<<

ДОДАТКИ

Додаток А

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання господарсько-торговельної діяльності

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I.

Внести до Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, 19-20, 21-22. – Ст. 144) такі зміни та доповнення:

а) п. 1 ст. 263 викласти в такій редакції:

1. Господарсько-торговельна діяльність – це самостійний вид господарської діяльності, спрямований на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, що здійснюють суб’єкти господарювання незалежно від форм власності за плату та на професійних засадах.

ІІ. Внести до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356) такі зміни та доповнення:

а) ст. 712 «Договір поставки» – виключити.

ІІІ. Внести до Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56) такі зміни та доповнення:

а) ст. 84 доповнити частиною 3 такого змісту:

3. При задоволенні позову, в якому сума стягнення визначається еквівалентом в іноземній валюті, у резолютивній частині рішення додатково вказуються:

сума, що підлягає стягненню у гривні на момент винесення рішення, і розмір суми в іноземній валюті з точним найменуванням цієї валюти;

ставка процентів і (або) розмір неустойки, нараховані на цю суму; дата, з якої здійснюється їх нарахування, і день, по який вони мають нараховуватися;

обов’язкове посилання на дату, на яку здійснюється перерахування суми заборгованості в іноземну валюту згідно з курсом НБУ за вказаним рішенням.

Частини 3, 4, 5 ст. 84 відповідно вважати частинами 4, 5, 6 ст. 84.

б) ст. 124 викласти в такій редакції:

Господарські суди розглядають справи за участю іноземних суб’єктів господарювання, якщо:

1) місцезнаходженням іноземного суб’єкта господарювання є територія України;

2) місцезнаходженням філії, представництва, іншого відособленого підрозділу іноземного суб’єкта господарювання є територія України;

3) іноземний суб’єкт господарювання має на території України нерухоме майно, відносно якого виник спір.

Підвідомчість і підсудність справ за участю іноземних суб’єктів господарювання визначається за правилами, встановленими ст. 12-17 цього Кодексу.

ІV. Внести до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» (Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 25. – Ст. 198) такі зміни:

а) п.1 ст. 34 викласти в такій редакції:

1. Оспорювання в суді арбітражного рішення може бути здійснено тільки шляхом подання клопотання про скасування згідно з пунктами 2 та 3 цієї статті до місцевого господарського суду за місцем розгляду справи міжнародним комерційним арбітражем.

б) у першому реченні п. 2 ст. 34 слова «зазначеним у п. 2 ст. 6» – виключити;

в) у п. 2 ст. 6 слова «і пункті 2 статті 34» – виключити.

V. Внести до Закону України «Про третейські суди» (Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 412) такі зміни:

а) абз. 9 ст. 2 викласти в такій редакції:

компетентний суд – місцевий господарський суд за місцем розгляду справи третейським судом.

VI. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

Президент України

Додаток Б

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

Про внесення змін до деяких нормативних актів

щодо провадження торговельної діяльності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» (Офіційний вісник України. – 2006. – № 25. – Ст. 1818) такі зміни та доповнення:

а) абз. 4 п. 12 доповнити словами:

«номера свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, його адреси та номера телефону»;

б) абз. 5 п. 13 доповнити словами:

«та шляхом укладання дистриб’юторських договорів»;

в) п. 21 доповнити абз. 2 та абз. 3 такого змісту:

«2. Надати споживачу (покупцю) документ, що засвідчує факт покупки»;

«3. У разі придбання технічно складного товару, на який згідно із законодавством встановлюється гарантійний строк, видати споживачу технічний паспорт або документ, що його замінює, із зазначенням дати продажу та найменування суб’єкта господарювання, який здійснив продаж товару»;

г) абз.

2, 3, 4, 5, 6, 7 вважати відповідно абз. 4, 5, 6, 7, 8, 9;

д) п. 21 доповнити абзацом 10 такого змісту:

«10. Суб’єкт господарювання відповідно до законодавства зобов’язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт реалізованих товарів у встановленому порядку»;

е) п. 35 після слів «що здійснюють продаж» доповнити словами «або виготовлення».

IІ. Внести до Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними й офісними приміщеннями № 103 від 19.04.2007 р., затверджені Наказом міністерства економіки України (зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2007 р. за № 1181/14448), такі зміни та доповнення:

а) п. 1.9.1 – виключити;

б) абз. 2 п. 1.12 – виключити;

в) доповнити пп. 1.22, 1.23, 1.24 та 1.25 такого змісту:

п. 1.22 «При продажу товарів на замовлення та за допомогою дистанційних засобів зв’язку, коли час оформлення заяви-замовлення і час передачі товару споживачу не збігаються, гарантійні строки обчислюються від дня вручення замовленої продукції споживачу, а якщо товар потребує спеціального установлення (підключення) або складання, – від дня їх здійснення»;

п. 1.23 «Суб'єкт господарювання повинен забезпечити безкоштовне установлення, включення і пуск технічно складних товарів, якщо нормативною документацією та правилами користування ними не допускається включення і пуск їх безпосередньо споживачем, а також складання меблів на дому у споживача в погоджений з ним строк, але не пізніше п'ятиденного строку з дня їх отримання споживачем.

Для виконання цих робіт суб'єкт господарювання укладає відповідний договір із виконавцем робіт щодо гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни товарів, про що повідомляє споживача в супровідних документах до товарів. Виконавець робіт з гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни товарів після виконання зазначених робіт видає споживачу квитанцію, де зазначає дату здійснення цих робіт»;

п. 1.24 «Вимоги споживача щодо якості, безпеки, гарантійного ремонту та обміну товарів, а також права споживача в разі укладання договору на замовлення або за допомогою засобів дистанційного зв’язку задовольняються суб'єктом господарювання відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів»;

п.

1.25 «Суб'єкт господарювання, який укладає договори на замовлення або за допомогою засобів дистанційного зв’язку, повинен мати на підставі права користування або права власності приміщення (крім приміщень житлового призначення), в якому зберігаються документи, пов'язані з господарською діяльністю (у тому числі щодо купівлі-продажу товарів) такого суб'єкта»;

г) доповнити п. 2.9 такого змісту:

«Якщо за допомогою дистанційного зв’язку та на замовлення здійснюється продаж готової харчової продукції, то особи, які здійснюють доставку, повинні мати медичні книжки»;

д) внести такі зміни до п. 2.7:

слова «але не пізніше 30 днів з моменту одержання згоди споживача на укладання договору» замінити словами: «але не пізніше 14 днів з моменту одержання згоди споживача на укладання договору».

Прем'єр-міністр України

Додаток В

Додаток Д

Додаток Е

<< |
Источник: ХРІМЛІ КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2015. 2015

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -