<<
>>

СПИСОК ВИКОРИТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абакарова Р. М. Нравственно-регулятивная роль традиции в этнокультуре : автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 24.00.01 : 09.00.05 / Р. М. Абакарова. - Санкт-Петербург, 2003. - 36 с.

2. Аверьянов В. В. Традиция как преемственность и служение / В. В. Аверьянов // Человек. - 2000. - № 2. - С. 38-51.

3. Аленко В. В. Духовно-нравственные традиции российского общества как доминантный фактор формирования личности : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11 / В. В. Аленко. - Ставрополь, 2004. - 185 с.

4. Андреевский И. М. Православно-христианское нравственное богословие [Электронный ресурс] / И. М. Андреевский. - Режим доступа: http://azbyka.ru/dictionary/13/andreevsky_pravoslavnoe_bogoslovie_30-all.shtml.

5. Антонян Ю. М. Личность преступника / Ю. М. Антонян, В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов. - Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2004. - 366 с.

6. Антонян Ю. М. Почему люди совершают преступления. Причины преступности / Юрий Миранович Антонян. - Москва : Камерон, 2006. - 304 с.

7. Антонян Ю. М. Социальная среда и формирование личности преступника (неблагоприятные влияния на личность в микросреде) : учеб. пособ. / Юрий Миранович Антонян. - Москва : РИО Акад. МВД СССР, 1975. - 160 с.

8. Артеменко І. Кримінальна відповідальність за невиконання

обов’язків по вихованню неповнолітнього (за законодавством України та зарубіжних країн) / І. Артеменко // Вісник Національної академії

прокуратури України. - 2014. - № 4. - С. 100-105.

9. Бабенко А. М. Запобігання злочинності в регіонах України : концептуально-методологічний та праксеологічний вимір : монографія / Андрій Миколайович Бабенко. - Одеса : ОДУВС, 2014. - 416 с.

10. Бабенко А. М. Профілактичні можливості традицій та звичаїв у регіональній системі запобігання злочинності / А. М. Бабенко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2013. - № 4 (55). - С. 68-72.

11. Бабенко А. М. Регіональна злочинність в Україні: закономірності, детермінація та запобігання : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / А. М. Бабенко. - Харків : ХНУВС, 2015. - 39 с.

12. Бабенко Н. Б. Українські народні традиції, свята і обряди як прояви сімейної культури / Н. Б. Бабенко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2013. - № 2. - С. 62-67.

13. Бандурка О. М. Протидія злочинності та профілактика злочинів : монографія / Олександр Маркович Бандурка, Олексій Миколайович Литвинов ; МВС України, Харків. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2011.

- 308 с.

14. Баранова Н. М. Естетичні засади національно-культурних традицій : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.08 / Н. М. Баранова.

- Київ, 2005. - 23 с.

15. Баскаков А. Я. Методология научного исследования : учеб. пособ. / Алексей Яковлевич Баскаков, Николай Васильевич Туленков. - Київ : МАУП, 2004. - 216 с.

16. Безклубенко С. Д. Етнокультурологія. Критичний аналіз

наукових та методологічних засад / С. Д. Безклубенко. - Київ : Наука-Сервіс, 2002. - 286 с.

17. Безлюдний О. Сімейні виховні традиції в історичній ретроспективі: досвід України і Сполучених Штатів Америки / О. Безлюдний // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2011. - Вип. 37. - С. 181-188.

18. Безпека для малих та дорослих [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.babybezpeka.org.ua.

19. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Чезаре Беккариа ; пер. с итал. - Киев : Ін Юре, 2014. - 240 с.

20. Белогриц-Котляревский Л. С. Творческая сила обычая в

уголовном праве [Электронный ресурс] / Леонид Сергеевич Белогриц- Котляревский. Ярославль. - 1890. - Режим доступа:

http://www.knigafund.ru/books/36862/read.

21. Березин А. И. Институты публичной власти в национальной государственно-правовой традиции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 23.00.02 / А. И. Березин. - Ростов-на-Дону, 2006. - 23 с.

22. Бєлецька І. В. Вплив традицій та звичаїв нашого народу на формування учнівської молоді / І.

В. Бєлецька // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. - 2009. - № 6. - С. 38-51.

23. Бибик О. Н. Введение в культурологию уголовного права : монография / Олег Николаевич Бибик. - Москва : Юрлит-информ, 2012. - 352 с.

24. Біблія [Електронний ресурс] - Режим доступу:

http://www.bibleonline.ru/bible/ukr/.

25. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень : підручник / Микола Тимофійович Білуха. - Київ : АБУ, 2002. - 480 с.

26. Бітаєв В. А. Естетичне виховання і гуманізація особи : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08 / В. А. Бітаєв. - Луганськ, 2004. - 44 с.

27. Блага А. Б. Насильство в родині як тема фольклору / А. Б. Блага // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2004. - № 3. - С. 202-209.

28. Блага А. Б. Насильство в сім’ї (кримінологічний аналіз і

запобігання) : монографія / Алла Борисівна Блага. - Харків :

ФО-П Макаренко, 2014. - 360 с.

29. Боднар В. Є. Психологічні засади діяльності дільничного

інспектора міліції з профілактики насильства у сім’ї : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / В. Є. Боднар. - Київ, 2006. - 182 с.

30. Бойко А. И. Нравственно-религиозные основы уголовного права :

монография / Александр Иванович Бойко. - 2-е изд. - Москва :

Юрлитинформ, 2010. - 248 с.

31. Бойко І. Й. Історія правового регулювання цивільних,

кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ-ХХ ст.) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Ігор Йосипович Бойко. - Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. - 904 с.

32. Бойко О. В. Насильство в сім’ї : соціологічний аналіз явища : дис. ... канд. соц. наук : 22.00.03 / О. В. Бойко. - Харків, 2003. - 212 с.

33. Бондаренко В. Виховні традиції православ’я у творчій спадщині Д. С. Туптала (Димитрія Ростовського) / В. Бондаренко // Історико- педагогічний альманах. - 2008. - № 1. - С. 40-45.

34. Бондырева С. К. Традиции : стабильность и преемственность в жизни общества : учеб. пособ. / Светлана Константиновна Бондырева, Дмитрий Васильевич Колесов.

- Москва ; Воронеж : Изд-во Московского психолого-социального института : МОДЭК, 2004. - 280 с.

35. Бостан С. К. “Методологічний підхід” у структурі методології юридичної науки / С. К. Бостан // Актуальні питання публічного та приватного права : тези доповідей III Міжнар. наук.-практ. конфер. 03 жовтня 2012 р. / за ред. В. М. Огаренка та ін. - Запоріжжя : КПУ, 2012. - С. 26-27.

36. Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство : навч. посіб. / Віталій

Йосипович Бочелюк, Влада Віталіївна Бочелюк. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 208 с.

37. Будько М. Гостинність як свідчення віри у старозавітній моральній традиції (на матеріалі Книги Ісуса Навина та Книги Суддів) / М. Будько // Гілея : науковий вісник. - 2013. - № 78. - С. 224-227.

38. Буша Н. Особливості розвитку звичаєвого права на українських землях / Н. Буша // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 3. - С.130-132.

39. Васильківська І. П. Сімейне виховання в Україні: шляхи вдосконалення в аспекті запобігання злочинності неповнолітніх / І. П. Васильківська // Право України. - 2000. - № 4. - С. 99-102.

40. Виговський Д. Л. Актуальні проблеми боротьби з поширенням кримінальної субкультури серед неповнолітніх Д. Л. Виговський // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2006. - № 2. - С. 162-168.

41. Виговський Д. Л. Кримінальна субкультура в механізмі злочинності неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Д. Л. Виговський. - Київ, 2006. - 18 с.

42. Випассана в тюрьмах [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.in-yoga.ru/prison.html.

43. Вовк Д. Християнська правова традиція як категорія теорії права / Дмитро Вовк ; наук. ред. О. В. Петришин. - Харків : Юрайт, 2013. - 64 с.

44. Вовк Д. Християнська правова традиція: підходи до розуміння / Д. Вовк // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. - Харків, 2011. - № 2. - С. 35-45.

45. Вовк Д. О. Про зміст категорії “правова традиція” та її значення у

порівняльно-правових дослідженнях / Д.

О. Вовк // Порівняльне

правознавство. - 2013. - № 1-2. - С. 300-309.

46. Галай А. О. Удосконалення діяльності громадських формувань з охорони громадського правопорядку / А. О. Галай // Науковий вісник КНУВС. - 2008. - № 2. - С. 99-105.

47. Гендерні стереотипи та ставлення громадської думки до гендерних проблем в українському суспільстві : монографія / Ю. І. Саєнко, Л. Амджадін, М. Васильчук та ін. - Київ : Компанія ВАІТЕ, 2007. - 144 с.

48. Герчанівська П. Е. Традиції: стабільність і варіативність / П. Е. Герчанівська // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2010. - № 1. - С. 12-16.

49. Голіна В. В. Роль громадськості у здійсненні кримінологічної політики в Україні / В. В. Голіна // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. - Харків : Право, 2014. - Вип. 27. - С. 91-101.

50. Головач Н. М. Традиції і звичаї як фактор культурної соціалізації особистості / Н. М. Головач // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. - 2013. - Вип. 31. - С. 206-213.

51. Головкін Б. М. Причинність у системі детермінації злочинності [Електронний ресурс] / Б. М. Головкін // Теорія і практика правознавства. - 2014. - Вип. 1. - С. 1-8. - Режим доступу: http://tlaw.nlu.edu.ua/wp- content/uploads/2015/07/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0 %BA%D1 %96%D0%BD-.pdf.

52. Градецька Н. М. Роль релігійного виховання в нейтралізації криміногенних чинників сім’ї / Н. М. Градецька // Держава та регіони. Серія: Право. - 2007. - № 4. - С. 156-160.

53. Гребеньков Г. В. Методологія кримінально-правових досліджень :

наук.-практ. посіб. / Геннадій Васильович Гребеньков, Єгор

Сергійович Назимко ; Донецький юридичний інститут МВС України. - Донецьк : Цифрова типографія, 2012. - 200 с.

54. Гребеньова В. Концептуальні традиції “нативізму” та

“емпіризму” в українській субкультурі етнографії дитинства (ХХ - початок ХХІ століття) / В. Гребеньова // Етнічна історія народів Європи.

- 2007. - Вип. 22. - С. 74-78.

55. Гриценко Л.И. Профессиональная компетентность педагога: традиции и новации / Л. И. Гриценко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. - Полтава, 2011. - С. 35-42.

56. Групи негативної спрямованості в місцях позбавлення волі: проблеми протидії : монографія / за заг. ред. Т. А. Денисової. - Запоріжжя : Просвіта, 2012. - 292 с.

57. Гуторова Н. О. Проблеми кримінальної відповідальності за економічне насильство в сім’ї / Н. О. Гуторова, О. А. Шаповалова // Права людини в діяльності органів внутрішніх справ України : матер. наук.-практ. конфер. 11-13 травня 2006 р., м. Євпаторія. - Київ : Титул, 2006. - С. 140-144.

58. Гуторова Н. А. О методологии научного исследования проблем особенной части уголовного права / Н. А. Гуторова, Н. И. Панов // Правоведение. - 2010. - № 1. - С. 84-95.

59. Дабаева Г. А. Социально-философский анализ традиции : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11 / Г. А. Дабаева. - Махачкала, 2007. - 26 с.

60. Дабаева Г. А. Социально-философский анализ традиции : дис. . канд. филос. наук : 09.00.11 / Г. А. Дабаева. - Махачкала, 2007. - 157 с.

61. Дагель П. С. Проблема “бессознательного” и некоторые вопросы вины в уголовном праве / П. С. Дагель // Российский криминологический взгляд. - Москва : Проспект, 2009. - № 4. - С. 71-81.

62. Даминдарова Ф. В. Духовно-нравственная традиция в жизни общества : автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.11 / Ф. В. Даминдарова. - Челябинск, 2011. - 43 с.

63. Дванадцять традицій анонімних алкоголіків [Електронний

ресурс]. - Режим доступу: http://www.aa.org.ua/12trad.php?l=u.

64. Дванадцять традицій анонімних наркоманів [Електронний

ресурс]. - Режим доступу: http://na-lviv.org/fifth_cart.html.

65. Демидова Л. М. Проблеми кримінально-правової

відповідальності майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика : монографія / Людмила

Миколаївна Демидова. - Харків : Право, 2013. - 752 с.

66. Денисов С. Ф. Вплив кримінальної субкультури організованих груп на молодіжну злочинність / С. Ф. Денисов // Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер. 8-9 квітня 2005р., м. Львів : у 2 ч. -Львів : ЛЮІ МВС України, 2005. - Ч. 2. - С. 14-20.

67. Денисов С. Ф. Формування злочинної поведінки молоді через засоби масової комунікації : монографія / Сергій Федорович Денисов, Олена Ігорівна Напиральська. - Запоріжжя : Просвіта, 2012. - 232 с.

68. Денисов С. Ф. Злочинна і пенітенціарна субкультура та її деструктивний вплив на формування поведінки молоді / С. Ф. Денисов // Держава та регіони. Серія: Право. - 2012. - № 3. - С. 105-109.

69. Денисов С. Ф. Злочинність кримінально активної частини молоді та її запобігання в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Сергій Федорович Денисов. - Запоріжжя, 2011. - 415 с.

70. Денисов С. Ф. Кримінальна субкультура як можливий комплекс ціннісних детермінантів у формуванні поведінки особи молодіжного віку / С. Ф. Денисов // Південноукраїнський правничий часопис. - 2009. - № 2. - С. 253-256.

71. Денисов С. Ф. Молодіжна кримінальна субкультура /

С. Ф. Денисов // Вісник ЗЮІ ДДУВС. - 2010. - № 3. - С. 162-169.

72. Державна цільова соціальна програма підтримки сім’ї до 2016 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 р. № 341 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 37. - Ст. 1311.

73. Джужа О. М. Профілактична робота громадських формувань в Україні: проблеми та перспектив / О. М. Джужа // Науковий вісник КНУВС. - 2009. - № 4. - С. 3-8.

74. Джура О. Д. Освітні традиції як чинник життєтворчості особистості / О. Д. Джура // Гуманітарний вісник ЗДІА. - 2013. - № 52. - С. 133-143.

75. Дзюба Я. Виховання учнів сільської школи на національно- культурних традиціях: підготовка вчителя освітньої галузі “Технологія” / Я. Дзюба // Педагогічні науки. - 2012. - Вип. 3. - С. 31-35.

76. Диковенко К. А. Сокрытие фактов преступных действий работниками ОВД как связующий элемент криминальной и профессиональной субкультур / К. А. Диковенко // Кримінальна субкультура як фактор злочинності: Кримінологічні дослідження / Луган. гуманіт. центр ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка ; [Гол. ред. канд. філос. наук В. І. Поклад]. - Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2008. - Вип. 2. - С. 29-34.

77. Динаміка патріотичних настроїв : серпень 2014 [Електронний ресурс] / Соціологічна група РЕЙТИНГ. - Режим доступу до ресурсу : http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_patriotyzm_082014.pdf.

78. До Сокирянської ВК відділу ДПтС України в Чернівецькій

області (№ 67) завітали проповідники з Німеччини [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : http://www.kvs.gov.ua/peniten/-

control/main/uk/publish/article/760380.

79. Довідник релігій [Електронний ресурс] / Релігійно-інформаційна

служба України. - Режим доступу до ресурсу : http://risu.org.ua/-

ua/index/reference.

80. Додаток до Державної програми активізації розвитку економіки

на 2013-2014 роки, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187-2013-%D0%BF.

81. Долженков О. Ф. Невимушений патріотизм майбутніх охоронців правопорядку / О. Ф. Долженков, В. О. Криволапчук С. А. Цвілюк // Південноукраїнський правничий часопис. - 2006. - № 3. - С. 226-230.

82. Дорожков С. П. Социально-экономические и политические меры противодействия преступности во внешнеэкономической сфере / С. П. Дорожков // Известия высших учебных заведений : Правоведение. - 2003. - № 4. - С. 106-116.

83. Дубчак Л. С. Удосконалення діяльності навчальних закладів щодо запобігання злочинності неповнолітніх в Україні : авторе. дис. ... канд.

юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія;

кримінально-виконавче право» / Л. С. Дубчак. - Київ, 2007. - 22 с.

84. Духовна криза починається з браку любові у сім’ї, Блаженніший Любомир Гузар [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : http://catholicnews.org.ua/duhovna-kriza-pochinaietsya-z-braku-lyubovi-u-simyi- blazhennishiy-lyubomir-guzar.

85. Есипов В. В. Грех и преступление, святотатство и кража

[Електронний ресурс] / Владимир Владимирович Есипов. - Санкт-Петербург, 1894. - 290 с. - Режим доступу до ресурсу :

http://www.knigafund.ru/books/40203/read#page1.

86. Жалинский А. Э. Социально-правовое мышление: проблемы борьбы с преступностью / Альфред Эрнестович Жалинский. - Москва : Наука, 1989. - 192 с.

87. Загоскин М. В. Ответы на программу Императорского Русского географического общества для собирания народных юридических обычаев / Михаил Васильевич Загоскин. - Иркутск : Губ. тип., 1891. - 164 с.

88. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології : теорія і практика : у 3 кн. / Анатолій Петрович Закалюк. - Київ : Ін Юре, 2007. - Кн. 1: Теоретичні засади ті історія української кримінологічної науки. - 424 с.

89. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. / Анатолій Петрович Закалюк. - Київ : Ін Юре, 2007. - Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. - 712 с.

90. Захарова М. В. Правовой обычай и модернизация в праве (на материалах франкфонной Африки и Мадагаскара) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства» / М. В. Захарова. - Москва, 2005. - 24 с.

91. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Серія : Педагогічні науки. - 2012. - Вип. 3. - С. 31-35.

92. Зелинский А. Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении / Анатолий Феофанович Зелинский. - Харьков : Вища школа, 1986. - 168 с.

93. Зелінський А.Ф. Кримінологія : навч. посіб. / Анатолій

Феофанович Зелінський. - Харків : Рубікон, 2000. - 240 с.

94. Иванова Ю. В. Традиции и их роль в политической жизни общества : автореф. дис. ... канд. филос. наук : спец. 09.00.11 «Социальная философия» / Ю. В. Иванова. - Москва, 1994. - 20 с.

95. Иванова Ю. В. Этнос: социокультурная динамика и традиция : автореф. дис. ... д-ра филос. наук : спец. 09.00.11 «Социальная философия» / Ю. В. Иванова. - Москва, 2000. - 49 с.

96. Иванова Ю. В. Традиции и их роль в политической жизни общества : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11 / Юлия Валентиновна Иванова - Москва, 1994. - 176 с.

97. Игошев К. Е. Социальный контроль и профилактика преступлений : учеб. пособ. / Константин Еремеевич Игошев. - Горький : Изд-во ГВШ МВД СССР, 1976. - 91 с.

98. Иншаков С. М. Зарубежная криминология / Сергей Михайлович Иншаков. - Москва : ИНФРА М-НОРМА, 1997. - 383 с.

99. Иншаков С. М. Кримінологія : учебник / Сергей Михайлович Иншаков. - Москва : Юриспруденция, 2000. - 432 с.

100. Ібрагімов М. Вітчизняні традиції та європейські цінності в тілесному навчанні й фізичному вихованні / М. Ібрагімов, Д. Петрович // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Фізичне виховання і спорт. - 2013. - Вип. 10. - С. 5-11.

101. Іваннікова М. В. Сутність поняття «традиції трудового виховання кримських татар» / М. В. Іваннікова // Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. - 2013. - № 5. - С. 141-145.

102. Інструкція з організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2012 р. № 1176 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 8. - Ст. 288.

103. Інформація щодо проведення у 2012 році Всеукраїнської

інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається з мене» [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/9172.

104. Історія українського права : посібник / І. А. Безклубий, І. С. Гриценко, О. О. Шевченко та ін. - Київ : Грамота, 2010. - 336 с.

105. Кабакова Н. В. Криминологическое изучение православних традиций и обычаев и их использование в предупреждении преступлений : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Н. В. Кабакова. - Москва, 2006. - 143 с.

106. Казновецкий П. Свет во тьме светит. Настольная книга православного христианина / Петр Казновецкий. - Чернигов, 1999. - 475 с.

107. Каиров В. М. Традиции и исторический процесс / В. М. Каиров. - Москва : Луч, 1994. - 189 с.

108. Калита Н. Виховний ідеал К. Ушинського у традиції українського національного виховання: порівняльний історико-педагогічний аспект / Н. Калита // Молодь і ринок. - 2013. - № 12. - С. 93-98.

109. Каржаубаева Л. М. Семья - важный субъект предупреждения преступности несовершеннолетних / Л. М. Каржаубаева // Актуальные проблемы российского права. - 2009. - № 3. - С. 425-432.

110. Карпенко-Карий І. К. Хазяїн / І. К. Карпенко-Карий. - Київ : Відкрита книга, 2011. - 18 с.

111. Келлі Л. Насильство щодо жінок і дітей. Новий погляд на поліцейську діяльність, її інноваційність та професіоналізм : посібник / Ліз Келлі. - Львів : Астролядія, 2011. - 176 с.

112. Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) / Джангир Аббасович Керимов. - Москва : Аванта+, 2001.

- 560 с.

113. Кистяковский А. Ф. Программа для собирания и изучения юридических обычаев и уголовных воззрений по уголовному праву / Александр Федорович Кистяковский. - Киев, 1878. - 51 с.

114. Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник Общего уголовного

права [Электронный ресурс] / Александр Федорович Кистяковский. - Киев : В университетской типографии, 1875. - 437 с. - Режим доступа :

http://www.knigafund.ru/books/117672/read.

115. Ківалов С. В. Ідеї Беккарія в умовах сьогодення / С. В. Ківалов // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матер. Між нар. наук.-практ. конфер., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 червня 2014 р.) / МОН України ; НУ ОЮА ; ПРЦ НАПрН України ; Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». - Одеса : Юридична література, 2014. - 380 с.

116. Кіндюк Б. Дослідження властивостей давніх природоохоронних звичаїв на прикладі лісового права / Б. Кіндюк // Юридична Україна. - 2009.

- № 5. - С. 89-91.

117. Клейменов М. П. Криминализация общества в России: культурологический аспект / М. П. Клейменов // Престпность и культура : сб. науч. трудов / под ред. А. И. Долговой. - Москва : Российская криминологическая ассоциация, 1999. - С. 21-25.

118. Клепар М. Родинні традиції у духовно-моральному вихованні молодших школярів гуцульського краю / М. Клепар // Гірська школа Українських Карпат. - 2013. - № 10. - С. 146-148.

119. Климова О. В. Вплив традиції на особистість і суспільство / О. В. Климова // Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наук. пр. - Київ, 2007. - Вип. 62. - С. 120-128.

120. Климова О. В. Ідентичність особистості з культурною традицією / О. В. Климова // Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наук. пр. - Київ, 2007. - Вип. 64. - С. 52-61.

121. Коваленко В. П. Релігійні витоки кримінального права / В. П. Коваленко // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матер. Між нар. наук.-практ. конфер. 10-11 жовтня 2013 р. / ред. кол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. - Харків : Право, 2013. - С. 187-190.

122. Ковальова С. Г. Судебник великого князя Казимира Ягайловича 1468 року : монографія / Світлана Григорівна Ковальова. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. - 112 с.

123. Ковальська Н. Л. Психологічні особливості профілактичної діяльності кримінальної міліції у справах неповнолітніх / Н. Л. Ковальська // Науковий вісник КНУВС. - 2006. - № 4. - С. 234-240.

124. Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 р. № 322-УШ Відомості Верховної ради УРСР. - 1971. - Додаток до № 50

125. Кодекс професійної етики судді [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://court.gov.ua/969076/67885465345/.

126. Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури

[Електронний ресурс] / Наказ Генерального прокурора України від 28. 11.2012 р. № 123. - Режим доступу :

http://chrn.gp.gov.ua/ua/norrmch.html?_m=publications&_t=rec&id=116519.

127. Кодекс етики та службової поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : http ://kvs.gov.ua/Kodeks_chesti.pdf.

128. Козлов Т. Л. Религиозная правовая традиция (теоретический аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Т. Л. Козлов. - Москва, 2008. - 25 с.

129. Колодязний М. Г. Загони самооборони: самоправство

громадськості чи новий суб’єкт запобігання злочинності в Україні / М. Г. Колодяжний // Матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Політика у сфері боротьби зі злочинністю». - Івано-Франківськ, 2014. - С. 296-299.

130. Колос М. Старозавітні передумови формування кримінального права християнської цивілізації / М. Колос // Вісник Академії правових наук України. - 2013. - № 1. - С. 224-234.

131. Колосова Н. А. Європейські традиції меценатства в історії культури України / Н. А. Колосова // Вісник Національної академії керівників кадрів культури і мистецтв. - 2013. - № 3. - С. 67-71.

132. Комісарик М. Роль етнопедагогіки у вихованні шанобливого ставлення дітей до дорослих / М. Комісарук, І. Тютюнник // Вісник Прикарпатського університету. - 2010. - Випуск ХХХІІ. - С. 140-149.

133. Комлев Ю. Ю. Социология девиантного поведения : учебное пособие / Ю. Ю. Комлев, Н. Х. Сафиуллин / под общ. ред. Ю. Ю. Комлева. - Казань : КЮИ МВД России, 2006. - 222 с.

134. Комлев Ю. Ю. Теории девиантного поведения: учебное пособие / Юрий Юрьевич Комлев. - Казань : КЮИ МВД России, 2013. - 302 с.

135. Конопка В. Ареальна характеристика традиції колядування під час жнив в Україні / В. Конопка // Народознавчі зошити. - 2013. - № 3. - 447455.

136. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Офіційний вісник України. - 2010. - № 72/1. - Ст. 2598

137. Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1209-р. [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1209-2011-%D1%80.

138. Коруля І. В. Поняття спеціально-кримінологічного запобігання злочинності / І. В. Коруля // Кримінологічна теорія і практика : досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : тези доповідей науково- теоретичної конференції (м. Київ, 20 березня 2014 року) / ред. колегія : В. В. Коваленко, В. В. Чернєй, О. М. Джужа та ін. - К. : Національна акад. внутр. справ, 2014. - С.156-160.

139. Костенко О. М. Культура і закон - у протидії злу : монографія / Олександр Миколайович Костенко. - К. : Атіка, 2008. - 352 с.

140. Кравченко В. Профілактично-виховна робота з кадрами в органах прокуратури / В. Кравченко // Вісник прокуратури. - 2008. - № 8. - С. 48-54.

141. Криминальная субкультура-Правосознание-Преступность :

Материалы круглого стола 27.10.2006 г. // Кримінальна субкультура як фактор злочинності : Кримінологічні дослідження : Вип. 2 / Луган. гуманіт. центр ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [Гол. ред. канд. філос. наук В. І. Поклад]. - Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2008. - 200 с.

142. Криминологическая профилактика : теория, опыт, проблемы.

Монография / Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. и др. - М. :

Издательство НОРМА, 2001. - 496 с.

143. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. - М. : Норма : Инфра-М, 2010. - 1008 с.

144. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. На 04 вересня 2014 року. - К. : Алерта, 2014. - 208 с.

145. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Офіційний вісник України. - 2012. - № 37. - Ст. 1370.

146. Кримінологія : Загальна та Особлива частини : підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів / за ред. проф. І. М. Даньшина. - Х. : Право, 2003. - 352 с.

147. Кримінологія : підручник / за заг. ред. Л. С. Сміяна, Ю. В. Нікітіна. - К. : Національна академія управління, 2010. - 496 с.

148. Кримінологія : підручник / за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. - Х. : Право, 2014. - 440 с.

149. Кримінологія : підручник для студентів вищих навч. закладів /за заг. ред. О. М. Джужи. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.

150. Кримінологія. Особлива частина : навчальний посібник / Абакумова Ю.В., Денисов С.Ф., Денисова Т.А. та ін. - Запоріжжя : КПУ, 2012. - 688 с.

151. Кудрявцев В. Н. Популярная криминология / Владимир Николаевич Кудрявцев. - М. : Спарк, 1998. - 164 с.

152. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение : норма и патология / Владимир Николаевич Кудрявцев. - М. : Наука, 1982. - 289 с.

153. Кудрявцев В. Н. Преступность и нравы переходного общества / Владимир Николаевич Кудрявцев. - М. : Гардарики, 2002. - 238 с.

154. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью / Владимир Николаевич Кудрявцев. - М. : Юристъ, 2003. - 352 с.

155. Кузнецова Е. М. Социальный контроль : сущность и методы реализации : монография / Елена Мартуновна Кузнецова. - LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co, KG, 2012. - 182 с.

156. Кузнецова Н. Ф. Уголовное право и мораль / Нинель Фёдоровна Кузнецова. - М. : Издательство Московского университета, 1967. - 104 с.

157. Кулик А. Г. Субъекты социальной профилактики преступлений, их функции и взаимодействие (по материалам Украинской ССР): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / А. Г. Кулик. - К., 1987. - 20 с.

158. Культурология ХХ век. Энциклопедия. Т.2. - СПб. : Университетская книга ; ООО «Алетейя», 1998. - 447 с.

159. Культурология. XX век. Энциклопедия. 1998. - [Електронний

ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/693/%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0 %94%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%98.

160. Курбанова Д. А. Роль традиций и обычаев Дагестана в профилактике преступлений против личности / Д. А. Курбанова // Черные дыры в Российском законодательстве. - 2007. - № 4. - С. 220-221.

161. Курбанова Д. А. Традиции и обычаи народов Дагестана в системе мер предупреждения преступности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Джанетта Айнудиновна Курбанова. - М., 2011. - 218 с.

162. Курс лекций по криминологии / под ред. проф. Даньшина И.М. (Общая часть) и проф. Голина В.В. (Особенная часть) - Х. : Одиссей, 2006. - 280 с.

163. Кучирка Ю. В. Субкультурні ознаки особи злочинця / Ю. В. Кучирка // Кримінальна субкультура як фактор злочинності : Кримінологічні дослідження : Вип. 2 / Луган. гуманіт. центр ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка ; [Гол. ред. канд. філос. наук В. І. Поклад]. - Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2008. - С. 87-90.

164. Лакійчук М. С. Установи соціального перевиховання

неповнолітніх в УСРР у 20-х роках ХХ ст. / М. С. Лакійчук // Науковий вісник КНУВС. - 2008. - № 6. - С. 174-179.

165. Ларіна П. М. Культурологічний погляд на молодіжну злочинність / П.М. Ларіна, С.Ф. Денисов // Кримінальна субкультура як фактор злочинності : Кримінологічні дослідження : Вип. 2 / Луган. гуманіт. центр ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка ; [Гол. ред. канд. філос. наук В. І. Поклад]. - Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2008. - 200 с.

166. Лебедев С. Я. Традиции и обычаи в системе криминологической детерминации (Теоретические и методологические основы исследования) : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.08 / Семен Яковлевич Лебедев. - М., 1995. - 300 с.

167. Левченко Ю. Постать наставника у виховній традиції античності / Ю. Левченко // Молодь і ринок. - 2010. - № 1-2. - С. 130-134.

168. Леоненко Т. Є. Вплив християнської релігії на формування ціннісної правосвідомості в контексті протидії злочинності / Т. Є. Леоненко // Держава та регіони. Серія : Право. - 2014. - № 3. - С. 93-96.

169. Липа Ю. Призначення України / Юрій Липа. - Нью-Йорк, 1953. -

307 с

170. Липай Т. О проявлении стигматизации в процессе образования / Т. Липай // Социологические исследования. - 2004. - № 10. - С. 140 - 141.

171. Литвак О. Реформування морально-етичних вимог до прокурора / О. Литвак, П. Шумський // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2013. - № 1. - С. 5-10.

172. Литвинов В. Я. Криминальная субкультура и хулиганство / В. Я. Литвинов // Кримінальна субкультура як фактор злочинності : Кримінологічні дослідження : Вип. 2 / Луган. гуманіт. центр ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка ; [Гол. ред. канд. філос. наук В. І. Поклад]. - Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2008. - С. 34-39.

173. Лісний Д. В. Правосвідомість працівників органів внутрішніх справ та умови її формування / Д.В. Лісний // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2006. - № 2. - С. 87-92.

174. Літостанський В. Історико-філософське осмислення феномену традиції / В. Літостанський // Гілея : науковий вісник. - 2013. - № 75. - С. 211-213.

175. Лобода Ю. П. Правова традиція українського народу (Феномен та об’єкт загальнотеоретичного дискурсу) / Юрій Петрович Лобода. - Львів : Світ, 2009. - 280 с.

176. Логіка побудови та перевірки версій [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : http://www.messlug.tk/zlochin.html.

177. Лозко Г. С. Українське народознавство / Галина Сергіївна Лозко. - Мандрівнець, 2011. - 512 с.

178. Ломакина И. Б. Этническое обычное право : теоретико-правовой аспект : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.01 / Ирина Борисовна Ломакина. - СПб., 2005. - 368 с.

179. Лук’яненко Л. Г. Національна ідея і національна воля /Левко Григорович Лук’яненко. - К., 2006. - 288 с.

180. Лукашевич В. Г. До визначення методологічних підвалин сучасних правових досліджень / В. Г. Лукашевич // Актуальні питання публічного права : тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції 11 листопада 2011 р. / за ред. В. М. Огаренко та ін. - Запоріжжя : КПУ, 2011. - С. 187-191.

181. Лукашевич С. Кримінальна субкультура як один із факторів негативного впливу на засуджених / С. Лукашевич// Вісник академії правових наук України. - 2001. - № 1(24). - С.182-189.

182. Лунеев В В. Курс мировой и российской криминологии : учебник для магистров. В 2 т. Т. I Общая часть / Виктор Васильевич Лунеев. - М. : Юрайт, 2012. - 1003 с.

183. Лунеев В. В. Правовое регулирование общественных отношений - важный фактор предупреждения организованной и коррупционной преступности / В. В. Лунеев // Государство и право. - 2001. - № 5. - С.111.

184. Лурье С. Я. Демокрит. Тексты. Перевод. Исследования / Соломон Яковлевич Лурье. - Л. : Ленинградское отделение издательства «Наука», 1970. - 664 с.

185. Луценко О. А. Етнопедагогічний ідеал матері та батька в українській традиції / О. А. Луценко // Вісник Запорізького національного університету. - 2013. - № 3. - С. 87-93.

186. Луценко Ю. В. Морально-етичні засади особистості : аналіз тенденцій розвитку в українській думці минулого та проблеми їх актуалізації у сьогоденні / Ю. В. Луценко // Південноукраїнський правничий часопис. - 2009. - № 1. - С. 223-226.

187. Любар М. Г. Професійно-моральне виховання чинів поліції та жандармерії Російської імперії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / М. Г. Любар // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2004. - № 2. - С. 302-307.

188. Любов проти гомосексуалізму [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : http://love-contra.org/index.php/news/issue/108/.

189. Мазуркевич О. П. Традиції шанування як основа етикетної поведінки / О. П. Мазуркевич // Культура України. - 2013. - Вип. 41. - С. 126-133.

190. Мальцев Г. В. Культурные традиции права : монография / Геннадий Васильевич Мальцев. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. - 608 с.

191. Матеріали з навчального предмету «Філософія» [Електронний

ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://textbooks.net.ua/content/view/5130/45/.

192. Мельник Р. С. Взаємодія поліції та населення : деякі аспекти українських реалій та американського досвіду / Р. С. Мельник // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2007. - № 1. - С. 189-196.

193. Михайлов О. Є. Кримінологія : навч. посіб. / О. Є. Михайлов,

A. В. Горбань, В. В. Міщук. - К. : Знання, 2012. - 565 с.

194. Мінц М. О. Погляди на античність у античні часи / М. О. Мінц // Наукові праці. Соціологія. - Вип. 133. Том 146. - С. 31-34.

195. Мінченко Р. М. Державна влада і мораль / Р. М. Мінченко // Південноукраїнський правничий часопис. - 2006. - № 3. - С. 3-7.

196. Мозоль А. П. До поняття та класифікації причин і умов злочинності // Кримінологічна теорія і практика : досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : тези доповідей науково-теоретичної конференції (м. Київ, 20 березня 2014 року) / ред. колегія : В. В. Коваленко,

B. В. Чернєй, О. М. Джужа та ін. - К. : Національна акад. внутр. справ, 2014. - С.52-55.

197. Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. / Володимир Андрійович Мосіяшенко. - Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. - 176 с.

198. Нагіленко І. А. Історичні традиції та їх вплив на політичну систему України / І. А. Нагіленко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2012. - Вип. 63. - С. 53-61.

199. Назимко Є. Історичний метод та проблеми періодизації історії розвитку інституту покарання неповнолітніх / Є. Назимко // Национальный юридичний журнал : теория и практика. - 2014. - № 1 - С. 47-57.

200. Назимко Є. С. Зарубіжний досвід кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх : монографія / Єгор Сергійович Назимко, втупне слово та загальна редакція д.ю.н., проф. О. М. Литвинова; Донецький юридичний інститут МВС України, Кримінологічна асоціація України. - К. : КНТ, 2015. - 368 с.

201. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. - К. : Юридична думка, 2012. - 1316 с.

202. Нацменшини в Україні бояться виходити на вулицю і жалкують, що народилися чорними [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : http://tsn.ua/ukrayina/nacmenshini-v-ukrayini-boyatsya-vihoditi-na-vulicyu-i- zhalkuyut-scho-narodilisya-chornimi.html.

203. Негодченко В. О. Правові основи діяльності органів внутрішніх справ у попередженні злочинів / В. О. Негодченко // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2003. - № 1. - С. 219-227.

204. Нежурбіда С. Етіологія злочину : Теорії, аналіз, результат : монографія / Сергій Нежурбіда. - Чернівці : Друк Арт, 2013. - 432 с.

205. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології / Іван Нечуй-Левицький. - К. : Обереги, 2003. - 144 с.

206. Нижникевич З. Традиції морального виховання дітей в українській родині / З. Нижникевич // Освітній простір України. - 2014. - Вип. 1. - С. 94-96.

207. Нікітчина С. Традиції ідентичності у педагогічній освіті / С. Нікітчина // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи. - 2013. - Вип.

6. - С. 270-277.

208. Новикова Н. Прокуратура - на захисті прав і свобод неповнолітніх // Вісник прокуратури. - 2008. - № 4. - С. 43-47.

209. Оболонцев В. Ф. Теоретичний, методичний та практичний аспекти використання системного методу у вивченні злочинності / В. Ф. Оболонцев // Проблемы законности. - 2014. - Вып. 127. - С. 152-160.

210. Оборотов Ю. М. Традиції та новації в правовому розвитку : загальнотеоретичні аспекти : дис. ... доктора юридичних наук : 12.00.01 / Юрій Миколайович Оборотов. - Одеса, 2003. - 379 с.

211. Онищук С. В. Християнські цінності в контексті трансформації святоглядних пріоритетів української нації / С. В. Онищук // Менеджер. - 2014. - № 2. - С. 83-90.

212. Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. . - № 4. - Ст. 19.

213. Остапенко Т. О. «Права, за якими судиться малоросійський народ», 1943 р. - важливий етап систематизації права України-Гетьманщини XVIII ст. / Т. О. Остапенко // Актуальні проблеми політики. - 2014. - Вип. 51. - С. 440-446.

214. Отич О. М. Військові традиції і звичаї як чинники підвищення якості вищої військової освіти / О. М. Отич // Вища освіта України (Науковий та науково-методичний часопис). - 2014. - Том 1 (3). - С. 59-63.

215. Павлов С. С. Правові традиції України : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / С.С. Павлов. - Одеса, 2010. - 20 с.

216. Пальченкова В. М. Витоки та еволюція громадського контролю за пенітенціарною системою України (ІХ- початок ХХІ) : автореф. дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.01 / Вікторія Михайлівна Пальченкова. - Запоріжжя, 2014. - 524 с.

217. Папаян Р. А. Христианские корни современного права / Рафаел Ашотович Папаян. - М. : НОРМА, 2002. - 416 с.

218. Пастухов В.В. Влияние криминальной субкультуры на преступность несовершеннолетних / В. В. Пастухов // Кримінальна субкультура як фактор злочинності : Кримінологічні дослідження : Вип. 2 / Луган. гуманіт. центр ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка ; [Гол. ред. канд. філос. наук В.І. Поклад]. - Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2008. - 200 с.

219. Педагогический словарь [Електронний ресурс] / М. : Академия Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. 2005. - Режим доступу до ресурсу : http://pedagogical.academic.ru/809/%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%94%D0% 98%D0%A6%D0%98%D0%98.

220. Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности / Лев Иосифович Петражицкий. - СПб. : Лань, 2000. - 608 с.

221. Петрова Л. В. Методологія права / Любов Василівна Петрова. - Х., 2004. - 411 с.

222. Пластовий портал [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : http://www.plast.org.ua/about/plast/.

223. Плахов В. Д. Традиции и общество (опыт философскосоциологического исследования) / Владимир Дмитриевич Плахов. - М. : Мысль, 1982. - 225 с.

224. Плужнік О. І. Роль релігії у запобіганні злочинам : соціально- правові та кримінологічні аспекти / О. І. Плужнік // Південноукраїнський правничий часопис. - 2006. - № 4. - С. 36-37.

225. Покарання та його кримінально-правовий вплив на засуджених, колишніх співробітників правоохоронних органів : монографія / за заг. ред. Т. А. Денисової. - Запоріжжя : Просвіта, 2011. - 270 с.

226. Политическая наука : Словарь-справочник [Електронний ресурс]

/ Сост. проф. пол. наук Санжаревский И. И. 2010. - Режим доступу до ресурсу :

http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/2891/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0 %B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8.

227. Положення про Всеукраїнську інформаційно-профілактичну акцію «Відповідальність починається з мене» : Наказ Міністерства молоді та спорту України від 21.01. 2014 р. № 104 // Офіційний вісник України. - 2014. - № 15. - Ст. 466

228. Положення про Департамент Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.10.2005 року № 878 [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1321-05.

229. Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення

України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 року № 341 [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/341-2014-%D0%BF.

230. Положення про Державну інспекцію навчальних закладів

України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 538 [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/538-2014-%D0%BF.

231. Положення про Державну службу України з контролю за

наркотиками, затверджено Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 457/2011 [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/457/2011.

232. Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджено Указом Президента України від 06.04.2011 р № 383/2011

[Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/383/2011.

233. Положення про Міністерство культури України, затверджено

постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 року № 495 [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/495-2014-%D0%BF.

234. Положення про Міністерство молоді та спорту України,

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 року № 220 [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/220-2014-%D0%BF.

235. Положення про Міністерство освіти і науки України,

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 630 [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF.

236. Положення про Міністерство соціальної політики України,

затверджено Указом Президента України від 06.04.2011 року № 389/2011

[Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389/2011.

237. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.11.2010 року № 550 [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1219-10.

238. Поповченко О. Біблія - джерело кримінального права /

О. Поповченко, В. Новіков // Підприємництво, господарство, право. - 2011. - № 4. - С. 26-27.

239. Права людини у діяльності міліції : навчальний посібник / за заг. ред. О. О. Погребного, Є. Ю. Захарова. - Харків : Вид-во ХНУВС, 2006. - 216 с.

240. Правила поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, затверджено

наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.02.2012 року № 155 [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0628-12.

241. Правительство утвердило концепцию государственной политики в сфере профилактики правонарушений на период до 2015 года [Електронний ресурс] / Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ - Режим доступу до ресурсу :. http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=244777993&cat_id=2443 13416.

242. Правовий звичай як джерело українського права ІХ-ХІХ ст. / за заг. ред. І. Б. Усенка. - К. : Наукова думка, 2006. - 279 с.

243. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі : Закон України від 01.12.1994 року 264/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 52. - Ст. 455

244. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регулювання діяльності капеланів в органах та установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України) : Проект Закону від 02.12.2014 р. № 1154 [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52591

245. Про громадські об’єднання : Закон України від 22.03.2012 року № 4572-VI // Офіційний вісник України. - 2012. - № 30. - Ст. 1097.

246. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23.12.1993 року № 3781-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. - С. 50

247. Про державну допомогу сім’ям з дітьми : Закон України від 21.11.1992 року № 2811-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 5. - Ст. 21

248. Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді : Указ Президента України від 06.01.2010 року № 6/2010 // Офіційний вісник Президента України. - 2010. - № 1. - Ст. 70.

249. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 року № 1700-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 49. - Ст. 2056.

250. Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 року № 225 // Офіційний вісник України. - 2014. - № 54. - Ст. 1452.

251. Про захист суспільної моралі : Закон України від 20.11.2003 року № 1296-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 14. - Ст. 192.

252. Про Концепцію подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» : Указ Президента України від 11.09.2006 року № 742/2006 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 37. - Ст. 2540.

253. Про міліцію : Закон України від 20.12.1990 року № 565-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 4. - Ст. 20.

254. Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки : Указ Президента України від 21.10.2011 року № 1001/2011 // Офіційний вісник Президента України. - 2011. - № 29. - Ст. 1139.

255. Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю : Закон України від 21.07.1994 року № 396/94 // Голос України. - 1994. - № 138

256. Про освіту : Закон України від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 34. - Ст. 451.

257. Про основи запобігання та боротьби з економічними

правопорушеннями : Проект Закону від 08.08.2014 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4449°/oE0&skl=8.

258. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 р. № 9644V // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - Ст. 351.

259. Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 р. № 160-VIII

[Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/160-19

260. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 р. № 1687-VII // Офіційний вісник України. - 2014. - № 87. - Ст. 2471.

261. Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України від 05.03.1998 р. № 183/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 35. - Ст. 237.

262. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 08

червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України» [Електронний ресурс] / Указ Президента України від 08.06.2012 р. № 389/2012. - Режим доступу до ресурсу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/389/2012/paran5#n5.

263. Про роботу управлінь, служб, установ та організацій району

серед дітей з метою запобігання правопорушенням та негативних проявів серед них [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://ussd.ucoz.ua/news/pro_robotu_upravHn_sluzhb_ustanov_ta_organizacij_rajo nu_sered_ditej_z_metoju_zapobigannja_pravoporushennjam_ta_negativnikh_proja viv_sered_nikh/2014-09-10-74.

264. Про Службу безпеки України : Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382.

265. Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України : Закон України від 24.03.1999 р. № 548-Х^ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 22. - Ст. 194.

266. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон України від 22.06.2000 р. № 1835-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 40. - Ст. 338.

267. Проблеми запобігання та протидії злочинності правоохоронними органами України : монографія / за ред. д.ю.н., проф. О. Г. Кальмана. - Харків, 2008. - 285 с.

268. Проблеми та пріоритети модернізації української культурної політики : аналіт. доп. / за заг. ред. С. І. Здіорука. - К. : НІСД, 2014. - 68 с.

269. Проект народної Конституції України [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : http://konst-narod.at.ua/

270. Прокуратурою Миколаївської області проведені перевірки щодо додержання законодавства про суспільну мораль та культуру [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : http://www.pmo.gov.ua/print/news/170.

271. Протизаконне насильство в органах внутрішніх справ : Соціологічні та історико-правовий аналіз / за заг. О. Н. Ярмиша. - Харків : Вид-во НУВС, Харківська правозахисна група, 2005. - 212 с.

272. Профілактика злочинів : підручник / за заг. ред. д.ю.н., проф. О. М. Джужи. - К. : Атіка, 2011. - 720 с.

273. Профілактика правопорушень [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : http://ussd.ucoz.ua/news/2014-09-10.

274. Пьяная страна. Около миллиона украинцев зависимы от алкоголя, больше всего пьют в 18-29 лет [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : http://nbnews.com.ua/ru/tema/100515/.

275. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. / Петро Мойсейович Рабінович. - Львів : Край, 2008. - 224 с.

276. Раєцька Л. В. Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні аспекти протидії наркоманії в Україні / Л. В. Раєцька // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2010. - № 23. - С. 251-258.

277. Ратинов А. Р. Психология личности преступника: ценностнонормативный подход / А. Р. Ратинов // Личность преступника как объект психологического исследования. - М., 1979. - С. 3-33.

278. Резонансний злочин у Врадіївці в УПЦ КП назвали викликом

цілому суспільству [Електронний ресурс] / Релігійно-інформаційна служба України. - Режим доступу до ресурсу :

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/scandals/52866/.

279. Релігія і влада в Україні : проблеми взаємовідносин : Інформаційні матеріали до Круглого столу на тему : Державно-конфесійні відносини в Україні станом на 2013 рік : рух до партнерства держави і Церкви чи до кризи взаємин ? 22 квітня 2013 р. - К. : Центр Разумкова, 2013. - 76 с.

280. Рубан К. П. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання та індивідуальна профілактика службових злочинів / К. П. Рубан // Кримінологічна теорія і практика : досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : тези доповідей науково-теоретичної конференції (м. Київ, 20 березня 2014 року) / ред. колегія : В. В. Коваленко, В. В. Чернєй, О. М. Джужа та ін. - К. : Національна акад. внутр. справ, 2014. - С.106-112.

281. Рубин В. Идеология и культура древнего Китая (четыре силуэта)

[Електронний ресурс] / В. Рубин. - Режим доступу до ресурсу :

http://sbiblio.com/biblio/archive/rubin_ideo/00.aspx.

282. Рузавин Г. И. Методология научного познания : учеб. пособие для вузов / Георгий Иванович Рузавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 287 с.

283. Рущенко И. П. Изучение криминальной субкультуры : методологические проблемы / И. П. Рущенко // Кримінальна субкультура як фактор злочинності : Кримінологічні дослідження : Вип. 2 / Луган. гуманіт. центр ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка ; [Гол. ред. канд. філос. наук В.І. Поклад]. - Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2008. - 200 с.

284. Рущенко И. П. Преступность или системный подход? / И. П. Рущенко // Системний підхід у дослідженні злочинності : матеріали наукової конференції (м. Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 21 червня 2013 р.) / за ред. В. В. Голіни, Ф. В. Ківви. - Х. : Кім В.С., 2013. - С. 28-38.

285. Рябчинська О. П. Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О. П. Рябчинська. - К. , 2003. - 20 с.

286. Рябчинська О. П. Система покарань в Україні : поняття, значення та принципи побудови : монографія / Олена Павлівна Рябчинська. - Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2013. - 448 с.

287. Рябчинська О. П. Теоретико-правові засади функціонування системи покарань в Україні : дис. ... доктора юрид. наук / 12.00.08 / Олена Павлівна Рябчинська. - Запоріжжя, 2013. - 486 с.

288. Сабитов Р. А. Основы научных исследований : учеб. пособие / Рашид Акремович Сабитов. - Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2002. - 138 с.

289. Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки : комплексне порівняльно-правове дослідження / Андрій Володимирович Савченко. - К. : КНТ, 2007. - 594 с.

290. Сайфуліна Ю. В. Феноменологічний підхід щодо розуміння права / Ю. В. Сайфуліна // Право і суспільство. - 2012. - № 1. - С. 40-44.

291. Семенюк Э. П. Общенаучные категории и подходы к познанию (Философский анализ) / Эдуард Павлович Семенюк. - Львов : Высшая школа, 1978. - 176 с.

292. Сердюк П. П. Теоретичні й методологічні проблеми сучасного кримінального права : монографія / Павло Павлович Сердюк. - Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2012. - 800 с.

293. Сивачук Н. Виховний потенціал українських народних колискових пісень / Н. Сивачук // Початкова школа. - 2006. - № 1. - С. 51-55.

294. Силин А. Б. Культура и этика правосудия и судопроизводства : методическое пособие для судей местных судов / А. Б. Силин. - Х. : Харьков юридический, 2011. - 68 с.

295. Симоненко А. В. Воспитание в криминологии / Александр Викторович Симоненко. - М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2003. - 234 с.

296. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : підручник / Ольга Федорівна Скакун. - Харків : Еспада, 2006. - 776 с.

297. Скакун О. Ф. Юридическая деонтология : учебник / Ольга Фёдоровна Скакун. - Х. : Эспада, 2006. - 384 с.

298. Скорченко Ю. А. Некоторые аспекты внешнего проявления криминальной субкультуры / Ю. А. Скорченко // Кримінальна субкультура як фактор злочинності : Кримінологічні дослідження : Вип. 2 / Луган. гуманіт. центр ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка ; [Гол. ред. канд. філос. наук В.І. Поклад]. - Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2008. - С. 27-29.

299. Слабченко М. Е. Опыты по истории права Малороссии ХУЛ- ХУШ ст. / Михаил Елисеевич Слабченко. - Одесса, 1911. - С. 52.

300. Словник Української мови [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : http://sum.in.Ua/s/ghipoteza.

301. Смітюх Г. Є. Український менталітет [Електронний ресурс] / Г. Є. Смітюх, В. В. Стрілецький. - Режим доступу до ресурсу : http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Publ/SacralUkraine/Mentality.html.

302. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров.

М. : Энциклопедия, 1984. -1600 с.

303. Современный философский словарь [Електронний ресурс] / М. :

Панпринт. В.Е. Кемеров, 1998. - Режим доступу до ресурсу :

http://encyclopedia_philosophy.academic.ru/382/%D0%A2%D0%A0%D0%90% D0%94%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%98.

304. Сокульський А. Л. Культурологія : Словник-довідник / Арнольд Леонідович Сокульський. - Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2006. - 292 с.

305. Соціологія : підручник / за ред. В. Г. Городяненка. - К. : ВЦ «Академія», 2008. - 544 с.

306. Ставлення українців до вишиванки / грудень 2014 [Електронний ресурс] / Соціологічна група РЕЙТИНГ. - Режим доступу до ресурсу : http://www.slideshare.net/Ratinggroup/ss-42203964.

307. Статистика розлучень в Україні шокувала Папський Синод

[Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : http://expres.ua/news/2014/10/11/116403-statystyka-rozluchen-ukrayini-

shokuvala-papskyy-synod-glava-ugkc».

308. Статистична інформація за основними напрямами діяльності

Головного та територіальних органів юстиції з питань легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації за 2014 рік [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://www.drsu.gov.ua/show/12729.

309. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка : навч.-метод. посібник / Мирослав Гнатович Стельмахович. - К. : ІЗМН, 1997. - 229 с.

310. Стоматов Е. Г. Протидія створенню та функціонуванню груп негативної спрямованості в місцях позбавлення волі : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Е. Г. Стоматов. - Запоріжжя, 2010, - 16 с.

311. Стратегія розвитку органів внутрішніх справ України

[Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1221365.

312. Стрельцов Є. Л. До питання про сутність та види міжнародних конфліктів / Є. Л. Стрельцов // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2014. - № 4. - С. 133-137.

313. Стрельцов Є. Л. Релігійні традиції у світській державі: монографія / Євген Львович Стрельцов. - Брно : Видавництво Л. Марек, 2014. - 262 с.

314. Стукалов А. В. Этика права Н. Н. Алексеева : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филос. наук : спец. 09.00.05 «Этика» /

А. В. Стукалов. - Тула, 2007. - 23 с.

315. Ступак А. С. Отклоняющееся от норм поведение несовершеннолетнего как следствие навешивания на него ярлыка девианта / А. С. Ступак // Кримінальна субкультура як фактор злочинності : Кримінологічні дослідження : Вип. 2 / Луган. гуманіт. центр ; Луган. держ.

ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка ; [Гол. ред. канд. філос. наук

В.І. Поклад]. - Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2008. - 200 с.

316. Суворов Н. С. О церковных наказаниях : Опыт исследования по церковному праву (репринтное издание 1876 года) / Николай Семенович Суворов. - М. : Книжный дом «Либроком», 2012. - 346 с.

317. Сулейманов А. Л. Природоохранные традиции, обычаи, законы и их роль в предупреджении незаконной порубки деревьев и кустарников /

A. Л. Сулейманов // Преступность в России и борьба с ней. - М., 2003. - С. 104-106.

318. Сулипов Р. С. Понятие и признаки правовых традиций : теоретический аспект / Р. С. Сулипов // Вестник Пермского университета. Серия «Юридические науки». - 2010. - № 4 (10). - С. 49-52.

319. Суханов И. В. Обычаи, традиции и преемственность поколений / Иван Васильевич. - М. : Политиздат, 1976. - 216 с.

320. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая. Лекции. Том 1. [Електронний ресурс] / Николай Степанович Таганцев // С.Петербург, 1902. - Режим доступу:

http://www.knigafund.ru/books/29135/read#page1

321. Тасаков С. В Нравственные основы уголовно-правовых норм, направленных на охрану личности, ее прав, свобод и законных интересов : автореф. дис. на соискание учен. степени доктора юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / С.

B. Тасаков. - Екатеринбург, 2010. - 23 с.

322. Тацій В. Правова наука в Україні : стан та перспективи розвитку / В. Тацій // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - № 2-3. - С. 1423.

323. Теоретические основы предупреждения преступности / Антонян Ю. М., Жалинский А. Э., Звирбуль В. К. и др. - М. : Юрид. лит., 1977. - 256 с.

324. Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве / Аркадий Авакович Тер-Акопов. - М. : ЮРКНИГА, 2003. - 480 с.

325. Ткаченко О. Соціальна пам’ять як носій духовних основ традиції / О. Ткаченко // Людинознавчі студії. Серія : Філософія. - 2011. - Вип. 24. -

С. 90-99.

326. Ткачук В. Про деякі історичні аспекти ролі та місця релігійних норм при формуванні змісту кримінальних покарань / В. Ткачук // Право України. - 2010. - № 5. - С. 184-191.

327. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940

[Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov/.

328. Туляков В. А. Виктимология : монография / Вячеслав Алесеевич Туляков. - Киев, 2003. - 148 с.

329. Туляков В. О. Вчення про жертву злочину : соціально-правові основи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : 12.00.08 / Вячеслав Олексійович Туляков. - Одеса, 2001. - 33 с.

330. У Львові пройшла акція проти гомосексуалізму [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : http://photo.unian.net/ukr/themes/40047.

331. Устав о предупреждении и пресечении преступлений, 1872. -

[Електронний ресурс] - Режим доступу:

http://www.knigafund.ru/books/120006/read#page2.

332. Федоров А. А. Введение в теорию и историю культуры: словарь / А.А. Федоров. - М.: Флинта: МПСИ, 2005. - 464 с.

333. Федь В. Парадигма у світоглядно-культурному аспекті / В. Федь // Філософія. - 2011. - № 5. - С. 132-135.

334. Философия уголовного права / Сост., ред. и вступ. статья докт. юрид. наук, проф. Ю.В. Голика. - СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. - 348 с.

335. Философский энциклопедический словарь / С. С. Аверинцев, Л. Ф. Ильичев и др.- М. : Сов. энциклопедия, 1989. - 815 с.

336. Философский энциклопедический словарь [Електронний ресурс]

- Режим доступу до ресурсу :

ЬИр://ё1с.асаёет1с.т/ё1с.пв£/епс_рЫ1оворЬу/3076/ПРИВЫЧКА.

337. Философский энциклопедический словарь [Електронний ресурс] // М. : Советская энциклопедия, 1983. - Режим доступу до ресурсу : Шр://ё1с.асаёет1с.т/ё1с.п8£/епс_рЫ1о8орЬу/3310/%В0%А1%В0%98%В0%А1 %D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90.

338. Фойницкий И. Я. Программа для собирания народных юридических обычаев : Уголовное право / Иван Яковлевич Фойницким.- С.Петербург : Тип. В. Ф. Киршбаума, 1878. - 34 с.

339. Фріс П. Л. Інформаційне забезпечення політики у сфері боротьби зі злочинністю [Електронний ресурс] / П. Л. Фріс. - Режим доступу до ресурсу : Шр://т1ег.сптто^у.опиа.еёи.иа/?р=9655.

340. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави : теоретичні, історичні та правові проблеми / Павло Львович Фріс. - К. : Атіка, 2005. - 332 с.

341. Фріс П. Л. До питання про ефективність кримінально-правової політики / П. Л. Фріс // Кримінальний кодекс України 2001 р. : проблеми застосування й перспективи удосконалення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - У 2-х ч. - Львів, 2006. - Ч.1. - С. 294-300.

342. Хавронюк М. І. Біблійні джерела сучасного кримінального законодавства / М. І. Хавронюк // Часопис Київського університету права. - 2005. - № 2. - С. 142-146.

343. Хомич М. С. Влияние наркогенных мифов на субкультуру несовершеннолетних / М. С. Хомич // Кримінальна субкультура як фактор злочинності : Кримінологічні дослідження : Вип. 2 / Луган. гуманіт. центр ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка ; [Гол. ред. канд. філос. наук В.І. Поклад]. - Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2008. - 200 с.

344. Царегородская Е. В. Правовой обычай : сущность и механизм действия : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства» / Е. В. Царегородская. - Санкт-Петербург, 2004. - 28 с.

345. Чебышев-Дмитриев А. П. О преступном действии по русскому допетровскому праву [Електронний ресурс] / Александр Павлович Чебышев- Дмитриев. - Казань : Тип. Имп. Казан. унт-та, 1862. - 242 с. - Режим доступу до ресурсу : http://www.knigafund.ru/books/28766.

346. Чернишева Г. С. Православні моральні цінності в наративній традиції Середньовічної Русі / Г. С. Чернишева // Філософські обрії. - 2013. - № 29. - С. 125-133.

347. Чибисов Д. Г. Соотношение права и обычая (на примере регулирования деятельности прокуратуры по обеспечению законности) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства» / Д. Г. Чибисов. - Владимир, 2008. - 24 с.

348. Чистов К. В. Народные традиции и фольклор. Очерки теории / Кирилл Васильевич Чистов. - Л. : Наука, 1986. - 304 с.

349. Чорный А. В. Влияние песен с криминальным содержанием на молодежь / А. В. Чорный // Кримінальна субкультура як фактор злочинності : Кримінологічні дослідження : Вип. 2 / Луган. гуманіт. центр ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка ; [Гол. ред. канд. філос. наук В.І. Поклад]. - Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2008. - С. 117-121.

350. Чубинский П. Несколько слов об обычае и о значении сказок, пословиц и песен для криминалиста / Павел Чубинский // Черниговский листок. - 1861. - № 8.

351. Швидченко І. Г. Принципи і інституту кримінального права, що мають релігійне походження / І. Г. Швидченко // Південноукраїнський правничий часопис. - 2007. - № 3. - С. 88-89.

352. Шокало О. Національна ідентичність і громадянська воля українського суспільства / О. Шокало // Слово Просвіти. - 2009. - 17-23 - С.

11.

353. Шумський П. Професійна етика прокурора / П. Шумський // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2011. - № 4. - С. 38-42.

354. Щедрин Н. В. Основы общей теории предупреждения

преступности: учеб. пособ. / Николай Васильевич Щедрин. - Красноярск, 1999. - 58 с.

355. Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

[Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://psychology_pedagogy.academic.ru/18738.

356. Этнопсихологический словарь [Електронний ресурс] / М. : МПСИ В.Г. Крысько. - 1999. - Режим доступу до ресурсу : http://ethnopsychology.academic.ru/344/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4% D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8.

357. Юридична енциклопедія : В 6 т. / ред. кол. : Ю. С. Шемшученко та ін. - К. : Укр. енцикл., 1998. Т. 6 : Т-Я. - 2004. - 768 с.

358. Юридична енциклопедія : В 6 т. / ред. кол. : Ю. С. Шемшученко та ін. - К. : Укр. енцикл., 1998. Т. 2 : Д-Й. - 1999. - 744 с.

359. Яблучний Спас відсвяткували в Новгород-Сіверській установі

виконання покарань управління ДПтС України в Чернігівській області (№ 31) [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/738933.

360. Яворська Г. Х. Сімейне виховання у правовому аспекті / Г. Х. Яворська, В. Д. Боштан // Південноукраїнський правничий часопис. - 2007. - № 2. - С. 246-247.

361. Янышев И. Л. Православно-христианское учение о

нравственности [Електронний ресурс] / Иван Леонтьевич Янышев. - С.Петербург, 1906. - 462 с. - Режим доступу до ресурсу : http://www.knigafund.ru/books/36750/read#page1.

362. Akers R. L. Problems in the Sociology of Deviance : Social Definitions and Behavior / Ronald L. Akers // Social Forces. - 1968. - № 46. - P. 455-465.

363. Akers R. Social Learning theory / R. Akers, W. Jennings // 21st Century criminology : A reference handbook. - 2009. - P. 323-332).

364. Anderson K. The Dynamics of Delinquent Peers and Delinquent Behavior / Kathleen Anderson, Ross L. Matsueda // Criminology. - 1998. - № 36.

- P. 269-308.

365. Bandura A. Social Learning Theory / Albert Bandura // General Learning Press., Standford University. - 1971. - 46 p.

366. Bandura A. Social Learning through Imitation / Albert Bandura // University of Nebraska Press : Lincoln, NE, 1962 - P. 211-269.

367. Clarence Ray J. Criminal Behavior and Learning Theory / Jeffrey Clarence Ray // The Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science. - 1965. - 56(3). - P. 294-300.

368. Cohen S. Visions of social control : crime, punishment, and classification / Stanley Cohen // Cambridge : Polity Press, 1985. - 336 p.

369. Eisenstadt S.N. Traditions, Change, and Modernity / Shmuel Noah Eisenstadt. - New York : John Wiley & Sons, 1973. - 367 p.

370. Samner W. Folkways / William Samner. - Boston : Ginn & Co., 1906.

- 717 p.

371. Shmalleger F. Criminology today : An integrative introduction / Frank Shmalleger. - Boston : Prentice Hall, 2012. - 70 p.

372. Taylor C. Democratic exclusion (and its remedies?) [Електронний

ресурс] / Charles Taylor. - Режим доступу до ресурсу :

http://www.eurozine.com/articles/2002-02-21-taylor-en.html.

<< | >>
Источник: БОСАК КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА. ТРАДИЦІЇ ТА ЗВИЧАЇ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015. 2015

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -