<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абдуллаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. – СПб.: Питер, 2003. – 576 с.

2. Авер’янов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України.

– 1998. – № 8. – С. 8–13.

3. Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационные структуры / АН УССР. Ин-т госуд. И права. – К.: Наук. Думка, 1990. – 147 с.

4. Авер’янов В.Б. Державне управління: теорія і практика. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 431 с.

5. Авер’янов В.Б. Зміна домінант у доктринальному тлумачення предмета адміністративного права / Правова держава. Випуск 16. – К.: Ін-т держави та права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – 672 с., – С. 317–325.

6. Авер’янов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції // Право України. – 2006. – № 5. – С. 11–17.

7. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 48 с.

8. Авер’янов В. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка // Право України. – 2004. – № 10. – С. 25–29.

9. Авер’янов В. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії // Право України. – 2003. – № 5. – С. 117–119.

10. Авер’янов В.Б. Реформування українського адміністративного права: черговий етап // Право України. – 2000. – № 7. – С. 6–8.

11. Авер’янов В.Б. Спрямованість на забезпечення прав громадян – демократична сутність виконавчої влади // Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Вид. дім. „Ін Юре”. – 2002. – 668 с.

12. Авер’янов В.Б. Українське адміністративне право: черговий етап реформування // Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування: Збірник наукових праць. – Суми: ВВП „Мрія – 1” ЛТД: Ініціатива, 2000. – С. 16-18.

13. Авер’янов В. Б. Характер предмета адміністративного права: уточнення доктринальної оцінки / Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг.

ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 382 с.

14. Авер’янов В. Ще раз про зміст та співвідношення понять „державне управління” і „виконавча влада”: полемічні нотатки // Право України. – 2004. – № 5. – С. 113–116.

15. Авер’янов В.Б., Бойко В.Ф. та інші. Коментар до Конституції України. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. – 376 с.

16. Аграрне право України / В.З. Янчук, В.І.Андрійцев, С.Ф. Василюк та ін.; За ред. В.З. Янчука. – 2-е вид., ререроб. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 720 с.

17. Аграрне право України / За ред. академіка АПрН України, професора Янчука В.З. – К.: Юрінком, 1996. – 560 с.

18. Аграрне право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, В.М. Корнієнко та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х.: Право, 2003. – 240 с.

19. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О.Погрібного. – К.: Істина, 2006. – 448 с.

20. Аграрное право: Учебник для юридических ВУЗов / Авт.кол., отв.ред. Г.Е. Быстров, М.И. Козырь. – М.: Юристъ. 1996. – 375 с.

21. Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Урожай, 1992. – 192 с.

22. Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення у сфері обігу наркотиків): Навчальний посібник / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І. П. Голосніченка. – К.: КІВС, 2002. – 141 с.

23. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П. Тимощук. – К.: Факт, 2003. – 496 с.

24. Адміністративна реформа для людини (науково-практичний нарис) // За заг. ред. І.Б. Коліушка. – К.: Факт, 2001. – 72 с.

25. Адміністративне право України / За ред. Битяка Ю. П. – Х.: Право, 2000. – 520 с.

26. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак./ Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю.П. Битяка.

– Харків: Право, 2001. – 528 с.

27. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с.

28. Административное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А.Н.Козырина и М.А.Штатиной. – М.: Спарк, 2003. – 464 с.

29. Административное право России. – М.: БЭК, 1997. – 330 с.

30. Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. – М.: Юристъ, 1999. – 728 с.

31. Адміністративно-процедурний кодекс України. Пропозиції Центру політико-правових реформ // Матеріали семінару „Стан та перспективи розвитку адміністративного права: законодавство, наука, освіта”. – Львів, 2001. – 1-13 жовтня.

32. Александров В.Т., Гусєв В.О. Послуги системи державного управління // Актуальні проблеми державногоу правління: Зб. наук. пр. – Вип. 3 (18) / Ред. кол.: Г.І. Мостовий, В.Я. Амбросов, О.Ю. Амосов та ін. – Х.: ХРІДУ НАДУ „Магістр”, 2003. – С. 208–213.

33. Алексеев С.В. Концепция административно–хозяйственного правоотношения // Экономика, право, бизнес. – 2005. – № 3, С. 63-68.

34. Алексеев С.С. Право й перестройка: вопросы, раздумья, прогнозы. – М.: Юрид. лит., 1987. – 175 с.

35. Алексеев С.С. Проблемы теории права. Курс лекций. В 2-х т. Т. 2. – 1973. – 401 с.

36. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Адми­нистративное право Российской Федерации: Учебник. – М.: ЗЕРЦАЛО, ТЕИС, 1996. – 640 с.

37. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади. – К.: Наукова думка. 2004. – 230 с.

38. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2001. – 19 с.

39. Антонов И.П. Полицейское право: быть или не быть? // Юридическое образование и наука. – 2001. – № 3. – С. 34–38.

40. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: Монографія. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2000.

– 368 с.

41. Армаш Н.О. Адміністративно-правовий статус керівників органів виконавчої влади: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / НАН України; Інс-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2004. – 17 арк.

42. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. – М.: Юрид.лит., 1997. – 315 c.

43. Афанасьєв К.К. Адміністративний договір як форма державного управління (теоретико-правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Нац. Ун-т внутр. справ. – Х., 2002. – 19 с.

44. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. – М., 1973. – 125 с.

45. Бабич В.А. Адміністративна відповідальність за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких не має марок акцизного збору встановленого зразка: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2005. – 22 с.

46. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). Изд. 2-е, доп. – М.: ООО ИД „Право и государство”, 2005. – 544 с.

47. Балабанов В.С., Борисенко Е.Н. Экономический механизм отношений в АПК Украины // Продовольственная безопасность (международные и внутренние аспекты). – М.: Экономика, 202. – С. 282–293.

48. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник. – М.: БЭК, 1996. – 386 с.

49. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов, обуч. по спец. „Юриспруденция” – М.: Норма: ИНФРА-М, 2000. – 624 с.

50. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2002. – 640 с.

51. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н., Административное право: Учебник для вузов. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2007. – 816 с.

52. Бахрах Д.Н. Советское законодательство об административной ответственности: Учеб. пособие – Пермь: Изд. Пермск. гос. ун-та им. А. М. Горького, 1969. – 344 с.

53. Бейкун А.Л. Державне регулювання діяльності обласного агропромислового комплексу (організаційно-правові питання): автореф. Дис... канд.

юрид. наук: 12.00.06 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 1999. – 14 арк.

54. Бельский К.С. К вопросу о предмете административного права // Государство и право. – 1997. – № 11. – С. 14–21.

55. Берлач А.І. Проблеми протидії злочинності в аграрній сфері економіки України в процесі її реформування // Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Монографія / Кол. авторів. За ред. В.І.Семчика. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – С. 229-257.

56. Біла Л.Р., Ківалов С.В. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. – Вид. друге, перероб. і доп. – Одеса: Юридична література, 2002. – 320 с.

57. Білик Ю.Д. Державний захист вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника та протекціоністська політика в Україні. – К.: Урожай, 2000. – 192 с.

58. Білик Ю.Д. Продовольча безпека України: стан та перспективи використання потенційних резервів // Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – С. 139–148.

59. Битяк Ю.П., 3уй В.В., Комзюк А.Т. Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність: Конспект лекцій. – Харків: Укр. юрид. академія, 1994. – 44 с.

60. Бобылев А.И. Источники (формы) права // Право и политика. – 2003. – № 8. – С. 19.

61. Бойко В.І. Продовольча безпека держави та перспективи її гарантування // Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно–аналітичний збірник (випуск 5) / За ред. П.Т. Саблука та ін. – К.: ІАЕ, 2002. – С. 183–188.

62. Борисов В.І., Пащенко О.О. Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: Монографія. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 224 с.

63. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). – М.: Городециздат, 2001. – 208 с.

64. Бренбан Г. Французское административное право.

– М.: 1988.

65. Бурдоль Є. Деякі аспекти реформування адміністративного права // Вісник прокуратури. – 2000. – № 2(4). – С. 43–49.

66. Вакарюк В. Адміністративні послуги повинні бути доступні усім буковинцям // http://www.oda.cv.ua.

67. Вакарюк В. Влада надає адміністративні послуги // http://www.oda.cv.ua.

68. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2004. – 1440 с.

69. Вельский К.С., Елисеев Б.П., Кучеров И.И. О системе специальных методов полицейской деятельности // Государство и право. – 2003. – № 4. – С. 13–17.

70. Веремеенко И.И. Административно-правовые санкции. – М.: Юрид. лит., 1975. – 192 с.

71. Використання інформаційного ресурсу для прийняття управлінського рішення: Монографія / В.Я. Мацюк, В.М. Бесчастний, В.О. Шамрай, О.В. Артеменко; За заг. ред. проф. В.О. Шамрая. – Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС, 2006. – 208 с.

72. Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СРСР. М.: Юрид. лит., 1973. – 134 с.

73. Володін С.А. Інноваційний розвиток аграрної науки: Монографія. – К.: МАУП, 2006. – 400 с.

74. Вопленко Н.И. Законность и легитимность // Новая правовая мысль. – 2003. – № 1. – С. 12.

75. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право. – М.: ООО “ТК Велби”, 2003. – 480 с.

76. Гайворонская Я.В. К вопросу о понимании правовых и юридических норм // Правоведение. – 2001. – № 3. – С. 41–42.

77. Гаращук В. Управлінські послуги – новий інститут чи нова помилка? // Вісник академії правовий наук України. – 2001. – № 3 (26). – С. 109–114.

78. Гетьман А.П., Здоровко Л.М. Регіональний екологічний контроль: теорія правового регулювання. Монографія. – К.: УСП МСБ, – 216 с.

79. Гладун З.С. Адміністративне право України: Опорні конспекти лекцій. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 152 с.

80. Гладун З. С. Сучасні проблеми адміністративного права України і шляхи та напрямки їх вирішення. – Тернопіль: Тернопільська академія народного господарства, 2000. – 28 с.

81. Гойчук О.І. Продовольча безпека. Монографія. – Житомир: Полісся, 2004. – 348 с.

82. Гойчук О.І., Курило В.І. Продовольча безпека та необхідність її правового забезпечення // Адвокат. – 2006. – № 3. – С. 3–5.

83. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття) / Міжр. акад. упр. персоналом. – К., 1998. – 52 с.

84. Голосніченко І. Правове регулювання надання державних управлінських послуг та вирішення адміністративних спорів // Право України. – 2003. – № 10. – С. 86–89.

85. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Золотарьова Н.І. Адміністративне право України: основні поняття. Навч. посібник, К.: ГАН, 2005. – 232 с.

86. Гончарук С. Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України: Навчальний посібник. – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1995. – 79 с.

87. Гончарук С.Т. Основи адміністративного права України. Навчальний посібник. – К.: 2004. – 200 с.

88. Господарський кодекс України. – Харків: „ФІНН”, 2003. – 204 с.

89. Государственное управление: основы теории и организации. Учебник. В 2 т. Т. 1 / Под ред. В.А.Козбаненко. Изд. 2-е, с изм. и доп. – М.: «Статус», 2002. – 366 с.

90. Государственное управление: основы теории и организации. Учебник. В 2 т. Т.2 / Под ред. В.А.Козбаненко. Изд. 2-е, с изм. и доп. – М.: „Статус”, 2002. – 592 с.

91. Гребьонкіна Л. Порядок стягнення штрафів // Право України, 2001. – № 2. – С. 44–45.

92. Гриценко С.П. Латинська мова й основи римського права: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с.

93. Грянка Г. В., Матвійчик В. К., Нікітін Ю. В. Адміністративне право України: Практикум. – К.: „Азимут Україна”, 2004. – 114 с.

94. Даниленко А.С. Основні напрями удосконалення земельних відносин та їх роль у формуванні стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті // Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – С. 54–64.

95. Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування / Українська академія державного управління при Президентові України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / В.Б. Авер'янов (ред.), В.Б. Авер'янов (підгот.), І.Б. Коліушко (ред.). – К., 1999. – 50 с.

96. Державне управління: проблеми адміністративно–правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.

97. Державне управління: теорія і практика. За заг. ред. д.ю.н., проф. Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

98. Діхтієвський П.В. Основні риси адміністративно-правового регулювання у сфері виконавчої влади // Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту. За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: НВП „Видавництво „Наукова думка” НАН України”, 2007. – 586 с. – С. 157–163.

99. Довідник з управління сільськогосподарським виробництвом в умовах АПК, Л.Д.Залєвський, Й.С.Завадський, М.О.Кононов та ін.; За ред. Л.Д.Залєвського. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Урожай, 1987. – 240 с.

100. Додин Е. В. Административная деликтология: Курс лекций. – Одесса: БАХВА, 1997. – 116.

101. Додин Е. В. Доказательства. Оценка доказательств // Кодекс Украины об административных правонарушениях: Научно-практический комментарий. – 4-е изд., изм., доп. – Харьков: ООО „Одиссей”, 2003. – С. 728–731.

102. Долечек В.С. Надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади в Україні: організаційно-правовий аспект: Дис.… к.н.д.у.: 25.00.02. / Нац.акад.держ.упр. при Президентові України. – К., 2005. – 222 с.

103. Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. – М.: Спарк, 2001. – 767 с.

104. Ж. Ведель. Административное право Франции. – М.: Издательство „Прогресс”, 1973. – 512 с.

105. Жуковский А. Г. Административная ответственность в сфере предпринимательских отношений. Вопросы теории и практики. – Х.: Одиссей, 2000. – 232 с.

106. Забарний Г.Г., Калюжний Р.А., Шкарупа В.К. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2003. – 212 с.

107. Зайченко В.С. Механізм впровадження стратегії розвитку агропромислового комплексу України на регіональному рівні: Автореф. дис. … к.держ.упр.: 25.00.02. – О., 2006. – 20 с.

108. Законы Федеративной республики Германия: Закон об административном производстве: Германский Фонд международного правового сотрудничества. – Бонн, 1995. – 108 с.

109. Залюбовський І.К. Організаційно-правові засади державного контролю в Україні. – О.: Юридична література, 2003. – 102 с.

110. Здир Я. А. Государственные инспекции в СССР. – М.: Госюриздат, 1960. – 134 с.

111. Зеленцов А. Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных странах: Учебное пособие. – М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 2002. – 190 с.

112. Земельне право України: Підручник / За ред. Погрібного О.О., Каракаша І.І. – К.: Істина, 2003. – 2003. – 448 с.

113. Земельне право України: Підручник / М.В.Шульга, (кер.авт.кол.), Г.В.Анісімова, Н.О.Багай, А.П. Гетьман та ін.; За ред. М.В.Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

114. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І. Семчика. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 676 с.

115. Земельное право: учебник / под ред. Г.Е.Быстрова, Р.К. Гусева; А.В. Балабанов [и др.]. – М.: ТК Велби, Изд-во проспект, 2006. – 712 с.

116. Зима О.Т. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2001. – 17 арк.

117. Зима О. Т. Співвідношення адміністративних стягнень та фінансових санкцій, які застосовуються до юридичних осіб / Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування: Зб. наук. пр. – Суми: ВВП „Мрія-1” ЛТД: Ініціатива, 2000. – 282 с.

118. Зуев А.Е. Фидуциарные правоотношения: международная практика и российское право (вопросы модальности в праве) // Правоведение, 2003. – № 2 (247). – С. 156.

119. Елисеев В.С. Проблемы совершенствования механизма государственно-правового регулирования аграрных отношений в государственном секторе экономики (на примере законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации). – Калуга: Изд-во АКФ „Политоп”, 2001. – 112 с.

120. Еропкин М. И., Клюшниченко А. П. Советское административное право: Ученик. – М.: Юрид. лит., 1979. – 311 с.

121. Європейська хартія місцевого самоврядування // Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / За заг. ред. А.П.Зайця. – К.: Вид. Дім „ІнЮре”, 2002. – С. 225–231.

122. Єрмоленко В.М. Майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств: теорія, законодавчтво, практика: Монографія. – К.: Магістр ХХІ сторіччя, 2005. – 304 с. – Бібліогр.: с. 276–303.

123. Єрмоленко В.М. Про правову природу грошей // Економіка та право. – 2003. - № 3 (7). – С. 16–20.

124. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики. Монографія / Калюжний Р.А., Шамрай В.О., Павловський В.Д., Гуцалюк М.В., Ковпак Р.Л., Цимбалюк В.С., Яцишин Ю.В., Ластовецький А.С. / За ред. Р.А. Калюжного та В.О. Шамрая. – Київ, 2002. – 296 с.

125. Кампо В. М., Нижник Н.Р., Шльоер Б.П. Становлення нового адміністративного права України. Науково-популярний нарис / За заг. ред. В.М.Кампо. – К.: Видавничий Дім „Юридична книга”, 2000. – 60 с.

126. Кармолицкий А.А. Административно-правовое регулирование надведомственных полномочий государственных инспекций. – М.: Издательство Московского университета. – 1985. – 82 с.

127. Кваша С.М. Зовнішньоекономічна діяльність АПК України: стан, стратегія і тактика розвитку. – К.: ЗАТ „Нічлава”. – 2000. – 252 с.

128. Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. Изд. АН СССР, 1958. – 187 с.

129. Ківалов С. В., Кормич Б. А. Митне право: система та динаміка розвитку // Митна справа. – 2002. – № 1. – С. 3–7.

130. Кізіма Н.В. Адміністративні стягнення за законодавством України: сучасний стан та перспективи розвитку / Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування: Зб. наук. пр. – Суми: ВВП „Мрія-1” ЛТД: Ініціатива, 2000. – 282 с.

131. Кнорринг В.Й. Искусство управлення: Учебник. – М: Издательство БЕК, 1997. – 288 с.

132. Коваленко В.В. Організація профілактики економічної злочинності в Україні / Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2004. – 398арк. – Бібліогр.: арк. 355–389.

133. Коваль М.В. Правові аспекти в діяльності органів ДПС як складової правової системи держави // Організація правової роботи в органах державної податкової служби України: теорія, методологія, практика: Монографія. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 440 с.

134. Кодекс адміністративного судочинства України: Текст відповідає офіц. станом на 1 січня 2006 р. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2006. – 160 с.

135. Кодекс України про адміністративні правопорушення, 7 грудня 1984 р. № 8073 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122.

136. Кодекс Украины об административных правонарушениях: Научно-практический комментарий. Издание четвертое. – Х.: ООО “Одиссей”, –2003. – 880 с.

137. Козлов Ю.М. Административное право: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004. – 2004. – 318 с.

138. Козлов Ю.М., Попов Л.Л. Административное право: Учебник, М.: Юрист. – 1999. – 728 с.

139. Коліушко І. Пріоритети розвитку українського адміністративного права / Адміністративне право в контексті європейського вибору України. Збірник наукових праць. – К.: Міленіум, 2004. – 196 с.

140. Коліушко І.Б., Тимощук В.П. Адміністративні послуги з боку органів виконавчої влади та їх правове регулювання // Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Вид. дім. „Ін Юре”. – 2002. – 668 с.

141. Коліушко І., Тимощук В. Управлінські послуги – новий інститут адміністративного права // Право України. – 2001. – № 5. – С. 30–34.

142. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія / За заг. Ред. В.К.Шкарупи. – Запоріжжя: „Поліграф”. 2004. – 404 c.

143. Коломоєць Т.О. Адміністративна юрисдикція в Україні: питання теорії та практики / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, – 2000. – 38 с.

144. Коломоєць Т.О. Законодавство України про адміністративні штрафи: деякі пріоритети реформування / Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування: Зб. наук. пр. – Суми: ВВП „Мрія-1” ЛТД: Ініціатива, 2000. – 282 с.

145. Коломоєць Т.О. Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення України: Монографія. – Запоріжжя: „ВЕРЖЕ”, 2000. – 241 с.

146. Коломоєць Т.О. Щодо ефективності адміністративних штрафів // Право України. – 2001. – № 2. – С. 32–36.

147. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – 3-є вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 752 с.

148. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктне право у юридично-галузевій парадигмі // Право України. – 2002. – № 4. – С. 17–21.

149. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.

150. Колпаков В.К. Адміністративно-правові відносини і юридичні факти // Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с., С. 179–182.

151. Колпаков В.К. Адміністративна юрисдикція: сутність поняття // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 19. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – С. 255–259.

152. Колпаков В.К. Види адміністративно–правових відносин // Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. Колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с., – С. 182–185.

153. Колпаков В.К. Проблеми детермінації адміністративно–деліктного права як самостійної юридичної галузі // Проблеми права на зламі тисячоліть: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2001. – С. 431–434.

154. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

155. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 c.

156. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

157. Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу: Указ Президента України, 5 березня 2004 р., № 278 //http://idis.guds.gov.ua.

158. Концепція адміністративної реформи в Україні. К.: Центр політико-правових реформ та центр розвитку українського законодавства. – 1998. – 61 с.

159. Концепція економічної безпеки України / Інс-т економ. Прогнозування; керівник проекту В.М.Геєць. – К.: Логос, 1999. – 56 с.

160. Концепція Національної програми відродження села на 1995–2005 роки: затверджена Постановою ВР України від 4 лютого 1994 р., № 3924 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

161. Концепція поліпшення продовольчого забезпечення та якості харчування населення: затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р., № 332-р // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

162. Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України, 15 лютого 2006 р., № 90-р // http://zakon.rada.gov.ua.

163. Корецький М.Х. Державне регулювання аграрної сфери у ринковій економіці: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 260 с.

164. Костилев В.В. Організаційно-правові засади контрольної діяльності державних інспекцій в соціальній сфері: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. наук з держ. упр. 25.00.01 / Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. Ін-т держ. упр. – Х., 2003. – 20 с.

165. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль. – СПб.: Питер, 1998. – 887 c.

166. Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 2 т. Т. 2. М.: Статут, 2005. – 494 с.

167. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.

168. Кубко Є. Про предмет адміністративного права // Право України. – 2000. – № 5. – С. 3–7.

169. Кудрявцев В.Н. О правопонимании и законности // Государство и право. – 1994. – № 3. – С. 3–8.

170. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: Монографія. – К.: МАУП, 2004. – 432 с.

171. Курінний Є. В. Предмет і об’єкт адміністративного права України: Монографія. – Дніпропетровськ: Ліра лтд, 2004. – 340 с.

172. Курило В.І. Деякі проблеми державного управління у галузі сільського господарства // Матеріали VIII Міжнародної науково–практичної конференції „Наука і освіта 2005”. Том 47. Право. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – 70 с. – С. 27–29.

173. Курило В.І. До питання розмежування предметів аграрного та адміністративного права // Юридична Україна. – 2004. – № 5. – С. 45–48.

174. Курило В.І. До поняття адміністративної юрисдикції у сільському господарстві // Вісник прокуратури – 2007. – № 7. – С. 113–118.

175. Курило В.І. До проблеми конституційності повноважень органів адміністративної юрисдикції з накладення штрафу // Адвокат. – 2005. – № 2. – С. 3–6.

176. Курило В.І. Забезпечення продовольчої безпеки як принцип державного управління аграрним сектором економіки // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7. – С. 77–82.

177. Курило В.І. Загальна правова характеристика стану сільськогосподарського виробництва / Проміжний звіт про науково-дослідну роботу „Правове забезпечення сталого розвитку аграрного виробництва, безпеки та якості сільськогосподарського виробництва” (№ держреєстрації 0106U004241). – К.: Національний аграрний університет. 2006. 78 с. – С. 7–24.

178. Курило В.І. Збереженість сільськогосподарської продукції: організаційно-правові аспекти // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12. – С. 102–105.

179. Курило В.І. Курило Л.І. Ефективність державного управління у сфері АПК як елемент національної безпеки // Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 7-8 грудня 2005 р.). Збірник наукових праць / Ред. кол.: С.А.Єрохін, С.І.Пирожков, В.А.Гошовська, В.Ф.Погорілко та ін. – К.: Національна академія управління – Центр перспективних соціальних досліджень, 2005. – 400 с. – С. 4–8.

180. Курило В.І. Організаційно–правові аспекти схоронності майна сільськогосподарських підприємств. Монографія. – К.: НАУУ, 2005. – 92 с.

181. Курило В.І. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів: Методичний посібник. – К.: Держкомзем України – Проект МБРР. 2007. – 78 с.

182. Курило В.І. Поняття адміністративного правочину // Сучасні правові проблеми українського державотворення. Матеріали державної наукової конференції. 29 квітня 2005 р. Біла Церква. – С. 26–28.

183. Курило В.І. Правова характеристика та зміст державного впливу у галузі сільського господарства // Юридична Україна. – 2007. – № 6. – С. 43–47.

184. Курило В.І. Правове становище сільськогосподарських інспекцій: проблеми удосконалення // Право України. – 1999. – № 6. – С. 87–89.

185. Курило В. Шляхи вдосконалення діяльності державних сільськогосподарських інспекцій в умовах формування та зміцнення аграрного ринку в Україні // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції 8 липня 2003 р. – К.: Ін-т держави і права ім. Корецького, – 2004. – С. 88–91.

186. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. – М., 2002. – С. 248–250.

187. Лилак Д. Адміністративна і цивільно-правова відповідальність юридичних осіб у сфері економічних відносин (колізії теорії і проблеми практики) // Право України. – 2000. – № 1. – С. 24–30.

188. Лисецький А.С. Продовольча безпека України: теорія, методологія, емпіричний аналіз. – К.: Оріяни, 2005. – 374 с.

189. Лісовий кодекс України: Закон України від 21 січня 1994 р. № 3852 // Відомості Верховної Ради України. – 1994 р., – № 17. – Ст. 99.

190. Лошицький М. Реабілітація поліцейського права // Право України. – 2002. – № 7. – С. 95–99.

191. Лукiнов I. I. Регулюючi ринковi i державнi механiзми в агробiзнесi в Українi // Соцiально–економiчна ситуацiя та шляхи подолання кризового стану в агропромисловому комплексi України. – К.: IАЕ, 1999. – С. 4–16.

192. Лук’янець Д.М. Зв’язки адміністративного права з іншими галузями українського права // Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с., С. 135–138.

193. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київський нац. Ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. – 13 с.

194. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): Монографія. – К., 2003. – 304 c.

195. Майданник О.О. Парламентський контроль в Україні. – К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2004. – 320 с.

196. Майовець Є.Й. Теорія аграрних відносин: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 276 с.

197. Макаренко А.В. Державний комітет у системі органів виконавчої влади: Автореф. дис. …к.ю.н.: 12.00.07. – К., 2002. – 16 с.

198. Малишко М.І. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. – К.: УНА, 2001. – 28 с.

199. Манжула А.А. Державне управління на місцевому рівні: Автореф. дис. …к.ю.н.: 12.00.07. – Х., 2003. – 19 с.

200. Митний кодекс України: Верховна Рада України, 11 липня 2002 р., № 92 // Офіційний вісник України. – 2002 р., – № 31, стор. 1. – Ст. 1444.

201. Мицкевич А.В. Понятие правовых отношений и их основные виды // Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. академика РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца. – М., 2002. – С. 366.

202. Мостовий Г.І. Щодо визначення механізмів державного управління агропромисловим комплексом регіону // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр – Х., 1998. – Вип. 2. – С. 75–90.

203. Мочерний С. Продовольча криза // Економічна енциклопедія. – Т.3. – К.: Видавничий центр „Академія”, Тернопіль: Академія народногогосподарства. – 2002. – С. 111–112.

204. Мушинский В.О. Соотношение политики и права в регулировании общественных интересов // Советское государство и право. – 1988. – № 2. – С. 6.

205. Нарышкин С. Количество платных государственных услуг будет ограничено // http://www.fin.org.ua.

206. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С.Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с.

207. Научные основы правотворчества. – М., 1981. – 257 с.

208. Національна програма відродження села на 1995 – 2005 роки: Постанова Верховної Ради України, 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 163.

209. Нижник Н.Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе: Монография. – К.: УАДУ, 1995. – 206 с.

210. Нижник Н.Р. Деякі аспекти сучасної концепції державного управління в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 1995. – № 4. – С. 17–25.

211. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління // К., – 1998. – 160 с.

212. Никеров Г.И. Понятие и источники административного права зарубежных стран. – М., Вестник международного университета. Научный журнал. Выпуск ІІ, 1997, С. 37–43.

213. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

214. О понимании советского права („Круглый стол” „Советского государства и права”) // Советское государство и право. – 1979. – № 8. – С. 56.

215. Олефір В.І. Державна міграційна політика України (організаційно-правовий аспект) / Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 443 арк. – Бібліогр.: арк. 464–496.

216. Олійник А.Ю. та ін. Теорія держави і аправа: Навч. посіб. / А.Ю.Олійник, С.Д.Гусарєв, О.Л.Слюсаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 176 с.

217. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Монографія / Кол. авторів. За ред. В.І.Семчика. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – 280 с.

218. Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні. Наукова доповідь / Кол. авторів. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – 88 с.

219. Остапенко О. І. Адміністративна деліктологія. – Львів: Львівський ін-т внутр. справ при Укр. акад. внутр. справ, 1995. – 312 с.

220. Охотнікова О.М. Адміністративна відповідальність керівника державного підприємства, установи, організації в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2004. – 20 с.

221. Пархоменко Н.М. Сучасні погляди на правовий прецедент як джерело права // Держава і право. Щорічник наук. праць молодих вчених / Редкол.: В.Н.Денисов (гол. ред.) та ін. – К.: Ін Юре. – 1999. – Вип. 2. – 542 с.

222. Пахомов І. Проблеми конституційної організації державної виконавчої влади в Україні // Проблеми реформування державної влади: конституційні та управлінські аспекти. – К., 1995. – С. 60.

223. Пахомов І. Чи потрібна поспішність у реформуванні адміністративного права? // Право України. – 1999. – № 2.

224. Педько Ю. Адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція: деякі теоретичні та практичні питання співвідношення // Право України. – 2001. – № 10. – С. 72–75.

225. Перелік платних послуг, що можуть надаватися митними органами: Постанова Кабінету Міністрів України, 25 грудня 2002 р., № 1952 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

226. Перелік платних послуг, що надаються підрозділами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України, 23 травня 2001 р., № 556 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

227. Перелік платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України, 15 травня 2000 р., № 798 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

228. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 367 с.

229. Пєтков В.П. Управління виховно-виправним процесом і злочинність (історія та сучасність). Навчальний посібник. – Кіровоград: КірЮІ НУВС, 2005. – 796 с.

230. Писаренко Г.М. Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти: Автореф. дис. …к.ю.н.: 12.00.07. – О., 2006. – 20 с.

231. Погорілко В., Федоренко В. Джерела права України (загальна теорія джерел конституційного права України / Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 1 (28). – С. 46–59.

232. Подоляк О.В. Механізм надання управлінських послуг органами влади: Автореф. дис. … к.держ.упр.: 25.00.02. – Л., 2006. – 20 с.

233. Поленина С.В. Взаимодействие системы права и системы законодательства в современной России // Государство и право. – 1999. – № 9. – С. 5.

234. Положення про державний племінний реєстр: Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук, 20 травня 2002 р., № 134/40 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

235. Положення про Державну екологічну інспекцію: Постанова Кабінету Міністрів України, 17 листопада 2001 р., № 1520 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

236. Положення про Державну інспекцію охорони, відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства: Наказ Міністерства аграрної політики України, 12 травня 2005 р., № 198 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2007.

237. Положення про Міністерство аграрної політики України: затверджено Указом Президента України „Питання Міністерства аграрної політики України” від 7 червня 2000 р., № 772/2000 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

238. Положення про племінне свідоцтво (сертифікат): Наказ Міністерства аграрної політики України, 29 грудня 2002 р., № 416 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

239. Положення про присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві: Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук, 17 липня 2001 р., № 215/66 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

240. Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі: Постанова Кабінету Міністрів України, 8 грудня 2000 р., № 1659 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

241. Попов Л. Л. Убеждение и принуждение в советском государстве. – М.: Московский рабочий, 1968. – 159 с.

242. Попович В.М. Теорія детінізації економіки. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 524 с.

243. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: Навчальний і науково-практичний посібник / Кол. авт., за ред. А.П. Гетьмана, В.З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 624 с.

244. Порядок виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України, 1 листопада 2000 р., № 1619 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

245. Правоприменение в советском государстве / Пиголкин А.С., Николаева М.Н., Студенкина М.С. – М.: Юрид. лит., 1985. – 304 с.

246. Предборський В.А. Економічна безпека держави: Монографія. – К.: Кондор, 2005. – 391 с.

247. Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов. Под общ. ред. В.С.Нерсесянца. – М., – 1999. – С. 565.

248. Про ветеринарну медицину: Закон України вiд 16 листопада 2006 р., № 361-V // Офіційний вісник України. – 2006 р., № 51, стор. 11, Ст. 3382.

249. Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про ветери­нарну медицину: Закон України, 5 грудня 1996 р., № 568/96-ВР (втратив чинність 15.11.2001 р.) // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

250. Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва: Указ Президента України, 4 січня 1995 р., № 14/95 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

251. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” та Закону України „Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними”: Закон України, 15 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 10. – Ст. 64.

252. Про внесення змін до деяких законодавчих актів Української РСР: Указ Президії Верховної Ради Української РСР, 21 серпня 1987 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1987. – № 35. – Ст. 674.

253. Про внесення змін до Закону України „Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”: Закон України, 17 квітня 1997 р., № 216/97-ВР // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

254. Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини": Закон України, 6 вересня 2005 р., № 2809-IV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

255. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення: Закон України, 05 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 27. – Ст. 132.

256. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу: Закон України, 7 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 14. – Ст. 114.

257. Про внесення змін до класифікації доходів і видатків Державного та місцевих бюджетів України: наказ Міністерства фінансів України від 20 травня 1993 р. № 28 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

258. Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві": Закон України, 4 лютого 1994 р., № 3927-XII // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

259. Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР „Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України”: Закон України, 15 травня 1992 р., № 2346–XII // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

260. Про програму інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України, 14 вересня 2000 р., № 1072 // Офіційний вісник України, – 2000 р., – № 39, – стор. 2. – Ст. 1648.

261. Про День Українського козацтва: Указ Президента України, 7 серпня 1999 р., № 966/99 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

262. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України, 19 червня 2003 р., № 963-ІV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007

263. Про державну експертизу землевпорядної документації: Закон України, 17 червня 2004 р., № 1808-ІV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

264. Про державний кордон України: Закон України, 4 листопада 1991 р., № 1777-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 5.

265. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України, 24 червня 2004 р., № 1877-IV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

266. Про Державну прикордонну службу України: Закон України вiд 3 квітня 2003 р., № 661 // Офіційний вісник України. – 2003 р., № 17, стор. 15, Ст. 740.

267. Про Положення про Державну фармакологічну комісію ветеринарної медицини: Постанова Кабінету Міністрів України, 11 липня 2002 р., № 988 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

268. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України, 24 лютого 1994 р., № 4004 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

269. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: Закон України, 22 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 20. – Ст. 148.

270. Про затвердження загальних вимог до облаштування пунктів пропуску через державний кордон: Постанова Кабінету Міністрів України, 17 липня 2002 р., № 1142 // Офіційний вісник України. – 2002 р., № 34, стор. 62, Ст. 1580.

271. Про затвердження ліцензійних умов з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва, 22 лютого 2001 р., № 40/70 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

272. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування та використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей: Наказ Держпідприємництва України, МінАП України, 21 червня 2001 р., № 92/ 173, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2001 р. за № 684/5875 // Офіційний вісник України. – 2001 р., № 33, стор. 193, Ст. 1573.

273. Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності: Постанови Кабінету Міністрів України, від 4 липня 2001 р., № 756 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

274. Про затвердження переліку органів ліцензування: Постанова Кабінету Міністрів України, 14 листопада 2000 р., № 1698 // Офіційний вісник України. – 2000 р., № 46, стор. 218, Ст. 2001.

275. Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України, 15 травня 2003 р. № 686 // Офіційний вісник України. – 2003 р., № 21, стор. 341, Ст. 919.

276. Про затвердження Положення про Державну службу з карантину рослин України: Наказ Міністерства аграрної політики України, 11 грудня 2003 р., № 439 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

277. Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон: Постанова Кабінету Міністрів України, 3 серпня 2000 р., № 1203 // Офіційний вісник України. – 2000 р., № 32, стор. 144, Ст. 1350.

278. Про затвердження Порядку одержання допуску на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами та агрохімікатами: Постанова Кабінету Міністрів України, 18 вересня 1995 р., № 746 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

279. Про затвердження Порядку проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб’єктів господарювання: спільний наказ Мінагрополітики України та Держспоживстандарт України, 21 січня 2005 р., № 23/17 // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

280. Про затвердження Порядку проведення ґрунтового та лабораторного сортового контроль: Наказ Міністерства аграрної політики України, 8 липня 2003 р., № 224, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2003 р. за № 631/7952 // Офіційний вісник України. – 2003 р., № 30, стор. 281, ст. 1573.

281. Про затвердження Правил експертного визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв: Наказ МінАП України, 8 липня 2003 р., № 223, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2003 р. за № 630/7951 // Офіційний вісник України. – 2003 р., № 30, стор. 277, Ст. 1572.

282. Про затвердження Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, проведення атестації пасік і видачі племінних свідоцтв (сертифікатів): Наказ Міністерства аграрної політики України та Української Академії аграрних наук, 20 вересня 2000 р., № 185/83 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 43. – Ст. 1873.

283. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України, 6 квітня 2000 р., № 1645-III // Офіційний вісник України. – 2000 р., № 17, стор. 5, Ст. 690.

284. Про захист прав споживачів: Закон України, 15 грудня 1993 р., № 3682-ХІІ // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

285. Про захист рослин: Закон України від 14 жовтня 1998 р. № 180-ХІV (у редакції від 4 жовтня 2006 р.) // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

286. Про заходи впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України, 22 липня 1998 р., № 810 // Офіційний вісник України. – 1999 р. – № 21. – Ст. 32.

287. Про звернення громадян: Закон України, від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

288. Проект Закону України від 26 травня 2004 р. № 5558 „Кодекс України про адміністративні проступки” // http://www.nau.kiev.uа.

289. Про Кабінет Міністрів України: Закон України, від 21 грудня 2006 р., № 514-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 11. – Ст. 94.

290. Про карантин рослин: Закон України, від 30 червня 1993 р., № 3348 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 34. – Ст. 352.

291. Про ліцензування господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами: Розпорядження Волинської облдержадміністрації від 23 березня 2005 р. № 58 // Архів Волинської облдержадміністрації.

292. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України, від 1 червня 2000 р., № 1775-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

293. Про меліорацію земель: Закон України, від 14 січня 2000 р., № 1389-ХІV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

294. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

295. Про мови в Українській РСР: Закон України, від 28 жовтня 1989 р., № 8312-11 // ВВР, 1989, № 45, ст. 631 (із змінами, внесеними згідно із Законами України № 75/95–вр від 28 лютого 1995 р. // ВВР 1995, № 13, ст.85 та № 594–IV (594-15) від 06 березня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України, 2003, № 24, Ст.159.

296. Про молоко та молочні продукти: Закон України, 24 червня 2004 р., № 870-ІУ // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

297. Про насіння та садивний матеріал: Закон України, від 26 грудня 2002 р., № 411 // Офіційний вісник України. – 2003 р., № 4, стор. 35, ст. 96.

298. Про Національну Програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки: Указ Президента України, 15 листопада 2001 р., № 1092/2001 // К.: Центр компьютерных технологий. - Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

299. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: Закон України, 8 липня 1999 р., № 863–XIV // Офіційний вісник України. – 1999, – № 32, – Ст. 10.

300. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України, 28 грудня 1994 р., № 334/94-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. – № 4. – Ст. 28.

301. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України, 18 жовтня 2005 р., № 2982-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 1. – Ст. 17.

302. Про охорону земель: Закон України, 19 червня 2003 р., № 962-ІV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

303. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України вiд 25 червня 1991 р., № 1264 // Відомості Верховної Ради України. – 1991, – № 41, – Ст. 546.

304. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України, від 17 січня 2002 р. № 2986 // Відомості Верховної Ради України. – 1993 р., – № 21, – Ст. 218.

305. Про оцінку земель: Закон України, 11 грудня 2003 р., № 1378-ІV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

306. Про пестициди і агрохімікати: Закон України, 2 березня 1995 р., № 86/95-ВР (у редакції від 12 грудня 2006 р.) // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

307. Про племінну справу у тваринництві: Закон України, 15 грудня 1993 р., № 3691-XII (у редакції від 18 березня 2003 р.) // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

308. Про внесення змін до Закону України „Про племінне тваринництво”: Закон України, 21 грудня 1999 р., № 1328-ХІV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

309. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України, 22 травня 2003 р., № 889-ІV (у редакції від 1 січня 2007 р.) // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

310. Пропозиції Центру політико-правових реформ. Адміністративно-процедурний кодекс України // Матеріали семінару „Стан та перспективи розвитку адміністративного права: законодавство, наука, освіта”. – Львів, 2001. – 1-13 жовтня.

311. Про Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України: Указ Президента України, 27 грудня 2005 р., № 1842/2005 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

312. Про положення про структурні підрозділи Мінагрополітики України: Наказ Мінагрополітики від 8 листопада 2000 р. № 222 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

313. Про Порядок проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України, 4 березня 1996 р. // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

314. Про прийняття за основу проекту Закону України „Про м'ясо та м'ясні продукти»: Постанова Верховної Ради України, 8 червня 2007 р., № 1164–V // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

315. Про прийняття за основу проекту Закону України „Про рибне господарство та промислове рибальство”: Постанова Верховної Ради України, 23 лютого 2006 року, № 3514-IV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

316. Про прийняття за основу проекту Закону України „Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України”: Постанова Верховної Ради України, 2 листопада 2005 р., № 3043-IV // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

317. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України, 17 жовтня 1990 р., № 400-XII (в редакції Закону України від 15 травня 1992 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 32. – Ст. 453.

318. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон України, 15 липня 1997 р., № 452/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – Ст. 249.

319. Про реорганізацію Державного комітету України по земельних ресурсах: Постанова Кабінету Міністрів України, 31 січня 2007 р., № 69 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

320. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року „Про стан агропромислового комплексу та заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки”: Указ Президента України від 28 грудня 2005 р., № 1867/2005 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

321. Про систему оподаткування: Закон України, 2 лютого 1994 р., № 3904-ХХІ // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

322. Про скасування Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 743: Постанова Кабінету Міністрів України, 28 вересня 2006 р., № 1365 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

323. Про склад агропромислового комплексу: Лист Міністерства сільського господарства і продовольства України від 23.02.1995 р. № 37–21–1–11/1162 // Архів Міністерства аграрної політики України. 2006.

324. Про склад керівників робочих груп з питань підготовки проектів кодексів України: розпорядження Прем’єр-міністра України від 17 червня 1994 р. № 466-р // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

325. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України, 15 січня 1999 р. // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

326. Про створення Генеральної сільськогосподарської інспекції: Постанова Кабінету Міністрів України, 25 травня 2006 р., № 743 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

327. Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів: Указ Президента України від 6 січня 1996 р. (зі змінами від 19 серпня 2002 р.) // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

328. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України, від 10 серпня 2004 р., № 573-р. // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

329. Про схвалення проекту Концепції реформи адміністративного права: Рішення Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи від 25 березня 1998 р. № 3/98 // http://www.liga.net.

330. Про термін дії ліцензії, розміри і порядок зарахування плати за її видачу: Постанова Кабінету Міністрів України, 29 листопада 2000 р., № 1755 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

331. Про формування атестаційної комісії з проведення атестації виробництва молочних продуктів: спільний наказ головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації та управління ветеринарної медицини у Волинській області від 2 березня 2005 року № 15/10 // Архів Волинської облдержадміністрації

332. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України, 23 грудня 1997 р., № 771/97-ВР // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

333. Рабінович П.М. Філософія права: деякі наукознавці аспекти // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – № 1 (8). – С. 38.

334. Развадовський В.Й. Державне регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх розв’язання) / Дис... докт. юрид. наук: 12.00.07 / Національний університет внутрішніх справ України. – Х., 2004. – 508 арк.

335. Реєстр адміністративних послуг, що надають управління/відділи Волинської облдержадміністрації // http://www.oda.lutsk.ua.

336. Реформування сільського господарства в Україні: широке поле / За ред. Штефана фон Крамона-Таубаделя та Людвіга Штріве. – К.: Фенікс, 1999. – 280 с.

337. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 р. № 10-рп/99 за конституційним поданням 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови) // К.: Центр компьютерных технологий. – Компьютерное законодательство Украины, октябрь 2006.

338. Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин. Монографія. Під заг. ред. О.М.Бандурки. Харків: Видавництво університету внутрішніх справ. – 1999. – 304 с.

339. Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин: Монографія / За загальною ред. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во ун-ту внутр. справ, 1999. – 304 с.

340. Саввин М.Я. Административный штраф. – М.: Юрид. лит., 1984. – 112 с.

341. Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева. – М., 2002. – С. 5.

342. Семчик В.І. Круглий стіл з питань аграрної реформи в Україні // Право України. – 1994. – № 10. – С. 90–92.

343. Семчик В.І. Юридична сила закону // Вісник Академії правових наук України. – 1998. № 4 (15). – С. 17–18.

344. Сиренко В.Ф. Проблема интереса в государственном управлении. – К., 1980. – 179 с.

345. Ситник В.П. Трансформація АПК України в ринкові умови. – К.: ІАЕ, 2002. – 518 с.

346. Сіренко В.Ф. Інтерес і влада / Академічна юридична думка / Укладачі: І.Б.Усенко, Т.І.Бондарук; За заг.ред.Ю.С.Шемшеченка. – К.: Ін Юре, 1998. – 503 с. – С. 453–465.

347. Сіренко В.Ф., Ющик О.І. Законодавство і закон (методологічні підходи до визначення ефективності законодавства) // Вісник Академії правових наук України. – 1994. – № 2. – С. 18.

348. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консул, 2001. – 656 с.

349. Скворцов С.С. Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Нац. Ун-т внутр. справ. – Х., 2005. – 27 с.

350. Словник аграрно-правових термінів і понять. Навчальне видання / Укладачі О.М.Браніцький, С.І.Марченко, В.В.Шуляк. – К.: НАУ. 2002. –71 с.

351. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М.Прохоров. – 4-е изд. – М.: Сов. Энциклопедия, 1989. – 1632 с., ил.

352. Современная украинская энциклопедия. Т. 13. – Харьков: Книжный клуб „Клуб семейного досуга”, 2005. – 416 с.

353. Сорокин В.Д. Избранные труды / Предисл. докт.юрид.наук, проф., заслуженный деятель науки РФ Д.Н.Бахрах; докт.юрид.наук, проф. В.В. Денисенко. – СПб.: Издательство Р.Асланова „Юридический центр Пресс”, 2005. – 1086 с.

354. Старцев О.В. Адміністративно-правове регулювання відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 22 арк.

355. Статівка А.М. Про протекціонізм сільського господарства України в сучасних умовах (деякі організаційно-правові питання) / Стан та перспективи розвитку аграрного права: Матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої 80-річчя д.ю.н., проф., акад. АПрН України В.З.Янчука. – Київ, 26-27 травня 2005 р. / Під ред. В.М.Єрмоленка, В.І.Курила. – К.: Магістр ХХІ сторіччя, 2005. – 304 с., – С. 41–44.

356. Статут Державної служби по карантину рослин України: Постанова Кабінету Міністрів України, 28 жовтня 1993 р., № 892 // К.: Електронна правова система „Право”. Версія ПРОФ. Березень 2007.

357. Стефанюк В. Адміністративний договір – вимога сьогодення // Право України. – 2003. – № 11. – С. 11–16.

358. Стефанюк Ф. Адміністративний процесуальний кодекс України. Яким йому бути? // Право України. – 1999. – № 12. – С. 15–20.

359. Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления. Проблемы надведомственного контроля. – М.: Юрид. лит., 1974. – 159 с.

360. Сушинський О.І. Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти / Львів. регіон. ін-т держ. упр. при Президентові України. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 468 с.

361. Сущенко В.Д., Колпаков В.К., Столбовий В.П. Адміністративне право: теоретична частина: Навчально-практичний посібник. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2000. – 152 с.

362. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В.Копейчиков, С.Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 368 с.

363. Тимощук В. Адміністративне право в контексті європейського вибору України (з міжнародної конференції) // Право України. – 2004. – № 3. – С. 25–28.

364. Тимощук В. До проблеми правового регулювання адміністративно-процедурних відносин // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції. Збірник наукових праць. К.: „АДЕФ – Україна”. – 2003. – С. 282–286.

365. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М.: 1997. – 526 с.

366. Тихомиров С.В. Административное право Российской Федерации. Учебное пособие. М.: Издательство Юрлитинформ, 2003. – 608 с.

367. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. Вторе издание, доп. и перераб. / Ю.А. Тихомиров. – М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2005. – 697 с.

368. Тихомиров Ю.А. Управленческое решение. – М., “Наука”, 1972. – 288 с.

369. Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия: власть и правопорядок // Государство и право. – 1994. – № 1. – С. 3–11.

370. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. Воспроизведение с изд-ва 1955 г. / В. Даль – М.: Русский язык, 1999. – Т. 3. – 555 с.

371. Трегобчук В.М. Продовольча безпека в контексті національної державної безпеки держави. – К.: Інститут економіки НАН України, 1998. – 56 с.

372. Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. – М., 1917. – 226 с.

373. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) від 15 квітня 1994 р. // Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 368 с. – С. 285–295.

374. Уолкер Р. Английская судебная система. – М., 1980. – С. 159.

375. Уркевич В.Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин: Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2007. – 496 с.

376. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юридическая литература, 1974. – 351 с.

377. Харитонова О.І. Адміністративно-правовий договір як одна з підстав виникнення адміністративних правовідносин // Вісник НУВС. – Випуск 20. – 2002. – С. 155–159.

378. Хоменко О.В. Виконавча влада: соціально-правова природа, особливості: Автореф. дис. … к.ю.н.: 12.00.01. – Х., 2005. – 20 с.

379. Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення за законодавством України.: Монографія – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004, – 172 с.

380. Христова Г. Зміст і форма в праві: питання співвідношення і взаємовпливу // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 3 (30). – С. 183–184.

381. Цвєтков В.В. Державне управління: сутність та ефективність / У книзі: Академічна юридична думка / Укладачі: І.Б.Усенко, Т.І.Бондарук; За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Ін Юре, 1998. – 503 с.: 28 іл. – Бібліогр. в кінці ст. – Укр. і рос. мовами.

382. Цвєтков В.В. Право – політика – управління / Правова держава. Випуск 16. – К.: Ін-т держави та права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – 672 с., – С. 313–316.

383. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Д.В.Боброва, О.В.Дзера, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 864 с.

384. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356.

385. Шаронов А. В России появятся «супермаркеты» по предоставлению госуслуг // http://www.arendator.ru.

386. Шергин А.П. Административная юрисдикция: Монография. – М.: Юрид. литература, 1979. – 144 с.

387. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. – М., 1911. – Вып. ІІ. – 698 с.

388. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). – М.: СПАРК, 1995. – 556 с.

389. Шкарупа В.К. Доказування та докази в адміністра­тивно-примусовій діяльності органів внутрішніх справ (міліції): Монографія – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1995. – 163 с.

390. Шкарупа В.К., Курило В.І. Земельні інспекції як органи адміністративної юрисдикції // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових праць. Донецьк. – 2005. – № 2. – С. 119–124.

391. Школик А.М. Адміністративно-правове забезпечення управлінської діяльності в Україні: Автореф. дис. …к.ю.н.: 12.00.07. – К., 2000. – 17 с.

392. Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР. М.: „Наука”, 1981. – 301 с.

393. Штріве Л., Галушко В., Крамон-Таубель Ш. Забезпечення продовольчої безпеки в Україні / Політика і розвиток сільського господарства в Україні / За ред. Штефана фон Крамона-Таубеля, Сергія Зорі, Людвіга Штіве. – К.: Альфа-принт, 2001. – С. 126-149.

394. Экономический словарь агропромышленного комплекса / Сост. А.В.Крисальный. Под ред. чл.-кор. ВАСХНИЛ, д.э.н. А.А.Сторожука. – К.: Урожай. – 334 с.

395. Юридический справочник предпринимателя / Рук. авт. кол. Ю.С. Шемшученко. – К., Прлит продакшн, ЛТД, 1992. – 636 с.

396. Юридичний словник-довідник: За ред. Ю.С.Шемшученка / Худож.оформ. В.М.Штогрина. – К.: Феміна, 1996. – 696 с.

397. Юридичні терміни. Тлумачний словник / В.Г.Гончаренко, П.П.Андрушко, Т.П.Базова та ін.; за ред. В.Г.Гончаренка. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Либідь, 2004. – 320 с.

398. Явич Л.С. Общая теория права. – Л., 1976. – 287 с.

399. Якісні управлінські послуги – головна умова підвищення довіри населення до органів влади: [Моногр.] / Кол. авторів. За заг. ред. Ю.О. Куца, С.В. Краснопьорової. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2006. – 192 с.

400. Янюк Н. Основи адміністративно-правового статусу посадової особи // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Випуск 36. – 629 с.

401. Administrative procedure act // http://www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational/work_new/german/.

402. E. Iserzon. Uwagi o kryterium stosunku administracyjino-prawnego (Proba rewizji) / Panstwo i prawo. 1965, № 11, s. 657–671.

403. The Public Contracts Regulations 2006 // http://www.adamsmith.org/80ideas/idea/53.htm.

<< |
Источник: КУРИЛО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукого ступеня доктора юридичних наук. Київ-2007. 2007

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -