<<

ДОДАТКИ

Додаток А

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

1. Озерна І. В. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід у сфері адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів освіти.

Прикарпатський юридичний вісник. 2015. № 3 (9). Т. 2. С. 123-127.

2. Озерна І. В. Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів освіти в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Вип. 2. Т. 3. С. 102-106.

3. Озерна І. В. Забезпечення реалізації права на освіту як важлива складова діяльності органів державної влади. Наукові записки. Серія: Право. 2017. Вип. 2. Спецвип. С. 145-148.

4. Озерная И. В. Административно-правовое обеспечение

деятельности учреждений общего среднего образования в Украине. Право и Закон. 2017. № 2. С. 187-191. (Киргизька Республіка).

5. Озерна І. В. Адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів вищої освіти в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Вип. 2. Т. 3. С. 112-117.

6. Озерна І. В. Особливості адміністративно-правового

регулювання діяльності закладів освіти в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 4. С. 176-180.

7. Ozema I. V. Administrative and legal provision of activity of professional and technical education in Ukraine. Visegrad journal on human rights. 2017. № 4. Volume 2. P. 136-140. (Словацька Республіка).

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

8. Озерна І. В. Загальні засади державного регулювання освітньої діяльності вищих навчальних закладів в Україні. Актуальні проблеми національного законодавства: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 15 листоп. 2017 р.). Кропивницький: ПОЛІМЕД- Сервіс, 2017. С. 165-167.

9. Озерна І. В. Проблемні аспекти адміністративно-правового забезпечення вищої освіти в Україні.

Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 8-9 квіт. 2016 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. С. 85-87.

10. Озерна І. В. Регіональний рівень адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів освіти. Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 лип. 2017 р.). К.: Центр правових наукових досліджень, 2017. С. 57-59.

11. Озерна І. В. Діяльність закладів професійно-технічної освіти як об’єкт адміністративно-правового забезпечення. Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин: матер. Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 20-21 січ. 2017 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. С. 49-53.

впровадження результатів дисертації здобувана Науково-дослідного інституту публічного права Озерної Ірини Вікторівни на тему: «Адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів освіти в Україні» у наукову дослідну діяльність Науково-дослідного інституту публічного права

Комісія Інституту склала цей акт про те. що матеріали дисертації Озерної Ірини Вікторівни на тему: «Адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів освіти в Україні» зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право мають необхідний теоретичний, методологічний рівень і практичну значимість та використовуються у науково- дослідній роботі наукових відділів Науково-дослідного інституту публічного права під час проведення загальнотеоретичних і галузевих досліджень, спрямованих на вирішення теоретико-методологічних проблем науки адміністративного права, та використовуються Інститутом в межах реалізації тем наукових досліджень «Правове забезпечення розвитку підприємництва та органів місцевого самоврядування» (номер державної реєстрації № 0115U005255) та «Правове забезпечення прав, свобод та законних інтересів суб'єктів публічно-правових відносин» (номер державної реєстрації №0115U005495).

Використання результатів дисертації сприятиме активізації та підвищенню ефективності наукової діяльності наукових працівників наукових відділів Науково- дослідного інституту публічного права.

ВИСНОВОК

Результати дисертаційного дослідження Озерної Ірини Вікторівни на тему: «Адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів освіти в Україні» вважати впровадженими в наукову діяльність Науково-дослідного інституту публічного права під час проведення загальнотеоретичних і галузевих досліджень, спрямованих на вирішення теоретико-методологічних проблем науки адміністративного права.

Завіду вач відділу науково-правових експертиз та /1 U

законопроектних робіт, кандидат юридичних наук (IxJ/ К.М. Куркова

Завідувач відділу аспіранту ри та докторантури

Науковий співробітник відділу публічно-правового забезпечення розвитку підприємництва і

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор Національної акалелл !^внутрішніх справ, **Ших наук,

ернявський

’ о и V

[gJAH9

АКТ

про впровадження результатів дисертації ,добувача

Науково-дослідн0г0 інститут публічного“рам Озерної Ірини Вікторівни,

У науково-дослідну сферу Національної академії внутрішніх справ

Комісія у складі: начальника відділу організації роботи кандидата юридичних

науково-дослідної

завідувача кафедри адмініпратив “до"™"" К°“СЙ):

професора Константі!,ова Сергія Фед„„„» Ра юридичнЮ! ||а-™, адміністративного права і процесу до™ Р Чазав|дувача кафедри Кузьменко Оксан,, Bohohhm’hpJh,^„ТГХ тГ'

™1ПГоГо7НГ№ДОСЛІДНОГО ^ro

інформаційне нраве, ОзерногХГ^СГГГ^^ Ч! правове забезпечення діяльності закладів освіти в УкраіМ» "'стравн°-

ршень 1 "рввву “ь™

— ■ "ро™та

Діяльності закладів освіти в Гр™ адШШЯрвв“-"р-ового забезпечення

та

ад юнктів, і

внутрішніх справ

^і:ггГн^інГ~вного -1 ~

висновок

інстит^П^^

«Адміністративно-правове забезпечення діяльності заклатГГсЛи вважати впровадженими в науково-дослідну сферу Національної академії

досліджень Гпитань Гос—Я 3аГаЛЬН0Те°Ретичних і галузевих інститутів адміністративного nn^c,DHvl„v^aBOBOr° РЄГуЛЮВання ^ремих

.

. —З'А^киналення пр;

інститутів адміністративного права в Україні

і олова комісії:

А.В. Титко

Члени комісії:

С.Ф. Константінов

О.В. Кузьменко

ЗАТВЕРДЖУЮ

:адемії

Перший проректор Наці -----------------------------------------------

наук,

С. Д. Гусарєв

АКТ

чппКвпроваджені,я результатів дисертації !Добувач Науково-дослідного інституту публічного права Озерної Ірини Вікторівни, у навчальний процес Національної академії внутрішніх справ

Комісія у складі: завідувача кафедри адміністративного права і процесу

JBHH

юридичних наук, профегораКовсговтЫовГгГ Г Д0КТОра

кафедри управління та роботи з персоналомФеДО|>ОВ“',а; "Нжора

rzr сГллтгл^

комісіОі завідувача кафедри адміністративної діяльності доктора

офесора х наук,

результати дисертаційного дослідження^ здобушчТ HavxZ -7° Щ°

украї, Грогоджіун^гг„^г:г^гве

практичних занять із Чтй,;цо„ч .. ДЄННІ лекцш’ семінарських і

«Адміністративне право», «Публічне

унауково^ЗнихТнТаї ВІРІВНИ

вищої освітГГв ягосГлГ “'МетОДИ,НИХ МТЄРІаЛ“ ** »>*••*

рекомендовані такі публікації- ^ П1ДГ°Т0ВЦІ навчальних матеріалів,

аДНІиі^Гвні^раГоГНбГчГ ”1?" * *РІ

Прикарпатський юридичний вісник. 2015, № 3 (9) "Tc Ш-іТ 0П"'

та

діядьГ"^ ZZckt: V^rrroro

приватного права.2016. Випуск 2. Том 3. С, КІ2-106.

Озерная И. В. Административно* общего среднего образовав 191. (Киргизька Республіка).

складова

як важлива

учреждений общего соелнегп nfino Правовое обеспечение деятельности

і с. ^rn Украине- “

Озерна І. В. Адміністративно-г

Закон. 2017.

вищої

. оса,™ в Україні. ^

ymsepcZZ "TcZTuwi B™v“c ,п~

приватного права. 2017. Випуск 4 C 176-180^^ в*СИ1ЯГ пУбтчног° та

W8Ipr0vT 0f"iVity Professional (volume 2). Р. 136-140. (Словацька РесНубліадГ^ ^ № 4'

Діяльності вищих нав,аль1хТТадТауТніРЄГЮІИНЮ' 0С“™Ь°Г національного законодавства■ збіпни* МіГПРп ' АктУальт проблеми

<< |
Источник: ОЗЕРНА ІРИНА ВІКТОРІВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Київ - 2018. 2018

Скачать оригинал источника

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -