<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Актуальні аспекти європейського права в контексті розширення Європейського Союзу : тези доп. наук.-практ. конф. студ., аспірантів, молодих учених та викладачів. — К. : Реферат, 2004.

- 230 с.

2. Анакіна Т. М. Прецедент Суду Європейських співтовариств у праві ЄС / Т. М. Анакіна // Сучасні проблеми юридичної науки: стан і перспективи розвитку : тези доп. та наук. повідомлень учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів / за заг. ред. М. І. Панова. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2005. - С. 104-106.

3. Анакіна Т. Прецедентні рішення Суду Європейських співтовариств у становленні правопорядку ЄС / Т. Анакіна // Підприємництво, госп-во і право. - 2008. - № 2. - С. 49-52.

4. Андриенко Я. П. Роль Суда ЕС в формировании европейского правового пространства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Ярослав Петрович Андриенко. - М., 2004. - 182 с.

5. Арах М. Европейский союз: видение политического объединения / пер. со слов. / М. Арах. - М. : Экономика, 1998. - 467 с.

6. Артамонова О. Ф. Международная правосубъектность

Европейского союза / О. Ф. Артамонова // Журн. рос. права. - 2002. - №8. - С.146-148.

7. Астапенко В. А. Эволюция Европейского Союза (Амстердамский договор 1999 года) / В. А. Астапенко : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. - М., 2000. - 23 с.

8. Барановский В. Г. Политическая интеграция в Западной Европе / В. Г. Барановский. - М. : НОРМА, 1983. - 230 с.

9. Бартенев С. А. Правовая концепция «принципа субсидарности» в Европейском Сообществе / С. А. Бартенев // Моск. журн. междунар. права. - 2004. - №3/55. - С. 175-196.

10. Баскин Ю. Я. История международного права / Ю. Я. Баскин, Д. И. Фельдман. - М. : Междунар. отношения, 1990. - 208 с.

11. Берман Гарольд Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Гарольд Дж. Берман. - М. : Инфра-М, Изд-во МГУ, Норма, 1994. - 590 с.

12.

Бирюков М. М. Современное развитие Европейского Союза: международно-правовой поход : дис... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Михаил Михайлович Бирюков. - М. : Дипломат. акад. МИД РФ, 2004. - 287 с.

13. Богун Л. А. Вхождение в Европейский Союз: опыт для Украины / Л. А. Богун. — Одесса : Астропринт, 2005. - 40 с.

14. Борко Ю. ЕС: углубление и расширение интеграции / Ю. Борко // МЭ и МО. - 1998. - № 8. - С. 153-169.

15. Борхардт К.-Д. Азбука права Европейского сообщества /

К.-Д. Борхардт; ред. : Ю. А. Борко, М. В. Каргалова, Ю. М. Юмашев. - М. : Право, 1994. - 200 с.

16. Вакулич В. Політико-історичний вимір європейської традиції /

В. Вакулич ; НАН України; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — Кіровоград : Прес,

2000. — 61 с.

17. Василенко В. А. Основы теории международного права / В. А. Василенко. — К. : Вища шк., 1988. —288 с.

18. Визначення і межі принципу субсидіарності : доповідь координац. ком. місцев. і регіон. органів влади (CDLR) // Комуни і регіони Європи. - 1994. - № 55. - С. 9-10.

19. Волес В. Творення політики в Європейському Союзі / В. Волес, Г. Волес; Р. Ткачук (пер. з англ.). — К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи»,

2004. — 871 с.

20. Гаджиев К. Политическая философия / К. Гаджиев. - М. : ОАО «Изд-во Экономика», 1999. - 606 с.

21. Галушко Д. В. Взаимодействие Европейского Союза и государств- членов (опыт Ирландии) : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. юрид.

наук: спец. 12.00.10 «Международное право. Европейское право» /

Д. В. Галушко. - Казань, 2006. - 24 с.

22. Гарден Т. Перестраивая отношения / Т. Гарден // NATO review. - 2003. - № 2. - С. 1-4.

23. Гердеґен М. Європейське право / М Гердеґен ; пер. з нім.

H. Саповської. - К. : К.І.С., 2008. - 528 с.

24. Гнатовський М. М. Становлення та тенденції розвитку європейського правового простору: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / М. М. Гнатовський. — К., 2002. — 22 с.

25. Горниг Г. Право Европейского Союза / Г.

Горниг, О. Витвицкая. — СПб. : Питер, 2005. - 254 с.

26. Ґоці С. Європейська Комісія. Процеси ухвалення рішень і виконавчі повноваження / С. Ґоці; пер. з італ. - К. : К.І.С., 2006. - 208 с.

27. Ґоці С. Урядування в об’єднаній Європі / С. Ґоці; пер. з італ. К. Тищенка. - К. : К.І.С., 2003. - 286 с.

28. Грицяк І. Європейське управління в Договорі про запровадження Конституції для Європи / І. Грицяк // Право України. - 2005. - № 4. - С. 118123.

29. Грицяк І. А. Європейське управління : теоретико-методологічні засади / І. А. Грицяк. - К. : К.І.С., 2006. - 398 с.

30. Грицяк І. Законодавчі та виконавчі органи Європейського Союзу /

I. Грицяк // Вісн. Укр. Акад. держ. управління. - 2002. - № 2. - C. 237-243.

31. Грицяк І. Правові акти Європейського Союзу в управлінні інтеграційними процесами / І. Грицяк // Вісн. Укр. Акад. держ. управління. -

2001. - № 3. - С. 359-365.

32. Грицяк І. Право та інституції Європейського Союзу / І. Грицяк. - К. : К.І.С., 2006. - 260 с.

33. Грицяк І. А. Управління в Європейському Союзі : теоретичні засади / І. А. Грицяк; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — К. : Вид-во НАДУ, 2005. - 236 с.

34. Гробова В. Щодо правового статусу Європейського парламенту / В. Гробова // Підприємництво, госп-во і право. - 2005. - № 4. - С. 95-97.

35. Гуцель В. Г. Функція охорони і захисту прав та свобод людини і громадянина і роль в її реалізації Європейського Союзу та Ради Європи / В. Г. Гуцель // Держ. буд-во та місц. самоврядування : зб. наук. пр. - 2005. - Вип. 9. - С. 140-151.

36. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози; пер. с фр. В. А. Туманова. - М. : Междунар. отношения, 1999. - 400 с.

37. Дайнеко А. Е. Расширение Европейского Союза: экономические и правовые аспекты / А. Е. Дайнеко, Г. В. Забавский, А. Е. Дайнеко (науч. ред.). — М. : Изд-во деловой и учеб. лит., 2004. - 336 с.

38. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції / Д. Дайнен; пер.

з англ. М. Марченко. - К. : К.І.С., 2006. - 696 с.

39. Дэйвис К. Право Европейского Союза / К. Дэйвис; пер. со 2-го англ. изд. - К. : Знання, 2005. - 406 с.

40. Действующее международное право: документы в 2 т. : учеб. пособие / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. - М. : Междунар. отношения; Юрайт-Издат, 2007. - Т. 1. — 768 с.

41. Денисов В. Н. Організація Об’єднанних Націй / В. Н. Денисов // Юридична енциклопедія: у 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) та

ін. - К. : Вид.-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2002. - Т. 4: Н-П. - С. 303-304.

42. Диденко Н. С. Трансформация политико-правового содержания государственного суверенитета на рубеже ХХ-ХХІ вв. (теоретико-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Николай Сергеевич Диденко. - Ростов-н/Д., 2006. - 166 с.

43. Дмітрієв А. І. Міжнародне публічне право : практикум /

A. І. Дмітрієв, А. С. Мацко, В. І. Муравйов. — К. : КНТ, 2001. — 57 с.

44. Довгань В. М. Європейський Парламент. Правовий статус і компетенція в системі органів Європейського Союзу : монографія /

B. М. Довгань. - К. : КНТ, 2007. - 204 с.

45. Довгань В. Правовий статус Європейського Парламенту в системі органів Європейського Союзу / В. Довгань // Укр. часоп. міжнар. права. - 2003.

- № 3. - С. 95-99.

46. Договоры, учреждающие Европейские сообщества : документы Европейского Союза / отв. ред. Ю. Борко. - М. : Право, 1994. - Т. І. - 390 с.

47. Эбзеев Б. С. Российский федерализм: Равноправие и асимметрия конституционно-правового статуса субъектов / Б. С. Эбзеев, Л. М. Карапетян // Гос. и право. - 1995 - №3. - С.3-12.

48. Эбралидзе Н. Т. Методы правотворчества в ЕС: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Нона Тамазовна Эбралидзе. - Казань, 2004. - 173 с.

49. Элазар Д. Европейское сообщество: между государственным суверенитетом и субсидиарностью или Иерархия против коллегиальности в управлении Европейским сообществом / Д. Элазар // Казанский федералист. -

2002. - № 4. - С.

57-78.

50. Энтин Л. М. О проекте Конституции Европейского Союза / Л. М. Энтин // Моск. журн. междунар. права. - 2004. - № 1 (53). - С. 85-100.

51. Энтин М. Л. Договор о реформе / М. Л. Энтин // Вся Европа. - 2007.

- № 11 (16). [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://alleuropa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=464.

52. Энтин М. Л. Суд Европейских Сообществ: правовые формы обеспечения западноевропейской интеграции / М. Л. Энтин. - М. : Междунар. отношения, 1987. - 176 с.

53. Европа: новое начало. Декларация Шумана 1950—1990. Европа и проблема расширения / под общ. ред. Ю. А. Борко. - М. : МИГ «Право», 1994. - 79 с.

54. Європейська інтеграція / уклад. М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох; пер. з нім. - К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. - 394 с.

55. Европейская интеграция: правовые проблемы / ред. кол.: Б. Н. Топорнин, А. И. Ковлер, М. М. Славин, И. С. Крилов; под ред.

Б. Н. Топорнина. Кн. 1. - М. : ИГП РАН, 1992. - 124 с.

56. Европейский Союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития / под ред. Ю. А. Борко и О. Б. Буториной. - М. : Эдиториал УРСС, 2001. - 472 с.

57. Европейский союз: новый этап интеграции: проблемнотематический сб. / В. Г. Головин (отв.ред.), Г. В. Вишнякова (ред.-сост.); РАН; ИНИОН. — М. : ИНИОН РАН, 1996. — 152 с.

58. Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права: навч. посіб. викладача (методологія та дидактика) / В. П'ятницький (наук.ред.). — К. : Заповіт, 2000. — 368 с.

59. Европейский Союз: основополагающие акты в редакции

Лиссабонского договора с комментариями. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 698 с.

60. Европейский союз. Справочник / под ред. О. В. Буториной, Ю. А. Борко, И. Д. Иванова. - М. : Деловая лит., 2003, - 288 с.

61. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учеб. для вузов / М. В. Каргалова, Е. Ю. Козлов, С. О. Корогород и др.; под ред. Л. М. Энтина. - 2-е изд. - М. : Изд-во НОРМА, 2005. - 960 с.

62.

Европейское право : учеб. для вузов / под общ. ред. Л. М. Энтина. - М. : Изд-во НОРМА, 2002. - 720 с.

63. Европейское право: учеб. для вузов / под общ. ред. Л. М. Энтина. - М.: Изд-во НОРМА, 2005. - 960 с.

64. Единый европейский акт. Договор о Европейском Союзе / отв. ред. Ю. Борко. - М. : Право, 1994. - Т. ІІ. - 246 с.

65. Ершов С. В. Правовые особенности формирования

наднациональной власти ЕС в процессе взаимодействия права ЕС и

национального права государств-членов : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Сергей Владиславович Ершов. - М. : Дипломат. акад. МИД РФ, 2003. - 163 с.

66. Загальна теорія держави і права: підручник / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. А. Авраменко та ін.; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина.

- Х. : Право, 2008. - 584 с.

67. Заглядывая в ХХІ век: Европейский Союз и Содружество Независимых Государств / ред. кол., Ю. А. Борко (отв. ред.); Ин-т Европы РАН.

- М. : Интердиалект+, 1998. - 324 с.

68. Зайцев А. Ю. Европейская Комиссия: порядок формирования и полномочия : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Александр Юрьевич Зайцев. - М., 2003. - 202 с.

69. Зайцева В. Г. Международные межправительственные организации / В. Г. Зайцева. - М. : Наука, 1983. - 144 с.

70. Зеленов Р. Ю. Законодательные процедуры Европейского Союза. Эволюция полномочий Европейского парламента / Р. Ю. Зеленов // Государство и право. - 2005. - № 1. - С. 97-103.

71. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС / Ж. Зіллер. - К. : Основи, 1996. - 340 с.

72. Зонова Т. В. От Европы государств к Европе регионов? / Т. В. Зонова // Полис. - 1999. - № 5. - C.155-164.

73. Иванов М. К. Правовая система Европейских Сообществ и международное право: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Международное право» / М. К. Иванов. - М., 1987. - 20 с.

74. Ильин Н. Ю. Конституционно-правовые аспекты интеграции европейских государств : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Николай Юрьевич Ильин. - М.: Рос. таможен. акад., 2002. - 164 с.

75. Ильин Ю. Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза / Ю. Д. Ильин. — Харьков : Консум, 1998. - 155 с.

76. Ітвелл Дж. Трансформація та інтеграція / Дж. Ітвелл, М. Еллмен. - К. : Стилос, 1998. - 258 с.

77. Кавешников Н. Европейский интеграционный проект вступает сегодня в один из самых сложных периодов своего осуществления / Н. Кавешников // Евразия. — 2003. — Июль.

78. Кавешников Н. Ю. Институциональная реформа ЕС и Ниццский Договор: ответы или вопросы? / Н. Ю. Кавешников // Доклады Института Европы № 87. - М. : Интердиалект+, 2002. - 62 с.

79. Капустин А. Я. Европейский Союз: интеграция и право: монография / А. Я. Капустин. - М. : Изд-во РУДН, 2000. - 436 с.

80. Капустин А. Я. Международно-правовые проблемы природы и действия права Европейского Союза: автореф. дис. на соискание учен. степ. д-ра юрид. наук : 12.00.10 / А. Я. Капустин. - М., 2001. - 48 с.

81. Капустин А. Я. Общая характеристика основных принципов институционной системы Европейского Союза / А. Я. Капустин // Известия ВУЗов. Правоведение. - 2000. - № 1(228). - C. 217-236.

82. Кашкин С. На пути к европейской конституции : Европейский конвент и перспективы разработки Конституционного договора (Конституции) Европейского Союза / С. Кашкин, А. Четвериков // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. - 2003. - № 1 (42). - С. 38-41.

83. Кашкин С. Ю. Право Европейского Союза / С. Ю. Кашкин, П. А. Калиниченко // Глобалистика: энциклопедия. - М. : Диалог, 2003. - 1328 с.

84. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу / B. Кернз; пер. з англ. - К. : Знання, 2002. - 381 с.

85. Кларк К. Жоден серйозний політик не бажає, щоб ЄС став наддержавою / К. Кларк, Е. Брук [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.brugesgroup.com/mediacentre/comment.live?article=123.

86. Клемин А. В. Об основных концепциях евроинтеграции / А. В. Клемин // Закон и право. - 2005. - №5. - С. 51-56.

87. Клочкова Ю. А. Европейский Парламент в системе политических институтов Европейского Союза / Ю. А. Клочкова // Междунар. публич. и част. право. - 2005. - № 2 (23). - С. 5-8.

88. Коваль В. С. Становлення та розвиток Європейського Союзу: історико-правовий аспект : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ін-т законодавства Верхов. Ради України / Вячеслав Станіславович Коваль. — К., 2003. - 196 с.

89. Коваль В. Створення Конституції Європейського Союзу: pro et contra / В. Коваль // Право України. - 2003. - № 2. - С. 145-147.

90. Ковальова О. О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. - К. : Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2003. - 340 с.

91. Комарова Т. В. Рішення Суду Європейських Співтовариств: питання судового активізму // Проблеми законності: респ. міжвід. наук. зб. Вип. 94. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. - С. 232-238.

92. Комарова Т. В. Становлення судової системи Європейських співтовариств // Актуальні проблеми правознавства : тези доп. та наук. повідомл. учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. - C.174-176.

93. Комарова Т. В. Юридична сила та нормативність рішень Суду Європейських Співтовариств // Сучасні проблеми юридичної науки : тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. - C.148-151.

94. Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейських Співтовариств щодо оскарження актів інститутів ЄС // Сучасні проблеми юридичної науки та практики : тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2007. - C.146-149.

95. Конституции государств Европейского Союза / под общ. ред. Л. А. Окунькова. - М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 816 с.

96. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония,

Индия: учеб. пособие / сост. сб., пер., авт. введ. и вступ. ст. В. В. Маклаков. - 5-е изд., переработ. и дополн. - М. : Волтерс Клувер, 2006. - 608 с.

97. Конституция Европейского Союза: Договор, устанавливающий Конституцию для Европы (с комментарием) / отв. ред. С. Ю. Кашкин; пер.

A. О. Четверников. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 622 с.

98. Конституція України: науково-практичний коментар / редкол.

B. Я. Тацій (голова ред.), Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. - Х. : Право;

К.: Ін Юре, 2003. - 808 с.

99. Копійка В. В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна: монографія / В. В. Копійка. — К. : Юрид. думка, 2005. - 448 с.

100. Копійка В. В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: навч. посібник / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. - 448 с.

101. Корецкий В. М. Проект Иржи Подебрата об образовании мира и современность // Корецкий В. М. Избранные труды: в 2 кн. / АН УССР. Ин-т государства и права; редкол.: В. Н. Денисов (гл. ред.) и др. - К. : Наука, 1989. - Кн. 1. - 344 с.

102. Королев М. А. Наднациональность с точки зрения международного права / М. А. Королев // Моск. журн. междунар. права. - 1997. - №2 - С. 3- 21.

103. Косов В. В. Процесс федерализации в Западной Европе: миф или реальность? / В. В. Косов // Вестн. Нижегород. гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского. - Н. Новгород : ННГУ, 2005. - С. 34-38.

104. Костенко М. Л. ЕС после Маастрихта: федерация, конфедерация или международная организация / М. Л. Костенко, Н. В. Лаврёнова // Государство и право. - 1994. - №4. - С. 109.

105. Костенко М. Л. К вопросу наднациональности и особенностях права ЄС. Европейская интеграция: правовые проблемы / М. Л. Костенко, Н. В. Лавренова // Государство и право. - 1994. - №4. - С. 105-113.

106. Кравчук І. В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС / І. В. Кравчук, М. В. Парапан. - К. : Слово, 2005. - 320 с.

107. Крылова И. С. Европейский парламент : правовой статус / И. С. Крылова; Ин-т государства и права. - М. : Наука, 1987. - 189 с.

108. Кузнецова Е. Суверенитет. Незыблемый и неделимый? / Е. Кузнецова // Междунар. жизнь. — 2004. — № 7-8. - С. 56-62.

109. Лагасс Н. Практический анализ институциональной эволюции бельгийского государства / Н. Лагасс // Казанский федералист. - 2004. - №1(9). - С. 117-137.

110. Лазарев Б. М. Федерация или конфедерация // Новый союзный договор: поиск решений / под ред. Б. М. Лазарева. - М. : ИГПАН СССР, 1990. -

С. 72-89.

111. Ледях И. А. Хартия основных прав Европейского Союза / И. А. Ледях // Государство и право. - 2002. - № 1. - С. 51-58.

112. Лепешков Ю. А. Право Европейских Сообществ: основополагающие принципы / Ю. А. Лепешков // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. - 1998. - №3. - С. 30-48.

113. Лінч, Джозеф Г. Середньовічна церква: коротка історія / Джозеф Г. Лінч; пер. з англ. В. Шовкун. - К. : Основи, 1994. - 491 с.

114. Лобанов К. Н. Договор о Европейском Союзе: правовой анализ новейших тенденций в развитии западноевропейской интеграции. учеб. пособие / К. Н. Лобанов. - Белгород: Слово, 1996. - 480 с.

115. Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть: учебник. - М. : БЕК, 1997. - 410 с.

116. Лукашук И. И. Нормы международного права в международной нормативной системе / И. И. Лукашук. - М. : Спарк, 1997. - 332 с.

117. Лук’янов Д. В. Національна правова система України серед сімей правових систем сучасності // Правова система України: історія, стан та перспективи : у 6 т. - Х. : Право, 2008. - Т. 1 : Методологічні та історико- теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. - С. 705-724.

118. Лук’янов Д. В. Проблеми класифікації та типології правових систем сучасності // Порівняльно-правові досдлідження: міжнарод. наук. журнал. - 2009. - № 1-2. - С. 25-34.

119. Луць Л. А. Генезис ідей європейської єдності / Л. А. Луць // Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. - Вип. 13-14. - Одеса : Юрид. л-ра, 2002. - С. 668-675.

120. Луць Л. А. Деякі аспекти взаємодії правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та держав-учасниць / Л. А. Луць // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - Вип. 16. - К. : Ін-т держави і права НАН України ім. В. М. Корецького, 2002. - С. 11-15.

121. Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти) / Л. А. Луць. - К. : ІДіП ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. - 304 с.

122. Луць Л. Основні заходи та способи Європейської інтеграції / Л. Луць // Право України . -2002. - №5. - С.146-150.

123. Лучинин А. Л. Особенности механизма имплементации европейского права: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Международное право. Европейское право» / А. Л. Лучинин. - Казань, 2006. - 28 с.

124. Макогон Ю. В. Европейский Союз, страны Запада и Нидерланды в международном аспекте / Ю. В. Макогон, Г. Г. Савина; Донец. нац. ун-т; Нидерланд. программа содействия управлению. - Донецк; Гаага, 2001. — 214 с.

125. Макогон Ю. В. ЄС у контексті глобалізації світогосподарських зв'язків: навч. посіб. / Ю. В. Макогон, Т. В. Власова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2000. — 178 с.

126. Малахов В. П. Право Европейского Союза: проблема источников: монография / В. П. Малахов. - М. : Моск. ун-т МВД России, 2003. - 192 с.

127. Малинин С. А., Ковалева Т. М. Правосубъектность

международных организаций / С. А. Малинин, Т. М. Ковалева // Правоведение. - 1992. - № 5. - С. 53-62.

128. Мартиненко П. Проект Конституції для Європи: реформаторський потенціал // Інституційні реформи в ЄС: аналітичний щоквартальник. - К.: Представництво Європ. Комісії в Україні, 2003. - Вип. 4. - С. 1-16.

129. Марченко М. Н. Глобализация и ее воздействие на современное национальное государство (методологический аспект) // Теоретико-методолог. проблемы права. - М. : Зерцало-М, 2007. - Вып. 2. - С. 53-88.

130. Марченко М. Н. Европейский суд справедливости — основной носитель судебной власти в Европейском союзе / М. Н. Марченко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. - 2006. - № 2. - С. 69-81.

131. Марченко М. Н. Зарождение и развитие идей объединенной Европы в период с ХІ по ХІХ век / М. Н. Марченко // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер. «Юриспруденция». - 2008. - №1. - С. 3-12.

132. Марченко М. Н. Идеи панъевропеизма в первой половине ХХ в. // Вестн. Моск. ун-та. - 2008. - №4. - С. 3-13.

133. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу; пер.

A. М. Татлыбаевой. - СПб. : Евразия, 1999. - 352 с.

134. Медведев Л. А. История западноевропейской интеграции (40-90-е годы ХХ века); Создание Европейского Союза. 80-90-е годы: учеб. пособие / Л. А. Медведєв, А. А. Синдеев. — Тверь : Твер. гос. ун-т, 1999. — 103 с.

135. Международное право в современном мире : сб. ст. / отв. ред. и авт. послесл. Ю. М. Колосов. - М. : Междунар. отношения, 1991. - 188 с.

136. Международное право / отв. ред. Ю. М. Колосов. — М. : Междунар. отношения, 2000. — 528 с.

137. Международное право / под. ред Л. Н. Шестакова, А. Н. Талалаева, Е. А. Шибаевой, М. А. Коробовой. - М. : Юрид. лит., 1999. - 566 с.

138. Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов,

B. И. Кузнецов. - М. : Юрид. лит, 1999. - 466 с.

139. Мещерякова О. М. Юридическая природа Европейского Союза и суверенитет государств-членов / О. М. Мещерякова // Юрист-международник. Всерос. журн. междунар. права. - 2007. - №4. - С. 78-82.

140. Микієвич М. М. Інституційне право Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки: монографія / М. М. Микієвич. - Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. - 416 с.

141. Микієвич М. М. Правові засади організації та діяльності Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / М. М. Микієвич. — К., 2007. — 40 с.

142. Міжнародне право в документах / за заг. ред. М. В. Буроменського. - 2-е вид., виправл. і доповн. - Х. : Мачулін. - 2006. - 408 с.

143. Міжнародне право: навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменського. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 336 с.

144. Моисеев А. А. Соотношение суверенитета и надгосударственности в современном международном праве (в контексте глобализации) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра юрид. наук : спец. 12.00.10 / А. А. Моисеев. - М., 2007. - 46 с.

145. Москаленко А. М. Источники права Европейского Союза (международно-правовой анализ) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Москаленко Александр Михайлович. - Харьков, 2005. - 171 с.

146. Муравьев В. И. Международные организации - специфические субъекты международного права / В. И. Муравьев. - Киев : Изд-во УМК ВО при Минвузе УССР , 1990. - 72 с.

147. Муравйов В. І. Наднаціональні інститути в системі органів Європейського Союзу / В. І. Муравйов // Часопис Київ. ун-ту права. - 2004. - № 3. - С. 105-113.

148. Муравйов В. І. Правова природа Європейського Союзу / В. І. Муравйов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відн. Вип. 32, ч. ІІ. - К., 2002 - С.119-125.

149. Муравйов В. І. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика) / В. І. Муравйов. - К. : Академ-Прес, 2002. - 425 с.

150. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Н. Мусис; пер. з англ. - К.: К.І.С., 2005. - 466 с.

151. Мюллерсон Р. А. К вопросу о «праве европейских сообществ» / Р. А. Мюллерсон // Вест. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. - 1982. - № 5. - С. 5058.

152. Ніццький договір та розширення ЄС / М-во юстиції України. Центр порівнял. права; за наук. ред. С. Шевчука. - К. : Логос, 2001. - 196 с.

153. Ноэль Э. Работать сообща - принцип деятельности органов Европейского сообщества / Э. Ноэль. - М. : Право, 1994. - 79 с.

154. Норман Дейвіс. Європа. Історія / Дейвіс Норман; пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко. - К. : Основи, 2000. - 1464 с.

155. Олтеану О. М. Некоторые тенденции в эволюции ЕЭС / О. М. Олтеану // Вестн. МГУ. Сер. 11. Право. - 1986. - №6. - С. 54-63.

156. Опенгейм Л. Международное право / Л. Опенгейм. - М. : Междунар. право, 1950. - 450 с.

157. Опришко В. Ф. Право Європейського Союзу / В. Ф. Опришко, А. В. Омельченко, А. С. Фастовець. - К. : КНЕУ, 2002. - 460 с.

158. Организация Объединенных Наций: основные факты: справочник / пер. с англ. — М. : Весь Мир, 2000. — 424 с.

159. Ормонбеков Ж. Бельгийская модель федерализма: особенности и перспективы / Ж. Ормонбеков // Казанский федералист. - 2004. - №1(9). - С. 138-156.

160. Основи політичної науки: курс лекцій. Ч. 1/ За ред. Б. Кухти. - Львів : Кальварія, 1996. - 336 с.

161. Основи права Європейського Союзу: нормативні матеріали / за заг. ред. М. В. Буроменського. - Х. : Яшма, 2005. - 236 с.

162. Поляков А. В. Общая теория права: феноменолого

коммуникативный поход: курс лекций. - 2-е изд., доп. / А. В. Поляков. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 845 с.

163. Порівняльне правознавство: підручник / В. Д. Ткаченко, С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов; за ред. В. Д. Ткаченка. - Х. : Право, 2003. - 274 с.

164. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції / В. Посельський. - К. : Смолоскип, 2002. - 168 с.

165. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: монографія / за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. - Х. : Право, 2007. - 242 с.

166. Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота: учеб. пособие / под ред. В. В. Безбаха, А. Я. Капустина, В. К. Пучинского. - М. : Зерцало, 1999. - 400 с.

167. Право Европейского Союза: учебник / под ред. С. Ю. Кашкина. - М. : Юристъ, 2004. - 925 с.

168. Право Европейского Союза: учебник / С. Ю. Кашкин,

А. О. Четвериков, П. А. Калиниченко и др.; под ред. С. Ю. Кашкина. - М. :

Юристъ, 2002. - 925 с.

169. Право Европейского Союза: учебник / С. Ю. Кашкин (ред.). — М. : Юристъ, 2003. — 925 с.

170. Право и межгосударственные объединения / В. Г. Вишняков, В. А. Егиазаров, Ю. А. Корлев и др.; под общ. ред. В. Г. Вишнякова. - СПб. : Юрид. центр пресс, 2003. - 577 с.

171. Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України № 1629-ІУ від 18.04.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2004. - № 29. - Ст. 367.

172. Рар А. Европа может расколоться / А. Рар // Рос. газета. - 2005. - № 121 (3790).

173. Ревуненкова Н. В. Ренессансное свободомыслие и идеология реформации / Н. В. Ревуненкова. - М. : Мысль. - 1988.- 206 с.

174. Рубинский Ю. И. Европейская цивилизация между двумя тысячелетиями / Ю. И. Рубинский // Доклады Института Европы РАН. - 1999. - № 58. - 67 с.

175. Руденко Н. Проблеми державного суверенітету країн-членів ЄС у світлі інтеграційних процесів / Н. Руденко // Інституційні реформи в ЄС: аналітичний щоквартальник. - К. : Представництво Європ. Комісії в Україні,

2003. - № 4. - С. 28-34.

176. Ружмон Дені де. Європа у грі. Шанс Європи. Відкритий лист до європейців / Дені де Руж мон; пер. з франц. і англ. - Львів: Літопис, 1999. - 280 с.

177. Сало В. І. Внутрішні функції держави в умовах членства в Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Володимир Ігорович Сало. - Х., 2008, - 220 с.

178. Свобода П. Вступ до європейського права / П. свобода; пер. з чес. - К. : К.І.С., 2006. - 280 с.

179. Сиджански Д. Федералистское будущее Европы: От Европейского сообщества до Европейского Союза / Д. Сиджански. - М. : Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1998. - 420 с.

180. Сіскос Евангелос. Європейський союз і проблеми міжнародної економічної інтеграції України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : 08.05.01 / НАН України; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин / Евангелос Сіскос. — К., 1998. — 21 с.

181. Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): ученик / О. Ф. Скакун. - Харьков : Эспада, 2005. - 840 с.

182. Сорон Ж.-Л. Курс з європейських інституцій: європейська головоломка: підручник / Ж.-Л. Сорон; пер. з фр. - К. : ІМВ, 2001. - 444 с.

183. Стукина В. Европейский Парламент и его эволюция в процессе европейской интеграции / В. Стукина // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. - 2004. - № 2. - С. 8-11.

184. Сулимский С. В. Международно-правовые проблемы развития институциональной системы Европейского Союза после Амстердамского договора: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Сергей Викторович Сулимский. - М., 2003. - 185 с.

185. Талалаев А. Н. Критика некоторых современных буржуазных концепций относительно принципов и организационно-правовых форм социалистической экономической интеграции и роли СЭВ в ее осуществлении / А. Н. Талалаев // Правовые вопросы деятельности СЭВ. - М. : Междунар. отношения, 1977. - С. 172-191.

186. Татам А. Право Европейського Союзу: підручник / Алан Татам; пер. з англ. - К. : Абріс, 1998. - 424 с.

187. Теория международных отношений на рубеже столетий / под ред. К. Буса и С. Смита; общ. ред. П. А. Цыганкова. - М. : Гардарика, 2002. - 362 с.

188. Терницький В. М. Наднаціональні інституції Європейського Союзу в теоріях інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 23.00.04 / В. М. Терницький; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2006. - 20 с.

189. Терницький В. М. Наднаціональні інституції Європейського Союзу в теоріях інтеграції: дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Володимир Михайлович Терницький; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Ін-т міжнар. відносин. — К., 2006. - 273 с.

190. Тихомиров Ю. А. Теория компетенции / Ю. А. Тихомиров. - М. : Норма, 2001. - 355 с.

191. Тихомирова Л. В. Юридическая энциклопедия / Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. — М. : Юринформцентр , 2000. — 525 с.

192. Тихоновецкий Д. С. Судебная практика как источник Европейского права: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Дмитрий Сергеевич Тихоновецкий. - М., 2004. - 152 с.

193. Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу / Ф. Тоді; пер. з англ. М. Марченко. — К. : К.І.С., 2001. - 142 с.

194. Толстухин А. Э. О наднациональном характере Европейского Союза / А. Э. Толстухин // Моск. журн. междунар. права. - 1997. - №4. - С. 318.

195. Толстухин А. Э. Правовая природа Европейского Союза : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Александр Эрастович Толстухин. - М.: МГИМО МИД РФ, 1997. - 156 с.

196. Топорнин Б. Н. Европейское право: учебник / Б. Н. Топорнин. - М. : Юристъ, 1998. - 456 с.

197. Трагнюк О. Я. Тлумачення міжнародних договорів: теорія і досвід європейських міжнародних судових органів: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Олеся Янівна Трагнюк. - Х., 2003. - 205 с.

198. Трыканов С. А. Конституция Европейского Союза: политикоправовая оценка проекта / С. А. Трыканов // Междунар. публич. и част. право. -

2005. - № 5 (26). - С. 45-46.

199. Тюшка А. Договір про Конституцію для Європи: генезис, юридична природа, політична цінність: монографія / А. Тюшка. - К.: К.І.С., 2007. - 228 с.

200. Усенко Е. Т. Суверенная государственность стран-членов СЭВ как предпосылка и фактор их интеграции / Е. Т. Усенко // Соц. эконом. интеграция и гос. суверенитет. Правовые аспекты. - М. : Изд-во ИГиП АН СССР, 1987. - С. 5-19

201. Ушаков Н. М. Государство в системе международно-правового регулирования / Н. М. Ушаков. - М. : Наука, 1997. - 166 с.

202. Ушаков Н. А. Международное право / Н. А. Ушаков. - М.: Юристъ, 2000. - 304 с.

203. Ушаков Н. А. Проблемы теории международного права / Н. А. Ушаков. - М. : Наука, 1988. - 192 с.

204. Фадеева Т. М. Европейский Союз: федералистские концепции европейского строительства / Т. М. Фадеева. - М. : ИНИОН РАН, 1996. - 124 с.

205. Фадеева Т. М. Европейский федерализм: современные тенденции: Научно.-аналит. обзор / Т. М. Фадеева. - М. : ИНИОН РАН, 2000. - 84 с.

206. Фадеева Т. М. Евросоюз и Российская Федерация: две модели федерализма / Т. М. Фадеєва. - М. : РАН ИНИОН, 2007. - 102 с.

207. Фалалєєва Л. Г. Правові аспекти становлення та розвитку виконавчих органів Європейського Союзу: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Людмила Геннадьївна Фалалєєва. - К., 2003. - 227 с.

208. Фарукшин М. Х. Сравнительный федерализм / М. Х. Фарукшин. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2003. - 284 с.

209. Фещенко А. С. Явление наднациональности в деятельности международных организаций / А. С. Фещенко // Сов. ежегодник междунар. права, 1987. - М. : Наука, 1988. - С. 159-171.

210. Фуше М. Европейская республика. Исторические и географические контуры / М. Фуше. - М. : Междунар. отношения, 1999. - 168 с.

211. Хардт М. Империя / М. Хардт, А. Негри; пер. с англ., под ред.

Г. В. Каменской, М. С. Фетисова. - М. : Праксис, 2004. - 434 с.

212. Хартия Европейского Союза об основных правах: комментарий / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков, Е. А. Чегринец, П. А. Калиниченко; под ред. С. Ю. Кашкина. - М. : Юриспруденция, 2001. - 208 с.

213. Хартли Т. К. Основы права Европейского Сообщества / Т. К. Хартли; пер. с англ. - М. : Закон и право, ЮНИТИ, 1998. - 703 с.

214. Хотеев А. Достойная старость становится роскошью даже в богатых европейских странах / А. Хотеев // Телеграф. - 2004. -16 ноября.

215. Хьюеглин Т. Федерализм, субсидиарность и европейская традиция / Т. Хьюеглин // Казанский федералист. - 2002. - № 4. - С. 79-91.

216. Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. - М. : Наука, 1974.- 243 с.

217. Черняк Л. Ю. Общетеоретические проблемы государственного суверенитета: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Любовь Юрьевна Черняк. - Челябинск, 2007. - 204 с.

218. Четвериков А. О. Основные органы Европейского Союза (конституционно-правовой аспект) : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Артем Олегович Четвериков. - М. : МГЮА, 1999. - 209 с.

219. Чиркин В. Е. Федерализм и федеративное государство / В. Е. Чиркин // Федерализм: теория, институты, отношения (сравнительноправовое исследование) / отв. ред. Б. Н. Топорнин. - М. : Юристъ, 2001. - С. 25-40.

220. Шевчук С. Адаптація законодавства між РЄ і ЄС / С. Шевчук // Голос України. - 2006. - №90 (19 травня).

221. Шевчук С. В. Значення загальноправового принципу пропорційності для визначення конституційності законодавчих обмежень щодо реалізації конституційних прав і свобод (зарубіжний досвід) / С. В. Шевчук // Вісн. Акад. правов. наук України. - 2000. - №1. - С. 69-76.

222. Шевчук С. В. Судовий прецедент у праві ЄС / С. В. Шевчук // Бюл. М-ва юстиції України. - 2007. - № 6 (68). - С. 78-85.

223. Шевчук С. Шлях інтеграції у Європейський Союз: основні вимоги до членства, етапи приєднання та інституційний механізм / С. Шевчук, І. Кравчук // Юрид. вісн. України (інформац.-правов. банк). - 2002. - №48 (30 листоп. - 6 груд. 2002 р.). - С. 16-24.

224. Шемятенков В. Г. Европейская интеграция / В. Г. Шемятенков. - М. : Междунар. отношения, 1998. - 350 с.

225. Шенгенские соглашения: Соглашения между правительствами государств Экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французкой Республики о постепенной отмене проверок на общих границах; Конвенция о применении Шенгенского соглашения от 14 июля 1985 г. между правительствами государств Экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французкой Республики о постепенной отмене проверок на общих границах. - М. : Профобразование, 2000. - 192 с.

226. Шибаева Е. А. К вопросу о наднациональности

межправительственных организаций универсального характера / Е. А. Шибаева // Моск. журн. междунар. права. - 1992. - №4. - С. 81-93.

227. Шибаева Е. А. Правовой статус межправительственных организаций / Е. А. Шибаева. - М. : Юрид. лит., 1972. - 176 с.

228. Шреплер Х.-А. Международные организации : справочник / пер. с нем. / Х.-А. Шреплер. - М. : Междунар. отношения, 1995. - 320 с.

229. Юридична енциклопедія: У 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін. - К .: Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2002. - Т. 4: Н-П. - С. 720.

230. Яворська Г. Криза навколо Конституції ЄС та євроінтеграційні перспективи України (про необхідність застосування багатоваріантних сценаріїв у політичній практиці) / Г. Яворська // Стратегічна панорама. - 2005. - № 3. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.niisp.gov.ua/vydanna/ panorama/ issue.php?s=gpgs0&issue=2005_3

231. Ягудин Ш. Проблемы субсидиарности российского федерализма / Ш. Ягудин // Федерализм: российское и швейцарское измерение : материалы конференции / под ред. Т. Фляйнера и Р. Хакимова; Казань 22-23 июня 2001. - М. : Основы, 2001. - С. 41-52.

232. Яковюк І. Генезис правової культури об’єднаної Європи // Право України. - 2008. - №11. - С.114-120.

233. Яковюк І. В. Громадянство Європейського Союзу / І. В. Яковюк // Держ. буд-во та місц. самоврядування : зб. наук. праць. -2005. - № 9. - С. 8288.

234. Яковюк І. В. Державний суверенітет національних держав у складі Європейського Союзу: проблеми визначення / І. В. Яковюк // Вісн. Акад. прав. наук України. - 2004. - № 3. - С. 114-125.

235. Яковюк І. В. Європейський регіоналізм і його реалізація в умовах Європейського Союзу / І. В. Яковюк // Місцеве самоврядування в умовах демократичної держави : зб. наук. доп. - Х. : Право, 2005. - С. 103-116.

236. Яковюк І. В. Європейський регіоналізм у контексті розбудови Європейського Союзу / І. В. Яковюк // Держ. буд-во та місц. самоврядування : зб. наук. праць. - 2004. - № 8. - С. 57-68.

237. Яковюк І. В. Європейський Союз крізь призму міжнародної організації / І. В. Яковюк // Держ. буд-во та місц. самоврядування : зб. наук. праць. - 2008. - №15. - С. 58-67.

238. Яковюк І. В. Історичні передумови і основні етапи європейської інтеграції // Вісн. Акад. прав. наук України. - 2003. - №4. - С. 82-92.

239. Яковюк І.В. Правова культура в умовах глобалізації та європейської інтеграції / І. В. Яковюк // Дер. буд-во та місц. самоврядування : зб. наук. праць. - 2007. - № 13. - С. 3-16.

240. Яковюк І. В. Про особливості прояву принципу поділу влади в інституційній системі Європейського Союзу: постановка питання / І. В. Яковюк // Держ. буд-во та місц. самоврядування : зб. наук. праць. - 2003. - № 5. - С. 1727.

241. Яковюк І. В. Прояв наднаціональності в Європейському Союзі / І. В. Яковюк // Держ. буд-во та місц. самоврядування: зб. наук. праць. - Право,

2006. - № 12. - С.121-128.

242. Яковюк І. В. Соціальна держава: питання теорії і шляхи її становлення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Яковюк Іван Васильович. - Х., 2000. - 199 с.

243. Яковюк І. В. Субсидіарність як принцип взаємовідносин національних держав і Європейського Союзу / І. В. Яковюк // Вісн. Акад. прав. наук України. - 2004. - № 4. - С. 22-30.

244. Alston P., Weiler J. H. H. An ‘Ever Closer Union’ in Need of a Human rights Policy: The European Union and Human Rights // European Journal of International Law. - 1998. - Vol. 9. - P. 626-657.

245. Akande D. International Organizations / D. Akande // International Law. 1st edition / ed. By M.D. Evans. - U.S.A., Oxford University Press Inc., New York, 2003. - P.269-297 [841 p.].

246. Anghie. Colonialism, Environmental Damage and the Nauru Case / Anghie // Harvard International Law Journal. - №34. - 1993. - P. 76-84.

247. Barents R. The Autonomy of Community Law / R. Barents. - The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 2004. - 334 p.

248. Bertrand G. La prise de decision dans TUnion europeen / Geneviev Bertrand; avec le concoure de Laurent Coutron. - Paris: La Documentation francaise, 1998. - 151 p.

249. Bogdandy Armin Von The European Union as a Supranational Federation: a Conceptual Attempt in the Light of the Amsterdam Treaty / Armin von Bogdandy // Columbia Journal of European Law, Winter. - L., 2006 . - P. 127-159.

250. Bogdandy Von A. Doctrine of Principles / Armin Von Bogdandy // Jean Monnet Working Papers. - 2003. - № 9. - Р. 1-43.

251. Bonnie A. The Evolving Role of the European Commission in the Enforcement of Community Law: From Negotiating Compliance to Prosecuting Member States? / A. Bonnie // Journal of Contemporary European Studies. - 2005. - Vol. 1, Issue 2. - P. 39-53.

252. Boulois Jean. Droit institutionnel de TUnion europeennee/ Jean Boulois. - 7 ed. Paris: Montchrestien, 2000. - 198 p.

253. Brian A. Memorandum on the Organization of a Regim of the European Federal Union. Addressed to Twenty Six Government of Europe / A. Brian // International Conciliation Special Bulletin. - New-York, 1960. - P. 325-353.

254. Cartou L. Le Marche commun et le droit public / L. Cartou. - Paris, 1959. - 458 p.

255. Case 26/62 «NV Algemene Transport - en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue Administration» // European Court Reports. - 1963. - P. 1.

256. Case 28-30/62 «Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst- Holland NV v Netherlands Inland Revenue Administration» // European Court Reports. - 1963. - P. 31.

257. Case 6/64 «Flaminio Costa v E.N.E.L.» // European Court Reports. - 1964. - P. 585.

258. Case 29/69 «Stauder v City of Ulm» // European Court Reports. - 1969. - P. 419.

259. Case 22/70 Commission v. Council (European Road Transport Agreement - ERTA ) [1971] ECR 263.

260. Case 26/74 Roquette v. Commission [1976] ECR 677.

261. Case 43/75 «Gabrielle Defrenne v Societe anonyme belge de navigation aerienne Sabena» // European Court Reports. - 1976. - P. 455.

262. Case 106/77 Simmenthal [1978] ECR 629.

263. Case 128/78 Rewe-Zentrale AG [1979] ECR 649.

264. Case 265/78 Н. Ferweda B.V. // E. C. R. - 1979. - Р. 677.

265. Case 138/79 Roquette Frerers SA v. Council [1980] ECR 3333.

266. Case294/82 Les Verts [1986] ECR 139, 1365.

267. Case 13/83 European Parliament v. Council [1985] ECR 1513.

268. Case C-6, 9/90 Francovich v. Italy [1991] ECR I - 5357.

269. Case C-284/90 Council v. Parliament [1992] ECR I - 2277.

270. Case C-295/90 European Parliament v. Council [1992] ECR I - 4193.

271. Case С-376/98 Federal Rebublic of Germany v European Parliament and Council of the European European Union (Tobacco Advertising) [2000] / E.C.R. I-8419.

272. Case С-176/03 «Commission of the European Communities v Council of the European Union» // European Court Reports. - 2005. - P. 1-53.

273. Cassese S. La Costituzione Europea / S. Cassese // Quaderni Costituzionali - 1991. - Vol. 11. - P. 187-192.

274. Closa C. Citizenship of the Union and Nationality of Member States /

C. Closa // Common Market Law Review. - 1995. - Vol. 32. - P. 487-510.

275. Craig P., de Bhrca G. EU Law: Text, Cases and Materials / P. Craig, G. de Bhrca.- 2nd ed.- Oxford University Press, 1995. - 1162 p.

276. Cram L. Reconciling Theory and Practice / L. Cram, D. Dinan, N. Nugent // Developments in the European Union. - L.: Palgrave Mac Millan, 1999.

- P. 3-23.

277. Curtin D. The Constitutional Structure of the Union, a Europe of Bits and Pieces / D. Curtin // Common Market Law Review. - 1993. - Vol. 30. - P. 1769.

278. Dale R. F. Fading Grand Design for Europe / R. F. Dale // International Herald Tribune. - 1997. - 10 Jan.

279. Dashwood A. The Institutions of the Enlarged EU under the Regime of the Constitutional Treaty / A. Dashwood, A. Johnston // Common Market Law Review. - 2004. - Vol. 41. - Р. 1481-1518.

280. Dashwood A. The Limits of the European Community Powers / A. Dashwood // European Law Review. - 1996. - P. 113-128.

281. De Bhrca G. Reflections on the path from the Constitutional Treaty to the Lisbon Treaty / G. De Bhrca // Jean Monnet Working Paper. - 2008. - № 3. - Р. 1-31.

282. De Witte B. International Agreement or European Constitution? / B. De Witte // in Winter, Curtin, Kellermann, De Witte (eds), Reforming the Treaty on European Union. - The Legal Debate, The Hague, Kluwer Law International, 1996.

- №3. - Р. 3-18.

283. De Witte B. Sovereignty and European Integration: The Weight of Legal Tradition / B. De Witte // in A.-M. Slaughter, A. Stone Sweet, J.H.H. Weiler (eds.), The European Court and National Courts - Doctrine and Jurisprudence. Legal Change in its Social Context, Oxford, Hart Publishing, 1998. - Р. 277-304.

284. Dinan D. Ever Closer Union: an Introduction to European Integration /

D. Dinan. - L., 1999. - P. 355-450.

285. Dougan M. The Treaty of Lisbon 2007: Winning Minds, Not Hearts / M. Dougan // Common Market Law Review. - 2008. - Vol. 45, Is. 3. - P. 617-703.

286. Edward D. Direct Effect - Myth, Mess or Mystery / D. Edward. - Direct Effect: Rethinking a Classic of EC Legal Doctrine / Eds. J. Prinssen, A. Schrauwen. - Amsterdam: Europa Law Publishing, 2002. - P. 3-13.

287. Edward D. The Community's Constitution - Rigid or Flexible? The Contemporary Relevance of the Constitutional Thinking of James Bryce / D. Edward // Institutional Dynamics of European Integration (Schermers H.G., Curtin D., Heukels T. - eds). - 1994 - P. 69-93.

288. Estella A. Constitutional Legitimacy and Credible Commitments in the European Union / A. Estella // European Law Journal. - 2005. - Vol. 11, No.1. - Р. 22-42.

289. European Union Law / [Horspool M., Humphreys M., Harris S., Malcolm R.] - New York: Oxford University Press, 2006. - P. 267-269 [558 p].

290. Everson M. The Legacy of the Market Citizen / M. Everson // New Legal Dynamics of European Union / Eds. J. Shaw, G. More. - N.Y.: Clarendon Press, 1995. - 355 p.

291. Fairhurst, John Law of the European Union / John Fairhurst. - 6th edition. Longman, 2007. - 771 p.

292. Favoreu L. Les Constitutions nationals face au droit europeen /

L. Favoreu // Revue fran5aise de droit constitutionnel. - 1996. - No. 28. - P. 699729.

293. Favret J.-M. Droit et pratique de l’Union Europeenne/ J.-M. Favret,. - 5eme ed. - Gualino, coll. manuel, 2005. - 678 p.

294. Favret J.-M. Le vade-mecum de l’Union europeen et du Droit communautaire / J.-M. Favret. - Paris,1988. - 191 p.

295. Fernandez Esteban M. L. The Rule of Law in the European Constitution / M. L. Esteban Fernandez. - The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 1999. - 221 p.

296. Fossum J. E. The Constitution’s Gift? A Deliberative Democratic Analysis of Constitution Making in the European Union / J. E. Fossum, A. J. Menendez // European Law Journal. - 2005. - Vol. 11, No. 4. - Р. 380-410.

297. Gathii James Thuo International Law and Eurocentricity/ James Thuo Gathii // European Journal of International Law. - 1998. - №1. - P. 184-211.

298. Hartley T. С. Constitutional Problems of the European Union / T. C. Hartley. - Oxford, Portland, Oregon: Hart Publishing, 1999. - 224 p.

299. Hatzopoulos V. With or without you ... judging politically in the field of Area of Freedom, Security and Justice / V. Hatzopoulos // European Law Review. - 2008. - Vol. 33, Issue. 1. - P. 44-65.

300. Hayes-Renshaw F. The Council of Ministers / F. Hayes-Renshaw, H. Wallace. - [2nd ed.]. - London: Palgrave Macmillan, 1997. - 392 p.

301. Hughes Chr. Confederacies / Chr. Hughes. - Leicester, 1990. - 338 p.

302. Institutional Dynamics of the European Integration. - Edited by D. O’Keffe. - L., 1992. - 212 p.

303.Ipsen, Zehn Glossen zum Maastricht-Urteil / Zehn Ipsen // EuR, 1994. -

134 s.

304. Jacobs F. G. The Evolution of the European Legal Order / F. G. Jacobs // Common Market Law Review. - 2004. - Vol. 41. - P. 303-316.

305. Joerges Christian Integration through de-legalisation? / Christian Joerges // European Law Review, 2008. - Vol.33. - Issue 3. - P. 291-312.

306. Joerges Ch. Taking the Law Seriously: On Political Science and the Role of Law in the Process of European Integration / Ch. Joerges // European Law Journal. - 1996. - Vol. 2. - Issue 2. - P. 105-135.

307. Josselin J.-M. How the Court made a Federation of the EU / J.-M. Josselin, A. Marciano // The Review of International Organizations. - 2007. - Vol. 2. - P. 59-75.

308. Kadelbach S. Union Citizenship / S. Kadelbach // Jean Monnet Working Paper. - 2003. - Vol. 9. - 56 p.

309. Komarek J. Federal Elements in the Community Judicial System: Building Coherence in the Community Legal Order / J. Komarek // Common Market Law Review. - 2005. - Vol. 42. - P. 9-34.

310. Kostakopoulou Dora Floating sovereignty: a pathology or a necessary means of state evolution. - L.: Oxford Journal of Legal Studies, 2002. - Vol. 22 (No.1). - Р. 135-156.

311. Kumm M. The Jurisprudence of Constitutional Conflict: Constitutional Supremacy in Europe before and after the Constitutional Treaty / M. Kumm // European Law Journal. - 2005. - Vol. 11 (No. 3). - Р. 262-307.

312. Lag Т. Community Constitutional Law: Article 5 EEC Treaty / Т. Lag // Common Market Law Review. - 1990. - Vol. 27. - P. 645-681.

313. Lasok D. Law and Institutions of the European Communities / D. Lasok, J. W. Bridge. -5th ed. - L.: Butterworth-Heinemann, 1991. - 882 p.

314. Lasok D. Law and Institutions of the European Union / D. Lasok. - 7th ed. - L.: Butterworths, 2001. - 947 p.

315. Laursen F. The Changing Role of Parliaments in the European Union. / F. Laursen, S. Pappas. - Maastricht: European Institute of Public Administration, 1995. - 198 p.

316. Le Bras G. Canon Law / G. Le Bras // The Legacy of the Middle Ages (eds. Grump C.G., Jacob E. F.). - Oxford, 1926. - Р. 321-361.

317. Lideiner-Wildau K. Von. La supranationalite en tant que principe de droit / K. Von Lideiner-Wildau. - Leyden, 1970. - 256 p.

318. Lodge G. EC Policy - Making: Institutional Dynamics / G. Lodge. - L., 1993. - 224 p.

319. Lodge J. Strengthening the European Parliament and its Alternatives /

J. Lodge. - Marburg: Metropolis Verlag, 1997. - 156 p.

320. Louis J.-V. The Community Legal Order / J.-V Louis.- 3rd ed.- Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1995. - 247 р.

321. Malcolm R. Beyond Francovich / R. Malcolm // Modern Law Review. - 1993. - Vol. 56, Is. 1. - P. 55-73.

322. Mancini F. G. The Making of a Constitution for Europe / F. G. Mancini // Common Market Law Review. - 1989. - Vol. 26. - P. 295-314.

323. Mancini G. F. Democracy and the European Court of Justice / F. G. Mancini, D. Keeling // Modern Law Review. - 1994. - Vol. 57. - P. 175-190.

324. Manin Ph. Les Communautes Europeennes, FUnion Europeenne. Droit institutionnel. - 5eme ed.- Paris: Pedon, 1999. - 471 p.

325. Mbaye H. Why National States Comply with Supranational Law. Explaining Implementation Infringements in European Union, 1972-1993 / H. Mbaye // European Union Politics. - 2001. - Vol. 2. - Issue 3. - P. 259-281.

326. Moravchik A., Nicoladis K. Expleaning the Treaty of Amsterdam: Interests, Influences, Institutions // Journal of Common Market Studies. - 1999. - V. 37( No 1). - P. 58-86.

327. Opinion 1/75 on a Draft Understanding on a local Cost Standard [1975] // E.C.R. 1355 (ECJ).

328. Pescatore P. The Doctrine of Direct Effect: An Infant Disease of Community Law / P. Pescatore // European Law Review. - 1983. - Vol. 8. - P. 155177.

329. Pfander J. E. Kobler v Austria: Expositional Supremacy and Member State Liability / J. E. Pfander // European Business Law Review. - 2006. - Vol. -17.

- Issue 2. - P. 275-297.

330. Pollard D. European Community Law. Text and Materials / D. Pollard,

M. Ross. - London: Butterworths, 1994. - 608 p.

331. Prechal S. Member State Liability and Direct Effect: What’s the Difference After All? / S. Prechal // European Business Law Review. - 2006. - Vol. 17. - P. 299-316.

332. Puder M. G. Constitutionalizing Government in the European Union: Europe’s New Institutional Quarter Under the Treaty Establishing a Constitution for Europe / M. G. Puder // Columbia Journal of European Law. - 2004/2005. - Vol. 11.

- Р. 77-111.

333. Ramsay R. The Role of the European Parliament. Legal Aspects of Integration in the European Union / R. Ramsay. - Deventer, 1997. - 196 p.

334. Raworth Ph. Introduction to the Legal System of the European Union / Ph. Raworth. - N.Y.: Oceana Publications, 2001. - 240 p.

335. Roben V. Constitutionalism after the Draft Constitutional Treaty: How Much Hierarchy / V. Roben // Columbia Journal of European Law. - 2004. - Vol. 10.

- Р. 339-377.

336. Schermers H. G. International institutional law / Henry G. Schermers H.

- 2d ed., Alphen aan den Rijn; Rockville: Sijthoff & Noordhoff, 1980. - 1054 p.

337. Schermers H. G. Judicial Protection in the European Communities / H. G. Schermers, D. F. Waelbroeck; 5th ed.- Deventer, Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1992. - 575 p.

338. Schilling T. The Jurisprudence of Constitutional Conflict: Some Supplementations to Mattias Kumm / T. Schilling // European Law Journal. - 2006. - Vol. 12. - No. 2. - Р. 173-193.

339. Schutze Robert Cooperative Federalism Constituti onalised: the Emergence of Complimentary Competence in the EC Legal Order / Robert Schutze // European Law Review, 2006. - Vol. 31 (2). - P. 167-184.

340. Schutze Robert Dual Federalism Constitutionalised: the Emergence of Complimentary Competence in the EC Legal Order / Robert Schutze // European Law Review, 2007. - Vol. 32 (1). - P. 3-28.

341. Sevon L. Making Community Law Efficient / L. Sevon // European Business Law Review. - 2001. - Vol. 12, Issue 7/8. - Р. 154-159.

342. Shaw J. Law of the European Union / J. Shaw; 3 ed. - London: Palgrave Law Masters, 2000. - xii+591 p.

343. Snell Jukka "European constitutional settlement", an Ever Closer Union, and the Treatyof Lisbon: Democracy or Relevance? / Jukka Snell // European Law Review, 2008. - Vol. 33 - Issue 5. - P. 619-642.

344. Sohn L. B. The UN System as Authoritative Interpreter of Its Law / L. B. Sohn // United Nations Legal Order/ Ed. by O. Schachter and C.C Joyner, Vol.1.- UK: University Press, Cambridge, 1995. - P. 169-229.

345. Southern R. W. Western Society and the Church in the Middle Ages / R. W. Southern . - Harmondsworth, Eng. Penguin Books, 1970. - 376 p.

346. Speech from the President of the European Council Jose Socrates: (Ceremony for the Signature of the Treaty of Lisbon). - 2007. - [Електронний режим]. - Режим доступу: www.diplomatie.gouv.fr/en/IMG/pdf/Discours_socrates _en.pdf.

347. Spruyt H. The Sovereign State and its Competitors. An analysis of System Change. Princeton / H. Spruyt. - Princeton University Press, 1994. - 360 p.

348. Steiner J. Textbook on EC Law / J. Steiner, L. Woods. - 7th ed. - London: Blackstone Press Limited, 2000. - lxxxvi+586 p.

349. Steiner H. J. Transnational legal problems. Materials and Texts / H. J. Steiner, D. F. Vagts, N. H. Koh. - 4th ed. - N.Y.: The foundation press, 1994. - 1171 p.

350. Sur Serge. The State between Fragmentation and Globalization / Serge Sur // European Journal of International Law, 1997.- Vol.8. - Р. 421-434.

351. Sutton А. The IGC 2007: The European Union Comes of Age? / A. Sutton // European Public Law. - 2008. - Vol. 14. - Isssue 1. - Р. 55-68.

352. Thym Daniel The Political Character of Supranational Differentiation / Daniel Thym // European Law Review, December 2006. - Vol.31 (No.6). - P.781799.

353. Toth A.G. A Ligal Analysis of Subsidiarity / A.G. Toth // Legal Issues of Maastricht Treaty. Ed by D. O’Keeffe &P.M. Twomey. -Wiley Chancery Law, 1994. - P. 37-48.

354. Tridimas T. European Union Law for the Twenty-First Century. Rethinking the New Legal Order. Essays in EU Law / T. Tridimas, P. Nebbia. - Oxford, Portland, Oregon: Hart Publishing, 2004. - xxvi+465 p.

355. Uerpmann R. International Law as an Element of European Constitutional Law: International Supplementary Constitutions / R. Uerpmann // Jean Monnet Working Paper. - 2003. - № 9. - P. 32-34.

356. Van Ham Peter. Affluence and Influence. The Conceptual Basis of Europe's New Politics / PeterVan Ham, Przemyslav Grudzinski // The National Interest. - 1999/2000. - №58.

357. Vesterdorf B. A Constitutional Court for the EU / B. Vesterdorf // International Journal of Constitutional Law. - 2006. - Vol. 4. - Issue 4. - P. 607617.

358. Walker N. Europe's Constitutional Momentum and the Search for Polity Legitimacy / N. Walker // International Journal of Constitutional Law, 2005. - Vol.3

- P. 211-238.

359. Weatherill S. Cases and Materials on EU Law/ S. Weatherill. - 7th ed. - Oxford: University Press, 2006. - 728 p.

360. Weatherill S. EC Law / S.Weatherill, P. Beaumont. - 2nd ed. - London,

N. Y.: Penguin Books, 1995. - 941 p.

361. Weiler J. The Community System: the Dual Character of Supranationalism / J. Weiler // Yearbook of European Law, 1981. - №1. - Р. 267306.

362. Weiler J. The Reformation of the European Constitutionalism / J. Weiler // Journal of Common Market Studies. - 1997. - V. 35, No 1. - P. 97-131.

363. Weiler J. The Transformation of Europe / J. Weiler // Yale Law Journal.

- 1991. - Vol. 100. - Р. 2403-2483.

364. Williams G. Learning the Law / G.Williams, A. Smith. - L.: Sweet & Maxwell, 2002. - 284 p.

365. Wouters J. Institutional and Constitutional Challenges for the European Union - Some reflections in the Light of the Treaty of Nice / J. Wouters // European Law Review. - 2001. - Vol. 26. - Issue 4. - P. 342-356.

366. Wyatt & Dashwood’s European Union Law: 5th edition / Edited by Antony Arnull, Alan Dashwood, Michael Dougan, Malcolm Ross, Eleanor Spaventa, Derrick Wyatt, Q.C. London : Sweet & Maxwell, 2006. - cl+1224 p.

<< |
Источник: ЯКИМЕНКО ХРИСТИНА СЕРГІЇВНА. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ПРАВОВА ПРИРОДА ОБ’ЄДНАННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків —2009. 2009

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. Список використаних джерел та літератури
 15. Список використаних джерел та літератури
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -