<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Актуальні аспекти європейського права в контексті розширення Європейського Союзу : тези доп. наук.-практ. конф. студ., аспірантів, молодих учених та викладачів. — К. : Реферат, 2004.

- 230 с.

2. Анакіна Т. М. Прецедент Суду Європейських співтовариств у праві ЄС / Т. М. Анакіна // Сучасні проблеми юридичної науки: стан і перспективи розвитку : тези доп. та наук. повідомлень учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів / за заг. ред. М. І. Панова. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2005. - С. 104-106.

3. Анакіна Т. Прецедентні рішення Суду Європейських співтовариств у становленні правопорядку ЄС / Т. Анакіна // Підприємництво, госп-во і право. - 2008. - № 2. - С. 49-52.

4. Андриенко Я. П. Роль Суда ЕС в формировании европейского правового пространства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Ярослав Петрович Андриенко. - М., 2004. - 182 с.

5. Арах М. Европейский союз: видение политического объединения / пер. со слов. / М. Арах. - М. : Экономика, 1998. - 467 с.

6. Артамонова О. Ф. Международная правосубъектность

Европейского союза / О. Ф. Артамонова // Журн. рос. права. - 2002. - №8. - С.146-148.

7. Астапенко В. А. Эволюция Европейского Союза (Амстердамский договор 1999 года) / В. А. Астапенко : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. - М., 2000. - 23 с.

8. Барановский В. Г. Политическая интеграция в Западной Европе / В. Г. Барановский. - М. : НОРМА, 1983. - 230 с.

9. Бартенев С. А. Правовая концепция «принципа субсидарности» в Европейском Сообществе / С. А. Бартенев // Моск. журн. междунар. права. - 2004. - №3/55. - С. 175-196.

10. Баскин Ю. Я. История международного права / Ю. Я. Баскин, Д. И. Фельдман. - М. : Междунар. отношения, 1990. - 208 с.

11. Берман Гарольд Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Гарольд Дж. Берман. - М. : Инфра-М, Изд-во МГУ, Норма, 1994. - 590 с.

12.

Бирюков М. М. Современное развитие Европейского Союза: международно-правовой поход : дис... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Михаил Михайлович Бирюков. - М. : Дипломат. акад. МИД РФ, 2004. - 287 с.

13. Богун Л. А. Вхождение в Европейский Союз: опыт для Украины / Л. А. Богун. — Одесса : Астропринт, 2005. - 40 с.

14. Борко Ю. ЕС: углубление и расширение интеграции / Ю. Борко // МЭ и МО. - 1998. - № 8. - С. 153-169.

15. Борхардт К.-Д. Азбука права Европейского сообщества /

К.-Д. Борхардт; ред. : Ю. А. Борко, М. В. Каргалова, Ю. М. Юмашев. - М. : Право, 1994. - 200 с.

16. Вакулич В. Політико-історичний вимір європейської традиції /

В. Вакулич ; НАН України; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — Кіровоград : Прес,

2000. — 61 с.

17. Василенко В. А. Основы теории международного права / В. А. Василенко. — К. : Вища шк., 1988. —288 с.

18. Визначення і межі принципу субсидіарності : доповідь координац. ком. місцев. і регіон. органів влади (CDLR) // Комуни і регіони Європи. - 1994. - № 55. - С. 9-10.

19. Волес В. Творення політики в Європейському Союзі / В. Волес, Г. Волес; Р. Ткачук (пер. з англ.). — К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи»,

2004. — 871 с.

20. Гаджиев К. Политическая философия / К. Гаджиев. - М. : ОАО «Изд-во Экономика», 1999. - 606 с.

21. Галушко Д. В. Взаимодействие Европейского Союза и государств- членов (опыт Ирландии) : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. юрид.

наук: спец. 12.00.10 «Международное право. Европейское право» /

Д. В. Галушко. - Казань, 2006. - 24 с.

22. Гарден Т. Перестраивая отношения / Т. Гарден // NATO review. - 2003. - № 2. - С. 1-4.

23. Гердеґен М. Європейське право / М Гердеґен ; пер. з нім.

H. Саповської. - К. : К.І.С., 2008. - 528 с.

24. Гнатовський М. М. Становлення та тенденції розвитку європейського правового простору: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / М. М. Гнатовський. — К., 2002. — 22 с.

25. Горниг Г. Право Европейского Союза / Г.

Горниг, О. Витвицкая. — СПб. : Питер, 2005. - 254 с.

26. Ґоці С. Європейська Комісія. Процеси ухвалення рішень і виконавчі повноваження / С. Ґоці; пер. з італ. - К. : К.І.С., 2006. - 208 с.

27. Ґоці С. Урядування в об’єднаній Європі / С. Ґоці; пер. з італ. К. Тищенка. - К. : К.І.С., 2003. - 286 с.

28. Грицяк І. Європейське управління в Договорі про запровадження Конституції для Європи / І. Грицяк // Право України. - 2005. - № 4. - С. 118123.

29. Грицяк І. А. Європейське управління : теоретико-методологічні засади / І. А. Грицяк. - К. : К.І.С., 2006. - 398 с.

30. Грицяк І. Законодавчі та виконавчі органи Європейського Союзу /

I. Грицяк // Вісн. Укр. Акад. держ. управління. - 2002. - № 2. - C. 237-243.

31. Грицяк І. Правові акти Європейського Союзу в управлінні інтеграційними процесами / І. Грицяк // Вісн. Укр. Акад. держ. управління. -

2001. - № 3. - С. 359-365.

32. Грицяк І. Право та інституції Європейського Союзу / І. Грицяк. - К. : К.І.С., 2006. - 260 с.

33. Грицяк І. А. Управління в Європейському Союзі : теоретичні засади / І. А. Грицяк; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — К. : Вид-во НАДУ, 2005. - 236 с.

34. Гробова В. Щодо правового статусу Європейського парламенту / В. Гробова // Підприємництво, госп-во і право. - 2005. - № 4. - С. 95-97.

35. Гуцель В. Г. Функція охорони і захисту прав та свобод людини і громадянина і роль в її реалізації Європейського Союзу та Ради Європи / В. Г. Гуцель // Держ. буд-во та місц. самоврядування : зб. наук. пр. - 2005. - Вип. 9. - С. 140-151.

36. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози; пер. с фр. В. А. Туманова. - М. : Междунар. отношения, 1999. - 400 с.

37. Дайнеко А. Е. Расширение Европейского Союза: экономические и правовые аспекты / А. Е. Дайнеко, Г. В. Забавский, А. Е. Дайнеко (науч. ред.). — М. : Изд-во деловой и учеб. лит., 2004. - 336 с.

38. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції / Д. Дайнен; пер.

з англ. М. Марченко. - К. : К.І.С., 2006. - 696 с.

39. Дэйвис К. Право Европейского Союза / К. Дэйвис; пер. со 2-го англ. изд. - К. : Знання, 2005. - 406 с.

40. Действующее международное право: документы в 2 т. : учеб. пособие / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. - М. : Междунар. отношения; Юрайт-Издат, 2007. - Т. 1. — 768 с.

41. Денисов В. Н. Організація Об’єднанних Націй / В. Н. Денисов // Юридична енциклопедія: у 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) та

ін. - К. : Вид.-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2002. - Т. 4: Н-П. - С. 303-304.

42. Диденко Н. С. Трансформация политико-правового содержания государственного суверенитета на рубеже ХХ-ХХІ вв. (теоретико-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Николай Сергеевич Диденко. - Ростов-н/Д., 2006. - 166 с.

43. Дмітрієв А. І. Міжнародне публічне право : практикум /

A. І. Дмітрієв, А. С. Мацко, В. І. Муравйов. — К. : КНТ, 2001. — 57 с.

44. Довгань В. М. Європейський Парламент. Правовий статус і компетенція в системі органів Європейського Союзу : монографія /

B. М. Довгань. - К. : КНТ, 2007. - 204 с.

45. Довгань В. Правовий статус Європейського Парламенту в системі органів Європейського Союзу / В. Довгань // Укр. часоп. міжнар. права. - 2003.

- № 3. - С. 95-99.

46. Договоры, учреждающие Европейские сообщества : документы Европейского Союза / отв. ред. Ю. Борко. - М. : Право, 1994. - Т. І. - 390 с.

47. Эбзеев Б. С. Российский федерализм: Равноправие и асимметрия конституционно-правового статуса субъектов / Б. С. Эбзеев, Л. М. Карапетян // Гос. и право. - 1995 - №3. - С.3-12.

48. Эбралидзе Н. Т. Методы правотворчества в ЕС: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Нона Тамазовна Эбралидзе. - Казань, 2004. - 173 с.

49. Элазар Д. Европейское сообщество: между государственным суверенитетом и субсидиарностью или Иерархия против коллегиальности в управлении Европейским сообществом / Д. Элазар // Казанский федералист. -

2002. - № 4. - С.

57-78.

50. Энтин Л. М. О проекте Конституции Европейского Союза / Л. М. Энтин // Моск. журн. междунар. права. - 2004. - № 1 (53). - С. 85-100.

51. Энтин М. Л. Договор о реформе / М. Л. Энтин // Вся Европа. - 2007.

- № 11 (16). [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://alleuropa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=464.

52. Энтин М. Л. Суд Европейских Сообществ: правовые формы обеспечения западноевропейской интеграции / М. Л. Энтин. - М. : Междунар. отношения, 1987. - 176 с.

53. Европа: новое начало. Декларация Шумана 1950—1990. Европа и проблема расширения / под общ. ред. Ю. А. Борко. - М. : МИГ «Право», 1994. - 79 с.

54. Європейська інтеграція / уклад. М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох; пер. з нім. - К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. - 394 с.

55. Европейская интеграция: правовые проблемы / ред. кол.: Б. Н. Топорнин, А. И. Ковлер, М. М. Славин, И. С. Крилов; под ред.

Б. Н. Топорнина. Кн. 1. - М. : ИГП РАН, 1992. - 124 с.

56. Европейский Союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития / под ред. Ю. А. Борко и О. Б. Буториной. - М. : Эдиториал УРСС, 2001. - 472 с.

57. Европейский союз: новый этап интеграции: проблемнотематический сб. / В. Г. Головин (отв.ред.), Г. В. Вишнякова (ред.-сост.); РАН; ИНИОН. — М. : ИНИОН РАН, 1996. — 152 с.

58. Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права: навч. посіб. викладача (методологія та дидактика) / В. П'ятницький (наук.ред.). — К. : Заповіт, 2000. — 368 с.

59. Европейский Союз: основополагающие акты в редакции

Лиссабонского договора с комментариями. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 698 с.

60. Европейский союз. Справочник / под ред. О. В. Буториной, Ю. А. Борко, И. Д. Иванова. - М. : Деловая лит., 2003, - 288 с.

61. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учеб. для вузов / М. В. Каргалова, Е. Ю. Козлов, С. О. Корогород и др.; под ред. Л. М. Энтина. - 2-е изд. - М. : Изд-во НОРМА, 2005. - 960 с.

62.

Европейское право : учеб. для вузов / под общ. ред. Л. М. Энтина. - М. : Изд-во НОРМА, 2002. - 720 с.

63. Европейское право: учеб. для вузов / под общ. ред. Л. М. Энтина. - М.: Изд-во НОРМА, 2005. - 960 с.

64. Единый европейский акт. Договор о Европейском Союзе / отв. ред. Ю. Борко. - М. : Право, 1994. - Т. ІІ. - 246 с.

65. Ершов С. В. Правовые особенности формирования

наднациональной власти ЕС в процессе взаимодействия права ЕС и

национального права государств-членов : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Сергей Владиславович Ершов. - М. : Дипломат. акад. МИД РФ, 2003. - 163 с.

66. Загальна теорія держави і права: підручник / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. А. Авраменко та ін.; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина.

- Х. : Право, 2008. - 584 с.

67. Заглядывая в ХХІ век: Европейский Союз и Содружество Независимых Государств / ред. кол., Ю. А. Борко (отв. ред.); Ин-т Европы РАН.

- М. : Интердиалект+, 1998. - 324 с.

68. Зайцев А. Ю. Европейская Комиссия: порядок формирования и полномочия : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Александр Юрьевич Зайцев. - М., 2003. - 202 с.

69. Зайцева В. Г. Международные межправительственные организации / В. Г. Зайцева. - М. : Наука, 1983. - 144 с.

70. Зеленов Р. Ю. Законодательные процедуры Европейского Союза. Эволюция полномочий Европейского парламента / Р. Ю. Зеленов // Государство и право. - 2005. - № 1. - С. 97-103.

71. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС / Ж. Зіллер. - К. : Основи, 1996. - 340 с.

72. Зонова Т. В. От Европы государств к Европе регионов? / Т. В. Зонова // Полис. - 1999. - № 5. - C.155-164.

73. Иванов М. К. Правовая система Европейских Сообществ и международное право: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Международное право» / М. К. Иванов. - М., 1987. - 20 с.

74. Ильин Н. Ю. Конституционно-правовые аспекты интеграции европейских государств : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Николай Юрьевич Ильин. - М.: Рос. таможен. акад., 2002. - 164 с.

75. Ильин Ю. Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза / Ю. Д. Ильин. — Харьков : Консум, 1998. - 155 с.

76. Ітвелл Дж. Трансформація та інтеграція / Дж. Ітвелл, М. Еллмен. - К. : Стилос, 1998. - 258 с.

77. Кавешников Н. Европейский интеграционный проект вступает сегодня в один из самых сложных периодов своего осуществления / Н. Кавешников // Евразия. — 2003. — Июль.

78. Кавешников Н. Ю. Институциональная реформа ЕС и Ниццский Договор: ответы или вопросы? / Н. Ю. Кавешников // Доклады Института Европы № 87. - М. : Интердиалект+, 2002. - 62 с.

79. Капустин А. Я. Европейский Союз: интеграция и право: монография / А. Я. Капустин. - М. : Изд-во РУДН, 2000. - 436 с.

80. Капустин А. Я. Международно-правовые проблемы природы и действия права Европейского Союза: автореф. дис. на соискание учен. степ. д-ра юрид. наук : 12.00.10 / А. Я. Капустин. - М., 2001. - 48 с.

81. Капустин А. Я. Общая характеристика основных принципов институционной системы Европейского Союза / А. Я. Капустин // Известия ВУЗов. Правоведение. - 2000. - № 1(228). - C. 217-236.

82. Кашкин С. На пути к европейской конституции : Европейский конвент и перспективы разработки Конституционного договора (Конституции) Европейского Союза / С. Кашкин, А. Четвериков // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. - 2003. - № 1 (42). - С. 38-41.

83. Кашкин С. Ю. Право Европейского Союза / С. Ю. Кашкин, П. А. Калиниченко // Глобалистика: энциклопедия. - М. : Диалог, 2003. - 1328 с.

84. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу / B. Кернз; пер. з англ. - К. : Знання, 2002. - 381 с.

85. Кларк К. Жоден серйозний політик не бажає, щоб ЄС став наддержавою / К. Кларк, Е. Брук [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.brugesgroup.com/mediacentre/comment.live?article=123.

86. Клемин А. В. Об основных концепциях евроинтеграции / А. В. Клемин // Закон и право. - 2005. - №5. - С. 51-56.

87. Клочкова Ю. А. Европейский Парламент в системе политических институтов Европейского Союза / Ю. А. Клочкова // Междунар. публич. и част. право. - 2005. - № 2 (23). - С. 5-8.

88. Коваль В. С. Становлення та розвиток Європейського Союзу: історико-правовий аспект : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ін-т законодавства Верхов. Ради України / Вячеслав Станіславович Коваль. — К., 2003. - 196 с.

89. Коваль В. Створення Конституції Європейського Союзу: pro et contra / В. Коваль // Право України. - 2003. - № 2. - С. 145-147.

90. Ковальова О. О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. - К. : Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2003. - 340 с.

91. Комарова Т. В. Рішення Суду Європейських Співтовариств: питання судового активізму // Проблеми законності: респ. міжвід. наук. зб. Вип. 94. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. - С. 232-238.

92. Комарова Т. В. Становлення судової системи Європейських співтовариств // Актуальні проблеми правознавства : тези доп. та наук. повідомл. учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. - C.174-176.

93. Комарова Т. В. Юридична сила та нормативність рішень Суду Європейських Співтовариств // Сучасні проблеми юридичної науки : тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. - C.148-151.

94. Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейських Співтовариств щодо оскарження актів інститутів ЄС // Сучасні проблеми юридичної науки та практики : тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2007. - C.146-149.

95. Конституции государств Европейского Союза / под общ. ред. Л. А. Окунькова. - М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 816 с.

96. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония,

Индия: учеб. пособие / сост. сб., пер., авт. введ. и вступ. ст. В. В. Маклаков. - 5-е изд., переработ. и дополн. - М. : Волтерс Клувер, 2006. - 608 с.

97. Конституция Европейского Союза: Договор, устанавливающий Конституцию для Европы (с комментарием) / отв. ред. С. Ю. Кашкин; пер.

A. О. Четверников. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 622 с.

98. Конституція України: науково-практичний коментар / редкол.

B. Я. Тацій (голова ред.), Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. - Х. : Право;

К.: Ін Юре, 2003. - 808 с.

99. Копійка В. В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна: монографія / В. В. Копійка. — К. : Юрид. думка, 2005. - 448 с.

100. Копійка В. В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: навч. посібник / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. - 448 с.

101. Корецкий В. М. Проект Иржи Подебрата об образовании мира и современность // Корецкий В. М. Избранные труды: в 2 кн. / АН УССР. Ин-т государства и права; редкол.: В. Н. Денисов (гл. ред.) и др. - К. : Наука, 1989. - Кн. 1. - 344 с.

102. Королев М. А. Наднациональность с точки зрения международного права / М. А. Королев // Моск. журн. междунар. права. - 1997. - №2 - С. 3- 21.

103. Косов В. В. Процесс федерализации в Западной Европе: миф или реальность? / В. В. Косов // Вестн. Нижегород. гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского. - Н. Новгород : ННГУ, 2005. - С. 34-38.

104. Костенко М. Л. ЕС после Маастрихта: федерация, конфедерация или международная организация / М. Л. Костенко, Н. В. Лаврёнова // Государство и право. - 1994. - №4. - С. 109.

105. Костенко М. Л. К вопросу наднациональности и особенностях права ЄС. Европейская интеграция: правовые проблемы / М. Л. Костенко, Н. В. Лавренова // Государство и право. - 1994. - №4. - С. 105-113.

106. Кравчук І. В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС / І. В. Кравчук, М. В. Парапан. - К. : Слово, 2005. - 320 с.

107. Крылова И. С. Европейский парламент : правовой статус / И. С. Крылова; Ин-т государства и права. - М. : Наука, 1987. - 189 с.

108. Кузнецова Е. Суверенитет. Незыблемый и неделимый? / Е. Кузнецова // Междунар. жизнь. — 2004. — № 7-8. - С. 56-62.

109. Лагасс Н. Практический анализ институциональной эволюции бельгийского государства / Н. Лагасс // Казанский федералист. - 2004. - №1(9). - С. 117-137.

110. Лазарев Б. М. Федерация или конфедерация // Новый союзный договор: поиск решений / под ред. Б. М. Лазарева. - М. : ИГПАН СССР, 1990. -

С. 72-89.

111. Ледях И. А. Хартия основных прав Европейского Союза / И. А. Ледях // Государство и право. - 2002. - № 1. - С. 51-58.

112. Лепешков Ю. А. Право Европейских Сообществ: основополагающие принципы / Ю. А. Лепешков // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. - 1998. - №3. - С. 30-48.

113. Лінч, Джозеф Г. Середньовічна церква: коротка історія / Джозеф Г. Лінч; пер. з англ. В. Шовкун. - К. : Основи, 1994. - 491 с.

114. Лобанов К. Н. Договор о Европейском Союзе: правовой анализ новейших тенденций в развитии западноевропейской интеграции. учеб. пособие / К. Н. Лобанов. - Белгород: Слово, 1996. - 480 с.

115. Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть: учебник. - М. : БЕК, 1997. - 410 с.

116. Лукашук И. И. Нормы международного права в международной нормативной системе / И. И. Лукашук. - М. : Спарк, 1997. - 332 с.

117. Лук’янов Д. В. Національна правова система України серед сімей правових систем сучасності // Правова система України: історія, стан та перспективи : у 6 т. - Х. : Право, 2008. - Т. 1 : Методологічні та історико- теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. - С. 705-724.

118. Лук’янов Д. В. Проблеми класифікації та типології правових систем сучасності // Порівняльно-правові досдлідження: міжнарод. наук. журнал. - 2009. - № 1-2. - С. 25-34.

119. Луць Л. А. Генезис ідей європейської єдності / Л. А. Луць // Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. - Вип. 13-14. - Одеса : Юрид. л-ра, 2002. - С. 668-675.

120. Луць Л. А. Деякі аспекти взаємодії правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та держав-учасниць / Л. А. Луць // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - Вип. 16. - К. : Ін-т держави і права НАН України ім. В. М. Корецького, 2002. - С. 11-15.

121. Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти) / Л. А. Луць. - К. : ІДіП ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. - 304 с.

122. Луць Л. Основні заходи та способи Європейської інтеграції / Л. Луць // Право України . -2002. - №5. - С.146-150.

123. Лучинин А. Л. Особенности механизма имплементации европейского права: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Международное право. Европейское право» / А. Л. Лучинин. - Казань, 2006. - 28 с.

124. Макогон Ю. В. Европейский Союз, страны Запада и Нидерланды в международном аспекте / Ю. В. Макогон, Г. Г. Савина; Донец. нац. ун-т; Нидерланд. программа содействия управлению. - Донецк; Гаага, 2001. — 214 с.

125. Макогон Ю. В. ЄС у контексті глобалізації світогосподарських зв'язків: навч. посіб. / Ю. В. Макогон, Т. В. Власова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2000. — 178 с.

126. Малахов В. П. Право Европейского Союза: проблема источников: монография / В. П. Малахов. - М. : Моск. ун-т МВД России, 2003. - 192 с.

127. Малинин С. А., Ковалева Т. М. Правосубъектность

международных организаций / С. А. Малинин, Т. М. Ковалева // Правоведение. - 1992. - № 5. - С. 53-62.

128. Мартиненко П. Проект Конституції для Європи: реформаторський потенціал // Інституційні реформи в ЄС: аналітичний щоквартальник. - К.: Представництво Європ. Комісії в Україні, 2003. - Вип. 4. - С. 1-16.

129. Марченко М. Н. Глобализация и ее воздействие на современное национальное государство (методологический аспект) // Теоретико-методолог. проблемы права. - М. : Зерцало-М, 2007. - Вып. 2. - С. 53-88.

130. Марченко М. Н. Европейский суд справедливости — основной носитель судебной власти в Европейском союзе / М. Н. Марченко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. - 2006. - № 2. - С. 69-81.

131. Марченко М. Н. Зарождение и развитие идей объединенной Европы в период с ХІ по ХІХ век / М. Н. Марченко // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер. «Юриспруденция». - 2008. - №1. - С. 3-12.

132. Марченко М. Н. Идеи панъевропеизма в первой половине ХХ в. // Вестн. Моск. ун-та. - 2008. - №4. - С. 3-13.

133. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу; пер.

A. М. Татлыбаевой. - СПб. : Евразия, 1999. - 352 с.

134. Медведев Л. А. История западноевропейской интеграции (40-90-е годы ХХ века); Создание Европейского Союза. 80-90-е годы: учеб. пособие / Л. А. Медведєв, А. А. Синдеев. — Тверь : Твер. гос. ун-т, 1999. — 103 с.

135. Международное право в современном мире : сб. ст. / отв. ред. и авт. послесл. Ю. М. Колосов. - М. : Междунар. отношения, 1991. - 188 с.

136. Международное право / отв. ред. Ю. М. Колосов. — М. : Междунар. отношения, 2000. — 528 с.

137. Международное право / под. ред Л. Н. Шестакова, А. Н. Талалаева, Е. А. Шибаевой, М. А. Коробовой. - М. : Юрид. лит., 1999. - 566 с.

138. Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов,

B. И. Кузнецов. - М. : Юрид. лит, 1999. - 466 с.

139. Мещерякова О. М. Юридическая природа Европейского Союза и суверенитет государств-членов / О. М. Мещерякова // Юрист-международник. Всерос. журн. междунар. права. - 2007. - №4. - С. 78-82.

140. Микієвич М. М. Інституційне право Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки: монографія / М. М. Микієвич. - Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. - 416 с.

141. Микієвич М. М. Правові засади організації та діяльності Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / М. М. Микієвич. — К., 2007. — 40 с.

142. Міжнародне право в документах / за заг. ред. М. В. Буроменського. - 2-е вид., виправл. і доповн. - Х. : Мачулін. - 2006. - 408 с.

143. Міжнародне право: навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменського. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 336 с.

144. Моисеев А. А. Соотношение суверенитета и надгосударственности в современном международном праве (в контексте глобализации) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра юрид. наук : спец. 12.00.10 / А. А. Моисеев. - М., 2007. - 46 с.

145. Москаленко А. М. Источники права Европейского Союза (международно-правовой анализ) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Москаленко Александр Михайлович. - Харьков, 2005. - 171 с.

146. Муравьев В. И. Международные организации - специфические субъекты международного права / В. И. Муравьев. - Киев : Изд-во УМК ВО при Минвузе УССР , 1990. - 72 с.

147. Муравйов В. І. Наднаціональні інститути в системі органів Європейського Союзу / В. І. Муравйов // Часопис Київ. ун-ту права. - 2004. - № 3. - С. 105-113.

148. Муравйов В. І. Правова природа Європейського Союзу / В. І. Муравйов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відн. Вип. 32, ч. ІІ. - К., 2002 - С.119-125.

149. Муравйов В. І. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика) / В. І. Муравйов. - К. : Академ-Прес, 2002. - 425 с.

150. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Н. Мусис; пер. з англ. - К.: К.І.С., 2005. - 466 с.

151. Мюллерсон Р. А. К вопросу о «праве европейских сообществ» / Р. А. Мюллерсон // Вест. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. - 1982. - № 5. - С. 5058.

152. Ніццький договір та розширення ЄС / М-во юстиції України. Центр порівнял. права; за наук. ред. С. Шевчука. - К. : Логос, 2001. - 196 с.

153. Ноэль Э. Работать сообща - принцип деятельности органов Европейского сообщества / Э. Ноэль. - М. : Право, 1994. - 79 с.

154. Норман Дейвіс. Європа. Історія / Дейвіс Норман; пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко. - К. : Основи, 2000. - 1464 с.

155. Олтеану О. М. Некоторые тенденции в эволюции ЕЭС / О. М. Олтеану // Вестн. МГУ. Сер. 11. Право. - 1986. - №6. - С. 54-63.

156. Опенгейм Л. Международное право / Л. Опенгейм. - М. : Междунар. право, 1950. - 450 с.

157. Опришко В. Ф. Право Європейського Союзу / В. Ф. Опришко, А. В. Омельченко, А. С. Фастовець. - К. : КНЕУ, 2002. - 460 с.

158. Организация Объединенных Наций: основные факты: справочник / пер. с англ. — М. : Весь Мир, 2000. — 424 с.

159. Ормонбеков Ж. Бельгийская модель федерализма: особенности и перспективы / Ж. Ормонбеков // Казанский федералист. - 2004. - №1(9). - С. 138-156.

160. Основи політичної науки: курс лекцій. Ч. 1/ За ред. Б. Кухти. - Львів : Кальварія, 1996. - 336 с.

161. Основи права Європейського Союзу: нормативні матеріали / за заг. ред. М. В. Буроменського. - Х. : Яшма, 2005. - 236 с.

162. Поляков А. В. Общая теория права: феноменолого

коммуникативный поход: курс лекций. - 2-е изд., доп. / А. В. Поляков. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 845 с.

163. Порівняльне правознавство: підручник / В. Д. Ткаченко, С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов; за ред. В. Д. Ткаченка. - Х. : Право, 2003. - 274 с.

164. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції / В. Посельський. - К. : Смолоскип, 2002. - 168 с.

165. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: монографія / за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. - Х. : Право, 2007. - 242 с.

166. Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота: учеб. пособие / под ред. В. В. Безбаха, А. Я. Капустина, В. К. Пучинского. - М. : Зерцало, 1999. - 400 с.

167. Право Европейского Союза: учебник / под ред. С. Ю. Кашкина. - М. : Юристъ, 2004. - 925 с.

168. Право Европейского Союза: учебник / С. Ю. Кашкин,

А. О. Четвериков, П. А. Калиниченко и др.; под ред. С. Ю. Кашкина. - М. :

Юристъ, 2002. - 925 с.

169. Право Европейского Союза: учебник / С. Ю. Кашкин (ред.). — М. : Юристъ, 2003. — 925 с.

170. Право и межгосударственные объединения / В. Г. Вишняков, В. А. Егиазаров, Ю. А. Корлев и др.; под общ. ред. В. Г. Вишнякова. - СПб. : Юрид. центр пресс, 2003. - 577 с.

171. Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України № 1629-ІУ від 18.04.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2004. - № 29. - Ст. 367.

172. Рар А. Европа может расколоться / А. Рар // Рос. газета. - 2005. - № 121 (3790).

173. Ревуненкова Н. В. Ренессансное свободомыслие и идеология реформации / Н. В. Ревуненкова. - М. : Мысль. - 1988.- 206 с.

174. Рубинский Ю. И. Европейская цивилизация между двумя тысячелетиями / Ю. И. Рубинский // Доклады Института Европы РАН. - 1999. - № 58. - 67 с.

175. Руденко Н. Проблеми державного суверенітету країн-членів ЄС у світлі інтеграційних процесів / Н. Руденко // Інституційні реформи в ЄС: аналітичний щоквартальник. - К. : Представництво Європ. Комісії в Україні,

2003. - № 4. - С. 28-34.

176. Ружмон Дені де. Європа у грі. Шанс Європи. Відкритий лист до європейців / Дені де Руж мон; пер. з франц. і англ. - Львів: Літопис, 1999. - 280 с.

177. Сало В. І. Внутрішні функції держави в умовах членства в Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Володимир Ігорович Сало. - Х., 2008, - 220 с.

178. Свобода П. Вступ до європейського права / П. свобода; пер. з чес. - К. : К.І.С., 2006. - 280 с.

179. Сиджански Д. Федералистское будущее Европы: От Европейского сообщества до Европейского Союза / Д. Сиджански. - М. : Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1998. - 420 с.

180. Сіскос Евангелос. Європейський союз і проблеми міжнародної економічної інтеграції України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : 08.05.01 / НАН України; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин / Евангелос Сіскос. — К., 1998. — 21 с.

181. Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): ученик / О. Ф. Скакун. - Харьков : Эспада, 2005. - 840 с.

182. Сорон Ж.-Л. Курс з європейських інституцій: європейська головоломка: підручник / Ж.-Л. Сорон; пер. з фр. - К. : ІМВ, 2001. - 444 с.

183. Стукина В. Европейский Парламент и его эволюция в процессе европейской интеграции / В. Стукина // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. - 2004. - № 2. - С. 8-11.

184. Сулимский С. В. Международно-правовые проблемы развития институциональной системы Европейского Союза после Амстердамского договора: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Сергей Викторович Сулимский. - М., 2003. - 185 с.

185. Талалаев А. Н. Критика некоторых современных буржуазных концепций относительно принципов и организационно-правовых форм социалистической экономической интеграции и роли СЭВ в ее осуществлении / А. Н. Талалаев // Правовые вопросы деятельности СЭВ. - М. : Междунар. отношения, 1977. - С. 172-191.

186. Татам А. Право Европейського Союзу: підручник / Алан Татам; пер. з англ. - К. : Абріс, 1998. - 424 с.

187. Теория международных отношений на рубеже столетий / под ред. К. Буса и С. Смита; общ. ред. П. А. Цыганкова. - М. : Гардарика, 2002. - 362 с.

188. Терницький В. М. Наднаціональні інституції Європейського Союзу в теоріях інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 23.00.04 / В. М. Терницький; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2006. - 20 с.

189. Терницький В. М. Наднаціональні інституції Європейського Союзу в теоріях інтеграції: дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Володимир Михайлович Терницький; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Ін-т міжнар. відносин. — К., 2006. - 273 с.

190. Тихомиров Ю. А. Теория компетенции / Ю. А. Тихомиров. - М. : Норма, 2001. - 355 с.

191. Тихомирова Л. В. Юридическая энциклопедия / Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. — М. : Юринформцентр , 2000. — 525 с.

192. Тихоновецкий Д. С. Судебная практика как источник Европейского права: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Дмитрий Сергеевич Тихоновецкий. - М., 2004. - 152 с.

193. Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу / Ф. Тоді; пер. з англ. М. Марченко. — К. : К.І.С., 2001. - 142 с.

194. Толстухин А. Э. О наднациональном характере Европейского Союза / А. Э. Толстухин // Моск. журн. междунар. права. - 1997. - №4. - С. 318.

195. Толстухин А. Э. Правовая природа Европейского Союза : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Александр Эрастович Толстухин. - М.: МГИМО МИД РФ, 1997. - 156 с.

196. Топорнин Б. Н. Европейское право: учебник / Б. Н. Топорнин. - М. : Юристъ, 1998. - 456 с.

197. Трагнюк О. Я. Тлумачення міжнародних договорів: теорія і досвід європейських міжнародних судових органів: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Олеся Янівна Трагнюк. - Х., 2003. - 205 с.

198. Трыканов С. А. Конституция Европейского Союза: политикоправовая оценка проекта / С. А. Трыканов // Междунар. публич. и част. право. -

2005. - № 5 (26). - С. 45-46.

199. Тюшка А. Договір про Конституцію для Європи: генезис, юридична природа, політична цінність: монографія / А. Тюшка. - К.: К.І.С., 2007. - 228 с.

200. Усенко Е. Т. Суверенная государственность стран-членов СЭВ как предпосылка и фактор их интеграции / Е. Т. Усенко // Соц. эконом. интеграция и гос. суверенитет. Правовые аспекты. - М. : Изд-во ИГиП АН СССР, 1987. - С. 5-19

201. Ушаков Н. М. Государство в системе международно-правового регулирования / Н. М. Ушаков. - М. : Наука, 1997. - 166 с.

202. Ушаков Н. А. Международное право / Н. А. Ушаков. - М.: Юристъ, 2000. - 304 с.

203. Ушаков Н. А. Проблемы теории международного права / Н. А. Ушаков. - М. : Наука, 1988. - 192 с.

204. Фадеева Т. М. Европейский Союз: федералистские концепции европейского строительства / Т. М. Фадеева. - М. : ИНИОН РАН, 1996. - 124 с.

205. Фадеева Т. М. Европейский федерализм: современные тенденции: Научно.-аналит. обзор / Т. М. Фадеева. - М. : ИНИОН РАН, 2000. - 84 с.

206. Фадеева Т. М. Евросоюз и Российская Федерация: две модели федерализма / Т. М. Фадеєва. - М. : РАН ИНИОН, 2007. - 102 с.

207. Фалалєєва Л. Г. Правові аспекти становлення та розвитку виконавчих органів Європейського Союзу: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Людмила Геннадьївна Фалалєєва. - К., 2003. - 227 с.

208. Фарукшин М. Х. Сравнительный федерализм / М. Х. Фарукшин. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2003. - 284 с.

209. Фещенко А. С. Явление наднациональности в деятельности международных организаций / А. С. Фещенко // Сов. ежегодник междунар. права, 1987. - М. : Наука, 1988. - С. 159-171.

210. Фуше М. Европейская республика. Исторические и географические контуры / М. Фуше. - М. : Междунар. отношения, 1999. - 168 с.

211. Хардт М. Империя / М. Хардт, А. Негри; пер. с англ., под ред.

Г. В. Каменской, М. С. Фетисова. - М. : Праксис, 2004. - 434 с.

212. Хартия Европейского Союза об основных правах: комментарий / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков, Е. А. Чегринец, П. А. Калиниченко; под ред. С. Ю. Кашкина. - М. : Юриспруденция, 2001. - 208 с.

213. Хартли Т. К. Основы права Европейского Сообщества / Т. К. Хартли; пер. с англ. - М. : Закон и право, ЮНИТИ, 1998. - 703 с.

214. Хотеев А. Достойная старость становится роскошью даже в богатых европейских странах / А. Хотеев // Телеграф. - 2004. -16 ноября.

215. Хьюеглин Т. Федерализм, субсидиарность и европейская традиция / Т. Хьюеглин // Казанский федералист. - 2002. - № 4. - С. 79-91.

216. Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. - М. : Наука, 1974.- 243 с.

217. Черняк Л. Ю. Общетеоретические проблемы государственного суверенитета: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Любовь Юрьевна Черняк. - Челябинск, 2007. - 204 с.

218. Четвериков А. О. Основные органы Европейского Союза (конституционно-правовой аспект) : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Артем Олегович Четвериков. - М. : МГЮА, 1999. - 209 с.

219. Чиркин В. Е. Федерализм и федеративное государство / В. Е. Чиркин // Федерализм: теория, институты, отношения (сравнительноправовое исследование) / отв. ред. Б. Н. Топорнин. - М. : Юристъ, 2001. - С. 25-40.

220. Шевчук С. Адаптація законодавства між РЄ і ЄС / С. Шевчук // Голос України. - 2006. - №90 (19 травня).

221. Шевчук С. В. Значення загальноправового принципу пропорційності для визначення конституційності законодавчих обмежень щодо реалізації конституційних прав і свобод (зарубіжний досвід) / С. В. Шевчук // Вісн. Акад. правов. наук України. - 2000. - №1. - С. 69-76.

222. Шевчук С. В. Судовий прецедент у праві ЄС / С. В. Шевчук // Бюл. М-ва юстиції України. - 2007. - № 6 (68). - С. 78-85.

223. Шевчук С. Шлях інтеграції у Європейський Союз: основні вимоги до членства, етапи приєднання та інституційний механізм / С. Шевчук, І. Кравчук // Юрид. вісн. України (інформац.-правов. банк). - 2002. - №48 (30 листоп. - 6 груд. 2002 р.). - С. 16-24.

224. Шемятенков В. Г. Европейская интеграция / В. Г. Шемятенков. - М. : Междунар. отношения, 1998. - 350 с.

225. Шенгенские соглашения: Соглашения между правительствами государств Экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французкой Республики о постепенной отмене проверок на общих границах; Конвенция о применении Шенгенского соглашения от 14 июля 1985 г. между правительствами государств Экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французкой Республики о постепенной отмене проверок на общих границах. - М. : Профобразование, 2000. - 192 с.

226. Шибаева Е. А. К вопросу о наднациональности

межправительственных организаций универсального характера / Е. А. Шибаева // Моск. журн. междунар. права. - 1992. - №4. - С. 81-93.

227. Шибаева Е. А. Правовой статус межправительственных организаций / Е. А. Шибаева. - М. : Юрид. лит., 1972. - 176 с.

228. Шреплер Х.-А. Международные организации : справочник / пер. с нем. / Х.-А. Шреплер. - М. : Междунар. отношения, 1995. - 320 с.

229. Юридична енциклопедія: У 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін. - К .: Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2002. - Т. 4: Н-П. - С. 720.

230. Яворська Г. Криза навколо Конституції ЄС та євроінтеграційні перспективи України (про необхідність застосування багатоваріантних сценаріїв у політичній практиці) / Г. Яворська // Стратегічна панорама. - 2005. - № 3. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.niisp.gov.ua/vydanna/ panorama/ issue.php?s=gpgs0&issue=2005_3

231. Ягудин Ш. Проблемы субсидиарности российского федерализма / Ш. Ягудин // Федерализм: российское и швейцарское измерение : материалы конференции / под ред. Т. Фляйнера и Р. Хакимова; Казань 22-23 июня 2001. - М. : Основы, 2001. - С. 41-52.

232. Яковюк І. Генезис правової культури об’єднаної Європи // Право України. - 2008. - №11. - С.114-120.

233. Яковюк І. В. Громадянство Європейського Союзу / І. В. Яковюк // Держ. буд-во та місц. самоврядування : зб. наук. праць. -2005. - № 9. - С. 8288.

234. Яковюк І. В. Державний суверенітет національних держав у складі Європейського Союзу: проблеми визначення / І. В. Яковюк // Вісн. Акад. прав. наук України. - 2004. - № 3. - С. 114-125.

235. Яковюк І. В. Європейський регіоналізм і його реалізація в умовах Європейського Союзу / І. В. Яковюк // Місцеве самоврядування в умовах демократичної держави : зб. наук. доп. - Х. : Право, 2005. - С. 103-116.

236. Яковюк І. В. Європейський регіоналізм у контексті розбудови Європейського Союзу / І. В. Яковюк // Держ. буд-во та місц. самоврядування : зб. наук. праць. - 2004. - № 8. - С. 57-68.

237. Яковюк І. В. Європейський Союз крізь призму міжнародної організації / І. В. Яковюк // Держ. буд-во та місц. самоврядування : зб. наук. праць. - 2008. - №15. - С. 58-67.

238. Яковюк І. В. Історичні передумови і основні етапи європейської інтеграції // Вісн. Акад. прав. наук України. - 2003. - №4. - С. 82-92.

239. Яковюк І.В. Правова культура в умовах глобалізації та європейської інтеграції / І. В. Яковюк // Дер. буд-во та місц. самоврядування : зб. наук. праць. - 2007. - № 13. - С. 3-16.

240. Яковюк І. В. Про особливості прояву принципу поділу влади в інституційній системі Європейського Союзу: постановка питання / І. В. Яковюк // Держ. буд-во та місц. самоврядування : зб. наук. праць. - 2003. - № 5. - С. 1727.

241. Яковюк І. В. Прояв наднаціональності в Європейському Союзі / І. В. Яковюк // Держ. буд-во та місц. самоврядування: зб. наук. праць. - Право,

2006. - № 12. - С.121-128.

242. Яковюк І. В. Соціальна держава: питання теорії і шляхи її становлення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Яковюк Іван Васильович. - Х., 2000. - 199 с.

243. Яковюк І. В. Субсидіарність як принцип взаємовідносин національних держав і Європейського Союзу / І. В. Яковюк // Вісн. Акад. прав. наук України. - 2004. - № 4. - С. 22-30.

244. Alston P., Weiler J. H. H. An ‘Ever Closer Union’ in Need of a Human rights Policy: The European Union and Human Rights // European Journal of International Law. - 1998. - Vol. 9. - P. 626-657.

245. Akande D. International Organizations / D. Akande // International Law. 1st edition / ed. By M.D. Evans. - U.S.A., Oxford University Press Inc., New York, 2003. - P.269-297 [841 p.].

246. Anghie. Colonialism, Environmental Damage and the Nauru Case / Anghie // Harvard International Law Journal. - №34. - 1993. - P. 76-84.

247. Barents R. The Autonomy of Community Law / R. Barents. - The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 2004. - 334 p.

248. Bertrand G. La prise de decision dans TUnion europeen / Geneviev Bertrand; avec le concoure de Laurent Coutron. - Paris: La Documentation francaise, 1998. - 151 p.

249. Bogdandy Armin Von The European Union as a Supranational Federation: a Conceptual Attempt in the Light of the Amsterdam Treaty / Armin von Bogdandy // Columbia Journal of European Law, Winter. - L., 2006 . - P. 127-159.

250. Bogdandy Von A. Doctrine of Principles / Armin Von Bogdandy // Jean Monnet Working Papers. - 2003. - № 9. - Р. 1-43.

251. Bonnie A. The Evolving Role of the European Commission in the Enforcement of Community Law: From Negotiating Compliance to Prosecuting Member States? / A. Bonnie // Journal of Contemporary European Studies. - 2005. - Vol. 1, Issue 2. - P. 39-53.

252. Boulois Jean. Droit institutionnel de TUnion europeennee/ Jean Boulois. - 7 ed. Paris: Montchrestien, 2000. - 198 p.

253. Brian A. Memorandum on the Organization of a Regim of the European Federal Union. Addressed to Twenty Six Government of Europe / A. Brian // International Conciliation Special Bulletin. - New-York, 1960. - P. 325-353.

254. Cartou L. Le Marche commun et le droit public / L. Cartou. - Paris, 1959. - 458 p.

255. Case 26/62 «NV Algemene Transport - en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue Administration» // European Court Reports. - 1963. - P. 1.

256. Case 28-30/62 «Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst- Holland NV v Netherlands Inland Revenue Administration» // European Court Reports. - 1963. - P. 31.

257. Case 6/64 «Flaminio Costa v E.N.E.L.» // European Court Reports. - 1964. - P. 585.

258. Case 29/69 «Stauder v City of Ulm» // European Court Reports. - 1969. - P. 419.

259. Case 22/70 Commission v. Council (European Road Transport Agreement - ERTA ) [1971] ECR 263.

260. Case 26/74 Roquette v. Commission [1976] ECR 677.

261. Case 43/75 «Gabrielle Defrenne v Societe anonyme belge de navigation aerienne Sabena» // European Court Reports. - 1976. - P. 455.

262. Case 106/77 Simmenthal [1978] ECR 629.

263. Case 128/78 Rewe-Zentrale AG [1979] ECR 649.

264. Case 265/78 Н. Ferweda B.V. // E. C. R. - 1979. - Р. 677.

265. Case 138/79 Roquette Frerers SA v. Council [1980] ECR 3333.

266. Case294/82 Les Verts [1986] ECR 139, 1365.

267. Case 13/83 European Parliament v. Council [1985] ECR 1513.

268. Case C-6, 9/90 Francovich v. Italy [1991] ECR I - 5357.

269. Case C-284/90 Council v. Parliament [1992] ECR I - 2277.

270. Case C-295/90 European Parliament v. Council [1992] ECR I - 4193.

271. Case С-376/98 Federal Rebublic of Germany v European Parliament and Council of the European European Union (Tobacco Advertising) [2000] / E.C.R. I-8419.

272. Case С-176/03 «Commission of the European Communities v Council of the European Union» // European Court Reports. - 2005. - P. 1-53.

273. Cassese S. La Costituzione Europea / S. Cassese // Quaderni Costituzionali - 1991. - Vol. 11. - P. 187-192.

274. Closa C. Citizenship of the Union and Nationality of Member States /

C. Closa // Common Market Law Review. - 1995. - Vol. 32. - P. 487-510.

275. Craig P., de Bhrca G. EU Law: Text, Cases and Materials / P. Craig, G. de Bhrca.- 2nd ed.- Oxford University Press, 1995. - 1162 p.

276. Cram L. Reconciling Theory and Practice / L. Cram, D. Dinan, N. Nugent // Developments in the European Union. - L.: Palgrave Mac Millan, 1999.

- P. 3-23.

277. Curtin D. The Constitutional Structure of the Union, a Europe of Bits and Pieces / D. Curtin // Common Market Law Review. - 1993. - Vol. 30. - P. 1769.

278. Dale R. F. Fading Grand Design for Europe / R. F. Dale // International Herald Tribune. - 1997. - 10 Jan.

279. Dashwood A. The Institutions of the Enlarged EU under the Regime of the Constitutional Treaty / A. Dashwood, A. Johnston // Common Market Law Review. - 2004. - Vol. 41. - Р. 1481-1518.

280. Dashwood A. The Limits of the European Community Powers / A. Dashwood // European Law Review. - 1996. - P. 113-128.

281. De Bhrca G. Reflections on the path from the Constitutional Treaty to the Lisbon Treaty / G. De Bhrca // Jean Monnet Working Paper. - 2008. - № 3. - Р. 1-31.

282. De Witte B. International Agreement or European Constitution? / B. De Witte // in Winter, Curtin, Kellermann, De Witte (eds), Reforming the Treaty on European Union. - The Legal Debate, The Hague, Kluwer Law International, 1996.

- №3. - Р. 3-18.

283. De Witte B. Sovereignty and European Integration: The Weight of Legal Tradition / B. De Witte // in A.-M. Slaughter, A. Stone Sweet, J.H.H. Weiler (eds.), The European Court and National Courts - Doctrine and Jurisprudence. Legal Change in its Social Context, Oxford, Hart Publishing, 1998. - Р. 277-304.

284. Dinan D. Ever Closer Union: an Introduction to European Integration /

D. Dinan. - L., 1999. - P. 355-450.

285. Dougan M. The Treaty of Lisbon 2007: Winning Minds, Not Hearts / M. Dougan // Common Market Law Review. - 2008. - Vol. 45, Is. 3. - P. 617-703.

286. Edward D. Direct Effect - Myth, Mess or Mystery / D. Edward. - Direct Effect: Rethinking a Classic of EC Legal Doctrine / Eds. J. Prinssen, A. Schrauwen. - Amsterdam: Europa Law Publishing, 2002. - P. 3-13.

287. Edward D. The Community's Constitution - Rigid or Flexible? The Contemporary Relevance of the Constitutional Thinking of James Bryce / D. Edward // Institutional Dynamics of European Integration (Schermers H.G., Curtin D., Heukels T. - eds). - 1994 - P. 69-93.

288. Estella A. Constitutional Legitimacy and Credible Commitments in the European Union / A. Estella // European Law Journal. - 2005. - Vol. 11, No.1. - Р. 22-42.

289. European Union Law / [Horspool M., Humphreys M., Harris S., Malcolm R.] - New York: Oxford University Press, 2006. - P. 267-269 [558 p].

290. Everson M. The Legacy of the Market Citizen / M. Everson // New Legal Dynamics of European Union / Eds. J. Shaw, G. More. - N.Y.: Clarendon Press, 1995. - 355 p.

291. Fairhurst, John Law of the European Union / John Fairhurst. - 6th edition. Longman, 2007. - 771 p.

292. Favoreu L. Les Constitutions nationals face au droit europeen /

L. Favoreu // Revue fran5aise de droit constitutionnel. - 1996. - No. 28. - P. 699729.

293. Favret J.-M. Droit et pratique de l’Union Europeenne/ J.-M. Favret,. - 5eme ed. - Gualino, coll. manuel, 2005. - 678 p.

294. Favret J.-M. Le vade-mecum de l’Union europeen et du Droit communautaire / J.-M. Favret. - Paris,1988. - 191 p.

295. Fernandez Esteban M. L. The Rule of Law in the European Constitution / M. L. Esteban Fernandez. - The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 1999. - 221 p.

296. Fossum J. E. The Constitution’s Gift? A Deliberative Democratic Analysis of Constitution Making in the European Union / J. E. Fossum, A. J. Menendez // European Law Journal. - 2005. - Vol. 11, No. 4. - Р. 380-410.

297. Gathii James Thuo International Law and Eurocentricity/ James Thuo Gathii // European Journal of International Law. - 1998. - №1. - P. 184-211.

298. Hartley T. С. Constitutional Problems of the European Union / T. C. Hartley. - Oxford, Portland, Oregon: Hart Publishing, 1999. - 224 p.

299. Hatzopoulos V. With or without you ... judging politically in the field of Area of Freedom, Security and Justice / V. Hatzopoulos // European Law Review. - 2008. - Vol. 33, Issue. 1. - P. 44-65.

300. Hayes-Renshaw F. The Council of Ministers / F. Hayes-Renshaw, H. Wallace. - [2nd ed.]. - London: Palgrave Macmillan, 1997. - 392 p.

301. Hughes Chr. Confederacies / Chr. Hughes. - Leicester, 1990. - 338 p.

302. Institutional Dynamics of the European Integration. - Edited by D. O’Keffe. - L., 1992. - 212 p.

303.Ipsen, Zehn Glossen zum Maastricht-Urteil / Zehn Ipsen // EuR, 1994. -

134 s.

304. Jacobs F. G. The Evolution of the European Legal Order / F. G. Jacobs // Common Market Law Review. - 2004. - Vol. 41. - P. 303-316.

305. Joerges Christian Integration through de-legalisation? / Christian Joerges // European Law Review, 2008. - Vol.33. - Issue 3. - P. 291-312.

306. Joerges Ch. Taking the Law Seriously: On Political Science and the Role of Law in the Process of European Integration / Ch. Joerges // European Law Journal. - 1996. - Vol. 2. - Issue 2. - P. 105-135.

307. Josselin J.-M. How the Court made a Federation of the EU / J.-M. Josselin, A. Marciano // The Review of International Organizations. - 2007. - Vol. 2. - P. 59-75.

308. Kadelbach S. Union Citizenship / S. Kadelbach // Jean Monnet Working Paper. - 2003. - Vol. 9. - 56 p.

309. Komarek J. Federal Elements in the Community Judicial System: Building Coherence in the Community Legal Order / J. Komarek // Common Market Law Review. - 2005. - Vol. 42. - P. 9-34.

310. Kostakopoulou Dora Floating sovereignty: a pathology or a necessary means of state evolution. - L.: Oxford Journal of Legal Studies, 2002. - Vol. 22 (No.1). - Р. 135-156.

311. Kumm M. The Jurisprudence of Constitutional Conflict: Constitutional Supremacy in Europe before and after the Constitutional Treaty / M. Kumm // European Law Journal. - 2005. - Vol. 11 (No. 3). - Р. 262-307.

312. Lag Т. Community Constitutional Law: Article 5 EEC Treaty / Т. Lag // Common Market Law Review. - 1990. - Vol. 27. - P. 645-681.

313. Lasok D. Law and Institutions of the European Communities / D. Lasok, J. W. Bridge. -5th ed. - L.: Butterworth-Heinemann, 1991. - 882 p.

314. Lasok D. Law and Institutions of the European Union / D. Lasok. - 7th ed. - L.: Butterworths, 2001. - 947 p.

315. Laursen F. The Changing Role of Parliaments in the European Union. / F. Laursen, S. Pappas. - Maastricht: European Institute of Public Administration, 1995. - 198 p.

316. Le Bras G. Canon Law / G. Le Bras // The Legacy of the Middle Ages (eds. Grump C.G., Jacob E. F.). - Oxford, 1926. - Р. 321-361.

317. Lideiner-Wildau K. Von. La supranationalite en tant que principe de droit / K. Von Lideiner-Wildau. - Leyden, 1970. - 256 p.

318. Lodge G. EC Policy - Making: Institutional Dynamics / G. Lodge. - L., 1993. - 224 p.

319. Lodge J. Strengthening the European Parliament and its Alternatives /

J. Lodge. - Marburg: Metropolis Verlag, 1997. - 156 p.

320. Louis J.-V. The Community Legal Order / J.-V Louis.- 3rd ed.- Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1995. - 247 р.

321. Malcolm R. Beyond Francovich / R. Malcolm // Modern Law Review. - 1993. - Vol. 56, Is. 1. - P. 55-73.

322. Mancini F. G. The Making of a Constitution for Europe / F. G. Mancini // Common Market Law Review. - 1989. - Vol. 26. - P. 295-314.

323. Mancini G. F. Democracy and the European Court of Justice / F. G. Mancini, D. Keeling // Modern Law Review. - 1994. - Vol. 57. - P. 175-190.

324. Manin Ph. Les Communautes Europeennes, FUnion Europeenne. Droit institutionnel. - 5eme ed.- Paris: Pedon, 1999. - 471 p.

325. Mbaye H. Why National States Comply with Supranational Law. Explaining Implementation Infringements in European Union, 1972-1993 / H. Mbaye // European Union Politics. - 2001. - Vol. 2. - Issue 3. - P. 259-281.

326. Moravchik A., Nicoladis K. Expleaning the Treaty of Amsterdam: Interests, Influences, Institutions // Journal of Common Market Studies. - 1999. - V. 37( No 1). - P. 58-86.

327. Opinion 1/75 on a Draft Understanding on a local Cost Standard [1975] // E.C.R. 1355 (ECJ).

328. Pescatore P. The Doctrine of Direct Effect: An Infant Disease of Community Law / P. Pescatore // European Law Review. - 1983. - Vol. 8. - P. 155177.

329. Pfander J. E. Kobler v Austria: Expositional Supremacy and Member State Liability / J. E. Pfander // European Business Law Review. - 2006. - Vol. -17.

- Issue 2. - P. 275-297.

330. Pollard D. European Community Law. Text and Materials / D. Pollard,

M. Ross. - London: Butterworths, 1994. - 608 p.

331. Prechal S. Member State Liability and Direct Effect: What’s the Difference After All? / S. Prechal // European Business Law Review. - 2006. - Vol. 17. - P. 299-316.

332. Puder M. G. Constitutionalizing Government in the European Union: Europe’s New Institutional Quarter Under the Treaty Establishing a Constitution for Europe / M. G. Puder // Columbia Journal of European Law. - 2004/2005. - Vol. 11.

- Р. 77-111.

333. Ramsay R. The Role of the European Parliament. Legal Aspects of Integration in the European Union / R. Ramsay. - Deventer, 1997. - 196 p.

334. Raworth Ph. Introduction to the Legal System of the European Union / Ph. Raworth. - N.Y.: Oceana Publications, 2001. - 240 p.

335. Roben V. Constitutionalism after the Draft Constitutional Treaty: How Much Hierarchy / V. Roben // Columbia Journal of European Law. - 2004. - Vol. 10.

- Р. 339-377.

336. Schermers H. G. International institutional law / Henry G. Schermers H.

- 2d ed., Alphen aan den Rijn; Rockville: Sijthoff & Noordhoff, 1980. - 1054 p.

337. Schermers H. G. Judicial Protection in the European Communities / H. G. Schermers, D. F. Waelbroeck; 5th ed.- Deventer, Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1992. - 575 p.

338. Schilling T. The Jurisprudence of Constitutional Conflict: Some Supplementations to Mattias Kumm / T. Schilling // European Law Journal. - 2006. - Vol. 12. - No. 2. - Р. 173-193.

339. Schutze Robert Cooperative Federalism Constituti onalised: the Emergence of Complimentary Competence in the EC Legal Order / Robert Schutze // European Law Review, 2006. - Vol. 31 (2). - P. 167-184.

340. Schutze Robert Dual Federalism Constitutionalised: the Emergence of Complimentary Competence in the EC Legal Order / Robert Schutze // European Law Review, 2007. - Vol. 32 (1). - P. 3-28.

341. Sevon L. Making Community Law Efficient / L. Sevon // European Business Law Review. - 2001. - Vol. 12, Issue 7/8. - Р. 154-159.

342. Shaw J. Law of the European Union / J. Shaw; 3 ed. - London: Palgrave Law Masters, 2000. - xii+591 p.

343. Snell Jukka "European constitutional settlement", an Ever Closer Union, and the Treatyof Lisbon: Democracy or Relevance? / Jukka Snell // European Law Review, 2008. - Vol. 33 - Issue 5. - P. 619-642.

344. Sohn L. B. The UN System as Authoritative Interpreter of Its Law / L. B. Sohn // United Nations Legal Order/ Ed. by O. Schachter and C.C Joyner, Vol.1.- UK: University Press, Cambridge, 1995. - P. 169-229.

345. Southern R. W. Western Society and the Church in the Middle Ages / R. W. Southern . - Harmondsworth, Eng. Penguin Books, 1970. - 376 p.

346. Speech from the President of the European Council Jose Socrates: (Ceremony for the Signature of the Treaty of Lisbon). - 2007. - [Електронний режим]. - Режим доступу: www.diplomatie.gouv.fr/en/IMG/pdf/Discours_socrates _en.pdf.

347. Spruyt H. The Sovereign State and its Competitors. An analysis of System Change. Princeton / H. Spruyt. - Princeton University Press, 1994. - 360 p.

348. Steiner J. Textbook on EC Law / J. Steiner, L. Woods. - 7th ed. - London: Blackstone Press Limited, 2000. - lxxxvi+586 p.

349. Steiner H. J. Transnational legal problems. Materials and Texts / H. J. Steiner, D. F. Vagts, N. H. Koh. - 4th ed. - N.Y.: The foundation press, 1994. - 1171 p.

350. Sur Serge. The State between Fragmentation and Globalization / Serge Sur // European Journal of International Law, 1997.- Vol.8. - Р. 421-434.

351. Sutton А. The IGC 2007: The European Union Comes of Age? / A. Sutton // European Public Law. - 2008. - Vol. 14. - Isssue 1. - Р. 55-68.

352. Thym Daniel The Political Character of Supranational Differentiation / Daniel Thym // European Law Review, December 2006. - Vol.31 (No.6). - P.781799.

353. Toth A.G. A Ligal Analysis of Subsidiarity / A.G. Toth // Legal Issues of Maastricht Treaty. Ed by D. O’Keeffe &P.M. Twomey. -Wiley Chancery Law, 1994. - P. 37-48.

354. Tridimas T. European Union Law for the Twenty-First Century. Rethinking the New Legal Order. Essays in EU Law / T. Tridimas, P. Nebbia. - Oxford, Portland, Oregon: Hart Publishing, 2004. - xxvi+465 p.

355. Uerpmann R. International Law as an Element of European Constitutional Law: International Supplementary Constitutions / R. Uerpmann // Jean Monnet Working Paper. - 2003. - № 9. - P. 32-34.

356. Van Ham Peter. Affluence and Influence. The Conceptual Basis of Europe's New Politics / PeterVan Ham, Przemyslav Grudzinski // The National Interest. - 1999/2000. - №58.

357. Vesterdorf B. A Constitutional Court for the EU / B. Vesterdorf // International Journal of Constitutional Law. - 2006. - Vol. 4. - Issue 4. - P. 607617.

358. Walker N. Europe's Constitutional Momentum and the Search for Polity Legitimacy / N. Walker // International Journal of Constitutional Law, 2005. - Vol.3

- P. 211-238.

359. Weatherill S. Cases and Materials on EU Law/ S. Weatherill. - 7th ed. - Oxford: University Press, 2006. - 728 p.

360. Weatherill S. EC Law / S.Weatherill, P. Beaumont. - 2nd ed. - London,

N. Y.: Penguin Books, 1995. - 941 p.

361. Weiler J. The Community System: the Dual Character of Supranationalism / J. Weiler // Yearbook of European Law, 1981. - №1. - Р. 267306.

362. Weiler J. The Reformation of the European Constitutionalism / J. Weiler // Journal of Common Market Studies. - 1997. - V. 35, No 1. - P. 97-131.

363. Weiler J. The Transformation of Europe / J. Weiler // Yale Law Journal.

- 1991. - Vol. 100. - Р. 2403-2483.

364. Williams G. Learning the Law / G.Williams, A. Smith. - L.: Sweet & Maxwell, 2002. - 284 p.

365. Wouters J. Institutional and Constitutional Challenges for the European Union - Some reflections in the Light of the Treaty of Nice / J. Wouters // European Law Review. - 2001. - Vol. 26. - Issue 4. - P. 342-356.

366. Wyatt & Dashwood’s European Union Law: 5th edition / Edited by Antony Arnull, Alan Dashwood, Michael Dougan, Malcolm Ross, Eleanor Spaventa, Derrick Wyatt, Q.C. London : Sweet & Maxwell, 2006. - cl+1224 p.

<< |
Источник: ЯКИМЕНКО ХРИСТИНА СЕРГІЇВНА. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ПРАВОВА ПРИРОДА ОБ’ЄДНАННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків —2009. 2009

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -