<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України від 28.06.1996. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

2. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України.

2017. № 38-39. Ст.380.

3. Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»: лист МОН України від 13.10.17 № 1/9-554. URL: https://ru.osvita.ua/ legislation/Ser_osv/57658/.

4. Про загальну середню освіту: Закон України від 13.05.1999 № 651- XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 28. Ст. 230.

5. Пальчиков В. І. Правові проблеми вдосконалення організаційної діяльності та управління у сфері освіти: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.07. Інститут законодавства Верховної Ради України. К., 2005. 158 с.

6. Шаповал Р. В. Адміністративно-правове регулювання освітньої діяльності в Україні: дис. .доктора юрид. наук: 12.00.07. Харківський національний університет внутрішніх справ. Х., 2011. 372 с.

7. Сергеєва Л. М., Софій Н. З. Якісна професійно-технічна освіта - соціально вразливій молоді: навчально-методичний посібник. за ред. Л. М. Сергеєвої. К.: Арт Економі, 2012.168 с.

8. Марчук А. П. Проблемні аспекти децентралізації видаткових повноважень на фінансування закладів професійно-технічної освіти в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2016. Вип. 1 (2). С. 219-222.

9. Радкевич В. О. Принципи модернізації професійно-технічної освіти. Модернізація професійної освіти і навчання: перспективи, проблеми, пошуки. 2011. №. 1. С. 5-17.

10. Офіційний веб-сайт Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. База авторефератів. URL: https://ivet- ua.science/activity/specialized-academic-council/baza-avtoreferativ.

11. Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР. Відомості Верховної Ради України.1998. № 32. Ст. 215.

12. Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні: монографія.

за заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової. К.: ДП «НВЦ «Пріоритети». 2014. 156 с.

13. Автономія та врядування у вищій освіті: монографія / авт. кол.: Воробйова О.П., Горецька Т.О., Дем’яненко Н.М. та ін. К.: Інститут вищої освіти НАПН України. 2015. 192 с.

14. Курко М. Н. Адміністративно-правове регулювання вищої освіти в Україні: дис. ...доктора юрид. наук: 12.00.07. Харківський національний університет внутрішніх справ. Х., 2010. 388 с.

15. Губернська Н. Л. Адміністративні процедури у сфері вищої освіти: дис. .доктора юрид. наук: 12.00.07. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Х., 2016. 471 с.

16. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37-38. Ст. 2004.

17. Цивільне право: підручник; у 2 т. за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. Х.: Право, 2011. Т. 1. 656 с.

18. Господарський кодекс України від 16.01.2003. Відомості Верховної Ради України. 2003, № 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144.

19. Виконавча влада і адміністративне право: монографія. за заг. ред. В. Б. Авер’янова. К.: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. 668 с.

20. Адміністративне право: підручник; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. Х.: Право, 2010. 624 с.

21. Загальне адміністративне право: навчальний посібник. за заг. ред. Р. С. Мельника. К.: Ваіте, 2014. 376 с.

22. Дручек О. М. Поняття адміністративно-правового забезпечення прав, свобод та інтересів дитини органами внутрішніх справ України. Форум права. 2013. № 2. С. 123-128.

23. Гумін О. М., Пряхін Є. В. Адміністративно-правове забезпечення: поняття та структура. Наше право. 2014. № 4. С. 46-50.

24. Ієрусалімова І. О. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.07. Національний транспортний університет. К., 2006. 205 с.

25. Корж-Ікаєва Т.Г. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх: автореф. дис. ... канд. юрид.

наук: 12.00.07. К., 2008. 17 с.

26. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 № 794-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 13. Ст. 222.

27. Озерна І. В. Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності закладів освіти в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Випуск 4. С. 176-180.

28. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України: постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 630. Урядовий кур’єр. 2014. № 225.

29. Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»): постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.1993 № 896 URL: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/896-93 -п.

30. Про Національну доктрину розвитку освіти: указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002. Офіційний вісник України. 2002. № 16. Ст. 860.

31. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013.

Урядовий кур’єр. 2013. № 117.

32. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р. Урядовий кур’єр. 2016. № 246.

33. Нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України. URL: https://ru.osvita.ua/legislation/.

34. Директорати МОН: кому та для чого це потрібно? URL: http://osvita.ua/vnz/57511/.

35. Деякі питання реформування державного управління України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р. Офіційний вісник України. 2016. № 55. Ст. 1919.

36. Деякі питання упорядкування структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 644. Урядовий кур’єр. 2017. № 159.

37. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України. URL: http ://mon. gov.ua.

38. Озерна І. В. Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів освіти в Україні.

Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Випуск 2. Том 3. С. 102-106.

39. Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України: постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 538. Урядовий кур’єр. 2014. № 200.

40. Фещенко І. С. До питання про організаційно-правові засади

інспектування навчальних закладів України. Науковий вісник

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2014. Вип. 197. Ч. 2. С. 263-269.

41. Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів: постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2012 № 353. Офіційний вісник України. 2012. № 34. Ст. 1265.

42. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів: постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 № 311. Урядовий кур’єр. 2011. № 62.

43. Высшее образование в XXI веке: подходы и практические меры. Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века. М.: СГУ, 1999. 36 с.

44. Управління якістю освіти: досвід та інновації: колективна монографія; під заг. ред. Л. Л. Сушенцевої, Н. В. Житник. Дн.: ІМА-прес, 2014. 462 с.

45. Пшенична Л. В. Забезпечення якості вищої освіти в контексті імплементації Закону України «Про вищу освіту». Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017. № 2 (66). С. 113-128.

46. Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 244. Урядовий кур’єр. 2015. № 108.

47. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні: монографія. за заг. ред. А. Ф. Павленка, Л. Л. Антонюка. К.: КНЕУ. 2014. 350 с.

48. Інформаційно-пошукова система «Законодавство України». Верховна Рада України.

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/index.

49. Про затвердження Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю: постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.1999 № 2061. Офіційний вісник України. 1999. № 45. Ст. 2238.

50. Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання): наказ Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 № 523. Офіційний вісник України. 2001. № 37. Ст. 1722.

51. Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади: наказ Міністерства оборони України від 27.05.2015 № 240. Офіційний вісник України. 2015. № 55. Ст. 1819.

52. Офіційний веб-сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: http://minagro.gov.ua/node/3636.

53. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV. Відомості Верховної Ради України.1999. № 20-21. Ст. 190.

54. Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609.

Урядовий кур’єр. 2015. № 155.

55. Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів: наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67. Офіційний вісник України. 2015. № 16. Ст. 426.

56. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

57. Юшков C. В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі / АН України, Ін-т історії України, Археограф. комісія. відп. ред. В. А. Смолій. К.: Наук. думка, 1992. 352 с.

58. Гуріна О. О. Історико-правовий аналіз становлення

шкільництва і права на освіту в сільській місцевості України. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2011. № 1 (9). С. 156-159.

59. Устав князя Володимира Святославича про десятини, суди і людей церковних, 995 р.

URL: http://leksika.com.ua/18740414/legal/statut_ knyazya_volodimira_svyatoslavicha.

60. Боєва С. Ю. Писемність, освіта, науково -технічні знання в Київській Русі. Сторінки історії. 2010. Вип. 31. С. 13-25.

61. Антонюк Г. Розвиток освіти у братських школах України XVI - XVII ст. в контексті західноєвропейського відродження. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2012. № 4. С. 198-206.

62. Вдович С. Освіта і виховання у братських школах України. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2016. № 2. С. 139-155.

63. Буніна Л. М. Історія вищої освіти в Україні. Науковий вісник Донбасу. 2013. № 3. С. 1-12.

64. Зузяк Т. П. Розвиток освіти в Подільській губернії у кінці XVIII на початку Х!Х століття. Народна творчість і етнологія. 2013. № 3. С. 91-98.

65. Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб. вид. 2-ге, перероб., доп. К.: Академвидав., 2007. 616 с.

66. Свод Законов Российской Империи. URL: http://civil.consultant.ru/ code/.

67. Сравнительная таблица уставов университетов 1884, 1863, 1835 и 1804 гг. С.-Петербург: Типо-лит. С.-Петерб. тюрьмы.1901. 270 с.

68. Карманова Е. Д. Университетский Устав 1804 года как исторический источник. Документ. Архив. История. Современность: материалы VI Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 2-3 декабря 2016 г. С.262-265.

69. Ракунов В. А. Государственная политика в сфере школьного образования в 1920-30-х годах. Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2011. № 1.

70. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 15.05.1934 г. «О структуре начальной и средней школы в СССР». Собрание законодательства СССР. 1934. № 26. Ст. 205.

71. Полное собрание законодательства СССР. URL: http://www. ussrdoc.com.

72. О государственных трудовых резервах СССР: указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 года. URL: https://profiok.com/ projects/cultprosvet/detail.php?ID=1314.

73. О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой: постановление Совета народных Комиссаров СССР, Центрального комитета ВКП(б) от 23 июня 1936 года. URL: http://www.libussr.ru/ doc_ussr/ussr_4080.htm.

74. Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР: Закон СССР от 28.12.1958. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5337.htm.

75. Курок В., Шевець Б. Аналіз результатів освітньої реформи 1958 р. для професійно-технічній освіті України. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2013. № 7. С. 278-284.

76. Про народну освіту: Закон УРСР від 28.06.1974 № 2778-VIII. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T742778.html.

77. Офіційний веб-сайт Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. URL: http://tsdavo.gov.ua/4/ stocks/62536293/.

78. Про освіту: Закон УРСР від 23.05.1991 № 1060-XII. Голос України від 26.06.1991.

79. Паращенко Л. М. Розвиток загальної середньої освіти як проблема суспільного розвитку та державного управління. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. Вип. 2. С. 259-267.

80. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р. Урядовий кур’єр. 2016. № 246.

81. Озерная И. В. Административно-правовое обеспечение деятельности учреждений общего среднего образования в Украине. Право и Закон. 2017. № 2. С. 187-191.

82. Єгоров Г. В. Стандарти як складова механізму забезпечення якості освіти у Франції. Порівняльно-педагогічні студії. 2013. № 2-3 (1617). С. 103-108.

83. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341. Урядовий кур’єр. 2012. № 9.

84. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392. Офіційний вісник України. 2012. № 11. Ст. 400.

85. Національна доповідь про стан та перспективи розвитку освіти в Україні / Національна академія пед. наук ; за заг. ред. В. Г. Кремень. 2-ге вид. К.: Педагогічна думка, 2011. 304 с.

86. Савченко О. Я. Новий держстандарт для початкової школи: від задуму до реалізації. Педагогічна газета. 2012. № 1(210). С. 4-6.

87. Родигіна І. В. Оновлені державні стандарти початкової та базової і повної загальної середньої освіти: компетентнісний вимір. Вісник післядипломної освіти. 2012. Вип. 7. С. 190-195.

88. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 23. ст.158.

89. Зубчик О. А. Ліцензування як форма контролю та інструмент державного управління в сфері вищої освіти. Менеджер. 2016. № 1. С. 71-79.

90. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187. Офіційний вісник України. 2016. № 7. Ст. 345.

91. Про затвердження Положення про освітній округ: постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777. Урядовий кур’єр. 2010. № 170.

92. Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад: постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778

Урядовий кур’єр. 2010. № 170.

93. Сергеєва Л. М. Сучасні орієнтири змісту управлінської компетентності керівника навчального закладу. Теорія та методика управління освітою. 2010. № 3. С. 1-10.

94. Калініна Л. М. Теоретико-методичні засади інформаційного забезпечення організаційного механізму управління загальноосвітнім навчальним закладом : монографія. К.: Педагогічна думка, 2014. 285 с.

95. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63. URL: http://pedpresa.ua/wp-content/uploads/2017/08/derz-stan.pdf.

96. Про методичні рекомендації для проведення державної

атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів: лист Міністерства освіти і науки України 07.08.2013 № 1/9-533. URL:

http://osvita.ua/legislation/other/ 36771/.

97. Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України: наказ Міністерства освіти і науки України від 27.05.14 № 648. URL: https://ru.osvita.ua/legislation/other/41372/.

98. Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів: наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205. Офіційний вісник України. 2010. № 101. Ст. 3647.

99. Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково -педагогічних працівників навчальних закладів: наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.13 № 665. URL: http://osvita.ua/legislation/other/373 02/.

100. Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників: наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930. Офіційний вісник України. 2010. № 98. Ст. 3501.

101. Островенко Л. І., Казимирчак В. А. Психолого-педагогічне забезпечення атестації педагогічних працівників. Таврійський вісник освіти. 2013. №3 (43). С. 78-82.

102. Вєтров О. М. Особливості розвитку системи професійно- технічної освіти в Україні. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2015. Вип. 53. С. 333-340.

103. Дубінін В. О. Організація навчальної діяльності учнів у системі професійно-технічної освіти. Якість технологій та освіти. 2011. № 2. С. 204-212.

104. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні»: постанова Верховної Ради України від 12.07.2017 № 2133-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 34. Ст. 374.

105. Теорія і практика впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників: монографія. за заг. ред. Г. М. Романової. К.: ТОВ «НВППоліграфсервіс», 2014. 216 с.

106. Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 № 1117. Офіційний вісник України. 2007. № 70. Ст. 2656.

107. Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1135. Урядовий кур’єр. 2002. № 156.

108. Лук’яненко Г.І. Моделювання структури державного стандарту

професійно-технічної освіти за конкретною професією. URL:

http ://lib. iitta. gov.ua/2536/1/Концептуальні_підходи_до_розроблення_держа вних_стандартів_професійно_%28Восстановлен%29^к

109. Про затвердження Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій: наказ Міністерства освіти і науки України від 15.05.2013 № 511. Офіційний вісник України. 2013. № 44. Ст. 1589.

110. Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад: постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 1240. Офіційний вісник України. 1998. № 31. Ст. 1188.

111. Ozema I. V. Administrative and legal provision of activity of professional and technical education in Ukraine. Visegrad journal on human rights. 2017. № 4. Vol. 2. P. 136-140.

112. Коваленко О. Е. Методика професійного навчання: підруч. для студентів вищ. навч. закладів / О. Е. Коваленко. Х.: Вид-во НУА, 2005. 360 с.

113. Про затвердження Положення про ступеневу професійно- технічну освіту: постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 № 956. Офіційний вісник України. 1999.№ 23. Ст. 1040.

114. Про затвердження Типових правил прийому до професійно - технічних навчальних закладів України: наказ МОН України від14.05.2013 № 499. Офіційний вісник України. 2013. № 42. Ст. 1511.

115. Жигірь В. І. Професійна педагогіка : навч. посіб. для вищих навч. закладів. В. І. Жигірь, О. В. Чернєга; за ред. М. В. Вачевського. К.: Кондор, 2012. 338 с.

116. Теорія і практика професійного навчання дорослих у ПТНЗ і на виробництві: монографія. Н. Г. Ничкало [та ін.]; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. К.: Педагогічна думка, 2010. 158 с.

117. Про затвердження Положення про організацію навчально- виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах: наказ МОН України від 30.05.2006 № 419. Офіційний вісник України. 2006. № 25. Ст. 1836.

118. Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: наказ МОН України від 13.10.2010 № 947. URL: http ://zakon2.rada. gov.ua/rada/show/v0947290-10.

119. Про затвердження Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу: наказ МОН України від 14.06.2012 № 694. Офіційний вісник України. 2012. № 52. Ст. 2101.

120. Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики: постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.1999. № 992. Офіційний вісник України. 1999. № 23. Ст. 1057.

121. Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах: наказ МОН України від 01.08.2001 № 563. Офіційний вісник України. 2001. № 47. Ст. 2123.

122. Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно -технічну освіту: наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОН України від 31.12.98 № 201/469. Офіційний вісник України. 1999. № 9. Ст. 357.

123. Коробко Л. І. Державне регулювання системи професійно- технічної освіти в Україні: дис. ...канд. наук з держ. упр.: 25.00.02.

Класичний приватний університет. З., 2008. 37 с.

124. Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів: постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 306. Урядовий кур’єр. 2013. № 84.

125. Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів: постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 363. Урядовий кур'єр. 2013. № 93.

126. Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році: постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 511. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd7docid =250154826.

127. Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням: постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 784. Урядовий кур’єр.2010. № 175.

128. Ревак І. О. Вища освіта в структурі інтелектуального потенціалу України: стан і перспективи розвитку. Проблеми економіки. 2014. № 4. С. 133-140.

129. Експрес-випуск Державної служби статистики України від 26.12.2016 № 407/0/05.4вн-16 «Мережа вищих навчальних закладів на початок 2016/17 навчального року». URL: http://merezha_vnz.pdf.

130. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України; за заг. ред. В. Г. Кременя. К.: Педагогічна думка, 2016. 448 с.

131. Фролов Ю. М. Адміністративні процедури в діяльності вищих навчальних закладів України. Наше право. № 1. 2014. С. 74-81.

132. Озерна І. В. Адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів вищої освіти в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Випуск 2. Т. 3. С. 112-117.

133. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп.; за ред. В. Г. Кременя. К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014.100 с.

134. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, схвалені сектором вищої освіти науково -методичної ради МОН України, протокол від 29.03.2016 № 3. URL: http://mon.gov.ua/activity/ education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/metodichni- rekomendacziyi. html.

135. Артюшин Г. М. Сучасні вимоги до змісту та результатів освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах України. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2015. Ч. 1. С. 22-30.

136. Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 752. Урядовий кур’єр. 2011. № 139.

137. Про затвердження Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти: наказ МОН України від 23.09.2016 № 1142. Офіційний вісник України. 2016. № 96. Ст. 3131.

138. Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів: постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1117. Офіційний вісник України. 2016. № 2. Ст.103.

139. Свіжевська С. А. Формування сучасних підходів до акредитації у вищих навчальних закладах України. Вища школа. 2013. №6. С. 21-35.

140. Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах: постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978. Офіційний вісник України. 2001. № 32. Ст. 1491.

141. Про ліцензування освітніх послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380. Урядовий кур ’єр. 2003. № 178.

142. Кашина Г.С., Сергієнко В.П. Зовнішнє незалежне оцінювання в освіті України. Курс лекцій: навч. посіб. Луцьк, 2010. 115 с.

143. Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095. Офіційний вісник України. 2004. № 34. Ст. 2262.

144. Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14.02.2008 № 62. Офіційний вісник України. 2008. № 21. Ст. 615.

145. Про затвердження Положення про особливості організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України: наказ Міністерства оборони України від 20.07.2015 № 346. Офіційний вісник України. 2015. № 87. Ст. 2911.

146. Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників: постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.1999 № 1475. Офіційний вісник України. 1999. № 33.

147. Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково -педагогічних працівників вищих навчальних закладів: наказ МОН України від 07.08.2002 № 450. Офіційний вісник України. 2002. № 35. Ст. 1655.

148. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах): постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261. Урядовий кур’єр. 2016. № 80.

149. Сисоєва С. О. Новий Закон України «Про вищу освіту»: нововведення та ризики. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2015. Вип. 43. С. 16-19.

150. Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році: постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 511. Урядовий кур’єр. 2017. № 134.

151. Заболотна О. А. Теорія і практика альтернативної шкільної освіти у країнах Європейського Союзу : монографія. Умань: ФОП Жовтий, 2013. 372 с.

152. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. Голос України від 10.12.2008 № 236.

153. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042.

154. Декларація соціального прогресу та розвитку від 11.12.1969. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_116.

155. Озерна І. В. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід у сфері адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів освіти. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. № 3 (9). Т. 2. С. 123-127.

156. Декларація прав дитини від 20.11.1959. URL: http ://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/995_3 84

157. Конвенція про права дитини від 20.11.1989. URL: http ://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/995_021.

158. Конвенція про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006. Офіційний вісник України. 2010. № 17. Ст. 799.

159. Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14.12.1960. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_174.

160. Конвенція про технічну та професійну освіту від 10.11.1989. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_271.

161. Рекомендация ЮНЕСКО/МОТ о положении учителей 1966 г. и Рекомендация ЮНЕСКО о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений 1997 г.: Руководство для пользователей. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001604/160495r.pdf.

162. Інчхонська декларація, проголошена на Всесвітньому форумі з питань освіти 19-25 травня 2015 р. у м. Інчхонь (Корея). URL: inchxonska- deklaraciya.pdf.

163. Офіційний веб-сайт Міжнародної організації праці (International Labour Organization). URL: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm.

164. Офіційний веб-сайт Ради Європи (Council of Europe). URL: http://www.coe.int.

165. Рекомендація CM/Rec (2010) 7 Комітету Міністрів Ради Європи щодо Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини. URL: http://loippo.lviv.ua/files/2017/Zaxodu/ Khartia.pdf.

166. Болонська декларація від 19.06.1999. URL: http://lpehea.in.ua/ sites/default/files/documents/2014/10/07/2._bolonskaya_deklaraciya_1999.pdf.

167. Офіційний веб-сайт Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (ENQA). URL: http://www.enqa.eu.

168. Конограй В. В. Системи оцінки якості вищої освіти в країнах Балтії: порівняльний аналіз. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 10 (54). С. 345-355.

169. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти та науки Литви (LR Svietimo ir mokslo ministerija). URL: https://www.smm.lt.

170. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти та науки Латвії (IzglTtTbas un zinatnes ministrija). URL: http://www.izm.gov.lv/lv/.

171. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти та науки Естонії (Haridus- ja teadusministeerium). URL: https://www.hm.ee/ru.

172. Конограй В. В. Системи оцінки якості вищої освіти в країнах Балтії: порівняльний аналіз. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 10 (54). С. 345-355.

173. Карпенко О. В. Освітні послуги у Швеції: досвід для України.

Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України. 2013. № 2 (79). С. 87-94.

174. Карпенко О. В. Децентралізація надання освітніх послуг школами Фінляндії. Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України. 2014. № 2 (83). С. 91-98.

175. Сенишин У. І. Досвід зарубіжних країн в здійсненні правового регулювання контролю знань в системі вищої освіти. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2011. Вип. 7. С. 157-160.

176. Державне управління у сфері освіти: конспект лекцій; за заг. ред. Н. Г. Протасової. К.: НАДУ. 2012. 60 с.

177. Озерна І. В. Забезпечення реалізації права на освіту як важлива складова діяльності органів державної влади. Наукові записки. Серія: Право. 2017. Вип. 2. Спецвип. С. 145-148.

178. Крисюк С. В. Державне управління освітою: навч. посіб. К.: НАДУ. 2009. 220 с.

179. Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти; за наук. ред. Є. Р. Чернишової. К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014. 230 с.

180. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / укл. і гол. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

181. Савченко М. В. Експериментальна модель виховання самостійності в дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2012. Вип. 11. С. 323-327.

182. Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.2001 № 2628-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 49. Ст. 259.

183. Бержанір А. Л. Державно-приватне партнерство як інститут взаємодії влади та бізнесу. Економічний простір. 2013. № 75. С. 100-108.

184. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 № 2404-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 40. Ст. 524.

185. Озерна І. В. Проблемні аспекти адміністративно-правового забезпечення вищої освіти в Україні. Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 8-9 квітня 2016 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. С. 85-87.

<< | >>
Источник: ОЗЕРНА ІРИНА ВІКТОРІВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Київ - 2018. 2018

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -