<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авдеенкова М. П. Система юридической ответственности в современной России / М. П. Авдеенкова // Государство и право. - 2007. - № 7. - С. 25-32.

2. Адерейко Т. В. Особливості адміністративних стягнень в Україні, сучасний стан і перспективи / Т.

В. Адерейко // Молодий вчений. 2014. № 11 (14). С. 146-151.

3. Адміністративне право України: підручник: у 2 т. Т. 1. Загальне адміністративне право. Академічний курс / Галунько В. В., Олефір В. І., Гридасов Ю. В., Іванищук А. А., Короєд С. О. - Херсон: ХМД, 2013. - 396 с.

4. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 544 с

5. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. / за ред. В. Б. Авер’янова. - К. : Юридична думка, 2004. - Т. 1 : Загальна частина. - 2004. - 584 с.

6. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: [підруч.] / за заг. ред. академіка НАПрН України О. М. Бандурки. - Х.: Золота миля, 2011. - 584 с.

7. Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація,

доказування, особливості провадження. Мультимедійний підручник кафедри адміністративної діяльності НАВСУ URL

http://www.naiau.kiev.ua/books/admin_prostypku/index.htm

8. Алексеев Ю. В. Градостроительное планирование поселений: учебник: в 5 т./ Ю. В. Алексеев, Ю. В. Сомов. - М.: Изд-во АСВ, 2003. - Т. 1: Эволюция планирования. - 336 с.

9. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 216 с.

10. Аналітичний огляд стану здійснення адміністративного судочинства у першому півріччі 2016 року. Офіційний портал вищого адміністративного суду України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.vasu.gov.ua/sudovapraktika/statistika/analitika_1pivr_2016/

11.

Аналітичні матеріали щодо стану здійснення адміністративного судочинства у першому півріччі 2016 року (у таблицях). Офіційний портал вищого адміністративного суду України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.vasu.gov.ua/sudovapraktika/statistika/analitika_1pivr_2016_tablici/

12. Анисимов В. Ф. Проблема классификации административных

проступков : дис... канд. юрид. - Тюмень. -1999. - 166 с.

13. Антонович М. М. Еволюція поняття прав людини та проблема їх класифікації / М. М. Антонович // Наукові записки. - 2005. - Т. 45. - С. 9-16.

14. Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан в СССР. - Свердловск, 1989. - 204 с.

15. Беззуб І. Національна стратегія у сфері прав людини в Україні: оцінки експертів / І. Беззуб // Конституційний процес в Україні. Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів. - 2015. - № 1-2. - С. 3-11.

16. Білоскурська О. В. Правове регулювання обов’язку кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей / О. В. Білоскурська // Часопис Київського університету права. - 2009. - № 2. - С. 72-76.

17. Боброва Н. А. Гарантия реализации государственно-правовых норм / Н. А. Боброва. - Воронеж : изд-во Воронеж. ун-та, 1984. - 163 с.

18. Бородін І. Адмінісративно-деліктне право та адміністративно- деліктне процесуальне право як самостійні галузі права / І. Бородін, В. Круглов // Юридична Україна. - 2006. - № 7. - С. 11-15.

19. Васильєв І. В. Суб’єктивна сторона адміністративних деліктів порушення правил обігу зброї: вітчизняні реалії [Електронний ресурс], - Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fpapin.ua

%2F1_2015%2F47.pdf&name=47.pdf&lang=uk&c=5858ed1fb807

20. Велика юридична енциклопедія [Текст] / [уклад. М. Р. Гнатюк]. -

Донецьк : Глорія Трейд, 2011. - 416 с.

21. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007.

- 1736 с.

22. Витрук Н. В. О юридических средствах обеспечения реализации и охраны прав советских граждан / Н. В. Витрук // Правоведение. - 1964. - № 4. - С. 26-30.

23. Віденська конвенція про консульські відносини : міжнародний документ від 24.04.1963 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_047.

24. Глеба В. Удосконалення системи планування розвитку території населених пунктів / В. Глеба [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavmctvo/2011/2011_04(11)/11gvytnp.pdf

25. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність: сутність та

окремі проблеми трансформації на сучасному етапі /С.Т. Гончарук [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://er.nau.edu.Ua/bitstream/NAU/17889/1/%D0%93%D0%BE%D0%BD

%D 1%87%D0%B0%D 1%80%D 1 %83%D0%BA%20%D0%A1.%D0%A2..pdf

26. Господарський кодекс України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - Ст. 144.

27. Грабовський В. А. Оцінка діяльності службовців як шлях до підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування / В. А. Грабовський, У С. Мустафаєва. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Grabovskiy.pdf.

28. Греков Є. А. Проблеми застосування в законодавстві України поняття твору архітектури як об’єкта авторського права. Вісник Національного університету внутрішніх справ. Вип. 34. - Х. : Нац. ун-т внутр. Справ. університет внутрішніх справ Національний ; відп. ред. О. О. Погрібний, 2006. - С. 258-265.

29. Греков І. П. Особливості правового регулювання праці державних службовців : автореф. дис. канд. юр. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / І. П. Греков. - Х., 2003. - 18 с.

30. Гудима Н. В. Проблема статусу центральних органів виконавчої влади у реформуванні державного управління / Н. В. Гудима // Європейські перспективи. - 2010. - № 4. - С. 80-84.

31. Гумін О. М. Адміністративно-правовий статус особи: поняття та структура / О.

М. Гумін, Є. В. Пряхін // Наше право. - 2014. - № 5. - С. 32-37.

32. Гуржій Т. Встановлення ознак суб'єкта адміністративного делікту в процесі адміністративно-правової кваліфікації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/923/%C3

33. Гуржій Т. О. Адміністративно-правова кваліфікація порушень аодіями механічних транспортних засобів. Дис... к.ю.н.,12.00.07. Київ. - 2005. - 198 с.

34. Дембіцька С. Л. Застосування адміністративних стягнень як засобу покарання правопорушників / С. Л. Дембіцька // Порівняльно- аналітичне право. - 2014. - № 2. - С. 213-216.

35. Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк, О. Ю. Оболенський, С. М. Серьогін [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2012. - Т. 1. - 372 с.

36. Державне управління : підручник : у 2 т. / ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін [та ін.]. - К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. - Т. 1. - 564 с.

37. Державне управління в Україні : навчальний посібник / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. - К. : ТОВ «СОМИ», 1999. - 136 с.

38. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/466-2011- %D0%BF.

39. Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості

відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування): Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. № 921 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/921-2011-%D0%BF.

40. Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 р. № 554 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/554-2011- %D0%BF.

41. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.

: Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. - К. : НАДУ, 2010. - 820 с.

42. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. - Київ: Міжнародна економічна фундація, 2000. - 703 с.

43. Журавлёва Е. В. Совершенствование законодательства об административной ответственности за нарушения градостроительного законодательства / Е.В. Журавлева [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=695

44. Заворотченко Т. М. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право» / Т. М. Заворотченко. - К., 2002. - 18 с.

45. Заворотченко Т. М. Система конституційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні / Т. М. Заворотченко // Право України. - 2002. - № 5. - С. 110-116.

46. Загальна декларація прав людини : міжнародний документ від

10.12.1948 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

47. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення: фондова лекція з дисципліни «Обмеження права на особисту свободу у діяльності міліції», МВС: НАВСУ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/ad/lectures/zax-zp-ap.doc

48. Звітність про роботу органів досудового розслідування за 3 місяці

2016 р. : Статистична інформація Генеральної прокуратури України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112657&libid=100820

49. Іванишук А. А. Поняття об’єкту адміністративно-правового регулювання у сфері судової гілки влади / А. А. Іванищук // Форум права. - 2012. - № 4. - С. 399-403 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jm/e-journals/FP/2012-4/12iaacgv.pdf

50. Ігонін В. Деякі новели нового закону про відповідальність за

порушення у сфері містобудівної діяльності / В. Ігонін // Юридична газета - 2012.

- № 7 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://vkp.ua/ua/publications/articles/on_the_new_statutes_of_the_law_on_liabilit y_for_violations_in_the_area_of_urban_planning/

51. Кадрова політика і державна служба : конспект лекцій / М. М. Білинська, О. Л. Євмєшкіна, І. Г. Сурай. - К. : НАДУ, 2012. - 72 с.

52. Карманюк О. П. Реалізація юридичних обов’язків та їх вплив на правовий порядок / О. П. Карманюк // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 2. - С. 62-65.

53. Квасніцька О. О. Сутність будівельної діяльності / О.

О. Квасніцька // Наукові праці НУ ОЮА [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD =1&Image_file_name=PDF/Nponyua_2011_10_43.pdf

54. Кириленко Є. В. Поняття та склад адміністративних

правопорушень: запрошення до дискусії [Текст] / Є. В. Кириленко // Порівняльно-аналітичне право (електронне наукове фахове видання) : ДНВЗ

Ужгородський національний університет. - 2013. - №3-1. - С. 219 - 221.

55. Кисельов Ц. Р. Право: підручник для бакалаврів / під ред. Ц. Р.

Кисельова. - М.: Видавництво Юрайт, 2015. - 632 с.

56. Кисин В. Р. Правовые аспекты административно-процессуального принуждения // Производство по делам об административных правонарушениях в органах внутренних дел: сб. науч. Тр.- Киев: КВШ МВД СССР, 1983. - С. 23-36.

57. Коваль Л. В. Административно-деликтное отношение// Киев : Главное издательство издательского обїединения «Вища школа». 1979. - 230 с.

58. Кодекс адміністративного судочинства України : кодекс України від 06.07.2005 № 2747-IV// Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 35-36, № 37. - Ст. 446.

59. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1984. додаток до № 51. Ст. 1122.

60. Коллер Ю. С. Обєкт адміністративного правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Право і суспільство. 2011. № 2. С. 134-138.

61. Коломоєць Т. О. Адміністративно-деліктне право України: нова парадигма / Т. О. Коломоєць // Вісник Запорізького національного університету. - 2006. - № 1. - С. 38-40.

62. Колпаков В. Адміністративно-деліктне право у юридично- галузевій парадигмі / В. Колпаков // Право України. - 2002. - № 4. - С. 17-21.

63. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, -1999. -736 с.

64. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посіб. / В. К. Колпаков. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 256 с.

65. Колпаков В. К. Адміністративне право України: підручник. - К., 1999. - 736 с.

66. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 528 с.

67. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підруч. - К., 2003. - 544 с.

68. Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації [Текст] / А. Т. Комзюк ; заг. ред. О. М. Бандурка ; МВС

України, Національний ун-т внутрішніх справ. - Х.: Видавництво

Національного ун-ту внутрішніх справ, 2002. - 355 с.

69. Комзюк В. Т. Адміністративно-правові засоби здійснення митної справи: Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.07. - Х., 2003. - 234 с.

70. Комзюк В. Т. Особливості адміністративної відповідальності у сфері здійснення митної справи // Вісник Національного університету внутрішніх справ. Вип. 21. Ч. ІІ. - Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. - С. 72-76.

71. Конституція України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. ст.141.

72. Копейчиков В. В. Реализация субъективных прав граждан /

B. В. Копейчиков // Советское государство и право. - 1984. - № 3. - С. 13-16.

73. Кравчук О. Л. Особливості юридичної відповідальності за

порушення присяги / О. Л. Кравчук // Юридична науково-практична Інтернет- конференція. - 2013. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://legalactivity.com.ua/index.php?

option=com_content&view=artide&id=598%3A070713-14&catid=73%3A2-

0613&Itemid=90&lang=ru.

74. Крамник А. Н. Административно-деликтное право. Общая часть: Пособие для студентов вузов. - Минск: Тесей, 2004. - 288 с.

75. Кримінальний Кодекс України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

76. Крисань Т. Є. Правова природа юридичних гарантій цивільних прав / Т. Є. Крисань // Університетські наукові записки. - 2013. - № 1 (45). -

C. 519-523.

77. Кропачева А. В. Особенности административной ответственности за нарушение строительного законодательства / А. В. Кропачева // Современное право. - 2010. - № 10. - С. 49 - 51.

78. Круглов В. О., До питання про вдосконалення заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення /

B. О. Круглов, І. Л. Бородін // Юридичний вісник. - 2012. - № 2 (23). -

C. 51-55.

79. Крупнова Л. В. Адміністративно-правовий статус працівника державної виконавчої служби : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Крупнова Любов Василівна. - Ірпінь, 2008. - 177 с.

80. Кудрявцев О. Як змусити забудовників будувати чесно / О. Кудрявцев : Офіційний веб-сайт Державної архітектурно-будівельної інспекції України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.dabi .gov.ua/yak-zmusyty-zabudovnykiv-buduvaty-chesno-avtorska- kolonka-golovy-derzharhbudmspektsiyi-oleksiya-kudryavtseva-na-ekonomichnij- pravdi/

81. Купін А. П. Особливості нормативного закріплення адміністративних стягнень / А. П. Купін // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2009. - № 2. - С. 91-99.

82. Курінний Є. В. Поняття та ознаки об’єкта адміністративного права // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ : Збірник наукових праць / засновник Юридична академія МВС України. - 2003. - №1(10). - С.43-50.

83. Курс адміністративного права України [Текст] : підручник /

Національна академія внутрішніх справ ; ред. В. В. Коваленко. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 808 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://pidruchniki.com/1663080348242/pravo/vidi_administrativnih_styagnen

84. Левицька І. В. Методика оцінки ефективності діяльності державних службовців / І. В. Левицька, Є. І. Ніколаєнко / Міжнародна наукова Інтернет-конференція. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://intkonf.org/ken-levitska-iv-nikolaenko-ei-metodika-otsinki-efektivnosti- diyalnosti-derzhavnih-sluzhbovtsiv/.

85. Літошенко О. С. Адміністративна відповідальність і кримінальна відповідальність: спільні риси та відмінності. Часопис Київського університету права. - 2004. - №3. -С. 39-45

86. Майстро С. В. Розмежування повноважень органів державної

влади та органів місцевого самоврядування / С. В. Майстро // Державне будівництво. - 2012. - № 1. - [Електронний ресурс]. - Режим

доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2012_1_33.pdf.

87. Макаренко В. В. Суб’єкт адміністративного правопорушення у

сфері незаконного використання об’єктів права інтелектуальної власності// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і

природокористування України . - 2013. - Вип. 182.- Ч.3.

88. Матіос А. В. Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері державного управління : автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / А. В. Матіос. - К., 2006. - 21 с.

89. Миколенко А. И. Административный процесс и

административная ответственность в Украине. Учебное пособие. - X.: «Одиссей», 2004. - 272 с.

90. Миронець І. Теоретичні основи адміністративно-правового регулювання у сфері будівництва / І. Миронець // Віче. - №2, січень 2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.viche.mfo/joumal/1834/

91. Мінімальна заробітна плата - фінансовий портал Міністерства

фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://index.mmfm. com.ua/ index/salary/

92. Музичук О. М. Сутність та особливості проходження служби в

ОВС України / О. М. Музичук // Форум права. - 2006. - № 2. - С. 98-102.

93. Науково-практичний коментар Кодексу України про

адміністративні правопорушення / Пєтков С. В. - Л.: ЦУЛ, 2012. - 544 с.

94. Науково-практичний коментар Кодексу України про

адміністративні правопорушення [текс] Станом на 1 вересня 2015 р. / За заг.

ред. С. В. Пєткова та С. М. Морозова - К.: «Центр учбової літератури», 2015.

744 с.

95. Овчаренко О. М. Юридична відповідальність судді: теоретико- прикладне дослідження: монографія / О. М. Овчаренко. - Х.: Право, 2014. - 576 с.

96. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов; под ред. Н. Ю. Шведовой. - [23-е изд.]. - М. : Руск. яз., 1990. - 917 с.

97. Омельяненко М. В. Види архітектурно-містобудівної діяльності з точки зору нормотворчого процесу / М. В. Омельяненко // Містобудування та територіальне планування. - 2005. - Вип. 20. - С. 236-243.

98. Остапенко О. І. Адміністративне право: навч. посібник / О. І. Остапенко, З. Р. Кісіль, М. В. Ковалів, Р. В. Кісіль. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «правова єдність», 2008. - 536 с.

99. Панчишин А. В. Поняття, ознаки та структура категорії «правовий статус» / А. В. Панчишин // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 2. - С. 95-98.

100. Перов Д. О. Зміст та структура інформаційних правовідносин / Д. О. Перов, О. П. Климентьєв // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. - 2013. - № 6-3. - Т. 1. - С. 81-84.

101. Петренко О. С. Адміністративні стягнення та санкції як категорії адміністративного права / О. С. Петренко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 3. - С. 133-140.

102. Подорожній Є. Ю. До проблеми співвідношення дисциплінарної та адміністративної відповідальності / Є. Ю. Подорожній // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Юриспруденція». - 2014. - № 12. - С. 100-104.

103. Подорожній Є. Ю. Поняття дисциплінарної відповідальності та механізм її функціонування / Є. Ю. Подорожній // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць. Серія «Право» - 2014. - № 1. - С. 251-257

104. Подорожній Є. Ю. Проблеми теорії та практики юридичної відповідальності у трудовому праві України : монографія / Є. Ю. Подорожній. - Харків, 2016. - 392 с.

105. Подорожній Є. Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття «юридична відповідальність» / Є. Ю. Подорожній // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (62). - С. 6-15.

106. Поняття адміністративного правопорушення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://crimealawyers.com/ponyattya-adm-n- strativnogo-pravoporushennya

107. Попова О. В. Поняття та ознаки публічної служби в Україні / О. В. Попова // Форум права. - 2011. - № 4. - С. 583-587.

108. Популярна юридична енциклопедія [Текст] / В. С. Ковальський [та ін.] ; голов. ред. І. С. Чиж. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 528 с.

109. Постанова Верховного Суду України від 02 груд. 2014 р. у справі № К/800/42153/14 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://protokol.com.ua/ua/pozov_pro_znesennya_samochinnogo_budivnitstva_mo ge_buti_zadovoleniy/

110. Примірне положення про органи державного архітектурно- будівельного контролю: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 сер. 2015 р. № 671 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.dabi.gov.ua/phocadownload/12345/19-08-2015-671.pdf

111. Про адміністративні послуги : Закон України від

06.09.2012 № 5203-VI // Відомості Верховної Ради. - 2013. - № 32. - Ст. 409.

112. Про архітектурну діяльність: закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 31. - Ст. 246.

113. Про благоустрій населених пунктів: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 49. - Ст. 517.

114. Про будівельні норми: закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 5. - Ст. 41.

115. Про виконавче провадження: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2016. - № 30. - Ст. 542.

116. Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 46. Ст. 411.

117. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 28. - Ст. 236.

118. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 29. - Ст. 345.

119. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 14. - Ст. 114.

120. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 р. № 889-УШ // Відомості Верховної Ради. - 2016. - № 4. - Ст. 43.

121. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 48. - Ст. 483.

122. Про доступ до публічної інформації : Закон України від

13.01.2011 № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 32. - Ст. 314.

123. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 27. - Ст. 218.

124. Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва: Закон України // Відомості Верховної Ради України. -2009. - № 19. - Ст. 257.

125. Про засади державної мовної політики: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 23. - Ст. 218.

126. Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2015 р. № 265 // Офіційний вісник України. - 2015. - № 38. - Ст. 1146.

127. Про затвердження Положення про Державну архітектурно-

будівельну інспекцію України: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 р. № 294 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/294-2014-%D0%BF.

128. Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта

забудови земельної ділянки: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011 р. № 103 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0902-11.

129. Про затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до IV і V категорій складності: Постанова Кабінету Міністрів України від

27.04.2011 р. № 557 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/557-2011-%D0%BF.

130. Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і

проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 560 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/560-2011-%D0%BF.

131. Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно- будівельного контролю: Постанова Кабінету Міністрів України від

23.05.2011 р. № 553 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/553-2011-%D0%BF.

132. Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно- будівельного нагляду: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 сер.

2015 р. № 698 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dabi .gov.ua/normatyvno-pravova-baza/postanovy-kabinetu-ministriv- ukrayiny/

133. Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 р. № 1017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 1017-2011-%D0%BF.

134. Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 р. № 109 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0912-11.

135. Про затвердження Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квіт. 1995 р. № 244 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовт. 2013 р. № 735) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/244-95-%D0%BF

136. Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію і

проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 р. № 79 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0547-15.

137. Про затвердження Порядку проведення державної експертизи

інвестиційних програм (проектів): Постанова Кабінету Міністрів України від

09.06.2011 р. № 701 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/701-2011-%D0%BF.

138. Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної

документації: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 548 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/548-2011-%D0%BF.

139. Про затвердження Порядку розроблення проектної документації

на будівництво об’єктів: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 р. № 45 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0651-11.

140. Про затвердження форм актів та інших документів, які

складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.05.2012 р. № 240 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21428.html.

141. Про звернення громадян: Закон України // Відомості Верховної ради України. - 1996. - № 47. - Ст. 256.

142. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 23. - Ст. 158.

143. Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із

створенням об’єктів архітектури: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1396-2007-%D0%BF.

144. Про містобудівний кадастр: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 559 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/559-2011-%D0%BF.

145. Про основи містобудування: закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 52. - Ст. 683.

146. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 29. - Ст. 389.

147. Про Положення про Державну архітектурно-будівельну

інспекцію України: Указ Президента України від 08.04.2011 р. № 439/2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/439/2011.

148. Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами: Постанова Кабінету Міністрів України від

25.05.2011 р. № 556 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

149. Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом

об’єктів: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/461-2011-%D0%BF.

150. Про правонаступництво України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 46. - Ст. 617.

151. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України // Відомості Верховної Ради України. -2011. - № 34. - Ст. 343.

152. Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 227-р // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/227- 2015-%D1%80.

153. Про технічні регламенти та оцінку відповідності: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 14. - Ст. 96.

154. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від

17.03.2011 № 3166-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 38. - Ст. 385.

155. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності: Офіційний веб-портал

Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59319

156. Райнін І. Адміністративно-правове регулювання управління

розвитком регіону: монографія / І. Райнін. - Харків: Золота миля, 2016. - 616 с.

157. Розин Л. М. Проблемы классификации мер административного принуждения / Л. М. Розин. - К.: УАВС, 1995. - 177 с.

158. Ромасько В. О. Державний контроль у сфері будівництва: адміністративно-правові засади: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.07 / В. О. Ромасько. - Х., 2010. - 20 с.

159. Рунова Н. О. Публічна служба в Україні: проблеми дефініції / Н. О. Рунова // Публічне право. - 2012. - № 3 (7). - С. 269-274.

160. Савіцький Р. Є. Адміністративний примус в діяльності державної архітектурно-будівельної інспекції України / Р. Є. Савіцький: Дис. ... канд. юрид. наук; Київ. - 2015. - 180 с.

161. Савіцький Р. Є. Заходи адміністративного припинення в діяльності державної архітектурно-будівельної інспекції України / Р. Є. Савіцький // Науковий вісник Ужгородського національного університету.

- 2014. - Вип. 29. - Ч. 2. - Т. 3. - С. 188-191.

162. Санжарук Т. О. Поняття «суб’єкт права» та «суб’єкт

правовідносин» : питання розмежування. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fapdp.in.ua

%2Fv21%2F18.pdf&name=18.pdf&lang=uk&c=5858480e0326&page=4

163. Сафонов Ю. М. Економіко-правові основи капітального

будівництва [текст] : навч. посіб. / Ю. М. Сафонов, В. Р. Кравець, В. Г. Олюха

- К. : «Центр учбової літератури», 2014. - 244 с.

164. Семенко Б. М. Адміністративна відповідальність за

правопорушення у галузі будівництва / Б. М. Семенко: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук; Запоріжжя. - 2011. - 20 с.

165. Сергієнко О. В. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект / О. В. Сергієнко // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2009. - Вип. 18. - С. 175-176.

166. Системний звіт: зменшення корупційних ризиків та створення

умов для залучення інвестицій в будівництві. Липень, 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

https://boi.org.ua/media/uploads/q2_2016/system_01_ua.pdf

167. Сітніков А. В. Правопорушення у сфері містобудівної діяльності

в Україні. Аналіз судової практики / А. В. Сітніков [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://protokol.com.ua/ua/pravoporushennya_u_sferi_mistobudivnoi_diyalnosti_v_ ukraini_analiz_sudovoi_praktiki/

168. Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник. - Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. - 704 с.

169. Словник української мови : в 11 т. / [ред. колег. І. К. Білодід (голова) та ін.]. - К. : Наукова думка, 1975. - Т. 6. - 943 с.

170. Словник української мови : в 11 т. / ред. колег. І. К. Білодід (голова) [та ін.]. - К. : Наукова думка, 1970-1980. - Т. 3. - 691 с.

171. Словник української мови : в 11 т. / ред. колег. І. К. Білодід (голова) [та ін.]. - К. : Наукова думка, 1970-1980. - Т. 7. - 741 с.

172. Словник юридичних термінів [Електронний ресурс] - Режим

доступу: https://vk.com/doc151729037_440119265?

hash=ce20ae55ce28d0cd74&dl=fa9f30e6bf0fece61e

173. Собакарь А. О. Критерії оцінки діяльності органів публічного управління щодо протидії корупції (на прикладі підрозділів ОВС) / А. О. Собакарь, А. П. Сахно // Часопис Академії адвокатури України - 2013. - Т. 6. - № 1 (18). - С. 1-5.

174. Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тис. слів і словосполучень (Уклали: О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк). - К.: Довіра, 2006.

789 с.

175. Татарян В. Г. Административно-деликтное законодательство государств-учасников Сотружества Независимых Государств: проблемы теории или законодательного урегулирования. - Астана: НМС Министерства юстиции Республики Казахстан, 2000. - С. 38-46.

176. Теорія держави і права: Академічний курс: Підручник/ За ред.

О.В. Зайчука, Н.М. Онищенко.- К: Юрінком Інтер, 2006.- 688 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part3/2006.htm

177. Теорія держави і права. Навчальний посібник [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://vk.com/doc151729037_440120108? hash=15d22e17bdf9aa1ec3&dl=905024c30afc03edfd

178. Тітова Г ВАСУ про практику розгляду справ зі спорів, що виникають у сфері містобудування та архітектурної діяльності / Г.Тітова // Юрист і закон. № 40 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008470

179. Ткач Г. Й. Поняття владного повноваження / Г. Й. Ткач // Вісник Львівського університету. - 2009. - Вип. 49. - С. 101-105.

180. Тропіна Г. М. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності за порушення законодавства у будівельній діяльності / Г. М. Тропіна // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4. - С. 302-309.

181. Трофуненко Н. Новий порядок накладення штрафів у сфері містобудування: чого чекати бізнесу? / Н. Трофуненко // Закон і Бізнес [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/44232- noviy_poryadok_nakladennya_shtrafiv_u_sferi_mistobuduvannya_.html

182. Трутнев Э. К. Градорегулирование в условиях рыночной экономики: [учеб. пособие] / Э. К. Трутнев, М. Д. Сафарова. - М.: Издательство «Дело» АНХ, 2009. - 368 с.

183. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 02 квіт.2015р. у справі № К/800/47313/14 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://protokol.com.ua/ua/samochinne_budivnitstvo_moge_buti_zneseno_na_pidst

avi_rishennya_sudu_tilki_za_umovi_poperednogo_vnesennya_dabi_(gask)_pripis

u_porushniku/

184. Філософський енциклопедичний словник. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/5129867/page:89/

185. Фролов Ю. М. Класифікація адміністративно-правових відносин за участю фінансових компаній / Ю. М. Фролов // Форум права. - 2014. - № 3. - С. 400-404 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/FP_index.htm_2014_3_67.pdf

186. Циц С. В. Професійна діяльність державних службовців як складова організаційно-правового механізму управління органів виконавчої влади: автореф. канд. наук з держ. управління : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / С. В. Циц. - Львів, 2010. - 23 с.

187. Цуркан М. І. Правове регулювання публічної служби в Україні. Особливості судового розгляду спорів : монографія / М. І. Цуркан. - Х. : Право, 2010. - 216 с.

188. Черега А. П. Сутність юридичного обов’язку як категорії / А. П. Черега // Науково-практична Інтернет-конференція. Секція № 1. - 2015. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://legalactivity.com.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=1002%3A040315-14&catid=115%3A1- 0315&Itemid=150&lang=ru.

189. Черкашина К. Проблеми реформування містобудівного законодавства України / К. Черкашина // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - № 1. - С. 38 - 41.

190. Чумак О. О. Адміністративно-правовий статус державного виконавця / О. О. Чумак // Публічне право. - 2013. - № 1. - С. 107-113.

191. Шатун В. Т. Оцінювання та атестація державних службовців у руслі європейського і світового тренду / В. Т. Шатун // Наукові праці. Державне управління. - 2014. - Вип. 223. - Т. 235. - С. 117-127.

192. Шергин А. П. Проблемы административно-деликтного права // Государство м право. - 1994. - № 8 -9. - С. 59-60.

193. Шпекторенко І. В. Компетентнісний підхід у щорічному оцінюванні професійної культури державного службовця / І. В. Шпекторенко, Н. С. Сидоренко // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2009-01/ShpektorenkoStat. pdf.

194. Юридична енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. М. Корецького ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін.]. - К. : Укр. енцикл. ім. М. Бажана, 1998-2004. - Т. 6 : Т-Я. - 2004. - 768 с.

195. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. - К. : Укр. енцикл., 1998. - Т. 1: А-Г. - 672 с.

196. Юридична енциклопедія в 6 т. - Київ: Вид. «Українська

енциклопедія ім. М.П. Бажана», 1999. - Т.2. - 741 с.

197. Юрченко О.Є. Розвиток організаційного механізму державного

архітектурно-будівельного контролю в Україні / О.Є. Юрченко // Держава і ринок. - С. 129-134. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.Ua/e-book/putp/2013-2/doc/3/05.pdf

198. Якуба О. М. Административная ответственность. - М., 1972. -

152 с.

199. Янюк Н. В. Адміністративно-правовий статус посадової особи : дис. ... канд.. юр. наук : 12.00.07 / Янюк Наталія Володимирівна. - Л., 2002. - 168 с.

200. Ярошевська Р. С. Містобудівна діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання / Р. С. Ярошевська // Порівняльно- аналітичне право. - 2015. - № 2. - С. 201-203.

187

<< | >>
Источник: САВИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ-2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. Список використаних джерел та літератури
 15. Список використаних джерел та літератури
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -