<<

ДОДАТКИ

Додаток А

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

1. Озерна І. В. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід у сфері адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів освіти.

Прикарпатський юридичний вісник. 2015. № 3 (9). Т. 2. С. 123-127.

2. Озерна І. В. Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів освіти в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Вип. 2. Т. 3. С. 102-106.

3. Озерна І. В. Забезпечення реалізації права на освіту як важлива складова діяльності органів державної влади. Наукові записки. Серія: Право. 2017. Вип. 2. Спецвип. С. 145-148.

4. Озерная И. В. Административно-правовое обеспечение

деятельности учреждений общего среднего образования в Украине. Право и Закон. 2017. № 2. С. 187-191. (Киргизька Республіка).

5. Озерна І. В. Адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів вищої освіти в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Вип. 2. Т. 3. С. 112-117.

6. Озерна І. В. Особливості адміністративно-правового

регулювання діяльності закладів освіти в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 4. С. 176-180.

7. Ozema I. V. Administrative and legal provision of activity of professional and technical education in Ukraine. Visegrad journal on human rights. 2017. № 4. Volume 2. P. 136-140. (Словацька Республіка).

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

8. Озерна І. В. Загальні засади державного регулювання освітньої діяльності вищих навчальних закладів в Україні. Актуальні проблеми національного законодавства: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 15 листоп. 2017 р.). Кропивницький: ПОЛІМЕД- Сервіс, 2017. С. 165-167.

9. Озерна І. В. Проблемні аспекти адміністративно-правового забезпечення вищої освіти в Україні.

Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 8-9 квіт. 2016 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. С. 85-87.

10. Озерна І. В. Регіональний рівень адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів освіти. Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 лип. 2017 р.). К.: Центр правових наукових досліджень, 2017. С. 57-59.

11. Озерна І. В. Діяльність закладів професійно-технічної освіти як об’єкт адміністративно-правового забезпечення. Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин: матер. Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 20-21 січ. 2017 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. С. 49-53.

впровадження результатів дисертації здобувана Науково-дослідного інституту публічного права Озерної Ірини Вікторівни на тему: «Адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів освіти в Україні» у наукову дослідну діяльність Науково-дослідного інституту публічного права

Комісія Інституту склала цей акт про те. що матеріали дисертації Озерної Ірини Вікторівни на тему: «Адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів освіти в Україні» зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право мають необхідний теоретичний, методологічний рівень і практичну значимість та використовуються у науково- дослідній роботі наукових відділів Науково-дослідного інституту публічного права під час проведення загальнотеоретичних і галузевих досліджень, спрямованих на вирішення теоретико-методологічних проблем науки адміністративного права, та використовуються Інститутом в межах реалізації тем наукових досліджень «Правове забезпечення розвитку підприємництва та органів місцевого самоврядування» (номер державної реєстрації № 0115U005255) та «Правове забезпечення прав, свобод та законних інтересів суб'єктів публічно-правових відносин» (номер державної реєстрації №0115U005495).

Використання результатів дисертації сприятиме активізації та підвищенню ефективності наукової діяльності наукових працівників наукових відділів Науково- дослідного інституту публічного права.

ВИСНОВОК

Результати дисертаційного дослідження Озерної Ірини Вікторівни на тему: «Адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів освіти в Україні» вважати впровадженими в наукову діяльність Науково-дослідного інституту публічного права під час проведення загальнотеоретичних і галузевих досліджень, спрямованих на вирішення теоретико-методологічних проблем науки адміністративного права.

Завіду вач відділу науково-правових експертиз та /1 U

законопроектних робіт, кандидат юридичних наук (IxJ/ К.М. Куркова

Завідувач відділу аспіранту ри та докторантури

Науковий співробітник відділу публічно-правового забезпечення розвитку підприємництва і

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор Національної акалелл !^внутрішніх справ, **Ших наук,

ернявський

’ о и V

[gJAH9

АКТ

про впровадження результатів дисертації ,добувача

Науково-дослідн0г0 інститут публічного“рам Озерної Ірини Вікторівни,

У науково-дослідну сферу Національної академії внутрішніх справ

Комісія у складі: начальника відділу організації роботи кандидата юридичних

науково-дослідної

завідувача кафедри адмініпратив “до"™"" К°“СЙ):

професора Константі!,ова Сергія Фед„„„» Ра юридичнЮ! ||а-™, адміністративного права і процесу до™ Р Чазав|дувача кафедри Кузьменко Оксан,, Bohohhm’hpJh,^„ТГХ тГ'

™1ПГоГо7НГ№ДОСЛІДНОГО ^ro

інформаційне нраве, ОзерногХГ^СГГГ^^ Ч! правове забезпечення діяльності закладів освіти в УкраіМ» "'стравн°-

ршень 1 "рввву “ь™

— ■ "ро™та

Діяльності закладів освіти в Гр™ адШШЯрвв“-"р-ового забезпечення

та

ад юнктів, і

внутрішніх справ

^і:ггГн^інГ~вного -1 ~

висновок

інстит^П^^

«Адміністративно-правове забезпечення діяльності заклатГГсЛи вважати впровадженими в науково-дослідну сферу Національної академії

досліджень Гпитань Гос—Я 3аГаЛЬН0Те°Ретичних і галузевих інститутів адміністративного nn^c,DHvl„v^aBOBOr° РЄГуЛЮВання ^ремих

.

. —З'А^киналення пр;

інститутів адміністративного права в Україні

і олова комісії:

А.В. Титко

Члени комісії:

С.Ф. Константінов

О.В. Кузьменко

ЗАТВЕРДЖУЮ

:адемії

Перший проректор Наці -----------------------------------------------

наук,

С. Д. Гусарєв

АКТ

чппКвпроваджені,я результатів дисертації !Добувач Науково-дослідного інституту публічного права Озерної Ірини Вікторівни, у навчальний процес Національної академії внутрішніх справ

Комісія у складі: завідувача кафедри адміністративного права і процесу

JBHH

юридичних наук, профегораКовсговтЫовГгГ Г Д0КТОра

кафедри управління та роботи з персоналомФеДО|>ОВ“',а; "Нжора

rzr сГллтгл^

комісіОі завідувача кафедри адміністративної діяльності доктора

офесора х наук,

результати дисертаційного дослідження^ здобушчТ HavxZ -7° Щ°

украї, Грогоджіун^гг„^г:г^гве

практичних занять із Чтй,;цо„ч .. ДЄННІ лекцш’ семінарських і

«Адміністративне право», «Публічне

унауково^ЗнихТнТаї ВІРІВНИ

вищої освітГГв ягосГлГ “'МетОДИ,НИХ МТЄРІаЛ“ ** »>*••*

рекомендовані такі публікації- ^ П1ДГ°Т0ВЦІ навчальних матеріалів,

аДНІиі^Гвні^раГоГНбГчГ ”1?" * *РІ

Прикарпатський юридичний вісник. 2015, № 3 (9) "Tc Ш-іТ 0П"'

та

діядьГ"^ ZZckt: V^rrroro

приватного права.2016. Випуск 2. Том 3. С, КІ2-106.

Озерная И. В. Административно* общего среднего образовав 191. (Киргизька Республіка).

складова

як важлива

учреждений общего соелнегп nfino Правовое обеспечение деятельности

і с. ^rn Украине- “

Озерна І. В. Адміністративно-г

Закон. 2017.

вищої

. оса,™ в Україні. ^

ymsepcZZ "TcZTuwi B™v“c ,п~

приватного права. 2017. Випуск 4 C 176-180^^ в*СИ1ЯГ пУбтчног° та

W8Ipr0vT 0f"iVity Professional (volume 2). Р. 136-140. (Словацька РесНубліадГ^ ^ № 4'

Діяльності вищих нав,аль1хТТадТауТніРЄГЮІИНЮ' 0С“™Ь°Г національного законодавства■ збіпни* МіГПРп ' АктУальт проблеми

<< |
Источник: ОЗЕРНА ІРИНА ВІКТОРІВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Київ - 2018. 2018

Скачать оригинал источника

Еще по теме ДОДАТКИ:

 1. ДОДАТКИ
 2. ДОДАТКИ
 3. ДОДАТКИ
 4. Додатки
 5. ДОДАТКИ
 6. ДОДАТКИ (Окремі матеріали, які роздавались учасникам круглого столу)
 7. ДОДАТКИ
 8. ДОДАТКИ
 9. ДОДАТКИ
 10. Додатки
 11. Додатки
 12. Додатки
 13. ДОДАТКИ
 14. Додатки
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -