<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Адміністративне право. Академічний курс: підруч.: у двох томах. - Т. 2. Особлива частина / [ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін.]. - К. : ТОВ „Вид. „Юридична думка”, 2009.

- 600 с.

2. Андрейцев В. І. Екологічне право та проблеми екологічної безпеки / В.І. Андрейцев // Радянське право. - 1990. - № 4. - C. 34-38.

3. Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади України : автореф. дис. докт. юрид. наук: 12.00.07 / Андрійко Ольга Федорівна. - К., 1999. - 35 с.

4. Арутюнян Д. А. Державний контроль у сфері ведення лісового господарства в Україні: теоретико-правові засади дослідження / Д. А. Арутюнян // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - 2016. - Вип. 5. - Т. 2. - С. 7-11.

5. Арутюнян Д. А. Історико-правові аспекти розвитку державного контролю у сфері ведення лісового господарства в Україні / Д. А. Арутюнян // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2016. - Вип.5. - С. 41-45.

6. Арутюнян Д. А. Адміністративно-правове регулювання

державного контролю у сфері ведення лісового господарства в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / Д. А. Арутюнян // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - № 6. - С. 12-18.

7. Арутюнян Д. А. Адміністративно-правове регулювання

контрольно-наглядової діяльності у сфері ведення лісового господарства: зарубіжний досвід / Д. А. Арутюнян // Jumalul juridic national: teorie §i practica. - 2016. - Вип. 6. - С. 35-38.

8. Арутюнян Д. А. Функціональні принципи державного контролю у сфері ведення лісового господарства України (адміністративно-правовий аспект) / Д. А. Арутюнян // Розвиток Української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 1 березня 2017 року: тези доповіді. - К., - 2017. - С. 7-9.

9.

Арутюнян Д. А. До питання принципів контрольно-наглядової діяльності у лісовому господарстві України. Модернізація правових інститутів: вимоги часу / Д. А. Арутюнян // Міжнародна юридична науково- практична конференція, м. Київ, 8 грудня 2016 року: тези доповіді. - К., - 2016. - С. 10-14.

10. Бакай О. О. Правове забезпечення екологічного прогнозування : : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Бакай Олексій Олексійович. - Х., 2001. - 20 с.

11. Басай О. В. Контроль у галузі охорони, використання і відтворення рослинного світу / О. В. Басай // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 60. - С. 522-528. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_60_74.

12. Бистрик Г. М. Контрольно-наглядова діяльність як форма правової діяльності органів державної влади // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2009. - С. 115-123.

13. Блошенко Е. Є. Становлення та розвиток законодавства в сфері використання рослинного світу / Е.Є. Блошенко // Проблеми законності. - № 126. - 2014. - С. 1-2.

14. Бондар О. Г. Проблеми створення та діяльності Державної інспекції сільського господарства України / О. Г. Бондар // Вісник Запорізького національного університету: Юридичні науки. - 4 (2011). - 9296.

15. Бондар О. Г. Поняття контрольно-наглядової діяльності як основа дослідження контрольно-наглядової діяльності у сільському господарстві / О.Г. Бондар // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 1. - С. 251-256.

16. Борейко В. Е. История охраны природы Украины (X век 1980 г.) /

В. Е. Борейко. - К.: Киевский эколого-культурный центр, 2001. - 542 с.

17. Быковский В. К. Использование лесов в Российской Федерации: правовое регулирование [Електронний ресурс] / В. К. Быковский. - М. : Волтерс Клувер. - 2009. - Режим доступу: http://www.booksite.ru/funtext/byuk/ ovs/kiy/index.htm.

18. Васильев П. В. Экономика лесного хозяйства / П. В. Васильев. - М-Л.: Гослебумиздат, 1959.

- 203 с.

19. Вікіпедія : вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Контроль#cite_note-10.

20. Віхров О. П. Організаційно-господарські зобов’язання з контролю (нагляду) за господарською діяльністю / О. П. Віхров // Вісник Інституту економіко-правових досліджень НАН України. - 2011. - № 1. - С. 77-82.

21. Всесвітня Хартія природи: Міжнародний документ від 01.01.1982

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon0 .rada. gov.ua/laws/show/995_453

22. Водний кодекс України : Закон України від 06.06.1995 № 213/95-

ВР [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/213/95-вр.

23. Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Гаращук Володимир Миколайович. - Х., 2003. - 35 c.

24. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні [монографія] / В. М. Гаращук. - Х. : Фоліо, 2002. - 176 с.

25. Гвоздик П. О. Джерела екологічного права України: монографія / за редакцією Н. Р. Малишевої. - К.: Алерта, 2012. - 304 с.

26. Гетьман А. П. Процесуальний порядок здійснення екологічного контролю / А. П. Гетьман // Екологічний контроль : питання теорії і

практики. - Київ, 1999. - С. 17-31.

27. Гиренко І. В. Правова охорона рослинного світу України : автореф. дис. докт. юрид. наук : 12.00.06 / Гиренко Інна Володимирівна. - Х., 2016. - 40 с.

28. Гиренко І. В. Правова охорона рослинного світу України: сучасна парадигма : [монографія] / І. В. Гиренко; за заг. ред. В. І. Семчика. - К. : НУБіП України, 2014. - 433 с.

29. Голиченков А. К. Экологический контроль : теорія, практика правового регулирования. - М.: Изд-во МГУ, 1991. - 136 с..

30. Головкін О. В. Загальнотеоретичні засади організації екологічного контролю / О.

В. Головкін // Вісник прокуратури. - № 8 (110). - 2010. - С. 106-113.

31. Головкін О.В. Державний контроль і нагляд у сфері охорони довкілля як складова екологічної політики України / О. В. Головкін // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 4. - с. 290-293.

32. Головкін О.В. Теоретико-правові аспекти регулювання системи державного контролю і нагляду у галузі охорони довкілля в Україні / О. В. Головкін // Публічне право. - 2012. - № 3 (7). - С. 212-217.

33. Головко А. А. Особливості планування як функції управління лісами та лісовим господарством / А. А. Головко. М. В. Січ // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. - 2012. - Вип. 22.9. - С. 80-85.

34. Горбовой В. Ф. Предмет и система советского лесного права / В. Ф. Горбовой. - Красноярск : Изд-во Красноярск. ун-та, 1984. - 144 с.

35. Горшенев В. М Контроль как правовая форма деятельности / [Горшенев В. М Шахов И. Б.]. - М., - 1987. - С. 23-35.

36. Гулик Г. С. Основні еколого-економічні передумови правового регулювання лісокористування в Україні / Г. С. Гулик // Науковий вісник НЛТУ України. - 2011. - Вип. 21.13. - С. 107-112.

37. Дейнека А. М. Методологія управління лісовим господарством на еколого-економічних засадах: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.06 / А. М. Дейнека. - Л., 2010. - 37 с.

38. Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку : Міжнародний документ від 14.06.1982 [Електронний ресурс]/ Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу : http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/ 995_455.

39. Державна цільова екологічна програма проведення моніторингу навколишнього природного середовища, затверджена Постановою КМ України від 05.12.2007 № 1376 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1376-2007-n.

40. Державне управління : європейські стандарти, досвід та адміністративне право / Авер’янов В.

Б., Дерець В. А. Школик А. М. та ін.; [за заг ред. В. Б. Авер’янова]. - К.: Юстініан, 2007. - 288 с.

41. Джуган В. О. Екологічний контроль як функція управління використанням та охороною вод в Україні / В. О. Джуган // Держава і право. Юридичні і політичні науки : Збірник наукових праць. - 2009. - Вип. 43. - С.420-426.

42. Директива Ради (ЕЄС) № 926/93 від 1 квітня 1993 року про внесення змін до Директиви (ЄЕС) № 1696/87 щодо правил застосування Директиви Ради (ЕЄС) № 3528/86 про захист лісів, що належать Співтовариству від атмосферних забруднень // OBL. - № 100. - 1993. - р. 1.

43. Діденко Т. І. Становлення та розвиток екологічного

законодавства України : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Діденко Тетяна Іллівна. - Запоріжжя, 201 1. - 21 с.

44. Дребот О. І. Ліси та лісівництво в Україні : стан і економічні наслідки землекористування у дзеркалі часу [Електронний ресурс] / О. І. Дребот, А. М. Бобко // Економіка України. - 2015. - № 1. - С. 82-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2015_1_7.

45. Дубович І. А. Теоретико-методологічні та практичні засади вдосконалення системи управління лісовим господарством України / І. А. Дубович, Г. М. Лесюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2016. - Вип. 17. - Ч. І. - С. 100-103. - (Серія „Економічні науки”).

46. Єдинак Т. С. Контроль як функція державного управління: сутність та класифікація / Т. С. Єдинак, О. В. Павлишен // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2011. - № 1. - С. 12 - 18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2011_1_2.

47. Екологічний контроль : питання теорії і практики / кол. авторів. [за ред. Шемшученка Ю. С., Малишевої Н. Р.]: - К. - 1999. - 100 с.

48. Екологічне право України: навчальний посібник / [Баб’як О.С., Біленчук П. Д., Чирва Ю. О.]. - К.: Атіка, 2000. - с. 55.

49. Екологічне право України. Академічний курс: підручник / кол. авторів ; [за заг.ред. Ю.С. Шемшученка]. - К. : Юридична думка, 2005.

- 848 с.

50. Екологічне право України : підручник / кол. авторів ; [за ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги]. - Х.: Право, 2009. - 328 с.

51. Екологічне право України. Особлива частина : навч. посібник / [О. М. Шумило, В. А. Зуєв, І. В. Бригадир, І. В. Шеховцов]; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К.: ЦУЛ, 2013. - 432 с.

52. Екологічне право : підручник / кол. авторів ; [за ред. А.П. Гетьмана]. - Х.: Право, 2014. - 432 с.

53. Елистратовъ А. И. Основныя начала административнаго права / Елистратовъ А. И. - Изд. 2-е, исправл. и доп. - Москва : Изданіе Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, 1917. - 294 с.

54. Ерофеев Б. В. Экологическое право России : учебник. - М.: 1996. - С. 270.

55. Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки [Електронний ресурс] /

Мінагрополітики України / Офіційний сайт Мінагрополітики України. - Режим доступу : http://minagro.gov.ua/themes/garland/pdf/

8.3. %20Basic%20materials%20 UKR.pdf

56. Законодавче регулювання у сфері незаконних рубок деревини [Електронний ресурс] / Веб-сайт Екологічно-гуманітарного об’єднання Зелений Світ (ЕГО „Зелений Світ”). - Режим доступу: http://greenworld.in.ua/ abbout/publication/1325152034.

57. Законы России [Електронний ресурс] / Официальный сайт Законодательства России. - Режим доступу: http://www.lawrussia.ru/texts/ legal_346/doc346a498x887.htm.

58. Заржицький О. С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) : [монографія] / О. С. Заржицький. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - 200 с.

59. Земельне право України: підручн. / кол. авторів ; [за ред. В. І. Семчика, П. Ф.Кулинича]. - К.: Ін Юре, 2001. - 424 с.

60. Ібатуллін Ш. І. Шляхи вдосконалення управління лісовими ресурсами / Ш. І. Ібатуллін, М. М. Бокоч, О. В. Сакаль // Сучасний менеджмент і економічний розвиток. Концепція соціальної відповідальності бізнесу / матеріали постійно діючої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1 березня - 31 серпня 2013 р. - Суми : СумДУ, 2013. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/ 123456789/42374?mode=full.

61. Кичилюк Т. С. Державний контроль за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кичилюк Тетяна Станіславівна. - К., 2007. - 21 с.

62. Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату: Міжнародний документ від 11.12.1997 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_801.

63. Кобецька Н. Р. Екологічне право України: навч. посібник / Н. Р.

Кобецька. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 352 с.

64. Коваль Л. В. Адміністративне право : навч. посіб. / Л. В. Коваль. - К. : „Вид. „Вентурі”. - 1997. - 207 с.

65. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон

України 07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/80731-10.

66. Козачук О. А. Інституційний розвиток та формування державних органів влади в сфері лісової охорони : історико-правовий аспект / О. А. Козачук // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 1. - С. 142144.

67. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к / 96-ВР

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon 1 .rada. gov.ua/laws/.

68. Конституции зарубежных стран: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония : учеб. пособие / [сост. сб. пер., авт. введ. и вступ. ст. В. В. Маклаков]. - 8-е изд., исправл. и доп. - М. : Инфотропик Медиа, 2012. - 640 с.

69. Концепція Державної програми проведення моніторингу

навколишнього природного середовища, схвалена Розпорядженням КМ України від 31.12.2004 № 992-р [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http://zakon4 .rada. gov.ua/ laws/show/992-2004-р.

70. Концепція реформування та розвитку лісового господарства, схвалена Розпорядженням КМ України від 18.04.2006 № 208-р. [Електронний ресурс] / КМ України / Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208-

2006-р.

71. Концепція реформування лісового та мисливського господарства України [Електронний ресурс] / Державне агентство лісових ресурсів України / Офіційний сайт Державного агентства лісових ресурсів України. - Режим доступу : dklg.kmu.gov.ua/forest/document/148324; /conception.pdf.

72. Концепція реформування системи державного

природоохоронного контролю (проект) [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Мінагрополітики. - Режим доступу:

http: //www.menr.gov.ua/public/discussion/5364-kontseptsiya-reformuvannia- systemy-derzhavnoho-nahliadu-kontroliu-u-sferi-okhorony-navkolyshnoho- seredovyshcha-v-ukraini-2.

73. Косенко О. Правові аспекти здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності [Електронний ресурс] / О. Косенко. - Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/24659.

74. Костицький В.В. Екологічне право України [Текст]: Підручник, - Дрогобич: Коло, 2012. - 360 с.

75. Краснова М. В. Поняття та юридичні ознаки екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю: Навчальний посібник / Краснова М.В., Позняк Е.В., Коваленко Т.О., та ін. (за ред. Краснової М.В.). - К.: Алерта, 2012. - С. 26-33.

76. Краснова М. В. Правове забезпечення контролю за використанням, охороною, відновленням, захистом лісів та рослинного світу // Правові форми екологічного контролю: Навчальний посібник / Краснова М.В., Позняк Е.В., Коваленко Т.О., та ін. (за ред. Краснової М.В.). - К.: Алерта, 2012. - С. 445-454.

77. Курило В. І. Правове становище сільськогосподарських інспекцій : проблеми удосконалення / В. І. Курило // Право України. - 1999. - № 6. - С. 87-89.

78. Курило В. І. Земельні інспекції як органи адміністративної юрисдикції / В. І. Курило, В. К. Шкарупа // Вісник Донецького юридичного інституту МВС України. - 2005. - № 2. - С. 119-124.

79. Курило В. І. Місце Держземінспекцій у системі органів управління земельними ресурсами / Курило В. І. // Управління земельними ресурсами в контексті стратегії сталого розвитку : Матеріали круглого столу НАУ і ЛАДУ. - Львів: НВФ «Українські технології», 2005. - С. 322-323.

80. Курило В. І. Адміністративні правочини у сільському

господарстві України : сучасна парадигма : монографія / Курило В. І.; [за заг. ред. В. К. Шкарупи]. - К. : Магістр - ХХІ сторіччя, 2007. - 312 с.

81. Курило В. І. Особливості адміністративно-юрисдикційної

діяльності контрольно-інспекційних органів у сфері охорони навколишнього природного середовища (в аспекті охорони земель) / В. І. Курило, Ю. В. Іщук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право. - № 173 (3). - 2012. - 174-184.

82. Курило В. І., Арутюнян Д. А. Сутність та зміст поняття

«державний контроль у сфері ведення лісового господарства України» : адміністративно-правовий аспект / В. І. Курило, Д. А. Арутюнян // Вісник Запорізького національного університету : Юридичні науки. - Запоріжжя, - 2016. - № 1. - С. 83-90.

83. Лавров В. В. Методологія сталого розвитку лісової галузі

України : теорія і практика : автореф. дис. д-ра. с.-г. наук : 03.00.16 / Лавров Віталій Васильович. - К., 2009. - 44 с.

84. Лазаренко Я. Розвиток лісового законодавства України / Я. Лазаренко // Право України. - 2003. - № 2. - С. 131-135.

85. Легеза Ю. О. Шляхи удосконалення контрольної діяльності в аграрно-промисловому комплексі України / Ю. О. Легеза // Митна справа. - № 5 (77). - 2011. - Ч 2. - С. 244-247.

86. Леньо Р. В. Перспективні напрями впровадження зарубіжного досвіду в систему управління лісовим господарством України [Електронний ресурс] / Р. В. Леньо. // Державне управління: теорія та практика. - 2012. - Вип. 2. - Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej16/index.htm.

87. Лесной кодекс РСФСР с постатейно-систематизированными материалами (законодательными и ведомственными постановлениями, инструкциями, правилами и циркулярами) на 1 января 1929 года : законы и законодательные акты / сост.: В. И. Соловьев, В. С. Колонтаев. - М. : Изд-во Наркомзема «Новая деревня», 1929. - 1312 с.

88. Ліпкан В. А. Контрольне право як атрибутний елемент української системи права / В. А. Ліпкан // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 8. - С. 7-10.

89. Лісове право Росії : короткий курс лекцій [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://studme.com.ua/1584072014663/pravo/ lesnoe_pravo_rossii.htm.

90. Лісовий кодекс України : Закон України від 21.01.1994 № 3852-

XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України / Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/3 852-12.

91. Лісопромисловий комплекс Фінляндської Республіки (інформаційна довідка) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: mfa.gov.ua/mediafiles/sites/rei/files/ .../Forestry.docx.

92. Логвиненко О. І. Лісоохоронна справа в Україні : історико- правовий аспект : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Логвиненко Олена Іванівна. - К., 2006. - 21 с.

93. Лозо В. I. Правові основи екологічної політики Європейського Союзу: автореф. дис. д-ра. юрид. наук : 12.00.06 / Лозо Вячеслав Іванович. - Х., 2010. - 34 с.

94. Лукомська І. Лісова пожежа як пусковий гачок для промислової

вирубки лісу [Електронний ресурс] / І. Лукомська, О. Нагорна. - Режим доступу : http://ua.racurs.ua/314-lisova-pojeja-yak-puskovyy-gachok-dlya-

promyslovoyi-vyrubky-lisu#comments.

95. Лук’янець Д. М. Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми правореалізації : автореф. дис. д-ра. юрид. наук : 12.00.07 / Лук’янець Дмитро Миколайович. -

К., 2007. - 39 с.

96. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посібник / В. Я. Малиновський. - [Вид. 2-ге]. - К. : Атіка, 2003. - 576 с.

97. Марфіна Н. В. Адміністративна відповідальність за порушення лісового законодавства : дис. канд.. юрид. наук : 12.00.07 / Марфіна Наталя В’ячеславівна. - К., 2007. - 214 с.

98. Маслова Я. І. Співвідношення понять «нагляд» і «контроль» у державному управлінні України / Я. І. Маслова // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 62. - С. 70-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_62_11.

99. Матчук С. В. Сутність державної політики по охороні лісових

ресурсів та її елементи [Електронний ресурс] / С. В. Матчук // Митна справа. - 2014. - № 3 (2). - С. 135-140. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j- pdf/Ms_2014_3 (2) 2 5.pdf.

100. Мендик Л. В. Відповідальність за порушення лісового законодавства: автореф. дис.. канд. юр. наук : 12.00.06 / Мендик Людмила Володимирівна. - К., 2009. - 20 с.

101. Знаменський Г. Л. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін. ; [за заг. ред. В. К. Мамутова]. - К. : Юринком Интер, 2004. - 688 с.

102. Непийвода В. П. Правове регулювання суспільних відносин щодо лісів у контексті сталого розвитку : автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06 / Непийвода Василь Петрович. - К., 2006. - 20 с.

103. Об утверждении Закона о лесах УССР : Постановление IV сессии ВУЦИК от 3 ноября 1923 г. - СУ УССР. - 1923. - № 46. - ст. 575.

104. Об утверждении Положения о государственной лесной охране Союза ССР : Постановление СНК СССР // СУ СССР. - № 51. - Ст. 426.

105. Панова Н. С. Адміністративно-правові засади розвитку державного управління в сучасній Україні : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Панова Наталя Сергіївна. - Одеса, 2008. - 21 с.

106. Печуляк В. П. Розвиток правового регулювання відносин у сфері лісового господарства України в період з 1917 по 1991 роки / В. П. Печуляк // Юридичний вісник. - 1 (22). - 2012. - С. 27-33.

107. Печуляк В. П. Перспективи розвитку державного управління у

сфері лісового господарства / В. П. Печуляк. // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2010. - № 4. - Режим

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2010_4_7.

108. Печуляк В. П. Новітні тенденції державного регулювання відносин у сфері лісового господарства: адміністративно-правові засади [Електронний ресурс] / В. П. Печуляк // Форум права. - 2013. - № 1. - С. 771776. - Режим доступу :http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.

109. Печуляк В.П. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері у лісового господарства / В.П. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 11. - С. 44-49.

110. Пімоненко Т. В. Закордонний досвід розвитку збалансованого лісового господарства / Т.В. Пімоненко, О. С. Денисенко // Економічні проблеми сталого розвитку : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О. В. Прокопенко, О. В. Люльова. - Суми : СумДУ, 2014. - Т. 1. - С.187-189.

111. Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля,

затверджене Наказом Мінприроди України від 27.02.2002. № 88,

зареєстроване в Мінюсті України 20.03.2002 за № 276/6564 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0276- 02.

112. Положення про Державне агентство лісових ресурсів, затверджене Постановою КМ України від 8.10.2014 № 521 [Електронний ресурс] / КМ України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/521- 2014-п.

113. Положення про Державну екологічну інспекцію України,

затверджене Указом Президента України від 13.04.2011 № 454/2011 [Електронний ресурс] / Президент України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/454/2011.

114. Положення про Міністерство екології та природних ресурсів

України (Мінприроди), затверджене Постановою КМ України від 21.01.2015 № 32 [Електронний ресурс] / КМ України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32-2015-п.

115. Попков М. Рубки леса в Украине : практика, теория, проблемы (тезисное изложение результатов полученных проектом ФЛЕГ) / М. Попков / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.lesovod.org.ua/webfm_send/114.

116. Пояснювальна записка до проекту Закону України про посилення державного контролю за використанням природних ресурсів, що перебувають у приватній власності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України : Законопроекти. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_ 1?pf3511=44985.

117. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно - правове забезпечення реалізації та захисту : монографія / кол. авт.; [за заг. ред. В. Б. Авер’янова]. - Д.: Ліра ЛТД, 2008. - 588 с.

118. Правова система : історія, стан та перспективи : у 5 т. / [за заг. ред. Ю. П. Битяка]. - Т. 2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. - Харків : Право, 2008. - 576 с.

119. Правова система : історія, стан та перспективи : у 5 т. : Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права / [за заг. ред. Ю. С. Шемшученка]. - Т. 4. - Х. : Право, 2008. - 480 с.

120. Правові засади діяльності громадських інспекторів з охорони

довкілля [Електронний ресурс]: Веб-сайт правозахисної організації: Екологія. Право. Людина/. - Режим доступу: http://www.epl.org.ua/people/prosvitnytska- diialnist-konsultatsii/derzhavne-upravlinnia-u-sferi-okhorony-dovkillia/449- hromadskyi-inspektor-z-okhorony-dovkillia

121. Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському союзі та в Україні / [Кол. авторів]; за заг. ред. В. Г. Дідика. - К., 2007. - 580 с.

122. Принципы лесоводства : Міжнародний документ від 14.06.1992

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/995_345.

123. Пріоритети державної політики щодо зниження забруднення навколишнього середовища: аналітична записка [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1823/.

124. Програма «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства та партнерства». Заходи, що планується здійснити в рамках програми FLEG-2 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fleg.org.ua/about- program/activity.

125. Про державний контроль за використанням та охороною земель : Закон України від 19.06.2003 № 963-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/963-15.

126. Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства : Указ Президента України від 07.02.2004 № 171/2004 [Електронний ресурс] / Президент України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 171/2004.

127. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22.07.1998 № 810/98 [Електронний ресурс] / Президент України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/.

128. Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів : Указ Президента України від 15.09.2003 № 1039/2003 [Електронний ресурс] / Президент України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1039/2003.

129. Про заходи щодо посилення державного контролю у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів : Указ Президента України від 05.01.2004 № 1/2004 [Електронний ресурс] / Президент України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/1/2004.

130. Про заходи щодо удосконалення державного контролю у сфері

охорони навколишнього природного середовища : Постанова КМ України від 19.07.2006 № 997 [Електронний ресурс] / КМ України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/997-2006-п.

131. Про екологічну мережу України : Закон України від 24.06.2004 №

1864-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/main/1864-15.

132. Про ліси в Українській Народній Республіці : Закон УНР від 26 січня 1919 р. // НТІ в лісовому господарстві «Закони про ліси України радянського періоду». - 2009 р. - № 4. - 63 с.

133. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики

України на період до 2020 року : Закон України від 21.12.2010 № 2818-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2 818-17.

134. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері

господарської діяльності : Закон України від 05.04.2007 № 877-V [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/877-16/parao43#o43.

135. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII : [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

136. Про природно-заповідний фонд : Закон України від 16.06.1992 № 2456-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/main/2456-12.

137. Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції

ООН про зміну клімату : Закон України від 4.02.2004 № 1430-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1430-15.

138. Про рослинний світ : Закон України від 9.04.1999 № 591-XIV

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/main/591-14.

139. Про тваринний світ : Закон України від 13.12.2001 № 2894-III

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу :

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2894-14.

140. Про охорону атмосферного повітря : Закон України від 16.10.1992 № 2707-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/main/2707-12.

141. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/3166-17/parao 194#o 194.

142. Проценко Л. Д. Збереження біорізноманіття в лісах. Гармонізація законодавства України та Європейського Союзу щодо природоохоронних територій / Л. Д. Проценко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.fleg.org.ua/.../Ukraine_Biodiversity_ Final_report_2014_Protsenko.doc.

143. Положення про державну лісову охорону СРСР, затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від 22.03.1950 № 1181 (із змінами та доповненнями на 30 квітня 1982 р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1181400-50.

144. Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства

України, затверджене Постановою КМ України від 25.11.2015 № 1119 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/! 119-2015-п.

145. Положення про державну лісову охорону, затвердженого Постановою КМ України від 16.09.2009 № 976 [Електронний ресурс] / КМ України // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/976-2009-п.

146. Положение о государственном контроле за состоянием, использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов, утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 30.04.1982 № 360 [Електронний ресурс] / Рада Міністрів СРСР // Офіційний сайт Верховної Ради України : Законодавство. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/v0360400-82.

147. Регламент Комісії (ЕС) № 804/94 від 11 квітня 1994 року щодо правил для застосування Регламенту Ради (ЄЕС) № 2158/92 стосовно

інформаційних систем про лісові пожежі // OJL. - № 93. - 1994. - р. 11-15.

148. Регламент Європейського Парламенту та Ради (CC) № 2152/2003 від 17 листопада 2003 року про моніторинг лісів та екологічну взаємодію у Співтоваристві (Forest Focus) // OJL. - № 324. - 2003. - р. 1-8.

149. Регламент Комісії (ЄС) № 1091/94 від 29 квітня 1994 року щодо правил імплементації Регламенту Ради (ЄЕС) № 3528/86 про захист лісів Співтовариства від атмосферних забруднень // OBL. - № 125. - 1994. - р. 1.

150. Резолюція Ради від 15 грудня 1998 року відносно Стратегії лісівництва в Європейському Союзі (1999/C 56/01) [Електронний ресурс] / Міністерство юстиції України // Офіційний сайт Міністерства юстиції України : - Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/45875.

151. Редько Г. И. История лесного хозяйства России / Г. И. Редько, Н. Г. Редько. - М. : Изд-во МГУЛ, 2002. - 438 с.

152. Реформу системи державного природоохоронного нагляду обговорили на міжнародному форумі [Електронний ресурс] Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. - Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/press-center/news/150-news28/5389-reformu-systemy- derzhavnoho-pryrodookhoronnoho-nahliadu-obhovoryly-na-mizhnarodnomu- forumi.

153. Рябець К. А. Екологічне право України : навч. пос. / К. А. Рябець. - К.: Центр учб. літ-ри, 2009. - 438 с.

154. Санітарні правила в лісах України, затверджені постановою КМ України від 27.07.1995 № 555 (в редакції Постанови КМ України від 26.10.2016 № 756 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/555-95-%D0%BF.

155. Сборник нормативных материалов по лесному хозяйству / Л. Е. Михайлов, А. Б. Бронина. - М. : Лесн. пром-сть, 1984. - 317 с.

156. Світличний О. П. Адміністративні правовідносини у галузі земельних ресурсів України : проблеми теорії та практики правозастосування : [монографія] / О. П. Світличний / За заг. ред. професора В. І. Курила. - Донецьк : Державне видавництво «Донбас», 2011. - 410 с.

157. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. - [3-тє вид]. - К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. - 524 с.

158. Сертифікація системи ведення лісового господарства. Принципи, критерії та індикатори : Стандарт організацій України 02.0-33692178001:2008 [Електронний ресурс]. - К., 2008. - 36 с. - Режим доступу : http: //sfmu.org.ua/FSC.pdf.

159. Сторожук В. Ф. Порівняльний аналіз лісового законодавства України та пов’язаних з ним правових актів на відповідність до законодавчої бази Європейського Союзу з питань сталого управління лісами [Електронний ресурс] / В. Ф. Сторожук. - К., 2010. - 81 с. - Режим доступу : http://www.fleg.org.ua/.../4.02.02.Comparative Analisys_of_F orest_Legislation_ Ukraine.pdf.

160. Сторчоус О. Удосконалення юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства та протидія обігу незаконно добутих лісових ресурсів: рекомендації щодо внесення змін у законодавство [Електронний ресурс] / О. Старчоус. - К., 2016. - Режим доступу: http://www.lesovod.org.ua/node/28748.

161. Створення інтегрованої електронної системи екологічної інформації [Електронний ресурс]: Веб-сайт правозахисної організації: Екологія. Право. Людина/. - Режим доступу: http://epl.org.ua/events/2446- stvorennia-intehrovanoi-elektronnoi-systemy-ekolohichnoi-informatsii.

162. Стратегія сталого розвитку «Україна 2020», схвалена Указом

Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 [Електронний ресурс] / Президент України / Офіційний сайт Верховної Ради України: Законодавство. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/5/2015/paran10#n10.

163. Тихомиров М. Н. Соборное Уложение 1649 года : учеб. пособие / М. Н. Тихомиров, П. П. Епифанов. - М. : Моск. гос. ун-т, 1961. - 444 с.

164. Тихомиров Ю.А. Административное право на рубеже столетий // Администартивное право :теория и практика. - М., 2002. - С. 7.

165. Тищенко Г. В. Екологічне право : навч. пос. / Г. В. Тищенко. - К.: ТП Пресс, 2003. - с.110.

166. Томіленко П. І. Правове регулювання охорони лісів в Україні / П. І. Томіленко // Юридичний вісник. - 4 (33). - 2014. - С. 17-20.

167. Троцька М. Право комунальної власності на ліси / М. Троцька // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 7. - С. 131-133.

168. Тустановська І. В. Застосування права в галузі охорони довкілля в Україні та США (порівняльний аналіз) : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Тустановська Ірина Володимирівна. - Л., 1998. - 16 с.

169. Федоровська О. Б. Громадський екологічний контроль як інститут екологічного права: поняття та особливості. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - Вип. 48. - К.: Ін-т держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України, 2010. - с. 435.

170. Федоровська О. Б. Правове забезпечення громадського екологічного контролю в Україні : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Федоровська Ольга Борисівна. - К., 2007. - 21 с.

171. Хвесик М. А. Комплексне використання лісоресурсного потенціалу : механізм стимулювання, інституціональне та інноваційно- інвестиційне забезпечення : [монографія] / М. А. Хвесик, О. М. Шубалий, Н. М. Василик. - К. : ТОВ «ДКС», 2011. - 498 с.

172. Черкашина М. К. Юридичні гарантії права природокористування

: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Черкашина Марина

Костянтинівна. - Х., 2008. - 20 с.

173. Чечелюк П. Український ліс: злочин без кари [Електронний ресурс] / П. Чечелюк // Дзеркало тижня. Україна. - № 33. - 2016. - Режим доступу: http://gazeta.dtua/promyshHennost/ukraymskiy-lis- zlochin-bez-kari- _.html

174. Шарапова С. В. Правове забезпечення екологічного моніторингу в Україні : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шарапова Світлана Володимирівна. - Х., 2002. - 19 с.

175. Шемшученко Ю.С. Державний і громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища. - К.: Знання. - 1980. - 48 с.

176. Combating Illegal Harvesting and Related Trade of Forest Products in Europe. Report for the MCPEE Workshop held 3-4 November, 2005, in Madrid, Spain.Warszawa, 2007. - 63 p.

<< | >>
Источник: АРУТЮНЯН ДАВИД АШОТОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -