<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

[1]. Економіка України за 2005 рік. //Урядовий кур’єр, 24 січня 2006 року.

[2]. Кісіль О.М. Взаємини між підприємцями і контролюючими органами. //Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні.

– 2004. - № 2. – С.21.

[3]. Бровченко Леонід. Грошей немає тому, що вони „в тіні”. Як розв’язати архіважливе завдання. //Голос України. – 2005. - № 212. – 2 грудня 2005 року.

[4]. Стан боротьби з корупцією та напрями удосконалення антикорупційного законодавства. //Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні. – 2004. - № 2. – С.51-56.

[5]. Советский энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 1453.

[6]. Нижник Н.Р. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. К.: Оріяни. – 1998. – 192 с.

[7]. Атаманчук Г.В. Сущность советского государственного управления. – М.: Юрид. лит., 1980. – 240 с.

[8]. Шакун В.І. Урбанізація і злочинність в Україні: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / Нац юрид. акад. ім. Я. Мудрого. – Харків, 1996. – 56 с.

[9]. Словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Пчелкиной. – М.: Рус. яз., 1988. – 445 с.

[10]. Контроль і нагляд у державному управління / В.М. Гаращук. Навчальний посібник. – Харків: Національна юридична академія України, 1999. – 55 с.

[11]. Юридична енциклопедія в 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол. ) та ін. – К.: Видавництво “Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана. - 2001. – Т. 3. – 789 с.

[12]. Словарь иностранных слов. - 18-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1989. – 624 с.

[13]. Юридический энциклопедический словарь /Гл. Ред. А. Сухарев: Редкол. И.М. Богуславский, М.И. Козырь, Г.И. Миньковсикй и др. – М.: Советская энциклопедия, 1984. – 415 с.

[14]. Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. М.: Юридическая литература. – 1987. – 176 с.

[15]. Суйц В.П. Внутрипроизводственный контроль. – М.: Финансы и статистика, 1987.

– 224 с.

[16]. Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений: Учебное пособие. – М.: Академия МВД России, 1995. – 223 с.

[17]. Зверенчук Л.Ф., Гуральник Я.И. и др. Контроль и ревизия в стро­ительстве. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 217 с.

[18]. Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом. – М.:Политиздат, 1977. – 125 с.

[19]. Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль. М.: Финансы и статистика.– 1988. – 119 с.

[20]. Кочерин Е. А. Контроль как функция управления.— М.: Знание, 1982. – 78с.

[21]. Андрійко О. Ф. Державний контроль теорія і практика: Наукова доповідь/ HAH України, Інститут держави і права імені В М Корецького НАН України. – К.: Наукова думка, 1994. – 115 с.

[22]. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. Курс лекций. Изд. 2-е, дополн. – М.: Омега-Л, 2004. – 584 с.

[23]. Нижник H.P., Машков О. А. Системний підхід в організації державного правління. Навч. пос. – К.: УАДУ, 1998. – 160 с.

[24]. Полінець О.П. Контроль в державному управлінні України: теоретико-організаційні питання: Автореф.дис....к.ю.н. - К.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2003. – 20 с.

[25]. Державне управління: теорія і практика. За заг. ред. проф. Авер’янова В.Б. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

[26]. Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. – М.: БЕК, 1995. – 228 с.

[27]. Андрійко О.Ф. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. К.: Оріяни. – 1998. – 222 с.

[28]. Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР. - М. - 1981. - С. 24; Климов В.А. Контроль в системе социалистического управления. - Саратов. - 1987. - С. 15.

[29]. Коваль Л.В. Адміністративне право. Курс лекцій. – К.: “ВЕНТУРІ”, 1996. – 208 с.

[30]. Тихомиров Ю. Курс административного права и процесса. – М.: Юринформцентр, 1998. – 798 с.

[31]. Цивільний кодекс України: Коментар. - Харків: ТОВ “Одіссей”, 2003.

[32]. Виконавча влада і адміністративне право /За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім “Ін-Юре”, 2002. – 668 с.

[33]. Державне управління: теорія і практика /За заг. ред. проф. Авер’янова В.Б. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

[34]. Адміністративне право України: Підручник /За заг.ред. С.В. Ківалова. – Одеса “Юридична література”, 2003. – 896 с.

[35]. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23.

[36]. Полюхович B.I. Структура і діяльність державної податкової служби в Україні: організаційно-правовий аспект: Автореф. дис...к.ю.н. - К.: Інститут держави і права імені В.М.Корецького, 1999. – 20 с.

[37]. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. - Харьков: Консум, 1997. – 132 с.

[38]. Про податковий контроль: проект Закону України, внесений народним депутатом УКраїни Горбачовим В. //www.rada.gov.ua

[39]. Податковий кодекс України: проект Кабінету Міністрів України від 14 травня 2002 року // www.rada.gov.ua

[40]. Онищенко В. Податковий контроль у системі державного регулювання економіки // Регіональна економіка. – 2002. - № 1. – С. 213-218.

[41]. Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР. - М.: Наука, 1981. - 301 с.

[42]. Философский словарь /Под ред. И.Т. Фролова. - М.: Политиздат, 1991. – 560 с.

[43]. Конституція України. – К., 1996. – 118 с.

[44]. Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади. Автореф. дис. д.ю.н. - К , 1999 – 38 с.

[45]. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні. Автореф. дис. д.ю.н. – Харків. Національна юридична академія імені Я.Мудрого, 2002 – 42 с.

[46]. Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал П.В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: Навч. посібник – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001 – 229 с.

[47]. Козлов Ю.М. Государственное управленческое и административное право. - М., 1978.

- С. 30.

[48]. Терміни і поняття в законодавстві України Науково-практичний словник-довідник -Харків Еспада, 2003. – 512 с.

[49]. hhpt: www.sta.gov.ua.

[50]. Пикунов Н.И. “Организация работы налоговых органов США”, //Финансы, № 6, 1995 г.

[51]. Американская налоговая служба: децентрализованная система”, //РЭЖ, № 3, 1997 г.

[52]. Финансовый бизнес. - М. - 1995. - № 7. – С. 31.

[53]. Воловик Е.М. “Федеральная налоговая служба США и крупные налогоплательщики”, //Финансовая газета - региональный выпуск, № 27, 1998 г.

[54]. Фомина О. “Налоговый контроль в США”, //Финансовый бизнес, № 7, 1995 г.

[55]. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 302 с.

[56]. Налоги в развитых спранах /Под ред. И.Г.Русакова. – М.: Финансы и статистика, 1991.

[57]. Соловьев И. Организация борьбы с налоговыми правонарушениями и преступлениями, //Налоги, выпуск второй, 1999 г.

[58]. Болтроменюк В. “Германия: «Штойфа» выходит из тени” //Налоговая полиция. - М. - № 5. – 1997. – С. 18-27.

[59]. Сашичев В.В. Опыт организации налоговых проверок в ФРГ и некоторые проблемы совершенствования процедур налогового контроля в России” // Налоговый вестник. – М. - № 10. – 1997. – С. 25-30.

[60]. О налоговой реформе в ФРГ //БИКИ. – М. - № 7. - 21 января 1999 г.

[61]. Копейчиков В.В. Механизм советского государства. – М. – 1968. – С. 29-32.

[62]. Шульженко Ф.П. Органи управління в механізмі держави: деякі аспекти реформування. Державно-правова реформа в Україні. – К. – 1997. – С. 19-23.

[63]. Тихомиров Ю.А. Механизм управления в развитом социалистическом обществе. – М. – 1978. – С. 35-50.

[64]. Дюрягин И.Я. Юридический механизм управления и социалистический правопорядок. – Саратов. – 1980. – С. 17-22.

[65]. Губенко Р.Г. Правовое регулирование в механизме государственного управления. Республиканский межведомственный научный сборник. – К. - Вып. 39. – 1979. – С. 22-46.

[66]. Аверьянов В.Б., Купчан А.Д.

Функционально-структурный аспект повышения эффективности деятельности органов государственного управления. Вып. 41. – К. – 1980. – С. 17-48.

[67]. Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационные струкутры. – К. – 1990. – С. 3-19.

[68]. Авер¢янов В.Б. Питання правового забезпечення організаційних структур управлінського апарату // Проблеми правознавства. – К. – 1991. - Вип. 52. – С. 44-57.

[69]. Авер¢янов В.Б. Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні: Наукова доповідь. – К. – 1995. - С. 13-29.

[70]. Авер¢янов В.Б. Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні: Наукова доповідь. – К. – 1995. – С. 13-29.

[71]. Цвєтков В.В. Удосконалення методів управління - важлива умова підвищення його якості // Радянське право. – 1976. - № 9. – С. 23-29.

[72]. Цвєтков В.В. Ефективність державного управління. Державно-правова реформа в Україні. – К. – 1997. – С. 25-33.

[73]. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 1440 с.

[74]. Лебедев В. А. Финансовое право. Учебник. – М.: «Статут» (в серии «Золотые страницы российского финансового права России»), 2000. – 461с.

[75]. У истоков финансового права – М.: Статут (в серии ”Золотые страницы российского финансового права”). - 1998. – 432 с.

[76]. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Дис. докт. юрид. наук 12.00.07 / Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. – І., 2002. – 455 с.

[77]. Мала українсько-російська енциклопедія з податків / Упорядник В. Жадько. ПП “Павлушка”, 2000. – 735 с.

[78]. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За ред. канд. юрид. Наук Ю.Ф. Кравченка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 702 с.

[79]. Яблуганов А.А. Финансовый контроль как правовой институт: основные этапы развития // Известие вузов “Правоведение”.

– 2003. - № 3. – С. 84- 91.

[80]. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. Вид. 2-е, доп. і перероб. / Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с.

[81]. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. - 4-те вид. стер. – К.: Знання – Прес, 2002. – 253 с.

[82]. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.

[83]. Егоров В.С., Санников М.А. Практикум по контролю и ревизии в сельском хозяйстве / Учебник и учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1990. – 144 с.

[84]. Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Н.С. Вітвицька, І.Ю. Чумакова, М.М. Коцупатрий, М.Т. Сенченко. – К.: КНЕУ, 2004. – 408 с.

[85]. Фінансове право: Підручник / Алісов Є.О., Воронова Л.К., та ін. Керівник авт. кол. і від. ред. Л.К. Воронова. – Видання друге, виправлене та доповнене. – Х.: Фірма ”Консум”, 1999. – 496 с.

[86]. Германчук П.К., Стефаник І.Б., Рубан Н.І., Александров В.Т., Назарчук О.І. Державний фінансовий контроль: ревізія і аудит. – Київ: НВП ”АВТ”, 2004. – 424 с.

[87]. Касьяненко Л.М. Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України: Дис. канд. юрид. наук. 12.00.07 / Національна академія державної податкової служби України. –І.,2004. – 232с.

[88]. Грачева Е.Ю. Основные тенденции развития государственного финансового контроля в Российской Федерации // Правоведение. – 2002. - №5. – С. 74-75.

[89]. Лученко Д.В. Контрольне провадження: Автореф. дис. канд. юрид. наук 12.00.07 / Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. – Х., 2003. –19 с.

[90]. Зима Д. Контролюючі та підконтрольні суб’єкти: поняття і види // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – 2004. – № 1(23. ) – С. 142-148.

[91]. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 579 с.

[92]. Забарний Г.Г., Калюжний Р.А., Шкарупа В.К. Адміністративне право України: Навч. пос. – К.: Вид. Паливода А.В., 2003. – 212 с.

[93]. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. – М.: Юрид. литер., 1972. – 280 с.

[94]. Габричидзе Б.Н. Конституционный статус органов Советского государства. – М.: Юрид. литер., 1982. – 184 с.

[95]. Авер’янов В.Б. Фактори централізації і децентралізації у структурно-функціональній організації апарату державного управління // Державне управління в Україні: централізація і децентралізація. – К., 1997. – С. 96-103.

[96]. Молдован В. В., Мелещенко В.Ф. Конституційне право: Опорні конспекти. Словник-довідник. – К., 1996 – 227 с.

[97]. Касьяненко Л.М. Правовий статус державної податкової служби як контролюючого суб’єкта // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. –2003. – № 3 (21) – С. 177-181.

[98]. Про Державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 6. – Ст. 37.

[99]. Державна податкова служба в Україні: система, державний статус, модернізація. – Харків: Вид-но Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 234 с.

[100]. Бардаш С.В., Дерій В.А., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. Практикум: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів з економіки. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. – 382 с.

[101]. Воронкова О. Контроль і аналітична робота податкової служби в Україні в податковому процесі: Автореф. дис… к.ю.н. – К.: Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, 2001. – 17 с.

[102]. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: Учебное пособие. – Харьков: Легас, 2003. – 359 с.

[103]. Романів Є.М., Хомя¢к Р.А., Мороз А.С., Гресик В.В. Контроль і ревізія: Навчальний посібник. Нормативно-праові акти / Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. – Львів: Інтелект-Захід, 2001. – 200 с.

[104]. Золотарьова М. Планові та позапланові перевірки державних податкових інспекцій: недоліки в законодавчому регулюванні та шляхи їх виправлення // Підприємництво, господарство і право. – 1997. - № 3. – С. 7-10.

[105]. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці / Державна податкова адміністрація України: Академія державної податкової адміністрації України. – Ірпінь: Видавничий центр Академії державної податкової служби України, 2001. – 355 с.

[106]. Сокіл А.О. Податковий апарат УРСР в період НЕПу (1921-1928 p.p.): Автореф. дис… к.ю.н. – Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2003. – 20 с.

[107]. Чистяков П.М. Контроль органів державної податкової служби України за підприємницькою діяльністю, яка підлягає ліцензуванню: теорія та практика реалізації: Дис… к.ю.н. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2004. – 198 с.

[108]. Кучерявенко М.П. Курс податкового права: У 6 т. // Генезис податкового регулювання. – Харьков: Легас, 2002. – Т. 1.

[109]. Бандурка О.О. Державна податкова служба в Україні: система, правовий статус, модернізація. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 234 с.

[110]. Золотарьова М. Історія, проблеми та перспективи розвитку державних податвкових інспекцій як місцевих ланок державної податкової служби України // Підприємство, господарство і право. – 2004. - № 6. – С. 91-93.

[111]. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23 липня 1998 року // Офіційний вісник України. – 1998. - № 30. – Ст. 1119.

[112]. Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року № 112 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 5. – Ст. 168.

[113]. Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року № 112 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 5. – Ст. 168.

[114]. Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів): Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 619 // Офіційний Вісник України 2005, N 30, ст. 1803

[115]. Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом: Указ Президента України від 22.06.2000 р. //Збірник постанов Уряду України. – 2000. – № 8.

[116]. Печуляк В. Система податкових органів України та їх місце в контекстіздійснення адміністративної реформи // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 3. – С. 84-87.

[117]. Митна політика потребує системної основи //Урядовий кур’єр, 19 січня 2006 року.

[118]. Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 38-39. – Ст. 288.

[119]. Лист Державної митної служби України від 04 лютого 2004 року № 15/15-425-ЕП // Митна газета. – 2004. - № 4.

[120]. Про Державне казначейство України: Указ Президента України від 27 квітня 1995 року № 335/95 // Урядовий кур'єр. – 1995. - N68-69 від 11 травня 1995 року.

[121]. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 року № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 13. Ст. 110; 2002. - № 17. - Ст. 117; 2003. - № 30. - Ст. 247; 2004. - № 15. - Ст. 218.

[122]. Про затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів: Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 26 листопада 1999 року № 107 // Офіційний Вісник України. – 1999. - № 51.

[123]. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. // Голос України. – 1991. – 11 груд.

124 Философский энциклопедический словарь / Гл. ред.: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – 612 с.

125 Вопленко Н.Н. Основные способы применения советского права. – В кн.: Актуальные проблемы юридического процесса в общенародном государстве. – Ярославль. – 1980. – 220 с.

126 Поролло Е.В. Налоговый контроль: принципы и методы проведения. М., 1999. – С. 15.

127 Налоговое право России: Учебник для вузов /Отв. ред. д. ю..н., проф. Ю.А. Крохина. – М.: Изд-во НОРМА, 2003. – 656 с.

128 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист): Закон України від 12 січня 2005 року № 2322-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 10. - Ст. 187.

129. Костюк Д. Що і як перевіряє податковий інспектор. – Харків: Фактор, 2000. – 252 с.

130. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303.

131. Кримінально-процесуальний кодекс України: Закон України від 28 грудня 1960 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. - № 2. – Ст. 15.

132. Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов’язкових платежів): Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 619 // Офіційний Вісник України. - 2005. - № 30. - Ст. 1803.

133. Невіртуальні надходження //Газета „Хрещатик” від 08 лютого 2006 року.

134. Закарпаття /ДПА: Кількість перевірок зменшено, а ефективність їх зросла //http: www.ua_reporter.com/ntws/15526.

135. Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації): – К.: Ред. журн. ”Вісник податкової служби України”, 2002. – 432 с.

136. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. Колектив авторів. Наук. кер. Цвєтков В.В. – К. – 1998. – С. 130, 135.

137. Відповідальність у державному управлінні та адміністративне право. Наукова доповідь. За заг.ред. В.Б.Авер’янова. – К. – 2001. – С. 10.

138. Энциклопедический юридический словарь. – М., 1997. – С. 355.

139. Тер-Акопов А.А. Бездействие как форма преступно­го поведения. – М.: Юрид. лит., 1980. – 151 с.

140. Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. – М.: Госюриздат, 1963. – 382 с.

141. Чумак Т.В. Відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування згідно з положеннями проекту Податкового кодексу України //Вісник податкової служби України. -–2001. - № 3. – С. 4-7.

142. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”: Закон України від 17 листопада 2005 року № 3108-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 1. – Ст. 18.

143. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001. – 496 с.

144. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1994. – додаток до № 51. – Ст. 1122.

145. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб) від 30 травня 2001 року N 7-рп/2001 Справа N 1-22/2001 // Офіційний Вісник України. – 2001. - № 24. – Ст. 1076.

146. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 28. – Ст. 205.

147. Про затвердження Інструкції про порядок застосування штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби: Наказ Державної податкової адміністрації України від 17 березня 2001 року № 110 // Офіційний Вісник України. – 2005. - № 35. – Ст. 2142.

148. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 року № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 24. – Ст. 207.

149. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05.2003 р. № 889-IV Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 37. – Ст. 308.

150. Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред. Теодора Шанина. — М.: Логос, 1999.

151. Шумпетер Йозеф А. Капитализм, социализм и демократия. — М.: Экономика, 1995.

152. Кузьменко В. П. Фінансові кризи як складові економічного циклу та структурно-інвестиційна політика їх подолання // Глобалізація інвестиційних процесів та фінансова безпека України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, К.: 27 червня 2001 р.— К.: РНБО України, Міжвідомча комісія з питань фінансової безпеки, 2002. — С. 85-100.

153. Княжанський В. Податки: хто знайде, а хто втратить // День. — 2003. — № 68. — 15 квітня. — С. 1 – 4.

154. Василь Шакун. Перетворення ми ще й не починали. // Голос України від 19 січня 2005 року.

<< |
Источник: ЯКОВЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2007. 2007

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -