<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Адвокатура в системі запобігання злочинам в Україні : Монографія / О. М. Джужа, О. І. Колб, В. П. Захаров, А. В. Баб’як та ін.; за заг. ред. Коваленка В. В. - Львів: Галицька видавнича спілка, 2013.

- 214 с.

2. Алексеев А. И. Криминология. Курс лекцій / А. И. Алексеев. - М.: Изд-во «Щит», 1999. - 323 с.

3. Алексеев С. С. Общие дозволения и запреты в советском праве / С. С. Алексеев. - М.: Юрид. лит., 1989. - 288 с.

4. Аллиулов Р. Р. Механизм соціального управления : Монография / Р.Р. Аллиулов. - Москва-Чебоксары: Изд-во Чув. Госуниверситета, 2002. - 225с.

5. Альманах кримінального права: збірник статей. Вип. 1 / Відповід. ред. П. П. Андрушко, П. С. Берзін. - К.: Правова єдність, 2009. - 424 с.

6. Альманах цивілістики: Збірник статей. Вип. 3 / За ред. Р. А. Майданика - К. : Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2010. - 332 с.

7. Андрухів З. С. Злочини суддів і нотаріусів у Львові // Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://sites.google.com/site/crimesmlvi/pidstavi-dla- pravovoie-revoluciie/zlocini-suddiv-i-notariusiv-u-lvovi

8. Андрушко П. П. Реформа українського антикорупційного законодавства у світлі міжнародно-правових зобов’язань України / П. П. Андрушко. - К. : Атіка, 2012. - 332 с.

9. Андрушко П. П., Стрижевська А. А. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України): кримінально-правова характеристика / Вісник Верховного Суду України. - 2005. - № 2 (54), С. 29-35.

10. Андрушко П. П., Стрижевська А. А. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика. Навчальний посібник / П. П. Андрушко, А. А. Стрижевська. - К.: «Юрисконсульт», 2006. — 342 с.

11. Анісімов Г. М. Зловживання довірою як спосіб вчинення злочину: поняття і кримінально-правове значення: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.

- Харків, 2003. - 233с.

12. Анісімов Г. М. Особливості кваліфікації злочинів, що вчиняються

шляхом зловживання службовим становищем / Вісник Асоціації кримінального права України: Електронне наукове видання. - 2014. - № 2 // Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nauka.jur-

academy.kharkov.ua/download/visnik_yg/3/21 .pdf.

13. Архипцев И. Н. Личность иностранца как жертвы преступления / Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р. / редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2012. - С. 604-609.

14. Ахромеева О. В., Звонок С. О. Гражданско-правовые и нравственно-религиозные аспекты исторического становления и развития нотариата как института государства и права // Нотариальный Вестникъ. - 2007. - № 2. - С. 52.

15. Бабанли Р. Ш., Оніщук О. М. Суб’єктивні ознаки злочину, який полягає у зловживання нотаріусом своїми повноваженнями (ст. 365-2 КК) // Часопис цивільного і кримінального судочинства. - 2013. - № 2. - С. 118-127.

16. Бабенко А. М. Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір: монографія / А. М. Бабенко - Одеса: ОДУВС, 2014. - 416 c.

17. Бабенко А. М. Запобігання і протидія злочинності в регіонах: питання теорії, законодавства і практики / А. М. Бабенко // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 4. - С.26-28.

18. Бабенко А. М. Кримінологічна класифікація регіонів України та її значення для протидії злочинності / А. М. Бабенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 3 (137). - С.116-123.

19. Бабенко А. М. Регіональний підхід в кримінології як метод вивчення злочинності / А. М. Бабенко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2013. - № 1 (52). - С.151-159.

20. Бабенко А. М. Кримінологічне прогнозування як основа для планування запобігання злочинності в регіонах / А. М. Бабенко // Право та державне управління.

- 2014. - № 3 (16). - С. 60-63.

21. Бабий Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: ученик / Н. А. Бабий. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. - 663 с.

22. Балобанова Д. О. Теорія криміналізації: дис... канд. юрид. наук:

12.0. 08 / Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2007. - 200 с.

23. Баранкова В. В. Проблеми нотаріальної форми охорони та захисту прав: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Харків, 1997. - 24 с.

24. Баранкова В. В. Сприяння фізичним та юридичним особам в реалізації їх прав як функція нотаріальної діяльності // Проблеми законності. - Х., 1999. - Вип. 38. - С. 132-138.

25. Бевзенко В. М. Особливості правового статусу суб’єкта владних

повноважень в адміністративному процесі //Вісник господарського

судочинства / Вищий господарський суд України. - Київ, 2007. - №4. - С. 99105.

26. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Сост. и предисл. В. С. Овчинского. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 184 с.

27. Бизнесмен и нотариусы пошли под суд за обман банков на 100

млн. гривен // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.dsnews.ua/politics/biznesmen-i-notariusy-poshli-pod-sud-za-obman- bankov-na- 100-mln-griven.

28. Бовсуновский В. Как не попастьстя на крючок «черного нотариуса»

// [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //finance.bigmir. net/useful_articles/realty/100372

29. Бовсуновський В. Як «чорні нотаріуси» забирають будинки і заводи

// Рівне вечірнє. - 2009. - № 72. - С. 5-6.

30. Бойко А. Детермінація злочинності як вид соціальної детермінації // Право України. - 2009. - № 7. - С. 39-45.

31. Бойко А. И. Нравственно-религиозные основы уголовного права: монографія / А. И. Бойко. - 2-е изд. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 248 с.

32. Бондарєва М. В, Василина, Н. В. Актуальні проблеми юридичної відповідальності нотаріуса // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://p- a.in.ua/ua/announces/1645/

33. Бондарєва М.

В. Протидія криміналізації економіки засобами нотаріату // Судова апеляція. - 2011. - № 4. - С. 118-122.

34. Борков В. Н. О сфере служебного поведения должностного лица, за которое может быть получена взятка // Известия вузов. Правоведение. - Санкт-Петербург, 2007. - № 4. - С. 93-101.

35. Бугаев В. А. Социально-правовая обусловленность уголовной ответственности за причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». - 2013. - Т. 26. - № 1. - С. 140-146.

36. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. - 1736 с.

37. Вирок Брянківського міського суду Луганської області від 27

червня 2014 року по справі № 410/2023/13-к / Єдиний державний реєстр судових рішень // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39513527.

38. Вирок Жовтневого районного суду м. Луганськ від 05 грудня 2013 року по справі № 435/4691/13-к / Єдиний державний реєстр судових рішень

// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua /Review/35808591.

39. Вирок Монастириського районного суду Тернопільської області від 18.04.2013 р. по справі № 1911-709/2012 / Єдиний державний реєстр судових рішень // Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.Ua/Review/31179375.

40. Вирок Снятинського районного суду Івано-Франковської області від 20 травня 2013 року по справі № 1-3/11 / Єдиний державний реєстр судових рішень // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31405188.

41. Вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22 травня 2013 року по справі № 727/3504/13-к / Єдиний державний реєстр судових рішень // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/31378734.

42. Висєканцев А. А. Адміністративна відповідальність державного нотаріуса / А.

А. Висєканцев // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2012. - № 25. - С. 190-197

43. Висновок Головного науково-консультативного управління аппарату Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //w1 .c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1 ?pf3511=46289.

44. Відділ з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Полтавській області інформує про проведену роботу органами нотаріату // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.just.gov.ua/news/5683/

45. Відшкодування моральної та матеріальної шкоди: навч. посіб. / М. К. Галянтич, А. Б. Гриняк, А. І. Дрішлюк, Т. С. Ківалова [та ін.]; за ред. М. К. Галянтича. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 624 с.

46. Всеволодов В. М. Індивідуальна кримінологічна профілактика відносно організованих злочинних груп : Автореф. дис... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.08 / В.М. Всеволодов. - К., 1998. - 20 с.

47. Гальперин И. М. Наказание: социальные функции, практика применения / И. М. Гальперин. - М.: Юридическая литература, 1983. - 208 с.

48. Гальченко С., Носков Я. «Чорні нотаріуси» запросто перепродають чужі авто та квартири без відома власників // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pravdaua.com/2013/06/747000.

49. Г енеральний прокурор виступив перед Верховною Радою України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/news.html7_ m=publications&_c=view&_t=rec&id=150439

50. Герцензон А. А. Уголовное право и социология (Проблемы социологии уголовного права и уголовной политики) / А. А. Герцензон. - М.: Изд-во «Юридическая литература, 1970. - 286 с.

51. Голина В. В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений [Текст] / В. В. Голина. - К. : УМК ВО при Минвузе УССР, 1989. - 72 с.

52. Голіна В. В. Кримінальне законодавство у системі заходів запобігання злочинності / Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : мат.

міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р. / редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2012. - С. 475-478.

53. Голіна В. В. Єдність загальносоціального і спеціально- кримінологічного попередження економічної злочинності / В. В. Голіна // Проблеми боротьби зі злочинністю в сфері економічної діяльності : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 15-16 грудня 1998 р.) - Х. : Харк. Центр вивчення організов. злочинності при Нац. юрид. акад. України, 1999. - С. 124130.

54. Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посібник / В. В. Голіна.- Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. - 120 с.

55. Голіна В. В. Попередження злочинності правоохоронними органами / В. В. Голіна. - К. : УМК ВО, 1991. - 92 с.

56. Голіна В. В. Попередження злочинності: Конспект лекцій. - Х.: Укр. юрид. акад., 1994. - 40 с.

57. Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : монографія / Б. М. Головкін — Х. : Право,

2011. - 440 с.

58. Грибанова О. Нотариус в судебном процессе // Нотаріат для вас. -

2012. - № 3. - С. 50-54.

59. Гулєвська Г. Ю. Організаційно-правові основи державного

регулювання нотаріальної діяльності : автореф. дис. канд. юрид. наук. : спец.

12.0. 07 / Г.Ю. Гулєвська. - Ірпінь, 2004. - 21 с.

60. Гуторова Н. О. Методологічні проблеми пеналізації злочинів / Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р. / редкол.: В. Я. Тацій , В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2012. - С. 217-221.

61. Давыденко Л. М., Бандурка А. А. Противодействие преступности: теория, практика, проблемы. - Харьков, 2005. - С. 3, 8.

62. Далгатова О. А. Уголовно-правовые и криминологические

проблемы злоупотребления полномочиями в коммерческой или иной

организации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. : спец. 12.00.08 / О. А. Далгатова. - Махачкала, 2011. - 24 с.

63. Данюк Л. Нотаріально-правові відносини: сутність, історія

формування, перспективи розвитку / Л. Данюк // Право України. - 2011. - № 11-12. - С. 218-221.

64. Денисяк Н.М. Нотаріальна таємниця як одна з важливих складових діяльності нотаріуса / Н. М. Денисяк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юріспруденція. - 2014. - № 7. - С. 136-138.

65. Дмитрієнко Ю. М. Фонові явища в корупції та економічній злочинності як актуальні джерела девіантної правосвідомості / Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: Сб. науч. Статей / Подред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. - Библиотека журнала «Юридический вестник». - Одесса: Фенікс, 2003. - С. 82-88.

66. Долгов М. А. Краткая история нотариата : монографія / М. А. Долгов // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //mimot.narod.ru/krist.html

67. Дремин В. Н. Общественное мнение о коррупции в судебных и правоохранительных органах / Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: Сб. науч. Статей / Подред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. - Библиотека журнала «Юридический вестник». - Одесса: Фенікс, 2003. - С. 108-114.

68. Дрьомін В. М. Злочинність як соціальна практика:

інституціональна теорія криміналізації суспільства: Монографія. - О.: Юридична література, 2009. - 616 с.

69. Дрьомін В. М. Праксеологічний підхід до пізнання злочинності: Шлях до кримінології / Національна академія правових наук України. Координаційне бюро з проблем кримінології та кримінологічних досліджень. - К.: Запоріжжя: КПУ, 2010. - С. 104-126.

70. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. - К.: Юридична практика, 2003. - 924 с.

71. Дунаєва Т. Є. Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання службовій недбалості : автореф. дис. ... юрид. наук. : спец.

12.0. 08 / Т. Є. Дунаєва. - Х., 2012. - 216 с.

72. Дунаєва Т. Є. Службова недбалість як один із факторів дисфункцій у системі профілактики правопорушень і злочинності неповнолітніх/ Т. Є. Дунаєва // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Вип. 8. - Х. : Право, 2003. - С. 135-137.

73. Егорова Н. Субъект преступлений против интересов службы // Законность. - 1998. - № 4. - С. 11

74. Емельянов С.А. Предупреждение правонарушений средствами общего надзора прокуратуры. - М. Юрид. лит., 1980. - С. 30.

75. Есипов В.В. Очерк русскаго уголовнаго права. Часть общая: Преступленіе и преступники. Наказаніе и наказуемые. - С. - Петербург, 1898. - 204 с.

76. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://court.gov.ua/sudova_statystyka.

77. Єдиний реєстр нотаріусів // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ern. informj ust.ua/pages/default.aspx?

78. Єфименко Л.В. Розвиток нотаріату України. Стан та проблеми // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/31160.

79. З 1 січня 2005 року кількість державних нотаріусів в Україні буде збільшено на 10 відсотків // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article7art_id= 10241013.

80. Загальна статистична звітність органів нотаріату за 12 місяців 2014 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://just- mykolaiv.gov.ua/statistichna_informatsija_organiv_notariatu_za_2014_rik_v_poriv njanni_z_2013]

81. Задорожний А. А. Злочини у сфері службової діяльності як об’єкт кримінологічного дослідження / А. А. Задорожний // Вісник Вищої Ради юстиції. - 2011. - № 3. - С. 111-121.

82. Задоя К. П. Техніко-юридичні недоліки законодавчої характеристики суб’єкта злочинів, юридичні склади яких передбачені частинами 2 і 3 ст. 358, ст. 365-2 та частинами 3 і 4 ст. 368-4 КК України / Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р. / редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2012. - С. 336-339.

83. Зайцев А., Марченко В. Нотариус не может быть субъектом преступлений в сфере служебной деятельности // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.yurpractika.com/ article.php?id= 100095165.

84. Зайцев А., Марченко В. У нотариуса (не) должностное лицо // Юридическая практика. - 2008. - № 32. - С. 2-3.

85. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. - К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. - Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. - 424 с.

86. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і

практика: У 3 кн. - К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. - Кн. 2:

Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. - 712 с.

87. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. - К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. Кн. 3: Практична кримінологія. - 320 с.

88. Зацепина С.А. «Обратив в бумажную массу...» // Нотариальній вестник. - 1999. - № 5. - С. 61-66.

89. Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження за перше півріччя 2014 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://court. gov.ua/sudova_statystyka/fdhfgh/.

90. Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального

провадження за 2013 рік // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://court.gov. ua/sudova_statystyka/5533iopoiopo/.

91. Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального

провадження за 2012 рік // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://court.gov.ua/sudova_statystyka/52013/.

92. Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального

провадження за 2011 рік // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://court.gov.ua/sudova_statystyka/42013/.

93. Зелінський А. Ф. Кримінологія. Навчальний посібник / А. Ф. Зелінський. - Х.: Рубікон, 2000. - 240 с.

94. Золотарьова О. Приватні нотаріуси. Ні хвилини спокою // Юр. Газета. - 2007. - № 51 (134). - С. 5.

95. Изосимов С. В. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (уголовно-правовой анализ): дисс... канд. юрид. наук: 12.00.08 / МВД России Санкт-Петербургская академия. - Санкт- Петербург, 1997. - 187 с.

96. Итальянские нотариусы наказаны за халатность //

http://www.studiolegalegrasso.net/ru/2012-03-notai-italiani-sanzionati-per- egligenza/

97. Іванов Ю. Ф. Кримінологія: посіб. для підготов. до іспитів / Ю. Ф. Іванов. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008. - 164 с.

98. Ільковець Л., Крючкова О. Спеціальний суб’єкт злочину у сфері службової діяльності // Вісник прокуратури. - 2003. - № 7. - С. 63-67.

99. Інформаційно-аналітичні матеріали щодо сучасного стану нотаріату в Україні. - К.: Міністерство юстиції України, 2008. - С. 17-18.

100. Кальман О. Г. Злочинність у сфері економіки: теоретичні та прикладні проблеми попередження: автореф. докт. юрид. наук за спец.

12.0. 08 / О.Г. Кальман. - Харків, 2004. - 41 с.

101. Кальман О. Г. Деякі проблеми реформування правоохоронних та контролюючих органів України [Текст] / О. Г. Кальман // Вісник прокуратури. - 2002. - № 4 (16). - С. 88-91.

102. Карнарук Н.В. Державний контроль за нотаріальною діяльністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. юрид. наук. : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Н.В. Карнарук. - Ірпінь, 2007. - 24 с.

103. Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію / В. М. Киричко. - Х. : Право, 2013. - 424 с.

104. Киричко В. М. Поняття осіб, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг (статті 365-2 та 368-4 КК України) / Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар.

наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р. /редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2012. - С. 294-298.

105. Кицюк В.П. Кримінологічні засади діяльності суду у сфері протидії злочинності: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / В.П. Кицюк. - Харків, 2013. - 188 с.

106. Киянський Д. Куди там Бендеру до наших аферистів! Почеркознавці проти шахраїв, які наживають статки на купівлі-продажу квартир // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://gazeta.dtua/LAW

/kudi_tam_benderu_ do_nashih_aferistivpocherkoznavtsi_proti_shahrayiv,_yaki_na

zhivayut_statki_na_kupi .html.

107. Кількість приватних нотаріусів в Україні збільшується // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/news/6051

108. Клюєв О. М. Взаємодія підрозділів органів внутрішніх справ на регіональному рівні : Монографія / О. М. Клюєв. - Харків : Основа, 2005. - С. 76 - 78.

109. Ковбас І. В. Деякі аспекти сучасного стану надання публічних послуг // Моральні основи права. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 452-454.

110. Коган В. М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия / В. М. Коган. - М. : Изд. «Наука» , 1983. - 184 с.

111. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року № 2747-IV // Голос України. - 2005. - № 158.

112. Кодекс законів про працю України від 01.06.1972 року // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - Ст. 375.

113. Кодекс Республики Беларусь об административных

правонарушениях от 21.04.2003 года № 194-З // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

ttp: //www.pravo.by/main.aspx?guid=3871 &p0=Hk0300194&p2={NRPA}.

114. Кодекс Республики Узбекистан об административных

правонарушениях, утвержден Законом Республики Узбекистан от 22.09.1994 г.

№ 2015-XII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.fmc.uz/legisl. php?id=k_adm.

115. Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях. - М. : ООО «Рид Групп», 2011. - 384 с.

116. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 року №8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. - Ст. 1122.

117. Кодинцев А. Я. История и природа советского нотариата в трудах советских и российских учёных // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://xn--j 1 afgf8a.xn--p1ai/mtariat/istoriya-mtariata/223-2013-03-14-07-11 -49.

118. Козин І. В. Політика в сфері протидії злочинності і системний підхід / Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. - Х. : Право, 2013. - С. 619-621.

119. Коломоєць Т. О. Адміністративно-правове регулювання приватної нотаріальної діяльності в Україні: монографія / Т. О. Коломоєць, К. І. Федорова; ДВНЗ «Запорізький національний ун-т» Мін-ва освіти і науки України. - Київ: Істина, 2008. - 184 с.

120. Коляда О. П. Нотаріус як сторона в адміністративному судочинстві України / О. П. Коляда // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2009_5/PB-5/PB-5_20.pdf

121. Комаров В. В. Нотаріат в Україні: підручник / В. В. Комаров, В. В. Баранкова. - Х.: Право, 2011. - 384 с.

122. Конвенція ООН проти корупції від 31.10.2003 року, ратифікована Законом України від 18.10.2006 року № 251-V // Офіційний вісник України. - 2010. - № 10. - Ст. 506.

123. Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР // Урядовий кур’єр. - 1996. - № 129 - Ст. 130.

124. Концепція реформування органів нотаріату в Україні, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3290/5 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/33251.

125. Коробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализацииии и пенализациии: Монография / А. И. Коробеев. - Владивосток: Изд во Дальневосточного университета, 1987. - 267 с.

126. Коробеев А. И. Уголовная наказуемость общественно опасных деяний (основания установления, характер и реализация в деятельности органов внутренних дел): Учебное пособие. - Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1986. - 80 с.

127. Коротюк О. В. Кримінально-правова характеристика нотаріуса як спеціального суб’єкта злочину // Вісник Академії адвокатури України. - Київ, 2012. - №2 (24) - С. 114-118.

128. Коротюк О. В. Науково-практичний коментар Закону України «Про нотаріат» / О. В. Коротюк. - Х.: Видавництво «Право», 2012. - 648 с.

129. Коротюк О. В. Науково-практичний коментар Закону України «Про нотаріат» / Видання друге, перероблене та доповнене / О. В. Коротюк. - К. : ОВК, 2013. - 776 с.

130. Коротюк О. До питання про спеціальний суб’єкт злочину // Юридична Україна. - Київ, 2011. - №7 (103) - С. 74-78.

131. Коротюк О.В. До питання про визнання нотаріуса службовою особою // Адвокат. - 2013. - № 3. - С. 43-45.

132. Коротюк О.В. Нотаріус як спеціальний суб’єкт злочину : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О. В. Коротюк . - Київ : Б.в., 2014 . - 17 с.

133. Криминология и профилактика преступлений: Учебник / Под. ред.

А.И. Алексеева. - М.: МВШ МВД СССР, 1989. - 431 с.

134. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27.01.1999 року, ратифікована Законом України від 18.10.2006 року №252-V // Офіційний вісник України. - 2010. - №15. - Ст. 717.

135. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 4-те вид., переробл. і допов. - Х. : Право, 2010. - 456 с.

136. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 4-те вид., переробл. і допов. - Х. : Право, 2010. - 608 с.

137. Кримінальне право. Загальна частина: Підручник / За ред. А. С. Беніцького, В. С. Гуславсъкого, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського. - К. : Істина, 2011. - 1112 с.

138. Кримінальне право. Особлива частина : мультимедійний навчальний посібник // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.naiau.kiev.Ua/books/mnp_krum_pravo_osob/F iles/Lekc/T 18/T18_P 1.ht m1.

139. Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар. Видання дев’яте, перероблене та доповнене / Відп. ред. Є. Л. Стрельцов. - Х. : Одіссей, 2013. - 912 с.

140. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року №2341-Ш // Офіційний вісник України. - 2001. - № 21. - Ст. 920.

141. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. - 5-те вид., допов. Т. 1: Загальна частина. - Х. : Право, 2013. - 376 с.

142. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. - 5-те вид., допов. Т. 2: Особлива частина. - Х. : Право, 2013. - 1040 с.

143. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.

В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Вид. четверте, доповн. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. - 1208 с.

144. Кримінальний кодекс УРСР від 28.12.1960 року // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1961. - № 2. - Ст. 14.

145. Кримінологічний аналіз механізму протидії наркозлочинності : монографія / Я. В. Ступник, О. М. Литвинов. - Харків : НікаНова, 2012. - 193 с.

146. Кримінологія : Навчальний посібник / Відп. ред. Я.Ю. Кондратьєв; за заг. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 414 с.; Кримінологія і профілактика злочинів. Курс лекцій у 2-х кн. Особлива частина / Ю.В. Александров, А.П. Гаврилишин, О.М. Джужа та ін. - К.: НАВСУ, 2000. - 293 с.

147. Кримінологія : Навчальний посібник / О.М. Джужа, В.В. Василевич, О.Г. Колб та ін., за заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Атіка, 2010. - 312 с.

148. Криминология / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. - М., 1998. - 384 с.

149. Кримінологія. Загальна частина: Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / М. Даньшин, В. В. Голіна, О. Г. Кальман; За редакцією І. М. Даньшина. - Харків: Право, 1999. - 232 с.

150. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник/ В.В. Голіна, Б.М. Головкін, М.Ю. Валуйська, О.В. Лисодєд та ін..; за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. - Х.: Право, 2014. -440 с.

151. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини). Навчальний посібник. - Київ: Атіка, 2001. - 368 с.

152. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, О. Г. Кальман, О. В. Лисодєд; За ред. проф. І. М. Даньшина. - Харків: Право, 2003. - 352 с.

153. Кримінологія: Навч. посіб. / О. М. Джужа, В. В. Василевич, Ю. Ф. Іванов, П. М. Опанасенко, В. Г. Пшеничний, В. Г. Сюравчик; За заг. ред. О. М. Джужи. - К.: Прецедент, 2004. - 208 с.

154. Кримінологія: Підручник / За заг. ред. Л. С. Сміяна, Ю. В. Нікітіна. - К.: Національна академія управління, 2010. - 496 с.

155. Кримінологія: Підручник для студентів вищих навч. закладів / О. М. Джужа, Я. Ю. Кондратьев, О. Г. Кулик, П. П. Михайленко та ін.; За заг. ред. О. М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.

156. Кулик О. Г. Злочинність в Україні: теорія і практика кримінологічного дослідження: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: спец. 12.00.08 - / О. Г. Кулик. - Київ, 2013. - 43 с.

157. Литвак О. М. Злочинність в Україні: стан, тенденції, заходи протидії (1992-1995 роки) : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: спец. 12.00.08 / О.М. Литвак. - К., 1997. - 26 с.

158. Литвинов А. Н., Гавриш Т. С. Профилактика преступлений : от теории к практике. Научно-практическое пособие. - М.: ИКФ «ЭКМОС», 2003. - 160 с.

159. Литвинов О., Ступник Я. Механізм протидії злочинності // Публічне право. - 2011. - № 1. - С. 59-63.

160. Литвинов О.М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні: Монографія. - Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ., 2008. -

С. 84-85.

161. Литвинова Г.П. Профілактика злочинів: управлінський аспект. Нормативно-правові акти та коментарі [Текст] / Г. П. Литвинова, О. М. Литвинов. - Херсон : Айлант, 2001. - C. 19-22.

162. Лиюров Б. О. Знов про правовий статус нотаріуса та нотаріату // Юриспруденція: теорія і практика: науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. - Київ, 2008. - № 9 (47). - С. 50 - 60.

163. Літвінов Є. В. Запобігання злочинності судовими органами України (за матеріалами діяльності судів загальної юрисдикції): дис... канд. юрид. каук: спец. 12.00.08 / Є. В. Літвінов. - Луганськ, 2014. - 260 с.

164. Лук’янець С. Деякі проблемні питання забезпечення нотаріальної таємниці в аспекті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»// Юриспруденція: теорія і практика: науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. - Київ, 2010. - №12 (74). - С. 4445.

165. Ляпидевский Н.П. История нотариата : монография / Н. П. Ляпидевский. - Т. 1. - М., 1875. - 310 // [Електрониий ресурс]. - Режим доступу: http://mirnot.narod.ru/lpd.html.

166. Максимович Р. Чи є нотаріус службовою особою? // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — С. 162-163.

167. Маляренко С. М. Наслідки кримінальної відповідальності для приватного нотаріуса / Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2013. - С. 723-726.

168. Марченко В. Таємниця здійснення нотаріальних дій.

Відповідальність за її порушення // Юридичний журнал. - 2002. - № 1. - С. 4554.

169. Медицький І. Б. Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах становлення незалежної Української держави : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: спец. 12.00.08 / І. Б. Медицький. - К., 2007. - 20 с.

170. Мезенцева І. Кримінологічна характеристика особи корупційного

злочинця / І. Мезенцева // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. - 2014. - № 3. - С. 65 -71 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/3-

2015/mezenceva.pdf

171. Мельник М.І. Кримінологічні проблеми протидії корупції: автореф. дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 / М.І. Мельник. - К., 2002. - 25 с.

172. Молчанова О.О. Уголовная ответственность нотариусов за

злоупотребление полномочиями : автореф. дис. ... канд.. юрид. наук. : спец. 12.00.08 / О.О. Молчанова. - Рязань, 2010. - 24 с.

173. Население Украины сократилось до 42,9 млн // http:

//www.2000.ua/novosti/ukrama_novosti/chislennost-naselemja-ukramy-sokratilas- do-42 9-mln-chelovek.htm

174. Настюк В. Я., Добряк Ю. Г. Професійна деформація як детермінанта корупційних правопорушень / Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2013. - С. 561-564.

175. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2 т. - Т. 1 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. - 3- тє вид., перероб. та доп. - К. : Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури. - 2009.

- 964 с.

176. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України.

- 4-те вид., переробл. та доповн./ Відп. ред. С. С. Яценко. - К.: А.С.К., 2006. - 848 с.

177. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України.

- 4-те вид., перероб. та доп. / Відп. ред. Яценко С.С. - К.: «А.С.К.», 2005.

178. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під загальною редакцією Потебенька М. О., Гончаренка В. Г. - К., - «ФОРУМ», 2001., у 2-х ч. - Особлива частина. - 942 с.

179. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2 т. - Т. 2 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. - 3- тє вид., перероб. та доп. - К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. - 624 с.

180. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. - 9-те вид., переробл. та допов. - К. : Юридична думка, 2012. - 1316 с.

181. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Під заг. ред. Потебенька М. О., Гончаренка В.Г. - К.: «Форум», 2001. - У 2-х ч. - Особлива частина. - 721 с.

182. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка [и др.]; под ред. А. В. Баркова, В. М. Хомича. - 2-е изд., с изм. и доп. - Минск. : ГИУСТ БГУ, 2010. - 1064 с.

183. Невмержицький Є. В. Корупція в Україні : причини, наслідки, механізми протидії : Монографія / Є. В. Невмержицький. - К. : КНТ, 2008. - 368 с.

184. Нелін О. Становлення і розвиток інституту нотаріату в Україні (історично-правовий аспект) // Юридична Україна. - 2012. - № 7. - С. 11-15.

185. Нечипорук С.В. Нотаріуси як суб’єкти первинного фінансового моніторингу: роз’яснення // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/n0033323-12.

186. Нікітенко В. Забезпечення охорони нотаріальної таємниці у проекті Кримінального процесуального кодексу України // Мала енциклопедія нотаріуса. - 2012. - № 2. - С. 23-27.

187. Ніколаєнко К. В. Адміністративні послуги як різновид публічних послуг // Держава і право. - К., 2010. - Вип.47: Юридичні і політичні науки. - С. 269-274.

188. Новиков А. М. Методология научного исследования / А. Новиков, Д. Новиков. - М. : Либроком, 2009. - 149 с.

189. Номоконов В. А. Определение и классификация причин конкретных преступлений / В. А. Номоконов // Правоведение. - 1985. - № 6. - C. 39-46.

190. Нотариат Японии // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //mirnot.narod.ru/j apan.html

191. Нотариуса судят за 15 преступлений в составе группировки "черных риелторов" // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //pravo .ru/news/view/863 55/

192. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. / За ред. В. М. Бесчастного. - К.: Знання, 2008. - 494 с.

193. Образцов Н. Д. Коррупция и организованная преступность / Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: Сб. науч. статей / Подред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дремина. -

Библиотека журнала «Юридический вестник». - Одесса: Фенікс, 2003. - С. 128-137.

194. Обухов О. А. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами: основания криминализации, проблемы квалификации и дифференциации ответственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. : спец. 12.00.08 / О. А. Обухов. - Нижний Новгород, 2004. - 24 с.

195. Обухов О. А. Криминологическая характеристика злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.alldocs.ru/zakons/index.php?from=n066.

196. Орловская Н. А. Уголовно-правовое противодействие коррупции (зарубежный опыт криминализации и пенализации коррупционных действий) / Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: Сб. науч. статей / Подред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. - Библиотека журнала «Юридический вестник». - Одесса: Фенікс, 2003. - С. 179-186.

197. Осадча А. С. Пеналізація суспільно небезпечних діянь з

урахуванням спеціального суб'єкта злочину Вісник Асоціації кримінального права України: Електронне наукове видання. - 2014. - № 2 // Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nauka.jur-

academy.kharkov.ua/download/visnik_yg/3/23.pdf.

198. Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. М. Яковлева. - М. : Наука, 1982. - 304 с.

199. Остапенко О. Обов’язок збереження та дотримання нотаріальної таємниці при провадження слідчих дій // Нотаріат для вас. - 2011. - № 12. - С. 12-16.

200. Панталієнко Я.П. Нотаріальна таємниця - одне із загальних правил вчинення нотаріальних дій [Електронний ресурс] / Я. П. Панталієнко // Український юридичний портал «Радник». - Режим доступу : http://radnuk.info/statti/230-tsuv-pravo/3585-2010-01 -29-17-38-54.html.

201. Пасєка О. Ф. Окремі питання кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг у межах реформування кримінального та кримінального процесуального законодавства / Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної наук.-практ. конф. (19-20 вересня 2013 р.). - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. - С. 121-124.

202. Пінчук Н. І. Криміналістичне забезпечення діяльності нотаріату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Н. І. Пінчук. - К., 2008. - 23 с.

203. Повідомлення Про результати проведення кваліфікаційного іспиту у Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України 29 Жовтня 2013 Року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.minj ust.gov.ua/45000.

204. Політова А. С. Корупційні злочини: проблеми визначення / Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної наук.-практ. конф. (19-20 вересня 2013 р.). - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. - С. 124-130.

205. Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затверджене наказом Міністерства юстиції України від

23.06.2011 року №1707/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України

23.06.2011 року за №759/19497 // Офіційний вісник України. -2011. - № 49. - Ст. 1984.

206. Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затверджене наказом

Міністерства юстиції України від 29 вересня 2010 року № 2339/5 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 74. - Ст. 2652.

207. Положення про комісію Нотаріальної палати України щодо запобігання і протидії корупції, затверджене Радою Нотаріальної палати України 15 серпня 2014 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://npu.in.ua/images/Komisii/kommissioCorruption/regulations_comision_corrup tion.pdf.

208. Попович О. І. Адміністративна відповідальність нотаріуса за порушення у сфері фінансового моніторингу // Мала енциклопедія нотаріуса. - 2012. - № 6. - С. 23-28.

209. Поповченко О. Гласність судового процесу та нотаріальна таємниця // Підприємництво, господарство і право: Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АпрН України та інш. - Київ, 2011. - №7. - С. 130-133.

210. Поповченко О. І. Адміністративна відповідальність нотаріуса за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу // Мала енциклопедія нотаріуса. - 2012. - № 6. - С. 44-47.

211. Поповченко О. І. Гарантії нотаріальної діяльності в аспекті

кримінального процесу / О. І. Поповченко // Мала енциклопедія нотаріуса. - 2015. - № 1. - С. 23-28.

212. Поповченко О. І. Особливе становище нотаріуса у кримінальному процесі: історія і сучасність // Судова апеляція. - 2011. - № 4. - С. 24-30.

213. Поповченко О. І. Посвідчення нотаріальних дій у слідчому

ізоляторі та місцях позбавлення волі // Мала енциклопедія нотаріуса. - 2012. - № 5. - С. 34-38.

214. Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 11.07.2012 року №1043/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.07.2012 року за №1170/21482 // Офіційний вісник України. -2012. - № 54. - Ст. 2193.

215. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року №296/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.02.2012 р. за №282/20595 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 17. - Ст. 632.

216. Постанова Комсомольського районного суду м. Херсона від 04.06.2009 року по справі № 4-408/09 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3920381.

217. Постанова Переяслав-Хмельницького міськрайоннного суду

Київської області від 10.01.2011 року по справі № 1019/2-а-4/11 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/15151037.

218. Постанова пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26.04.2002 року № 5 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2004. - № 12.

219. Постанова Печерського районного суду м. Києва від 12.09.2007 року у справі № 4-786 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov. ua/Review/1642041.

220. Пояснювальна записка за результатами аналізу стану розгляду звернень громадян Головним управлінням юстиції у Запорізькій області з урахуванням показників роботи районних, міськрайонних, міських управлінь юстиції за 2012 рік в порівнянні з 2011 роком // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.justzp.gov.ua/?go=page&podcatid=1006.

221. Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 року №3253/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.12.2010 року за №1318/18613 // Офіційний вісник України, 2010, №98 (30.12.2010), ст. 3515.

222. Президент нотариусов Дагестана пойдет под суд // // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kavkazpress.ru/archives/73178.

223. Приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.notariat-kiev.com/notary/

224. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон Украъни від

05.07.2012 №5076-VI // Голос України. - 2012. -№ 148-149.

225. Про банки і банківську діяльність Закон України від 07.12.2000 року №2121-III // Урядовий кур’єр. - 2001. - № 8.

226. Про державний нотаріат: Закон Української РСР від 25 грудня 1974 року № 3377-ХІІ // Відомості Верховної Ради. - 1975. - № 1. - Ст. 4.

227. Про засади боротьби та протидії корупції: Закон України від 01.07.2011 року № 3206-VI // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17.

228. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01.07.2004 №1952-IV // Урядовий кур’єр. -2004. - № 145.

229. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 року № 3723- XII // Урядовий кур’єр. - 1994. - № 3.

230. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 року № 3855-XII // Голос України. - 1994. - № 44.

231. Про загальні засади державної антикорупційної політики в Україні

(Антикорупція стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України від 14.10.2014 року № 1699-VII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1699-18

232. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 року №

1700-VII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon2 .rada. gov .ua/l aws/show/1700-18.

233. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму Закон України від 28.11.2002 року №249-IV // Урядовий кур’єр. - 2002. - № 231.

234. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 року

№ 1702-VII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon2 .rada. gov .ua/l aws/show/1702-18.

235. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10.1995 року №

356/95-ВР // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/356/95-%D0%B2%D 1 %80.

236. Про місцеве самоврядування в Україні Закон України від 21.05.1997 року №280/97-ВР // Урядовий кур’єр. - 1997. - № 107-108.

237. Про нотаріат: Закон України від 02 вересня 1993 року № 3425-ХІІ // Відомості Верховної Ради. - 1993. - № 39. - Ст. 383.

238. Про судову практику у справах про хабарництво: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 5 // Юридичний вісник України. - 2002. - № 28. - Ст. 21.

239. Про судоустрій і статус суддів Закон України від 07.07.2010 року №2453-VI // Відомості Верховної Ради України. 2010. - №41-42. - Ст. 529.

240. Про цінні папери та фондовий ринок Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV // ВВР. - 2006. - № 31. - Ст. 268.

241. Проблеми запобігання та протидії злочинності правоохоронними органами України: монографія / За аг. Ред. Докт. Юрид. Наук, проф. О.Г. Кальмана / Кальман О.Г., Дарнопих Г.Ю., Христич І.О., Лисодєд О.В., Лукашевич С.Ю., Погорецький М.А. - Харків, 2008. - 285 с.

242. Провали пам’яті нотаріуса Яковенко Л.А. або Хто кришує чорних нотаріусів і рейдерів // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //pravofort.org/feed/12-07-13.

243. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання можливості громадянам отримувати нотаріальні послуги в органі місцевого самоврядування села, селища незалежно від наявності нотаріуса) // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_17id=

&pf3511=52454.

244. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доповнення повноважень по вчиненню нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_17id

=&pf3511=53129.

245. Противодействие преступности : Учебное пособие /Давыденко Л.М., Давыденко М.Л., Литвинов А.Н. и др. - К.: «Хай-Тек Пресс», 2011. - С. 101-102.

246. Профілактика злочинів: Підручник / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Ф. Гіда та ін.; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О. М. Джужи. - К.: Атіка, 2011. - 720 с.

247. Ратинов А. Р. Опыт изучения правовых установок и ориентаций преступников [Текст] / А. Р. Ратинов, Г. Х. Ефремова, В. В. Зудин // Психологическое изучение личности преступника (Методы исследования): сб. науч. тр. ; отв. ред. А. Р. Ратинов. - М. : ВИШІ, 1976. - С. 153-175.

248. Романовская О.В., Романовский Г.Б. Актуальные проблемы правового закрепления ответственности нотариуса // Нотариус. - М.: Юрист. - 2000. - № 1. -С. 68-74.

249. С помощью нотариуса детей обокрала родная тетя // Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://hromka.mfo/kriminal/2460-s-pomoschyu- notariusa-detey-obokrala-rodnaya-tetya.html

250. Савченко А. В., Кришевич О. В. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг. Науково-практичний коментар до розділу XVII Особливої частини Кримінального кодексу України / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна. - К. : Алерта, 2012. - 160 с.

251. Сапожников А.Г. Чиновник без чинов // Чиновник. - 2004. - № 2. - С. 34-36.

252. Сахаров А. Б. Правовое обеспечение предупреждения преступлений [Текст] / А. Б. Сахаров // Сов. государство и право. - 1975. - № 11. - С. 84.

253. Серьогін С.М., Серьогін С.С. Механізми протидії та попередження корупції в органах публічної влади // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-1/doc/4/01 .pdf.

254. Словник української мови: в 11 томах / АН УРСР. Інститут

мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. — Том 2, 1971. — С. 311 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://sum.in.ua/p/2/311/2.

255. Сміян Л. С., Нікітін Ю. В., Хоменко П. Г. Нотаріат в Україні: навчальний посібник. - 3-тє вид., доп. і перероб. / За ред. Ю. В. Нікітіна. - К.: КНТ, 2008. - 632 с.

256. Смыкалин А.С. Неопределенность правового статуса нотариуса в дореволюицонной России и СССР // Нотариальный Вестникъ. - 2007. - № 3. - С. 59-64.

257. Старовойтова Ю. Г. Деякі проблеми законодавчої регламентації кримінально-правової заборони на незаконне використання інсайдерської інформації / Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р. / редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2012. - С. 384-387.

258. Стрельцов Є.Л. Сучасні складнощі реалізації догматичних кримінально-правових положень // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / ред. кол. : В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2013. - 848 с.

259. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / О. С. Захарова, В. Я. Карабань, В. С. Ковальський (кер. авт. кол.) та ін. відп. ред. В. Маляренко. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 376 с.

260. Судові та правоохоронні органи України / А. О. Галай, С. Г. Стеценко, С. М. Тимченко, О. Ф. Штанько. - К.: Правова єдність, 2008. - 208с.

261. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Гель, Г. С. Семаков - К.: МАУП, 2004. - 272 с.

262. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / Савченко А.В., Кузнецов В.В., Штанько О.Ф. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. - 376 с.

263. Тарасов Ю. А. Предупреждение преступности в сфере экономической деятельности средствами государственного контроля: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / Ю. А. Тарасов. - Москва, 2013. - 36 с.

264. Тацій В. Я. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохоронних органів [Текст] / В. Я. Тацій // Вісн. прокуратури. - 2002. - № 1. - С. 13-18.

265. Теоретические основы предупреждения преступности / Отв. ред. В. К. Звирбуль, В. В. Клочков, Г. М. Миньковский. - М.: Юрид. лит., 1977. - С. 31.

266. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні / Колектив авторів. За заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. - Х.: Право, 2011. - 341 с.

267. Теория права и государства: Учебник. Издание второе. - Х.: ООО «Одиссей». - 2007. - 480 с.

268. Тимошенко Н. А. Використання організованими групами підроблених документів, печаток, штампів у злочинній діяльності / Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: Сб. науч. Статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. - Библиотека журнала «Юридический вестник». - Одесса: Фенікс, 2003. - С. 192-196.

269. Тулякова М. А. Злоупотребление правом и коррупционные отношения / Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: Сб. науч. Статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. - Библиотека журнала «Юридический вестник». - Одесса: Фенікс, 2003. - С. 218-222.

270. Уголовное право. Особенная часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. - 4-е изд., изм. и доп. - М.: Норма, 2008. - 1008 с.

271. Уголовное уложеніе. Высочайше утвержденное 22 Марта 1903 года. Издание Государственной Канцелярии. - СПб., 1903. - 227 с.

272. Уголовный кодекс Бельгии / Науч. ред. и предисловие канд. юрид. наук, доц. Н. И. Мацнева. Перевод с фр. канд. юрид. наук Г. И. Мачковского. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. - 561 с.

273. Уголовный кодекс Голландии / Под ред. Г. Я. Панова. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. - 510 с.

274. Уголовный кодекс Испании. Под редакцией и с предисловием доктора юридических наук, профессора Н. Ф. Кузнецовой и доктора юридических наук, профессора Ф. М. Решетникова. - М.: Изд-во ЗЕРЦАЛО, 1998. - 218 с.

275. Уголовный кодекс Литовской Республики / Утвержден 26.09.2000 г. Законом №VII - 1968. Официальный текст. Первое издание. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2000. - 469 с.

276. Уголовный кодекс Республики Польша / Законодательство зарубежных стран / науч. ред. А. И. Лукашова, Н. Ф. Кузнецовой, перевод с польского Д. А. Барилович. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. - 233 с.

277. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / Научное редактирование, вступительная статья вице-президента ВосточноЕвропейского отделения Международной академии наук республики Сан- Марино, профессора Московского института МВД РФ, докт. юрид. наук С. В. Максимова. Перевод с итальянского В. Г. Максимова. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - 253 с.

278. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года N63- ФЗ // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.consultant.ru/popular/ukrf/

279. Уголовный кодекс РСФСР в редакции от 05.03.1926 года //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE% D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5% D0%BA%D 1 %81_%D0%A0%D0%A 1 %D0%A4%D0%A 1 %D0%A0_1926_%D0 %B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0% BA%D 1 %86%D0%B8%D 1 %8F_05.03.1926.

280. Уголовный кодекс Франции / Науч. редактирование канд. юрид. наук, доц. Л. В. Головко, канд. юрид. наук, доц. Н. Е. Крыловой; перевод с французского и предисловие канд. юрид. наук, доц. Н. Е. Крыловой. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - 650 с.

281. Уголовный кодекс Швейцарии / Научное редактирование, предисловие и перевод с немецкого канд. юрид. наук А. В. Серебренниковой. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - 350 с.

282. Уголовный кодекс Швеции / Научные редакторы проф. Н. Ф. Кузнецова и канд. юрид. наук С. С. Беляев. Перевод на русский язык С. С. Беляева. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. - 320 с.

283. Уголовный кодекс Японии / Науч. редактирование и предисловие докт. юрид. наук, проф. А. И. Коробеева. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - 226 с.

284. Уголовный кодекс: Научно-популярный практ. комментарий с доп. и изм. по 15 авг. 1927 г. / М. Н. Гернет и др. (сост.); М. Н. Гернет, А. Н. Трайнин (ред.). - М.: Кооперативное Издательское Т-во «Право и Жизнь», 1927. - 390 с.

285. Ужва Л. О. Доцільність криміналізації пропозиції неправомірної вигоди чи хабара. http://www.dy.myka.com.ua/mdex.php?operation=1&iid=462

286. Узагальнення нотаріальної практики щодо посвідчення

нотаріусами Хмельницької області цивільно-правових правочинів та видачі свідоцтв про право на спадщину на земельні ділянки у І півріччі 2014 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j &q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=r ja&uact=8&ved=0CDkQFjAE&url=https%3A%2F%2Fpublinfo.minjust.gov.ua%2F khmelnick%2Fprocess_clob.php%3Fid%3D7141&ei=zMIjVbCJNIfyOKOdgHg&u sg=AFQjCNE76Wb7WlOnZNXs23F_1ZWTOjj1AA&sig2=lO4NybVhXpjUY_Yc heH_dw&bvm=bv.89947451 ,d.ZWU

287. Федорова К.І. Адміністративно-правове регулювання приватної нотаріальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. юрид. наук. : спец. 12.00.07 / К.І. Федорова. - К., 2008. - 17 с.

288. Фефелов П.А. Критерии установления уголовной наказуемости деяний // Советское государство и право. - 1970. - № 11. - С. 101-105.

289. Фіалка М. І. До проблеми визначення суб’єкта злочину ст. 358 КК України / Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р. / редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. - Х. : Право, 2012. - С. 332-336.

290. Фрис И. П. Уголовная ответственность нотариуса как лица, предоставляющего публичные услуги по УК Украины / И. П. Фрис // Lega §i Via|a : Publicatie §tiin|ifico-practica. - 2014. - Nr. 9/2 (273). - P. 180-186.

291. Фріс І. П. Актуальні питання реформування інституту нотаріату в Україні // Підприємництво, господарство і право: науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. - Київ, 2009. - №12. (168) - С. 235-237.

292. Фріс І. П. Кримінально-правове забезпечення нотаріальної діяльності в країнах СНД і Балтії / Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (1920 вересня 2013 р.). - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. - С. 144-148.

293. Фріс І. П. Кримінально-правове забезпечення охорони нотаріальної діяльності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук за спец. 12.00.08 / І.П. Фріс. - Київ, 2015. - 23 с.

294. Фріс І. П. Деякі питання відповідальності за підкуп особи, що надає публічні послуги / І. П. Фріс // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 09-10 жовтня 2014 р.). - Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2014. - С. 502-507.

295. Фріс І. П. Деякі питання реалізації правозахисної функції нотаріатом / І. П. Фріс, П. Л. Фріс // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. - Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2011. - Вип. 27. - С. 91-97.

296. Фріс І. П. До питання про кримінально-правову охорону нотаріальної діяльності / І. П. Фріс // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 06 березня 2014 р.). - Івано- Франківськ : Івано-Франківський ун-т права імені короля Данила Г алицького, 2014. - С. 310-315.

297. Фріс І. П. До питання про правову регламентацію організації і діяльності нотаріату / І. П. Фріс // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. - Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2011. - Вип. 25. - С. 34-39.

298. Фріс І. П. До поняття нотаріальної діяльності / І. П. Фріс // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. - Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2013. - Вип. 33. - С. 34-44.

299. Фріс І. П. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб в системі кримінального законодавства України / І. П. Фріс // Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 07 лютого 2014 р.). - Одеса : Південний регіональний центр НАПрН України, Міжнар. гуманітарний ун-т, 2014. - С. 145-147.

300. Фріс І. П. Правовий статус нотаріуса в кримінальному законодавстві країн Європи / І. П. Фріс // Проблеми порівняльного законодавства : зб. тез наук. доповідей ІІІ Міжнар. наук. конф. [«Компаративістські читання»], (Львів-Київ, 29-30 квітня 2011 р.). - Львів- Київ : ЛьвДУВС, 2011. - С. 254-257.

301. Фріс І. П. Проблеми криміналізації посягань на нотаріальну діяльність [Електронний ресурс] / І. П. Фріс // Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення : матеріали Міжнар. Інтернет- конф. (Івано-Франківськ, 13 березня 2014 р.). - Режим доступу : http://law- dep.pu.if.ua/conference2014/material.html.

302. Фріс І. П. Умисне знищення або пошкодження майна нотаріуса чи помічника нотаріуса / І. П. Фріс // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». - 2014. - Вип. 28 (т. 1). - С. 41-43.

303. Фурса С.Я. Теоретичні основи нотаріального процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук. : спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / С.Я. Фурса. - К., 2003. - 42 с.

304. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні. Теорія і практика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: А.С.К., 2001. - 690 с.

305. Харченко В. Б. Підстави кримінальної відповідальності осіб, уповноважених на здійснення нотаріальних дій / В. Б. Харченко // Вісник кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 135-148

306. Хашев В.Г. Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. юрид. наук. : спец. 12.00.08 / В.Г. Хашев. - Дніпропетровськ, 2007. - 24 с.

307. Хто кришує «чорних нотаріусів» та рейдерів столиці? Або яка є роль корумпованих столичних прокурорів у протправному виселенні родини Буртових із 5-ма неповнолітніми дітьми (без надання іншого житла)? //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://innocentsukr.blogspot.eom/2013/07/5.html.

308. Цивільне право України : Підручник : У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; за заг. ред. В. І. Борисової, І.

B. Спсаибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - Т. 2. - 552с.

309. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року №435-IV // Офіційний вісник України, 2003, №11 (28.03.2003), ст. 461.

310. Цивільний кодекс України: Наук.-практ. комент. / Є. О.

Харитонов, В. В. Завальнюк, І. М. Кучеренко та ін.; за заг. ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. - 7-ме вид., стереотип. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2011. - 1216 с.

311. Чижмар К.І. Нотаріат як орган попереджувального правосуддя // Право і суспільство. - 2014. - № 6-1 (частина друга). - С. 76-87

312. Чистяков В. П. Механизм управления и способы обеспечения правопорядка органами внутренних дел / В. П. Чистяков. - М.: Академия МВД СССР, 1982. - С. 15.

313. «Чорні нотаріуси»: чому міліція не може знайти тих, кого

журналісти «вичислили» за кілька днів // Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://expres.ua/digest/2013/06/24/89256-chomi-notariusy-chomu-

miliciya-ne-znayty-tyh-kogo-zhurnalisty-vychyslyly.

314. Чучаев А.И. Нотариальная деятельность как объект уголовноправовой охраны (de lege lata и de lege ferenda): монография / Чучаев А. И. Филиппова О. В. - Москва: Проспект, 2013. - 120 с.

315. Шиндель Ю. І. Зміст надання публічних послуг у складі злочину, пе- редбаченому ст. 365-2 Кримінального кодексу України / Ю. І. Шиндель // Вісник Харк. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Сер. : Право. - 2013. - № 1082. -

C. 173-177.

316. Элементарные начала общей теории права: учеб. пособие для вузов / под общей ред. д-ра юрид. наук, проф. В. И. Червонюка. - Право и закон, М.: КолосС, 2003. - 544 с.

317. Хомяк В., Євсєєва В. Матір із шістьма дітьми виселяють з квартири // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://gazeta.ua/artides/people- newspaper/_matir-iz-shistma-ditmi-viselyayut-iz-kvartiri/426692.

318. Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. - Вид. четверте, пєрероб. і допов. - К.: Істина, 2006. - 320 с.

319. Яковлев А. М. Индивидуальная профилактика преступного поведения. - Горький, 1977. - 115 с.

320. Ясінська Л.Е. Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект) : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Львівський національний ун- т ім. Івана Франка. - Л., 2005. - 20 с.

<< | >>
Источник: САЛАМАТОВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015. 2015

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -