<<
>>

ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні обґрунтовано теоретичні узагальнення та вирішення наукового завдання визначення парадигми правового забезпечення конфіденційності у фінансово-правових відносинах та на основі позитивного зарубіжного досвіду розроблено авторські пропозиції удосконалення інституту конфіденційності.

Основні з них полягають у наступному:

1. Проаналізовано формування та генезис конфіденційності у фінансово- правових відносинах, її місця у процесі забезпечення фінансової безпеки держави. Розглянуто сутнісні характеристики конфіденційності у цілому, а також у фінансовій сфері, зокрема, через призму властивостей зміни параметрів у просторі та часі, виділено два підходи: статичний та динамічний. Констатовано, що зараз в умовах поглиблення проблем не тільки політичного, але й економічного, правового та соціального характеру в Україні найбільш актуальним стає вирішення питання створення необхідних правових умов забезпечення фінансової безпеки держави шляхом належного врегулювання та ціленаправленого правового захисту інституту конфіденційності. Запропонована науково обґрунтована періодизація становлення, розвитку та функціонування конфіденційності в історичній ретроспективі на території сучасної України у межах чотирьох періодів: перший - початковий, другий - радянський, третій - відродження, четвертий - сучасний.

2. Розкрито правові засади регулювання конфіденційності у процесі забезпечення фінансової безпеки держави та встановлено, що стан правового забезпечення конфіденційності у фінансово-правових відносинах, який, незважаючи на перманентні заходи щодо внесення змін і доповнень до діючих та розробку нових законодавчих актів, являється недосконалим, що, у свою чергу, вкрай негативно впливає на забезпечення зміцнення конкурентоспроможності України, підвищення рівня її фінансового та економічного розвитку, залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій для покращення добробуту українського суспільства.

3. Запропоновано сучасну парадигму правового забезпечення

конфіденційності, сутність якої розкривається у фінансово-правових

відносинах через бюджетну, податкову, банківську, комерційну (фінансово- комерційну) та валютну конфіденційність, що полягає у нових теоретико- правових і практичних підходах до вивчення феномену конфіденційності, її проявів та системи її правового регулювання.

4. Охарактеризовано основні прояви конфіденційності у фінансово- правових відносинах, які виражаються через бюджетну, податкову, банківську, комерційну (фінансово-комерційну) та валютну конфіденційність. Визначено їх місце у фінансово-правових відносинах і встановлено, що законодавче забезпечення бюджетної, податкової, банківської, комерційної (фінансово- комерційної) та валютної конфіденційності базується на певному механізмі, яким виступає великий масив нормативно-правових актів, текст яких потребує усунення існуючих неузгодженостей і колізій. З метою подолання безсистемності та хаотичності правових норм, які регулюють основні прояви конфіденційності у фінансово-правових відносинах, доцільно звести їх у єдиний законодавчий акт.

5. Сформульовано авторську позицію щодо розуміння поняття «конфіденційність у фінансово-правових відносинах» у вузькій та широкій інтерпретації. У вузькому значенні конфіденційність у фінансово-правових відносинах виступає як особлива властивість інформації, що характеризується унеможливленням її публічності. У широкому її розумінні - це стан, який утворюється сукупністю способів та засобів захисту з метою збереження і використання інформації, що регламентується особливим порядком доступу до неї у встановлені терміни та для визначеного кола осіб.

6. Систематизовано понятійно-категоріальний апарат основних проявів конфіденційності у фінансово-правових відносинах, а саме: бюджетну, податкову, банківську, комерційну (фінансово-комерційну) та валютну конфіденційність, визначено особливості їх правового забезпечення, а також наповнено новим змістом дефініції «конфіденційність», «конфіденційність інформації», «бюджетна конфіденційність», «податкова конфіденційність», «банківська конфіденційність», «фінансово-комерційна конфіденційність», «валютна конфіденційність», «фінансові правовідносини», «фінансово-правова відповідальність».

7. Проаналізовано зарубіжний досвід правового забезпечення

конфіденційності у фінансово-правових відносинах. Обґрунтовано, що у розвинених державах, у першу чергу, у тих, які входять до складу ЄС, сформульовано та застосовується більш досконале законодавство щодо забезпечення конфіденційності у фінансово-правових відносинах. З

урахуванням зазначеного, доведено важливість запозичення існуючого позитивного зарубіжного досвіду для покращення вітчизняного законодавства та формування його у відповідності до діючих світових стандартів регулювання інституту конфіденційності, які обумовлюються фінансовими глобалізаційними процесами, що відбуваються в усьому світі.

8. Визначено, що при розробці методології дослідження конфіденційності та її основних проявів у фінансово-правових відносинах, якими виступають бюджетна, податкова, банківська, комерційна (фінансово-комерційна) та валютна конфіденційність, слід ураховувати комплексність вказаних правовідносин, що утворюють дані підінститути, які полягають у антагонізмі приватно-правових та публічно-правових інтересів.

9. Встановлено, що за порушення конфіденційності у фінансово-правових відносинах можуть наступати такі види юридичної відповідальності, як: фінансова, адміністративна, цивільна, дисциплінарна, кримінальна. Особливу увагу серед вказаних видів відповідальності варто приділяти фінансово- правовій. Відзначимо, що фінансово-правова відповідальність виконує функцію покарання правопорушника у сфері конфіденційності. Також, вона має і превентивну функцію, яка передбачає зменшення відповідних правопорушень іншими суб’єктами у майбутньому. Фінансово-правова відповідальність являється складовою правовідносин, що виникають у зв’язку із вчиненням правопорушень у сфері конфіденційності та формуються під час мобілізації, розподілу, перерозподілу та використання централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів держави на підставі прийняття відповідним органом державної влади від імені держави рішення, змістом якого є застосування до правопорушника заходів покарання, передбачених фінансово-правовими санкціями.

10. Охарактеризовано сутність комерційної (фінансово-комерційної) конфіденційності у фінансово-правових відносинах, а також визначено, що її становлення у нашій державі пов’язане зі складними періодами історії розвитку вітчизняної фінансової системи та нормативного забезпечення її функціонування. Активізація законодавчого процесу з формування правового інституту комерційної (фінансово-комерційної) конфіденційності збігається з періодами розвитку вітчизняного фінансового права. Даний фактор свідчить про тісний взаємозв’язок фінансово-правових відносин та інституту комерційної (фінансово-комерційної) конфіденційності. Система законодавства відносно комерційної (фінансово-комерційної) конфіденційності у фінансово- правових відносинах носить комплексний характер, оскільки, до її складу входять групи різних нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини з приводу комерційної (фінансово-комерційної) конфіденційності. Вони не порушують побудову основних галузевих нормативних актів та не виключаються з їх структури, об’єднуючись у системі права їх юридична сила та значення збільшуються, рівномірно розподіляючись між публічними та приватними галузями вітчизняного діючого законодавства.

11. Констатовано, що у наслідок досить активного розвитку вітчизняної банківської системи виникає низка прогалин у законодавчих актах, які регулюють окремі питання банківської діяльності, що призводить до поспішного і не завжди коректного формулювання базових правових понять у цій галузі. До них відноситься і банківська конфіденційність. З’ясування юридичної сутності даної категорії важливо як з теоретичної, так і з практичної точок зору, оскільки, питання застосування правових норм, що забезпечують банківську конфіденційність, виникають постійно. Її місце визначено у публічно-правових відносинах у цілому та у фінансово-правових відносинах, зокрема. Виявлено, що банківська конфіденційність виступає одним з провідних елементів фінансового розвитку держави та залучення інвестицій. З метою гарантування стабільного і надійного її функціонування та власного розвитку держава надає гарантії банківської діяльності, ключову роль серед яких посідає банківська конфіденційність.

12. Розроблено та запропоновано проект Закону України «Про конфіденційність у фінансово-правових відносинах» для заповнення правового вакууму у сфері забезпечення конфіденційності у фінансово-правових відносинах. Вказаний закон має стати базовим у правовому забезпеченні конфіденційності у цілому та у фінансово-правових відносинах, зокрема, а також створити комплексне та системне підґрунтя для формування даного сегмента. Запропоновано у законі виділити ряд основних положень, якими будуть визначатися правові питання регулювання забезпечення

конфіденційності у фінансово-правових відносинах та її основних проявів. Відповідно до положень нового базового закону, мають розроблятися й інші правові акти, а реалізація зазначених висновків та пропозицій має сприяти удосконаленню правового забезпечення конфіденційності у фінансово- правових відносинах.

<< | >>
Источник: БРИГІНЕЦЬ АНДРІАНА ВАСИЛІВНА. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ У ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ. Київ - 2018. 2018

Еще по теме ВИСНОВКИ:

 1. Висновки
 2. ВИСНОВКИ
 3. ВИСНОВКИ
 4. ВИСНОВКИ
 5. ВИСНОВКИ
 6. ВИСНОВКИ
 7. 2.1.11. Проміжні висновки
 8. ВИСНОВКИ
 9. Висновки до першого розділу
 10. Висновки до РОЗДІЛУ ІІ
 11. ВИСНОВКИ
 12. ВИСНОВКИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -