<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Отчет об исследовании утечек информации за 2017 год. URL: https://www.info watch.ru/analytics/reports.

2. Бригінець А. В. Теоретико-правові основи дослідження проблем безпеки держави / О.

О. Бригінець, А. В. Бригінець. National law journal: theory and practice. 2016. № 6 (22). С. 66-71.

3. Алексеев С. С. Проблемы теории права. Курс лекций в двух томах. Т. 1 Свердловск, 1980. 396 с.

4. Ровинский Е. А. Основные вопросы теории советского финансового права. М.: Юрид. лит., 1970. 191 с.

5. Воронова Л. К. Фінансове право України. К.: Прецедент. 2006. 448 с.

6. Пацурківський П. С. Правові засади фінансової діяльності держави. Чернівці, 1997. № 10. 243 с.

7. Дмитрик О. О. До питання про зміст фінансових правовідносин. Проблеми законності. 2002. № 56. С. 129-134.

8. Коломоєць Т. О. Фінансове право України / Шкарупа В. К., Сквірський І. О., Коваль М. В. К.: Істина. 2007. 148 с.

9. Чуприна Л. М. Правова характеристика фінансових правовідносин за участю бюджетних установ. Форум права. 2011. № 3. С. 841-853.

10. Briginets A. V. Legal basis of the constitutional institute in the process of providing of financial safety of the state. Visegrad journal on human rights. 2015. № 6/2. р. 134-138. (Словацька Республіка).

11. Суббот А. І. Інформаційна безпека суспільства. Віче. 2015. № 8. С. 29-31.

12. Савченко Л. А. Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі: монографія / Л. А. Савченко, М. В. Сірош. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 192 с.

13. Швайко М. А. Світова фінансова криза: причини виникнення та шляхи подолання. Журнал європейської економіки. 2008. № 4. Т. 7. С. 424-437.

14. Бригинец А. В. Правовые особенности функционирования и развития безопасности государства / А. А. Бригинец, А. В. Бригинец. Legea si Viata. 2016. № 12/3 (300). С. 15-18.

15. Білоус В. Т. Забезпечення вітчизняної економічної безпеки в умовах монополізму економіки України.

Фінансове право. 2015. № 3 (33). С. 44-47.

16. Кучерявенко М. П. Фінансове право: підручник / Дмитрик О. О., Лукашев О. А. та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка. Х.: Право, 2016. 440 с.

17. Даніл’ян В. О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні. Харківський університет повітряних сил ім. І. Кожедуба. 2006. 20 с.

18. Гурковський В. І. Безпека як об’єкт правовідносин в умовах глобального інформаційного суспільства: методологічний аспект. Правова інформатика. 2010. № 2 (26). С. 72-77.

19. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. М.: «Сов. радио». 1998. 325 с.

20. Вайшнурс А. Современность и перспективы правовой охраны баз данных в России, США и Европейском Союзе. Интеллектуальная собственность. Авторское право и сумежне права. 2013. № 11. С. 5-20.

21. Мельник Л. Г., Карінцева О. І. Економіка підприємства: Конспект лекцій: Навч. посіб. Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. 412 с.

22. Носов В. В. «Четвертая власть» и международное право. Международное публичное и частное право. 2002. № 4. С. 12-13.

23. Орлов П. И., Громыко И. А., Носов В. В., Логвиненко Н. Ф., Громыко Е. И. Общая парадигма защиты информации. Защита информации. Конфидент. 2003. № 1. С. 14-17.

24. Семилетов С. И. Информация как особый нематериальный объект права. Государство и право. 2000. № 5. С. 67-74.

25. Копылов В. А. Информационное право: Учеб. пособие. М.: Юристъ,

2001. 472 с.

26. Костецька Т. А. Особливості формування національних інформаційних відносин та перспективи розвитку інформаційного законодавства. Правова держава. 2002. Вип. 12. С. 209-219.

27. Цимбалюк В. С. Інформаційне право (основи теорії і практики). К.: «Освіта України», 2010. 530 с.

28. Мелещенко О. К. Словник термінів і понять для журналістів і політологів / О. К. Мелещенко, А. А. Чічановський, В. І. Шкляр. К.: Грамота, 2007. 72 с.

29. Партико З. В. Теорія масової інформації та комунікації. Львів: «Афіша». 2008. 292 с.

30. Бобало О. Ю. Комунікативні стратегії: навч.

посіб.; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. 344 с.

31. Бебик В. В. Політична енциклопедія. К.: Парламентське видавництво, 2011. 300 с.

32. Вовканич С. И. Информационный потенциал и ускорение научнотехнического прогресса. К.: Наукова думка. 2000. 174 с.

33. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-12. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.

34. Бюджетний кодекс України: Закон України від 24 грудня 2010 р. № 50. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50-51. Ст. 572.

35. Податковий кодекс України: Закон України від 8 квітня 2011 р. № 13. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 15-16. Ст. 3248.

36. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.

37. Про телекомунікації: Закон України від 18 листопада 2003 р. № 1280-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 12. Ст. 155.

38. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. Ст. 164.

39. Антонюк А. В. Загрози інформації і канали витоку. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. 2015. № 2. С. 42-46.

40. Пономаренко В. С., Журавльова І. В., Туманов В. В. Основи захисту інформації. Навчальний посібник. Харків: Вид. ХДЕУ, 2003. 176 с.

41. Корпань Я. В. Класифікація загроз інформаційній безпеці в комп’ютерних системах при віддаленій обробці даних. Методи захисту інформації в комп ’ютерних системах і мережах. 2015. № 2 (Т17). С. 39-46.

42. Шаньгин В. Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. Научный мир. 2012. № 10. 592 с.

43. Кохановская О. В. Проблемы гармонизации гражданско-правового регулирования информационных отношений в условиях информационного общества. Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы. К.: Юринком Интер, 2003. С. 539-555.

44. Словник української мови в 11 т.

Т. IV (1-М). К.: Наукова думка, 1973. 273 с.

45. Крылов В. В. Расследование преступлений в сфере информации. М.: Городец, 1999. С. 63-65.

46. Коваленко А. С. Створення державної інтегрованої інформаційної системи в рамках забезпечення інформаційної безпеки держави. Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23-25 листопада 2016 р.). м. Київ, 2016. С. 111-112.

47. Бригінець А. В. Генезис та формування правового забезпечення інституту конфіденційності у фінансовій системі України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. Випуск 2. Т. 3. С. 112-117.

48. Килимник І. І. Правова характеристика забезпечення комерційної таємниці на підприємстві в умовах ринкової економіки: монографія; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Х.: ХНУМГ, 2014. 82 с.

49. Гаврилов Э. К вопросу об охране коммерческой, служебной и личной тайны. Гражданско-правовые аспекты. Хозяйство и право. 2003. № 5. С. 28-34.

50. Розенберг В. Промысловая тайна. СПб.: Типография редакции Министерства финансов. 1910. 350 с.

51. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 2. Товар. Торговые сделки. М.: Статут, 2007. 544 с.

52. Worldwide Trade Secrets Law. MacLaren T., ed., Eagan, MN: Thomson/West, 2003. 25 cm.

53. Trade secrets throughout the world / Melvin F. Jager, ed. Eagan, MN: Thomson/West, 2010. 27 cm.

54. Kazuko Matsuo, Recent Amendment to the Unfair Competition Prevention Law for the Protection of Trade Secrets. 9 UCLA PAC. BASIN L.J. 78. 1991.

55. Holly. E. Svetz, Japan’s New Trade Secret Law: We Asked for It - Now What Have we Got?, 26 GW J. INT’L L. & ECON. 413. 1992.

56. Karen A. Magri International Aspects of Trade Secrets Law. URL: http://www.myersbigel.com/ts_articles/trade_secret3.htm#top.

57. Алексеев С. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Закон и право. 2004. № 5. С. 223-224.

58. Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.6.

Законодательство первой половины ХІХ века. М.: Юрид. Лит., 1988. 432 с.

59. Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 9. М.: Юрид. Лит., 1994. 384 с.

60. Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права. М.: Фирма Спарк. 2000.

335 с.

61. Хавронюк Н. Коммерческая тайна и конфиденциальная информация торгового предприятия. Бизнес. Бухгалтерия. 2007. № 1. С. 6-8.

62. Сафаралиев Г. К., Бердашкевич А. П. Анализ правовой концепции режима коммерческой тайны. URL: http://www.akdi.ru/pravo/iam/2.htm.

63. Алексеев С. В. Россия: великие моменты истории. М.: Аванта. 2009.

450 с.

64. Завидов Б. Д. Комментарий к Федеральному закону «О коммерческой тайне» от 20 июля 2004 г. № 98-ФЗ. М.:КНОРУС, 2005. 52 с.

65. Гостев И. Н. Необыкновенные приключения коммерческой тайны в России. Журнал «Конфидент». 2004. № 1. C. 52-55.

66. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

67. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 р. № 3322-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 3. Ст. 345.

68. Перевалова Л. В. Проблеми захисту комерційної таємниці у законодавстві України. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. 2012. № 31. С. 45-52.

69. Бригінець О. О. Правове регулювання фінансової безпеки України: монографія, Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. 362 с.

70. Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації: Закон України від 4 лютого 2004 р. № 1434-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 19. Ст. 264.

71. Бригінець А. В. Правове забезпечення розвитку інституту конфіденційності у фінансовій системі України. Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування: матеріали міжн. наук.- практ. конф., (м. Запоріжжя, 23-24 жовтня 2015 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. С. 74-76.

72. Калюжний Р.

А. Теоретико-методологічні засади інформаційного права України: реалізація права на інформацію. Монографія / Р. А. Калюжний, О. В. Копан, О. Г. Марценюк. К.: «МП Леся», 2013. 240 с.

73. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314.

74. Скулиш Є. Д., Марущак А. І. Новели інформаційного законодавства України: проблеми теорії і практики. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2011. № 1 (5). С. 8-12.

75. Шарабурина О. О. Новели законодавства України про інформацію з обмеженим доступом. Часопис Київського університету права. 2013. № 2. С. 147-150.

76. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07 грудня 2000 р. № 2121-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 5-6. Ст. 30.

77. Підопригора О. О. Проблеми правового регулювання інтелектуальної власності за законодавством України: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. Харків. 2009. 43 с.

78. Субота Н. Конфіденційна інформація, що є власністю держави: вид інформації з обмеженим доступом чи засіб обмеження доступу до відкритої інформації? Юридичний журнал. 2003. № 9. С. 38-39.

79. Про державну статистику: Закон України від 17.09.1992 р. № 2614- XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 43. Ст. 608.

80. Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення та експлуатації засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0862-07.

81. Про затвердження Вимог до документів, у яких обґрунтовуються

обсяги антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, для отримання листа-підтримки власником джерела викидів, на якому планується реалізація проекту спільного впровадження. URL: http://zakon3.rada.gov.ua

/laws/show/en/z0925-06. (Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства охорони навколишнього природного середовища № 358 від 11.07.2008).

82. Угода між Урядом Російської Федерації та Урядом України про співробітництво в галузі технічного захисту інформації. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/643_195. (Дію Угоди припинено на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 255 від 30.03.2016).

83. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію: Інформаційний лист Вищого господарського суду. Вісник господарського судочинства. 2007. № 3. 45 с.

84. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. № 3855- XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 16. Ст. 93.

85. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19.

86. Сімейний кодекс України: Закон України від 10 січня 2002 р. № 2947-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21-22. Ст. 135.

87. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. Ст. 282.

88. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. № 3425-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 39. Ст. 383.

89. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 18. Ст. 78.

90. Правила адвокатської етики: схвалено Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України. Юридичний вісник України. 1999. № 46.

91. Про взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що використовуються та отримані в ході двостороннього військово-технічного співробітництва: Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/643_706.

92. Дніпров О. Конфіденційна Україна. Прозора політика. 2004. № 18 (23). С. 25-26.

93. Захаров Є. Доступ до інформації: починаємо заново? URL: http//www.isu.org.ua/uploads/stat/22doc.

94. Об утверждении сведений конфиденциального характера: Указ

Президента Российской Федерации URL: http://www.internet-

law.ru/law/inflaw/ukaz-97.htm.

95. Дворников А. А. К вопросу о понятии «тайна» в уголовном праве. Подходы к решению проблем законотворчества и правоприменений. М., 2004. № 11. 234 с.

96. Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: навч. посібник. К.: Кондор, 2004. 384 с.

97. Марущак А. І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом: курс лекцій. К.: КНТ, 2007. 208 с.

98. О свободе информации: Закон Латвийской Республики. URL: http://arhivi.lv/.

99. О свободе информации: Закон Азербайджанской Республики. URL: http: //medialaw.ru.

100. Об информации, информационных технологиях и о защите

информации: Федеральный Закон Российской Федерации. URL:

http://rg.ru/2006/07/09/.

101. Чернишова Т. В. Види інформації з обмеженим доступом за законодавством України: проблемні питання. Вісник Академії митної служби України. 2011. № 1. С. 103-108.

102. Лопатин В. Н. Правовая охрана и защита служебной тайны. Государство и право. 2000. № 6. С. 85-91.

103. Михайлов В. Право на тайну. Закон. 2008. № 2. С. 3-8.

104. Коломиец А. В. Коммерческая тайна в гражданском праве Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. М., 1999. 20 с.

105. Семилетов С. И. Законодательная база электронного

документооборота в Российской Федерации. Информационное право. 2011. № 3. С. 7-13.

106. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL:http://zakon5.rada.gov.ua /laws/show/984 011.

107. Индекс открытости бюджета 2015: место Украины в мировом рейтинге. URL: http://hvylya.net/analytics/ecommics/indeks-otkryitosti-byudzheta- 2015-mesto-ukrainyi-v-mirovom-reytinge.html.

108. Солдатенко О. В. До питання кошторисно-бюджетного фінансування. Віче. 2012. № 17. С. 30-32.

109. Кучеренко С. Ю. Необхідність забезпечення прозорості бюджетного процесу. Економічний вісник університету. 2017. Вип. 33 (1). С. 350-354.

110. Про Рахункову палату: Закон України від 2 липня 2015 р. № 576- VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 36. Ст. 360.

111. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 8 жовтня 1999 р. № 996-XIV. Відомості Верховної Ради України. № 33. Ст. 365.

112. Бандурка О. М. Податкове право. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 312 с.

113. Юсупов К. И. О налоговой тайне. Налоговая проверка. 2012. № 1. С. 34-41.

114. Дуканов С. С. Современное видение понятия «налоговая тайна». Российский налоговый курьер. 2010. № 9. С. 23-30.

115. Мандзюк О. А. Податкова інформація: окремі аспекти реалізації права на доступ. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2013. № 4. С. 51-56.

116. Китайгородська А. В. Інформаційна безпека органів Державної фіскальної служби як засіб підвищення ефективності управління в сфері оподаткування. Громадське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності: матеріали міжн. наук.-практ. конф., (м. Харків, 3-4 квітня 2015 р.). Харків, 2015. С. 99-101.

117. Селезньова О.М. Банківська інформація: концептуальні засади та пропозиції до нормативно-правової регламентації. Держава і право. 2011. Вип. 51. С. 436-440.

118. Жирнова Н. А. Банковская и налоговая тайны как объекты финансово-правового регулирования. Деньги и кредит. 2013. № 6. С. 45-46.

119. Берлач А. І. Банківське право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання. К.: 2006. 308 с.

120. Плешаков А. М. Банковская тайна: запрет, обязанность и порядок предоставленных сведений. Деньги и кредит. 2007. № 10. С. 33-34.

121. Світлична Г. О. Правові аспекти розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. Вісник Верховного Суду України. 2007. № 11. С. 25-31.

122. Рассолов И. М. Банковское право. Учебник. М., 2015. 102 с.

123. Топалова Л. Д. Правовий режим банківської таємниці. Науковий вісник Юридичної академії внутрішніх справ. 2004. № 1. С. 386-395.

124. Устав Государственного банка. URL: http://civil.consultant.ru.

125. Голубев С. А. К 150-летию Государственного банка России (историко-правовой аспект). Деньги и кредит. 2010. № 6. С. 3-14.

126. Большая Советская Энциклопедия (в 30 томах). Гл. ред. А. М. Прохоров. Изд. 3-е, М.: «Советская энциклопедия», 1970. Т.2 610 с.

127. Про національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 29. Ст. 238.

128. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 10 жовтня 2014 р. № 1702-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 51. Ст. 2057.

129. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. № 1702-VII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 35. Ст. 358.

130. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10. Ст. 288.

131. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 41. Ст. 492.

132. Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці: Постанова правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267. Офіційний вісник України. 2006. № 32. Ст. 2330.

133. Гостев И. М. Информационное право: вопросы законодательного регулирования. Технологии и средства связи. 2001. № 1. С. 98-102.

134. Крылов В. Информационные преступления - новый криминалистический объект. Российская юстиция. 2007. № 4. С. 25-28.

135. Лопатин В. П. Информационная безопасность России. Человек. Общество. Государство. СПб., 2000. С. 12-16.

136. Банківське право України: Навчальний посібник. Кол. авторів Жуков А. М., Іоффе А. Ю. та ін. За заг. редакцією А. О. Селіванова К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2000. 319 с.

137. Юридична енциклопедія в 6 т. Ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. Ред.) та ін. К.: «Укр.Енццикл». 190 с.

138. Костюченко О. А. Банківське право: Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці: Навч. посібн. 2-ге вид. К.: А.С.К., 2001. 51 с.

139. Агарков М. М. Основы банковского права: курс лекций. М. 2005.

152 с.

140. Демидова Н. Банковская тайна в России и за рубежом. Второй паспорт. 2003. № 5. С. 45-56.

141. Маркелова К. А. Особенности банковской тайны как правовой категории. Банковское право. 2005. № 1. 156 с.

142. Лисицына Н. В. Банковская тайна как объект правового регулирования. Хозяйство и право. 2003. № 6. 220 с.

143. Гвирцман Н. В. Правовое регулирование банковской таны. Деньги и кредит. 1992. № 6. 157 с.

144. Олейник О. М. Правовые проблемы банковской тайны. Хозяйство и право. 1997. № 6. С. 91-92.

145. Орлюк О. П. Теоретичні питання банківського нагляду. Держава та регіони. Серія право. 2003. № 1. С. 55-60.

146. Гусева Н. Банковская тайна и проблемы ее применения. Банковское право. 2002. № 4. С. 13-15.

147. Бригинец А. В. Место банковской тайны в финансово-правовых отношениях. Международный научно-практический журнал «Право и Закон». 2017. № 3. С. 107-112. (Киргизька Республіка).

148. Кузнецова С. А. Банківська система: навч.посіб. С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська; за ред. С. А. Кузнецової. К.: Центр учбової літератури, 2014. 400 с.

149. Старинський М. В. Щодо визначення поняття «банківська інформація» та виділення її видів. Правовий вісник УАБС. 2011. № 1 (4). С. 55-58.

150. Чернадчук Т. О. Проблемні питання щодо розкриття банківської таємниці органам державного фінансового контролю. Держава та регіони. 2013. № 2 (40). С. 94.98.

151. Соколова О. С. Административно-правовые режимы

конфиденциальной информации: СПб. 2005. 213 с.

152. Марущак А. Охорона банківської таємниці: навч. посібник. Луганськ: Янтар, 2013. 262 с.

153. Эриашвили Н. Д. Банковское право: учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2008. 591 с.

154. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М., Под общ. ред. акад. Б. Н. Топорнина. М.: Юристъ, 2002. 448 с.

155. Олейник О. М. Проблематика правового регулирования банковской тайны. Деньги и кредит. 2000. № 7. С. 69-73.

156. Пилипенко Ю. С. Особенности профессиональных тайн. Законодательство и экономика. 2008. № 3. С. 21-31.

157. Пронин К. В. Защита коммерческой тайны. М.: Гросс Медиа, 2006.

126 с.

158. Маркелова К. А. Особенности банковской тайны. Банковское право. 2007. № 8. 250 с.

159. Самсонова А. Е. К вопросу о современном состоянии банковской тайны. Юрист. 2015. № 3. С. 25-31.

160. Карчевский С. Банковская тайна: проблемы правового

регулирования. Хозяйство и право. 2000. № 4. С. 49-51.

161. Чернадчук Т. О. Підстави виникнення, зміни та припинення інформаційних банківських правовідносин. Приватне та публічне право. 2017. №1. С. 89-92.

162. Капіца Ю. М. Наближення законодавства України до законодавства ЄС відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Україною: цілі та методи. Український правовий часопис. 2008. № 2. С. 18-26.

163. Бєляков К. І., Мірошник Ю. П. Проблеми законодавчого регулювання у сфері користування інформацією з обмеженим доступом в Україні. Стратегічна панорама. 2004. № 3. С. 171-177.

164. Поленина С. В. Законотворчество в Российской Федерации: монография. Ин-т государства и права Рос. акад. наук. Москва, 2000. 145 с.

165. Фатьянов А. А. Тайна и право. Государство и право. 2008. № 10. С. 36-42.

166. Алексеев С. С. Философия права. М.: Норма, 2001. 336 с.

167. Алексеев С. С. Теория права. М.: Издательство БЕК, 1997. 320 с.

168. Бачило И. Л. Информационное право: основы практической информатики. М.: Вектор, 2007. 503 с.

169. Кузнецов П. В. Коммерческая тайна: опыт правового регулирования зарубежных стран и международного права. Аспирант и соискатель. 2006. № 2. С. 32-43.

170. Копылов В. А. Информационное право. М., 1997. 123 с.

171. Топорнов Б. Н. На путях к правде о коммерческой тайне». Вестник Ассоциации российских банков. 2004. № 11. С. 21-24.

172. Криницький І. Є. Актуальне дослідження проблем застосування фінансово-правових норм. Фінансове право. 2014. № 3. С. 72-73.

173. Бригінець А. В. Імплементація позитивного зарубіжного досвіду правового захисту комерційної таємниці у фінансово-правових відносинах. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2015. № 2. С. 89-93.

174. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.

175. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131.

176. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07 грудня 1984 р. № 8073-X. Відомості Верховної Ради України. 1984. № 51. Ст. 1122.

177. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради України. 1971. № 50. Ст. 375.

178. Правовий захист комерційної таємниці. URL: http://ukrainepravo.com/

scient.

179. Дозорцев В. А. Інтелектуальні права. Поняття. Система. Завдання кодифікації. М.: Статут. 2005. 240 с.

180. Дозорцев В. А. Понятие исключительного права. Проблемы современного гражданского права. М.: Инс-т законодательства и сравнительнго правоведения при Правительстве РФ. 2000. С. 287-315.

181. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: Теис, 1996. 704 с.

182. Лютікова П. В. До питання про правовий режим передачі інформації. Право України. 2004. № 1. С. 129-132.

183. Семилетов С. И. Правовые аспекты признания электронных документов при организации международного электронного обмена.

Информационное право и становление основ гражданского общества в России. 2008. № 5. С. 241-242.

184. Лютікова П. В. До питання про предмет договору на надання інформаційних послуг. Підприємництво, господарство і право. 2003. № 9. С. 29-31.

185. Зенин И. В. Гражданское право. В 2 т. М.: БЕК, 2000. Т. 2. 899 с.

186. Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау: Пер. с нем. М.: Прогресс, 1976. 376 с.

187. Копылов В. А. Информационное право: Учеб. пособ. М.: Юристъ, 1997. 472 с.

188. Отнюкова Г. Д. Коммерческая тайна. Закон. 1998. № 2. С. 55-59.

189. Петров Є. В. Право власності на інформацію - юридична фікція чи правова норма? Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС. 2003. № 2. С. 47-56.

190. Антопольский А. А. Правовое регулирование информационных объектов. Проблемы информатизации. 1999. № 3. С. 51-55.

191. Копылов В. А. Информация как объект гражданского права: проблемы дополнения Гражданского кодекса РФ. Информационные ресурсы России. 1998. № 5. С. 26-29.

192. Бачило И. Л. О праве собственности на информационные ресурсы. Информационные ресурсы России. 1997. № 4. С. 19-23.

193. Бачило И. Л. Правовое регулирование процессов информатизации. Государство и право. 1994. № 12. С. 72-80.

194. Носик Ю.В. Договор о неразглашении информации. Право Украины. 2010. № 3. С. 153-160.

195. Адміністративно-правове регулювання у сфері господарювання (адміністративно-господарське право): (колективна монографія) / за заг. Ред.

B. В. Галунька. Херсон: ХМТ, 2011. С. 104-114.

196. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF.

197. Гарарук І. В. Комерційна таємниця в цивілістичній доктрині. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Економічні науки. 2016. № 3 (99). C. 114-118.

198. Ситницький М. В. Характерні ознаки комерційної таємниці.

Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. № 23.

C. 262-266.

199. Носік Ю. В. Юридична природа прав на комерційну таємницю в Україні. Право України. 2010. № 3. С. 36-39.

200. Про систему валютного регулювання і валютного контролю. Декрет Кабінету Міністрів України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-93.

201. Про затвердження Положення про порядок валютного регулювання та валютного контролю в особливий період. Постанова Правління Національного Банку України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0306- 04.

202. Збінський Є. Ф. Інститут податкової таємниці в правовій системі України. Право і суспільство. 2015. № 6. С. 134-139.

203. Олейник О. М. Защита банковской тайны. Бизнес и банки. 2001. № 48. С. 69-72.

204. Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Банковское право России: понятийный аппарат и словарь нормативных терминов: Учебно-практическое пособие / Под ред. A. M. Экмаляна. М.: Юрист. 2007. 150 с.

205. Чубаров С. Договор банковского счета. Хозяйство и право. 2000. № 12. С. 37-45.

206. Кротюк В. Л. Національний банк - центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. К.: Видавничий Дім «Ін Юре». 2000. 248 с.

207. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2346-Ш. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 29. Ст. 137.

208. Гетманцев Д. О. До питання про правовий режим банківської таємниці за законодавством України. Адвокат. 2008. № 5. С. 14-17.

209. Гетманцев Д. О. Банківська таємниця: особливості її нормативноправового регулювання в Україні та законодавстві зарубіжних держав. К., 2003. 206 с.

210. Алексеев С. С. Общая теория права. В 2-х томах. Том ІІ. М.: Юридическая литература, 1982. 468 с.

211. Карасева М. В. Финансовое правоотношение. М.: Издательство Норма. 2001. 288 с.

212. Алексеев С. С. Теория права. М.: БЕК, 1994. 879 с.

213. Про громадянство: Закон України від 18 січня 2001 року № 2235-ІІІ. Офіційний вісник України. 2001. № 9. С. 1-28.

214. Фінансове право: підруч. для студ. юрид. вищих навч. закл. / Л. К. Воронова (ред.). 2 вид., випр. та допов. Х.: Консул, 1999. 495 с.

215. Гриценко В. Г. Обмеження доступу до конфіденційної інформації. Південноукр. правничий часопис. 2006. № 4. С. 175-177.

216. Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. М.: Госюриздат. 1950.

188 с.

217. Гончаров. Д. О. О банковской и коммерческой тайне. Законность. 2000. № 1. С. 52-55.

218. Пронин А. Правовой статус субъектов валютного контроля в таможенных правоотношениях. Право и жизнь. 2002. № 47. С. 65-70.

219. Пришва Н. Ю. Правові проблеми регулювання обовязкових платежів. К.: «ЕксОб», 2003. 280 с.

220. Бригінець А. В. Щодо законодавчого забезпечення банківської таємниці у сегменті фінансово-правових відносин. Право як ефективний суспільний регулятор: матеріали міжн. наук.-практ. конф., (м. Львів, 17-18 лютого 2017 р.). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2017. С. 66-68.

221. Даниленко С. А. Понятие банковской тайны. Деньги и кредит. 2007. № 7. С. 62-65.

222. Гетманцев Д. О., Шукліна Н. Г. Банківське право України. Навчальний посібник. Київ, 2007. 145 c.

223. Казаков Ю. Ю. Деякі проблеми, пов’язані з застосуванням законодавства про банківську таємницю. Правове життя сучасної України. 2012. № 5. C. 208-210.

224. Казаков Ю. Ю. Актуальні питання та необхідність у визначенні банківської таємниці. Особливості договорів у сучасному законодавстві. 2012. № 6. С. 35-36.

225. Плешаков А. М. Банковская тайна: порядок раскрытия (правовые аспекты). Юридическая консультация. 2001. № 9-10. С. 15-16.

226. Олейник О. М. Основы банковского права. Курс лекций. М.: Юристъ. 1999. 230 с.

227. Казаков Ю. Ю. Проблеми застосування законодавства про банківську таємницю на практиці. Актуальні проблеми держави і права. 2012. № 65. С. 470-477.

228. Вінник О. М. Банківське право: навч. посіб. К.: Атака. 2004. 264 с.

229. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. Чернівці: ЧДУ, 1998. 45 с.

230. Лопатин В. Н. Правовая охрана и защита служебной тайны. Государство и право. 2000. № 6. С. 85-91.

231. Сляднєва Г. О. Комерційна таємниця як вид інформації. Актуальні проблеми держави і права. 2003. № 18. С. 624-629.

232. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. Т. 3. Промышленная собственность. Под общ. ред. А. Д. Святоцкого. К.: Ін Юре. 1999. 672 с.

233. Роїна О. М Державна та комерційна таємниця: Нормативно-правове регулювання. К.: КНТ, 2006. 422 с.

234. Добриніна Г. Охорона комерційної таємниці. Справочник экономиста. 2008. № 2. С. 12-17.

235. Трагнюк О. Я. Порівняльне патентне право і захист комерційної таємниці. Х., 2010. № 5. 214 с.

236. Харламова С. Історико-правова характеристика інститутів

комерційної та банківської таємниці. Підприємництво, господарство і право.

2006. № 11. С. 59-62.

237. Трагнюк О. Я. Порівняльне патентне право. 2011. № 2. 190 с.

238. Солодченко І. Комерційна таємниця. Збірник систематизованого законодавства. 2009. № 6. С. 144-147.

239. Дзер О. В. Цивільне право України. Загальна частина. К.: Юрінком Інтер, 2010. 973 с.

240. Понікаров В. Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності. К.: Центр учбової літератури. 2012. 327 с.

241. Яковлева И. А. Теоретические и практические проблемы правового регулирования банковской, налоговой и коммерческой тайны в предпринимательской деятельности. Бизнес в законе. 2014. № 5. С. 145-147.

242. Бригінець А. В. Особливості правового забезпечення комерційної таємниці у фінансових правовідносинах. Актуальні питання реформування правової системи України: матеріали міжн. наук.-практ. конф., (м. Дніпро, 1-2 липня 2016 р.). Дніпро: ГО «Правовий світ», 2016. С. 47-49.

243. Паршуков М. И. Правовой институт коммерческой тайны и его место в системе права Российской Федерации. Российский юридический журнал.

2007. № 2. С. 55-56.

244. Радутний О. Е. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю. Право України. 2002. № 3. С. 110-114.

245. Яковлева И. А. Новый взгляд на предоставление доступа к конфиденциальной информации в предпринимательской деятельности: тенденции, принципы, требования к запросам, пути преодоления законодательных пробелов. Бизнес в законе. 2013. № 5. С. 85-86.

246. Бригінець А. В. Сутність комерційної таємниці та її роль у фінансово-правових відносинах. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Випуск 2. Том 3. С. 207-212.

247. Соловьев Э. Я. Коммерческая тайна и ее защита. М.: Изд-во «Ось- 89», 2001. С. 14-16.

248. Блага В. В. Методика визначення інтервального прогнозу динаміки прибутку підприємства з урахуванням особливостей його діяльності. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць. 2012. № 1 (2). С. 94-98.

249. Дмитренко Е. С. Фінансове право України. Особлива частина: навч. посіб. К. Алерта: КНТ, 2007. 613 с.

250. Тихомиров О. О., Тугарова О. К. Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері: навч. посіб. К.: Нац. акад. СБУ, 2015. 172 с.

251. Казаков Ю. Банківська таємниця як перешкода правосуддю. Юрид. вісник. 2011. № 3. С. 107-111.

252. Савченко Л. А. Фінансово-правовий механізм формування дохідної частини бюджетів: курс лекцій, Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. 357 с.

253. Алісов Є. О. Фінансове право: підручник. Х.: Фірма «Консум», 1999.

496 с.

254. Громов Г. Беспилотные информационные средства. Знание сила.

2000. № 7. С. 12-17.

255. Signal. USA. 1983. p. 10-14.

256. Гончаренко Л. И. Налоги и налоговая система Российской Федерации: Учебное пособие. Л. И. Гончаренко. М.: ИНФРА-М, 2015. 315 с.

257. Князєв С. О., Ботвінкін О. В., Колєснік О. А. Генезис системи охорони державної таємниці на території України: Аналітичний огляд. Вид-во: НА СБ України. К., 2005. 88 с.

258. Оніщик Ю. В. Правове регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу: фінансово-правовий аспект: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.07. К., 2014. 420 с.

259. Фатьянов А. А. Тайна как социальное и правовое явление. Ее виды. Государство и право. 2001. № 6. С. 44-51.

260. Белая книга российских спецслужб. М.: «Обозреватель», 1996. 272 с.

261. Клименко П. М. Інформація як об’єкт інтелектуальної власності, що потребує охорони. Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України: Зб. Матеріалів наук.-практ. конф., Київ, 16-17 травня 2003 року. К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. С. 283-289.

262. Бригінець А. В. Аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання конфіденційності у фінансово-правових відносинах. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. Випуск 3 (9). Том 3. С. 145-152.

263. Планы создания в США национального центра оценок

контрразведывательной защиты и безопасности. Специальный выпуск по материалам иностранной печати. М., 2001. № 4. С. 33-39.

264. Арсентьев М. В., Байков В. И. Зарубежный опыт защиты научнотехнической информации при проведении научно-исследовательских работ. Проблемы информатизации. М., 2002. № 3. С. 31-42.

265. Холодный Ю. И., Барченков Е. В. Использование полиграфа в интересах коммерческой безопасности. Системы безопасности. 2001. № 6. С. 92-94.

266. Князєв С. Деякі аспекти забезпечення охорони інформації з обмеженим доступом в провідних країнах світу. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. 2007. № 2. С. 99-102.

267. Андрощук Г. А., Крайнев П. П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. Монография. К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000. 400 с.

268. Уголовный кодекс Испании. Под редакцией и с предисловием доктора юридических наук, профессора Н.Ф. Кузнецовой и доктора юридических наук, профессора Ф.М. Решетникова. М.: ЗЕРЦАЛО, 1998. 218 с.

269. Уголовный кодекс Франции. СПб.: Юрид. Центр Пресс. 2010. 560 с.

270. Кузнецова Н. Ф., Вельцель Л. Уголовное право ФРГ. М., 1980. 320 с.

271. Кибальник А. Г., Масленников А. В., Соломоненко И. Г. Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Ставрополь. 2001. № 25. 350 с.

272. Климчук С. Загальна характеристика законодавства про інформаційну безпеку ЄС, США та Канади. Юстініан, 2006. № 11. C. 158-164.

273. Городов О. А. Основы информационного права. СПб. 2003. № 27. С. 69-75.

274. Вичужанин Я. Г., Колчерина Ж. Н. Информация ограниченного доступа: государственная тайна. Ижевск, 2007. Ч.1. 260 с.

275. Бурдов С. Н. Тенденции правового регулирования режимов конфиденциальной информации в праве Европейского Союза. Хозяйство и право. 2013. № 12. С. 88-93.

276. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: Часть первая от 27 июля 2006 г. Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ст. 3448.

277. Ефремов А. Понятие и виды конфиденциальной информации. Программные продукты и системы / под ред. С. В Емельянова. № 4 (88). 2015. № 18. С. 154-159.

278. Алексенцев А. И. О составе защищаемой информации. Безопасность информационных технологий. 1999. № 2. С. 5-7.

279. Терещенко Л. К. Правовой режим информации. Безопасность информационных технологий. 2008. № 65. С. 72-75.

280. Бурдов С. Н. Современные тенденции международно-правового регулирования режимов конфиденциальной информации. Закон и право. 2013. № 6. С. 44-47.

281. Китайгородська А. В. Захист інформації органів державної податкової служби як засіб підвищення ефективності управління у сфері оподаткування. Світовий досвід упровадження індикаторів результативності діяльності органів державної податкової служби: матеріали наук.-практ. круглого столу, (м. Київ, 29 березня 2013 р.). Київ, 2013. С. 46-49.

282. Налоговый кодекс Российской Федерации. URL: http://base.garant.ru.

283. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 15.

284. Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» от 6 марта 1997 г. Собрание законодательства РФ. 1997. № 10. Ст. 1127.

285. Чернова Е. В., Попова И. В., Попова Е. В., Зленко И. В. Обеспечение безопасности системы информационно-аналитической поддержки научных исследований. Программные продукты и системы / под ред. С. В. Емельянова. № 4 (88). 2009. 192 с.

286. Federal Ministry of Finance of Germany. URL: http: //www.bundesfinanzministerium.de/Web/EN/T opics/Fiscal_policy/Budget.html.

287. Матеріали офіційного сайту Світового банку. URL: http://www1. worldbank.org/publicsector/pe/BudgetLaws/SerbiaBudgetSystemLawJuly162009.pdf

288. Simovic H. The European Union Budget Financial Theory and Practice, 2015. № 29 (3). Р. 245-252.

289. Матеріали з урядового порталу Монголії. URL: http://www.iltod.gov.mn.

290. Петрова Г. В. Международное финансовое право: М., Юрайт; Высшее образование, 2009. 457 с.

291. Соловьев И.О противодействиях налоговой преступности за рубежом. Налоговый вестник. 2013. № 1. С. 89-98.

292. Крисоватий А. І. Податкові системи зарубіжних країн. Правова думка. 2007. № 3. С. 26-28.

293. Великі гроші люблять тишу. URL: http://yrok.pp.ua/novini-ta- susplstvo/7921-velik-grosh-lyublyat-tishu-avtor-frazi-yiyi-znachennya.html.

294. Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты / П. Нобель; [пер. с англ]. М.:Волтерс Клувер, 2007. 572 с.

295. Luca Errico, Alberto Musalem. Offshore Banking: An Analysis of Micro - and Macro-Prudential Issues // IMF Working Paper, January. 1999. p. 92.

296. Swiss Federal Banking Act of 8 November 1934 (RS 952.0). Article 47.

297. Гетманцев Д. О. Банківська таємниця: особливості її нормативноправового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн. К., 2003. 23 с.

298. Бригінець А. В. Імплементація позитивного досвіду Швейцарії по забезпеченню захисту банківської інформації у фінансово-правових відносинах. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 10/1. С. 16-20.

299. Бригінець А. В. Захист банківської таємниці: правовий аспект зарубіжного досвіду. Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин: матеріали міжн. наук.-практ. конф., (м. Одеса, 11-12 березня 2016 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. С. 62-65.

300. The Austrian Banking Act. URL: https://www.oenb.at/en/Financial- Stability/banking-union/legal-framework/the-aust rian-banking-act.html.

301. Рустамова О. Банк России - история статуса и статус в истории. Экономика России. 2001. № 1. С. 16-17.

302. Банковская система Княжества Лихтенштейн. URL: http: //www.exclusiveal.

303. National documents. URL: http://www.bcl.lu/en/Legal-Framework/ documents_nation.

304. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Собрание законодательства РФ. 1990. № 1. Ст. 3448.

305. Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б. Н. Топорина. М.: Юристъ, 1999. 243 c.

306. Ханкевич Л. А. Банковское право Республики Беларусь. Мн.: МНО, 2000. С. 172-178.

307. Научно-практический комментарий к Банковскому кодексу Республики Беларусь (в 2 кн.) Кн. 1 / В. В. Жуков, Д. А. Калимов, В. И. Киблов и др. Мн.: Дикта, 2002. С. 514-529.

308. Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=100393.

309. Chapters on the Financing of Sales by Banking Devices in Benjamin's Sale of Goods; London, Sweet and Maxwell:1974. Р. 27.

310. Banking Act 1987. URL: www.law.nyu.edu/centralbankscenter/tex.html.

311. Корнієнко М. В. Співвідношення права ЄС та європейського права. Право і суспільство. 2012. № 3. С. 18-22.

312. Котляр Д. Правова природа та підходи до регулювання комерційної таємниці. Часопис Парламент. 2004. № 3-4. C. 28-32.

313. Андрощук Г. Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2012. № 5. С. 26-36.

314. Сляднєва Г. О. Право суб’єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист: Донецьк, 2005. 208 с.

315. Топалова Л. Д. Правовой режим коммерческой тайны. Донецк, 2006.

213 с.

316. Бригінець А. В. Правовий режим захисту комерційної таємниці у фінансово-правових відносинах у розрізі зарубіжного законодавства. Теорія і практика сучасної юриспруденції: матеріали міжн. наук.-практ. конф., (м. Київ, 11-12 грудня 2015 р.). Київ: Центр правових наукових досліджень, 2015. С. 116-118.

317. Андрощук Г. Управление интеллектуальной собственностью при офшоринге: аспекты экономической безопасности. Наука та інновації. 2011. № 1. С. 48-66.

318. Андрощук Г. Правова охорона комерційної таємниці. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2015. № 6. С. 49-58.

319. Андрощук Г. Институт коммерческой тайны в странах СНГ: правовой режим и защита. Актуальные проблемы интеллектуальной собственности. 2011. № 3. С. 224-241.

320. Гарагонич О. В. Правове регулювання підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій Республіках: Ужгород, 2004. 216 с.

321. Антивірус недобросовісної конкуренції Республіки Китайської Народної. URL: http:// http://www.chineselawyer.biz/uk/chinalaws/54-anti-unfair- competition-law-of-the-peoples-republic-of-china.html.

322. Андрощук Г. Л. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны: монография Г. Л. Андрощук, П. П. Крайнев. К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000. 400 с.

323. Цит. по: Германское право. Ч. II. М.,1996. 40 с.

324. Коломиец А. Защита информации, составляющей коммерческую тайну: Сравнительный обзор российской и зарубежной практики. Закон. 1998. № 2. С. 59-64.

325. Андрощук Г. А. Правовое регулирование защиты коммерческой тайны за рубежом. Экономическая безопасность, разведка и контрразведка. 2002. № 1. С. 40-45.

326. Рачковский В. В. Зарубежное законодательство о коммерческой тайне. Правоведение. 1999. № 3. С. 100-104.

327. Гражданский кодекс Республики Казахстан. URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=1006061.

328. Закон Республики Казахстан О рынке ценных бумаг. URL: https: //online.zakon.kz/document.

329. Андрощук Г. О. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції. Науково-практичне видання. / Г. О. Андрощук, С. В. Шкляр К.: Юстініан, 2012. 472 с.

330. Новели законодавства. URL: http://www.justinian.com.ua/artide.

331. Дручок Г. В. Про необхідність прийняття в Україні Закону про комерційну таємницю. Концепція розвитку законодавства України до 2005 року. К., 1996. С. 265-266.

332. Галянтич М. Захист комерційної таємниці відповідно до нових Цивільного та Господарського кодексів. Інтелектуальна власність. 2004. № 1. С. 26-28.

333. Большой юридический словарь / [ред. А. Я. Сухарев]. 3-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2007. 858 с.

334. Северин В. А. Правовое регулирование коммерчески ценной информации. Законодательство. 2000. № 9. С. 36-40.

335. Андрощук Г. Какие сведения могут составлять коммерческую тайну. Бизнес Информ. 1999. № 9-10. С. 12-18.

<< | >>
Источник: БРИГІНЕЦЬ АНДРІАНА ВАСИЛІВНА. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ У ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ. Київ - 2018. 2018

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. Список використаних джерел та літератури
 15. Список використаних джерел та літератури
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 19. Список використаних джерел
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -