. Конституційні засади економічної системи України : монографія / В.А. Устименко, Р.А. Джабраілов, В.М. Кампо та ін.; за ред.

B. А. Устименка; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. - Донецьк : Юго-Восток,2011. - 219с.

22. Подцерковный О. Правовой хозяйственный порядок как ориентир регуляторной политики государства / О. Подцерковный // Юридичний вісник. - 2009.- № 1. - С. 45-49.

23. Задихайло Д. В. Економічна політика держави в системі правового і законодавчого забезпечення / Д.В. Задихайло // Вісник Національної Академії правових наук України. - 2013. - № 3(74). - С. 214-221.

24. Тинберген Я. Пересмотр международного права / Я. Тинберген. - М. : Прогресс, 1980. - 416 с.

25. Мілаш В. С. Про розвиток господарсько-правового регулювання договірних відносин / В.С. Мілаш // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 5. -

C. 36-40.

26. Подцерковний О. П. Грошові зобов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики / О.П. Подцерковний. - 2-е вид. - К. : Юстиніан, 2007. - 424 с.

27. Задихайло Д. В. «Економічне народовладдя» як сутність правового господарського порядку [Електронний ресурс] / Д.В.Задихайло // Правова доктрина - основа формування правової системи держави : матер. Міжнар. наук.- практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню пятитом. моногр. «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листоп. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук України. - Харків, 2013. - С. 471-474. - Режим доступу: http://dspace.nulau.edu.ua/handle/123456789/7201 (Дата звернення: 13 травня 2015 Р.)

28. Знаменский Г. Л. Цели и способы повышения эффективности хозяйственного законодательства: дис.... докт. юрид. наук : 12.00.04 / Знаменский Георгий Львович. - М., 1985.

- 487 с.

29. Задихайло Д. В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави : моногр. / Д.В. Задихайло. - Х. : Юрайт, 2012. - 456 с.

30. Квасніцька О. О. Синергія публічно-правових та приватно-правових засад законодавчого забезпечення будівельної діяльності-головний шлях розвитку економічної системи України / О.О. Квасніцька// Наукові праці НУ «Одеська юридична академія». - 2013. - Том ХІІІ. - С. 508-519.

31. Джабраілов Р. А. Категорія «публічний господарський інтерес» у сфері господарювання / Р.А. Джабраілов // Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки: напрями вдосконалення : зб. наук. праць; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень; редкол.: В.К. Мамутов (відп. ред.) та ін. - Донецьк : Юго-Восток, ЛТД, 2008. - С. 70-83.

32. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента і денег / Джон Мейнард Кейнс. - М. : Нелиос АРВ, 1999. - 352 с.

33. Minsky H. P. Financial Instability Hypothesis: An Interpretation of Keynes and An Alternative to «Standard» Theory / H.P. Minsky // Nebraska Journal of Economics and Business. - 1977. - Vol. 16. - P. 5-16.

34. Palley T.I. Post Keynesian Economics: Debt, Distribution and the Macroeconomy / T.I. Palley. - London : Macmillan, 1996. - Ch. 11.

35. Науково-практичний коментар Господарського Кодексу України : 2-е вид., перероб. і допов./ за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 720 с.

36. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / А.Є. Чистов, Т.Ф. Никифоров, С.М. Куценко та ін. - К. : КНЕУ. - 440 с.

37. Административное право Украины : учебник / Под общей ред. С.В. Кивалова. - Х. : «Одиссей», 2004. - 880 с.

38. Рєзнікова В. В. Правове регулювання посередництва у сфері господарювання (теоретичні аспекти) : монографія / В.В. Рєзнікова. - Хмельницький : Б. в., 2010. - 706 с.

39. Полюхович В. І. Господарсько-правовий механізм державного регулювання фондового ринку України : дис.

... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Полюхович Валерій Іванович. - К., 2012. - 400 с.

40. Чайковська В. В. Господарське право : курс лекцій / В.В. Чайковська. - Вид. друге, допов. і перероб. - О. : Астропринт, 2012. - 408 с.

41. Булгакова І. В. Транспортне право України : підручник / І.В. Булгакова, О.В. Клепікова. - К. : Прецедент, 2011. - 344 с.

42. Саниахметова Н. А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты : монография / Н. А. Саниахметова. - О. : Одес. гос. юрид. акад., 1998. - 232 с.

43. Лічак Д. В. Господарсько-правове забезпечення непрямої державної підтримки суб’єктів господарювання: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Лінчак Діна Володимирівна. - О., 2011. - 216 с.

44. Тихомиров Ю. А. Публичное право : падения и взлеты / Ю.А. Тихомиров // Государство и право. - 1996. - № 1. - С. 3-11.

45. Актуальні проблеми господарського права : навч. посіб. / за ред. В.С. Щербини. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 528 с.

46. Кравець І. М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень : монографія / І.М. Кравець. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 240 с.

47. Добровольська В. В. Правове забезпечення державного регулювання економіки : монографія / В.В. Добровольська. - О. : Фенікс, 2010. - 258 с.

48. Добровольская В. В. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: понятие и основание / В.В. Добровольская // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 6. - С. 97-99.

49. Задихайло Д. В. Відносини економічної влади в системі правового господарського порядку / Д.В. Задихайло // Юрист України. - 2014. - № 1(26). - С. 12-19.

50. Habermas Jurgen. The Postnational Constellation: Political Essays / Jurgen Habermas; trans. Max Pensky. - Cambridge, Mass. : MIT Press, 2001. - 190 p. (indexed).

51. Макуха С. М. Основна суперечність світового господарства - рушійна сила процесу євроінтеграції / С.М. Макуха // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

- 2010. - № 1. - С. 113-123.

52. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами- членами, з іншої сторони, від 27.06.2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/984_011.

53. Консолідовані версії договору про Європейський Союз та договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С83/01) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://kdpd.uabs.edu.ua/images/department/

54. Публічна власність: проблеми теорії і практики : монографія / під заг. ред. В.А. Устименка/ НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. - Чернігів : Десна Поліграф, 2014. - 308 с.

55. Пешко А. В. Транснаціональні компанії та їх роль у міжнародній інвестиційній діяльності [Електронний ресурс] / А.В. Пешко, Г.В. Назаренко // Державне будівництво. - 2007. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdEDeBu_2007_2_52.pdf

56. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / [Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Ковалевський В.В, Левицький М.А. та ін.]; за ред. д.е.н., професора, академіка Ю.Г. Козака. - К. : ЦУЛ, 2013. - 552 с.

57. Уманців Ю. Фінансово-промислові групи у структурі сучасної економіки / Ю. Уманців, Г. Уманціва // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 5.

С. 104-108.

58. Задихайло Д. В. Концентрація суб’єктів господарювання в сучасних умовах та проблема її законодавчого забезпечення / Д.В. Задихайло // Вісник Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». - 2012. - № 3(10). - С. 86-96.

59. Бак Г. О. Лідерство транснаціональних корпорацій у світовому створенні інновацій / Г.О. Бак // Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - № 3-4. - С. 16-19.

60. Моргун М. О. Транснаціональні корпорації :переваги та загрози для економіки України / М.О. Моргун, Ж.Е. Гаглоєва // Актуальні проблеми менеджменту в сучасних глобалізаційних процесах : зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспір. та молод. вч., 7 квіт. 2015 р. - Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2015. - С. 37-39.

61. Краткий словарь иностранных слов. - М. : Русский язык, 1979. - 190 с.

62. Советский энциклопедический словар / 4-издание, за ред. А.М. Прохорова. - М. : Советская энциклопедия, 1987. - 1059 с.

63. Большая советская энциклопедия. Т. 18: Индекс - Истон / Гл. ред. Б.А. Введенский. - М. : Государственное научное издательство «Большая Советская Энциклопедия», 1953. - 620 с.

64. Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. 5-е изд., перераб. и доп. / Л.И. Лопатников. - М. : Дело, 2003. - 520 с.

65. Салик М. М. Основные конфликты в обществе и модель отношений «Человек- Природа» / Салик М. М., Горский Ю. М., Степанов A. M., Покровский С. В. // Проблемы информатизации. - 2001. - Вып. 1. - С. 42-45.

66. Моисеенко В. В. Информационная неопределенность и проблема оптимального выбора / В.В. Моисеенко, В.В. Яцкевич // Кибернетика и системный анализ. - 1998. - № 4. - С.152-158.

67. Знаменский Г. Л. Совершенствование хозяйственного законодательства: Цель и средства / Г.Л. Знаменский / Отв. ред. В.К. Мамутов. - К. : Наукова думка, 1980.

187 с.

68. Конференция ООН по окружающей среде в 1992 г. (Рио-де-Жанейро) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://biofile.ru/bio/22517.html

69. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций Утверждена резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_621.

70. Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию (Йоханнесбург, Южная Африка, 26 августа - 4 сентября 2002 года) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_

71. План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.un.org/ru/events/pastevents/pdf/plan_wssd.pdf

72. Стратегія Розумного, стійкого і всеосяжного зростання «Європа -2020»

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://fra.org.ua/uploads/media/file/0001/01/85c65ab6bada07f232e264f4d68d79ac8c9e e1a4.pdf

73. Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

74. Про Концепцію переходу України до сталого розвитку: Проект Постанови Верховної Ради України від 2 липня 2007 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www. mns .gov. ua/laws/laws/nuclear/92 .htm

75. Шаповалова О. В. Договір підряду на капітальне будівництво як правова форма господарських зв’язків на умовах партнерства / О.В. Шаповалова // Юридична наука, практика і освіта. - 2010. - № 1. - С. 32-39.

76. Управление в строительстве / [В.М. Васильєв, Ю.П. Панибратов, С.Д. Резник, В.А. Хитров]. - М. : Изд-во АСВ, 2001. - 352 с.

77. Задихайло Д.В. Стратегія держави в системі законодавчого регулювання економічних відносин / Д.В. Задихайло // Вісник Академії правових наук України. -2006. - №1(44). - С. 129-138.

78. Атаманова Ю. Методологічні засади формування системи правових засобів реалізації державної інноваційної політики / Ю. Атаманова // Підприємництво, господарство, право. - 2008. - № 3. - С. 49-53.

79. Василенко М. Д. Концептуальні засади господарсько-правового режиму технопарків і технополісів : дис.д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Василенко Микола Дмитрович. - О., 2014. - 39 с.

80. Эрроу К. Возможность и пределы рынка как механизма распределения ресурсов / К. Эрроу // THESIS. - 1993. - Т. 1. - Вып. 2. - С. 53-68.

81. Ульямсон О. И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация / О.И. Уильямсон ; науч. ред. В.С. Катькало. - СПб. : Лениздат, CEV Press, 1996. - 702 с.

82. Головань І. В. Правова робота у механізмі захисту прав суб'єктів підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / І.В. Головань. - Д., 2003. - 18 с.

83. Опришко В. Ф. Питання трансформації Європейського права в законодавство України / В.Ф. Опришко // Право України. - 2001. - № 2. - С. 27-31.

84. Опрышко В. Ф. Народнохозяйственный комплекс: управление и право / В.Ф. Опрышко. - К. : Политиздат Украины, 1983. - 167 с.

85. Єршова С. І. Правове регулювання господарських зв’язків (відносин) атомних електростанцій України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Єршова Світлана Іванівна. - Донецьк, 2001. - 144 с.

86. Пісьменна К. С. Господарсько-правове забезпечення стимулювання розвитку суднобудування та судноремонту: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Пісьменна Катерина Станіславівна. - Х., 2008. - 212 с.

87. Драпайло Ю. З. Правове регулювання господарських відносин у морських портах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Драпайло Юліан Зіновійович. - О., 2013 . - 187 с.

88. Міщенко А. В. Транспортний коридор як форма правового регулювання ринку транспортних послуг в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Міщенко Анастасія Володимирівна. - Х., 2009. - 205 с.

89. Корчевна Л. До критики поняття «механізм правового регулювання» /Л. Корчевна // Право України. - 2003. - №1. - С. 117 -119.

90. Герменевтика права: розвиток юриспруденції : навч. посіб. / В.В. Дудченко, М.Р. Аракелян, В.В. Завальнюк. - О. : Фенікс, 2014. - 184 с.

91. Кондратенко Ю. Сучасний стан законодавства про використання земель для містобудівних потреб / Ю. Кондратенко // Юридичний вісник. - 2012. - № 2. - С. 102-106.

92. Алексеев С. С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация / С.С. Алексеев // Советское государство и право. - 1987. - № 6. - С. 12 -19.

93. Малько А. В. Правовые средства: вопросы теории и практики / А.В. Малько // Журнал российского права. - 1998. - № 8. - С. 66-77.

94. Малько А. В. Правовые средства как общетеоретическая проблема / А.В. Малько // Известия вузов. Правоведение. - 1999. - № 2. - С. 15-19.

95. Пугинский Б. И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях / Б.И. Пугинский. - М.: Юрид. лит., 1984. - 224 с.

96. Яроцький В. Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції) / В.Л. Яроцький. - Х. : Право, 2000. - 542 с .

97. Погрібний С. О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України / С.О. Погрібний. - К. : Правова єдність, 2009. - 304 с.

98. Отраднова О. О. Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань : монографія / О.О. Отраднова. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 328 с.

99. Лаптев В. В. Хозяйственное право и механизм социалистической экономики / В.В. Лаптев // Советское государство и право. - 1980. - № 9. - С. 53-62.

100. Мамутов В. К. Хозяйственные санкции и их роль в руководстве экономикой / В.К. Мамутов // Проблемы хозяйственного права. Тезисы докладов науч. конф. - М., 1970. - С. 30-42.

101. Минц Б. И. Понятие и роль правовых средств в хозяйственных отношениях / Б. И. Минц // Правоведение. - 1983. - № 2. - С. 69-74.

102. Шаповалова О. В. Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Шаповалова Ольга Вікторівна. - Луганськ, 2007. - 511 с.

103. Дятленко Н. М. Господарсько-правові засоби попередження ухилень від сплати податків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / Н. М. Дятленко. - Донецьк, 2002. - 20 с.

104. Пісьменна К. Господарсько-правове забезпечення економічної політики в галузі суднобудування та судноремонту / К. Пісьменна // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 4. - С. 108-111.

105. Степанов О. О. Господарсько-правові засоби попередження банкрутства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / О.О. Степанов. - Донецьк, 2006. - 20 с.

106. Трофуненко Н. В. Господарсько-правове забезпечення якості будівельних робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»/ Н.В. Трофуненко. - Донецьк, 2011. - 20 с.

107. Злакоман І. М. Господарсько-правові засоби та форми вирішення

інвестиційних спорів : дис. канд. юрид. наук : 12.00.04 / Злакоман Ігор

Миколайович. - О., 2011. - 214 с.

108. Мілаш В.С. До питання про шляхи вдосконалення господарсько-правового регулювання відносин, що виникають у сфері ринкового обміну / В.С. Мілаш // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 8. - С. 73-77.

109. Исаков В. Б. Фактический состав в механизме правового регулирования / В.Б. Исаков ; Науч. ред.: Алексеев С. С. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1980. - 128 с.

110. Шабалин В. А. Системный анализ механизма правового регулирования / В.А. Шабалин // Советское государство и право. - 1969. - № 10. - С. 124-125.

111. Сапун В. А. Право. Правовые средства. Правосознание / В.А. Сапун. - СПб. : Изд-во СЗИУ РАНХиГС, 2012. - 416 с.

112. Калугин В. Понятие и элементы механизма имплементации международного гуманитарного права / В. Калугин // Юстиция Беларуси. - 2002. - № 5. - С. 53-57.

113. Филиппова С. Ю. Частноправовые средства организации и достижения правовых целей / С.Ю. Филиппова. - М. : Статут, 2011. - 320 с.

114. Атаманова Ю. Є. Основні проблеми системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько- процесуальне право» / Ю.Є. Атаманова. - Харків, 2009. - 37 с.

115. Швидка Т. І. Господарсько-правове забезпечення зростання конкурентоздатності національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько- процесуальне право» / Т. І. Швидка. - Харків, 2014. - 23 с.

116. Няньчук Н. Ю. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку інноваційної діяльності малих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Н.Ю. Няньчук. - О., 2006. - 19 с.

117. Щербина О. В. Формування механізмів реалізації політики державної підтримки малого підприємництва в Україні (на матеріалах суб’єктів малого підприємництва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / О.В. Щербина. - К., 1999. - 19 с.

118. Сьоміч М. І. Поняття регіональної політики в економічному розвитку держави [Електронний ресурс] / М.І. Сьоміч // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2010. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/Duur_2010_4_17.pdf

119. Геополитика, международная и национальная безопасность: Словарь- справочник / Сост. А.А. Абдурахманов, В.А. Баришполец, Д.В. Баришполец, В.Л. Манилов. - М. : Пробел,1999. - 375 с.

120. Кравцова З. С. Моделі конституційного закріплення принципів конституційного ладу / З.С. Кравцова // Право і громадянське суспільство. - №1. - 2014. - С. 27-35.

121. Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права : монографія / Ю.Г. Барабаш. - Х. : Право, 2008 - 220 с.

122. Євдокимова Н. М. Економічна діагностика : навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Н.М. Євдокимова, А.В. Кірієнко. - К. : КНЕУ, 2005. - 110 с.

123. Бабін Б. Програмність регулювання як феномен кризи міжнародної правової системи / Б. Бабін // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Міжнар. «круглого столу» (м. Львів, 3-5 грудня 2010 року). - Львів : Галицький друкар, 2010. - С. 21-30.

124. Коваленко О. В. Обґрунтування використання економічної діагностики для

прийняття управлінського рішення [Електронний ресурс] / О.В. Коваленко, Д.М. Біла // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2014. - Вип. 6. - С. 5-11. - Режим доступу:

http: //www.zgia.zp .ua/gazeta/evzdia_6_005.pdf

125. Варенко В. М. Системний аналіз інформаційних процесів : навч. посіб. / В.М. Варенко, І.В. Братусь, В.С. Дорошенко, Ю.Б. Смольніков, В.О. Юрченко. - К. : Університет «Україна», 2013. - 203 с.

126. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач / Дж. Клир ; пер. с англ. - М. : Радио и связь, 1990. - 540 с.

127. Калужский М. Л. «Системность» - новая трактовка понятия / М.Л. Калужский // Социально-гуманитарные знания. - 2004. - № 4. - С. 130-149.

128. Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки : монографія / за ред. д-ра екон. наук А.І. Даниленко. - К. : Ін-т економіки НАНУ, 2003. - 415 с.

129. Полное собрание законов Российской Империи. 1-ое собр. - СПб. : Тип ІІ. Одт-ния Собств. Его Император. Величества канцелярия. Том 20. - 429 с.

130. Полное собрание законов Российской Империи. 2-ое собр. - СПб. : Тип ІІ. Одт-ния Собств. Его Император. Величества канцелярия. Том 40. - 408 с.

131. Свод законов Российской империи повелением имп. Николая Павловича составленный. Изд. 1832 г. - СПб, 1832. - Т. 12. - 1135 с.

132. Олюха В. Г. Оптимізація капітального будівництва : господарсько-правові проблеми : монографія / В.Г. Олюха. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 302 с.

133. Чибиряев С. А. История государства и права России : учебник для вузов / С.А. Чибиряев. - М. : Былина, 1998 . - 528 с.

134. Положение СНК РСФСР «О государственных подрядах и поставках»// Собрание узаконений и распоряжений РКП. - 1921. - № 69. -1366 с.

135. Курс советского гражданского права. Отдельные виды обязательств. -М. : Юрид. лит., 1954. - 531 с.

136. Брауде Л. И. Договоры по капитальному строительству в СССР / Л.И. Брауде. - М. : Госюриздат, 1952. - 264 с.

137. Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ). Историко-правовой аспект организации государственного управления в сфере градостроительства в России [Електронний ресурс] / Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ) // Административное право. - 2010. - № 3. - Режим доступу: //http:// top-personal.ru>adminlawissue.html?74

138. Косенкова Ю. Л. Советский строительный комплекс 1940-х - первой половины 1950-х годов. От творческих поисков - к практике строительства / Ю.Л. Косенкова. - М. : КД Либроком, 2000. - 440 с.

139. Вишняков В. Г. Двойное подчинение органов управления народным хозяйством / В.Г. Вишняков. - М. : Юрид. лит., 1984. - 144 с.

140. Указ от 21 февраля 1967 году «О создании строительных министерств СССР» // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1967. - № 8(1354). - Ст. 88. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rulit.net/books/upravlenie- gradostroitelnym-kompleksom-v-rossii-administrativno-pravovoj-aspekt-read-222789-

4.html

141. Положение о Министерстве строительства от 17 октября 1969 утвержден Советом Министров СССР // СП СССР. - 1969. - № 24. - Ст. 141 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://docs.cntd.ru/document/901942538.

142. Советское административное право. Управление отраслями народного хозяйства / под ред. Ю.М. Козлова, Б.М. Лазарева. - М., Юрид.лит., 1982. - 264 с.

143. Про затвердження Положення про Державний комітет Української РСР у справах будівництва: Постанова Ради Міністрів Української РСР від 4 червня 1987 р. № 210 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// search.ligazakon. ua>l_doc2 .nsf/link 1 /KP870210. html.

144. Пилипенко А. Я. Вибране / А.Я. Пилипенко. - К. : Освіта України, 2013. - 504 с.

145. О составлении и утверждении проектов планировки и социалистической

реконструкции городов и других населенных мест Союза ССР: Постановление ЦИК СССР № 70, СНК СССР № 1219 от 27.06.1933 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=16044

146. Струмилин С. Г. Проблемы экономики труда / С.Г. Струмилин. - М. : Наука, 1982. - 342 с.

147. О развитии жилищного строительства в СССР: Постановление ЦК КПСС, Совмина ССР № 931 от 31.07.1957 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //pravo .levonevsky.org/baza/soviet/sssr6142. htm

148. Якубовский Б. В. Железобетонные и бетонные конструкции / Б.В. Якубовский. - М. : Высшая школа, 1970. - 728 с.

149. Постанова Ради Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки від 27.10.1987 № 347 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 вересня 1987 р. N 1058 "Про подальший розвиток радянської архітектури і містобудування" // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP870347.html

150. Постанови Ради Міністрів СРСР від 25.12.1987 року № 513 "Про подальший розвиток радянської архітектури і містобудування" // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP870424.html

151. Гриняк А. Б. Договірні зобов’язання з виконання робіт у цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / А.Б. Гриняк . - К., 2013 . - 34 с.

152. Миронець І. М. Поняття будівництва і капітального будівництва / І.М. Миронець // Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 3. - С. 167170.

153. Ярмоленко М. Г. Технологія будівельного виробництва / М.Г. Ярмоленко, В.Г. Черненко; За ред. Ярмоленка М. Г. - К. : Вища шк., 2005. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/76287/.

154. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності. Затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 р. № 375, зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/128651.html

155. Про затвердження та скасування національних класифікаторів: наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://accept.org.ua/index.php/ua/normatyvni-akty/klasyfikatory/350-21-22-2010-228.

156. Національний стандарт України. ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва. - К. : Мінрегіон України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //dnop .com.ua/dnaop/act23830. htm

157. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / За ред. С.В. Мочерного. - Т. 1. - Львів : Світ, 2005. - 616 с.

158. Економічна енциклопедія у 3-х томах. Том 1. - К. : Видавничий центр «Академія», 2000. - 864 с.

159. Розмежування продуктивних сил і регіональна економіка : підручник / За ред. В.В. Ковальського, О.Л. Михайлюка, В.Ф. Семенова - 6-те вид. - К. : Т-во «Знання», КОО, 2004. - 350 с. (Вища освіта ХХІ ст.)

160. Економічний словник / За ред. П.І. Багрія, С.І. Дорогунцова. - К. : Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1973. - 624 с.

161. Про затвердження Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських підприємств та організацій»: Наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99

162. Бродский М. Н. Государственно-правовое регулирование экономической деятельности в современной России.Теоретическая модель и практическое воплощение: дисс. на соиск. науч. степени д-ра. юрид. наук : 12.00.01 / Бродский Михаил Наумович. - М., 2003. - 380 с.

163. Колоколенков Д. С. Роль права в регулировании экономики, обеспечении экономической свободы: дисс. канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Колоколенков Денис Сергеевич. - Рязань, 2010. - 212 с.

164. Борисов Е. Ф. Экономическая теория : учебник для вузов / Е.Ф. Борисов. - М. : Юристъ, 1993. - 384 с.

165. Курс економічної теорії : навч. посіб. / за ред. С.І. Архієреева, Н.Б. Решетняк. - Харків : НТУ «ХПІ», 2001. - 331с.

166. Миронець І. М. Адміністративно-правове регулювання будівельної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / І.М. Миронець. - К., 2012. - 13с.

167. Господарський кодекс України : науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. - Х. : Одіссей, 2007. - 832 с.

168. Хозяйственный кодекс Украины : Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. - Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. - 1296 с.

169. Олійник Н. І. Зарубіжний досвід реконструкції житлового фонду

[Електронний ресурс] / Н.І. Олійник // Державне управління: теорія та практика. - 2009. - № 2. - Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/ejoumals/Dutp/2009_2/doc_pdf/Oliinyk.pdf.

170. Наумчук О. А. Основні засоби: методика обліку і формування облікової політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / О.А. Наумчук. - Львів, 2005. - 20 с.

171. Макконелл К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика : в 2 т. пер. с англ. / К.Р. Макконелл, С.Л. Брю. - Т. 1.- М. : Туран, 1996 г. - 399 с.

172. Бондар Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. - 2-ге вид., доп. / Н.М. Боднар. - К. : А.С.К., 2005. - 400 с.

173. Барабаш Т. О. Правове регулювання господарських відносин в сфері житлово-комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько- процесуальне право» / Т.О. Барабаш. - Харків, 2012. - 19 с.

174. Осетинська Г. А. Захист прав споживачів: проблеми розвитку законодавства України : монографія / Г.А. Осетинська. - К. : Ін-т законодавчих передб. і правової експ., НДІ прив. права і підприємництва, 2002. - 128 с.

175. Про засади функціонування ринку природного газу: Закон України від

08.07.2010 № 2464-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102467.htm/l.

176. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-ХІІ

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102300.html.

177. Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 № 1682-ІІІ

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001682.html.

178. Про видавничу справу: Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970318.html.

179. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041875.html.

180. Про теплопостачання: Закон України від 02.06.2005 № 2633-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041875.html.

181. Про затвердження правил користування тепловою енергією: Постанова КМУ

від 03.10.2007 № 119 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP071198.html.

182. Про затвердження правил користування електричною енергією: Постанова Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 р. № 28 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link 1 /KP991357. html

183. Знаменський Г. Л. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України : 2-е вид., перероб. і доп. [Електронний ресурс] / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - Режим доступу: http://crimealawyers.com/uchasniki-v-dnosin-u-sfer-gospodaryuvannya.

184. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права : монографія / В.С. Щербина. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 264 с.

185. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. Д.М. Притики, І.В. Булгакової. - К. : «Юристконсульт», «Юстініан», 2010. - 1088 с.

186. Беляневич О.А. Проблеми реалізації свободи договору у сфері господарювання // Вісник господарського судочинства. - 2013. - № 3.-С. 154-164.

187. Господарське право : підручник; 2-ге вид., доп. і перероб. / О. П. Подцерковний, О.К. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін. - Х. : Одіссей, 2011. - 640 с.

188. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. № 1160-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/1160-15

189. Осетинська Г. А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.03 / Осетинська Ганна Анатоліївна. - К., 2006. - 208 с.

190. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 р.

№ 3038-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link 1/T113038. html

191. Про судове рішення: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 6 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada. gov.ua/go/v0006600-12.

192. Біленко М. С. Договір будівельного підряду в цивільному праві України: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. С. Біленко. - К., 2013. - 20 c.

193. Дзера О. В. Цивільне право України. Особлива частина : підручник. - 3-тє вид., перероб. і допов. / Дзера О. В., Кузнєцова Н. С., Майданик Р. А. та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

194. Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду: Закон України від 22.12.2006 р. № 525-V [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T060525.

195. Про концесію на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14.12.1999 р. № 1286-XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T991286.html.

196. Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення: Закон України від 08.09.2005 № 2861-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052861.html.

197. Про Порядок державного фінансування капітального будівництва: постанова КМУ від 27.12.2001 р. № 1764 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon 1 .rada. gov.ua/laws/show/1764-2001 -%D0%BF.

198. Про загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві: постанова КМУ від 01.08.2005 р. № 668 [Електронний

ресурс]. - Режим доступу:

http: //search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link 1 /KP050668. html.

199. Про затвердження Примірного договору підряду в капітальному будівництві: наказ Мінрегіонбуду від 27.10.2005 р. № 3 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN17102.html.

200. Cеник С. В. Правове регулювання договірних відносин генеральних підрядників та субпідрядників у капітальному будівництві : дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сеник Світлана Василівна. - Львів, 2006 . - 196 с.

201. Олюха В. Г. Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В.Г. Олюха. - К., 2003. - 20 с.

202. Гриценко Г. М. Правове регулювання капітального будівництва за державні кошти : дис. канд. юрид. наук : 12.00.04 / Гриценко Григорій Миколайович. - Донецьк, 2011. - 187 с.

203. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 р. № 687-XIV

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990687.html

204. Про затвердження порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів: наказ Мінрегіонбуду від 16.05.2011 р. № 45 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0651-11

205. ДБН.А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Мінрегіонбуду від 04.06.2014 року № 193 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-dbn-a.2.2-3-2014- sklad-ta-zmist-proektnoy-doc197046.html

206. Брауде Л. И. Отдельные виды обязательств / Л.И. Брауде. - М. : Юрид. лит., 1980. - 360 с.

207. Брагинский М. И. Совершенствование законодательства о капитальном строительстве / М.И. Брагинский. - М. : Стройиздат, 1982. - 144 с.

208. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина. - 5-те вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 600 с.

209. Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і

споруд: Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України 27.11.1997 р. № 32/288 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://search.l igazakon.ua/l_do c2. nsf/link 1 /REG2864.html

210. Біленко М. С. Договір будівельного підряду в цивільному праві України : монографія. -К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України,2014.-180 с.

211. Смирнов Е. Б. Методологические и методические основы воспроизводства жилищного фонда крупного города в условиях экономики переходного периода : дис. д-ра экон. наук : 08.00.05 / Смирнов Евгений Борисович. - СПб., 1998. - 421 с.

212. Бойчик І. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / І.М. Бойчик. - К. : Атіка,

2004. - 480 с.

213. Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку

основних засобів: наказ Міністерства фінансів від 30.09.2003 р. № 561 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link 1 /MF03270. html.

214. Про затвердження Положення про фінансування та державне кредитування

капітального будівництва, що здійснюється на території України: Наказ Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету у справах містобудування і архітектури України від 23.09.1996 р. № 127/201/173 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://

zakon.rada. gov.ua>laws/show/z0588-96.

215. Постанова Харківського апеляційного господарського суду від 08.04.2015 р.

у справі № 922/5579/14 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46059909.

216. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К. - Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. - 1440 с.

217. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. - М.: Инфра-М, 2008. - 512 с.

218. Романенко І. І. Конспект лекцій навчальної дисципліни «Будівлі і споруди» для студентів 1 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки (6.030601) «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства» / І.І. Романенко. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 131 с.

219. Директива № 89/106/ЕЕС Ради ЄС про зближення законодавчих, нормативних та адміністративних положень держав-членів ЄС стосовно будівельних матеріалів. Брюссель, 21 грудня 1988 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_b03.

220. Про затвердження єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання: наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30 вересня 1998 року № 215 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gioc- kmda.kiev.ua/files/File/215_1998.htm.

221 . Брауде Л. И. Правовое регулирование капитального строительства в СССР: автореф. дисс. на соиск. науч. степени д-ра юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / И.Л. Брауде. - М., 1954. - 21с.

222. Про затвердження Положення про порядок фінансування та здійснення робіт з капітального будівництва (придбання) та капітального ремонту приміщень судів, інших органів та установ судової системи: наказ ДСА України від 31.12.2003 року № 756 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link 1/SA03028.html

223. Економіко-правові основи капітального будівництва : навч. посіб. / Ю.М. Сафонов, В.Р. Кравець, В.Г. Олюха. - К. : «Центр учбової літератури», 2014. - 244 с.

224. Брагинский М. И. Договор подряда и подобные ему договоры / М.И. Брагинский. - М. : Статут, 1999. - 254 с.

225. Коссак В. М. Правове регулювання строків у будівництві / В.М. Коссак. - К. : Будівельник, 1991. - 144 с.

226. Вінник О. М. Інвестиційне право : навч. посіб. / О.М. Вінник. -К. : Юридична думка, 2006. - 568 с.

227. Ткач А. П. Правовое регулирование капитального строительства в СССР /

А.П. Ткач ; [отв. ред. О.Н. Садиков]. - М. : Юрид. лит., 1972. - 292 с.

228. Абрамович А. М. Государственное управление строительством в СССР /

А.М. Абрамович ; [ред. В.И. Шабайлов]. - Минск : Наука и техника, 1982. - 271 с.

229. Черноморец А. Е. Хозрасчёт в капитальном строительстве на основе межхозяйственной кооперации (правовой аспект) / А.Е. Черноморец. - Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1985. - 204 с.

230. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288- 00/ed20000427.

231. Хозяйственное право: учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. В.К. Мамутова. - К. : Юринком Интер, 2002. - 897 с.

232. Філософський словник / [ред.-упоряд. В.І. Шинкарук]. - К. : «Абріс», 2002. - 742 с.

233. Василенко В. А. Организационно-циклическая и структурно-функциональная модели развития организации / В.А. Василенко // Культура народов Причерноморья. - 2011. - № 232. - С. 100-107.234. Компанієць Л. Сутність поняття «діяльність» [Електронний ресурс] / Л. Компанієць // Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. - К., 2010. -Вип. 41(11). - Режим доступу: http://www.gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=57

235. Аренд Г. Становище людини / Г. Аренд [пер. з англ. Зубрицька М. І.]. - Львів : Літопис, 1999. - 254 с.

236. Приятильчук А. Поняття «робота», «праця» та «матеріальне виробництво» / А. Приятильчук // Українознавчий Альманах. - 2012. -Вип. 7. - С. 187-189.

237. Советское гражданское право. - Том 2. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1971. - 520 с.

238. Кубко Е. Б. Совершенствование хозяйственного механизма в капитальном строительстве (организационно-правовые вопросы) / Е.Б. Кубко, А.Я. Пилипенко. - К. : Наукова думка, 1983. - 206 с.

239. Гражданское право : учебник. В 3 т. - Т.1, 2 / под ред. О.Н. Садикова. - М. : Инфра-М, 2006-2007. - 590 с.

240. Ткач А. П. Юридический справочник строителя. -3-е изд., перераб. и доп. / А.П. Ткач, А.К. Селезнев. - К. : Будівельник, 1984. - 272 с.

241. Пивоваров К. В. Организационно-экономический механизм развития систем быстрого питания : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Пивоваров Кирилл Владимирович. - М., 2002. - 131 с.

242. Экономика строительства : учебник / под ред. Н.Л. Степанова. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 378 с.

243. Блихарский Б. Частно-государственное партнерство: Польский опыт / Б. Блихарский // Бизнесинформ. - 2010. - № 5(1). - С. 118-123.

244. Файзулин В. Р. Договор строительного подряда по российскому гражданскому праву : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Файзулин Вадим Рашидович. - М., 2005. - 184 с.

245. Постанова Верховного Суду України від 10.07.2007 р. у справі № 33/259-06-

4581 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/828486.

246. Постанова Верховного Суду України від 03.04.2007 року у справі № 18/314

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/714260.

247. Брагинский М. И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Изд. 2-е, стер. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. - М. : Статут, 2011. - 1055 с.

248. Большой строительный терминологический словарь-справочник. Официальные и неофициальные термины и определения в строительстве, архитектуре, градостроительстве и строительной техники / сост. В.Д. Наумов и др., под ред. Ю.В. Феофилова. - Минск : Минсктиппроект, 2008. - 816 с.

249. Архитектура и градостроительство : энциклопедия / гл. ред. А.В. Иконников. - М. : Стройиздат, 2001. - 688 с.

250. Митягин С. Д. Развитие градостроительного права на современном этапе [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://www.ais.siberia. net/2002/1-2- 2002/14.htm (26.10.09).

251. Павлышин Б. В. Градостроительное законодательство как основа управления

развитием населенных мест / Б.В. Павлышин, Г.И. Фильваров // Градостроительство: респ. межведом. науч.-техн. сб. / К. : НИПИ

градостроительства, 1992. -Вып. 44. - С. 6-9.

252. Ізарова І. О. Містобудівне право як галузь права / І.О. Ізарова // Право України. - 2011. - № 7. - С. 229-235.

253. Борисов А. П. Экономика градостроительства : учеб. пособие для вузов / Борисов А. П., Бубес Э. Я., Ревунова Н. Г. - Л. : Стройиздат, 1981. - 256 с.

254. Інформація Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України щодо впровадження Єврокодів при проектуванні будівельних конструкцій в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.mmregion.gov.ua/.../pres-zustrich-schodo.

255. Анисимов А. П. Градостроительное право - новая отрасль в системе российского права / А.П. Анисимов, Н.Г. Юшкова // Право и политика. - 2008. - № 9. - С. 2105-2113.

256. Квасніцька О. О. Концептуальні підходи до сутності правової категорії «об’єкт будівництва» / О.О. Квасніцька // Вісник господарського судочинства. - 2014. - № 1. - С. 115-124.

257. Оганов А. И. Роль гражданско-правовых норм в регулировании градостроительных отношений : дисс. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Оганов Артур Иванович. - Краснодар, 2009. - 182 с.

258. Шишканов В. А. Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительства (на примере городов Иркутской области) : дис. канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шишканов Владимир Александрович. - Омск, 2008. - 203 с.

259. Покатаєв П. С. Правове регулювання надання будівельних послуг / П.С. Покатаєв // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Державне управління. - 2009. - № 4. - С. 125-129.

260. Бєломєсяцев А. Б. Правові основи архітектури / А.Б. Бєломєсяцев. - К. : Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України, 2006. - 544 с.

261. Архітектура: Короткий словник-довідник / А.П. Мардер, Ю.М. Євреінов, О.А. Пламеницька та ін.; За заг. ред. А.П. Мардера. - К. : Будівельник, 1995. - 335 с.

262. Тімохін В. О. Гармонічність еволюційної динаміки самоорганізації містобудівних систем : автореф. на здобуття наук ступ. доктора архітектури : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» /

В.О. Тимохін. - К., 2004. - 34 с.

263. Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 р. № 2780-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780- 12

264. Ерхов А. В. Управление градостроительным комплексом в Российской Федерации : административно-правовой аспект : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Ерхов Александр Владимирович. - Тольятти, 2007. - 201 с.

265. Бутаева Е. М. Административно-правовая организация механизма управления в сфере градостроительства : дис. .канд. юрид. наук : 12.00.14 / Бутаева Елена Михайловна. - Хабаровск, 2010. - 220 с.

266. Містобудівний кодекс України: проект Верховної Ради України від

30.06.2010 р. № 6400 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102376.html.

267. Про концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України від 24.12.1999 р. № 1359-XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF4XS00A.html

268. Постанова Вищого господарського суду України від 12.06.2014 р. у справі № 927/91/13-г [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Page/2.

269. Мельничук О. Міська правова система та її компонентний склад / О. Мельничук. - Юридичний вісник. - 2014. - №1. - С. 153-158.

270. Віхров О. П. Організаційно-господарські правовідносини: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Віхров Олександр Петрович. - Донецьк, 2009. - 450 c.

271. Алексеев С. С. Структура советского права / С.С. Алексеев. - М. : Юрид. лит., 1975. - 264 с.

272. Юридична енциклопедія: довідк. вид.: в 6 т. - Т. 5 П-С / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М.П. Бажана ; редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) [та ін.]. - К. : Укр. енцикл. ім. М.П. Бажана,1998. - 736 с.

273. Загальна теорія держави і права : підручник / В.М. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Богачова та ін.; за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петрушина. - Х. : Право, 2002. - 432 с.

274. Богуцький П. Військове право як система / П. Богуцький // Право України. - 2010. - № 11. - С. 234-239.

275. Поляков Б. От подотрасли права к отрасли законодательства / Б. Поляков // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №3. - С. 11-12.

276. Крестовська Н. М. Ювенальне право України: історико-теоретичне дослідження : монографія / Н.М. Крестовська. - О. : Фенікс, 2008. - 328 с.

277. Джунь В. В. Нормативний комплекс про неспроможність як підгалузь господарського права / В.В. Джунь // Вісник господарського судочинства. - 2003. - № 1. - С. 139-145.

278. Козачук М. О. Свобода підприємницької діяльності та її обмеження в законодавстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Козачук Микита Олександрович. - К., 2011. - 256 с.

279. Теория государства и права : учеб. для вузов / под ред. М.М. Рассолова,

В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 640 с.

280. Ромашов Р. А. Теория государства и права. Краткий курс. / Р.А. Ромашов. - СПб. : Питер, 2010. - 304 с.

281. Иванников И. А. Общая теория государства и права : учеб. пособие / И.А. Иванников. - 2-е изд. - М. : Изд.-торг. Корпорация «Дашков и К», 2007. - 368 с.

282. Комаров С. А. Общая теория государства и права : ученик / С.А. Комаров. - 7-е изд. - СПб. : Питер, 2005. - 512 с.

283. Чубуков Г. В. Земельная недвижимость в системе Российского права / Г.В. Чубуков // Г осударство и право. - 1995. - № 9. - С. 42 - 51

284. Підвищення ефективності використання, відтворення і охорони земельних ресурсів регіону : монографія / [Борщевський П. П., Чернюк М. О., Заремба В. М. та ін.] ; за ред. П. П. Борщевського. - К. : Аграрна наука, 1998. - 421 с.

285. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : монографія / [О.М. Алимов, А.І. Даниленко, В.М. Трегобчук та ін.] - К. : Об’єднаний інститут економіки НАН України, 2005. - 540 с.

286. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. № 858-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030858.html.

287. Лічак Д. В. Господарсько-правове забезпечення непрямої державної підтримки суб’єктів господарювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Лічак Діна Володимирівна. - О., 2011. - 211 с.

288. Про генеральну схему планування територій України: Закон України від 07.02.2002 р. № 3059-III [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link 1/T023059. html.

289. Положення Міністрів ЄС з питань територіального планування від 1999 року «Про перспективи Європейського територіального розвитку ESDP» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uncle-kazkar.livejoumal.com/37868.html.

290. Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту від 7-8 вересня 200 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //aokornus .at. ua/BOOKS/sustainable.pdf.

291. Пашков І. А. Земля як чинник соціального розвитку [Електронний ресурс] / І.А. Пашков // Гуманітарний вісник ЗДІА. - 2009. - Вип. 37. - Режим доступу: http: //www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_3 7_3

292. Кондратенко Ю. Сучасний стан законодавства про використання земель для містобудівних потреб [Електронний ресурс] / Ю. Кондратенко. // Юридичний вісник. - 2012. - № 2. - С. 102-106. - Режим доступу: //http:// yurvisnyk.in. ua/v2_2012/19.pdf.

293. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну реєстрацію

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. № 1952-IV (станом на 01.10.2012) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://uprav.ck.miniust. gov.ua/htmls/Property _2012.pdf

294. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/2768-14.

295. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: zakon.rada.gov.ua/go/2755-17.

296. Мірошниченко А. М. Земельне право України : підручник

/ А.М. Мірошниченко. - К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. - 341 с.

297. Устименко В.А. Городская собственность и городское хозяйство / В.А. Устименко ; НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. - Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. - 352 с.

298. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР// [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр.

299. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/436-15.

300. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. № 60-XIV

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_12_22/an/820322/T990606.html.

301. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. № 1378-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031378.html.

302. Про Державний земельний кадастр: Закон України від 07.07.2011 р. № 3613-

VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link 1/T113613. html.

303. Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності: Постанова КМУ від 22.04.2009 р. № 381 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/381 -2009-п.

304. Гордєєв В. І. Окремі проблеми застосування земельного законодавства / Гордєєв В. І. // Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 6 груд. 2013 р. ) : зб. тез наук. доп. - Х., 2013. - С. 108-111.

305. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. № 858-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: //http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030858.html.

306. Про державну експертизу землевпорядної документації: Закон України від 17.06.2004 р. № 1808-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada. gov.ua/go/1808-15.

307. Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками: Наказ Державного Комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 р. № 376 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0391-10.

308. Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру: Постанова КМУ від 17.10.2012 р. № 1051 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua/go/1051-2012-п.

309. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/1798-12.

310. Постанова Пленуму ВСУ від 30.03.2012 року № 6 «Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного будівництва)» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://smf.in.ua/node/3208.

311. Миронець І. М. Адміністративно-правове регулювання будівельної діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Миронець Ірина Миколаївна. - К. : 2012. - 235с.

312. Постанова ВГСУ від 06 серпня 2014 року у справі № 5023/3993/12 (5023/9057/11) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Page/2

313. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. № 586- XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/586-14

314. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. № 1160-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/1160-15

315. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06.2003 р. № 963-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada. gov.ua/go/963-15

316. Постанова Верховного Суду України від 28.10.2008 р. у справі № 5020-4/125 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.Ua/Page/2.

317. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / За ред. В.М. Кравчука. - К. : Істина, 2007. - 944 с.

318. Федорченко М. С. Зауваження до проекту Закону України «Про зонування земель» [Електронний ресурс] / М.С. Федорченко. - Режим доступу: http:// www.myland.org.ua/userfiles/.../MLzoning.doc.

319. Ігнатенко І. В. Співвідношення зонування земель з іншими земельно- правовими категоріями [Електронний ресурс] / І.В. Ігнатенко // Теорія і практика правознавства. - 2013. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/tipp_2013_2_3 3.pdf

320. План зонування території міста Кривий Ріг [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kryvyirih.dp.ua/ua/st/pg/150414785181446_s/

321. Ріпенко А. І. Правове регулювання зонування земель (територій) в сучасних умовах / А.І. Ріпенко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. -

2010. - Вип. 47. - С. 480-486.

322. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. № 962-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/962-15

323. Про затвердження Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель: Постанова КМУ від 26.05.2004 р. № 681 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/681 -2004-п.

324. Теоретичні засади зонування земель в Україні : монографія / О.С. Дорош,

H. В. Ісаченко, А.Г. Мартин, С.О. Осипчук, Г.К. Лоїк. - К. : МВЦ «Медінформ»,

2011. - 182 с.

325. ДСТУ-Н Б Б. 1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// dbn.at.ua > ... > НД України > ДСТУ.

326. Земельне право України : підручник / за ред. О.О. Погрібного та

I. І. Каракаша. - К. : Істина, 2009. - 448 с.

327. Іванова Є. О. Правовий режим земель житлової та громадської забудови у містах / Є.О. Іванова // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2004. - № 1. - С. 130-133.

328. Ігнатенко І. В. Актуальні питання планування використання земель у населених пунктах [Електронний ресурс] / І. В. Ігнатенко // Теорія і практика правознавства. - 2011. - № 1. - Режим доступу:

http://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-planirovaniya-ispolzovaniya-zemel- v-naselennyh-punktah

329. Зонінг [Електронний ресурс] // Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії. - Режим доступу: http:// uk.wikipedia.org/wiki/Зонінг.

330. Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения : ГОСТ 17.8.1.01-86, утвержденный постановлением Госстандарта СССР от 19.12.1986 г. № 4182. - М.: Госстандарт СССР, 1986. - 2 с.

331. Про оренду землі: Закон України від 06.10. 1998 р. № 161-XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/161-14.

332. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. № 1378-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031378.html.

333. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/435-15

334. Ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 04.06.2013 року у справі № 2а/0470/12628/11 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// pravoscope.com/act-uxvala-sudu-9101-59170-.

335. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 13.06.2013 року у справі

№ К/9991/87034/11 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

https://pravoscope.com/act-uxvala-sudu-2a-187.

336. Ухвала Господарського суду Одеської області від 28.01.2013 у справі № 916/218/13-г [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://pravoscope.com/act- uxvala-sudu-916-218- 13-g-petrov-v-s-28-01 -2013-ne-viznacheno-s

337. Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Української академії аграрних наук від 27.01.2006 року № 18/15/21/11 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/z0388-06.

338. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: //http:// zakon.rada.gov.ua/go/1952-15.

339. Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Наказ Міністерстарства юстиції України

від 17.04.2012 № 595/5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/z0590-12

340. Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Постанова КМУ від 17.10.2013 р. № 868 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO9830.html.

341. Казас М. М. Экономика промышленности строительных материалов и конструкцій : учебное пособие / М.М. Казас. - М. : Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2004. - 320 с.

342. Технический регламент Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2009 г. № 1748 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic07/text875.htm

343. Антонова Н. Б. Государственное регулирование экономики : учебник / Н. Б.Антонова. - Мн. : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2002. - 775 с.

344. О концепции жилищного строительства Республики Беларусь:

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 09.08.1991 г. № 310 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic63/text910.htm

345. О Концепции государственной жилищной политики Республики Беларусь до

2016 года: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 05.04.2013 г. № 267 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://

www. pravo. by/main. aspx?guid=3871&p0=C21300267&p1=1

346. Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту від 7-8 вересня 2000 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/cemat/VersionPrincipes/Ukrainian.pdf.

347. О саморегулируемых организациях: Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2007 г. № 315-Ф3» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www.rg.ru/2007/12/06/samoreg-dok. html.

348. Спірідонова К. О. Механізм прийняття рішень щодо застосування аутсорсингу для підвищення ефективності діяльності будівельних підприємств / К.О. Спірідонова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. -2012. - № 2(46). - С. 222-226.

349. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 года

утверждена Концепция федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» // [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://government.ru/media/fLles/41d47baf642258e68c

350. Понеделко Г. Испания: слабые перспективы роста / Г. Понеделко // Мировая экономика и международные отношения. - 2011. - № 4. - С. 60-69.

351. Ісаєнко Д. Житлове будівництво за кордоном: досвід для України / Д. Ісаєнко // Публічне управління: теорія та практика : збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. - Х. : Вид-во «ДокНаук ДержУпр», 2011.

- Вип. 3(7). - С. 146-151.

352. Цылина Г. А. Институциональная структура современного рынка іпотечного кредита и ее тенденции / Г.А. Цылина // Жилищное строительство. - 2000. - № 11.

- С. 19-21.

354. Рахман И. А. Зарубежный опыт регулирования инвестиционно - строительнойт деятельности / И.А. Рахман // Экономика строительства. - 2001. - № 6. - С.45 -48.

355. Костецкий Н. Ф. Зарубежный опыт воспроизводства жилищного фонда, его сохранение и модернизация / Н.Ф. Костецкий, А.И. Гурко // Экономика строительства. - 2003. - № 5. - С. 33-45.

356. Дмитриев А. П. Зарубежный опыт модернизации крупнопанельных зданий / А.П. Дмитриев, Р.Б. Орлович, Э. Шафранко// Известия вузов. Строительство. - 2002. - № 1-2. - С.8-12.

357. DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (HUD). Annual Report. Profile of HUD [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://portal.hud.gov/hudportal / HUD.

358. Морозова Е. В. Опыт применения надстроек типа «Фламинго» для

реконструкции жилищного фонда малой и средней этажности [Електронний ресурс] / Е.В. Морозова, Ю.В. Пересыпкин // Строительство, техноголигия и безопасность. - 2005. - №9. - Режим доступу:

http://pk.napks.edu.Ua/library/compilations_vak/sitb/2004/9/p_23_29.pdf

359. Sochachi M. Potzeby w zakresie modernizacji mieszkan w zasobach miejskich / М. Sochachi // Inwestycje I Budownicto. - 1982. - № 11-12.

360. Управление муниципальным экономическим развитием / Под ред. Г.Ю. Ветрова. - М. : Институт экономики города, 2009. - 258 с.

361. Хеллер К. Енергетична санація багатоквартирних будинків - концепції та приклади [Електронний ресурс] / К. Хеллер, ІВО, Берлін/Німеччина // Стартовий семінар, 6 листопада 2008, Івано-Франківськ за дорученням GTZ Україна. - Режим доступу: http://esco.co.ua/joumal/20n_5/art006.pdf.

362. Директива про енергетичне функціонування будівель від 16 грудня 2002 року

[Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%

363. Генцлер И. В. Профессиональное управление многоквартирными домами : информационно-методическое пособие / И.В. Генцлер, Т.Б. Лыкова. - Тверь : Научная книга, 2009. - 114 с.

364. Чиркин Н. Б. Некотрые особенности проектирования и эксплуатации

теплонасосных систем теплохладоснабжения. Часть 3: Уровень

энергопотребления зданий и конкурентоспособность теплонасосных технологий / Н.Б. Чиркин, А.С. Клепанда, В.А. Несвитайло // Энергоснабжение. - 2011. - №7. - С. 9-20.

365. Badulho A. 40% de lactive de la profession auto desannes 1980/ А. Badulho // Batiment. - 1980. - № 11-12.

366. Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable, des Transports et du Logement [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.developpement- durable.gouv.fr.

367. Лорьян, Франция: реконструкция кварталов [Електронний ресурс]. - Режим

доступу: http: //www.e-reading.club/chapter.php/104260/10/Glazychev_-

_Urbanistika. _chast'_2 .html.

368. Реконструкция города: прошлое в будущем [Електронний ресурс]

// Полит.ру. - 14 августа 2012 года. - Режим доступу:

http://polit.ru/article/2012/08/14/druenne/.

369. Афансьев А. А. Технологии восстановления эксплуатационной надежности жилых зданий / А.А. Афансьев, Е.П. Матвеев. - М. : ОАО «ЦПП», 2008. - Ч. 1. - 479 с.

370. Эекфофф И. Жилищное хозяйство в экономике развитых стран / И. Эекфофф, Л.Г. Ходов // Мировое и национальное хозяйство. - 2008. - № 3. - С. 42-55.

371. Практика организации капитального ремонта многоквартирных домов в странах Восточной Европы и Балтии: опыт, полезный для России. - М. : Фонд «Ин- ститут экономики города», 2007. - 12 с.

372. Ларин В. И. Экономика, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений / В.И. Ларин, Т.В. Ветрова. - Иваново : ИГАСА, 2002. - 93 с.

373. Регламент ЕС 305/2011/ Regulation (EU) № 305/2011 Европейского парламента и совета об установлении гармонизированных условий для распространения на рынке строительной продукции и отмене директивы 89/106/ЕЕС [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.icqc.eu/userfiles/File/regulation-305-2011 .doc.

374. Плотникова Е. Б. Проблемы институционализации частно-государственного партнерства: Западный опыт и Российские особенности / Е.Б. Плотникова // Вестник Томского государственного университета. - 2011. - № 1(12). - С. 60-71.

375. Тур А. Н. Особенности формирования государственно-частного партнерства в Республике Беларусь / А.Н. Тур // Проблемы управления. - 2011. - № 2(39). - С. 31-36.

376. Экономика : учебник для юристов / под ред. проф. Д.В. Валового. - М. : Щит-М, 1999. - 360 с.

377. Мамутов В. К. Загальні проблеми науки господарського права на стику ХХ та ХХІ століть / В.К. Мамутов // Право України. - 2010. - № 8. - С. 4-12.

378. Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.2004 р. № 1621-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15

379. Асланян Г. Державні цільові програми як бюджетний інструмент інвестування в соціально-економічний розвиток / Г. Асланян // Часопис Парламент. - 2005. - № 7. - С. 2-5.

380. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і

соціального розвитку України: Закон України від 02.12.2012 р. № 1602-ІІІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001602.html.

381. Поповська І. П. Правові основи програмного регулювання господарської діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Поповська Інна Петрівна. - О., 2010. - 213 с.

382. Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі: Указ Президента України від 27.03.1998 р. № 222/98 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U222_98.html.

383. Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 20022012 роки: Постанова КМУ від 29.07.2002 р. № 1089 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua /l_doc2.nsf/link1/KP021089.html.

384. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28.02.1991 р. № 796-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T079600.html

385. Про затвердження Програми розселення та облаштування депортованих кримських татр і осіб інших національностей, що повернулися на проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство на період до 2015 року: Постанова КМУ від 11.06.2006 № 637 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/637-2006-%D0%BF

386. Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій: Постанова КМУ від 14.05.1999 р. № 820 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/820-99-%D0%BF

387. Про житловий фонд соціального призначення : Закон України від 12.01.2006

№ 3334-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.mns .gov.ua/laws/laws/nuclear/92. htm.

388. Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва: Закон України від 25.12.2008 р. № 800-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/800-

17.

389. Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми

будівництва (придбання) доступного житла на 2010 2017 роки: постанова КМУ від 11.11.2009 р. № 1249 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon2.rada. ov.ua/laws/show/1249-2009-%D0%BF.

390. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у

державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів війни: постанова КМУ від 23.05.2012 р. № 503» [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/503-2012-%.

391. Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов: постанова КМУ від 25.04.2012 р. № 343 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show /343-2012-%D0%BF.

392. Ukrstat.org - публікація документів Державної Служби Статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.org/menu/publikac_r.htm

393. Задихайло Д. В. Право на підприємницьку діяльність у системі відносин правового господарського порядку / Д.В. Задихайло // Вісник Академії правових наук України. - 2011. - № 2(65). - С. 112 -122.

394. Труш І. В. Господарсько-правое забезпечення діяльності комунальних підприємств : автореф. на здоб. наук. ступ. д-ра. юрид. наук: 12.00.04 / Ігор Валентинович Труш - Д.,2013.-31 с.

395. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки : навч. посібник / Д.М. Стеченко. - К. : Вид-во МАУП, 2000. - 176 с.

396. Задихайло Д. В. Економічна система як органічний обєкт законодавчого забезпечення / Д.В. Задихайло // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. праць / редкол.: В.Я. Тацій та ін. - Х. : Право, 2012. -№ 4(71). - С. 210-221.

397. Постанова КМУ «Про деякі питання оптимізації державних цільових програм

і національних проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» від 05.03. 2014 року № 71 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uoz-

chemigov.at.ua/publ/normativna_baza/juridichne_

398. «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» : постанова КМУ від 01.03.2014 р. № 65 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //kodeksy.com.ua/norm_akt/source

399. Страдник В. В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / В.В. Страдник, М.А. Йохна. - К. : Академвидав, 2006. - 464 с.

400. Юлдашев О. Х. Методологічні засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / О. Х. Юлдашев. - Донецьк, 2008. - 30 с.

401. Юсупов В. Зовнішньоекономічна політика держави: правові питання визначеності та функціонування / В. Юсупов // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 3. - С. 25-28.

402. Куклінова Т.В. Формування організаційно-економічного механізму добудови незавершених об'єктів житлового будівництва / Т. В. Куклінова // Вісник соціально-економічних досліджень . - 2014 . - № 1 (52) . - С. 224-228.

403. Шовкопляс Г. М. Регулювання господарських правовідносин при фінансуванні будівництва житла : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. / Шовкопляс Ганна Миколаївна. - Харків, 2010. - 210 с.

404. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 04.08.2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/978-15

405. Рєзнікова В. В. Вибір посередницької діяльності на фондовому ринку / В.В. Рєзнікова, О.В. Коловойда // Вісник Вищої ради юстиції. - 2013. -№ 2(14). -

С. 108-124.

406. Постанова ВС України від 19.09.2011 р. у справі № 18/314 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.Ua/Page/2.

407. Анохіна І. О. Правове регулювання діяльності суб’єктів природних

монополій : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / І.О. Анохіна. - Донецьк, 2005. - 21 с.

408. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 р.

№ 2404-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102404.html

409. Про загальні засади розвитку державно-приватного партнерства в Україні: Проект Закону України від 08 грудня 2008 р. № 3447 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF2NR00I.html

410. Офіційний сайт Всесвітнього банку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.worldbank.org.ua.

411. Public/private partnerships for innovation: policy rationale, trends and issues, OECD, 10-12 December 2002, Headquarters, Paris.

412. European Law Group. Державно-приватне партнерство [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lawgroup.com.ua/ua/partnership/.

413. United Nations (2003). Enhanced cooperation between the United Nations and all relevant partners, in particular the private sector. Report of the Secretary-General. A/58/150. - www.undp.org.tr/docs/GA%2058%20227.doc

414. Global Knowledge Partnership (2003). Multi-Stakeholder Partnerships. Issue Paper. - www.globalknowledge.org.

415. Шишкин С. Н. Государственное регулирование экономики: предпринимательско-правовой аспект / С.Н. Шишкин. - М. : Волтерс Клувер, 2007. - 233 с.

416. Власова A. A. Реализация национальных проектов на основе моделей государственно-частного партнерства в России : автореф. дис. на соиск . науч. степ. канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (теория управления экономическими системами)» / A.A. Власова. - СПб, 2008. - 17 с.

417. Сиротюк О. Д. Формування правових засад державно-приватного партнерства: теоретичні проблеми становлення та розвитку / О.Д. Сиротюк // Юридична наука, практика і освіта. - 2010. - Вип. 1. - С. 117-120.

418. Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства: постанова КМУ від 11.04.2011 № 384 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link 1 /KP110384. html

419. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / За відп. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. - К. : Юрінком Інтер,

2005. - Т.ІІ. - 1215 с.

420. Вінник О.М. Акціонерна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2010. - № 83. - С. 7-9.

421. Подцерковный О. П. О необходимости согласования юридических и

экономических аспектов корпоратизации / О.П. Подцерковный

// Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 3. - С. 32-37.

422. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09.2014 р. № 1678-VII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/1678-18.

423. Україна - асоційований учасник програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// inno.nung.edu.ua/.../ukrayina_asociyovanyy_u...

424. Горизонт [Електронний ресурс] // Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії. - Режим доступу: http://https://ru.wikipedia.org/wiki/Горизонт_2020.

425. Посібник для українських учених космічної галузі щодо участі у програмі ЄС «Горизонт 2020» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: www.nkau.gov.ua/pdf/Horizon-2020_small .pdf

426. Горизонт 2020. Пріоритети [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.fp7-ncp.kiev.ua/.../Horizont_2020/HORI.

427. Шукаєв С. Нові можливості для українських вчених: Горизонт 2020 [Електронний ресурс] / С. Шукаєв // Офіційний сайт НТУУ «КПІ». - Опубліковано 16.04.2015. - Режим доступу: http://ipd.kpi.ua/?p=1161

428. Пошук партнерів для участі у проектах програми «Горизонт 2020» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ncp.pu.if.Ua/partner/cordis/docs/1.pdf.

429. Проекти та тематики програми «Горизонт 2020» за напрямом «Безпечна, чиста та ефективна енергія» [Електронний ресурс]. - Полтава: ПолтНТУ, 2014 -

С. 5-6. - Режим доступу: http://2020.pntu.edu.ua/files/.../Themes_2014.pdf

430. «Порядок державного фінансування капітального будівництва», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1764 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://pandia.org/user/publ/12352- POSTANOVA_v_d_27_grudnya_

431. ДБН.А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Мінрегіонбуду від 04.06.2014 року № 163 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-dbn-a.2.2-3-2014- sklad-ta-zmist-proektnoy-doc197046.html

432. ДБН 360 - 92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://profidom.com.ua/b-2/b-2- 2/1194-dbn-360-92-mistobuduvanna-planuvanna-i-zabudova-miskih-i-silskih-poselen

433. ДБН 360 - 92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» від 17.04.1992 № 44 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN35002.html.

434. Ніщик Т. О. Теоретичні основи просторового розвитку міста [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://eprints.kname.edu.Ua/31583/1/44.pdf

435. Солошкіна І. Принципи дозвільної діяльності щодо підприємництва / І. Солошкіна // Вісник Львів. ун-ту. - 2006. - Вип. 46. - С. 147-152.

436. Попелюк В.П. Дозвільна система в Україні : перспективи розвитку // Вісник господарського судочинства. - 2012. - № 5.- С. 123-126.

437. Бекірова Е.Е. Правове регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Е.Е. Бекірова. — Донецьк,

2006. — 17 с.

438. Радик І. Л. Правові проблеми екологічного ліцензування: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Радик Іван Львович. - Х., 2001. - 178 с.

439. Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396 та внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України: Постанова КМУ від 18.01.2012 р. № 43 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua.

440. Бекірова Е.Е. Поняття ліцензування певних видів господарської діяльності, його цілі і значення. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http: //apdp. in.ua/v22/128.pdf

441. Про внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2009 року № 759: Постанова КМУ від 27.02.2012 р. № 148 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. zakon.rada.gov.ua.

442. Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку: Постанова КМУ від 27.07.1995 р. № 554 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua

443. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2009 р. № 47 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua.

444. Про внесення змін до Порядку розроблення проектної документації на

будівництво об’єктів: Наказ Міністерства Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.03.2012 р. № 122

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua.

445. Про затвердження порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів: Наказ Мінрегіонбуду від 16.05.2011 р. № 45 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0651-11

446. Про затвердження ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.03.2012 р. за № 98 // Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. - 2012. - № 4.

447. Про Порядок державного фінансування капітального будівництва: Постанова КМУ від 27.12.2001 р. № 1764 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon 1 .rada. gov.ua/laws/show/1764-2001 -%D0%BF

448. Про затвердження ДБН.А.2.2-3-201 «Склад та зміст проектної документації на будівництво: Наказ Мінрегіону від 04.06.2014 р. № 163» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.leonorm.com/P/NL_DOC/UA/201401/NaK163

449. Мамутов В. К. Кодификация : сборник научных трудов / В.К. Мамутов. - К. : Юринком Інтер, 2011. - 248 с.

450. Щербина В. С. Деякі проблеми удосконалення господарського і господарського процесуального законодавства / В.С. Щербина // Право України. - 2010. - № 8. - С. 13-18.

451. Віхров О. П. Організаційно-господарські правовідносини : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / О.П. Віхров. - Донецьк, 2009. - 30 с.

452. Про прийняття за основу проекту Містобудівного кодексу України : Постанова Верховної Ради України від 30.06.2010 № 2376-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102376.html

453. Постанова Верховного Суду України від 19.05.2009 № 3157к09/46/18 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/

454. Мічурін Є. О. Техніка складання договорів / Є.О. Мічурін. - Х. : Юрсвіт, 2006. - 536 с.

455. Советское гражданское право. В 2-х ч. - Ч.1 / Под общ.ред. В.Ф. Маслова и А.А. Пушкина. - К. : Вища школа, 1983. - 463 с.

456. Олюха В. Г. Істотні умови цивільно-правового договору / В.Г. Олюха // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 2000. - №3. - С. 230-233.

457. Мілаш В.С. Перспективи модернізації договірних правовідносин у сфері господарювання: монографія. - Х.: ХНУМГ, 2014. - 227 с.

458. Зазуляк І. І. Істотні умови договору: теоретичний аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зазуляк Іван Іванович. - Харків, 2009. - 172 с.

459. Луць А. В. Свобода договору у цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / А.В. Луць. - К., 2001. - 18 с.

460. Рішення Господарського суду Черкаської області від 31 березня 2009 .

Справа № 09/78. [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://jurportal.org/writ/3329512

461. Про внесення змін до Загальних умов укладення та виконання договорів

підряду в капітальному будівництві: Постанова КМУ від 17.06.2009 р. № 601 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //kodeksy.com.ua/norm_akt/source17.06.2009.htm

462. Гриняк А. Нормативно-правові засади регулювання підрядних відносин / А. Гриняк // Підприємництво, господарство і право. - 2012. -№ 5. - С. 93-97.

463. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР [Електронний ресурс]. - Режим доступу:/кНр:/^еагск^а2акоп.иа/^ос2.ш£/Нпк1/7960085.Ыт1

464. Рішення Господарського суду Донецької області від 22.10.2012. - Справа № 5006/33/77пд/2012. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:/ http: //reyestr.court.gov.ua/Review/27353099

465. Пленюк М. Д. Цивільно-правове регулювання строків (термінів) у договорах про виконання робіт : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пленюк Мар’яна Дмитрівна. - К., 2011. - 184 с.

466. Лист Міністерства юстиції України від 14.04.2004 р. № 19-5-374 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v- 374323-04

467. Вакулович Є. В. Сучасні тенденції застосування норм щодо істотних умов договору / Є.В. Вакулович // Зб. доп. та тез повідомлень учасників Міжнар. наук.- практ. конф. «Проблеми здійснення охорони прав учасників цивільних правовідносин», м. Макіївка, 21-22 вересня 2007 р. / Редкол.: Р.Б. Шишка, Р.В. Мавліханова; Макіївський економіко-гуманітарний інститут, Харківський національний університет внутрішніх справ, НДІ Приватного права і підприємництва АПрН України. - Макіївка-Харків : 2007. - С. 106-111.

468. Бервено С. М. Проблеми договірного права України / С.М. Бервено. - К. : Юрінком-Інтер, 2006. - 392 с.

469. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності / В.В. Луць. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 576 с.

470. Мічурін Є. О. Правочини з житлом / Є.О. Мічурін. - Х. : Юрсвіт, 2005. - 356 с.

471. Лазарев А. А. Существенные условия договора международной купли- продажи товаров : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лазарев Алексей Андреевич. - М., 2005. - 206 с.

472. Луць A. В. Свобода договору у цивільному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Луць Аліна Володимирівна. - К., 2001. -166 с.

473. Луць В.В. Строки і терміни у цивільному праві: монографія/ В.В. Луць. - К.:Юрінком Інтер, 2013. - 320 с.

474. Васильєва В. А. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг : монографія / В.А. Васильєва. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2006. - 345 с.475. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові

інструменти»: Наказ Міністерства фінансів України № 559 від 30.11.2001 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG6241.html

476. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2001 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012664.html

477. Договірне право України. Загальна частина :навч.посіб./Т.В. Боднар, О.В. дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.; за ред. О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 896с.

478. Рішення Г осподарського суду Харківської області від 29 жовтня 2010 Справа № 42/323-10 // Єдиний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12332888

479. Рішення ВГСУ від 29 жовтня 2008 . Справа № 2-699/2008р . - Єдиний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Page/5

480. Рішення Господарського суду Донецької області від 02.12.2009. Справа № 40/8пд. - Єдиний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7003938

481. Рішення Господарського суду міста Києва від 26.04.2012. Справа № 5011- 70/2825-2012. - Єдиний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23795864

482. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) : монографія / О.А. Беляневич. - Юрінком Інтер, 2006. - 592 с.

483. Агарков М. М. Избранные труды по гражданскому праву : в 2 т. / М.М. Агарков. - М. : ЦентрЮрІнфо Р, 2002. - Т. 1. - 452 с.

484. Гражданское право : учебник в 3т. - 4е изд., перераб. и доп. / Е.Ю. Валявина, И.В. Елисеев и др.; отв. ред. А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой. - М. : Проспект, 2008. - Т. 1. - 776 с.

485. Енциклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; відп. ред. Я.М. Шевченко. - К. : Ін Юре, 2009. - 952 с.;

486. Ізарова І. Істотні умови договору підряду на виконання проектних робіт / І. Ізарова // Право України - 2010. - № 11 - С. 90 -96.

487. Гражданское право : учебник. В 2-х т. / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. - М. : Изд-во БЕК, 2000. - Т. 2. Полутом 1. - 704 с.

488. Мейер Д. И. Русское гражданское право. - Ч. 2. по исправленному и дополненому 8-му изд. 1902 г. / Д.И. Мейер. - М. : Статут, 1997. - 672 с.

489. Гавзе Ф. И. Обязательственное право (Общие положення) / Ф.И. Гавзе. - Минск : Изд-во БГУ им. В.С. Леина, 1968. - 126 с.

490. Гражданское право Украины : учебник в 2-х т. / Под ред. Е.А. Харитонова, Н.Ю. Голубевой. - Х. : ООО «Одиссей», 2010. - Том 1. - 832 с.

491. Брагинский М. И. Общее учение о хозяйственных договорах / М.И. Брагинский. - Минск : Наука и техника, 1967. - 260 с.

492. Зобов’язальне право : теорія і практика. Навч.посібн. для студентів юрид. Вузів і фак.. ун-тів/ О.В.Дзера, Н.С.Кузнецова, В.В. Луць та інші; За ред.. О.В.Дзери.- К.: Юрінком Інтер. - 1998. - 912 с.

493. Гражданское право : ученик в 2 т. / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2004. - Том 2. Полутом 1. - 704 с.

494. Харитонов Е. О. Гражданское право Украины : учебник. Изд. 3-е, перераб. и доп. / Харитонов Е.О., Страцев А.В., Харитонова Е.И. - Х. : ООО «Одиссей»,

2007. - 920 с.

495. Советское гражданское право: курс лекций. Ч. II. Отдельные виды обязательств : учеб. пособие для высш. юрид. учеб. заведений. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1961. - 531 с.

496. Юшкевич С. П. Договор строительного подряда / С.П. Юшкевич. - М. :Ось- 89, 2002. - 239 с.

497. Постанова Вищиго Господарського суду України від 02.07. 2012 р. Справа № 5006/18/13/2012 [Електроний ресурс]. - Режим доступу http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SD120204.html

498. Постанова Вищиго Господарського суду України від 03.10. 2012 р. Справа № 5006/16/54/2012 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SD120205.html

499. Кізлова О.С. окремі види договорів у сучасному законодавстві України : колективна монографія / За заг. ред. О.С. Кізлової; Міжнар. гуманітар. ун-т. - Одеса: ТЕС, 2013.-528 с.

500. Черняк М. Я. Новое в правовом регулировании капитального строительства / М.Я. Черняк // Советское государство и право. - 1962. - № 4. - С. 58-69.

501. Мілаш В. С. Комерційний договір у господарському праві: теоретичні проблеми становлення та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра юрид. наук : 12.00.04 / В.С. Мілаш. - К., 2008. - 40 с.

502. Боднар Т. В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві : монографія / Т.В. Боднар. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 268 с.

503. Рєзнікова В. В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Рєзнікова Вікторія Вікторівна. - К., 2011. - 583 с.

504. Сукманова О. В. Господарський договір про надання консультаційних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / О.В. Сукманова . - Донецьк, 2005. - 17 с.

505. Богославець В. М. Договори про надання правових послуг : автореф. дис. на

здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

/ В.М. Богославець . - К., 2008. - 19 с.

506. Шишка О. Р. Договір на створення та розповсюдження реклами : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О.Р. Шишка. - Харків, 2005. - 20 с.

507. Шишка І. Р. Договір на маркетингові дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / І.Р. Шишка. - К., 2010. - 20 с.

508. Коморний О. І. Договір про розподіл продукції: цивільно-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. І. Коморний. - К., 2006. - 20 с.

509. Єфименко М. М. Дефініції договору аутсорсингу як правочину у системі

господарських правовідносин [Електронний ресурс] / М.М. Єфименко // Матер. наук.-практ. Інтернет-конф. 17.05.2012 р. «Актуальні питання розвитку держави і права: традиції та інновації». - Режим доступу:

http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=281%3A

1 60512-13&catid=44% 3A4-0512&Itemid= 48&lang =ru

510. Войно-Данчишина О. Л. Новые технологии на рынке труда: правовое регулирование [Електронний ресурс] / О.Л. Войно-Данчишина. - Режим доступу: http: //radnuk. info/statti/253-trydpr/14839-2011-01-19-03-45-14. html.

511. Котова Л. В. Поняття та юридична альтернативних форм зайнятості у сучасних умовах / Л.В. Котова // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2012. - № 25. - С. 83-93.

512. Кохан В. П. Нестандартна зайнятість в Україні: виклики часу / В.П. Кохан // Загальні питання інноваційного розвитку. - 2012. - № 3. - С. 79-85.

513. Бондаренко Є. В. Визначення ефективності аутсорсингу на підприємствах

будівельної галузі [Електронний ресурс] / Є.В. Бондаренко // Електронне фахове видання «Ефективна економіка». - 2011. - № 4. - Режим доступу:

http://www. economy.nayka. com.ua/?op=1 &z=1600

514. Лисенко Т. І. Передумови виникнення та перспективи застосування аутсорсингу як інструменту підвищення конкурентоспроможності підприємства / Т.І. Лисенко // Економічний вісник університету. - 2010. -№ 14. - С. 85-92.

515. Скакун В. А. Оптимізація фінансових податків при аутсорсингу бізнес процесів у будівництво / В.А. Скакун // Економічний простір. -2009. - № 22/1. - С. 204-214.

516. Чабан Л. В. Вплив аутсорсингу на витрати підприємства [Електронний

ресурс] - Режим доступу:

http: //archive.nbuv. gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2011_17_1 /Chaban%20L .pdf.

517. Кузнецова А. І. Договірне регулювання відносин банківського аутсорсингу [Електронний ресурс] / А.І. Кузнєцова // Електронне наукове видання «Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи Національного банку України». - 2012. - № 2(3).- Режим доступу: http://www.bulletin.uabs.edu.ua/store/jur/2012/4d5878291c8da42f4eb872f0b063d3da.p df

518. Струк Н. С. Аналіз ділового партнерства на ринку фінансово-кредитних послуг / Н.С. Струк // Збірник наукових праць Національного університету Державної податкової служби України. - 2014.-№1.-С. 272-274.

519. Єфіменко М. М. Визначення договору аутсорсингу як однієї з форм взаємодії суб’єктів господарських правовідносин / М.М. Єфіменко //Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 2. - С. 114-117.

520. Загородній А. Г. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства / А.Г. Загородній, Г.О. Партин // Фінанси України. - 2009. -№ 9. - С. 87-97.

521. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 грудня 1987 р. N 424 "Про перебудову

діяльності й організаційної структури Державного комітету УРСР по статистиці" [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP870424.html

522. Кузнецова С. А. Административно-правовое регулирование в сфере строительства : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Кузнецова Светлана Александровна. - М., 2003. - 188 c.

523. Несынова С. В. Аутстаффинг как путь к установлению в Украине легальных методов ведения прибыльного бизнеса / С.В. Несынова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». - 2011. - № 1. - С. 85-88.

524. Свічкарьова Я. В. Правова характеристика аутстаффінгу як однієї із форм позикової праці / Я.В. Свічкарьова // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 1. - С. 18-20.

525. Бєліков О. Аутстафінг як сегмент сервісу в межах аутсорсинга / О. Бєліков // Юридична практика. - 2008. - № 3(69). - С. 103-105.

526. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125067.html

527. Рішко М. Поняття аутстаффінгу і його законодавче регулювання / М. Рішко

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3976

528. Лист Мінрегіонбуду України № 23-13/1052/0/6-11 від 08.02.11 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN63359.html

529. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_012

530. План дій Україна - Європейський Союз [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/994_693

531. Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 16 вересня 2014 року № 1678-VII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://

zakon.rada. gov.ua/go/1678-18.

532. Законотворчість. Словник термінів і понять з міжнародного та європейського права. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2005. - 160 с.

533. Про будівельні норми: Закон України від 5.11.2009 р. № 1704-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/1704-17.

534. Про схвалення Концепції реалізації державної політики з нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року: Розпорядження КМУ від 14.07.2010 р. № 1436-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada. gov.ua/laws/show/1436-2010-р.

535. Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики з нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року: Розпорядження КМУ від 12.10.2010 р. № 1982 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1982-2010-р.

536. Євтушенко В. Європейський підхід до нормування та стандартизації у будівництві [Електронний ресурс] / В. Євтушенко. // Публічне право. - 2013. - № 1. - С. 142-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2013_1_20.pdf

537. Про стан впровадження в Україні проектування за Єврокодами : рішення

Науково-технічної Ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 липня 2014 року N 73 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN004825.html

538. Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу: Постанова КМУ від 23.05.2011 р. № 547 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/547-2011-п.

539. Про затвердження державних будівельних норм ДБН А.1.1-94:2010

«Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення»: Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 16.12.2010 р. № 523 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://

search.ligazakon.ua/l_doc2.../FIN61669.html

540. Інформація із Прес-зустрічу щодо впровадження Єврокодів при проектуванні будівельних конструкцій в Україні // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: //http:// www.minregion.gov.ua/.. ./pres-zustrich-schodo..

541. Єврокоди: «європеїзація» українського будівельного ринку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uscc.com.ua/.../evrokody-evropeizaciya- ukrainskogo-stroitelnogo-

542. Розроблення спеціальних посібників є найкоротшим шляхом у напрямку впровадження практики проектування за Єврокодами в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mmregion.gov.ua/.../rozroblennya-special...

543. Об энергетической эффективности: Директива № 2012/27/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi7base

544. Про енергетичну ефективність будівель: Директива 2010/31/ЄС Європейського парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.

545. Джумагельдиева Г. Д. Правовое регулирование цен и ценообразования : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / Г.Д. Джумагельдиева. - Донецк, 2004. - 37 с.

<< |
Источник: ОЛЮХА ВІТАЛІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Д И С Е Р Т А Ц І Я на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2015. 2015

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -