<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авдеенко Н. И. Механизм и пределы правового регулирования воздействия гражданского процессуального права [Текст] / Н. И. Авдеенко. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1969. – 72 с.

2. Авер’янов В. Б. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики: Навч. посіб. / В. Б. Авер’янов: [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/books.

3. Административное право Российской Федерации. Вопросы предмета и системы административного права. Административный процесс и административная юрисдикция. Вопросы государственного регулирования в сфере экономики. (По материалам конференций) (Под общ. ред. Н. Г. Салищевой). 2-е изд., испр.; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 1999.– 326 с.

4. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді / За загальною редакцією О. М. Пасенюка). – К.: Істина, 2007. – 608 с.

5. Адміністративне право України. Загальна частина: Курс лекцій / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. В. Горбач та ін.. (за ред. В. В. Коваленка). – 2011. – 395 с.

6. Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і фак. (за ред. Ю. П. Битяка]. – Харків: Право, 2000. – 520 с.

7. Адміністративне судочинство: Підручник ( За заг. ред. Т. О. Коломоєць). – К.: Істина, 2009. – 256 с.

8. Адміністративний кодекс УРСР. – К.: Рад. будівництво і право. – 1934. – С. 3–157.

9. Адміністративний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна): Наук.-практ. посібник /Ман Томас, Мельник Роман, Бевзенко Володимир, Комзюк Анатолій; пер.та адапт.з нім. Мельника Романа; (за заг. ред. Бевзенка Володимира). – К.: Алерта, 2013. – 308 с.

10. Адміністративний процесуальний кодекс Республіки Казахстан (проект): [Електронний ресурс] – Режим доступу: htpp: //www.adilet.gov.gov.kz.

11. Адміністративно-процесуальний кодекс Азербайджанської Республіки від 30 червня 2009 року: [Електронний ресурс] – Режим доступу: htpp: //www.taxes.gov.az/uploads.

12. Адміністративно-процесуальний кодекс Грузії від 23.07.1999 р.: [Електронний ресурс] – Режим доступу: htpp: //www.matsne.gov.ge/ru.

13. Актуальні правові позиції Верховного Суду України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon-peremogy.com.ua/index.

14. Александров А. С., Ковтун Н. Н. Апелляционное производство в уголовном процессе // Известия вузов. Правоведение. – 2001. – № 5. – С. 153–161.

15. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования [Текст] / С. С. Алексеев. – М.: Статут, 1999. – 712 с.

16. Aleksandr Butovenko v. Ukraine, Communication No. 1412/2005, U.N. Doc. CCPR/C/102/D/1412/2005 (2011): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www1.umn.edu/humanrts/undocs/1412-2005.html.

17. Аналіз окремих аспектів застосування статті 3 Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод 1950 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vaas.gov.ua/files/jurisprudence/el_library.

18. Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя у першому півріччі 2013 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.court.gov.ua.

19. Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя у першому півріччі 2014 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.court.gov.ua.

20. Аналітичний огляд стану здійснення адміністративного судочинства у першому півріччі 2014 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.vasu.gov.ua/sudovapraktika/statistika/anlit_materiali.

21. Аналітичний огляд стану здійснення адміністративного судочинства у першому півріччі 2014 року. Вищий адміністративний суд України. Управління вивчення судової практики та судової статистики: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vasu.gov.ua/userfiles/file.

22. Аналіз стану здійснення судочинства у І півріччі 2015 р. (за даними судової статистики). Верховний Суд України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.

23. Аналітичний огляд стану здійснення адміністративного судочинства у першому півріччі 2015 року.

Вищий адміністративний суд України. Управління вивчення судової практики та судової статистики: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vasu.gov.ua/userfiles/file.

24. Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя у першому півріччі 2015 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.court.gov.ua.

25. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес. – Київ: Літера ЛТД, 2002. – 228 с.

26. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2001. – 336 с.

27. Бахрах Д. Н. Административное право. – М.: БЕК, 1996. – 301 с.

28. Беднарська В. М. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в кримінальному судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – / В. М. Беднарська. – К., 2007. – 36 с.

29. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: монографія / Ю. П. Битяк. – Х.: Право, 2005. – 304 с.

30. Бігун В. С. Кримінальне правосуддя та судочинство. Філософсько-правовий аналіз щодо зв’язку і розмежування понять на прикладі практики Конституційного Суду України // Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності: Тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції (Київ, 3 квітня 2009 року). Видання присвячене пам'яті професора А. Я. Дубинського. – К.: Атіка, 2009. – 832 с. – С. 61–66. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.bihun.info.

31. Біда К. М. Касаційне провадження в господарському судочинстві України: дис. ... канд. юрид наук: 12.00.04. / К. М. Біда. – К., – 2005.

32. Білозьоров Є. В. Правові гарантії захисту прав і свобод людини в Україні: реалії та проблеми / Є. В. Білозьоров // Адвокат. – 2009. – № 8. – С. 24–31.

33. Білоус В. Т. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / В. Т. Білоус, В. В. Молдован. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 215 с.

34. Богатир В. Практика: вибачте за запізнення: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: / http://www.jurist.ua/article/204.

35. Большой юридический словарь (Под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крупских). – 2-е изд., переработано и дополнено – М.: ИНФРА – М, 2002. – 704 с.

36. Бородинов В. В. Порядок и основания отмены и изменения приговоров суда первой и апелляционной инстанции в русском уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. / В. В. Бородинов. – Краснодар, 2003. – 182 с.

37. Буцьких О. О. Провадження за нововиявленими обставинами в адміністративному судочинстві України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. /О. О. Буцьких. – Д., 2012. – 195 с.

38. Васильєв С. В. Цивільний процес України: Навчальний посібник / С. В. Васильєв. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 344 с.

39. Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса / Е. В. Васьковский. – М.: Изд-во АН СССР, 1949. – 216 с.

40. Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса / Е. В. Васьковский: МГУ им. М. В. Ломоносова, юрид. фак., каф. граждан. процесса, КубГУ, юрид. фак., каф. гражд. процесса и трудового права. – Краснодар: Советская Кубань, 2003. – 528 с.

41. Веб-портал Центральний державний електронний архів України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.tsdea.archives.gov.ua/ru/index.php.

42. Веб-портал Электронная Россия: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.e-rus.ru/o-proekte.

43. Web-portal Federal Court of Australia: [Electronic resource]. – Access mode: http: //www.federalcourt.gov.au/online-services/guide-to-electronic-litigation.

44. Web-portal Lex Electronica: [Electronic resource]. – Access mode: http: //www.lex-electronica.org.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1909760-12.

45. Web-portal Elektroniche Beschwrdr: [Electronic resource]. – Access mode: http: //www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction.

46. Web-portal iLoveCz.ry: [Electronic resource] – Access mode: http: //www.ilovecz.ru/index.php?idoflevel=7&idofpage=8130.

47. Web-portal New York State Unified Court system: [Electronic resource]. – Access mode: https: //iapps.courts.state.ny.us/webcivil/ecourtsMain.

48. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 [слів]: /Укл. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: Перун, 2005. – VIII. – 1719 с.

49. Вермюлен (Vermeulen) против Бельгии Судебное решение от 20 февраля 1996 г. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.echr.ru/documents/doc/2461464/2461464.htm.

50. Виконавча влада і адміністративне право (за заг. ред. В. Б. Авер’янова). – К.: Видавничий Дім „Iн-Юре”, 2002. – 668 с.

51. Виконання рішень комітетів Організації Об’єднаних Націй в Україні: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.precedent.in.ua/ru/index.php.

52. Висновок кафедри цивільного права та процесу Хмельницього університету управління та права на запит Верховного Суду України від 25.12.2009 р. № 6.3.2009: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.univer.km.ua/ekspert/s_41.doc.

53. Вищий адміністративний суд України від 30.11.2009 № 1619/10/13-09 «Щодо застосування норм процесуального права»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. zakon5.rada.gov.ua/laws/show.

54. Вищий адміністративний суд України. Узагальнення судової практики розгляду адміністративними судами заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.vasu.gov.ua/sudovapraktika.

55. Вовк П. В. Захист прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному суді першої інстанції: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. / П. В. Вовк. – Одеса, 2009. – С. 200.

56. Воскобитова Л. А. Механизм реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства [Текст]: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Воскобитова Л.А. – М., 2004. – 56 с.

57. Глуховеря М. М. Апеляційне провадження в адміністративному судочинстві України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. / М. М. Глуховеря. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 236.

58. Глущенко С. В. Вищі спеціалізовані суди в системі судової влади України: автореф.

дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.10 /С. В. Глущенко – Харків, 2015. – 40 с.

59. Глущенко С. В. Функції вищих спеціалізованих судів України: сутність і зміст // Вісник Вищої ради юстиції. – № 1 (13). – 2-13. – С. 37–51.

60. Гнатенко А. В., Луспеник Д. Д. Повноваження апеляційного суду при перегляді рішення суду: теоретичні та практичні спірні питання: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf.

61. Голосніченко І. П. Перспективні положення кодифікації норм правового інституту адміністративної відповідальності / І. П. Голосніченко // Право України. – 2007. – № 7. – С. 60–63.

62. Гончарук С. Т. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – Київ, 2000. – 240 с.

63. Горбалінський В. В. Судова помилка в адміністративному судочинстві: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. / В. В. Горбалінський. – Ірпінь, 2015 – С. 205.

64. Горшенев В. М. Контроль как правовая форма деятельности / В. М. Горшенев, И. Б. Шахов. – М.: Юрид. лит., 1987. – 176 с.

65. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII (з подальшими змінами) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 6. – Ст. 56.

66. Гражданское процессуальное право: Учебник / С. А. Алехина, В. В. Блажеев и др.; (Под ред. М. С. Шакарян). – М.: ТК Велби , Проспект, 2004. – С. 24.

67. Громов Н. А. Возбуждение производства за вновьвыявленными обстоятельствами: Уч. пособие / Под ред. Анашкина Г. З. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984. – 44 с.

68. Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. (Редкол.: П. С.Сохань (голова) та ін.) – К.: Наук. думка, 1992. – Т. 2. – С. 38.

69. Гусаров К. В. Інстанційний перегляд судових рішень у цивільному процесі: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. / К. В. Гусаров. – Харків, 2011. – 431 с.

70. Даниленко Є. Суди із зони АТО: порядок и наслідки зміни підсудності. / Даниленко Є. // Закон і бізнес: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zib.com.ua/ua/98810-sudi_iz_zoni_ato_poryadok. – С. 3.

71. Дейнега Н. Порядок відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі / Н. Дейнега // Юрист і Закон. – 2012 – № 5. – С. 144.

72. Демський Є., Шамрай В. Щодо умов перегляду постанови по справі про адміністративне правопорушення у разі встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних зобов’язань / Демський Є., Шамрай В. // Слово національної школи суддів України. – 2013. – № 1 (2). – С. 98–104.

73. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.

74. Державне управління: теорія і практика / Авер’янов В. Б., Цвєтков В. В., Шаповал В. М., та ін.; (за заг. ред. доктора юрид. наук, професора Авер’янова В. Б.) – К.: Юрінком-Інтер, 1998. – 432 с.

75. Джафарова О. В. Судовий адміністративний процес: поняття та його структура / О. В. Джафарова // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 256-261. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e- journals/FP/2 011-1/11dovtic.pdf.

76. Домбровський І. Конституційне право на касаційне правосуддя: законодавче забезпечення і реальність / Домбровський І. // Юридична газета. – 2013. – № 29/30 (16 липня), – С. 32.

77. Драпайло В. В. Письмове провадження як різновид провадження в адміністративному судочинстві: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.elconf.com.ua/9-arkhivny-materialy/2014-1/35-drapajlo-v-v-pismove-provadzhennya-yak-riznovid-provadzhennya.

78. Дроздов О. В. До проблеми перегляду судових рішень на підставі встановлення комітетом з прав людини ООН порушення Україною міжнародних зобов’язань. / Дроздов О. В. // Адвокат – 2011. – № 12 (135). – С. 11–18.

79. Елистратов А. И. Административное право. – М.-Л.: Гос. издат., 1929. – 366 с.

80. Євсікова О. В. Деякі проблеми апеляційного оскарження судових рішень у справах, що виникають з податкових правовідносин / О. В. Євсікова // Юридичний вісник. – № 2(23). – 2012. – С. 35–39.

81. Єдиний державний реєстр судових рішень. Справа № 200/12043/15-а(2а/200/245/15): [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/49206908.

82. Єдиний державний реєстр судових рішень. Справа № 802/2689/13-а: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua.

83. Живицька Л. І. Суд як орган правосуддя, уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення / Л. І. Живицька // Наука і правоохоронна діяльність. – 2014. – № 1(23). – С. 41–48.

84. Завальний М. В. Адміністративно-деліктне провадження, що здійснюється органами внутрішніх справ: дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.07 /М. В. Завальний: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.pandia.ru/text /78/298/4517.php.

85. Завальний М. В. Місце адміністративно-деліктного провадження в адміністративному процесі // Форум права. – 2008. – № 1. – С. 140–146.

86. Заволока В. Форс-мажор: особливості визначення та застосування. Сучасний вимір держави та права. – М.: Іліон, 2008. – С. 478.

87. Зайцев И. М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе / Зайцев И. М. – М.: НОРМА, 2002. – 189 с.

88. Закон Литовської Республіки «Про провадження в адміністративних справах» від 14.01.1999 р.: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www.1b3.ru.

89. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 р. № 3543-XII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3543-12. – ст. 19.

90. Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 року. – К.: Атіка, 2002. – 80 с. (Із змінами, внесеними згідно із Рішенням Конституційного Суду України від 11.12.2003 № 20-рп/2003; Законом від 18.03.2004 № 1625-IV, ВВР, 2004. – № 25, ст. 354).

91. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 р. № 638-IV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-15.

92. Закон України «Про виконання та застосування практики Європейського суду з прав людини» 23.02.2006 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //wwwzakon5.rada.gov.ua/laws/show/3477-15.

93. Закон України «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 22.07.2014 р. № 1604-VII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon3.rada.gov.ua/laws.

94. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 р. № 3262-IV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3262-15. – ст. 3, 4, 8.

95. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1207-18.

96. Закон України «Про доступ до судових рішень» вiд 22.12.2005 № 3262-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128.

97. Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12.02.2015 року: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www.zakon0.rada.gov.ua/laws/show/192-19.

98. Закон України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» від 12.08.2014 р. № 1632-VII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1632-18. – ст.1, 3.

99. Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.1993 р. № 3814-XII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3814-12. – ст. 1.

100. Закон України «Про оборону України» від 06.12.1991 р. № 1932-XII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1932-12. – ст.1.

101. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Перший протокол та протоколи № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon5.rada.gov.ua/laws/show/475.

102. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17. – ст. 157.

103. Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 р. № 1669-VII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1669-18.

104. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon0.rada.gov.ua/laws/show/851-15. – ст. 10.

105. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1906-15.

106. Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р.: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17.

107. Іванов В. М. Історія держави і права України: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2003. – С. 99–100.

108. Іващенко О. В. Концепція «Електронний суд» та її значення для інформування учасників кримінального провадження: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.sworld.com.ua/konfer29/1244.pdf – С. 4.

109. Інструкція з діловодства в адміністративних судах України, погод. листом ВАСУ від 12.12.2016 р. № 1715/14/13-13, затверджена наказом ДСАУ від 17.12.2013 р. № 174: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SA13047.html.

110. Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України «Проблемні питання застосування законодавства за участю органів державної податкової служби» від 20.07.2010 р. № 1111/11/13-10: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/adminsud/861-1111.html.

111. Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України № 708/11/13-10 від 19.05.2010 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v708.

112. Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України від 27.08.2012 р. № 1909/12/13-12: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1909760-12.

113. Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України Головам апеляційних та окружних адміністративних судів від 03.11.2014 р. № 1493/2/2/14-14: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.vobu.com.ua/rus/legislations/view/397. – п. 2.

114. Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України до Київського апеляційного адміністративного суду, Окружного адміністративного суду міста Києва, Київського окружного адміністративного суду, Місцевих загальних судів міста Києва від 10.11.2014 р. № 1543/11/10/14-14: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.vasu.gov.ua/sudovapraktika/inf. – п. 4.

115. Історія держави і права України. Частина 1: Підруч. Для юр. вищих навч. закладів і фак.: у 2 ч. / А. Й. Рогожин, М. М. Страхов, В. Д. Гончаренко та ін..; (за ред. Академії правових наук України А. Й. Рогожина. – К.; Ін Юре. – 1996. – 368 с.

116. Історія держави і права України: Підручник. – У 2-х т. ( За ред. В. Я.Тація, А. Й.Рогожина. – Т. 1. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2000. – С. 221.

117. Кайдашев Р. П. Проблеми теорії і практики здійснення судочинства з перегляду судових рішень в адміністративному процесі України: монограф. / Кайдашев Р. П. – Київ: МП Леся , 2015. – 468 с.

118. Кайдашев Р. П. Перегляд судових рішень в адміністративному процесі України у випадках втрати та «поновлення» справи: монограф. / Кайдашев Р. П. – Київ: МП Леся, 2015. – 151 с.

119. Кайдашев Р. П. Верховный Суд Украины в инстанционной системе судов административной юрисдикции / Р. П. Кайдашев // Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2016. – № 1. – С. 44–47.

120. Кайдашев Р. П. Особливості інститутту прегляду судових рішень в адміністративному процесі / Р. П. Кайдашев // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» – 2015. – Випуск 5. – т. 2. – С. 128–131.

121. Кайдашев Р. П. Особенности действий административного суда при рассмотрении заявления о возобновлении утерянного производства по административному делу / Р. П. Кайдашев // Закон и жизнь: международный научно-практический правовой журнал – 2016. – № 1/3. – С. 48–50.

122. Кайдашев Р. П. Процесуальний порядок перегляду судових рішень судом апеляційної інстанції в адміністративному судочинстві України / Р. П. Кайдашев // «Наше право». – 2016 – № 1. – С. 53–57.

123. Кайдашев Р. П. Процесуальний статус Верховного Суду України як суб’єкта перегляду адміністративних справ в адміністративному процесі / Р. П. Кайдашев // Правовий журнал «Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право» – Т. 4. – № 38 – 2016. – С. 66–70.

124. Кайдашев Р. П. Перегляд судових рішень у системі судового захисту в адміністративному процесі України / Р. П. Кайдашев // Науковий журнал «Право і суспільство» – № 1. – 2016. – С. 155–159.

125. Кайдашев Р. П. Особенности действий административного суда при рассмотрении заявления при возобновлении утерянного производства по административному делу / Р. П. Кайдашев // Право и политика: научно-методический журнал. – 2015. – № 3. – С. 208–211.

126. Кайдашев Р. П. Юридична природа апеляційного провадження в адміністративному процесі України / Р. П. Кайдашев // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. – 2015. – № 3. – С. 112–115.

127. Кайдашев Р. П. Єдиний державний реєстр судових рішень: значення та можливості при перегляді судового рішення у разі втрати адміністративної справи / Р. П. Кайдашев // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» – 2015. – Випуск 3-2 – т. 2. – С. 90–93.

128. Кайдашев Р. П. Утеря административного дела как основание для пересмотра судебного решения в административном судопроизводстве Украины / Р. П. Кайдашев // Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2015. – № 6. – С. 81–84.

129. Кайдашев Р. П. Особливості перегляду судових рішень касаційною інстанцією та Верховним Судом України у випадку, якщо адміністративна справа утрачена / Р. П. Кайдашев // Електронне наукове фахове видання "Порівняльно-аналітичне право" – Ужгород. – 2015. – № 5.

130. Кайдашев Р. П. Нововиявлені обставини в адміністративних справах, які поновлені / Р. П. Кайдашев // Юридичний науковий електронний журнал – Запоріжжя. – 2015. – № 6.

131. Кайдашев Р. П. Окремі проблемні питання перегляду судових рішень адміністративними судами України у зв'язку з проведенням антитерористичної операції / Р. П. Кайдашев // Науковий вісник академії муніципального управління. Серія «Право» – 2015. – Випуск 2. – С. 62–66.

132. Кайдашев Р. П. Природа правосуддя в адміністративному процесі України / Р. П. Кайдашев // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2015 – № 4. – С. 79–84.

133. Кайдашев Р. П. Нововиявлені обставини в адміністративних справах, як поновлені / Р. П. Кайдашев // Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал» – 2015. – № 6. – С. 111–114.

134. Кайдашев Р. П. Перегляд судових рішень у системі судового захисту в адміністративному процесі України / Р. П. Кайдашев // Електронне наукове фахове видання "Порівняльно-аналітичне право" – Ужгород. – 2015. – № 4. – С. 235–237.

135. Кайдашев Р. П. Окремі проблеми перегляду судових рішень адміністративними судами України / Р. П. Кайдашев // Форум права. – 2015. – № 5 – С. 107–109.

136. Кайдашев Р. П. Повноваження адміністративного суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду адміністративної справи / Р. П. Кайдашев // Науковий вісник Академії митної служби. Серія «Право» – 2015. – № 2 – С. 119–126.

137. Кайдашев Р. П. Історичні витоки становлення та розвитку інституту перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві України / Р. П. Кайдашев // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ – 2015. – № 4 (78) – С. 195–203.

138. Кайдашев Р. П. Сутність судового контролю в адміністративному процесі України / Р. П. Кайдашев // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ – 2015. – № 3 (77). – С. 126–131.

139. Кайдашев Р. П. Правосудие и его функции в административном процессе Украины / Р. П. Кайдашев // Международный научно-практический журнал «Право и Закон». – 2014. – № 1 (3). – С. 49–53.

140. Кайдашев Р. П. Перегляд судових рішень та судовий контроль в адміністративному судочинстві України / Р. П. Кайдашев // Наука і правоохорона – 2014. – № 3. – С. 63–69.

141. Кайдашев Р. П. Природа правосуддя в адміністративному процесі України / Р. П. Кайдашев // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. – № 3. – С. 68–72.

142. Камінська І. В. «Електронний суд» як гарантія доступності правосуддя / Камінська І. В. // Вісник Академії адвокатури України – 2013. – № 3(28) – С. 57.

143. Квак В. В. Поняття «публічно-правовий спір» та «адміністративний спір» в законодавчій термінології: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.

144. Клеандров М. И. Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее / М. И. Клеандров; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. – М.: Волтерс Клувер, 2006.

145. Кобринський В. Ю. Державний контроль у сфері національної безпеки України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В. Ю. Кобринський. – К., 2008. – 22 с.

146. Кобринський В. Ю. Поняття та зміст контролю / В. Ю. Кобринський // Наукове забезпечення правоохоронної діяльності: історія, сучасність та міжнародний досвід: Тези підсумкової наук.-теорет. конф., присвяченої Дню науки; (за ред. О. М. Джужі). – К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2006. – С. 16–19.

147. Коваленко А. В. Гражданский процесс: Учебник. «Инфрам», 2008. – 448 с.

148. Коваль В. М. Апеляційні суди в Україні: становлення і розвиток: автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. / В. М. Коваль. – Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2004. – С. 21.

149. Коваль Л. В. Адміністративне право: Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1998. – 208 с.

150. Кодекс адміністративного судочинства Республіки Вірменія від 28.11.2007 р.: [Електронний ресурс] – Режим доступу: htpp: //www.parliament.am/legislation.php.

151. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV (з подальшими змінами) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 35-36, № 37.

152. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар. – 2-е вид, доп. та перероб. / С. В. Ківалов, О. І. Харитонова, О. М. Пасенюк, М. Р. Аракелян; (За ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитонової. – X.: Одісей, 2007. – 560 с.

153. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

154. Кожемяко А. С. Кассационное производство в арбитражном суде. Теория и практика. / А. С. Кожемяко. – М.: Городец, 2004. – 144 с.

155. Козачук Д. А. Відновлення втраченого судового провадження як особлива стадія адміністративного судочинства / Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 1. – С. 185–188.

156. Козачук Д. А. Особливості інституту відновлення втраченого провадження в адміністративному судочинстві / Д. А. Козачук // Держава та регіони. Серія: Право. – 2014. – № 4. – С. 37–41.

157. Козлов Ю. М., Попов Л. Л. Административное право: Учебник. – М.: Юристь, 2000. – 728 с.

158. Колоколов Н. А. Судебный контроль в стадии предварительного расследования: реальность, перспективы / Н. А. Колоколов // Государство и право. – 1998. – № 11. – С. 31–39.

159. Коломієць Н. Деякі проблемні аспекти виконання рішень Європейського суду з прав людини, винесених проти України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.justinian.com.ua/article.php?id=3252.

160. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.

161. Колпаков В. К. Деліктний феномен в адміністративному праві України: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Валерій Костянтинович Колпаков. – К., 2006.

162. Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України / В. В. Комаров . – Х.: Право, 2012. – 624 с

163. Комаров В. В. Формы защиты гражданских прав и концентрация судебной власти / В. В. Комаров, А. И. Семенец // Проблеми держави і права України: темат. зб. наук. пр. – К., 1992. – С. 3–8.

164. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України / Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

165. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: Навчальний посібник. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

166. Комиссаров К. И. Задачи судебного надзора в сфере гражданского судопроизводства / К. И. Комиссаров. – Свердловск: Госюриздат, 1971. – 167 с.

167. Комп’ютерна програма «Документообіг загальних судів» (КП «ДЗС»): // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.imsa.ua/index.php/projects/kpdzs.

168. Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод від 04.11.1950 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: /www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

169. Кондратьєв О. В. Організаційно-правові проблеми судового контролю: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / О. В. Кондратьєв: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – 32 с.

170. Конституційне право України: Навчальний посібник / Паливода А. В. – К.: 2011. – 156 c. [Електронний ресурс] / Паливода А. В. – Режим доступу : http://www.big-lib.com/book/39_Konstityciine_pravo_Ykraini.

171. Конституційно-правові засади становлення української державності / В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Г. Данильян та ін.; (за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Тодики. – Х.: Право, 2003. – 328 с.

172. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996.– № 30.

173. Короєд С. О. Перегляд рішень суду в справах про адміністративні проступки / С. О. Короєд // Судова апеляція. – 2007. – № 3 (8). – С. 126.

174. Костюченко О. Ю. Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України: автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. / О. Ю. Костюченко. – Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – С. 21.

175. Кочерин Е. А. Контроль как функция управления / Кочерин Е. А. – М.: Знание, 1982. – 78 с.

176. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

177. Кримінальний процес України: Підручник / Є. Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 712 с.

178. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р.: [Електронний ресурс] – режим доступу: http: //www.zakon3.rada.gov.ua/laws/main/d.

179. Кройтор В. А. Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www pravoznavec.com.ua/period/article.

180. Круль С. М. Аналіз програмного забезпечення судової системи України / Круль С. М. // Верховенство права: історія, теорія, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. – 2010. – С. 169.

181. Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України: Підруч. / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій; (за ред. О. В. Кузьменко). – К.: Атіка, 2007. – 416 с.

182. Кузьменко О. В. Курс адміністративного процессу: Навч. посібник / О. В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 250 с.

183. Куйбіда Р., Сироїд О. Посібник із написання судових рішень. – К.: «Дрім Арт», 2013. – С. 224.

184. Кукурудз Р. О Апеляція в адміністративно-юрисдикційному процесі: питання теорії та практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. /Р. О. Кукурудз. – Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 23.

185. Курс цивільного процесу: Підручник (За ред. проф. В. В. Комарова. – Харків: Право, 2011. – С. 466.

186. Курс цивільного процесу: Підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін..; (за редакцією В. В. Комарова). – Х.: Право, 2011. – 1352 с.

187. Кушакова-Костицька Н. В. Електронне правосуддя: Українські реалії та зарубіжний досвід дослідження/ Кушакова-Костицька Н. В. // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 105.

188. Case of SCOZZARI and GIUNTA v. ITALY (Applications nos. 39221/98 and 41963/98): [Електронний ресурс]. – http: //www.hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx.

189. Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. / О. С. Лагода. – Національний університет державної податкової служби України – К., 2007. – 187 с.

190. Лазарев И. М. Административные процедуры в сфере взаимоотношений граждан и их организаций с органами исполнительной власти в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14. / И. М. Лазарев – М., 2002.- 199 с.

191. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2005. – 456 с.

192. Логінова Н. І. Упровадження електронного правосуддя в систему судочинства / Логінова Н. І. // Актуальні проблеми держави і права: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v72/61.pdf. – С. 433.

193. Ломоносова Е. М. Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15. / Е. М. Ломоносова. – Х., 1970. – 18 с.

194. Лузан Т. Л., Сеник С. В. Здійснення права на апеляційне оскарження судових рішень у господарському судочинстві / Лузан Т. Л., Сеник С. В. // Вісник Верховного Суду України. – № 11 (147). – 2012. – С. 37–42.

195. Маринів В. І. Історія інституту перегляду судових рішень в порядку апеляції і касації // Юрист України. – № 1(26). – 2014. – С. 96–103.

196. Маркерт Т. Роль Верховного Суду України в механізмі виконання зобов’язань держави у сфері захисту прав людини / Т. Маркерт // Право України. – 2012. – № 11-12. – С. 207–211.

197. Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. – М., 1996. – 342 с.

198. Мельник І. Етапи становлення адміністративного судочинства в Україні: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-10015.html.

199. Миколенко А. И. Административный процесс и административная ответственность: Учебн. пособие / А. И. Миколенко. – 3-е изд,. перераб. и доп. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – 360 с.

200. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16.12.1966 р.: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www.rada.gov.ua.

201. Міжнародні стандарти у сфері судочинства. – К.: Істина, 2010. – 488 с.

202. Мінка Т. П., Глуховеря М. М. Апеляційне провадження в адміністративному судочинстві України: Монографія. – Дніпропетровськ, 2015. – 196 с.

203. Молдован В. В., Молдован А. В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посіб. / В. В. Молдован. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 400 с.

204. Морозова Л. С. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам / Морозова Л. С. – М.: Юрлитинформ, 1959. – 78 с.

205. Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: Моногр. / Л. М. Москвич. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2011. – 384 с.

206. Москович Л. М. Становлення та розвиток судових систем // «Вісник Вищої ради юстиції». – № 3. – 2010. – С. 73–81.

207. Мринів В. Перегляд судових рішень у кримінальному процесі України: окремі питання: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe.

208. Мурашин Г. О. До питання реформування судової влади // Правова держава. – К., 1997. – Вип.7. – С. 68.

209. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України (За заг. ред. І. Х. Темкіжева. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – С. 644.

210. Нейсалова А. А. Развитие законодательства о пересмотре судебных актов по гражданским делам: история и современность // Российский судья. – М.: Юрист, 2010. – № 1. – С. 34–37.

211. Нейсалова А. А. Развитие российского законодательства о пересмотре судебных актов по гражданским делам вынесшим их судом в постоктябрьский исторический период // Нотариальный вестник. – М., 2009. – № 9. – С. 40–43.

212. Нечипорук С. В. Доктринальні проблеми визначення поняття судової влади // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 72–76.

213. Ніколенко Л. М. Перегляд судових актів у системі судового захисту в господарському судочинстві України. / Ніколенко Л. М.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www sn-jurid.crimea.edu/arhiv/.../26.../044_nik.pdf.

214. Ніколенко Л. М. Поняття перегляду судового акту за нововиявленими обставинами у господарському судочинстві. / Ніколенко Л. М. // Международная научно-практическая конференция «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте. – Одесса, 2010 – т. 14. – С. 4–6.

215. Обзор судебной практики Европейского суда по правам человека: роль прокурора при рассмотрении дел, не относящихся к сфере уголовного права: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_prosecutor_RUS.pdf.

216. Огляд даних про стан здійснення судочинства Житомирським апеляційним адміністративним судом упродовж I півріччя 2015 року: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www.apladm.zt.court.gov.ua/sud9109/analitics/dovid25.

217. Окрема думка судді у справі № 6-30 цс 12 про перегляд ухвали колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22 серпня 2011 року в цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» про стягнення заборгованості із заробітної плати та за зустрічним позовом публічного акціонерного товариства «Унівесал Банк» до ОСОБА_1 про визнання недійсним п. 4.2.1. трудового контракту: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/815611d2da33d287c2257.

218. Олендер В. Я. Функції суду в державному механізмі // Право і суспільство. – № 1-2 – 2014. – С. 149–154.

219. Організація судових та правоохоронних органів: Підруч. для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін.; (За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової). – Х.: ТОВ «Одіссей», 2007. – 528 c.

220. Організація судової влади в Україні: Навч. посіб. / За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. – 184 с.

221. Основи адміністративного судочинства в Україні / Рябченко О. П., Бутенко В. І., Ясинок М. М. та ін. – Суми: Вид-во «МакДен», 2008. – 200 с.

222. Отеческая Т. И. Прокурорский надзор как средство обеспечения законности в сфере государственного управления / Отеческая Т. И. – Томск: ТЮИ, 1999. – 126 с.

223. Падох Я. Суди і судовий процес старої України. Нарис історії. – Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто – Львів, 1990.

224. Памятник русского права. Вып. 2. – М., 1953. – С. 286.

225. Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 11.02.2010 р. № 22: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0201-10.

226. Пєнцов М. В. Функції судової влади в Україні та країнах СНД / М. В. Пєнцов // Форум права. – 2014. – № 2. – С. 358–363.

227. Поняття апеляції: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www velinij.narod.ru/raboty/3498.html.

228. Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. № 740: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/740-2006-%D0%BF.

229. Постанова Вищого адміністративного суду України від 13 червня 2013 р. у справі № 2а-699/09 (2-а-699/09/1514): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/31893967.

230. Постанова Дзержинського районного суду м. Харкова від 16 грудня 2013 року. Справа 638/17869/13-а: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.reyestr.court.gov.ua/Review/36380976.

231. Постанова Новоархангельського районного суду Кіровоградської області від 03.04.2013 р. у справі № 394/324/13-а: [Електронний рессурс]. – Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/30417649.

232. Постанова Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 10 грудня 2015 року № 2-а-35/11 8-а/335/5/2015: [Електронний рессурс]. – Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/54287600.

233. Постанова Пленуму Верховного суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку» від 24.10.2008 р. № 12: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon0.rada.gov.ua/laws/show.

234. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 1981 року № 1 «Про практику перегляду судами у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0001700-81.

235. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 06.03.2008 р. № 2 «Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vasu.gov.ua/plenum/post_plenum/postanova_plenumu_vasu_2_06-03-2008.

236. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 13.12.2010 р. № 2 «Про судову практику застосування статей 235-240 КАСУ»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0002760-10.

237. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 22.05.2015 № 7 «Про узагальнення судової практики розгляду адміністративними судами заяв про перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами»: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-15.

238. Постанова Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 17 червня 2014 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/.

239. Постанова Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 2 червня 2015 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf.

240. Постанова Судової палати в адміністративних справах Верховного суду України від 8 грудня 2015 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b.

241. Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду україни від 11 жовтня 2012 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/69D4349D120.

242. Постанова у справі від 30 січня 2012 р. № 2-а-1297/10/2107: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua.

243. Постанова Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 17.06.2015 № 8-а/337/1/2015: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. https://scourt.org.ua/doc/ACs8HQ.

244. Постанова Чернівецького окружного адміністративного суду від 27.06.2013 – 32184649: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. govuadocs.com.ua/docs/.../index-366342.html.

245. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо забезпечення виконання рішень міжнародних організацій з метою захисту конституційних прав та свобод людини): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.google.com.ua/url.

246. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини та міжнародних судових установ, юрисдикція яких визнана Україною»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1pf3511=50241.

247. Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. Стовба / (Відп. ред. В. С. Бігун). – К., 2009. – 316 с.

248. Практика перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в порядку цивільного судочинства: узагальнення Верховного Суду України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf.

249. Притика Д. М. Конституційні засади правосуддя і напрями вдосконалення господарського судочинства / Д. М. Притика // Право України. – 1997. – № 1. – С. 19–22.

250. Притика Ю. Д. Співвідношення понять «стадія» та «провадження» в цивільному процесуальному праві / Притика Ю. Д. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 81. – 2009. – С. 163–166.

251. Приходько Л. Зарубежный опыт внедрения и использования системы электронный суд (e-court): диссертиция: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.disser.h10.ru/artical/prihodkoL3.htm.

252. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р.: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show.

253. Про перегляд судових рішень із мотивів неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм права у подібних правовідносинах. Лист Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.05.2012 р. № 648/0/4-12: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0648740-12.

254. Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ. Пленум Вищого адміністративного суду України від 06.03.2008 р. № 2: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0002760-08.

255. Про практику розгляду судами скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення. Постанова пленуму верховного суду України від 24.06.1988 р. № 6: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-88.

256. Про результати вивчення та узагальнення практики розгляду справ за позовами фізичних осіб із приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності: довідка Вищого адміністративного суду України від 29 січня 2010 р. // Вісн. Вищ. адмін. суду України. – 2010. – № 1. – С. 115–133.

257. Про судове рішення в адміністративній справі. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013 р. № 7: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws.

258. Рекомендація № R(2000)2 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам "Щодо повторного розгляду або поновлення провадження у певних справах на національному рівні після прийняття рішень Європейським судом з прав людини" від 19.01.2000 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_175.

259. Рекомендація REC (2004)20 щодо судового перегляду адміністративних актів: прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 15 грудня 2004 р. // Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навч. посіб. (за заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна). – К.: Старий світ, 2006. – С. 552–575.

260. Рішення Європейського суду з прав людини від 19.07.2011 р. «Щітка проти України»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.khpg.org/index.php.

261. Рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 р. «Нечипорук і Йонкало проти України» (Заява № 42310/04): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon0.rada.gov.ua/laws/show/974_6835934187.

262. Рішення Європейського суду з прав людини від 9 січня 2013 року у справі «Олександр Волков проти України» (Заява № 21722/11): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon0.rada.gov.ua/laws.78956.

263. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Мельниченко проти України» від 19.10.2004 р. (Заява № 17707/02): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws.

264. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Скорик проти України» від 08.01.2008 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.search.ligazakon.ua.

265. Рішення Європейського Суду з прав людини. від 21.04.2011 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon3.rada.gov.ua/laws.

266. Рішення Київського апеляційного адміністративного суду. Справа від 15.05.2012 р. № 2а-16398/11/2670: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua.

267. Рішення Комітету ООН «Бутовенко проти України». Справа 1412/2005 від 19.07.2011 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.precedent.in.ua/index.php?id=1321567157.

268. Рішення Конституційного Суду від 13.12.2011 р. N 17-рп/2011 у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-11.

269. Рішення Конституційного Суду України від 08.04.2015 р. № 3-рп у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України (конституційності) положень частини другої статті 171-2 КАСУ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon0.rada.gov.ua.21485632.

270. Рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2010 року № 8-рп/2010 у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів "найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", які містяться у статтях 125, 129 Конституції України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-10.

271. Рішення Конституційного Суду України від 11 грудня 2003 року N 20-рп/2003 у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 3 частини другої статті 18, статей 32, 33, 34, 35, 36, 37, підпункту 5 пункту 3 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій України" (справа про Касаційний суд України): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-03.

272. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=9868.

273. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Шаповалова Олексія Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 20 частини першої статті 106, частини першої статті 111-13 Господарського процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України від 25 квітня 2012 року № 11-рп/2012: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon4.rada.gov.ua/laws.

274. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв'язку зі статтею 129 Конституції України (про апеляційне оскарження ухвал суду) від 27 січня 2010 р. N 3-рп/2010: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

275. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Шаповалова Олексія Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 20 частини першої статті 106, частини першої статті 111-13 Господарського процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України від 25 квітня 2012 року № 11-рп/2012: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-12.

276. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Багінського Артема Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 14-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про адміністративну відповідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Справа від 22.12.2010 р № 1-34/2010: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. zakon3.rada.gov.ua/laws.

277. Рішення Конституційного Суду України України від 12 липня 2011 року N 9-рп/2011 у справі за конституційними поданнями 54 народних депутатів України та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-11.

278. Рішення Одеського апеляційного адміністративного суду від 13 листопада 2012 р. Справа № 2-а-5069/11/2170: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27506246.

279. Рішення Ради суддів України «Про затвердження Положення про автоматизовану систему документообігу суду» від 26.11.2010 р. № 30: // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.rsu.court.gov.ua/rsu/rishennya/rishennyaupdate/. – розділ ІІ.

280. Рішення суддів України «Щодо мобілізації судів та працівників апарату судів» від 08.08.2014 р. № 15: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.vnm.vn.court.gov.ua/sud0232/124077.

281. Рішення суду у справі за конституційним зверненням гр. Касьяненка Б. П. щодо офіційного тлумачення положень п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України, ч. 2 ст. 383 Кримінально-процесуального кодексу України від 11.12.2007 року № 11-рп/2007: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/va11p7107.

282. Роженко Д. В. Касаційний розгляд адміністративної справи в порядку письмового провадження / Роженко Д. В. // Вісник Вищої ради юстиції. – 2013. – № 3(15). – С. 48.

283. Роженко Д. В. Особливості судового розгляду адміністративної справи в порядку письмового провадження / Роженко Д. В. //Вісник НААУ. – 2014. – № 6. – С. 504.

284. Роженко Д. В. Підготовче провадження та його значення для судового розгляду адміністративної справи в порядку письмового провадження // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия «Юридические науки». – Т. 26 (65). – 2013. – № 2-1. – (Ч. 2). – С. 92–99.

285. Роженко Д. В. Порядок апеляційного розгляду адміністративної справи в письмовому проваджені / Роженко Д. В. // Публічне право. – 2013. – № 4. – С. 260–266.

286. Розпорядження Вищого адміністративного суду України «Про відновлення роботи Луганського окружного адміністративного суду» від 27.03.2015 р. № 70: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0070760-15. – п. 3.

287. Розпорядження Вищого адміністративного суду України «Про відновлення роботи Донецького окружного адміністративного суду по здійсненню правосуддя у зв’язку із зміною місцезнаходження суду» від 15.12.2014 р. № 262: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0262760-14. – п. 2.

288. Розпорядження Вищого адміністративного суду України «Про забезпечення розгляду адміністративних справ, підсудних адміністративним судам, розташованим у районі проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 р. № 193 (розпорядження втратило чинність на підставі розпорядження Вищого адміністративного суду від 27.03.2015 р. № 70): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon4.rada.gov.ua/laws.

289. Романюк Р. Б. Проблемні питання правового регулювання відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в Україні: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom11/46.pdf.

290. Романюк Я. Забезпечення єдності судової практики Верховним Судом України: реформа потребує продовження: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf.

291. Русанова В. Б. Оскарження в суді постанов у справах про адміністративні правопорушення: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В. Б. Русанова – Харків, 2015. – С. 200.

292. Рустамова С. М. Административная юстиция в России в пореформенный период и в первые десятилетия 20 века: историко-правовой аспект: [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/30_NNM_2010/Pravo/71719.doc.htm.

293. Салищева Н. Г. Административный процесс в СРСР. – М., 1964. – 158 c.

294. Салищева Н. Г. Гражданин и административная юрисдикция в СССР. – М.: Наука, 1970. – 164 c.

295. Сердюк В. В. Верховний Суд України і реформування системи правосуддя: організаційно-правовий аспект / В. В. Сердюк // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 6 (118). – С. 35–41.

296. Сердюк В. В. Здійснення права на судовий захист у Верховному Суді України / В. В. Сердюк // Вісн. Верхов. Суду України. – 2006. – № 8. – С. 37–41.

297. Сердюк В. В. Правовий статус Верховного Суду України в системі судової влади: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.10. / В. В. Сердюк. – Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 38 с.

298. Сірий М. Система перегляду судових рішень в Україні: погляд у майбутнє / Сірий М. // Юридичний журнал, 2003. – № 3.

299. Скакун О. Ф. Теория государства и права. – Харьков.: Консум: Универ. внутр. дел. – 2000. – 704 с.

300. Скоковська Я. П. Організаційно-правові засади діяльності архівного підрозділу суду / Скоковська Я. П. // Судова апеляція. – 2009. – № 3 (16). – С. 130.

301. Сліпченко В. І. Апеляційне провадження в системі кримінально-процесуальних стадій: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. / В. І. Сліпченко. – Київський національний університет внутрішніх справ, – Київ, 2007. – С. 19.

302. Сліпченко В. І. Апеляційне провадження в системі кримінально-процесуальних стадій: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. / В. І. Сліпченко. – Запоріжжя, 2007. – С. 237.

303. Словник іншомовних слів: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www http://poiskslov.com/word.

304. Смокович М. Судова влада: місце в суспільстві та судовий контроль // Юридична Україна. – № 10. – 2012. – С. 99–107.

305. Собовий О. М. Правовий статус судді в адміністративно-деліктному провадженні: автореф. дис.. канд. юрид. наук: 12.00.07 /О. М. Собовий; Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – С. 24.

306. Собрание узаконений и распоряжений правительства. – 1917. – Отдел 1. – № 11. – Ст. 68.

307. Советский гражданский процесс: Учебник ( Под ред. К. И. Комиссарова, В. М. Семенова. – М., 1988. – 480 с.

308. Соловьев И. Ф. Правосудность приговора в уголовном процесе РФ: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09 / И.Ф. Соловьев. – Воронеж, 1992. – 21 с.

309. Сорочко Є. О. Інститут оскарження в адміністративно-деліктному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Є. О. Сорочко – Київ, 2012. – С. 21.

310. Сорочко Є. О. Історичні аспекти формування і розвитку інституту оскарження в адміністративно-деліктному процесі. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – № 1. – 2012. – С. 72–76.

311. Справа № 2н-312/2010; справа № 2н-806/515/13-а: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. govuadocs.com.ua/docs/.../index-366342.html.

312. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права: В 3 т. – М.: Норма, 2002. – Т. 1: История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. Объекты. – 728 с.

313. Статистична інформація про стан розгляду адміністративними судами заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у 2013 році – першому півріччі 2014 року: лист Управління вивчення судової практики та судової статистики від 10.11.2014 р. № 198/11/10-14: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. govuadocs.com.ua/docs/.../index-366342.html.

314. Статистичні дані про основні показники здійснення судочинства окружними, апеляційними адміністративними судами та Вищим адміністративним судом України за січень-жовтень 2015 року: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www.vasu.gov.ua/sudovapraktika/statistika.

315. Степанов С. В. Перегляд судових рішень господарських судів за нововиявленими обставинами: Монографія / С. В. Степанов. – Одеса: «Атлант», 2012. – 186 с.

316. Степанова Е. А. Апелляция в России: историко-правовой аспект и перспективы развития: /Степанова Елена Анатольевна: дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 1999. – 234 с.

317. Ступак О. Національні суди мають працювати так, щоб у громадян України не виникало необхідності звертатися до Європейського суду з прав людини: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/golovna_storinka/nacionalni_sudi_majut_pracjuvati.

318. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B. C. Ковальський (керівник авт. колективу), В. Т. Білоус, С. Е. Демський та ін.; (Відп. ред. Я. М. Кондратьєв. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 320 с.

319. Сушко Л. П. Організаційно-правові засади здійснення судового контролю в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 /Л. П. Сушко. – Київ, 2009. – С. 197.

320. Таликін Є. А. Зміст поняття «правосуддя» у контексті функцій господарського суду // Українські наукові записки. – 2011. – № 4 (40). – С. 164–169.

321. Тарасов И. Т. Лекции по полицейскому (административному) праву. – М. – 1910. – Т. 2 – С. 240-241.

322. Татаров О. Ю. Відновлення провадження та проведення розслідування у справі за нововиявленими обставинами: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / О. Ю. Татаров. – Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2007. – 225 с.

323. Татаров О. Ю. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в кримінальному судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – / О. Ю. Татаров. – К., 2007. – 21 с.

324. Тимошенко О. А.. Касаційне провадження в цивільному процесі України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. /О. А. Тимошенко. – Київ, 2012. – 229 с.

325. Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс: полный курс / Ю. А. Тихомиров. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: Изд-во М. Ю. Тихомирова, 2008. – 696 с.

326. Ткачук О. С. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування / О. С. Ткачук // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – № 2(11). – С. 108–117.

327. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германии. – М.: Манускрипт, 1994. – 204 с.

328. Уголовный процесс: Учебник ( Под ред. И. Л. Петрухина. – М.: ПБОЮЛ Грачев С. М., 2001. – 520 с.

329. Узагальнений науково-консультативний висновок Науково-консультативної ради при вищому адміністративному суді України «Щодо прийняття апеляційної скарги після спливу одного року з моменту оголошення оскаржуваного судового рішення»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.vasu.gov.ua/nkr/pravovi_vusnovky/kasu189.

330. Узагальнення Одеського апеляційного адміністративного суду від 28.07.2014 р. № 994/2/14-14: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. www.vasu.gov.ua/.../uzagalnenna_novoviyavle.

331. Узагальнення практики застосування положень Конституції України, КАС України та іншого законодавства щодо участі в адміністративному судочинстві прокурора та органів прокуратури: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www.vaas.gov.ua/files/jurisprudence.

332. Узагальнення судової практики застосування адміністративними судами першої інстанції глав 1-4 розділу ІІІ Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду та вирішення адміністративних справ у 2013 році. Вінницький апеляційний адміністративний суд: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.vaas.gov.ua/files/jurisprudence/yzagalnenna/216.

333. Узагальнення судової практики застосування апеляційними адміністративними судами впродовж 2013-першого півріччя 2014 років положень Глави 1 Розділу 4 КАСУ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.vaas.gov.ua/files/jurisprudence/yzagalnenna/964.

334. Узагальнення судової практики застосування апеляційними адміністративними судами впродовж 2013 першого півріччя 2014 років положень глави 1 розділу IV Кодексу адміністративного судочинства України. Вінницький апеляційний адміністративний суд: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vaas.gov.ua/files.964.

335. Узагальнення судової практики причин скасування та заміни Вінницьким апеляційним адміністративним судом ухвал Хмельницького окружного адміністративного суду, постановлених в період з 01.01.2013р. по 01.08.2013 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. apladm.lv.court.gov.ua›…uzah_2013_1pivr_zakarp.doc.

336. Указ Президента України «Про внесення змін до мережі адміністративних судів України» від 12.11.2014 р. № 866/2014: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon0.rada.gov.ua/laws/show/866/2014.

337. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14.04.2014 р. № 405/2014: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zakon1.rada.gov.ua/laws/show/405/2014.

338. Ульмер М. М. Касаційне провадження в адміністративному судочинстві: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. / М. М. Ульмер. – Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ, 2014. – 237 с.

339. Ухвала апеляційного адміністративного суду Сумської області від 05 жовтня 2012 року. Справа № 2-а-3163/09: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.reyestr.court.gov.ua/Review/26880932.

340. Ухвала Бахмацького районного суду Чернігівської області від 26.02.2014 – 37348871: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. www.vasu.gov.ua/.../uzagalnenna_novoviyavle.

341. Ухвала Вищого адміністративного суду у справі від 14 березня 2016 року № 800/114/16: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/56552868.

342. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 02.01.2015 року № К/800/68017/14: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua.

343. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 02.01.2015 року № К/800/67651/14: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua.

344. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 02.01.2015 року № К/800/57923/14: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua.

345. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 02.01.2015 року № К/800/67824/14: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua.

346. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 10.02.2016 року № К/800/59601/14: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua.

347. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 11 серпня 2015 року у справі К/800/32316/14: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/48368236.

348. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 11 січня 2016 року у справі № 2а-2839/11/0107: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.reyestr.court.gov.ua/Review.

349. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 24 листопада 2015 року у справі К/800/5141/14: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. reyestr.court.gov.ua/Review.eyestr.court.gov.ua/Review/53866495.

350. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 24.09.2015 р. у справі К/800/37918/14: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. reyestr.court.gov.ua/Review/52262076.

351. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 30 жовтня 2015 року у справі К/800/12288/14: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. reyestr.court.gov.ua/Review/54899621.

352. Ухвала Вінницького апеляційного адміністративного суду від 03.07.2013 – 33945317: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. govuadocs.com.ua/docs/.../index-366342.html.

353. Ухвала Вінницького окружного адміністративного суду від 12 січня 2016 р. Справа № 2-а-1583/08: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review.

354. Ухвала Волинського окружного адміністративного суду від 03 червня 2013 року // Узагальнення Львівського апеляційного адміністративного суду від 10 вересня 2014 року № К2060/14: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. www.vasu.gov.ua.

355. Ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду від 07 квітня 2015 р. Справа № 805/2387/14: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.reyestr.court.gov.ua/Review.

356. Ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду від 08 липня 2015 року. Справа № 805/3995/14: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.reyestr.court.gov.ua/Review.

357. Ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду від 24 грудня 2014 р. Справа № 264/5950/14-а: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/42000640.

358. Ухвала Житомирського апеляційного адміністративного суду від 03.03.2014 – 37429420: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. govuadocs.com.ua/docs/.../index-366342.html.

359. Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 23.04.2013 – 30931042: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. govuadocs.com.ua/docs/.../index-366342.html.

360. Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 30.09.2013 – 33882828: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011760-13.

361. Ухвала Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 01.08.2013 – 32947962: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. www.vasu.gov.ua/.../uzagalnenna_novoviyavle.

362. Ухвала Конституційного суду України вiд 14 жовтня 1997 року № 44: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/vz44u710-97.

363. Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини другої статті 38 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", пункту 2 частини першої статті 400-12 Кримінально-процесуального кодексу України, частини третьої статті 8 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статей 2, 10 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 21 вересня 2011 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v042u710-11.

364. Ухвала Луганського окружного адміністративного суду від 12.05.2015 р. Справа № 812/9590/13-а: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.reyestr.court.gov.ua/Review.

365. Ухвала Окружного адміністративного суду м. Києва від 26.02.2014 – 37336406: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.taxlink.ua/ua/court/138.htm.

366. Ухвала Окружного адміністративного суду м. Києва від 16.09.2014 р. у справі № 826/18376/13-а: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.oask.gov.ua/node/277.

367. Ухвала Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29.05.2013 – 31457459: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. govuadocs.com.ua/docs/.../index-366342.html.

368. Ухвала Харківського апеляційного адміністративного суду від 08.07.2014 – 39762353: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. govuadocs.com.ua/docs/.../index-366342.html.

369. Ухвали Полтавського окружного адміністративного суду від 29.11.2013 – 35649501 та від 06.06.2014 – 39891785: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. govuadocs.com.ua/docs/.../index-366342.html.

370. Фанштейн К. Доступ до правосуддя під час АТО. Закон є, проблеми залишаються. / Фанштейн К. // Юридичний вісник України – 2015. – № 3 (24-30 січня) – С. 13.

371. Фурса С. Я. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: в 2-х т. / Фурса С. Я., Фурса Є. І., Щербак С. В.; (За заг. ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець «Фурса С. Я.» ; КНТ, 2006. – 916 с.

372. Хотенець В. М. Апеляційне провадження // Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України. – Харків, 2002. – С. 75–90.

373. Хотенець П. В. Форми реалізації функції судового контролю в господарському судочинстві: [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.hr.arbitr.gov.ua/sud5023/publication/88503.

374. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України / В. В. Комаров. – Х.: Право, 2012. – 624 с.

375. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. Вищ. навч. закл. – К.: Ін Юре, 2005. – 624 с.

376. Цивільний процес України: Академічний курс: Підруч. для студ . юрид. спец. вищ. навч. закл. ( За ред. С. Я. Фурси]. – К.: Вид-во Фурса С. Я.; КНТ, 2009.

377. Цивільний процес України: Підручник (За ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої). – К.: Істина, 2011. – 536 с.

378. Цивільний процес: Навч. пос. /А. В. Андрушко, Ю. В. Білоусов, Р. О. Стефанчук, О. І. Угриновська та ін.; (За ред. Ю. В. Білоусова). – К.: Прецедент, 2006. – 293 с.

379. Цивільний процес: Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 696 с.

380. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV (з подальшими змінами) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492.

381. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар ( За ред. В. В. Комарова). – Х.: Одіссей, 2001. – 807 с.

382. Чепурнова Н. М. Судебный контроль в Российской Федерации: проблемы методологии теории и государственно-правовой практики / Н. М. Чепурнова. – Ростов-на-Дону: Изд-во Северо-Кавказского науч. центра высшей школы, 1999. – 222 с.

383. Чепурнова Н. М. Судебный контроль как вид государственной деятельности государства / Н. М. Чепурнова, Е. А. Дюкова // Российский судья. – 2007. – № 10. – С. 16–18.

384. Чернушенко Є. А. Апеляційне оскарження в цивільному процесі України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. / Є. А. Чернушенко. – Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2003. – 212 с.

385. Четвернин В. А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию / В. А. Четвернин. – М.: ИГП РАН, 1993. – 142 с.

386. Чупринська Є. Процесуальні повноваження верховного суду у кримінальному провадженні: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe.

387. Чупринська Є. М. Правова природа розгляду Верховним Судом України судових рішень у кримінальних справах: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. / Є. М. Чупринська. – Київ, 2015. – 235 с.

388. Шевчук П. І., Кривенко В. В. Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень (коментар цивільного процесуального законодавства) / П. І. Шевчук, В. В. Кривенко. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. – 80 с.

389. Шиманович О. М. Відновлення втраченого судового провадження у цивільному процесі // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского // Серия « Юридические науки». – 2011 г. – Т. 24 (63). – № 1. – С. 90–97.

390. Штелик С. П. Організаційно-правові аспекти інстанційної побудови системи судів загальної юрисдикції: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / С. П. Штелик – Київ. – 2011. – 20 с.

391. Штелик С. П. Про окремі аспекти розвитку інституту судових інстанцій на теренах України до судової реформи 1864 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-2/11sspr1r.pdf.

392. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України. Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. – К: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2005. – 624 с.

393. Штефан О. О. Цивільне процесуальне право України: Підручник для вузів / О. О. Штефан. – Київ: Юрінком Інтер, 2009. – С. 293-294.

394. Штогун С. Г. Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Штогун Сергій Григорович. – Х., 2004. – 205 с.

395. Щодо перевищення розумних строків розгляду справ: Лист Верховного Суду України від 25.01.2006 року № 1-5/45 // Закон і Бізнес. – 2006. – № 6.

396. Щорічний звіт про результати діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2014 році: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.old.minjust.gov.ua.

397. Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. А. Я. Сухарев. – М.: Сов. энцикл., 1984. – 415 с.

398. Юридична енциклопедія. – К.: “Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана”, 2002. – 717 с.

399. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків: У 3 т.( Редкол.: П. С. Сохань (відп. ред.) та ін.) – К.: Наук. думка, 1990-1991. – Т. 1. – С. 194–197.

<< | >>
Источник: КАЙДАШЕВ РОМАН ПЕТРОВИЧ. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ 2016. 2016

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -