<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (Із змінами, внесеними згідно із Законом України № 2222-IV від 08.12.2004 р., ВВР, 2005, № 2, ст.

44). – Х.: Фоліо, 2006. – 158 с.

2. Про затвердження Положення про місцеву міліцію: постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 р. № 1013 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 32. – Ст. 31.

3. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. № 565-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

4. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22.07.1998 р. № 810/98. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=810%2F98. – Заголовок з екрану.

5. Концепція програми “Народ і міліція — партнери”. – К.: МВС України, 1999. – 147 с.

6. Концепція розвитку системи Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.1996 р. № 456 – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=456-96-%EF. – Заголовок з екрану.

7. Програма формування позитивного іміджу міліції України на 2003-2007 рр.-Режим доступу: http://www.cripo.com.ua/doci_imiges/MVD_programm

a.doc. – Заголовок з екрану.

8. Концепція реформування системи Міністерства внутрішніх справ України: рішення розширеного засідання колегії МВС України від 12.10.2007 р. – К.: МВС України, 2007. – 29 с.

9. Кунєв Ю.Д. Основні аспекти організуючого впливу принципів державного управління на цілі органів внутрішніх справ // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2000. – Спец. випуск. – С. 255-263.

10. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. – Х.: Основа, 1996. – 398 с.

11. Ортинський В.Л., Кісіль З.Р., Ковалів М.В. Організаційні засади регулювання управлінської діяльності в органах внутрішніх справ України: Навч.-метод.

посіб. – Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 248 с.

12. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За заг.ред. Ю.Ф. Кравченка. – К.:НАВСУ, 1999. – 702 с.

13. Пєтков С.В. Менеджмент в органах внутрішніх справ // Право України. – 2005. – № 8. – С. 79-82.

14. Пєтков С.В. Менеджмент в органах внутрішніх справ (організаційно-правові основи): Автореф. дис. … доктора юрид. наук / Національний ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 39 с.

15. Пєтков С.В. Можливість використання алгоритмів в реалізації стратегій ефективного менеджменту в органах внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 60-62.

16. Матюхіна Н.П. Управління персоналом органів внутрішніх справ України (теоретичні та прикладні аспекти): (Монографія) / За заг. ред. О.М. Бандурки. – Х.: Національний ун-т внутр. справ, 1999. – 287 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 275-285.

17. Бандурка О.М., Соболєв В.О. Теорія та методи роботи з персоналом в органах внутрішніх справ: Підручник. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2000. – 480 с.

18. Ануфрієв М.І. Основні напрямки кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (організаційно-правовий аспект): (Монографія). – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. – 236 с.

19. Назар Ю.С. Взаємодія територіальних органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2007. – 20 с.

20. Солоненко О.М. Реалізація функції забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян у системі місцевого самоврядування (організаційно-правові питання): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2001. – 19 с.

21. Головін А.П. Адміністративно-правове регулювання діяльності міліції громадської безпеки: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Нац. акад. внутр. справ України.

– К., 2004. – 20 с.

22. Доценко О.С. Організація управління міліцією громадської безпеки в сучасних умовах: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2003. – 19 с.

23. Фелик В.І. Реформування служб органів внутрішніх справ, що здійснюють адміністративну діяльність: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2004. – 17 с.

24. Кідрук Ю.В. Проблеми створення і діяльності місцевої міліції в Україні (адміністративно-правові та організаційні аспекти): Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Укр. акад. внутр. справ. – К., 1995. – 22 с.

25. Сесемко К.В. Проблеми створення і діяльності муніципальної міліції в Україні (адміністративно-правові та організаційні аспекти): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Нац. акад. внутр. справ. – К., 2003. – 19 с.

26. Сергєєв А.В. Організаційно-правові засади діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Нац. акад. внутр. справ. – К., 2004. – 20 с.

27. Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України: наказ МВС України від 28.07.1994 р. № 404. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0213-94. – Заголовок з екрану.

28. Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: наказ МВС України від 20.10.2003 р. № 1212. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1031-03. – Заголовок з екрану.

29. Про затвердження Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України: наказ МВС України від 13.11.2006 р. № 1111 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 49. – Ст. 3276.

30. Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ: наказ МВС України від 13.07.1996 р. № 384. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0434-96. – Заголовок з екрану.

31.

Про затвердження Положення про громадського помічника дільничного інспектора міліції в сільській місцевості МВС України: наказ МВС України вiд 25.07.2005 р. № 595. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0865-05. – Заголовок з екрану.

32. Про заходи щодо подальшого вдосконалення діяльності чергової служби органів внутрішніх справ України: наказ МВС України від 18.08.1992 р. № 485. – К.: МВС України, 1993.

33. Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України МВС України: наказ МВС України № 1155 вiд 04.10.2003 р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0259-04. – Заголовок з екрану.

34. Про заходи щодо подальшого вдосконалення охорони громадського порядку і безпеки громадян: наказ МВС України від 11.04.2005 р. № 231. – К.: МВС України, 2005.

35. Про організацію спільного патрулювання співробітників органів внутрішніх справ і військовослужбовців Збройних Сил України: наказ МВС України та Міноборони України вiд 26.09.1994 р. № 428/220. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0254-94. – Заголовок з екрану.

36. Про створення патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України та реорганізацію дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції: наказ МВС України від 28.02.2006 р. № 214. – К.: МВС України, 2006.

37. Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються: наказ МВС України вiд 14.04.2004 р. № 400. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0571-04. – Заголовок з екрану.

38. Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України: наказ МВС України вiд 10.10.2004 р. № 1177. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1361-04.

– Заголовок з екрану.

39. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення: наказ МВС України вiд 22.02.2001 р. № 185. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0272-01. – Заголовок з екрану.

40. Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939-1945 рр.) / Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. та ін. – Дрогобич: Добре серце, 1995. – 68 с.

41. Полубинский В.И. Из истории советской милиции. – М.: Знание, 1987. – 64 с.

42. Кравченко Ю.Ф. Міліція України. – К.: Ґенеза, 1999. – 432 с.

43. История советской милиции / Под ред. П.П. Михайленко: в 2 т. – М.: Акад. МВД СССР, 1977. – Т. 1. – 346 c.

44. Вишневский А.Ф. Становление организационных форм защиты общественного порядка после победы Октября // Актуальные проблемы истории советской милиции: Сборник научных трудов / Под. ред. Н.И. Ильинского. – Мн.: МВШ МВД СССР, 1991. – 150 с.

45. Черячукин В.Г., Федосеев С.П. Участие Советской милиции в формировании системы профилактики правонарушений в первые годы НЭПа (1921-1925 гг.) // Актуальные проблемы истории советской милиции: Сборник научных трудов / Под. ред. Н.И. Ильинского. – Мн.: МВШ МВД СССР, 1991. – 150 с.

46. Арифджанов Э.К., Шабанов В.В. Некоторые проблемы истории политических органов милиции (1921-1941 гг.) // Актуальные проблемы истории советской милиции: Сборник научных трудов / Под. ред. Н.И. Ильинского. – Мн.: МВШ МВД СССР, 1991. – 150 с.

47. Конституція УРСР // Вісті ЦВК УРСР. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1937.html. – Заголовок з екрану.

48. Билас И.Г. Органы советской милиции западных областей Украинской ССР в 1939-1945 гг. Организационно-правовые аспекты становления и деятельности. – Львов: Изд. Львовского ун-та, 1987. – 369 с.

49. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 рр.: Соціально-політичний та історико-правовий аналіз. – К.: Либідь – Військо України, 1994.– Кн. 2. – 686 с.

50.

Поліковський М.Ф. Міліція західних областей України в 1945-1950 рр. (політико-правовий аналіз діяльності): Автореф. дис ... канд.юрид.наук / Ун-т внутр. справ України. – Х., 1995. – 21 с.

51. Тимченко А.П. Правовые основы организации и деятельности милиции Украины 1917-1941 гг.: Учеб. пособ. – Луганск: РИО ЛИВД, 1998. – 86 с.

52. Шилингов В.С. Гуманистические основы деятельности милиции: Автореф. дисс ... канд.юрид.наук / АН Украины. – К., 1992. – 20 с.

53. Павленко В.Л. Восстановление органов милиции на освобождённой территории Советской Украины в годы Великой Отечественной Войны (1943-1945 гг.) // Актуальные проблемы истории советской милиции: Сборник научных трудов / Под. ред. Н.И. Ильинского. – Мн.: МВШ МВД СССР, 1991. – 150 с.

54. Ильинский Н.И. Восстановление демократических принципов в организации и деятельности милиции (1953-1960 гг.) // Актуальные проблемы истории советской милиции: Сборник научных трудов / Под. ред. Н.И. Ильинского. – Мн.: МВШ МВД СССР, 1991. – 150 с.

55. Фролова И.В. Взаимодействие милиции с общественными организациями по профилактике правонарушений (1971-1975 гг.) // Актуальные проблемы истории советской милиции: Сборник научных трудов / Под. ред. Н.И. Ильинского. – Мн.: МВШ МВД СССР, 1991. – 150 с.

56. Об основных обязанностях и правах советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 09.06.1973 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1973. – № 24. – Ст. 309.

57. О специальных званиях рядового и начальнического состава органов внутренних дел: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23.10.1973 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1973. – № 43. – Ст. 603.

58. Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета СССР “Об основных обязанностях и правах советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью”: Закон СССР от 19.07.1973 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1973. – № 30. – Ст. 398.

59. Про Положення про громадські пункти охорони порядку: Указ Президії УРСР від 24.07.1980 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1980. – № 32. – Ст. 597.

60. О внесении изменений в некоторые законодательные акты СССР об охране общественного порядка: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 09.06.1973 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1981. – № 10. – Ст. 232.

61. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР Указ Президії УРСР від 15.10.1982 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1982. – № 42. – Ст. 793.

62. Про внесення деяких доповнень до Указу Президії Верховної Ради СРСР “Про основні обов’язки і права радянської міліції по охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю”: Указ Президії Верховної Ради СРСР від 07.01.1988 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1988. – № 2. – Ст. 20.

63. Про Положення про адміністративні комісії: Указ Президії Верховної Ради УРСР від 9.03.1988 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1988. – № 12. – Ст. 318.

64. О советской милиции: Закон СССР от 06.03.1991 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1991. – № 12. – Ст. 319.

65. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

66. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради УРСР від 24.08.1991 р. № 1427-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

67. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 р. № 1835-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 338.

68. Статут Київського міського формування з охорони громадського порядку і державного кордону. – К.: Український центр духовної культури. – 2005. – 20 с.

69. Про Державну прикордонну службу України: Закон України № 661-IV від 3 квітня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 27. – Ст. 208.

70. Грищенко М.В. Аналіз правового механізму забезпечення суспільного правопорядку на місцевому рівні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 2 (27). – С. 230-233.

71. Про утворення місцевої міліції: Указ Президента України від 22.01.2001 р. № 29/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 4. – Ст. 59.

72. Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ: Закон України від 10.01.2002 р. № 2925-III. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2925-14. – Заголовок з екрану.

73. Про внесення змін до деяких законів України: Закон України від 18.09.2003 р. № 1181-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 10. – Ст. 95.

74. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції: Закон України від 04.03.2004 р. № 1577-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 23. – Ст. 323.

75. Взаємодія міліції та населення: до висновків харківського експерименту. – Х.: НУВС, 2003. – 288 с.

76. Про утворення в місті Києві місцевої міліції: Рішення Київської міської ради від 27.12.2005 р. № 624/3085. – Режим доступу: http://www.kmr.gov.ua/decree.asp?Id=5909. – Заголовок з екрану.

77. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0. – Заголовок з екрану.

78. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні: Указ Президента України від 30.08.2001 р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=749%2F2001. – Заголовок з екрану.

79. Про заходи щодо виконання Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 123-р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=123-2002-%F0. – Заголовок з екрану.

80. Про заходи щодо реалізації Концепції державної регіональної політики: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 437-р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=437-2001-%F0. – Заголовок з екрану.

81. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон України від 15.07.1997 р. № 452/97-ВР. // Відомості Верховної Ради. – 1997. – № 38. – Ст. 249.

82. Європейська Хартія місцевого самоврядування. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/book/varnaly/008.htm. – Заголовок з екрану.

83. Про схвалення Концепції Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування “Європейська хартія місцевого самоврядування: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 р. № 416-р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=416-2002-%F0. – Заголовок з екрану.

84. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7.07.2001 р. № 2493-III. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2493-14. – Заголовок з екрану.

85. Модельный закон об общих принципах и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями: Постановление № 20-11 от 7.12.2002 г. Принят на двадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. – Режим доступу: http://www.iacis.ru/html/?id=22&pag=146&nid=1. – Заголовок з екрану.

86. Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 7.02.2002 р. № 3059-III [Електронний ресурс]. – К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2007. - № 11. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. – (Законодательство Украины, 2007). – Систем. вимоги: ПК не нижче Р-233, ОЗУ-32 Мб з ліцензійним ОС Windows 95OSR2/98NT SP6/2000/XP. – Заголовок з титул. екрану.

87. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 8.09.2005 р. № 2850-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 51. – Ст. 548.

88. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року: постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 р. №1001 [Електронний ресурс]. – К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2007. - № 11. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. – (Законодательство Украины, 2007). – Систем. вимоги: ПК не нижче Р-233, ОЗУ-32 Мб з ліцензійним ОС Windows 95OSR2/98NT SP6/2000/XP. – Заголовок з титул. екрану.

89. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: (Монографія). – К.: МАУП, 2004. – 432 с.: іл. – Бібліогр.: с 373-431.

90. Турута О.В. Органи внутрішніх справ у механізмі реалізації прав і свобод громадян // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 28. – С. 169-174.

91. Про затвердження Положення про постійні комісії Львівської міської ради: ухвала Львівської міської ради від 21.09.2006 р. № 157. – Режим доступу: http://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/12440

47CBAE821E1C225723B002F5762?OpenDocument. – Заголовок з екрану.

92. Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності у м.Львові на 2007-2008 роки: ухвала Львівської міської ради від 24.05.2007 р. № 855. – Режим доступу: http://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/56930AE61F78CDF4C22573B60049CEA5?OpenDocument. – Заголовок з екрану.

93. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Наукова думка, 2007. – 586 с.

94. Денисов С.А. Механизм нейтрализации прав граждан в сфере государственного управления: Сборник научных трудов / Под общ. ред. Н.Ю. Хаманевой. – М., 2004. – 262 с.

95. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2005. – 800 с.

96. Борденюк В.І. Місцеве самоврядування в контексті децентралізації державної влади / Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім “Ін-Юре”, 2002. – 668 с.

97. Остапенко О.І., Остапенко Л.О. Адміністративно-правовий захист встановленого порядку в Україні: Навчальний посібник. – Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2008. – 345 с.

98. Россинский Б.В. Административное право. Учебное пособие в схемах. – М.: “Издательство ЭЛИТ”, 2004. – 336 с.

99. Молдован В.В. Основи держави і права. Курс лекцій: Навч. посіб. для юрид. факультетів ВУЗів. – К.: Юмана, 1996. – 176 с.

100. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – 2-ге вид., допов. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 752 с.

101. Алехин А.П, Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник. – М.: ИКД “Зерцало-М”, 2005. – 712 с.

102. Остапенко О.І., Люблін В.Д. Адміністративно-правові відносини в умовах адміністративної реформи в Україні: Навчальний посібник. – Львів: ЛДУВС, 2007. – 119 с.

103. Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. – М.: Юристъ, 2002. – 697 с.

104. Дмитриев Ю.А., Евтеева А.А., Петров С.М. Административное право: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 1008 с.

105. Філософський енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди; Ред. кол.: В.І. Шинкарук (голова ред.кол.), Є.К. Бистрицький, М.О. Булатов та ін. — К.: Абрис, 2002. — 742 с.

106. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: Изд-во г-на Тихомирова, 1998. – 798 с.

107. Голосніченко І.П. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави // Право України. – 2005. – № 5. – С. 24–25.

108. Загальна теорія держави і права: Підручник / За ред. М.В. Цвітка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Х.: Право, 2002. – 484 с.

109. Иванов Н.Н. Организация нормотворческой деятельности в аппарате МВД, УВД. – М.: Акад. МВД СССР, 1986. – 63 с.

110. Кузьменко О.В. Процесуальні категорії адміністративного права: (Монографія). – Львів: “Атлас”, 2004. – 332 с. – Бібліогр: с. 219-234.

111. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: (Монографія). – К.: Атіка, 2005. – 352 с. – Бібліогр.: с. 321-350.

112. Алексеев С.С. Общая теория права: Курс в 2-х томах. – М.: Юрид. лит., 1982. – Т. 1. – 542 с.

113. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. – М.: Юрид. лит., 1966. – 187 с.

114. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). – Ірпінь, 1998. – 108 с.

115. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. Т. 1: История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2002. – 728 с.

116. Лихачов С.В., Данильченко Г.А. Актуальні питання організації місцевої міліції у контексті адміністративної реформи в Україні // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2005. – № 3. – С. 105-111.

117. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: (Монографія) / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с. – Бібліогр.: с. 304-334.

118. Black H. Black`s Law Dictionary. – West Publishing Company, Saint Paul, Minnesota, 1990. – 1657 pp.

119. Адміністративна діяльність ОВС: Навч. посіб. /За заг. ред. О.І. Остапенка. - Львів: Львівський ін-т внутр. справ, 2002. –252 с.

120. Зубач А.В., Кокорев А.Н., Русакова Р.А. Основные направления деятельности милиции: Учеб. пособ. – М.: МосУ МВД России, Изд-во “Щит-М”, 2005. – 382 с.

121. Рудік В.М. Міліція громадської безпеки на шляху реформування // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 2. – С. 130-137.

122. Самсонов В.Н. Административное законодательство: понятие, содержание, реформы. – X.: Основа, 1991. – 120 с.

123. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – X.: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.

124. Правоприменительная деятельность органов внутренних дел (милиции) по делам об административных правонарушениях: Учеб. пособ. / Под. ред. И.Б. Кардашовой – М.: Изд -во “Щит-М”, 2004. – 162 с.

125. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть общая: Учеб. / Под ред. А.П. Коренева. – М.: Московский ун-т МВД России, изд. “Щит-М”, 2002. – 309 с.

126. Адміністративне право України. Загальна частина: Навч. посіб. / за ред. О.І. Остапенка – Львів: Львівський ін-т внутр. справ, 1999. – 320 с.

127. Князев В.В., Сазонова Н.И. Полицейские системы зарубежных государств: пособ. – М.: ВНИИ МВД России, 2006. – ч. 3.– 56 с.

128. Зозуля Є.В. Діяльність міліції в Україні в умовах становлення незалежної держави (90-ті рр. XX ст.): Автореф. дис. … канд. істор. наук / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2002. – 20 с.

129. Павленко С.В. Організаційно-правові питання формування та діяльності міліції місцевого самоврядування // Держава і право: Юридичні і політичні науки. – 2006. – Вип. 33. – С. 464-471.

130. Калаянов Д.П. Проблеми функціонування місцевої міліції в Україні: застосування європейського досвіду // Південноукраїнський правовий часопис. – 2006. – № 2. – С. 126-129.

131. Губанов А.В. Полиция государств Западной Европы: основные черты организации и деятельности: Учеб. пособ. – М.:ВНИИ МВД СССР, 1990. – 64 с.

132. Крылов Б.С. Полиция Великобритании. Основные черты организации и деятельности: Учеб. пособ. – М.: ВШ МВД СССР, 1974. – 48 с.

133. Организация деятельности органов внутренних дел зарубежных стран. Управление полициями буржуазных стран: Учебник / Под. ред. Б.С. Крылова. – М.: Акад. МВД СССР, 1980. – 160 с.

134. Заросило В.О. Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Нац. акад. внутр. справ. – К., 2002. – 19 с.

135. Коненко С.Я. Реорганізація системи МВС України на сучасному етапі державотворення: (із досвіду реорганізації поліції Німеччини). – К.: Знання України, 2006. – 44 с.

136. Петров В.Є. Становлення місцевої міліції // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2002. – № 2. – С. 117-124.

137. Крылов Б.С. Полиция США. Основные черты организации и деятельности: Учеб. пособ. – М.: ВШ МВД СССР, 1972. – 80 с.

138. Тюріна О.В. Поліція Сполучених Штатів Америки // Міліція України. – 2001. – № 5. – С. 26.

139. Ортинський В.Л., Остапенко О.І., Ряшко О.В. Поліція США: Посіб. – Львів: Львівський ін-т внутр. справ при НАВС України, 2003. – 140 с.

140. Сергєєв А.В. Муніципальна, провінційна та федеральна поліція Канади: компетенція та співвідношення // Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць. – Х.: Українська академія державного управління при Президентові України (Харківський регіональний інститут), 2003. – № 1 (15). – С. 133-138.

141. Осипов Ю.И. Зарубежный опыт муниципализации полиции // Муниципальная милиция: проблемы организации и правового обеспечения, зарубежный опыт. – М.: Академия МВД СССР, 1991. – 96 с.

142. Реформирование полиции в странах Центральной и Восточной Европы: процесс и прогресс / П. Абрахам, Д. Бакрач, А. Бек и др; Под ред. М. Капарини, О. Маренина; Пред. А.Н. Ярмыша. – К.: Задруга, 2005. – 296 с.

143. О реорганизации управления муниципальной милиции г. Москвы: постановление Правительства Москвы от 9.10.2001 г. № 906-ПП. – Режим доступу: http://www.inpravo.ru/data/base770/text770v180i226.htm. – Заголовок з екрану.

144. Уільдрікс Н., Ван Реенен П. Діяльність поліції в посткомуністичних суспільствах: насильство у відносинах поліції і громадськості, демократична поліційна модель і права людини / Пер. з англ. – К.: Атіка, 2006. – 248 с.

145. Дэвид А. Дженкс. Чешская полиция: принятие принципов демократии // Реформирование полиции в странах Центральной и Восточной Европы: процесс и прогресс / П. Абрахам, Д. Бакрач, А. Бек и др; Под ред. М. Капарини, О. Маренина; Пред. АН. Ярмыша. – К.: Задруга, 2005. – 296 с.

146. Бандурка О.М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції: Наук.-практ. посіб. – Х.: Основа, 2003. – 324 с.

147. Модельний закон про поліцію (міліцію): постанова Міжпарламентської Асамблеї держав-участнць СНД № 20-12 від 07.12.2002 р., прийнята на двадцатому пленарному засіданні. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_a06. – Заголовок з екрану.

148. Бандурка О., Скакун О. Міжнародні стандарти професійної діяльності юристів // Міжнародна поліцейська енциклопедія. – К.: Концерн “Видавничий дім “Ін Юре”, 2003. – Т. 1: Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. – 1232 с.

149. Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы от 8.05.1979 г. № 690 “Декларация о полиции” (Страсбург): Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. – М.: СПАРК, 1998. – С. 124-125.

150. Віденська декларація про злочинність і правосуддя: відповіді на виклик XXI століття, прийнята на Десятому Конгресі ООН з питань попередження злочинності та поводженням із правопорушниками. – Відень, 10-17 квітня 2000 р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_443. – Заголовок з екрану.

151. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.1979 г. № 34/169. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=23&user=1205404239501683. – Заголовок з екрану.

152. Доненко В.В. Основи стратегії соціальної підтримки поліцейської діяльності: міжнародний досвід // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 1 (26). – С. 10-14.

153. Европейский кодекс полицейской этики: Рекомендация Rec. (2001) 10. Комитета министров государствам – членам по Европейскому кодексу полицейской этики (принята Комитетом министров Совета Европы 19.09.2001г. на 765-м заседании Представителей министров). – Режим доступу: http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=155&lid=5013&less=

false. –Заголовок з екрану.

154. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові засади: Автореф. дис. … доктора юрид. наук / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 36 с.

155. Когут Я.М. Місцева міліції в Україні: минуле, сьогодення // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 2. – С. 202-210.

156. Когут Я.М. Імплементація міжнародних стандартів у процес формування органів місцевої міліції в Україні // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами: Науково-практичний семінар. Львів, 7 грудня 2007 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – С. 220-223.

157. Хилько Ю.Ю. Місце міліції громадської безпеки в системі правоохоронних органів // Право і безпека. – 2005. – № 4’2 – С. 115-118.

158. Пікуля Т.О. Правоохоронні органи в механізмі держави України (теоретико-правові питання функціонування): Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2004. – 18 с.

159. Куліш А.М. Правоохоронні органи України як система // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – № 31. – С. 302-305.

160. Коптєв П.Б. Проблеми визначення теоретичного поняття “система органів внутрішніх справ”// Право і безпека. – 2005. – № 4’5. – С. 75-77.

161. Про міліцію місцевого самоврядування: проект Закону України від 19.06.2000 р. № 6104 (внесений народними депутатами України: Ю. Кармазіним, І. Пилипчуком та ін.). – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=9056. – Заголовок з екрану.

162. Про внесення змін до деяких законів України з питань утворення місцевої міліції: проект Закону України від 25.10.2001 р. № 8217 (внесений Кабінетом Міністрів України). – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/z

web_n/webproc4_1?id=&pf3511=11234. – Заголовок з екрану.

163. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утворення місцевої міліції: проект Закону України від 01.07.2002 р. № 1279 (внесений Кабінетом Міністрів України). – Режим доступу: http://gska2.rada.

gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=12608. – Заголовок з екрану.

164. Про міліцію місцевого значення: проект Закону України від 31.10.2002 р. № 2364 (внесений народними депутатами України: В. Бондаренком, М. Карнаухом, В. Стретовичом, С. Матвієнком). – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=13442. – Заголовок з екрану.

165. Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України: Закон України від 25.03.2005 р. № 2505-IV // Офіційний вісник України. – 2005. – № 13. – Ст. 662.

166. Про ліквідацію підрозділів організації діяльності місцевої міліції: наказ МВС України від 13.01.2005 р. № 29. – К.:МВС України, 2005.

167. Про Державний бюджет України на 2006 рік: Закон України від 20.12.2005 р. № 3235-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 9, № 10-11. – Ст. 96.

168. Про Державний бюджет України на 2007 рік: Закон України від 19.12.2006 р. № 489-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 7-8. – Ст. 66.

169. Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів: Закон України від 28.12.2007 р. № 107-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 5-6, № 7-8. – Ст. 78.

170. Про Указ Президента України “Про місцеву міліцію”: рішення правління Асоціації міст України від 14.02.2001 р. – Режим доступу: http://www.auc.rql.net.ua/uk/pravlin/14-02-2001/012.html. – Заголовок з екрану.

171. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ України: (Монографія). – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2002. – 414 с. – Бібліогр.: с. 387-412.

172. Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 26.03.1992 р. № 2235-XII // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 29. – Ст. 397.

173. Корнієнко М.В. Структурна реформа МВС: проблеми та перспективи // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. –2006. –№ 1. – С. 5-10.

174. Петренко М.Я. Деякі питання організації та діяльності місцевої міліції в Україні // Право і безпека. – 2005. – № 4,1. – С. 89-93.

175. Про міліцію місцевого самоврядування міста: проект Закону України від 06.10.2000 р. № 6104-1 (внесений народними депутатами України: В.Д.Бондаренком, Ю.А.Кармазіним, П.В.Мельником, О.В.Задорожним, І.М.Пилипчуком С.А.Матвієнковим та ін.). – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=9121. – Заголовок з екрану.

176. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: закони і коментарі: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2000. – 512 с.

177. Цвігун Д.П. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Нац. акад. внутр. справ України — К., 2002. — 20 с.

178. Клюєв О. Зміст та функції організаторської діяльності у сфері охорони громадського порядку // Право України. – 2005. – № 9. – С. 57-59.

179. Пелих Н.А. Створення місцевої поліції // Міжвузівська науково-практична конференція, 27 липня 2001р. – Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ, 2001. – С. 516-519.

180. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року № 2542-III [Електронний ресурс]. – К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2007. – № 11. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. – (Законодательство Украины, 2007). – Систем. вимоги: ПК не нижче Р-233, ОЗУ-32 Мб з ліцензійним ОС Windows 95OSR2/98NT SP6/2000/XP. – Заголовок з титул. екрану.

181. Податкове право: Навч. посіб. / За ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.

182. Кримінально-процесуальний кодекс України: Офіц. видання. – К.: Концерн “Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004. – 272 с.

183. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984. № 8073-X [Електронний ресурс]. – К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2008. - № 2. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. – (Законодательство Украины, 2008). – Систем. вимоги: ПК не нижче Р-233, ОЗУ-32 Мб з ліцензійним ОС Windows 95OSR2/98NT SP6/2000/XP. – Заголовок з титул. екрану.

184. Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления: (Монография). – К.: Наук. думка, 1979. – 150 с.

185. Философский энциклопедический словарь / За ред. П.Н. Федосеева, С.М. Ковалева. – М.: Советская Энциклопедия, 1980. – 672 с.

186. Лукашев Е.А. Правовой статус и структура // Общая теория прав человека / рук. авт. колл. и отв. ред. Е.А. Лукашев. – М.: НОРМА, 1996. – С. 28-45.

187. Баранник П.Д. Формування управлінських рішень на рівні Управління Міністерства внутрішніх справ України в області: організаційно-правові засади // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 2 (27). – С. 27-32.

188. Про положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 17.10.2000 р. № 1138/2000. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1138%2F2000. – Заголовок з екрану.

189. Про затвердження Положення про Департамент громадської безпеки МВС України: наказ МВС України від 10.10.2005 р. № 868. – К.: МВС України, 2005.

190. Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ: постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 341. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=341-97-%EF. – Заголовок з екрану.

191. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9.04.1999 р. № 586-XIV // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

192. Кушнір В. Злочин – не провина поліцейського, а сигнал до термінових дій // Іменем Закону. – 2007. – № 37. – С. 14-15.

193. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підруч. / Під заг.ред. І.П. Голосніченка, Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Українська акад. внутр. справ, 1995. – 177 с.

194. Пєтков С. Наукова організація управлінської праці та раціональне використання керівних кадрів – складові елементи впровадження основ ефективного менеджменту в органи внутрішніх справ України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 108-111.

195. Аверьянов А.Н. Системное познание мира: Методологические проблемы. – М.: Политиздат, 1985. – 212 с.

196. Спиркин А.Г. Взаимодействие // БСЭ. – 3 изд. – М., 1971. – Т. 5. – С. 7.

197. Советский энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. – М.: Изд-во “Советская энциклопедия”, 1987. – 1056 с.

198. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.

199. Основы управления в органах внутренних дел: Учеб. / Под ред. А.П. Коренева. – М.: МЮИ МВД России, изд-во “Щит–М”, 1999. – 356 с.

200. Социальное управление: Словарь / Под ред. В.И. Добренькова, И.М. Слепенкова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 208 с.

201. Фещенко Л.О. Координація в правоохоронній діяльності: теоретичний аспект // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 2. – С. 100-105.

202. Жалинский А.Э., Костицкий М.В. Эффективность профилактики преступлений и криминологическая информация. – Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1980. – 212 с.

203. Крусян А.Р. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в Україні: Автореф. дис ... канд. юрид. наук / Одеська державна юридична академія. – Одеса, 1999. – 18 с.

204. Крусян А.Р. Інформаційно-комунікативні зв’язки в механізмі взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування // Актуальні проблеми держави і права. – 2001. – № 11. – С. 183-186.

205. Бельский К.С. Полицейское право: Лекц. курс / Под ред. А.В. Куракина. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 2004. – 816 с.

206. Мальцев В.В. Тенденції розвитку системи оцінки діяльності ОВС: пошук оптимальної моделі // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 28. – С. 426-431.

207. Про затвердження Інструкції з організаційно-штатної роботи в системі Міністерства внутрішніх справ України: наказ МВС України від 12.03.2003 р № 241. – К.: МВС України, 2003.

208. Каткова А.Г. Правові та організаційні аспекти управління слідчими підрозділами органів внутрішніх справ України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2002. – 19 с.

209. Губанов А.В. Полиция зарубежных стран: организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности. – М.: МАЭП, 1999. – 288 с.

210. Конопльов В.В. Специфіка управлінських рішень у сучасних умовах адміністративної діяльності ОВС // Право України. – 2006. – № 7. – С. 15-21.

211. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

212. Концепція Національної програми інформатизації // Офіційний вісник України. – 1998. – № 10. – Ст. 376.

213. Система інформаційного забезпечення ОВС України: Навч.-практ. посіб. / Савицький В.А., Карацюба А.М., Святобог В.В. та ін. – К.: Ред.-вид. відділ МВС України, ТОВ Антекс, 2000. – 144 с.

214. Аеплі П., Боше Ф., Бурду Ж.Л. Звіт про оцінку правоохоронних органів України та процесу їхньої модернізації й реформування (Страсбург). – 2006. – 41 с.

215. Про затвердження Концепції розвитку електрозв’язку МВС України до 2010 року: наказ МВС України від 27.06.2000 р. № 425. – К.: МВС України, 2000.

216. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 5.07.1994 р. № 2594-IV // Відомості Верховної Ради. – 2005.– № 26.– Ст. 347.

217. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. № 3855-XII // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 16. – Ст. 93.

218. Ніколаюк С.І., Никифорчук Д.Й. Безпека суб’єктів підприємницької діяльності: Курс лекцій. – К.: КНТ, 2005. – 320 с.

219. Когут Я.М. Правова основа організації та діяльності місцевої міліції в Україні // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія юридична. – 2005. – Вип. 2. – С. 37-42.

220. Когут Я.М. Щодо статусу органу місцевої міліції // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. – 2007. – Вип. 1. – С. 41-46.

221. Когут Я.М. Місцева міліція в системі органів внутрішніх справ // Науково-звітна конференція факультету кримінальної міліції Львівського державного університету внутрішніх справ. Львів, 16 лютого 2007 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – С. 38-43.

222. Когут Я.М. Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів місцевої міліції // Проблеми підготовки та вдосконалення професійної діяльності працівників міліції громадської безпеки: Міжнародна науково-практична конференція. Івано-Франківськ, 19 травня 2006 р. – Івано-Франківськ: Прикарпатський юридичний інститут МВС України, 2006. – С. 236-240.

223. Ортинський В.Л., Кисіль З.Р., Ковалів М.В. Управління в органах виконавчої влади України: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 296 с.

224. Манжула А., Янко О. Кадрове забезпечення ОВС на тлі становлення демократичних процесів в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 82-85.

225. Зубач А.В., Кокорев А.Н. Административная деятельность органов внутренних дел в вопросах и ответах: Учебное пособие. – М.: МосУ МВД России, изд-во “Щит-М”, 2005. – 354 с.

226. Юнін О.С. Щодо проблем кадрової роботи в органах внутрішніх справ України // Південноукраїнський правничий часопис. – 2006. – № 2. – С. 129-131.

227. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. № 3723-XII. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12. – Заголовок з екрану.

228. Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР: постанова Кабінету Міністрів УРСР від 29.07.1991 р. № 114. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=114-91-%EF. – Заголовок з екрану.

229. Венедиктов В.С. Організаційно-правові питання підбору персоналу на службу в ОВС України // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 14. – С. 151-156.

230. Подорожній Є.Ю. Формування конкурентноспроможного середовища як фактор відбору персоналу для МВС України // Право і безпека. – 2006. – № 5'1. – С. 87-89.

231. Бесчастный В. О роли человеческого фактора в работе с персоналом органов внутренних дел // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 2. – С. 5-10.

232. Курко М.Н. Професійна орієнтація в органах внутрішніх справ як чинник підвищення професіоналізму діяльності правоохоронців // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 296-300.

233. Государственная служба: теория и организация: Курс лекцій / Под. ред. Н.В. Охотского и В.Г. Игнатова. – Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1998. – 640 с.

234. Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22.02.2006 р. № 3460-IV. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3460-15. – Заголовок з екрану.

235. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ України: наказ МВС України від 22.03.2005 р. № 181. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0559-05. – Заголовок з екрану.

236. Про заходи щодо зміцнення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ та попередження надзвичайних подій, пов’язаних із загибеллю й травмуванням особового складу: наказ МВС України від 16.03.2007 р. № 81. – К.: МВС України, 2007.

237. Про додаткові заходи щодо дотримання працівниками органів внутрішніх справ принципів законності, забезпечення прав і свобод громадян: Наказ МВС України від 15.05.2007 р. № 157. – К.: МВС України, 2007.

238 Парасюк М.В. Адміністративно-правове регулювання службової дисципліни працівників органів внутрішніх справ: Текст лекцій. – Львів: ЛІВС при НАВС України, 1997. – 96 с.

239. Бородін І.Л. Адміністративно-юрисдикційний процес: (Монографія). – К.: Алерта, 2007. – 184 с.

240. Колюка М.М. Адміністративно-правові проблеми відповідальності працівників органів внутрішніх справ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 2002. – 15 с.

241. Корнієнко М.В. Реформа МВС: функціональний і кадровий аспекти // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: збірник наукових праць. – 2006. – № 2 (27). – С. 3-6.

242. Про затвердження Концепції реформування освіти МВС України та підвищення якості підготовки фахівців для органів внутрішніх справ: наказ МВС України від 28.10.2007 р. № 411. – К.: МВС України, 2007.

243. Про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України: наказ МВС України від 25.11.2003 р. № 1444. – К.: МВС України, 2007.

244. Дєдкова В.В. Процес формування правової культури співробітників правоохоронних органів // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – 2002. –№ 1. – С. 268-269.

245. Соколова Е.Н. Морально-психологическая подготовка сотрудников правоохранительных органов: педагогический аспект / Под.ред. В.Я. Кикотя. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 159 с.

246. Орлова О.О. Чинники, що впливають на ефективність правовиховної діяльності працівників міліції // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 2 (27). – С. 110-118.

247. Когут Я.М. Професійна психологічна підготовка працівників ОВС: Конспект лекцій. – Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 184 с.

248. Бовин Б.Г., Мягких Н.І., Софронов А.Д. Основные виды деятельности и психологическая пригодность к службе в системе органов внутренних дел. – М.: НИЦ ПМО, 1997. – 342 с.

249. Лєбєдєв А.В. Характеристика основних стрес-факторів, що впливають на працівника органів внутрішніх справ у професійній сфері // Права людини в діяльності органів внутрішніх справ: Науково-практична конференція, 11-13 травня 2006 р. Євпаторія – Х.: Вид-во Нац. ун-ту. внутр. справ, 2006. – С. 85-91.

250. Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України Наказ МВС України від 28.07.2004 р. № 842. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1365-04. – Заголовок з екрану.

251. Мельник К.Ю. Основні фактори, що впливають на ефективність виконання працівниками ОВС своїх посадових обов’язків // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – № 29. – С. 275-281.

252. Синівська О.Ю. Засоби забезпечення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України (організаційно-правові питання): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2001. – 19 с.

253. Жданова І. Мотиваційна складова професіоналізму працівників органів внутрішніх справ // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 28. – С. 456-462.

254. Токарська А. Подолання проблем негативного стереотипу органів внутрішніх справ через комунікацію // Право України. – 2005. – № 7. – С. 78-80.

255. Матюхіна Н.П. Імідж правоохоронних органів зарубіжних країн: проблеми створення та збереження // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – № 31. – С. 302-305.

256. Олефір В.І. Формування позитивного іміджу співробітника ОВС // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 2. – С. 266-273.

257. Порфімович О.Л. Організаційно-управлінська модель побудови іміджу органів внутрішніх справ України // Держава і право. – 2005. – Вип. 27. – С. 254-260.

258. Клюєв О. Напрями реформування органів внутрішніх справ на місцевому рівні // Право України. – 2006. – № 1. – С. 54-57.

259. Герберт А. Саймон. Адміністративна поведінка: дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції / Пер.з англ. – К.: АртЕк, 2001. – 392 с.

260. Юридичний словник. / За ред. Б.М. Бабія, В.М. Корецького, В.В. Цвєткова. – К.: Гол. ред. Української Радянської енциклопедії АН УРСР, 1974. – 846 с.

261. Екатеринославский Ю.Ю. Управленческие ситуации: анализ и решения. – М.: Экономика, 1988. – 191 с.

262. Про затвердження Інструкції про порядок поглибленого психологічного обстеження кандидатів на керівні посади органів внутрішніх справ України: наказ МВС України від 28.07.2004 р. № 842. – Режим доступу: http://uazakon.com/document/fpart66/idx66676.htm. – Заголовок з екрану.

263. Губанов А.В. Полиция Запада: основы деятельности по охране правопорядка: (Монографія). – М.: ВНИИ МВД России, 1993. – 104 с.

264. Ткач Г. Правові обмеження та заборони державних службовців // Вісник Львівського національного університету: Серія юридична. – 2000. – Вип. 35. – С. 223.

265. Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.1992 р. № 2460-XII // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 34. – Ст. 504.

266. Про політичні партії: Закон України від 5.04.2001 р. № 2365-III // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 23. – Ст. 118.

267. Про прокуратуру: Закон України від 5.11.1991 р. № 1789-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

268. Івченко Ю. Професійне зростання жінок у правоохоронній сфері: проблемні питання // Право України. – 2006. – № 5. – С. 57-61.

269. Грицяк Н. Використання ідей гендерної рівності в системі державного управління // Економічний розвиток і державна політика: практикум / За заг. ред. І.Розпутенка. – К.: К.І.С., 2002. – С. 213-227.

270. Дармограй Н. Культура гендерної рівності в політиці // Зб. наук. праць Української Академії державного управління / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. – К., 2001. – Вип. 2. – С. 276-287.

271. Шестаков С.В. Щодо заборон встановлених законодавством у зв’язку з проходженням служби в органах міліції // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 32. – С. 116-121.

272. Михайлов Я.В. Эффективный менеджмент: учебно-практическое пособие для управленческого персонала и лиц изучающих менеджмент. – М.: ГЕЛАН, 2001. – 372 с.

273. Пєтков С. Можливість використання алгоритмів реалізації стратегій ефективного менеджменту в органах внутрішніх справ України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 60-62.

274. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, Інтелект-Захід, 2002. – 228 с.

275. Новіков В.В. Об’єкти та предмет відомчого контролю в органах внутрішніх справ // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – № 31. – С. 141-144.

276. Денисюк С.Ф. Теоретичні питання контролю за діяльністю правоохоронних органів України // Право і безпека. – 2005. – № 4’1. – С. 52-55.

277. Братель С. Нормативно-правове регулювання забезпечення демократичного цивільного контролю за діяльністю міліції // Право України. – 2005. – № 5. – С. 85-87.

278. Довгань Л.Є. Праця керівника або Практичний менеджмент: Навч. посіб. – К.: Екс об, 2002. – 384 с.

279. Літинський М.Б. Раціональне використання робочого часу – основний елемент ефективної роботи керівника ОВС України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2005. – № 1. – С. 35-40.

280. Когут Я.М. Деякі аспекти організації управління персоналом місцевої міліції // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2002. – Вип. 3. – С. 46-52.

281. Когут Я.М. Керівник – менеджер органу місцевої міліції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2006. – Вип. 3. – С. 120-128.

282. Когут Я.М. Щодо проблеми попередження і протидії корупції в органах місцевого самоврядування та органах місцевої міліції // Актуальні проблеми протидії економічній злочинності тінізації та корупції в умовах формування ринкової економіки в Україні: Науково-практична конференція, 30 вересня 2005 р. Львів, 2005. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – С. 213-215.

<< |
Источник: КОГУТ Ярослав Михайлович. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ МІЛІЦІЇ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів –2008. 2008

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -