>>

АНОТАЦІЯ

Озерна І. В. Адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів освіти в Україні. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» - Науково-дослідний інститут публічного права, Київ, 2018.

У дисертаційному дослідженні з’ясовано загальні і спеціальні ознаки закладів освіти. Розкрито зміст і здійснено класифікацію напрямів освітньої діяльності. Визначено систему та проаналізовано повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які здійснюють адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів освіти.

Сформульовано поняття адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів освіти, під яким запропоновано розуміти врегульовану нормами адміністративного законодавства система правових засобів і заходів, здійснюваних уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, щодо реалізації та захисту конституційного права особи на освіту, а також сукупність правових гарантій по створенню належних умов діяльності юридичних осіб публічного та приватного права у сфері надання освітніх послуг. Обґрунтовується, що такий владний вплив має одночасно відповідати суспільним, державним і приватним інтересам у сфері діяльності закладів освіти.

Визначено та охарактеризовано обов’язкові елементи адміністративно- правового забезпечення діяльності закладів освіти, серед яких: сукупність норм адміністративного законодавства у сфері освіти; система адміністративно-правових засобів, за допомогою якого здійснюється владний вплив на правовідносини у сфері діяльності закладів освіти; уповноважені органи публічної адміністрації, які у межах покладених на них повноважень реалізують контрольні (наглядові) функції, а також здійснюють низку адміністративних заходів у сфері освіти; сукупність адміністративно- правових гарантій, які створюють сприятливі умови для діяльності закладів освіти, а також реалізації та захист конституційного права громадян на освіту.

Проаналізовано процеси історичного становленню та розвитку владного впливу на діяльність суб’єктів надання освітніх послуг в Україні. У результаті чого визначено наступні періоди: перший період (Х- ХІІІ ст.ст.); другий період (XIV-XVI ст.ст.); третій період (кінець XVI ст. - перша половина XVIII ст.); четвертий період (друга половина XVIII ст. - початок XX ст.); п’ятий період (20-ті р. ХХ ст. - 1990 р.); шостий період (1991 р. - перша половина 2017 р.); сьомий період (друга половина 2017 р. - до сьогодні).

Охарактеризовано питання адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів загальної середньої освіти, які реалізуються за такими напрямами: адміністративно-правове забезпечення внутрішньої організації діяльності; адміністративно-правове забезпечення впровадження

державних стандартів освіти; адміністративно-правове забезпечення професійної діяльності педагогічних працівників; адміністративно-правове забезпечення освітнього процесу з урахуванням вікової специфіки, а також особливих освітніх потреб окремих здобувачів освіти. Аргументовано, що у сфері діяльності закладів професійно-технічної освіти головний акцент уповноважених органів влади відносно належної організації їхньої діяльності робиться на наступних напрямах адміністративно-правового забезпечення: загальнопрофесійна та професійно-теоретична підготовка здобувачів освіти; виробниче навчання та виробнича практика; охорона праці при здійсненні освітнього процесу; працевлаштування випускників.

Розглянуто процедуру ліцензування освітньої діяльності та порядок акредитації закладів вищої освіти, де зауважено, що акредитація суб’єкта надання освітніх послуг здійснюється з метою визнання його статусу на державному рівні, тоді як акредитація напряму підготовки чи спеціальності - визнання відповідності рівня підготовки фахівців бакалаврським, магістерським, освітньо-науковим або освітньо-творчим рівням вищої освіти. З’ясовано порядок здійснення акредитації освітніх програм та атестації педагогічних працівників, а також реалізації системи забезпечення якості вищої освіти, основними складовими якої визначено інституційну акредитацію, зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання та моніторинг якості освіти.

За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів вищої освіти спрямовується на: систему оцінки якості вищої освіти; наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність; автономію та самоврядування; державне замовлення у сфері вищої освіти.

Здійснено аналіз положень законодавств у сфері освіти та практики адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти окремих держав-членів ЄС. Розглянуто балтійські країни (Естонія, Латвія, Литва), де відбувся ефективний перехід від радянської системи освіти до західноєвропейської моделі, а також скандинавські країни (Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція), які характеризуються найвищим рівнем демократичності владного впливу на освітню діяльність та розвитком державно-громадського управління. Крім того, розглянуто позитивний досвід Франції та Німеччини, які демонструють поєднання високого ступеня державного адміністрування діяльності закладів освіти із розвинутою автономією та самоврядністю суб’єктів надання освітніх послуг. З’ясовано можливі шляхи подальшого удосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності

закладів освіти з урахуванням відповідних правових положень зазначених зарубіжний країн.

Зроблено загальні висновки, обґрунтовано законодавчі пропозиції та визначено основні спрямування щодо підвищення ефективності здійснення адміністративно-правового забезпечення діяльності вітчизняних закладів освіти. Сформульовано конкретні пропозиції до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державно-приватне партнерство», а також до низки нормативно- правових актів з питань освіти. Запропоновано прийняття Плану заходів розвитку корпоративних закладів освіти до 2020 року, Концепції розвитку державно-громадського управлінням у сфері освіти, Положення про громадське самоврядування у сфері освіти.

За результатами дисертації сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на розвиток адміністративно- правового забезпечення діяльності закладів освіти, які характеризуються новизною, зокрема: уперше: сформульовано авторське поняття «адміністративно-правове забезпеченням діяльності закладів освіти»; визначено та розкрито напрями адміністративно-правового забезпеченням діяльності закладів загальної середньої, професійно -технічної та вищої освіти, які відповідають узгодженим вимогам суспільних, державних і приватних інтересів у сфері освіти; окреслено зміст адміністративно - правового забезпечення діяльності корпоративних закладів освіти, а також охарактеризовано шляхи вдосконалення відповідного законодавства; з’ясовано особливості взаємозв’язку державно-громадського управління і громадського самоврядуванням у сфері освіти із адміністративно-правовим забезпеченням діяльності закладів освіти; удосконалено: класифікацію освітньої діяльності закладів освіти; теоретико-правові підходи до порядку та умов застосування системи адміністративно-правових засобів і втілення відповідних правових гарантій під час організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу у закладах освіти; обґрунтування позиції щодо повноважень Державної служби якості освіти України як центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти; аргументацію щодо основних спрямувань розвитку адміністративного законодавства з питань освіти у контексті нового Закону України «Про освіту»; дістало подальшого розвитку: теоретичний зміст понять «заклад освіти», «освітня діяльність», «освітній процес»; з’ясування загальних і

спеціальних характеристик закладів освіти; визначення системи та аналіз повноважень суб’єктів адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів освіти в Україні; характеристика міжнародних стандартів і пріоритетних спрямувань запозичення позитивного зарубіжного досвіду щодо адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів освіти; періодизація становлення та розвитку адміністративно-правового забезпечення діяльності закладів освіти в Україні; пропозиції щодо внесення змін і доповнень до низки правових актів з метою підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення діяльності

закладів освіти.

Сформульовані у дисертації науково-теоретичні положення, висновки, рекомендації та пропозиції можуть використовуватися у науково-дослідній роботі, нормотворчій та правозастосовній діяльності, а також у навчальному процесі при розробці навчально-методичного забезпечення і викладанні дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність», «Публічне адміністрування», «Публічна служба».

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, вища освіта, загальна середня освіта, заклади освіти, органи публічної адміністрації, освітня діяльність, освітні послуги, професійно-технічна освіта, суб’єкти надання освітніх послуг.

| >>
Источник: ОЗЕРНА ІРИНА ВІКТОРІВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Київ - 2018. 2018

Скачать оригинал источника

Еще по теме АНОТАЦІЯ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -