<<

Список використаних джерел

1. Аверьянов А.Н. Системное познание мира: методологические проблемы. – М.: Политиздат, 1985. – 263с.

2. Аверьянов А.Н. Система: философская категория и реальность. – М.: Политиздат, 1976.

– 188с.

3. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посіб. – Тернопіль, Карт-бланш, 2002. – 278с.

4. Адміністративне право: Підручник /За ред. проф. Ю.П. Битяка. – Х.: Право, 2001. – 528с.

5. Административное право: Учебник /Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. – М.: Юристь, 1999. – 623с.

6. Александров Н.Г., Александрова Н.А. Банки и банковская деятельность для клиентов. – СПб: Питер, 2002. – 224с.

7. Ананьич Б.В. Банкирские дома в России 1860-1914 г.г. Очерки истории частного предпринимательства. – Л.: 1991. – 293с.

8. Аристов Н. Промышленность Древней Руси. – СПб.: Типография Королькова, 1866. – 392с.

9. Архів ВАТ "Мегабанку".

10. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. – Политиздат, 1973. – 125с.

11. Банки и банковские операции: Учебник / Под ред. проф. Е. Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 461с.

12. Банки, вилучені з Реєстру банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ (1991-2000 р.р.) //Вісн. Нац. банку України. – 2000. - №5. – с.32-33.

13. Банки, вилучені з Державного реєстру банків України (24.06.1992р.-01.01.2006р.) //Вісн. Нац. банку України. – 2006. - №2. – с.69-70.

14. Банковское дело: Учебник /Под ред. проф. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 460с.

15. Банковское дело: Учебник /Под ред. проф. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика. – 1999. – 576с.

16. Банковское дело: управление и технологии: Учеб. пособ. /Под ред. проф. А.М. Тавасиева. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 838с.

17. Банки и банковское дело: Учеб. пособ. /Под ред. проф. И.Т. Балабанова. – СПб: Питер, 2002. – 304с.

18. Банківське право: Навч.

посіб. /Упорядник проф. М.П. Кучерявенко/. -Харків, 1999. – 784с.

19. Банківське право України: Навч. посіб. /За заг. ред. проф. А.О. Селіванова. – К.: Ін Юре, 2000. – 384с.

20. Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти /За ред. В.А. Ющенко/. – К., 1998. – Т. I-IV.

21. Балабанов И.Т., Гончарук О.В., Словинская Н.А. Деньги и финансовые институты: Учеб. пособ. – СПб.: 2000. – 224с.

22. Береславська О. Курсова стабільність і макроекономічні досягнення в Україні // Вісн. Нац. банку України. – 2004. - №2. – с.18-21.

23. Битяк Ю.П. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Адміністративне право України: Підручник / За ред. проф. Ю.П. Битяка. Х: право, 2001. – 528с.

24. Бицька Н.З. Кризові явища в банківській системі та шляхи їх подолання //Фінанси України. – 1996. - №9. – с. 83-85.

25. Біленчук П.Д., Диннік О.Г., Лютий І.О., Скороход О.В. Банківське право: українське та європейське /За ред. П.Д. Біленчука. Навч. посіб. – К.: Атіка, 1999. – 400с.

26. Білокінь Г. Роль аудиту в діяльності комерційних банків //Вісн. Нац. банку України. – 2000. - №9. – с.60-61.

27. Большая Энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знаний /Под ред. С.Н. Южакова и проф. П.Н. Милюкова. – СПб.: 1900. – Т.2. – 754с.

28. Бор М.З. История мировой экономики. – М.: Дело и Сервис, 1998. – 427с.

29. Бордюгов А.Ф. Особенности организации банковского надзора //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. – Т.3. – Суми: Ініціатива, 2000. – с.132-138.

30. Братко А.Г. Банковское право (теория и практика). Учеб. пособ. – М.: изд-во ПРИОР, 2000. – 320с.

31. Бугров А. Коммерческие портовые банки //Банк. – 1998. - №15. – с.46-51.

32. Бурлака Є. Правові аспекти внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту комерційного банку// Вісн. Нац. банку України. 2001. - №4. – с.51-53.

33. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посіб. – К.: Видав. центр Академія, 2001. – 320с.

34. Ведомости Верховного Совета СССР.

– 1988. - №22. – Ст. 335.

35. Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР. – 1990. - №52. – Ст. 1154.

36. Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР. – 1990. - №52. – Ст. 1155.

37. Венгерська В.О. Утворення та діяльність державних банківських установ на Правобережній Україні у другій половині XIX століття. – К., 1997. – 229с.

38. Вітченко О., Скоробагатько І. Конфіденційність: реальність та міф //Економіка, фінанси, право. – 2002. - №1.- с.25-26.

39. Вовчак О.Д. Роль банків в економіці України //Фінанси України. – 1999. - №10. – с.100-108.

40. Вступ до банківської справи //Під ред. проф. М.І. Савлука. – К.: Лібра.- 1998. – 344с.

41. Вступ України до Світової організації торгівлі та розширення Європейського Союзу: наслідки для банківської системи //Вісн. Нац. банку України. – 2003. - №10. – с.48-53.

42. Гай-Нижник П. Український державний банк //Вісн. Нац. банку України. – 2003. - №2. – с.70-71.

43. Герасименко Ю. Великим банкам – державну підтримку // Вісн. Нац. банку України. – 2001. - №1. – с.4-6.

44. Гетьман В.П., Килимник Ю.В. Національний банк – центр банківської системи. – К., 1997. – 36с.

45. Гиндин И.Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства (1861-1892 годы). – М.: Госфиниздат, 1960. – 431с.

46. Гладких Д. Типова структура та основні функції підрозділів банківської установи // Вісн. Нац. банку України. – 2000. - №11. – с.20-22.

47. Гладких Д. Структура банківських кредитів і залучення коштів як зеркало економічного здоров'я держави // Вісн. Нац. банку України. – 2005. - №11. – с.26-33.

48. Головацька Н. Історія банківської системи України у XVIII-XX століттях // Вісн. Нац. банку України. – 2004. - №5. – с.116-123.

49. Голубев С.А. Роль Центрального банка Российской Федерации в регулировании банковской системы страны. – М.: Юстицинформ, 2000. – 192с.

50. Голубович А.Д., Ситнин А.В., Хенкин Б.Л., Самоукина Н.В. Управление банком: организационные структуры, персонал и внутренние коммуникации.

– М.: МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 1995. – 208с.

51. Гончарук Т.І., Корогод Г.І. Становлення і розвиток банківської системи на сумщині // Фінанси України. – 1998. - №10. – с.112-116.

52. Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. – М.: Юрид. лит., 1972. – 258с.

53. Гриценко Р. Структуризація та консолідація банківського сектору України //Вісн. Нац. банку України. – 2004. - №4. – с.4-8.

54. Гудзевич Я., Гудзевич У. Розвиток і функціонування малих та середніх банків в Україні у контексті глобалізації євроінтеграційних процесів //Вісн. Нац. банку України. – 2005. - №6. – с.35-37.

55. Гурьев А.Н. Очерки развития кредитных учреждений в России. СПб., 1904. – 189с.

56. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990р. //Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1990. - №31. – Ст.429.

57. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. проф. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 672с.

58. Джунь В.В. Стан та проблеми застосування законодавства про ліквідацію банків у зв’язку з їх неплатиспроможністю, напрями його подальшого вдосконалення // Вісн. господарського судочинства. – 2001. - №4. – с.152-158.

59. Додін Є.В. Державне управління: теорія і практика / За ред. В.Б. Авер'янова. – К., 1988. – 432с.

60. Домбровський М., Ковальов П., Лепетюк В., Макарович М. Причини фінансової кризи в Україні і можливі методи її подолання // Вісн. Нац. банку України. – 1998. - №12. – с. 6-9.

61. Доновар-Запольский М.В. История русского народного хозяйства. Т.1. – К., 1911. – 351с.

62. Донченко Л. Штрихи до історії розвитку кредитної системи Російської імперії // Вісн. Нац. банку України. – 2001. - №8. – с.49-53.

63. Другов О. Регіональні аспекти функціонування банківської системи України // Вісн. Нац. банку України. – 2004. - №10. – с.42-45.

64. Елютина Е.В. Правовая регламентация сохранения тайны //Госуд. и право. – 2002. - №8. – с.16-23.

65. Енциклопедія банківської справи України. - К.: Ін Юре, 2001.

– 680с.

66. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учеб. пособ. – М.: Форум – ИНФРА-М, 1998. – 264с.

67. Ефимова Л. Правовые последствия отзыва лицензии у коммерческого банка //Хозяйство и право. – 1995. - №7. – с.82-89.

68. Жарковская Е.П. Банковское дело: Учебник. – М.: Омега-Л, 2003. – 440с.

69. Зима О.Т. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Х., 2001. – с.17.

70. Зінченко В. Виїзне інспектування банків – метод поточного контролю за діяльністю банківської системи в Україні // Вісн. Нац. банку України. – 1998. - №7. – с.3-5.

71. История России: Кредитная система / Репринт. воспроизведения). Отв. ред. Аленичев В.В. – М.: Изд-во ЮКИС, 1995. – 336с.

72. Інструкція із бухгалтерського обліку основних засобів й нематеріальних активів комерційних банків України: затверджена постановою Правління НБУ від 11.12.2000 р. //Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. Додаток до журналу "Вісн. Нац. банку України". – Вип.1. – К., 2001.

73. Історія народного господарства Української РСР. – К., 1983. – Т.1. – 463с.

74. Калина А.В., Кощеев А.А. Работа современного коммерческого банка: Учеб. – метод. пособие. – К.: МАУП, 1997. – 224с.

75. Калинина Н.Н. Становление и развитие банковского дела в России //Экономика и право. – 2002. - №2. – с.97-104.

76. Кальницький М.Б. Перший київський банк – породження і жертва інфляції (Вісн. Нац. банку України. – 1996. - №2. – с.74-75.

77. Канценеленбаум З.С. Учения о деньгах и кредите. – М.: Экономическая жизнь. – 1927. – 391с.

78. Карманов Є.В. Банківське право України: Навч. посібник. – Х.: Консум, 2000. – 463с.

79. Карманов Є. Правові аспекти реструктуризації банківської системи України. – 2001. - №4. – с.28-33.

80. Карманов Є. Банк як суб’єкт банківського права //Право України. – 2002. - №9. – с.51-56.

81. Карманов Є. Банківська таємниця як об’єкт цивільно-правового регулювання //Право України. 2001. - №12. – с.110-113.

82.

Карманов Є. Банківський кодекс України – об’єктивна необхідність //Вісн. Нац. банку України. – 2005. - №11. – с.44-46.

83. Качан О.О. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Юринком Інтер. – 2000. – 288с.

84. Качук В. Банківська система Харківської області – важлива складова економічного потенціалу регіону //Вісн. Нац. банку України. – 2006. - №1. – с.2-9.

85. Кірєєв І., Любунь О.С., Кравець М.П. та ін.. Внутрішній аудит в банку: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літер., 2006. – 220с.

86. Киселев В.В. Коммерческие банки в России: Настоящее и будущее. – М.: Финстатинформ, 1998. – 400с.

87. Ключевский В.О. соч. – М., 1988. – Т.3. – 482с.

88. Коваленко А., Цушко В. //Право України. – 1998. - №11. – с.172-173.

89. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 18 грудня 1984р. //Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1984, додаток до №51. – ст. 1122 (із наступними змінами та доповненнями).

90. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р.// Офіц. вісн. України. – 2005. - №32. – ст. 1918 / із наступними змінами та доповненнями/.

91. Коломиец А. Финансовые реформы русских царей (от Ивана Грозного до Александра Освободителя). Очерки. – М., 2001. – 284с.

92. Комаринська З. Банки та банківська справа в Західній Україні //Вісн. Нац. банку України. – 2000. - №11. – с.58-61.

93. Комаринська З. Банківська система України періоду державності 1917-1920 р.р.: становлення та реалії функціонування //Вісн. Нац. банку України. – 2002. - №2. – с.56-59.

94. Комерційний ризик, що схожий на аферу. – Голос України. – 2006. – 17 бер.

95. Конопатська Л., Горячек І. Регулювання діяльності комерційних банків //Вісн. Нац. банку України. – 1998. - №7. – с.13-15.

96. Коропецький І. Дещо про минуле, недавне минуле та сучасне української економіки. - К.: Либідь, 1995. – 258с.

97. Костюченко О.А. Банківське право України: Підручник. – 3-тє вид. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. – 928с.

98. Костюченко О.А. Банківське право: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: А.С.К., 2001. – 576с.

99. Кравченко С. "Прем’єрний" дефолт, або Кому потрібні такі банки? Голос України. – 2005. – 19 квіт.

100. Кравчук В. Визначення сфери застосування інституту юридичної особи // Право України. – 1988. - № 4. – с. 77-81.

101. Кривошеєва Н. Банківське законодавство: актуальні питання //Вісн. Нац. банку України. – 2000. - №5. – с.46-47.

102. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001р. //Відом. Верхов. Ради України. – 2001. - №25-26. – Ст. 131.

103. Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України. – К.: Ін Юре, 2000. – 248с.

104. Кротюк В. Становлення і перспективи розвитку банківського нагляду в Україні //Вісн. Нац. банку України. – 2001. - №7. – с.2-5.

105. Кротюк В., Іоффе А., Лук’янець Д. Фінансові санкції та адміністративна відповідальність //Право України. – 2000. - №5. – с.29-33.

106. Крохмалюк Д. Банківська справа в Україні у складі Російської імперії (друга половина XIX ст. – 1917р.) //Вісн. Нац. банку України. – 2000. - №9. – с.58-63.

107. Кубив С. Что сказано, то сказано о банковской системе и себе //Мир денег. – 2004. - №4. – с.16-19.

108. Кубів С. Банківська система України в умовах глобалізації: чи є альтернатива західному капіталу //Вісн. Нац. банку України. – 2003. - №10. – с.38-39.

109. Кубляк О. Банківська система Буковини на перехрестях століть: історія і сучасність //Вісн. Нац. банку України. – 2001. - №7. – с.46-48.

110. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Історія господарства: Україна і світ. – К., 1995. – 467с.

111. Ларцев В. Основні етапи роздержавлення банківської системи в Україні //Економіка України. – 2002. - №5. – с.24-28.

112. Лескис В. Кредиты и банки. – М.: Перспектива, 1994. – 258с.

113. Лобанова Н.Т. Банки: организация и персонал: Учеб. – практ. пособие. – М.: изд-во Городец, 2000. – 400с.

114. Лочман Я. Перспективи кодифікації банківського законодавства України //Вісн. Нац. банку України. – 2001. - №1. – с.43-45.

115. Макаренко М.І., Ковдик В.В. Банківські установи доби Російської імперії //Вісн. Укр. акад. банк. справи. – 1999. - №2. – с.64-68.

116. Манилич М.І., Галушка Є.О. Кредитна спілка: банк чи каса взаємодопомоги? //Фінанси України. – 2002. - №6. – с.95-98.

117. Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. – Т.1. Общие положения. Курс лекций. – М., 1994. – 352с.

118. Масленников В.В. Зарубежные финансовые системы: Науч. изд. – М.: ТД "Элит-2000", 2001. – 392с.

119. Матук Ж. Финансовые системы Франции и др. стран. – Т.1. Банки. Книга 1. – 1994. – 516с.

120. Мейер Э. Экономическое развитие древнего мира. – М.: Труд, 1910. – 253с.

121. Міщенко В.І., Шаповалов А.В., Салтинський В.В., Вядрова І.М. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків: Навч. посібник. – 2002. – К.: Знання. – 215с.

122. Мусієць Т. Діяльність зарубіжних банків в Україні: досвід і проблеми //Банківська справа. – 1997. - №1. – с.31-37.

123. Никитина Т.В. Банковский менеджмент: Учеб. пособие. – СПб: Питер, 2001. – 160с.

124. Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах, Т.3:/Укладачі В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. – К.: Аконіт, 2000. – 928с.

125. Ожегов С.И. Словарь русского языка /Под ред. Н.Ю. Шведовой, изд-е 23-е. – М.: Рус. яз., 1991. – 846с.

126. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. – М.: Юристь, 1997. – 423с.

127. Орлюк О.П. Банківська система України: Правові засади організації. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 240с.

128. Орлюк О.П. Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України. Автореф. дис. на здоб. наук. ст. докт. юрид. наук. – Х., 2003. – 39с.

129. Орлюк О.П. Становлення банківської системи України у XVIII-XX ст.ст. //Вісн. Нац. Чернівец. ун-ту. – 2002. – Вип. 154, правознавство. – с.32-36.

130. Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 104с.

131. Оголошення про позачергові загальні збори акціонерів банку "Ажіо". Голос України. – 2004. – 28грд.

132. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2006р. //Вісн. Нац. банку України. – 2006. - №2. – с.49.

133. Основы банковского дела /Под ред. Мороза А.Н. – К., 1994. – 330с.

134. Основы законодательства капиталистических стран о банковской системе. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при ВСРФ. – 1992. – с.321.

135. Остапишин Т.П. Основи банківської справи: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 112с.

136. Остапишин Т., Штейн О. Стратегічний підхід в управлінні комерційним банком //Підприємництво, господарство і право. – 2001. – с.81-84.

137. Офіційний список банків України, включених до Державного реєстру банків //Вісн. Нац. банку України. – 2006. - №2. – с.56-67.

138. Памфилов С.Ф. Акционерные коммерческие банки в прошлом и настоящем /Под ред. Н. Кислицина/ Н. Новгород: тип. Нижрайсоюза. – 1924. – 144с.

139. Пасічник В.В. Банківський нагляд: правові засади та проблеми здійснення. Банківське право: Навч. посібник /За заг. ред. проф. А.О. Селіванова. – К.: Ін Юре, 2000. – 384с.

140. Патрікац Л., Крохмалюк Д. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України //Вісн. Нац. банку України. – 2004. - №1. – с.38-43.

141. Патрікац Л. Робоча поїздка С.Л. Тігіпка на Рівненщину //Вісн. Нац. банку України. – 2003. - №10. – с.54-55.

142. Печерин Я.И. Исторический обзор правительственных, общественных и частных кредитных установлений в России. СПб., 1904. – 334с.

143. Перші комерційні банки України //Вісн. Нац. банку України. – 2000(спецвипуск, червень). – с.38-39.

144. Писарська В. Дивна борьба з кризою. – Голос України. – 2006. – 6 вер.

145. Полицато В.П. Разумное регулирование и банковский надзор. Создание институциональных рамок для банков. – Вашингтон, 1992. – 68с.

146. Положення про накладання адміністративних штрафів, затверджене постановою Правління НБУ від 29 грудня 2001р. //Офіц. вісн. України. – 2002. - №5. – Ст.199.

147. Полфреман Дэвид, Форд Филип. Основы банковского дела. – М.: ИНФРА – М, 1996. – 624с.

148. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков: Зарубежный опыт. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 192с.

149. Порядок денний ВАТ "Мегабанк". Бюлетень "Цінні папери України". - №25-26. – 4 лют. – 2005р.

150. Порядок денний "Об’єднаного комерційного банку". – Голос України. – 2005. – 24 вер.

151. Посікіра Р. Банківське законодавство: поняття, стан, перспективи //Право України. – 1998. - №7. – с.76-79.

152. Посікіра Р.Р. Відносини у банківській сфері як об’єкт фінансово-правового регулювання: Зб. наук. праць. – Суми: Ініціатива, 2000. – с.211-213.

153. Правила бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних операцій, затверджені постановою Правління НБУ від 16 грудня 1998р. //Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. Додаток до журналу "Вісн. Нац. банку України". – Вип. 1. – К., 2001.

154. Прилуцький О.В. До питання про виникнення і становлення банківської справи: історико-правовий аспект //Проблеми законності. Респ. міжвідом. наук. зб. /Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вип. 59. – с.99-104.

155. Прилуцький О.В. Актуальні питання розвитку банківської системи України на сучасному етапі //Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. праць. – Вип. 6, Х.: Право, 2003. – с.176-183.

156. Прилуцький О.В. Дотримання вимог банківського законодавства – основа діяльності комерційних банків. /Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності: Зб. матер. міждунар. наук. – прак. конференції (Харків). (Редкол.: Сташис В.В. (голов. ред.) та ін.). – Харків: ПФ Поіск, 2002. – с.98-100.

157. Прилуцький О.В. Щодо гарантій для фізичних осіб, які мають вклади в комерційних банках України //Проблеми законності. Респ. міжвідом. наук. зб. /Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. – Вип. 54. – с.142-146.

158. Прилуцкий А.В. Национальный банк как субъект законодательного процесса в Украине //Дев'яті Харківські політологічні читання "Соціально-політичний механізм правотворчості": Зб. наук. статей. – Х., 1999. – с.58-59.

159. Прокуратура Харьковской области провела проверку облуправления Национального банка. – STATUS QUO", 18.06.2003. – Харьков.

160. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22 квітня 1993р. //Відом. Верхов. Ради України. – 1993. - № 23. – Ст.243 (із наступними змінами та доповненнями).

161. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 20 березня 1991р. //Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. - № 25. – Ст.281.

162. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000р. //Відом. Верхов. Ради України. – 2001. - № 5-6. – Ст.30 (із наступними змінами та доповненнями).

163. Про валютний контроль: Положення, затверджене постановою Правління НБУ 8 лютого 2000р. //Офіц. вісн. України. – 2000. - № 14. – Ст.573.

164. Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкротом: Закон України від 30 червня 1999р. //Відом. Верхов. Ради України. – 1999. - № 42-43. – Ст.378 (із наступними змінами та доповненнями).

165. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та розголошення банківської таємниці: Закон України від 16 грудня 2004р. //Відом. Верхов. Ради України. – 2005. - № 5. – Ст.119.

166. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991р. //Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. - № 49. – Ст.682 (із наступними змінами та доповненнями).

167. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003р. //Відом. Верхов. Ради України. – 2003. - № 31-32. – Ст.263 (із наступними змінами та доповненнями).

168. Про економічну самостійність України: Закон України від 3 серпня 1990р. //Відом. Верхов. Ради УРСР. –1990. - № 34. – Ст.499.

169. Про Єдиний державний реєстр нормативних актів: Указ Президента України від 27 червня 1996р. //Офіц. вісн. України. – 1997. - № 1-3. – Ст.5.

170. Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до Європейського Союзу: : Закон України від 18 березня 2004р. //Відом. Верхов. Ради України. –2004. - № 29. – Ст.367.

171. Про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: Положення затверджене постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001р. //Офіц. вісн. України. – 2001. - № 41. – Ст.1864.

172. Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень: Указ Президента України від 14 липня 2000р. //Офіц. вісн. України. – 2000. - № 29. – Ст.1205.

173. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків та розміру статутного капіталу: Закон України від 14 вересня 2006 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. - №43. – Ст. 414.

174. Про комплексні заходи щодо оздоровлення банківської системи на 1999-2000р.: Указ Президента України від 23 січня 1999р. //Урядовий кур’єр. -1999. – 18 бер.

175. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999р. //Відом. Верхов. Ради України. –1999. - № 29. – Ст.238.

176. Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені: Указ Президента України від 13 грудня 1996р. //Офіц. вісн. України. – 1997 (презентаційний номер). – с.3.

177. Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України: Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 20 березня 1998р. //Офіц. вісн. України. – 1998. - № 21. – Ст.775.

178. Про пріоритетні напрями використання іноземних кредитів: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995р. із наступними змінами від 8 грудня 1999р. //Офіц. вісн. України. – 1999. - № 49. – Ст.2410.

179. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Закон України від 19 лютого 1993р. //Відом. Верхов. Ради України. –1993. - № 17. – Ст.184 (із наступними змінами та доповненнями).

180. Про порядок введення в дію Закону України "Про банки і банківську діяльність: Постанова Верховної Ради України від 20 березня 1991р. //Відом. Верхов. Ради УРСР. –1991. - № 25. – Ст.282.

181. Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 17 липня 2001р. //Офіц. вісн. України. – 2001. - № 34. – Ст.1601.

182. Про порядок внесення комерційними банками плати за користування тимчасово вільними залишками бюджетних коштів і коштів державних позабюджетних фондів: Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 30 жовтня 1998р. //Офіц. вісн. України. – 1998. - № 44. – Ст.1621.

183. Про порядок надання НБУ аудиторських звітів (аудиторських висновків) за результатами річної фінансової звітності банку: Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 29.03.2003р. //Офіц. вісн. України. – 2003. - № 40. – Ст.2115.

184. Про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України: Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 20 вересня 2002р. //Офіц. вісн. України. – 2002. - № 41. – Ст.1910.

185. Про порядок проведення державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів: Затверджено наказом Міністерства юстиції України 25 листопада 2002р. //Офіц. вісн. України. – 2002. - № 48. – Ст.2194.

186. Про порядок створення нормативно-правових актів НБУ: Інструкція про порядок їх підготовки, видання, реєстрації, надсилання та систематизації, затверджена постановою Правління НБУ 10 лютого 1997р. //Офіц. вісн. України. – 1997. - № 9. – Ст.67.

187. Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків: Інструкція затверджена постановою Правління НБУ 30 грудня 1996р. Ця інструкція прийнята в новій редакції, затверджена постановою Правління НБУ 28 серпня 2001р. //Офіц. вісн. України. – 2001. - № 40. – Ст.1813.

188. Про порядок реорганізації, реструктуризації комерційних банків: Методичні рекомендації, затверджені постановою Правління НБУ 9 жовтня 2000р. //Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. Додаток до журналу "Вісн. Нац. банку України". – Вип. 11. – К., 2000.

189. Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Положення, затверджене постановою Правління НБУ 31 серпня 2001р. //Офіц. вісн. України. – 2001. - № 44. – Ст.1919.

190. Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб // Офіц. вісн. України. – 2001. - №41. – Ст. 1864.

191. Раєвський К., Зубок М. Ліквідація банків. Організація процедури // Вісн. Нац. банку України. – 2003. - №4. – с.11-14.

192. Репешко П.И. Вопросы защиты банковской тайны в законодательстве Украины и в правоменительной практике //Банковское право. – 2003. -№1. – с.59-63.

193. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. Перевод с англ. /Под общей ред. В.М. Усокина. – М.: Прогресс, 1983. – 437с.

194. Российская банковская энциклопедия /Гл. ред. О.И. Лаврушин. - М., 1995. – 612с.

195. Российская юридическая энциклопедия. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 1272с.

196. Роуз Питер С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 768с.

197. Рудко І. Законодавство – основа стабільності фінансового сектору //Вісн. Нац. банку України. – 2005. - №7. – с.33-34.

198. Русско-Азиатский Банк //Финансово-кредитный словарь. – М., 1994, Т.3. – 472с.

199. Савлук М., Мороз А. Шлях розвитку довжиною десять років //Вісн. Нац. банку України. – 2000 (спецвипуск, червень). – с.22-24.

200. Салтинський В.В. Вдосконалення банківського нагляду за діяльністю комерційного банку. //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. – Т.3. – Суми: Ініціатива, 2000. – с.191-194.

201. Селиванов А.А. Проблемы и перспективы развития банковского законодательства (Лекция). – К., 2003. – 28с.

202. Скржинська М. Найдавніші грошово-кредитні операції на території України //Вісн. Нац. банку України. – 1998. – №7. - с.61-64.

203. Скрябін Б. АК "Полтава-банк": стабільність, вивірена часом //Вісн. Нац. банку України. – 2000 (спецвипуск, червень). – с.41.

204. Слав'янська Н.Г., Криклій О.А. Деякі аспекти розвитку філіальної мережі комерційних банків України //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. – Т.4. – Суми: Ініціатива, 2000. – с.43-47.

205. Слобідський край. – 2005. – 3лют.

206. Словарь иностранных слов. – изд-е 18-е, стереотипное. – М.: Рус.яз., 1989. – 624с.

207. Словник іншомовних слів та термінологічних сполучень: /Укладачі Л.О. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000. – 1018с.

208. Сохань П. Становлення банківської системи України (1991-1994р.р.). //Банківська справа. – 1996. - № 3. – с.34-46.

209. СЗ СССР. – 1929. - №38. – Ст. 333.

210. СП СССР. – 1987. - №37. – Ст. 121.

211. СП СССР. – 1988, I отд. - № 32. – Ст. 91.

212. Справа про відповідальність юридичних осіб // Вісн. Конст. Суду України. – 2001. - № 3.

213. Степаненко А. Найбільше в Україні управління //Вісн. Нац. банку України. – 2004. - №5. – с.36-64.

214. Степаненко А., Ковальчук Т. Про деякі аспекти діяльності комерційних банків //Банківська справа. – 1995. - №1. – с.25-34.

215. Стефаник В. Проблеми створення проекту Кодексу про адміністративні проступки // право України. – 1993. - № 9-10. с.7-9.

216. Структура активів банків України за станом на 01.01.2006 р. //Вісн. Нац. банку України. – 2006. - №3. – с.46-51.

217. Сугоняко О., Кампо В., Жуков А. Конституція України і розвиток банківської діяльності: актуальні правові проблеми //Вісн. Нац. банку України. – 2000. - № 6. – с.26-28.

218. Сугоняко О. АУБ: практика втілення місії // Вісн. Нац. банку України. – 2004. - № 5. – с.112.

219. Ткаченко А. Нормативно-правове регулювання діяльності міських громадських банків у другій половині XIX століття //Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 8. – с.92-94.

220. "Укрінбанк" – це енергія змін //Вісн. Нац. банку України. – 2000 (спецвипуск, червень). – с.40.

221. Усокин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. – М.: Антидор, 1998. – 318с.

222. Федеральный Закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального Закона "О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР"). Введение. Текст. Комментарии. – М.: Изд. Дом "Банковское дело", 2000. – 320с.

223. Финансы Российского государства в правлении императрицы Елизаветы Петровны //Финансы. – 1997. - № 2. – с.54-59.

224. Фінансово-кредитна система України – Росії (XVIII-XX ст.) В.С. Стельмах, І.І. Д'яконова, І.В. Сало, П.М. Сенищ, Т.І. Соколенко / За ред. проф. І.В. Сала. – Суми: Вид-во "Слобожанщина", 2000. – 462с.

225. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє. – Голос України. – 2007. – 11 верес.

226. Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень уряду Української РСР. - Т.1. – 1917-1941р.р. – К.: Держполітвидав України, 1963. – 771с.

227. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003р. //Відом. Верхов. Ради України. –2003. - № 40-44. – Ст.356 (із наступними змінами та доповненнями).

228. Чухась А. Бобер Г. Селянський поземельний банк Російської імперії //Вісн. Нац. банку України. – 2002. - №4. – с.60-61.

229. Шамрай І. Інститут банківської таємниці в Україні //Вісн. Прокуратури. – 2002. - № 5. – с.83-88.

230. Шлапак О., Пушкарьов В., Карчева Г. Основні тенденції і проблеми в діяльності банків України: регіональний аспект розвитку банківської системи // Вісн. Нац. банку України. – 2003. - № 6. – с.2-5.

231. Эвелин Кленгель-Бандт. Путешествие в Древней Вавилон. – М.: Наука, 1979. – 283с.

232. Юридична енциклопедія: В 6-ти Т. /Голова редкол. Ю.С. Шемшученко. – К.: Укр. енцикл. 1998. – Т.1, А-Г. – 744с.

233. Юридичний словник /За ред. Б.М. Бабія та ін., вид. 2-ге. – К.: УРЕ, 1983. – 872с.

234. Яременко Ю. Чи потрібні Україні невеликі банки? //Вісн. Нац. банку України. – 2000. - № 12. – с.30.

235. Яременко Н. Як стати лідером. Спочатку – в регіоні. – Голос України. – 2005. – 19 лист.

236. Яснопольский Л.Н. Зачатки коммерческого банковского кредита в России. Банковская энциклопедия /Под ред. Л.Н. Яснопольского. – К., 1914. – Т.1. – 461с.

237. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Підручник. – К.: Центр навч. літер., 2005. – 410с.

<< |
Источник: ПРИЛУЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2007. 2007

Еще по теме Список використаних джерел:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -